Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»Сторінка6/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.05 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 12. Аграрні відносини.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Сутність аграрних відносин. Землеволодіння і землекористування. Власність на землю. Орендні відносини. Нееластичність пропозиції земельних ресурсів і особливості ціноутворення в аграрній сфері. Причини, умови та джерела утворення ренти. Диференціальна, абсолютна, монопольна земельна рента. Особливості розподілу валової і чистої доданої вартості. Ціна землі. Фактори, що формують ціну землі. Агропромислова інтеграція. Сфери АПК. Аграрна політика. Державна підтримка сільськогосподарського виробника.


План семінарського заняття:

1. Аграрне виробництво — особлива сфера вкладення капіталу: • особливості землі як фактора виробництва;

 • землеволодіння та землекористування;

 • особливості ціноутворення в аграрному секторі.

 1. Земельна рента: сутність, причини існування, умови виникнення, джерела та форми.

 • диференціальна земельна рента її форми й особливості;

 • абсолютна земельна рента;

 • монопольна земельна рента.

3. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки:

 • арендна землі, арендна плати;

 • земля,як товар, ціна землі і чинники, що її формують.

4. Державна підтримка аграрної сфери та аграрних перетворень.
Термінологічний словник ключових понять.

Абсолютна рента - надлишок суспільної вартості сільськогосподарської продукції над ціною виробництва (затрати виробництва плюс середній прибуток), утворюється на всіх земельних ділянках.

Аграрні відносини — це складова економічних відносин, які виникають у сільському господарстві з приводу володіння й використання землі як головного засобу сільськогосподарського виробництва, а також виробництва, розподілу, обміну й споживання сільськогосподарської продукції та послуг.

Агропромислова інтеграція - об'єктивний процес об'єднання спеціалізованого, пов'язаного спільним виробничим циклом, сільськогосподарського і промислового виробництва у єдину систему відтворення.

Агропромисловий комплекс — це організаційно-економічна форма інтеграції сільськогосподарських і промислових видів діяльності; сукупність галузей народного господарства, зайнятих виробництвом сільськогосподарської продукції, її зберіганням, переробкою і доведенням до споживача, а також виробництвом відповідних засобів виробництва.

Власність земельна - відносини, що виникають між людьми з приводу привласнення землі як предмета природи для використання як необхідної умови будь-якої підприємницької діяльності і головного засобу виробництва у сільському і лісовому господарстві та добувній промисловості.

Диференційна рента І — це додатковий чистий дохід, одержуваний у результаті продуктивнішої праці на кращих за природною родючістю і місцезнаходженням землях.

Диференційна рента II виникає в результаті штучного підвищення продуктивності землі завдяки використанню ефективніших засобів виробництва, тобто за рахунок додаткових вкладень капіталу в землю.

Економічна рента — це рента за використання ресурсу, кількість якого абсолютно обмежена, тобто пропозиція якого нееластична.

Земельна рента (від фр. rende — віддана) - економічна форма реалізації права власності на землю (та її природні ресурси); частина прибутку, створеного в процесі підприємницької діяльності, яка виступає у формі плати за користування землею, це передача частини доходу землеробом власнику землі за використання його земельної ділянки.

Земельні відносини - відносини, які складаються між суб'єктами підприємницької діяльності з приводу використання землі як основного засобу виробництва.

Землеволодіння - привласнення конкретної ділянки землі окремою особою, групою осіб або державою.

Землекористування - фактичне використання даної ділянки землі окремою особою, кооперативом, громадською організацією, державою відповідно до найдоцільнішого використання її корисних властивостей.

Земля — перша й основна умова будь-якого виробництва, в сільському господарстві вона є головний засіб виробництва, елемент продуктивних сил.

Монопольна земельна рента - утворюється на землях особливої якості чи в особливих кліматичних умовах з унікальними якісними характеристиками, як різниця між монопольно високою ціною продукту з даних ділянок землі і його вартістю.

Оренда землі — передача землі в строкове користування за відповідну орендну плату з її поверненням.

Орендна плата — це платіж, який орендар вносить власнику землі за користування земельною ділянкою, включає суму ренти, амортизацію за використання основного капіталу, вкладеного в землю, та відсоток на нього.

Плата за землю — вид податку, величина якого визначається на основі кадастрової оцінки землі, залежить від розміщення та якості земельної ділянки; стягується із суб'єктів господарювання у вигляді земельною податку або орендної плати.

Рентні відносини - відносини між суб'єктами з приводу створення, розподілу і привласнення надлишкового над середнім прибутку.

Селянське (фермерське) господарство - відособлений виробник, який здійснює підприємницьку діяльність на власній або на власній і орендованій ділянці землі, має у власності інші необхідні засоби виробництва, самостійно визначає виробничу програму, реалізує продукцію на основі договірних цін

Ціна землі — це дисконтований потік її доходу (капіталізованої ренти) - сума грошей, яка, будучи покладена в банк, дозволить її власнику отримати дохід у формі відсотка, що дорівнює земельній ренті. Ціна землі прямо пропорційна величині ренти і обернено пропорційна ставці позичкового відсотка.
Теми рефератів

 1. Особливості становлення агропромислового комплексу.

 2. Реформування відносин власності на землю в Україні.

 3. Порівняння методів державної підтримки аграрної сфери та аграрних перетворень в Україні та в економічно розвинених країнах.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

 1. У чому особливості землі як фактору виробництва?

 2. Розкрийте зміст аграрних відносин і покажіть їх специфіку.

 3. У чому відмінності ціноутворення на продукції сільського господарства та добувної промисловості?

 4. Що ми розуміємо під монополією на землю як на об’єкт господарювання і монополія приватної власності на землю?

5. Що таке земельна рента? Які її види ви знаєте?

6. Розкрийте суть диференційної земельної ренти і покажіть причини,умови та джерела її виникнення. Як розраховується диференційна земельна рента?

7. Розкрийте суть абсолютної земельної ренти і покажіть причини,умови та джерела її виникнення. Як розраховується абсолютна земельна рента?

8. Що таке монопольна рента. Назвіть причини її виникнення.

9. Що таке ціна землі й від чого вона залежить?

10. Що ви можете сказати про величену ціни землі у довгостроковому періоді? Прокоментуйте фактори, що визначають дану тендецію цін на землю.

11. Що вклачає у себе орендна плата, і чи може забезпечити орендне господарство сільськогосподарському виробнику прибуток не нижче чим в інших сферах економічної діяльності?

12. Що таке агропромисловий комплекс і яка його структура?Проблемні питання

 1. Земля – природне благо, то чи може вона знаходитися у приватній власності?

 2. Запропонуйте варіанти перерозподілу доходу від використання землі, за якого рента належала б кожній людині у країні.

 3. Чим зумовлено більш низька органічна будова капіталу у сільському господарстві ніж у промисловості?

 4. Що таке «ножиці цін» і яким чином вони впливають на привабливість сільського виробництва і інших сфер економічної діяльності АПК?

5. Чому необхідна державна підтримка сільськогосподарського виробництва?

6. Які головні напрями державного регулювання АПК?

7. На що спрямована земельна реформа в України
ТЕСТИ

1. Відмінність землі як фактора виробництва від інших факторів виробництва полягає в наступному:

а) обмеженість пропозиції;

б) вільно відтворюється;

в) кількість є величиною даною, фіксованою, не підлягаючою збільшенню;

г) є продуктом людської праці.

2. Яка економічна концепція виходить з того, що джерелом усіх доходів, у тому числі земельної ренти, є додатковий продукт?

а) марксистська;

б) неокласична;

в) кейнсіанська;

г) усі в однаковій мірі дотримуються даного погляду.

3. У якій економічній школі вперше аналізується відтворення і розподіл доходу в сільському господарстві?

а) меркантилізм;

б) фізіократи;

в) А. Сміт, Д. Рікардо;

г) марксизм.

4. Який вид ренти пов'язаний з розходженням у природній якості землі?

а) абсолютна рента;

б) диференціальна рента I;

в) диференціальна рента II;

г) монопольна рента.

5. Яка причина виникнення диференціальної ренти?

а) монополія приватної власності на землю;

б) наявність різних по родючості і місцю розташування земель;

в) обмеженість земель;

г) монополія на землю як об'єкт господарювання.

6. Яка причина існування абсолютної земельної ренти?

а) монополія приватної власності на землю;

б) монополія на землю як об'єкт господарювання;

в ) наявність різних по якості земель;

г) обмеженість земель.

7. Чому дорівнює величина диференціальної земельної ренти?

а) різниці між ціною і індивідуальними витратами виробництва;

б) різниці між ціною і граничними витратами;

в) різниці між граничними витратами та цінами виробництва;

г) різниці між валовим і середнім доходом.

8. Хто привласнює диференціальну ренту I?

а) власник землі;

б) орендар;

в) держава;

г) місцеві органи влади.

9. Що таке економічна рента?

а) дохід від використання ресурсу, пропозиція якого абсолютно обмежена;

б) перевищення доходу над його альтернативною вартістю;

в) різниця між валовим доходом і собівартістю продукції;

г) доход від зданого в оренду майна.

10. Якщо крива попиту на землю зрушиться вправо, що відбудеться з величиною земельної ренти?

а) збільшиться;

б) зменшиться;

в) не зміниться;

г) даних для відповіді недостатньо.

11. Як визначається величина абсолютної земельної ренти?

а) це різниця між валовим доходом і валовими витратами;

б) це різниця між валовим прибутком і перемінними витратами;

в) різниці між граничними витратами та цінами виробництва;

г) це різниця між ціною виробництва і суспільною вартістю?

12. У чому різниця між рентою і орендною платою?

а) це те саме;

б) це сума абсолютної і диференціальної ренти;

в) це плата за користування капіталом, вкладеним у дану ділянку;

г) орендна плата включає крім ренти суму за користування капіталом у вигляді будівель і споруд.

13. Від яких факторів залежить ціна землі?

а) розміру ренти;

б) ставки позичкового процента;

в) попиту і пропозиції землі;

г) усіх перерахованих факторів.


ЗАДАЧІ

1. На продаж виставлено три ділянки землі. Ціна першої — 400 тис. грн., другої – 150 тис. грн., третьої – 60 тис. грн. Банківський процент становить 10 % . Середня норма прибутку – 20 %. На обробку кожної з ділянок щорічно необхідно 20 тис. грн. Перший збирає зі своєї ділянки 30 ц полуниць, другий – 20 ц, третій – 15 ц. Ціна 1 кг полуниць становить 20 грн. Визначте, купівля якої з ділянок найбільш вигідна.

2. Органічна будова капіталу в промисловості у середньому 3:1, у сільському господарстві — 1:1. Норма додаткової вартості в усіх галузях дорівнює 100 %. Сільськогосподарський виробник витратив за рік 40 тис. грн., а його доход склав 80 тис. грн. Визначте прибуток сільськогосподарського виробника, абсолютну та диференціальну ренту.

3. Під виробництво картоплі задіяні три рівних ділянки землі. На першій ділянці щорічно збирають 25ц картоплі, на другому 20ц, на третьому – 15ц. На обробку кожної з ділянок необхідно 1 тис. грн. Середня норма прибутку 20%. Ціна 1 кг картоплі 1 грн. Визначите розміри диференціальної й абсолютної земельної ренти на кожній з ділянок.

4. Попит на землю описується рівнянням Q = 100 – 2R, де Q — площа земельних угідь (га); R — рента (млн. грн.). Якщо Q = 90 га, а ставка банк. відсотка = 20 % річних, визначте ціну 1 га землі.


 1. Фермер-орендар одержує 20 % прибутку на 50 тис. грн. вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, отриманого після реалізації продукції, складає 30 тис. грн. Визначте величину ренти, отриманої власником землі.%.

 2. Підприємець узяв в оренду ділянку землі. Згідно з договором він щорічно повинен сплачувати землевласнику орендну плату в сумі 1000грн. Річні його затрати на виробництво продукції склали 8000грн., а виручка за її реалізацію — 10000 грн. Середній прибуток на вкладений капітал в інших галузях був на рівні 20 %. Обрахуйте норму прибутку, отриманого підприємцем, і дайте відповідь на запитання: чи вигідно йому вкладати свій капітал в оренду землі?


Тема 13. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його форми.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Національна економіка: характеристика, рівні, суб’єкти, ринки. Національний продукт і його форми. Валовий суспільний продукт. Національний доход. Система національних рахунків. ВВП: суть, методи розрахунку. Національне багатство і його відтворення. Суть і структура національного багатства. Кругообіг доходу, ресурсів і продукту в процесі відтворення. Макроекономічні тотожності. Схеми відтворення К. Маркса.


План семінарського заняття:

1. Національна економіка: характеристика, рівні, суб’єкти, ринки.

2. Суспільний продукт і його форми:


 • система національних рахунків: величини, що характеризують суспільний продукт;

 • сучасні форми суспільного продукту: валовий внутрішній продукт (ВВП);

 • принципи та методи розрахунку ВВП.

3.Макроекономічні тотожності.

4. Схеми відтворення К. Маркса для простого та розширеного відтворення.


Термінологічний словник ключових понять.

Баланс народного господарства (БНГ) — це система загальноекономічних балансів, показники, які характеризують умови й результати розширеного відтворення, рівень і темпи зростання економіки, економічну та соціальну структуру суспільства. Застосовувався у СРСР.

Валовий випуск — це сумарна вартість всіх товарів та послуг, вироблених економікою за певний проміжок часу. Він охоплює всі товари та послуги, включаючи і ті, що використовуються для виробництва інших товарів і послуг, тобто проміжне споживання.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених на економічній тереторії країни протягом року.

Валовий суспільний продукт - грошовий вираз продукції всіх галузей матеріального виробництва.

ВВП розрахований виробничим методом (за доданою вартістю) - є сумою доданих вартостей створеними всіма галузями економіки: це заробітна плата, прибуток, амортизаційні витрати.

ВВП розрахований метод кінцевого використання (за витратами) – є сумою витрати всіх економічних суб’єктів на придбання продукції національної економіки - це споживання, інвестиції, державні витрати, чистий експорт.

ВВП розрахований розподільчим методом (за доходами) - сума всіх факторних доходів – це заробітна плата, прибуток, рента, а також два компонента які не є доходами - це амортизаційні витрати і непрямі податки на бізнес.

Додана вартість – це вартість виробленої фірмою продукції без проміжної продукції.

Інвестиції — довгострокові вкладення з метою створення нових і модернізації діючих підприємств, освоєння новітніх технологій і техніки, збільшення виробництва і отримання прибутку

Кінцева продукція – це товари і послуги, що купуються з метою кінцевого споживання.

Нагромадження - використання частини національного доходу на збільшення основних і оборотних фондів, а також страхових запасів.

Національне багатство - вся сума матеріальних і духовних благ, що є в розпорядженні суспільства.

Національний дохід - новостворена вартість за рік.

Номінальний ВВП - ВВП, обчислений у поточних цінах

Проміжна продукція – це товари і послуги, що купуються для подальшої переробки або ж продажу.

Реальний ВВП - ВВП, обчислений у постійних цінах.

Система національних рахунків - це система взаємопов’язаних показників які використовуються для опису та аналізу економічних процесів та явищ на макрорівні.

Система національних рахунків — це система взаємопов'язаних показників і класифікацій, яка відображає структуру взаємозв'язків між секторами, галузями економіки, між національною економікою та іншим світом. Вона містить інформацію про всіх економічних суб'єктів; про всі економічні операції, які ці суб'єкти здійснюють у процесі виробництва, розподілу, обміну, нагромадження та кінцевого споживання.

Суспільне відтворення — це економічний процес, в якому власне виробництво, розподіл, обмін та споживання постійно повторюються та відновлюються через результат виробництва — продукт, через відновлення ресурсів, з яких виробляється продукт, якщо ці ресурси є відновлюваними, та залучення нових невідновлюваних ресурсів, а також через відновлення та розвиток форм і методів організації праці.

Суспільне відтворення — це процес виробництва, якщо його розглядати не як окремий акт, а як процес, що постійно повторюється.

Схеми суспільного відтворення Карла Маркса —спроба математично відобразити процес відтворення. Це схеми, де описуються умови забезпечення структурної збалансованості національної економіки для простого та розширеного відтворення національного продукту.

Трансфертні виплати - односторонній потік благ, доходів, що мають безоплатний характер.

Теми рефератів

 1. Теорії розподілу сукупного доходу суспільства.

 2. Проблеми розширеного відтворення національного багатства в Україні.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

 1. Охаректеризуйте національну економіку та її рівні. Які розділи економічної теорії вивчають окремі рівні національної економіки?

 2. Назвіть суб’єкти та ринки національної економіки.

 3. У чому відмінності «Балансів народного господарства» та «Системи національних рахунків»?

 4. Який показник суспільного продукту є найголовнішим показником «Системи національних рахунків»?

 5. Назвіть основні принципи розрахунку ВВП. Яким чином за «Системи національних рахунків» виключається подвійний рахунок?

 6. У чому відмінність розрахунку ВВП за різними методами і чим зумовлена необхідність розрахунку ВВП у різний спосіб?

 7. Назвіть показники суспільного продукту, що розраховуються на основі ВВП.

 8. Поясніть, з якою метою, обчислюється національний дохід?

 9. Обгрунтуйте, чому необхідно виділяти первинні, або основні доходи і вторинні доходи.

 10. Назвіть основні макроекономічні тотожності і яку роль вони відіграють у відтворенні національного продукту?

 11. Які завдання вірішують розробленні К.Марксом схеми простого та розширеного відтворення?

Проблемні питання

1. Для чого розраховують національне багатство країни? Поясніть роль національного багатства в економічному відтворенні. Як ви вважаєте, є різниця між національним багатством і економічним потенціалом суспільства?

2. Чому при переході до ринкової економічної системи Україна відмовилася від «Балансів народного господарства» і приєдналася до «Системи національних рахунків»?

3. Яким чином наявність тіньової економіки впливає на розрахунки національного продукту?.


ТЕСТИ
1. Пропорції між виробництвом і споживанням, між виробництвом засобів виробництва і предметів споживання, між промисловістю і сільським господарством, нагромадженням і споживанням - це пропорції:

а) міжгалузеві;

б) міжрайонні;

в) внутрішньогалузеві;

г) народногосподарські.

2. Співвідношення між металургією і машинобудуванням, добуванням залізної руди і чорною металургією, між цукровою промисловістю і виробництвом цукрових буряків – це пропорції:

а) міжгалузеві;

б) міжрайонні;

в) внутрішньогалузеві;

г) народногосподарські.

3. Подвійний розрахунок, який необхідно виключити при розрахунках ВВП – це:

а) витрати на охорону зовнішнього середовища;

б) доходи від угод з цінними паперами;

в) приватні та державні трансферти;

г) доходи робітників соціальної сфери.

4. В розрахунок ВВП за доходами включають:

а) заробітну плату;

б) пенсії та допомога по безробіттю;

в) доходи від власності;

г) рентні платежі.

5. Національне багатство держави включає:

а) усі ресурси держави, в т.ч. й потенційні;

б) нагромаджені матеріальні ресурси;

в) засоби виробництва та трудові ресурси;

г) все перераховане.

6. Використовуваний доход формується за рахунок:

а) доходів з капіталу;

б) доходів від власності;

в) трансфертних платежів;

г) заробітної плати.

7. Номінальний ВВП – це:

а) доход, отриманий в поточному році;

б) доход, вироблений за допомогою ресурсів своєї держави;

в) доход у цінах поточного року;

г) доход, що включає трансферти.

8. Дефлятор ВВП визначається як:

а) ВВП у базових цінах;

б) приріст ВВП у порівнянні з минулим роком;

в) відношення ВВП у цінах поточного року до ВВП у цінах базового року;

г) відношення ВВП у цінах базового року до ВВП у цінах поточного року.

9. Показниками ефективності суспільного виробництва можуть бути:

а) продуктивність праці;

б) фондовіддача;

в) матеріаловіддача;

г) все перераховане правильно.

10. Система національних рахунків (СНР) це:

а) система взаємопов’язаних показників, які характеризують всі фази відтворення та національний доход;

б) засіб упорядкування інформації про економічні операції;

в) система показників, які характеризують тільки матеріальне виробництво;

г) показники, що характеризують процес створення та розподілу доходів.

11. Чим відрізняється ВНП від ВПП:

а) сумою вартостей, створеною на території даної країни із застосуванням іноземного капіталу;

б) сумою вартостей, створеною за кордоном за допомогою ресурсів даної країни;

в) правильно, якщо із ВВП відняти а) та додати б);

г) правильно усе перераховане.

12. Національний доход визначається як:

а) різниця між ВВП та амортизацією;

б) різниця між ВВП та непрямими податками на бізнес;

в) різниця між ВВП та сумою амортизації та непрямих податків;

г) правильно усе перераховане.

13. Трансфертні платежі – це:

а) виплати домашнім господарствам, які не зумовлені наданням з їх боку товарів та послуг;

б) тільки виплати державою окремим особам;

в) компонент доходу, який входить до складу ВНП;

г) усі відповіді правильні.

14. Що з переліченого враховується у ВВП:

а) ви витратили 7 грн. на кіно;

б) сім’я платить 25 тис.грн. за будинок, збудований 3 роки тому;

в) бухгалтер платить кравцю 175 грн. за пошиття костюму;

г) уряд збільшує свої видатки на оборону на 500 тис.грн.


ЗАДАЧІ

 1. Економіка країни у звітному році досягла параметрів, відбитих наступною системою макроекономічних показників (у грошовому вираженні, в умовних одиницях):

 • витрати населення на споживання товарів та послуг 490;

 • амортизаційні відрахування 54;

 • орендна плата 28;

 • внески на соціальне страхування 40;

 • трансфертні платежі 24;

 • доходи від власності 35;

 • процент 26;

 • дивіденди 28;

 • заробітна плата осіб найманої праці 473;

 • чистий експорт 64;

 • нерозподілені прибутки корпорацій 42;

 • непрямі податки 36;

 • особисті податки 52;

 • податок на прибуток корпорацій 38;

 • прибуток корпорацій 108;

 • державні закупівлі товарів та послуг 144;

 • заощадження населення 32;

 • чисті внутрішні інвестиції 66.

Визначте розмір валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого внутрішнього продукту (ЧВП), національного доходу (НД).

 1. Оберіть у наведеному переліку первинні доходи та визначте розмір національного доходу:

Вид доходу

Сума, млрд. грн.

Проценти за кредит

22

Дивіденди на акції

154

Державні трансферти

98

Заробітна плата найманих працівників

318

Матеріальна допомога по безробіттю

37

Рента за користування природними ресурсами

29

Прибуток підприємців

266

Субсидії на житлово-комунальні послуги

11
 1. Вартість валового продукту становить 1015 у.г.о., в тому числі продукт промисловості - 630у.г.о., сільського господарства - 175 у.г.о., будівництва - 120 у.г.о., інших галузей - 90 у.г.о. Визначте розміри продукту I та II підрозділу національного виробництва, якщо відомо, що доля предметів споживання, вироблених у галузях, становить відповідно (у%): 45, 27, 32, 29.

 2. Номінальний ВВП у поточному році зріс на 15%, чисельність населення країни зросла на 4%. Дефлятор ВВП становить 1,07. Як зміниться у даному році показник номінального ВВП на душу населення та реального ВВП на душу населення?
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал