Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»Сторінка5/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.05 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 10. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку.

Конкуренція і ціноутворення.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Сутність ринку. Місце і роль ринку в економіці. Функції ринку. Умови ефективного функціонування ринку. Класифікація ринків за різними критеріями. Багатоманітність моделей ринкового господарства. Механізм функціонування ринку. Попит, детермінанти попиту, закон попиту, еластичність попиту. Пропозиція, детермінанти пропозиції, закон пропозиції, еластичність пропозиції. Формування ринкової рівноваги. Цінова політика підприємства. Кон’юнктура ринку, її види.


План семінарського заняття:

 1. Сутність ринку, його місце та роль в економічної системі.

 • визначення сутності ринку;

 • результати функціонування ринку.

2. Функції ринку, умови ефективного функціонування ринку.

 • регулююча

 • ціноутворююча;

 • інформаційна;

 • посередницька;

 • сануюча.

3. Інфраструктура ринку.

 • матеріальна база ринку;

 • організаційна база ринку;

 • фінансово-кредитна база ринку;

 • правова база ринку;

 • інститути державного регулювання та контролю за функцінуванням ринку;

 • суспільні організації суб’єктів ринку.

4. Види ринків, типи ринків, сегменти ринку:

 • ринки досконалої та недосконалої конкуренції;

 • класифікація ринків за територіальною ознакою;

 • класифікація ринків за відповідністю до діючого законодавства;

 • сегменти ринку.

5. Механізм функціонування ринку:

 • попит, детермінанти попиту, закон попиту, еластичність попиту;

 • пропозиція, детермінанти пропозиції, закон пропозиції, еластичність пропозиції;

 • формування ринкової рівноваги.

6. Цінова політика підприємства.

7. Кон’юнктура ринку, її види.


Термінологічний словник ключових понять.

Біржа — відображає сукупність економічних відносин, організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами (фондова біржа) або оптова торгівля товарами за стандартними зразками (товарна біржа).

Еластичність попиту - ступінь зміни обсягу попиту на певну продукцію під впливом зміни ціни на неї.

Еластичність пропозиції - ступінь зміни обсягу пропозиції на певну продукцію під впливом зміни ціни на неї.

Інфраструктура ринку - система державних, приватних і громадських інститутів (організацій і установ), технічних засобів, що обслуговують інтереси суб'єктів ринкових відносин, забезпечують рух товарів та грошей, створюють умови для функціонування ринку з метою підвищити ефективність взаємодії суб’єктів ринку

Комплементарні блага – товари доповнювачі.

Конкуренція - економічне суперництво між товаровиробниками, постачальниками і покупцями товарів за найвигідніші умови реалізації своїх інтересів.

Конкуренція досконала (вільний ринок) - умови ринку, на якому існує безліч покупців і продавців однотипної продукції, жоден із яких не має впливу на ціну, доступ фірми на ринок є вільним.

Конкуренція монополістична - умови ринку, які передбачають диференціацію продукту, пов'язану або з особливостями самого продукту (якість, марка, упаковка), або з місцезнаходженням продавців чи з особливими послугами, що супроводжують продаж товару.

Конкуренція олігополістична - умови рину, на якому однорідну продукцію (або близькі субститути) продають декілька (два-три) продавців.

Кон'юнктура - сукупність ознак, що характеризують поточний стан економіки в певний період.

Кон'юнктура ринку — визначене в часі та просторі певне співвідношення попиту і пропозиції, що формується як сукупність товарно-грошових пропорцій під впливом конкретної комбінації діючих чинників.

Монополія – один продаю (дослівно), наявність єдиного продавця на ринку продукції.

Монопсонія – один купую (дослівно), наявність єдиного покупця на ринку продукції.

Невидима рука (англ. іnvisible arm) – концепція, що запроваджена в економічну теорію А. Сміттом з метою описати парадокс “лесефер” ринкової економіки. Суть погляду А. Смітта полягає в тому, що кожна людина, прагнучи задоволення своєї власної вимоги, задовольняє власні потреби, проте в ринковій економіці немовби керована “невидимою рукою” з тим, щоб зрештою сприяти вигоді всіх і кожного. Ця концепція пояснює, чому ринкові операції стають самокерованими.

Олігополія – не багато, декілька продавців на ринку продукції. Олігопсонія - наявність небагато покупців на ринку продукції.

Попит – платоспроможна потреба.

Попит — представлена на ринку потреба в життєвих засобах, що визначається кількістю тих чи інших товарів і послуг, які споживачі можуть придбати за певними цінами та іншими конкретними обставинами, що склалися на ринку.

Пропозиція – готовність, можливість продавця, виробника постачати на ринок певну кількість тих чи інших товарів і послуг за певними цінами та іншими конкретними обставинами, що склалися на ринку.

Ринкова рівновага – це стан ринку при якому обсяги попиту дорівнюють обсягам пропозиції

Ринковий механізм - механізм взаємозв'язку основних елементів ринку, а саме: економічних інтересів суб’єктів ринку до максимізації результатів діяльності за умови їх конкуренції та вільного руху цін як наслідок взаємодії попиту та пропозиції.

Ринок – це місце (територія), де здійснюються торгові угоди.

Ринок - цілісна система економічних відносин і зв'язків між покупцями і продавцями, що будуються на основі вільного руху цін; сукупність економічних відносин, що виникають між суб'єктами економіки з приводу обміну результатами виробництва, товарного і грошового обігу та розподілу умов виробництва (виробничих факторів) на умовах конкуренції та вільного руху цін.

Ринок монополізований - ринок, на якому діє один, або незначна кількість виробників (покупців) однотипного товару, що не має субститутів, що мають можливість своїми діями впливати на ціну, і де утруднено входження на ринок нових фірм.

Ринок регульований - ринок, який контролюється і регулюється державою за допомогою спеціальних заходів.

Субститути – товари замінники.

Фондова біржа - установа, яка зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства країни, статуту і правил біржі.

Ціна попиту - гранично максимальна ціна, за якою покупці ще згодні брати даний обсяг товару.

Ціна пропозиції - гранично мінімальна ціна, за якою продавці ще готові продати даний обсяг товару.

Ціна рівноваги - ціна, за якою обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції.
Теми рефератів

1. Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів.

2. Суперечливі тенденції в розвитку ринкових відносин в Україні.

3. Конкуренція і монополія: діалектика співіснування.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

 1. Які явища економічного життя мають назву ринок?

 2. У чому проявляється економічна ефективність функціонування ринку?

 3. Назвіть причини та умови виникнення ринку.

 4. Які функції виконує ринок?

 5. Що є умовами ефективного функціонування ринку?

 6. Дайте визначення категорії ринкова інфраструктура і вкажіть її елементи.

 7. Назвіть критерії за якими здійснюють класифікацію ринків.

 8. Охарактеризуйте ринок досконалої конкуренції та ринки недосконалої конкуренції.

 9. Що таке ринковий механізм і які його елементи?

 10. Дайте визначення категорії попит і назвіть цінові та не цінові детермінанти попиту.

 11. У чому суть закону попиту і чи можливі ситуації в економіці, коли ця залежність не спрацювує?

 12. Як визначають цінову еластичність попиту і які фактори впливають на неї?

 13. Що таке перехресна еластичність попиту і для яких товарів її визначають?

 14. Дайте визначення категорії пропозиція і назвіть цінові та не цінові детермінанти пропозиції.

 15. Що за закон описує залежність між ціною та обсягами пропозиції і яка ця залежність?

 16. Ринкова рівновага, види ринкової рівноваги, моделі рівноваги.

Проблемні питання

 1. Якщо у сучасних умовах ринку досконалої конкуренції не існує, то чи можемо ми досліджувати економіку опираючись на закони ринку?

 2. Чи всі проблеми економічного життя можна вирішити за допомогою ринку?

 3. Як держава повинна регулювати ринок, щоб не знизити його економічну ефективність і підвищити соціальну?

 4. Яким чином цінова еластичність попиту впливає на цінову політику підприємств?

 5. Що таке надлишок покупця, продавця, звідки він береться і як його розрахувати?

 6. Які відмінності встановлення рівноваги у моделі Маршалла і Вальраса?

 7. У чому відмінності часткової і загальної рівноваги і чи можливе існування часткової рівноваги при загальній нерівновазі і навпаки?

ТЕСТИ

1. Попит на сіль є нееластичний, це можна пояснити:

а) малою часткою витрат на придбання солі в бюджеті споживача;

б) бажанням споживачів все підсолювати;

в) недостатньою кількістю солі на ринках;

г) відсутністю субститутів у солі.

2. Ринок – це певний механізм:

а) координації дій економічних суб’єктів;

б) взаємодії підприємств;

в) оптимізації взаємодії підприємств приватного сектора;

г) забезпечення абсолютно вільного характеру взаємодії економічних суб’єктів.

3. Ринок – це:

а) певна територія, на якій регулярно здійснюється наймасовіший обмін товарів;

б) спосіб узгодження дій економічних суб’єктів на основі вільного руху цін та конкуренції;

в) система коопераційних зв’язків, яка склалася у результаті суспільного поділу праці;

г) діяльність економічних суб’єктів в умовах товарної форми виробництва.

4. До функції ринку не належить розподіл:

а) інвестицій;

б) прибутку підприємств:

в) товарів;

г) економічних ресурсів.

5. Якщо точка фактичної угоди знаходиться на перетині кривих попиту та пропозиції, то ця угода вигідна:

а) покупцю;

б) продавцю;

в) обом;

г) нікому.

6.У результаті підвищення ціни товару А виручка зросла. На цій підставі можливо стверджувати:

а) попит перевищував пропозицію;

б) попит був еластичний;

в) попит був нейтральним;

г) попит був нееластичним.

7. Якщо ціна на товар А зросла на 10%, а попит на товар В у той самий час скоротився на 5%, то ці товари:

а) субститути;

б) незалежні;

в) комплементарні.

8. Рівноправний стан учасників економічних відносин (продавець – покупець) передбачає:

а) відповідну кількість продавців і покупців;

б) кількісну перевагу продавців над покупцями;

в) наявність юридичних можливостей впливу з боку покупців на продавців недоброякісних товарів;

г) можливість вибору контрагента.

9. Що усуває дефіцит товарів в умовах ринкових відносин:

а) вільний рух цін;

б) точний облік виробником можливостей покупців;

в) ефективна збутова політика підприємств;

г) планування з боку державних органів.

10. Монополістична конкуренція характеризується:

а) великою кількістю підприємств, що продають однотипну продукцію;

б) домінуванням на ринку обмеженої кількості виробників, що продають диференційовану, або стандартизовану продукцію;

в) наявністю на ринку єдиного виробника;

г) великою кількістю підприємств, що продають диференційовану продукцію.

11. Для досконалої конкуренції не є характерними:

а) виробництво подібних товарів;

б) наявність великої кількості виробників, що діють незалежно;

в) неможливість контролювати ринкову ціну з боку будь-якого виробника;

г) труднощі входу нових виробників на ринок із своїми товарами.

12. Чиста монополія характеризується:

а) пропозиція виходить від одного суб’єкта;

б) пропозиція виходить від групи виробників, окремі з яких мають переважаючу частку на ринку;

в) пропозиція виходить від кількох великих фірм;

г) пропозицію здійснює єдиний виробник продукції, якого не має близьких замінників.

13. Найсуттєвішою рисою державного регулювання ринковою економікою є:

а) використання державою приватних структур для впливу на поведінку економічних суб’єктів;

б) досягнення державою бажаних результатів в економіці через співробітництво з міжнародними економічними організаціями;

в) формування економічного середовища, яке стимулює бажану поведінку економічних суб’єктів;

г) прийняття державою документів, які мають рекомендаційний характер і не є обов’язковими для виконання.

14. Ринковий механізм саморегулювання:

а) спричиняє лише збитки як виробникам так і покупцям;

б) забезпечує високі прибутки підприємцям;

в) забезпечує виробництво великої кількості різноманітних товарів, високої якості за низькими цінам;

г) всі відповіді правильні.

15. Досконала конкуренція характеризується:

а) великою кількістю підприємств, що продають однотипну продукцію;

б) домінуванням на ринку певного виробника;

в) наявністю на ринку єдиного виробника;

г) домінуванням на ринку обмеженої кількості виробників.

16. Який крилатий вираз характеризує товари субститути:

а) “Париж вартий меси”;

б) “пів-королівства за коня”;

в) “не було щастя, так нещастя допомогло”;

г) «навчання - це оволодіння правилами, практика – оволодіння винятками»

17. Якщо держава знизить прибутковий податок підприємств, то як це вплине на рівноважну ціну та рівноважні обсяги?

а) зросте рівноважна ціна та рівноважні обсяги;

б) рівноважна ціна зросте, рівноважні обсяги знизяться;

в) рівноважна ціна знизиться, рівноважні обсяги зростуть;

г) знизиться рівноважна ціна та рівноважні обсяги.
ЗАДАЧІ

1. При ціні 5 грн. за пиріжок у студентському буфеті буде куплено 15 шт. Якщо ціну знизять до 4 грн. , то ще 25 студентів придбають пиріжки. При ціні 3 грн. уже буде куплено 75 пиріжків, а якщо ціна буде 1 грн., то 100 студентів купить по одному пиріжку, а 15 студентів по два. Побудуйте криву попиту на пиріжки у студентському буфеті.

2. Студенти гуртожитку Розумник та Хвацький вирішили надавати послуги іншим студентам по написанню курсових робіт. При цьому по ціні 200 грн. вони готові підготувати 6 курсових робіт, при ціні 300 грн. - 10 курсових. Бажаючі замовити у них дані послуги формують функцію попиту, що має вигляд Qd = 23 – 0.06р. Розрахуйте по якій ціні і скільки курсових підготують Розумник та Хвацький.

3. 1 жовтня на фондовій біржі укладена угода з продажу 20 тис.акцій за ціною 100 грн. за акцію. За жовтень попит на акції підвищився, і новий власник має намір їх продати по 150 грн. який прибуток він отримає, якщо еластичність попиту на дані акції становить – 0,4.

4. Студент Льоня у гуртожитку у вечірній час організував продаж молока. Ціна за 1 л. була встановлена на рівні 8,5 грн. і за вечір він продавав 40 л. Перед новим роком він вирішив підняти ціну до 10 грн. з надією збільшити виручку. Чи будуть виправдані його сподівання, якщо еластичність попиту становить – 0,2; - 1,2. Підтвердити свої висновки розрахунками.


 1. На ринку праці попит на працю описується рівнянням DL = 100 - 2W, а пропозиція праці описується рівнянням SL = 40 + 4W, де W – денна ставка заробітної плати. Визначити:

а) яка ставка заробітної плати установиться на цьому ринку і яку кількість працівників буде найнято на роботу;

б) яку суму зекономлять підприємці при даній рівноважній ставці;

в) якщо держава встановлює мінімальну ставку заробітної плати на рівні 25 грн. на день, які будуть наслідки такої політики в якісному та в кількісному вираженні?

6. Майстерні з ремонту годинників потрібні фахівці, попит на працю яких описується рівнянням DL = 8 - 2W, де W – денна ставка заробітної плати. З бажаючих найнятися на роботу один погоджується працювати при оплаті не менше 10 грн.. за годину, троє – не менше 25 грн. за годину. Знайдіть:

а) скільки фахівців наймуть на роботу в майстерню і чому дорівнюватиме їхня погодинна оплата?

б) скільки фахівців наймуть, якщо держава встановить мінімальний рівень денної заробітної плати 20 грн. за годину?

7. Функцію попиту має вигляд Qd = 4000 – 80р, функція пропозиції – QS = 2800 + 20р. Розрахувати:

а) рівноважну ціну та рівноважний осяг;

б) надлишок продавця за ціни, що склалася;

в) як зміняться рівноважна ціна та обсяги, якщо через зростання доходів попит зросте на 20%.Тема 11. Позичковий капітал у системі товарних відносин. Банки.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Кредит, його суть та функції. Джерела формування кредитних коштів. Функції кредиту. Принципи кредитування. Процент, ставка проценту. Види кредитів, класифікація кредитів. Банки. Банківська система країни. Види банків. Функції банків. Операції банків. Центральний банк та його функції. Регулюючі функції кредитної системи, її цілі та методи. Монетарна політика держави, види монетарної політики.


План семінарського заняття:

 1. Кредит, його суть та функції.

 • джерела формування кредитних коштів;

 • функції кредиту;

 • принципи кредитування, процент, ставка проценту.

2. Види кредитів, класифікація кредитів:

  • за суб’єктами;

  • за призначенням.

3. Банки. Банківська система країни:

 • види банків;

 • функції банків;

 • операції банків.

4. Центральний банк та його функції:

 • ціль і функції центрального банку;

 • економічні нормативи функціонування банків, що встановлює і контролює ЦБ


Термінологічний словник ключових понять.

Активні операції комерційних банків пов'язані з розміщенням ресурсів з метою одержання прибутку. Це кредитні операції та операції з чужими цінними паперами.

Банк – фінансова установа, яка акумулює тимчасово вільні грошові кошти (вклади), надає їх у тимчасове користування у формі кредиту (позики), виступає посередником у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами, установами або окремими особами, регулює грошовий обіг у країні, включаючи випуск (емісію) нових грошей.

Банківський кредит — це форма кредиту, за якою банк надає клієнтові у тимчасове використання частину власного або залученого грошового капіталу на умовах повернення та платності у вигляді банківського відсотка.

Банківський прибуток – різниця між процентами на вкладений капітал і виплатою процентів за позиками.

Державний кредит — система економічних відносин між державою в особі її органів влади чи управління, з одного боку, та фізичними і юридичними особами — з іншого, за яких держава виступає як позичальник, кредитор чи гарант

Дисконтування — це метод визначення поточної вартості (ціни) будь-якого капітального ресурсу з урахуванням надання ним майбутнього прибутку при існуючій ставці банківського відсотка.

Іпотечний кредит — довгострокова позика під заставу нерухомого майна.

Комерційний кредит — надається одним підприємцем іншому у вигляді продажу товарів із відстрочкою платежу.

Кредит — це система відносин з приводу акумуляції та використання тимчасово вільних грошових засобів на основі повернення та платності у формі позичкового відсотка.

Кредитна система — це система кредитних відносин, принципів і форм кредитування (функціональна структура) та сукупність кредитно-фінансових установ, які створюють, акумулюють і надають грошові засоби на засадах кредитування (інституціональна структура).

Лізинговий кредит — відносини між юридичними особами, що виникають з приводу оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди, в якій лізинговою компанією є банк, що на замовлення орендаря купує обладнання і надає його в оренду.

Ліквідність активів — здатність активів фірми до використання їх як безпосередніх засобів платежу або до швидкого їх перетворення в грошову форму без втрати поточної (реальної) вартості.

Ломбардний кредит — короткостроковий кредит під заставу рухомого майна, яке можна швидко реалізувати.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) — міжнародна валютно-кредитна організація, що регулює міждержавні валютно-кредитні відносини.

Міжнародний кредит — це рух міжнародного капіталу, наданого державою, банком, іншою юридичною чи фізичною особою однієї країни іншій країні, банкові, юридичній чи фізичній особі іншої країни на певний строк на умовах повернення та платності.

Норма (рівень) процента – відношення позичкового проценту до суми позичкового капіталу.

Норма банківського прибутку – відношення чистого прибутку до власних коштів банку.

Норма обов’язкових банківських резервів – відсотків від депозитів комерційних банків, що зберігаються у ЦБ в формі резервів

Облікова ставка – відсоток по кредитам, що надається ЦБ комерційним банкам.

Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений строк, з виплатою фіксованого щорічного відсотка.

Ощадний сертифікат банку - цінний папір, письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту й відсотків по ньому.

Пасивні банківські операції пов'язані з акумуляцією ресурсів, залученням грошових ресурсів (утворення депозитів. випуск та розміщення власних цінних паперів).Банк є боржником.

Позичковий капітал – грошовий капітал, який надається в позику господарському суб’єкту на певний час, на умовах повернення, за плату у вигляді процента.

Позичковий процент – вартість послуги, яка надається кредитором позичальнику (клієнтові), у вигляді надання йому за плату певної суми грошей на обумовлений строк.

Споживчий кредит — надається банком приватним особам для придбання предметів особистого споживання довгострокового користування.

Трастові (довірчі) операції — операції банків щодо управління майном клієнта та виконання інших послуг в інтересах і за дорученням клієнтів.

Факторингові операції — придбання банком (факторинговою фірмою) права вимагати виплати за фінансовими зобов'язаннями, скупленими в різних осіб

Фіктивний капітал – акції, облігації та інші цінні папери, які обертаються на фондовій біржі.

Центральний банк - державний інститут, головна ланка кредитної системи країни, відповідальний за пропозицію грошей і кредитну кон'юнктуру, збереження офіційних золотовалютних резервів, здійснює контроль над фінансовою системою, особливо комерційними банками.

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають відносини між особою, яка їх випустила, та їхнім власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.
Теми рефератів

1. Роль банківської системи у стимулюванні економічного зрос-тання.

2. Трастовіі операції банків.

3. Монетарна політика держави.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

1. Дайте визначення кредиту і чим зумовлено його поява?

2. В чому полягає суть позичкового капіталу, у чому відмінності лихварського і позичкового капіталу?

3. Що є джерелами формування кредитних ресурсів?

4. Назвіть напрямки кредитування.

5. На яких принципах надається кредит?

6. У чому полягає сутність процента, назвіть чинники, що впливають на рівень процента?

7. Які функції виконує кредит і які наслідки це має для економіки як на мікро- так і на макрорівні?

8. Назвіть види кредиту і дайте їм характеристику.

9. У чому особливості державного кредиту, у яких формах він здійснюється і які наслідки для національної економіки можливі при використанні різних форм державного кредиту?

10. Що собою представляє кредитна система в інституціональному аспекті?

11. Які операції виконують кредитні установи і яка їх мета?

12. Поясніть, чому банк виконує посередницькі функції? Назвіть ці функції.

13. У чому суть центрального банку? Які функції він виконує?

14. Які нормативи встановлює центральний банк для комерційних банків і у чому їх необхідність?

15. Які інструменти і види монетарної політики використовує центральний банк для впливу на параметри грошового обігу та на національну економіку?Проблемні питання

 1. Назвіть позитивні та негативні наслідки широкого використання кредиту економічними суб’єктами і хто більше виграє від цього – кредитор, позичальник, економіка уцілому?

 2. Чим зумовлена така різноманітність кредитів і чи всі вони одинаково вигідні банкам і позичальникам?

 3. Яким чином фіктивний капітал пов'язаний з банківською системою і як оборот фіктивного капіталу впливає на економічну кон’юнктуру?

 4. Для чого банки розширюють спектр банківських операцій (наприклад аудиторські, трастові), що є причинами даною диверсифікації послуг?

 5. Коли з’явивляються центральні банки, (чи може вони були завжди), і що стало причинами неохідності їх створення? Чи має наявність центрального банку принципове значення для функціонування фінансово-кредитної сфери? Обгрунтуйте свою відповідь.

ТЕСТИ

 1. На норму позичкового процента не впливає:

а) фаза економічного циклу;

б) прибутковість у реальному секторі економіки;

в) норма обов’язкових резервів

г) темп інфляції.

2. Джерелами кредитних ресурсів є

а) кошти домогосподарств, які вони витрачають на поточне споживання;

б) кошти домогосподарств, які вони заощаджують у сейфах комерційних банків;

в) кошти домогосподарств, які вони заощаджують на строкових депозитах комерційних банків;

г) кошти домогосподарств, які вони обмінюють на іноземну валюту у комерційних банках і заощаджують у сейфах комерційних банків.

3. Прямі кредити уряду це кредит, що надається:

а) комерційними банками - уряду;

б) урядом - комерційним банкам;

в) центральним банком - уряду;

г) урядом - центральному банку.

4. Комерційний кредит це кредит у формі:

а) основних фондів;

б) у грошовій формі під заставу нерухомості;

в) у грошовій формі без застави;

г) у товарній формі з відстрочкою платижу.

5. Норма обов’язкових резервів — це:

а) розмір прибутку, що повинен отримувати банк на кожну гривню, надану в позику;

б) розмір податку, що сплачує банк з власного прибутку;

в) розмір власних грошових ресурсів банку;

г) певна частка депозитів, яку банк зобов’язаний тримати в касі або на спеціальному рахунку в центральному банку.

6. До активних банківських операцій не належить:

а) купівля державних цінних паперів та акцій;

б) випуск та розміщення на первинному ринку власних цінних паперів;

в) надання довгострокових кредитів;

г) розміщення обов’язкових резервів у центральному банку.

7. Облікова ставка — це:

а) курс державних цінних паперів;

б) процентна ставка за позиками, які надає центральний банк комерційним банкам;

в) норма обов’язкових резервів комерційних банків;

г) процентна ставка за позиками комерційних банків.

8. Який інструмент для регулювання грошової маси не використовує центральний банк?

а) зміну облікової ставки;

б) зміну норми обов’язкових резервів;

в) зміну ставки кредитування клієнтів;

г) операції з державними цінними паперами на відкритому ринку.

9. До пасивних банківських операцій належить:

а) купівля державних цінних паперів;

б) випуск та розміщення на первинному ринку власних цінних паперів;

в) купівля корпоративних цінних паперів;

г) розміщення обов’язкових резервів у центральному банку.

10. Центральний банк надає кредити:

а) комерційним банкам;

б) приватним підприємствам;

в) фізичним особам;

г) уряду.

11. Право на емісію готівки має:

а) інвестиційні банки;

б) іпотечні банки;

в) приватні емісійні банки;

г) центральні банки.

12. Для стимулювання економічного зростання центральний банк:

а) збільшить облікову ставку;

б) зменшить норму обов’язкових резервів;

в) проведе операції по купівлі державних цінних паперів на відкритому ринку;

г) проведе операції по продажу державних цінних паперів на відкритому ринку.

13. Трастові операції банку — це:

а) зберігання депозитів клієнта;

б) зберігання цінних паперів клієнта;

в) операції банку по дорученню клієнта з активами клієнта з метою отримання прибутку для клієнта;

г) всі відповіді правильні.ЗАДАЧІ

 1. Ви поклали 20 тис.грн. на строковий депозит у банк на три роки під 22% річних. Яку суму ви отримаєте через три роки?

 2. Номінальний процент по кредиту становить 25%, темп інфляції 0,09. Який реальний процент по кредиту?

 3. Комерційнму банку необхідно прийняти рішення: надавати кредити суб’єктам підприємницької діяльності під 18 % річних, якщо частка неповернення цих кредитів 10%; надавати споживчі кредити під 22 % річних, при часці неповернення - 15%; купувати державні облігації зі 100% гарантією повернення під 10 % річних. Визначте, як банку найкраще розмістити власні кредитні ресурси.

 4. Власні кошти банку становлять 400 млн.грн., депозити клієнтів банку за один рік становлять 800 млн.грн., відсоток по різним видам депозитів у середньому становить 15%, кредити банку цього року - 1500 млн.грн., під 20% річних. Розрахувати прибуток банку, який він отримає за рік та норму банківського прибутку.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал