Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»Сторінка8/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.05 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 16. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і основні ознаки. Закономірності формування і розвитку монополістичного капіталізму. Економічна система регульованого капіталізму Державна власність і державний контроль. Роль ринкових регуляторів і державного регулювання в економічній системі регульованого капіталізму. Перехідна економіка. Закономірності функціонування перехідної економіки.


План семінарського заняття:

 1. Економічна система чистого капіталізму:

 • сутність капіталізму вільної конкуренції;

 • економічна система монополістичного капіталізму:

 1. Командно-адміністративна економічна система.

 2. Традиційна економіка

 3. Змішана економічна система

 4. Особливості еволюції перехідних економічних систем.


Термінологічний словник ключових понять.

Адміністративно-командна система - це економічна система, в якій основні економічні рішення приймаються державою, що бере на себе функції організатора економічної діяльності суспільства. Адміністративно-командна економічна система заснована на пануванні державної власності, одержавленні народного господарства, відсутності конкуренції, директивному плануванні, неринкових господарських зв’язках, зрівняльному характері розподілу, ігноруванні законів товарно-грошового обігу.

Економічна система соціалізму (за Марксовою концепцією) — це загальнонародна власність на речові фактори виробництва, що поєднує в одній особі працівника і власника засобів виробництва, утверджує трудовий і колективний характер асоціації виробників і визначає соціальну рівність між людьми як найсуттєвіший момент соціальної справедливості.

Економічна система чистого капіталізму - це така економічна система, в якій держава здійснює найменше регулювання економічних процесів, а вільна конкуренція та ринкове соморегулювання досягають найбільшого розповсюдження (друга половина 18 ст. до кінця 19 – початку 20 ст).

Змішана економічна система – це така економічна система, в якій регулювання економічних процесів здійснюється як ринком, так і державою, без переважання одного з них. Для неї характерним є різноманітність форм власності та господорювання, якісні зрушення у відносинах приватної власності, конкурентний механізм, значна економічна роль держави, прогнозування соціально-економічних процесів.

Капіталізм вільної конкуренції — економічний лад, побудований на приватній власності на речові ресурси виробництва, використання найманої праці, системи конкурентних ринків і монопсонії на ринку праці та мотивуючого стимулу прибутку.

Монополістичний капіталізм — економічний лад із системою великих підприємств, що вступили один з одним у різного роду союзи чи угоди, і як монополії займають панівне становище в економіці та ринках недосконалої конкуренції; стадія у розвитку капіталізму.

Перехідна економіка – стан економіки, за якого вона переходить від попереднього до нового стану за рахунок здійснення кардинальних реформ економічної системи.

Природно-еволюційний тип перехідної економіки – категорія, яка відображає природну ходу еволюції економічних систем під впливом природно-кліматичних, виробничо-економічних та соціокультурних факторів.

Реформаторсько-еволюційний тип перехідної економіки – категорія, яка відображає трансформацію економічної системи за умови певного свідомого регулювання перехідних процесів з боку суспільства.

Ринкова економіка – різноманітність форм власності при домінуванні приватної, панування товарно-грошових відносин, свобода підприємництва, конкурентний механізм господарювання, матеріальне стимулювання, вільне ціноутворення, регулююча економічна роль держави, особиста свобода, домінування індивідуального інтересу.

Соціальна орієнтація економіки – політика держави в ринковій економіці, спрямована на створення нормальних умов для відтворення людини, незалежно від участі у виробництві і рівня доходу.

Фінансово-монополістичний капітал — банківський монополістичний капітал, що зрісся з монополістичним капіталом нефінансових галузей економіки.
Теми рефератів

 1. Основні шляхи формування змішаної економіки в процесі економічної реформи в Україні.

 2. Суть та основні напрямки соціальної орієнтації змішаної ринкової економіки.

 3. Економічна роль держави в системі змішаної економіки.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

 1. Дайте характеристику економічної системи чистого капіталізму.

 2. На якому етапі розвитку капіталізму виникає змішана економіка;

 3. Чим зумовлені національні особливості змішаної економіки?

 4. Розкрийте діалектику взаємодії і співвідношення стихійного саморегулювання і свідомого регулювання. Назвіть основні ознаки свідомого і стихійного регулювання.

 5. Яка роль держави у змішаній економіці? Чи існує тенденція до неухильного піднесення ролі держави у змішаній економіці і поступового згортання ролі ринку, його регуляторів?

 6. Обгрунтуйте відповідь на питання: чи є побудова в колишньому СРСР соціалізму грубим спотворенням ідеї соціалізму?

 7. Поясніть, чому саме державна власність є соціально-економічною основою соціалістичної системи.

 8. Назвіть риси планомірної організації командно-адміністративної економіки. Сформулюйте її недоліки.

 9. Поясніть, у чому полягає своєрідність перехідної економіки.

 10. Визначте, які чинники впливають на формування змісту перехідної економіки?


Проблемні питання

 1. Поясніть місце ринку в центрально керованій економіці. Дайте відповідь на питання: яким був би економічний лад у колишньому СРСР, якби в економіці функціонувала ринкова конкуренція, вільне ціноутворення?

 2. Чи діють на злами ХХ-ХХІ ст.ст. об’єктивні умови для існування соціалізму та соціалістичної економіки?

 3. Охарактеризуйте інституційні та економічні умови переходу до соціально орієнтованої змішаної економіки постсоціалістичних країн.

 4. Назвіть основні шляхи формування ринкових відносин і ринкової інфраструктури в Україні.


ТЕСТИ

1. До числа переваг адміністративно-командної системи відносяться:

а) мобілізація людських та матеріальних ресурсів на пріоритетних напрямах;

б) слабо виражена соціальна диференціація;

в) стійкий дефіцит ресурсів, включаючи споживчі товари та послуги;

г) заборона або обмеження приватного підприємництва

2. Економічною основою соціалізму є:

а) власність трудового господарства;

б) державна власність;

в) суспільна власність на засоби виробництва;

г) колективна форма власності.

3. В теорії та практиці соціалізму не розглядаються проблеми:

а) що, як і для кого вироблять;

б) соціальної справедливості;

в) раціональної організації виробництва;

г) науково-технічного прогресу.

4. Консервативний варіант змішаної економіки:

а) виступає за обмежене втручання держави в макроекономічні процеси з метою створення умов для розвитку приватного сектору і ринкових важелів саморегулювання;

б) передбачає проведення важливих інституціональних і соціальних реформ, раціональну взаємодію приватного і державного секторів економіки, впровадження системи національного планування, здійснення поступової соціалізації капіталістичної економіки;

в) відстоює необхідність оптимального поєднання децентралізму і централізму, планування і ринку, індивідуальних і колективних форм власності для поступової трансформації капіталізму в систему демократичного соціалізму;

г) немає правильної відповіді.

5. Причинами виникнення змішаної економіки є:

а) неспроможність ринкового механізму відновлювати порушення рівноваги за умов ринку недосконалої конкуренції;

б) загострення соціально-економічних суперечностей, порушення економічної і соціальної стабільності розвитку економіки;

в) необхідність задоволення зростаючих суспільних потреб в умовах підвищення суспільного характеру продуктивних сил і економічного обумовленого одержавлення виробництва;

г) всі відповіді вірні.

6. Основні ознаки змішаної економіки:

а) поєднання приватної і державної форм власності;

б) поєднання плану і ринку;

в) проведення інституціонально-соціальних реформ для побудови прогресивнішого ладу;

г) всі відповіді вірні.

7. Різниця між змішаною економікою і багатоукладною економікою полягає в тому, що:

а) у змішаній економіці домінуючим є капіталістичний уклад;

б) змішаній економіці не притаманна багатоукладність;

в) багатоукладність економіки була притаманна різним соціально-економічним формаціям;

г) різниці немає.

8. Головною задачею переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки є:

а) скасування державного контролю над цінами і тарифами;

б) перехід у приватну власність значної частини державного сектора економіки;

в) ліквідація державної монополії зовнішньої торгівлі;

г) усі відповіді є не правильними.
Тема 17 «Суть і структура сучасного світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин. Економічні аспекти глобальних проблем»
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Світове господарство: його сутність та структура. Генезис становлення світового господарства. Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні корпорації та їх роль. Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угруповання світу. Європейське економічне співтовариство і його місце у світовій економіці. Економічні аспекти глобальних проблем.


План семінарського заняття:

 1. Світове господарство: його сутність та структура:

 • причини та етапи формування світового господарства;

 • класифікація груп країн світового господарства;

 • міжнародний поділ праці, спеціалізація та кооперація;

 • міжнародна економічна інтеграція та міжнародна кконкуренція.

 1. Міжнародні економічні відносини:

 • форми міжнародних економічних відносин;

 • основні тенденції у розвитку світового господарства на сучасному етапі.

 1. Глобалізація економіки та її вплив на національні та світовий ринок.


Термінологічний словник ключових понять.

Валютний курс – ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошовій одиниці іншої країни.

Валютний паритет – співвідношення між валютами різних країн.

Валютний ринок – система соціально-економічних та організаційних відносин купівлі-продажу різних іноземних валют і платіжних документів в іноземних валютах.

Вивіз капіталу - експорт капіталу в інші країни як приватними корпораціями, так і державою у вигляді надання міжнародних кредитів (вивіз позичкового капіталу) або шляхом будівництва за кордоном власних підприємств, а також придбання акцій уже діючих підприємств (вивіз підприємницького капіталу).

Вільна торгівля – зовнішньоторговельна політика, що не обмежується жодними протекціоністськими бар’єрами.

Глобальні проблеми – всезагальні проблеми, що відзначаються загальнопланетарним за своїми масштабами і значенню характером, пов’язані з життєвими інтересами народів усіх країн, становлять загрозу життю для всього людства і можуть бути вирішені спільними діями всіх країн світу.

Економічна інтеграція – широке міждержавне об’єднання, яке діє відповідно до спеціальних угод і має певну організаційну структуру (включаючи спільні керівні та інші установи).

Експорт підприємницького капіталу – вкладання (інвестування) в промислові, сільськогосподарські, транспортні та інші підприємства за кордоном шляхом нового будівництва або купівлі існуючих підприємств, придбання частини їх акцій.

Експорт товарів – вивіз товарів для продажу за кордон.

Збереження миру – це ліквідація озброєнь, демілітаризація економік усіх країн планети, повна ліквідація воєнних блоків та воєнних конфліктів як між країнами, так і в окремих країнах.

Імпорт товарів – завезення товарів із-за кордону для продажу на національному ринку

Інтернаціоналізація виробництва – економічна форми розвитку міжнародного поділу праці та міжнародного усуспільнення виробництва. Вона передбачає розвиток таких організаційно-економічних форм, які пов’язують виробництво одних країн зі споживанням його результатів в інших.

Інтернаціоналізація господарського життя - процес посилення взаємозв'язку і взаємозалежності між суб'єктами міжнародних економічних відносин та національними господарствами, або економіками різних країн.

Конвертованість валюти – здатність резидентів і нерезидентів вільно, без усіляких обмежень, обмінювати національну валюту на іноземну і використовувати іноземну валюту в угодах з реальними і фінансовими активами.

Міжнародна валютна система – форма організації валютних відносин у межах світового господарства.

Міжнародна економічна інтеграція - об'єктивний, усвідомлюваний та направлений процес зближення, взаємопристосування та зрощення національних господарських систем, який має потенціал саморегулювання та розвитку, в основі якого лежить економічний інтерес самостійних господарських суб'єктів та міжнародний поділ праці

Міжнародна кооперація - процес формування стійких виробничих зв'язків між підприємствами різних країн, у результаті якого здійснюється спільна діяльність по створенню елементів готової продукції.

Міжнародна міграція робочої сили - форма міжнародних економічних відносин, що являє собою переміщення працездатного населення за межі країн його походження, яке викликане причинами економічного характеру.

Міжнародна спеціалізація виробництва - форма міжнародного поділу праці, за якої відбувається концентрація певного виробництва в окремих країнах і регулярне забезпечення нею світовий ринок.

Міжнародна торгівля – форма міжнародних економічних відносин, яка передбачає переміщення товарів і послуг за межі, що позначені державними кордонами.

Міжнародне науково-технічне співробітництво – форма міжнародних економічних відносин, що являє собою систему економічних зв’язків у сфері науки, техніки, виробництва.

Міжнародний поділ праці - вищий ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці між країнами, що спирається на стійку економічно вигідну спеціалізацію окремих держав і веде до взаємного обміну результатами господарської діяльності

Міжнародний рух капіталу (міжнародна міграція капіталу) – переміщення капіталів між країнами в пошуках вигіднішої сфери їх використання.

Міжнародні валютні відносини – форма міжнародних економічних відносин, пов’язаних з функціонуванням грошей як світових.

Міжнародні економічні відносини – система економічних зв’язків з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання, що вийшли за межі національних господарств.

Міжнародні фінансово-кредитні відносини – відносини, що виникають між суб’єктами світового господарства з приводу міжнародної міграції капіталів, тобто з приводу переміщень з одних країн в інші вартостей у товарній і/або грошовій формі з метою отримання їх власниками прибутків.

Національна валютна система – форма організації валютних відносин країни, що визначається її валютним законодавством.

Нетарифне обмеження – регулювання зовнішньої торгівлі за допомогою кількісних (квотування, ліцензування, “добровільне обмеження”), прихованих (державні закупівлі, технічні бар’єри) або фінансових (субсидії, кредитування, демпінг) інструментів.

Нове політичне мислення – усвідомлення усіма народами планети важливості вирішення глобальних проблем, включаючи розробку системи ефективних міжнародних процедур і механізмів, здатних забезпечити збереження і розвиток людської цивілізації в цілому.

Платіжний баланс - співвідношення між платежами держави за кордоном і валютними надходженнями з-за кордону за певний проміжок часу; він має активне сальдо, якщо валютні надходження перевищують платежі за кордоном, і зводиться з дефіцитом, якщо платежі за кордоном перевищують валютні надходження з-за кордону; статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наводяться дані щодо зовнішньоекономічних операцій даної країни з іншими країнами світу за певний період часу.

Позичковий капітал експортується у вигляді грошових кредитів уряду або підприємствам інших країн, вкладення грошей на банківські рахунки за кордон.

Портфельні інвестиції – капіталовкладення в підприємства інших країн, які приносять інвесторові відповідний дохід, але не дають права контролю над підприємствами.

Протекціонізм – політика обмеження імпорту, що проводиться з метою захисту національної економіки, стимулює розвиток вітчизняного виробництва.

Прямі інвестиції – капіталовкладення в підприємства інших країн, які забезпечують інвесторові безпосередній контроль над ними і відповідний дохід.

Світова ціна – інтернаціональна вартість товару, яка визначається головними продавцями і покупцями певного виду продукції та формується в процесі здійснення великих і результативних операцій з товаром у вільно конвертованій валюті на світовому ринку.

Світове господарство – сукупність національних господарств, які беруть участь у міжнародному поділі праці і пов’язані між собою системою міжнародних економічних відносин.

Світовий ринок позичкових капіталів – механізм акумуляції та перерозподілу світових фінансових ресурсів, котрий діє під впливом попиту на позичковий капітал та його пропозиції з боку позичальників і кредиторів з різних країн.

Світовий товарний ринок - система обміну товарами і послугами між країнами. Він виступає у вигляді світового експорту та світового імпорту.

Тарифне обмеження – інструмент регулювання зовнішньої торгівлі за допомогою мит і тарифних квот.

Торгівельний баланс – різниця між вартістю експорту та імпорту країни; чистий експорт.

Транснаціоналізація – формування внутрішньокорпоративних міжнародних ринків, що охоплюють переважну частину світових потоків товарів, послуг, капіталу і робочої сили.

Транснаціональна корпорація – група підприємств, що функціонують у різних країнах, але контролюються штаб-квартирою, яка розташована в одній конкретній країні.
Теми рефератів

1. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність.

2. Особливості дії економічних законів у світовому господарстві

3. Україна в системі міжнародної торгівлі.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

 1. Дайте визначення світового господарства. Назвіть етапи його формування та головні складові.

 2. Поясніть в чому полягають зрушення у структурі світового господарства за останні п’ятдесят років?

 3. Назвіть чинники міжнародного поділу праці і яким чином це впливає на міжнародну спеціалізацію?

 4. У чому суть міжнародної економічної інтеграції і які її характерні ознаки та види?

 5. Розкрийте рівні, механізми та методи міжнародної конкуренції. Назвіть центри міжнародного суперництва, що склалися сьогодні?

 6. Дайте визначення міжнародних економічних відносин та їх складових.

 7. Охарактеризуйте динаміку та географічний розподіл світового ринку.

 8. Поясніть зміст і значення протекціонізму і політики вільної торгівлі за сучасних умов. Чи можливо захистити національні ринки при приєднанні країни до СОТ?

 9. Назвіть причини та основні форми сучасної міграції капіталів.

 10. Охарактеризуйте основні причини та напрямки міжнародної міграції робочої сили у сучасних умовах. 1. Обгрунтуйте характер виникнення глобальних проблем. Що означає термін “глобалістика”?

 11. Дайте визначення глобальним проблемам людства. Наведіть класифікацію глобальних проблем. Які з даних проблем, на Вашу думку, є пріоритетними?

Проблемні питання

 1. Проаналізуйте еволюцію західноєвропейської інтеграції та оцініть досягнуті результати. Які основні проблеми стоять перед ЄС на сучасному етапі?

2. Опишіть історію становлення міжнародної валютної системи і визначте головні засади її сучасного функціонування.

3. Охарактеризуйте особливості прояву глобальної ресурсно-енергетичної проблеми в Україні.ТЕСТИ

1. Політику протекціонізму вперше рекомендували:

а) фізіократи;

б) меркантилісти;

в) маржиналісти;

г) неокласики.

2. Прихильники протекціонізму стверджують, що введення торговельних бар’єрів (мита, квот) приводить до:

а) скорочення зайнятості в галузях національної економіки;

б) захисту галузей національної економіки;

в) утворення внутрішніх монополій; ,

г) ослаблення обороноздатності країни.

3. Принцип абсолютної переваги був сформульований:

а) К. Марксом;

б) Дж. М. Кейнсом;

в) А. Смітом;

г) Д. Рікардо.

4. Міжнародна спеціалізація і вільна торгівля, заснована на принципах порівняльної переваги, означають:

а) скорочення внутрішнього споживання країн;

б) збільшення сумарного виробництва товарів;

в) перевищення рівня споживання країн їхніх виробничих можливостей;

г) правильні відповіді а) і б).

5. Міжнародна торгівля є взаємовигідною, якщо:

а) одна країна має абсолютні переваги у виробництві одного товару, а друга країна - абсолютні переваги у виробництві іншого товару;

б) країна не має абсолютних переваг у виробництві жодного товару;

в) країни мають порівняльні переваги у виробництві певних товарів;

г) усі попередні відповіді правильні.

6. Скасування мита на імпортований товар приведе:

а) до зниження внутрішньої ціни даного товару;

б) до збільшення споживання цього товару;

в) до зниження виробництва даного товару усередині країни;

г) до втрат бюджету.

7. Співвідношення між валютними надходженнями в країну і платежами, що країна здійснює за кордоном за визначений проміжок часу, - це:

а) торговельний баланс;

б) платіжний баланс;

в) державний бюджет;

г) правильна відповідь відсутня.

8. Валютний курс визначається наступними факторами:

а) купівельною спроможністю грошової одиниці;

б) темпами інфляції;

в) станом платіжного балансу;

г) рівнем процентної ставки;

д) ступенем довіри до валюти на світових валютних ринках;

е) усі попередні відповіді правильні.

9. Якщо валюта даної країни без обмежень обмінюється на будь-які інші валюти, тобто не існує валютних обмежень, то це означає:

а) зовнішню конвертованість;

б) внутрішню конвертованість;

в) вільну конвертованість;

г) часткову конвертованість.

10. Розмежуйте причини експорту й імпорту капіталу:

а) стимулювання збуту продукту;

б) прагнення одержати доступ до природних ресурсів;

в) створення нових робочих місць;

г) прагнення інтегруватися у світову економіку;

д) одержання нових технологій;

е) прагнення використовувати більш дешеву робочу силу;

є) одержання кваліфікованої робочої сили.

11. Повний контроль над об'єктами закордонних капіталовкладень внаслідок повної власності на закордонний капітал, а також володіння контрольним пакетом акцій забезпечує:

а) вивіз позичкового капіталу;

б) вивіз підприємницького капіталу у формі прямих інвестицій;

в) вивіз підприємницького капіталу у формі портфельних інвестицій;г) правильна відповідь відсутня.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал