Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»Сторінка7/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.05 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 14. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та її регулювання державою.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Економічне зростання. Заощадження і нагромадження. Закони заощадження. Валове та чисте нагромадження. Норма нагромадження та її динаміка. Фактори економічного зростання. Ефективність та їх критерії. Види, показники ефективності. Економічне зростання та економічні цикли. Фази економічного циклу. Класифікація циклів.

Зайнятість. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, виробничий потенціал і ефективність виробництва. Безробіття. Види, форми, наслідки безробіття.
План семінарського заняття:

1.Економічний розвиток та економічне зростання: • зміст та альтернативні трактовки;

 • чинники економічного зростання: споживання та заощадження; заощадження та інвестиції, їх місце і роль в економічному зростанні;

 • роль НТР в економічному зростанні та його основні показники.

2. Циклічність — загальна закономірність економічного розвитку:

 • теорії економічних циклів, види циклів;

 • економічний цикл: фази циклу, динаміка основних макропоказників на фазах циклу;

 • економічні кризи: зміст, причини, матеріальна основа;

3. Зайнятість і безробіття: сутність, форми та ефективність:

 • повна зайнятість та природнє безробіття;

 • циклічне безробіття;

 • зв'язок безробіття з основними показниками функціонування національної економіки;

 • державна політика у сфері зайнятості;

 • теорії зайнятості.


Термінологічний словник ключових понять.

Безробіття - соціально-економічна ситуація в суспільстві, за якої частина активних працездатних громадян не має на даний час роботи, яку вони здатні і бажають виконувати і готові приступити до роботи у найкоротші строки. Безробіття обумовлено переважанням пропозиції над попитом на робочу силу.

ВВП потенційний – обсяг виробництва за умови повної зайнятості ресурсів та природного безробіття.

Економічне зростання – зростання сукупної пропозиції; зростання реального ВВП.

Екстенсивне економічне зростання – збільшення обсягів випуску за рахунок використання додаткових ресурсів при незмінності продуктивності ресурсів.

Ефективність — це відносна величина, що характеризує результативність будь-яких затрат.

Зайняті – це люди, що виконують будь-яку оплачувану роботу та ті, що мають роботу, але тимчасово не працюють через хворобу, відпустку, чи страйк.

Зайнятість - діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, що не суперечить законодавству і, як правило, приносить заробіток (трудовий дохід).

Закон Оукена - кожний процент перевищення фактичного рівня безробіття над природним зменшує обсяг ВВПвід потенційного на 2,5 %.

Інвестування - збільшення обсягу функціонуючого капіталу за рахунок нагромадження від прибутку та інших доходів.

Інноваційні процеси — це сукупність якісно нових, прогресивних змін, що відбуваються у виробничо-господарській системі; результатом інноваційних процесів є новинки в техніці, організації виробництва і праці, управління, а їх впровадження у господарську практику є нововведеннями.

Інтенсивне економічне зростання – зростання ВВП забезпечується за рахунок використання більш продуктивних факторів виробництва або удосконалених технологій.

Кон'юнктура - сукупність ознак, що характеризують поточний стан економіки в певний період.

Нагромадження - використання частини національного доходу на збільшення основних і оборотних фондів, а також страхових запасів.

Науково-технічна революція (НТР) — стрибок у розвитку продуктивних сил суспільства, їх перехід у якісно новий стан на основі докорінних змін в системі наукових знань.

Науково-технічний прогрес (НТП) — неперервний процес одержання і нагромадження наукових знань, їх матеріалізація в елементи техніки, впровадження останньої у виробництво і всі сфери життя.

Норма безробіття - частка робочої сили, що є безробітною до всієї робочої сили.

Піднесення (розширення) виробництва — фаза, що знаходиться між найнижчою та найвищою точками економічного циклу.

Природний рівень безробіття - рівень безробіття, за якого фактори, що підвищують і знижують заробітну плату і ціни, перебувають у рівновазі - немає інфляції, досягається потенційний ВВП.

Рецесія, спад виробництва, криза — це фаза економічного циклу, якій властиві падіння виробництва ВВП, знаходиться між найвищою (бум) та найнижчою (дном) його точками.

Сталий економічний розвиток - це особливий тип економічної динаміки, спрямований на якомога повніше задоволення потреб сьогодення, створення умов для ефективного, соціально орієнтованого розвитку економіки, стратегічним завданням котрого є збереження природного довкілля.

Структурне безробіття - безробіття, обумовлене невідповідністю структури пропозиції праці структурі попиту; певні професії "старіють" і потреба в них значно зменшується або й зовсім зникає, зумовлене змінами структури економіки.

Трудові ресурси — частина населення країни, яка здатна до трудової діяльності; до їх складу включається населення в працездатному віці.

Фрикційне безробіття - стосується тих осіб, які не працюють у зв'язку з добровільною зміною роботи, вперше вибирають роботу, або підшукують роботу після закінчення терміну контракту на попередній роботі тощо.

Цикл економічний – періодичні спади і піднесення у розвитку виробництва та рівня ділової активності на фоні загальної тенденції до економічного зростання.

Циклічне безробіття — це відхилення фактичного безробіття від природного в той чи інший бік; безробіття, що є наслідком циклічного згортання сукупного попиту.
Теми рефератів

 1. Економічне зростання та економічні цикли. Теорії циклів: дискусійні проблеми.

 2. Нециклічні економічні кризи. їх причини та вплив на загальноекономічну кон’юнктуру.

 3. Теорії зайнятості. Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової економіки.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

 1. Дайте визначення економічного зростання та назвіть його чинники.

 2. Чим відрізняється процеси економічного зростання та економічного розвитку?

 3. Які показники використовують для визначення економічного зростання національної економіки?

 4. Назвіть типи економічного зростання.

 5. Якими тенденціями характеризується економічне зростання у довгостроковому та короткостроковому періодах?

 6. Що таке економічний цикл і які цикли є найбільш дослідженні теоретичною економікою?

 7. Назвіть фази циклу і дайте характеристику динаміки основних макропоказників на різних фазах.

 8. Зайнятість і безробіття в механізмі відтворення національного продукту

 9. Сутність безробіття і його види та форми. Рівень безробіття.

 10. Які економічні та соціальні наслідки безробіття?


Проблемні питання

 1. На вашу думку, що зумовлює циклічний характер економічного зростання?

 2. Чи може держава заходами економічної політики протидіяти циклічним коливанням економічної кон’юнктури? Назвіть приклади.

 3. Чи має криза позитивні наслідки для економічного зростання? Якщо так, то у чому вони виявляються?

 4. У чому проявляється специфіка економічних криз на сучасному етапі в розвинутих та перехідних економіках?

 5. З якими проблемами стикається економічна теорія при визначенні природнього рівня безробіття?

 6. Які особливості відтворення робочої сили на сучасному етапі?

ТЕСТИ

1. Економічне зростання вимірюється як:

а) збільшення реального обсягу національного виробництва за певний період;

б) збільшення реального обсягу виробництва на душу населення за певний період часу;

в) правильні а) і б);

г) усі відповіді неправильні.

2. До факторів економічного зростання відносяться:

а) кількість і якість природних ресурсів;

б) кількість і якість трудових ресурсів;

в) застосовувані у виробництві технології;

г) усі відповіді правильні.

3. До інтенсивних факторів економічного зростання належать:

а) якісне удосконалення виробничих потужностей, зменшення часу на виробництво одиниці продукції;

б) збільшення відпрацьованого часу;

в) збільшення виробничих потужностей;

г) усі відповіді неправильні. 1. До екстенсивних факторів економічного зростання належать:

а) збільшення продуктивності праці;

б) поліпшення організації виробництва;

в) збільшення чисельності зайнятих у виробництві працівників;

г) усі відповіді правильні. 1. В умовах економічного спаду ділової активності:

а) співвідношення між інвестиціями і заощадженнями дорівнює 1;

б) обсяг заощаджень більше обсягу інвестицій;

в) заощадження інвестицій нижче;

г) усі відповіді неправильні.

6. Якщо людина втратила роботу у зв'язку зі скороченням сукупного попиту, то виникає безробіття:

а) природне;

б) циклічне;

в) структурне;

г) фрикційне.

7. Повна зайнятість забезпечується в умовах:

а) рівноваги на ринку праці;

б) використання робочої сили за її професією;

в) відсутності безробіття;

г) відсутності циклічного безробіття.

8. Природне безробіття включає такі види безробіття:

а) циклічне + структурне;

б) фрикційне + структурне;

в) фрикційне + циклічне;

г) циклічне + сезонне.

9. Фактичний ВВП дорівнює потенційному ВВП за наявності лише:

а) фрикційного й циклічного безробіття;

б) структурного безробіття;

в) структурного і фрикційного безробіття;

г) сизонного безробіття.

10. Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття:

а) структурне;

б) фрикційне;

в) циклічне;

г) природне.

11. Якщо людина втратила роботу у зв'язку зі зменшенням попиту на її професію, то виникає безробіття:

а) структурне;

б) фрикційне;

в) сезонне;

г) циклічне.

12. Якщо виникає загальне падіння попиту в економіці, то:

а) фактичне безробіття більше за природне;

б) циклічне безробіття більше фактичного;

в) фактичне безробіття менше від природного;

г) фактичне безробіття дорівнює природному.

13. Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП викликається безробіттям:

а) циклічним;

б)природним;

в)структурним;

г) фрикційним.


ЗАДАЧІ

 1. Розрахувати циклічне безробіття за таких умов: чисельність робочої сили - 31 млн осіб; чисельність зайнятих - 28 млн осіб; природне безробіття - 6%.

2. Ринок праці в певній країні характеризується такими показниками: чисельність дорослого населення - 31 млн осіб; коефіцієнт участі в робочій силі - 65 %, зайняті - 18 млн осіб, природне безробіття - 6%. Обчисліть циклічний рівень безробіття.

3. Розрахувати згідно із законом Оукена втрати реального ВВП унаслідок циклічного безробіття яке становить – 4,5 % фактичний номінальний ВВП - 500 млрд грн., індекс цін – 1,06, = 2,5 %.
Тема 15. Держава та її економічні функції. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Господарський механізм і економічні закони. Державне регулювання суспільного відтворення. Теорії державного регулювання економіки. Типи, моделі, форми та інструменти ДРЕ. Фінансова система та її роль в регулюванні виробництва. Державний бюджет. Фіскальна політика. Монетарна політика держави та механізм її дії. Необхідність та шляхи посилення державного регулювання економічного відтворення в Україні.


План семінарського заняття:

1. Господарський механізм: сутність, функції, принципи функціонування: • господарський механізм і економічні закони;

 • господарський механізм у системи управління економікою.

 1. Державне регулювання економікою:

 • теорії державного регулювання економіки;

 • типи, моделі, форми та інструменти ДРЕ.

 1. Фінансова система та її роль в регулюванні національною економікою:

 • державний бюджет;

 • фіскальна політика.

 1. Монетарна політика держави та механізм її дії:

 • типи, моделі, форми та інструменти.


Термінологічний словник ключових понять.

Автоматичні «вбудовані» стабілізатори – недискреційна фіскальна політика, при якій зменшення циклічних коливань в економіці відбувається без проведення спеціальних змін у ставках податків та трансфертних платежів.

Акцизи — це непрямі податки у вигляді надбавки до ринкової ціни, яка стягується у бюджет держави.

Асигнування держави — видатки на утримання підприємств та установ.

Бюджетний дефіцит — стан державного бюджету, коли доходи уряду не покривають його видатків.

Бюджетний профіцит — стан державного бюджету, коли доходи уряду перевищують його видатки.

Грошове правило - монетариський принцип здійснення грошово-кредитної політики. Передбачає законодавче регулювання грошової маси державою (центральним банком) з метою щорічного збільшення кількості грошей в обігу на 3-5%.

Державне казначейство — орган, на який покладено функції: використання державного бюджету; бліку його касового виконання; управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом.

Державне регулювання економіки – це система заходів законодавчого, виконавчого, контролюючого характеру, що здійснюється державними установами з метою адаптації існуючої соціально-економічної системи до змінних умов господарювання.

Державний борг - нагромаджена сума позичених урядом коштів для фінансування дефіциту державного бюджету.

Державний бюджет - система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб. Річний план державних доходів і видатків, затверджений у законодавчому порядку.

Державні видатки - сукупність грошових відносин, які складаються в процесі розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів грошових ресурсів для фінансування основних витрат суспільства.

Дискреційна фіскальна політика — політика, у межах якої зміни державних видатків і податків здійснюється цілеспрямовано відповідно до економічнонаї ситуації в країні на підставі спеціальних рішень уряду і парламенту.

Дотація — державна виплата, яка надається в безповоротному порядку тій або іншій підприємницькій структурі, що зазнала економічної скрути за об'єктивних причин; найчастіше використовується для збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів та покриття касових збитків окремих державних підприємств.

Збалансований бюджет — бюджет, у якому надходження дорівнюють видаткам.

Зовнішній борг — заборгованість держави іноземним громадянам, підприємствам та інституціям.

Кейнсіанство - економічне вчення, яке обґрунтовує державне регулювання економіки шляхом фіскальної, монетарної політики та інших активних заходів впливу на ринковий механізм.

Консолідований бюджет — це об'єднаний бюджет уряду і бюджети місцевих органів влади.

Мито — непрямі податки, встановлюється за ввезення та вивезення товарів через кордон або за транспортування іноземних товарів на території певної країни транзитом.

Монетаризм - напрям сучасного економічного консерватизму, заснований на вирішальній ролі грошової маси; використовується ДРЕ для здійснення політики стабілізації економіки, її функціонування і розвитку.

Монетарна політика — сукупність заходів центрального банку стосовно управління пропозицією грошей, спрямованих на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці.

Нейтральність грошей — зміни у грошовій пропозиції не викликають реальні зміни в економіці.

Неолібералізм - економічна концепція державного регулювання господарських процесів, заснована на підтримці природного ринкового механізму.

Податки — обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня платниками податків у порядку та на умовах, визначених законодавством.

Податки непрямі (опосередковані) — вилучаються у сфері реалізації або споживання товарів та послуг, тобто перекладаються на споживача і не залежать від рівня доходу.

Податки прямі — вилучаються безпосередньо у власників майна, отримувачів доходу.

Податкова система — сукупність чинних у країні податків, форм, принципів та методів їхньої побудови, а також інститутів та організацій, що забезпечують вилучення їх, здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства.

Податкова ставка (норма оподаткування) — законодавчо встановлений розмір податку на одиницю оподаткування.

Податок на додану вартість (податок непрямий) — є частиною новоствореної вартості, яка сплачується до Державного бюджету на кожному етапі виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг.

Соціальні фонди держави - фонди спільного задоволення потреб (освіта, охорона здоров'я тощо) і фонди для непрацездатних.

Субвенції — державна грошова допомога місцевим органам влади або окремим галузевим господарським органам для розвитку;

Субсидія (лат. — допомога, підтримка) — допомога в грошовій чи натуральній формі, що надається державою фізичним чи юридичним особам за рахунок коштів Державного або місцевих бюджетів.

Фінанси держави - система грошових фондів, які має держава і які спрямовуються на фінансове забезпечення її функцій: управління, оборону, соціальні гарантії, охорону навколишнього середовища тощо.

Фіскальна політика — політика державного регулювання економікою за допомогою податків і державних видатків, спрямованої на забезпечення економічного зростання, стримування циклічних коливань, забезпечення соціальної стабільності.

Чисті податки — податкові надходження уряду за вирахуванням державних трансфертних платежів.
Теми рефератів

  1. Методи державного регулювання та їх реалізація у ринковій економіці.

  2. Сучасні форми зрощування сили монополії і сили держави.

  3. Економічна роль держави в системі трансформаційної економіки.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

 1. Дайте визначення категорії "господарський механізм" і розкрийте об'єктивну необхідність його виникнення. Назвіть функції, принципи функціонування.

 2. Розкрийте сутність державного регулювання економікою.

 3. Назвіть види, моделі та інструменти ДРЕ.

 4. Дайте визначення державного бюджету і розкрийте його функції.

 5. Розкрийте у загальному вигляді структуру надходжень та видатків державного бюджету.

 6. Чим відрізняються поняття "асигнування", "субсидії", "субвенції", "дотації"?

 7. Що таке бюджетний дефіцит та профіцит, коли вони виникають і які наслідки для економіки можуть мати?

 8. Який зв'язок між бюджетним дефіцитом і державним боргом? За рахунок яких коштів здійснюються виплати за державним боргом. Що розуміють під обслуговуванням державного боргу?

 9. Дайте визначення податкової системи і розкрийте її функції.

 10. Назвіть суб’єкти, об’єкти, принципи та види податків.

 11. Дайте визначення фіскальної політики, назвіть її види та цілі.

 12. Що розуміють під монетарною політикою, і з якою метою її використовують?

 13. Види та інструменти монетарної політики; позитивні та негативні наслідки використання монетарної політики.


Проблемні питання

  1. Якими процесами в економіці викликана необхідність державного втручання у господарське життя суспільства?

  2. Чим обумовлені зміни домінуючої парадигми ДРЕ у продовж ХХ століття і по сьогодення?

  3. Чому заходи державної економічної політики крім позитивних результатів, як правило, мають щей негативні побічні наслідки?

  4. Чи може держава використовувати одинакові інструменти на всіх фазах економічного циклу? Якщо так, то назвіть приклади?

  5. Збалансованість державного бюджету є важливим показником економічної політики, але чи можливо і варто досягати збалансованості бюджету за будь-якої економічної ситуації у країні?


ТЕСТИ

1. Економічна політика — це:

а) заходи, спрямовані на вирішення економічних проблем;

б) конкуренція різних економічних ідей;

в) здатність управляти економічними процесами;

г) здатність приймати ефективні господарські рішення.

2. До основних економічних цілей ДРЕ не можливо віднести:

а) досягнення економічного зростання;

б) досягнення стабільного рівня цін;

в) забезпечення зайнятості;

г) підвищення рентабельності підприємства.

3. До суб'єктивних факторів економічної політики належать:

а) політичні інтереси;

б) партійні інтереси;

в) етичні цінності;

г) правильні всі попередні відповіді.  1. Найсуттєвішою рисою державного регулювання ринковою економікою є:

а) використання державою приватних структур для впливу на поведінку економічних суб’єктів;

б) досягнення державою бажаних результатів в економіці через співробітництво з міжнародними економічними організаціями;

в) формування економічного середовища, яке стимулює бажану поведінку економічних суб’єктів;

г) прийняття державою документів, які мають рекомендаційний характер і не є обов’язковими для виконання.  1. Який захід традиційно вживається урядом для зниження диференціації в доходах населення?

а) професійне навчання;

б) індексація доходів;

в) заморожування заробітної плати;

г) прогресивне оподаткування.  1. Державна політика регулювання доходів у країнах з ринковою економікою спрямована на:

а) регламентування рівня заробітної плати найманих працівників;

б) підтримання однакового рівня оплати праці в різних секторах економіки;

в) обмеження зростання особистих доходів;

г) перерозподіл доходів через систему податків і соціальних трансфертів.  1. Грошово-кредитна політика проводиться:

а) урядом;

б) усіма фінансово-кредитними установами країни;

в) центральним банком країни;

г) Міністерством фінансів.  1. Експансіоністська грошово-кредитна політика – це:

а) політика спрямована на збільшення грошової пропозиції;

б) політика спрямована на зменшення грошової пропозиції;

в) політика, спрямована на збалансування доходів і витрат державного бюджету;

г) усі відповіді неправильні.  1. Рестрикційна грошова політика проводиться:

а) в умовах стабільної економічної кон’юнктури;

б) з метою скорочення інфляції;

в) для стимулювання ділової активності;

г) усі відповіді неправильні.  1. Необхідність і межі використання окремих форм державного регулювання економіки, а також методів, за допомогою яких вони реалізуються, визначаються:

а) прийнятою концепцією державного втручання в економіку;

б) метою соціально-економічного розвитку кожної країни;

в) збоями в ринковій економіці;

г) а) та б).  1. До функцій держави в ринкових умовах не відносяться:

а) забезпечення правової бази з метою сприяння ефективному функціонуванню ринкової системи;

б) захист конкуренції;

в) корегування розподілу ресурсів з метою змін структури національного виробництва;

г) визначення оптимальної галузевої і продуктової структури економіки.

12 До методів ДРЕ в ринкових умовах відносяться:

а) планування;

б) ціноутворення;

в) корегування пропозиції грошей;

г) всі відповіді не вірні.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал