Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»Сторінка9/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.05 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми з політичної економії
Основні етапи розвитку політичної економії; школи та напрямки.

 1. Предмет політичної економії;

 2. Методологія політичної економії;

 3. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук.

 4. Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація

 5. Економічні інтереси, їх сутність і функції Виробничі можливості суспільства і потреби.

 6. Суспільний процес виробництва. Відтворення, економічне зростання.

 7. Фактори виробництва. Класифікація факторів та їх характеристика.

 8. Проблема обмеженості ресурсів. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей.

 9. Поняття та структура економічної системи, закони її розвитку

 10. Сутність, елементи i критерії класифiкацiї економічних систем. Концепції періодизації еволюції суспільства.

 11. Сутність відносин власності. Форми та типи власності.

 12. Натуральне і товарне господарство як форми організації виробництва. Сутність, причини, характеристики.

 13. Товар і його властивості.

 14. Закон вартості та його функції.

 15. Теорії цінності товару.

 16. Виникнення і розвиток грошових відносин. Еволюція грошей. Сучасна грошова система.

 17. Сутність грошей. Функції грошей.

 18. Формування попиту та пропозиції грошей. Грошовий обіг та його закони.

 19. Порушення законів грошового обігу. Інфляція. Грошові реформи.

 20. Домогосподарство як суб'єкт ринкових відносин.

 21. Доходи домогосподарства. Витрати та заощадження домогосподарства.

 22. Проблема нерівномірності у розподілі доходів між домогосподарствами. Політика держави по зниженню диференціації сімей за рівнем доходу.

 23. Підприємство як суб'єкт ринкової економіки.

 24. Сутність підприємництва і умови його існування.

 25. Функції підприємництва.

 26. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Перетворення грошей у капітал.

 27. Робоча сила, як специфічний фактор виробництва. Властивості робочої сили, як товару.

 28. Заробітна плата: сутність, форми системи.

 29. Структура капіталу: постійний та перемінний капітал. Додаткова вартість. Маса та норма додаткової вартості. Прибуток: маса та норма прибутку.

 30. Кругооборот капіталу. Оборот капіталу Основний та оборотний капітал. Фізичне та моральне зношення капіталу, амортизація.

 31. Формування середнього прибутку та ціни виробництва.

 32. Витрати підприємства: індивідуальні та суспільні витрати.

 33. Бухгалтерські витрати. Постійні та змінні. Оптимізація витрат виробництва.

 34. Валовий дохід. Середній та граничний дохід. Структура валового доходу і його розподілення.

 35. Прибуток підприємства. Бухгалтерський прибуток. Нормальний та економічний прибуток. Показники ефективності підприємницької діяльності. Рентабельність.

 36. Сутність ринку, його місце та роль в економічної системі. Механізм функціонування ринку.

 37. Функції ринку, умови ефективного функціонування ринку.

 38. Інфраструктура ринку.

 39. Класифікація ринків за різними ознаками: види ринків, типи ринків, сегменти ринку.

 40. Попит, детермінанти попиту, закон попиту, еластичність попиту.

 41. Пропозиція, детермінанти пропозиції, закон пропозиції, еластичність пропозиції.

 42. Рівновага попиту і пропозиції.

 43. Кон’юнктура ринку, її види.

 44. Кредит, сутність кредиту та його функції. Ціна кредиту.

 45. Форми кредиту.

 46. Банківська система країни. Банки.

 47. Центральний банк та його функції.

 48. Аграрне виробництво — особлива сфера вкладення капіталу.

 49. Земельна рента: сутність, причини існування, умови виникнення, джерела та форми.

 50. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки.

 51. Державна підтримка аграрної сфери та аграрних перетворень.

 52. Національна економіка: характеристика, рівні, суб’єкти, ринки.

 53. Суспільний продукт і його форми: система національних рахунків: валовий внутрішній продукт (ВВП);

 54. Макроекономічні тотожності. Схеми відтворення К. Маркса для простого та розширеного відтворення.

 55. Економічний розвиток та економічне зростання: зміст та альтернативні трактовки, чинники економічного зростання.

 56. Циклічність — загальна закономірність економічного розвитку: економічний цикл: види, фази циклу, динаміка основних макропоказників на фазах циклу,

 57. Зайнятість і безробіття: сутність, форми та ефективність, зв'язок безробіття з основними показниками функціонування національної економіки;

 58. Господарський механізм: сутність, функції, принципи функціонування:

 59. Державне регулювання економікою: типи, моделі, форми та інструменти ДРЕ.

 60. Фінансова система та її роль в регулюванні національною економікою.

 61. Монетарна політика держави та механізм її дії: типи, моделі, форми та інструменти.

 62. Економічна система чистого капіталізму:

 63. Командно-адміністративна система:

 64. Традиційна економіка

 65. Змішана економічна система

 66. Особливості еволюції перехідних економічних систем.

 67. Світове господарство: його сутність та структура.

 68. Міжнародний поділ праці і спеціалізація.

 69. Міжнародні економічні відносини.

 70. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил.


СПОСОБИ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного і підсумкового контролю.

Поточний контроль знань студентів здійснюється шляхом опитування на семінарських заняттях, написання тематичних контрольних робіт протягом семестру, проведення двох модульних контролів; підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом складання іспиту.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Підсумкове (завершальне) оцінювання знань студентів з дисципліни “Політична економія” здійснюється, згідно з встановленим у УАБС НБУ порядком, за 100-бальною шкалою з урахуванням результатів поточного і підсумкового контролю.Розподіл балів, які отримують студенти

Таблиця 1 – Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліниРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія. – Київ, “Знання-пресс”, 2008. – 720 с..

 2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Ч.1.Загальна економічна теорія; Ч.2.Спеціальна економічна теорія. — К.: Ніка-Центр, Ельга, 2000. — 526 с.

 3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. — К.: Вища школа, 1995. — 471 с.

 4. Ковальчук В. М. Основи економічної теорії: короткий курс. — Тернопіль: Астон, 1999. — 203 с.

 5. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії. — К.: Атіка, 2001. — 344 с.

 6. Мочерний С.В. Політекономія: Підручник. – К.: Вікар, 2005. 487с.

 7. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Климка Г.Н., Нестеренка В.П. — К.: Вища школа; Знання, 1997. — 743с.

 8. Петруня Ю.Е., Задоя А.А. Основы экономической теории. Учебное пособие / - 4-е изд. . – К.: Знання, 2008.

 9. Політична економія: Навч.посібник/ За ред. К.Т.Кривенко. К., КНЕУ, 2001. – 508 с.

 10. Теоретическая экономика. Политэкономия/ Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н. Мильчаковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 485 с.

 11. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні економічні теорії: Підручник / К.: Знання, 2007.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал