Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму 060101 «Будівництво»Скачати 207.72 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір207.72 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

опис : lntu_logo_20x20_cm new! (1)


ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

для студентів напряму 6.060101 «Будівництво»

заочної форми навчання


ЛУЦЬК 2015

УДК 624.012.45/46 (07)

ББК 38.53 Я7

ІВ

До друку ____________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ.(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.

(підпис)


Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № __ від ______________ 2015 р.

Рекомендовано до видання навчально-методичною радою факультету будівництва та дизайну Луцького НТУ, протокол № 5 від 13 січня 2015 р.
___________ Голова навчально-методичної ради факультету будівництва та дизайну.

(підпис)


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри промислового та цивільного будівництва Луцького НТУ, протокол № 12 від 23 грудня 2014 р.
Укладачі: __________ І.В. Задорожнікова, , кандидат технічних наук, доцент Луцького НТУ;

(підпис)


__________ С.В. Ротко кандидат технічних наук, доцент Луцького НТУ

(підпис)


Рецензент: ________ О. П. Сунак, кандидат технічних наук, доцент Луцького НТУ

(підпис)


Відповідальна за випуск:

__________ О.А.Ужегова, кандидат технічних наук, доцент Луцького НТУ

(підпис)

ІВ


Інженерні вишукування [текст]: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.060101 «Будівництво» заочної форми навчання / уклад. І.В. Задорожнікова. С.В. Ротко – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 14 с.
У методичних вказівках вміщено загальні положення - мету і завдання контрольної роботи, етапи виконання контрольної роботи. Подано тематику, перелік теоретичних завдань і задач до контрольної роботи, пояснення до виконання окремих типових задач.

Видання призначене для студентів напряму 6.060101 «Будівництво» заочної форми навчання.
© І.В. Задорожнікова, 2015
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дисципліну “ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ” вивчають усі студенти, котрі навчаються за напрямком “Будівництво” (спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”, “Міське будівництво та господарство”, “Автомобільні дороги та аеродроми”). З метою контролю і виявлення отриманих знань студенти, котрі навчаються заочно, виконують контрольну роботу. Завданням контрольної роботи є стимулювання студента до самостійного опрацювання теоретичного курсу і набуття навичок у практичному вирішенні певних завдань з інженерного вишукування.
Етапи виконання контрольної роботи:


 1. Вивчення теоретичного курсу “Інженерних вишукувань ”.

 2. Вибір варіанту завдання контрольної роботи за шифром залікової книжки.

 3. Виконання теоретичних завдань контрольної роботи. Студент повинен записати питання і дати на нього повну, вичерпну відповідь. Відповідь супроводжувати формулами з поясненнями, схемами процесів та явищ тощо.

 4. Вказати використані літературні джерела з посиланням на сторінки.

Контрольну роботу студенти виконують у тонкому зошиті (на 12 аркушів), реєструють її в заочному відділенні ЛНТУ і залишають для передачі на кафедру для перевірки викладачем, або після реєстрації подають особисто викладачу для перевірки.

Після перевірки контрольна робота рецензується викладачем і повертається студенту для її доопрацювання чи захисту. Щоб успішно захистити контрольну роботу студент повинен досконало володіти матеріалом, викладеним у роботі, могти пояснити усі прийняті рішення та висновки.

Захищена контрольна робота передається на зберігання в архів кафедри промислового та цивільного будівництва.

Контрольна робота включає теоретичні запитання з курсу “Інженерні вишукування ”, визначені робочою навчальною програмою.

Метою викладання дисципліни “Інженерні вишукування ” є підготовка висококваліфікованого спеціаліста, досконало знаючого методи та способи комплексного вивчення природних умов району (ділянки) будівництва та отримання необхідної інформації для розробки економічно доцільних та технічно обгрунтованих рішень при проектуванні, зведенні та експлуатації об'єктів, складання прогнозу мінливості геологічного середовища під впливом будівництва та експлуатації будівель та споруд. Ознайомитися з особливостями виконання інженерних вишукувань для основних видів будівництва.

Дисципліна "Інженерні вишукування" забезпечує вивчення наступних дисциплін з циклів вільного вибору: "Реконструкція забудови", "Інженерний захист території та об'єктів". Попередні дисципліни: "Вступ до будівельної справи", "Інженерна геодезія", "Інженерна геологія", "Основи, фундаменти і механіка ґрунтів", "Основи екології", "Будівельні конструкції"".

Бакалавр будівництва повинен вміло поєднувати теоретичну підготовку з інженерних вишукувань та уміння ефективно її використовувати при проектуванні та виконанні будівельних робіт.

Сучасний інженер – бакалавр, спеціаліст чи магістр будівництва повинен володіти необхідними знаннями з економіки будівництва та спрямовувати свої знання та зусилля на швидше впровадження у виробництво прогресивних матеріалів, нової техніки та наукової організації праці, покращення якості робіт, всебічне підвищення продуктивності праці.

Основним завданням дисципліни є набуття студентами необхідних інженерних знань в галузі сучасних інженерних вишукувань та практичних навиків їх використання. З цього і випливають конкретні вимоги щодо знань та навиків, якими повинні оволодіти студенти, вивчаючи цю дисципліну.

Студенти повинні знати:


 • основні види, методи та способи інженерних вишукувань;

 • особливості та вимоги до інженерних вишукувань для різних видів будівництва;

 • складати технічне завдання, програму інженерних вишукувань та звіт за матеріалами інженерних вишукувань;

 • способи пошуку, обробки та накопичування отриманої геотехнічної інформації.

Крім того, в процесі навчання студент повинен не тільки придбати певні знання та навики, але і виробити певну систему мислення, свої погляди, здатність бачити перспективи розвитку галузі в цілому.

Структура курсу «Інженерні вишукування»


Форма навчання

Курс

Семестр

Нормативні документи

Форма контролю

Лекції (год)Практичні заняття

(год)


Лабораторні заняття

(год)


Самостійна робота(год)

Всього (год)

Контрольна робота

Залік

(семестр)Іспит

(семестр)Курсовий проект

Заочна, ПЦБз

IV

8

6

-

8

40

54

8

8

-

-

Заочна, АДАз

IV

8

6

-

8

40

54

8

8

-

-

Заочна, ПЦБс

III

6

6

-

8

40

54

6

6

-

-

Тематичне планування курсу


№п/п

Назва теми

Лекції

(год)


Практичні

заняття (год)Лабораторні заняття

(год)


Самостійна робота

(год)


Всього (год)

1

Мета, задачі, види інженерних вишукувань: екологічні, інженерно-економічні, архітектурно-містобудівні, геодезичні, геологічні, гідрометеорологічні, меліоративні, транспортно-планувальні, історико-архітектурні, культурологічні, соціально-демографічні. Склад і порядок виконання інженерних вишукувань: технічне завдання; програма вишукувань; звіт; підготовчий період; погодження; дозвіл на виконання робіт; польові, лабораторні і камеральні роботи; організація і ліквідація вишукувань; техніка безпеки та охорона праці, охорона навколишнього середовища при виконанні робіт; контроль якості виконання робіт. Метрологічне забезпечення. Кошторис.

-

-

-

6

6

2

Інженерно-геодезичні вишукування: Мета, задачі, склад, технічне завдання, програма, звіт інженерно-геодезичних вишукувань. Планово-висотні системи координат: аерокосмічна, СК-42, СК-63, місцева, будівельна, перехід між системами координат. Методи, масштаби топозйомки та область їх використання. Геодезичне обладнання. Картографічні роботи: склад та зміст, умовні позначення, погодження. Геодезичне забезпечення інших видів інженерних вишукувань, спеціальні геодезичні спостереження.

2

-

2

4

8

3

Інженерно-геологічні вишукування: Мета, задачі, склад, технічне завдання, програма, звіт та графічні матеріали інженерно-геологічних вишукувань. Природні фактори і категорії складності ґрунтових умов. Методи, способи,

обладнання, об'єми робіт при інженерно-геологічному рекогносцируванні, зйомці та розвідці.2

-

4

8

14

4

Інженерно-гідрометеорологічні вишукування: Мета, задачі, склад, технічне завдання, програма, звіт та графічні матеріали гідрометеорологічних вишукувань. Методи, способи, обладнання, об'єми робіт. Режимні спостереження.

2

-

2

4

8

5

Особливості інженерних вишукувань для різних видів будівництва: Промислове та цивільне будівництво, автомобільні дороги і залізниці, аеродроми, меліорація, інженерні мережі та комунікації.

-

-

-

10

10

6

Пошук, обробка і накопичення геоінформації: Статистична, семантична та логічна обробка інформації. Встановлення кореляційних зв'язків та складання регіональних таблиць нормативних значень характеристик геологічного середовища. Прогноз мінливості у просторі і часі існуючих та можливих несприятливих природних та техногенних процесів. ПС-технології та геомоніторинг навколишнього середовища.

-

-

-

8

8

Планування виконання контрольної роботи

№п/п

Назва тем курсу

Час відведений на опрацювання, год

Бібліографія

1

Мета, задачі, види інженерних вишукувань

6Екологічні, інженерно-економічні, архітектурно-містобудівні, геодезичні, геологічні, гідрометеорологічні, меліоративні, транспортно-планувальні, історико-архітектурні, культурологічні, соціально-демографічні. Склад і порядок виконання інженерних вишукувань: технічне завдання; програма вишукувань; звіт; підготовчий період; погодження; дозвіл на виконання робіт; польові, лабораторні і камеральні роботи; організація і ліквідація вишукувань; техніка безпеки та охорона праці, охорона навколишнього середовища при виконанні робіт; контроль якості виконання робіт. Метрологічне забезпечення. Кошторис.
[10]4-24

2

Інженерно-геодезичні вишукування
Мета, задачі, склад, технічне завдання, програма, звіт інженерно-геодезичних вишукувань. Планово-висотні системи координат: аерокосмічна, СК-42, СК-63, місцева, будівельна, перехід між системами координат. Методи, масштаби топозйомки та область їх використання. Геодезичне обладнання. Картографічні роботи: склад та зміст, умовні позначення, погодження. Геодезичне забезпечення інших видів інженерних вишукувань, спеціальні геодезичні спостереження.

4


[10]24-40

[12J86-101,325-334

3

Інженерно-геологічні вишукування

8Мета, задачі, склад, технічне завдання, програма, звіт та графічні матеріали інженерно-геологічних вишукувань. Природні фактори і категорії складності ґрунтових умов. Методи, способи, обладнання, об'єми робіт при інженерно-геологічному рекогносцируванні, зйомці та розвідці
[1], [2], [10]40-107

4

Інженерно-гідрометеорологічні вишукування

4Мета, задачі, склад, технічне завдання, програма, звіт та графічні матеріали гідрометеорогічних вишукувань. Методи, способи, обладнання, об'єми робіт. Режимні спостереження.
[6] 190-208 [10J107-118

5

Особливості інженерних вишукувань для різних видів будівництва

10Промислове та цивільне будівництво, автомобільні дороги і залізниці, аеродроми, меліорація, інженерні мережі та комунікації.
[7]319-324 [12J230-258

6

Пошук, обробка і накопичення геоінформації.

8Статистична, семантична та логічна обробка інформації. Встановлення кореляційних зв'язків та складання регіональних таблиць нормативних значень характеристик геологічного середовища. Прогноз мінливості у просторі і часі існуючих та можливих несприятливих природних та техногенних процесів. ГІС-технології та геомоніторинг навколишнього середовища.
[3]382-428

[12]204-217,[12]204-229Теоретичні запитання до контрольної роботи
Контрольна робота виконується за певним варіантом і повинна містити відповіді на 5 теоретичних запитання. Теоретичні запитання до контрольної роботи студент повинен вибрати за шифром залікової книжки:


Номер

запитання

Остання цифра шифру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

3

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

5

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

 1. Мета, задачі, види інженерних вишукувань.

 2. Склад і порядок виконання інженерних вишукувань

 3. Метрологічне забезпечення, кошторис інженерних вишукувань

4. Техніка безпеки та охорона праці, охорона навколишнього середовища при
виконанні інженерних вишукувань.

 1. Контроль якості виконання робіт.

 2. Мета, задачі, склад інженерно-геодезичних вишукувань.

 3. Вимоги до технічного завдання, програми, звіту, картографічної документації інженерно-геодезичних вишукувань.

 4. Планово-висотні системи координат, перехід між ними.

 5. Область використання методів та масштабів топозйомки.

 6. Геодезичне обладнання.

 7. Склад, зміст, умовні позначення погодження картографічних матеріалів інженерно-геодезичних вишукувань.

12. Геодезичне забезпечення інших видів інженерних вишукувань та спеціальні геодезичні спостереження.

13. Мета, задачі та склад інженерно-геологічних вишукувань,

14. Вимоги до технічного завдання, програми, звіту, графічних матеріалів
інженерно-геологічних вишукувань.

15. Вплив природних факторів на категорію складності ґрунтових умов.

16. Методи, способи, обладнання, об'єми робіт при інженерно-геологічному

рекогносцируванні.

17. Методи, способи, обладнання, об'єми робіт при інженерно-геологічній зйомці.

18. Методи, способи, обладнання, об'єми робіт при інженерно-геологічній розвідці.

19. Мета, задачі, склад інженерно-гідрометеорологічних вишукувань.

20. Вимоги до технічного завдання, програми, звіту та графічних матеріалів

інженерно-гідрометеорологічних вишукувань.

21. Методи, способи, обладнання , об'єми робіт при режимних спостереженнях.

22. Особливості інженерних вишукувань для різних видів будівництва.

23. Статистична, семантична та логічна обробка інформації.

24. Встановлення кореляційних зв'язків та складання регіональних таблиць нормативних значень характеристик геологічного середовища.

25. Прогноз мінливості у просторі і часі існуючих та можливих несприятливих природних та техногенних процесів.

26. Принципи планування і організації виконання інженерних вишукувань.

27. Картографічні роботи. Умовні позначення.

28. Вивчення будівельних властивостей грунтів польовим методами.

29. Вивчення будівельних властивостей грунтів лабораторними методами.

30. Обладнання та прилади при вивченні гідрометеорологічних умов району будівництва.

31. Інженерно-геологічна зйомка.

32. Масштаби і види топографічної зйомки при виконанні інженерно-геодезичних вишукувань.

33. Лабораторні роботи по визначенню фільтраційних властивостей гірських порід.

34. Методи, способи, обладнання, об’єм робіт при інженерно-геологічній зйомці.

35. Техніка безпеки та охорона праці при виконанні інженерних вишукувань.

36. Вимоги до технічного завдання, програми, звіту інженерно-гідрометеорологічних вишукувань.

37. Охорона навколишнього середовища при виконанні інженерних вишукувань.

38. Вивчення будівельних властивостей грунтів польовими методами.

39. Картографічні роботи при інженерно-геодезичних вишукуваннях.

40. Вивчення будівельних властивостей грунтів лабораторними методами.

41. Аерофотозйомка.

42. Природні фактори і категорії складності грунтових умов.

43. Камеральні роботи при інженерних вишукуваннях.

44. Метрологічне забезпечення інженерних вишукувань.

45. Договір (контракт ) між замовником і виконавцем – підстава для виконання інженерних вишукувань.

46. Програма (або проект ) проведення інженерних вишукувань визначає їх склад і об’єми робіт.

47. Нормативна документація з інженерних вишукувань для будівництва.

48. Види нормативних документів.

49. Порядок реєстрації (отримання дозволів) , погодження, експертизи та затвердження матеріалів інженерних вишукувань для будівництва.

50. Зв’язок інженерних вишукувань і будівельного пректування.

Критерії оцінки знань студентів на залікуОцінка

Критерії

"Зараховано"

На всі запитання, задані екзаменатором, дано повні і вичерпні відповіді.

"Незараховано"

На всі запитання, задані екзаменатором, дано неповні або невірні відповіді.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96) Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань. - К.: Держкоммістобудування, 2002. - 25 с.

 2. ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Грунти. Класифікація. - К.: Держкоммістобудування, 1997. - 43 с

 3. Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горных пород. В 2-х томах. Том 2. Лабораторные методы /Под ред. Е. М. Сергеева. -М.: Недра, 1984. -438 с.

 4. Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горных пород. В 2-х томах. Том 1. Полевые методы /Под ред. Е. М. Сергеева. - М. Недра, 1984.-423 с.

 5. Молоков Л. А. Инженерно-геологические процесы. - М.: Недра, 1985. -206 с.

 6. Пелешенко В. I., Закревський Д. В. Гідрогеологія з основами інженерної-геології. Ч. 1. Гідрогеологія: Підручник. -К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2002. - 212 с

 7. Пешковский Л. М. Перескокова Т. М. Инженерная геология. - М.: Высшая школа, 1982. - 341 с.

 8. Руководство по инженерным изысканиям для строительства. /ПНИИИС. -М.: Стройиздат, 1982. -144 с.

 9. Сироткин М. П. Справочник по геодезии для строителей. - М.: Недра, 1975.

- 376 с.

Ю.СНиП 1.01.07-87 Инженерные изыскания для строительства. - М.:

Стройиздат, 1987. - 128 с. 11 .Солодухин М. А., Архангельский И. В. Справочник техника-геолога по

инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам. - М.: Недра, 1982.

- 288 с.

12.Справочник по инженерной геологии /Под ред. М. В. Чуринова. - М., Недра,

1981.-325 с. 13.Статистические методы для ЭВМ /Под ред. К. Эслейна, Э. Релстона,

Г. С. Уилфа. - М.: Наука, 1986. - 464 с.


ЗМІСТ

Загальні положення................................................................................

3

Структура курсу.....................................................................................

5

Тематичне планування дисципліни......................................................

6

Планування виконання контрольної роботи.......................................

6

Теоретичні запитання до контрольної роботи.....................................

9

Література ………………………………………………………................................................

11

ІВ Інженерні вишукування [текст]: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.060101 «Будівництво» заочної форми навчання / уклад. , І.В. Задорожнікова, С.В. Ротко – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 12 с.
Комп’ютерний набір та верстка: І.В. Задорожнікова

Підп. до друку 2015р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. ___.

Тираж ____ прим. Зам. 1.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75Друк – РВВ Луцького НТУ

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал