Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»Сторінка4/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.05 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 8. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата. Ціна виробництва.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Капітал. Теорії капіталу. Наймана праця: суть і риси, її вартість та споживча вартість. Заробітна плата. Теорії заробітної плати. Форми, системи, функції заробітної плати. Постійний та змінний капітал. Додаткова вартість, її маса та норма, чинники, що визначають їх величину. Прибуток: маса та норма. Кругооборот капіталу і його стадії. Оборот капіталу. Основний та оборотний капітал. Амортизація. Міжгалузева конкуренція за максимізацію прибутку, формування середнього прибутку та ціни виробництва.


План семінарського заняття:

1. Капітал як економічна категорія: • перетворення грошей у капітал, первісне нагромадження капіталу;

 • сутність категорії капітал: різні підходи у трактуванні.

2. Капітал і праця:

 • робоча сила як товар;

 • властивості товару робоча сила, вартість робочої сили;

 • заробітна плата: неокласичний і марксистський підходи. форми і системи заробітної плати;

3. Структура капіталу:

 • постійний та перемінний капітал;

 • органічна будова капіталу;

 • додаткова вартість, маса та норма додаткової вартості, чинники, що визначають їх величину;

 • прибуток: маса та норма прибутку.

 1. Загальна формула руху капіталу.

 • кругооборот капіталу і його стадії, оборот капіталу;

 • функціональні форми капіталу: основний та оборотний капітал;

 • зношення основного капіталу, амортизація.

5.Міжгалузева конкуренція за максимізацію прибутку, рух капіталу, формування середнього прибутку та ціни виробництва.
Термінологічний словник ключових понять.

Амортизація— поступове перенесення вартості основного капіталу на виготовлену продукцію, поступове цільове нагромадження коштів і подальше використання їх для оновлення зношеного основного капіталу.

Вартість додаткова - вартість, створена працівником понад вартість його робочої сили і безкоштовно привласнена власником засобів виробництва; це приріст авансованої вартості, яка матеріалізована у вартості продукту, що вироблена (m).

Вартість товару робоча сила - сума вартості матеріальних і духовних благ, які необхідні для нормального відтворення робочої сили робітника і його сім'ї.

Заробітна плата — це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виплачується працівникові за виконану роботу або надані послуги і спрямований на мотивацію досягнення бажаного рівня продуктивності праці. Об'єктивно необхідний для відтворення робочої сили та ефективного функціонування виробництва обсяг вираженої в грошовій формі основної частини життєвих засобів, що відповідає досягнутому рівневі розвитку продуктивних сил і зростає пропорційно підвищенню ефективності праці трудящих.

Змінний капітал (v) (марксиський підхід) – це вартість, що в процесі свого використання змінює вартість, збільшує її. До її складу входить вартість робочої сили.

Капітал — сукупність матеріальних та грошових коштів, а також інтелектуальних здобутків, використовуваних у процесі виробництва та інших сферах діяльності з метою отримання прибутку. У більш вузькому значенні — активи фірми (підприємства) за мінусом її зобов'язань (заборгованості).

Капітал оборотний - частина промислового капіталу, яка повністю споживається протягом одного виробничого циклу, а відповідно, повністю переносить свою вартість на вироблену продукцію і повертається фірмі у грошовій формі після кожного кругообігу.

Капітал основний - частина промислового капіталу, яка зберігає свою натурально-речову форму протягом багатьох виробничих циклів, поступово зношується і частинами у міру зносу переносить свою вартість на готову продукцію, повертається фірмі у грошовій формі частинами після реалізації виробленої продукції.

Мінімальний рівень заробітної плати — встановлена державою мінімальна величина оплати праці, розрахована на основі прожиткового мінімуму, рівня оподаткування доходів працівників, міжгалузевих співвідношень в оплаті праці, умов і розмірів оплати праці в бюджетних установах тощо. Оплата простої некваліфікованої праці.

Моральне зношування основних фондів — це передчасне (до закінчення строку фізичної служби) обезцінення основних фондів, викликане або здешевленням відтворення основних фондів (моральне зношування першого роду), або використанням більш продуктивних засобів праці (моральне зношування другого роду).

Нагромадження - використання частини прибутку на збільшення основного і оборотного капіталу для розширення масштабів виробництва.

Норма додаткової вартості - ступінь експлуатації, відношення маси додаткової вартості до величини змінного капіталу.

Номінальна заробітна плата — сума грошей, яку отримує працівник за виконану роботу.

Норма амортизації— встановлений у законодавчому порядку річний відсоток заміщення вартості зношеної частини основного капіталу; встановлюється до балансової (первісної) вартості основного капіталу.

Норма нагромадження - відношення коштів, що спрямовуються на нагромадження, до всього додаткового продукту.

Норма прибутку - відношення прибутку до вкладеного капіталу, виражене у відсотках.

Оборот капіталу - процес постійного відновлення руху капіталу, в результаті якого вся величина авансованих грошових коштів повністю повертається до своєї вихідної форми.

Органічна будова капіталу - відображає у вартісному вигляді, скільки засобів виробництва приводиться в рух одним працівником. Відношення вартості постійного до вартості перемінного капіталу.

Погодинна оплата праці — форма заробітної плати, при якій заробіток працівника визначається залежно від відпрацьованого ним часу і рівня кваліфікації.

Постійний капітал (c) (марксиський підхід) – це вартість, що в процесі свого використання не змінює вартості, а лише переносить її на новостворений продукт. До його складу включають вартість засобів виробництва.

Продукт додатковий - надлишок над необхідним продуктом.

Продукт необхідний - частина чистого продукту, що необхідна для належного відтворення робочої сили трудящих, зайнятих продуктивною працею. На його основі формується фонд особистого споживання, або так званий фонд життєвих засобів.

Реальна заробітна плата – кількість товарів та послуг, які робітник може купити на свою заробітну плату. На реальну заробітну плату впливають: рівень цін та тарифів, ставки податків.

Робоча сила - здатність людини до праці, або сукупність її фізичних і розумових здібностей, що використовуються в процесі створення матеріальних і духовних благ.

Споживча вартість товару робоча сила - її здатність створювати додаткову вартість.

Тарифна система — система регулювання оплати праці залежно від складності виконуваних робіт, інтенсивності та умов праці.

Тарифна сітка — це сукупність кваліфікаційних розрядів та відповідних їм тарифних коефіцієнтів.

Тарифна ставка — розмір оплати праці працівників за одиницю робочого часу при певному тарифному розряді.

Фізичне зношування — це втрата основними фондами своїх споживчих властивостей, внаслідок чого вони перестають задовольняти вимогам, які до них ставляться.

Фонд нагромадження - частина доходу, яка використовується для розширеного відтворення.

Теми рефератів

1. Теорії заробітної плати.

2. Прожитковий мінімум: сутність, види, критерії визначення.

3. Теорії сутності капіталу.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

 1. Назвіть відомі вам способи збагачення і дайте їм аналіз.

 2. Чим обумовлено здатність робочої сили до створення додаткової вартості?

 3. Що визначає вартість робочої сили, і які фактори впливають на її величену?

 4. Назвіть чинники, що визначають рівень заробітної плати.

 5. Дайте визначення норми додаткової вартості і назвіть чинники, що підвищують її.

 6. Що таке прибуток, маса та норма прибутку і яким чином прибуток пов'язаний з додатковою вартістю у марксиській теорії капіталу?

 7. Назвіть стадії кругообороту капіталу. Дайте визначення обороту капіталу.

 8. Що входить до складу основного та оборотного капіталу і які їх функціональні характеристики?

 9. Види зношення основного капіталу, амортизація. Методи амортизації.

 10. Чому і як формується середній прибуток? Чи всі підприємства приймають участь у формуванні середнього прибутку?

Проблемні питання

 1. Чим обумовлена зміна форм привласнення додаткової вартості?

 2. Дайте характеристику основних теорій капіталу і чим можна пояснити розбіжності у поглядах на походження капіталу?

 3. Назвіть соціальні та економічні функції прибутку.

 4. Як НТР впливає на методи амортизаційної політики і як це відбивається на прибутковості капіталу?

 5. Чому спостерігається тенденція до зниження середньої норми прибутку і які фактори цьому протидіють?

ТЕСТИ

1.З названих чинників вкажіть ті, які зумовлюють перетворення робочої сили на товар:

а) зростання суспільного виробництва і продуктивності праці;

б) позбавлення робітників засобів виробництва та відсутність у них засобів до існування;

в) робітник-власник своєї робочої сили – юридично не захищена особа;

г) правильна відповідь відсутня.

2.З перерахованих властивостей товару робоча сила назвіть ті, що обумовлюють її споживчу вартість для покупця:

а) здатність постійно підвищувати освітньо-професійний рівень;

б) здатність створювати нову вартість;

в) здатність задовольняти потреби споживача;

г) правильна відповідь відсутня.

3. Які чинники справляють безпосередній і вирішальний вплив на вартість товару робоча сила?

а) форми державного устрою, правління в країні;

б) вартість продуктів, одягу, взуття, житла та інших життєвих засобів;

в) національність та вік робітника;

г) бажання підвищити матеріальний добробут сім’ї.

4. Яке з положень найповніше виражає сутність заробітної плати з погляду теорії трудової вартості?

а) заробітна плата є ціною праці;

б) заробітна плата – це грошова форма вартості й ціни товару робоча сила;

в) заробітна плата є платою за відпрацьований робочий час;

г заробітна плата – це сума коштів, необхідних для задоволення власних потреб.

5. Що є джерелом заробітної плати, яку робітник отримує на підприємстві (згідно з трудовою теорією вартості)?

а) накопичені грошові кошти роботодавця;

б) прибуток;

в) новостворена робітником вартість;

г) витрати на виробництво продукції.

6. Які функції заробітної плати реалізувались в першій половині 90-х років?

а) відтворювальна;

б) стимулююча;

в) розподільча;

г) пункти б) та в).

7. Які чинники зумовлюють зростання реальної заробітної плати?

а) зростання рівня інфляції;

б) зниження цін на товари та послуги;

в) запровадження платного навчання, медичного обслуговування;

г) зростання потреб працюючого населення.

8. Чим зумовлено значне зростання номінальної заробітної плати в Україні у першій половині 90-х років?

а) зростанням продуктивності праці;

б) інфляцією;

в) підвищенням вартості робочої сили;

г) зниженням цін на товари першої необхідності.

9. Якими об’єктами представлений постійний капітал за натурально-речовою формою?

а) виробничими і допоміжними будівлями та спорудами;

б) устаткуванням, обладнанням, транспортними засобами;

в) предметами праці;

г) усіма названими вище елементами.

10. Які фонди є продуктивною частиною виробничих фондів підприємства?

а) основні фонди;

б) оборотні фонди;

в) основні та оборотні фонди;

г) основні фонди і фонди обігу.

11. Який із зазначених чинників безпосередньо не впливає на величину норми прибутку?

а) маса одержуваного прибутку;

б) величина собівартості продукції;

в) швидкість обороту капіталу (фондів);

г) прагнення підприємця до отримання високої норми прибутку.

12. Норма додаткової вартості зростає при:

а) підвищенні кількості найманих робітників;

б) зростанні величини постійного капіталу;

в) зростанні продуктивності та інтенсивності праці;

г) зростанні органічної будови капіталу.

13. Що із названого не входять до складу основного капіталу?

а) виробничі і допоміжні будівлі та споруди;

б) устаткування, обладнання, транспортні засоби;

в) предмети праці;

г) праця.

14. Використанням більш продуктивних засобів праці є:

а) моральне зношування першого роду;

б) моральне зношування другого роду;

в) фізичне зношування;

г) не є зношення основного капіталу жодного із названих типів.

15. На підприємствах яких ринкових структур формується середній прибуток?

а) монополістах;

б) конкурентних;

в) монополістичної конкуренції;

г) олігополістах.


ЗАДАЧІ

1. При виготовленні стола витрачено деревини на 20 грн., інших матеріалів — на 6 грн. Знос деревообробного верстату становив 3 грн. Заробітна плата, що ввійшла до вартості стола становила 11 грн. Визначте додану та додаткову вартість, якщо повна вартість стола 50 грн.

2. Машинобудівне підприємство закупило протягом року для виробничих потреб сировини на суму 23 млн. грн., матеріалів — 9 млн. грн., комплектуючих виробів – 26 млн. грн. Задіяні у виробництві засоби праці вартістю 120 млн. грн. мають в середньому період зносу 10 років. Причому, річний фонд заробітної плати становить 32 млн. грн., а прибуток — 10 млн. грн. Обрахуйте повну вартість продукції підприємства, виробленої за рік, а також норму додаткової вартості та норму прибутку.

3. Маса життєвих засобів, необхідних для відтворення робочої сили щоденно, дорівнює 50 грн., щотижня – 200, щоквартально – 1500, щорічно – 20000 грн. Необхідно розрахувати місячну вартість робочої сили.

4. Вартість будівель, машин, обладнання, інструментів складає 12 млн. грн. Вартість сировини, матеріалів і палива – 6 млн. грн. Необхідно вирахувати: а) величину постійного і змінного капіталу; б) величину основного і оборотного капіталу. Яка між ними різниця?

5. Вироблено продукції на суму 120 млн грн. Вартість спожитих у процесі виробництва засобів виробництва – 60 млн. грн., додаткова вартість склала 40 млн. грн. Чому дорівнює нова створена вартість, постійний і змінний капітал, а також норма додаткової вартості та норма прибутку.?

6. У 1990 році середньомісячна заробітна плата в промисловості становила 290 крб., а влітку 1995 року – 8 млн. крб. Ціни за цей час зросли в 118 тисяч разів. Визначте, як змінилася за цей час реальна заробітна плата і яка основна причина цієї зміни.

7. Робітник 5-го розряду працював у цеху 20 робочих днів. Тарифний коефіцієнт для робітника цього розряду – 1.8, денна тарифна ставка робітника 1-го розряду визначена в розмірі 60 грн. Визначте денну і місячну заробітну плату робітника, а також вкажіть, до якої системи заробітної плати належить така організація оплати праці?

8. На виробництво шин із авансованого капіталу 20 % це витрати на обладнання; 50 % — на сировину, 30 % — на оплату найманої праці. Із однієї грошової одиниці, авансованої в дану галузь, отримують 1,60 грошових одиниць готової продукції. Визначте розміри постійного, змінного, основного та оборотного капіталу, додаткову вартість, норму додаткової вартості, прибуток на норму прибутку, якщо було авансовано 100 млн. грн. Як зміниться прибуток, а також норма додаткової вартості та норма прибутку підприємства, якщо інтенсивність праці зросте в 2 рази, а оплата праці не зміниться.

9. Витрати підприємця на обладнання становлять 3000 млн. грн. Витрати на сировину— 20 млн. грн. Витрати на оплату праці — 50 млн. грн. Норма додаткової вартості — 100 %; амортизація — 10 %; період кругообороту — 6 міс. Визначте вартість готової продукції, норму прибутку та час, за який буде відшкодовано інвестовані кошти.

10. Авансований у виробництво капітал трьох підприємців дорівнює 100 млн. грн. у кожного. Перший підприємець налагодив виробництво з органічною будовою капіталу 2:3, другий — 1:1, третій — 4:1. Норма додаткової вартості в усіх підприємців становить 200 %. Визначте масу прибутку кожного підприємця. Яким буде середній прибуток та ціна виробництва при умові, що ці підприємства належать до ринку досконалої конкуренції?
Змістовний модуль 2 «Система ринкових відносин. Суспільне відтворення
Тема 9. Витрати виробництва. Валовий дохід і прибуток.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Витрати підприємства. Індивідуальні та суспільні витрати виробництва. Зовнішні та внутрішні, альтернативні витрати. Бухгалтерські витрати. Постійні та змінні витрати. Граничні витрати. Середні витрати. Оптимізація витрат виробництва. Валовий дохід. Середній та граничний дохід. Структура валового доходу і його розподілення. Прибуток підприємства. Структура прибутку. Бухгалтерський, нормальний, економічний прибуток. Рентабельність (норма прибутку). Розподіл прибутку між підприємством і державою.


План семінарського заняття:

1. Витрати підприємства.

• індивідуальні та суспільні витрати;

• фактичні та альтернативні витрати;

• зовнішні та внутрішні витрати, економічні витрати.

2. Бухгалтерські витрати.

• постійні та змінні, валові витрати, граничні витрати;

• середні витрати: середні постійні, середні змінні, середні валові витрати;

• оптимізація витрат виробництва.

3. Результати господарської діяльності підприємства. Дохід. Структура валового доходу і його розподілення:

• валовий дохід.

• середній та граничний дохід.

4. Прибуток підприємства. Показники ефективності підприємницької діяльності – рентабельність:

• бухгалтерський прибуток;• нормальний та економічний прибуток.
Термінологічний словник ключових понять.

Альтернативні витрати (вартість) – це витрати, що є наслідком альтернативного використання даного ресурсу; вартість втрачених можливостей, втрачений дохід від альтенативного використання даних ресурсів.

Бухгалтерський прибуток – це весь прибуток, що отримала фірма в грошовій формі, розраховується як різниця між валовим доходом і валовими витратами.

Бухгалтерські витрати - виражені в грошовій формі поточні витрати фірми на виробництво і реалізацію продукції.

Валовий дохід підприємства - маса вироблених матеріальних і реалізованих благ і послуг у грошовому виразі за певний період (місяць, квартал, рік і т.д.).

Валовий прибуток — частина валового доходу підприємства, яка залишається в нього після відрахування усіх обов'язкових платежів.

Валові витрати підприємства (TC) - сума постійних та змінних витрат.

Витрати виробництва - затрати фірм на виплату заробітної плати найманим працівникам, придбання сировини і матеріалів, палива та енергії, амортизацію основного капіталу тощо.

Внутрішні витрати – це витрати на виробництво із власних ресурсів підприємства. При розрахунку внутрішніх витрат підраховують можливий дохід на власні ресурси при альтернативному їх використані за мінімального ступеня ризику: для праці це буде заробітна плата за даною спеціальністю по найму; для капіталу – відсоток по депозиту; для землі – рента.

Граничний дохід підприємства (МR) - це приріст валового доходу з приростом обсягів виробництва на одиницю.

Граничні витрати (MC) – це приріст валових витрат з приростом обсягів виробництва на одиницю.

Економічний прибуток – це надлишок бухгалтерського прибутку над нормальним, розраховується як різниця між валовим доходом і економічними витратами.

Економічні витрати – це всі витрати, що несе підприємство, включають зовнішні та внутрішні витрати.

Закон спадної віддачі – продукт кожної додаткової одиниці фактора виробництва зменшується, якщо інші фактори залишаються сталими.

Змінні витрати (VC) — витрати, що змінюються разом із зміною обсягу виробництва продукції, включають витрати на сировину, матеріали, заробітну плату найманих робітників; поділяються на пропорційні та непропорційні.

Зовнішні витрати – це витрати підприємства в грошовій формі.

«Золоте правило бізнесу» (правило рівноваги виробника) - підприємство повинне виробляти такий обсяг виробництва, при якому його граничні витрати дорівнюють граничному доходу: МС = МR.

Мінімізація витрат виробництва – підприємство повинне виробляти такий обсяг виробництва, при якому його граничні витрати дорівнюють середньо валовим витратам: МС = АТС.

Нормальний прибуток – це такий мінімальний розмір прибутку, що здатен утримувати підприємство в даній сфері діяльності. Фактично він дорівнює внутрішнім витратам.

Постійні витрати (FC)— витрати підприємства, які безпосередньо не залежать від обсягу виробництва продукції в певних межах; до них належать видатки на управління, страхування, охорону підприємства, утримання і експлуатацію обладнання, будівель і споруд тощо.

Прибуток бухгалтерський - різниця між виручкою фірми від реалізації продукції і грошовими (реально оплаченими) затратами фірми на її виробництво і реалізацію.

Рентабельність — узагальнюючий показник економічної ефективності виробництва, що характеризує співвідношення між результатами виробничо-господарської діяльності і затратами на виробництво продукції, тобто показує доходність, прибутковість.

Рентабельність виробництва — показник, що характеризує ефективність використання виробничих фондів і визначається як відношення балансового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів.

Середні витрати – це витрати на одиницю продукції. Розраховують середньо перемінні (AVC), середньо постійні (AFC), середньо валові (ATC).

Середній дохід підприємства (АR) – це дохід на одиницю продукції.

Чистий прибуток — це прибуток, що поступає в розпорядження підприємства після сплати податку на прибуток та інших обов'язкових платежів; використовується для формування фондів нагромадження і споживання підприємства.
Теми рефератів

 1. Альтернативна вартість і її месце у сучасній економічній теорії.

 2. Теорії витрат виробництва класичної та неокласичної економічної теорії.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

1. Сутність витрат виробництва.

2. Чим відрізняються витрати суспільства і витрати підприємства?

3. У чому суть економічних витрат і як вони розраховуються?

4. Дайте визначення внутрішніх та зовнішніх витрат виробництва.

5. Визначення та структура бухгалтерських витрат виробництва.

6. Граничні витрати: визначення та формула.

7. Середні витрати виробництва: визначення, формула, графіки та їх залежність з граничними витратами.

8. Назвіть правило мінімізації витрат виробництва.

9. Дохід підприємства, структура та чинники, що впливають на його величену.

10. У чому суть «золотого правила бізнесу»?

11. Прибуток підприємства: сутність, структура, функції.

12. Дайте визначення категорій нормальний та економічний прибуток і як вони розраховуються?

13. Ефективність діяльності підприємства та показники, що її ілюструють.Проблемні питання

 1. Чим зумовлена необхідність врахування суспільних витрат виробництва і чи можлива їх абсолютна рівність?

 2. За яких умов граничні витрати за будь-яких обсягів виробництва будуть рівні середньо змінним витратам?

 3. Яке значення для суб’єктів економічної діяльності має теорія витрат виробництва?

 4. Без якого прибутку може здійснювати свою діяльність підприємство у короткостроковому та довгостроковому періодах?

ТЕСТИ

 1. Суспільні витрати включають у себе:

а) лише витрати на обладнання та сировину;

б) лише витрати на освіту та отримання професійних навиків робітників;

в) лише витрати на охорону навколишнього середовища та науку;

г) всі перераховані вище витрати. 1. Індивідуальні витрати включають у себе:

а) лише витрати на обладнання та сировину;

б) лише витрати на освіту та отримання професійних навиків робітників;

в) лише витрати на охорону навколишнього середовища та науку;

г) всі перераховані вище витрати. 1. Внутрішні витрати це:

а) витрати підприємства, за які йому необхідно платити;

б) витрати ресурсів, що знаходяться у власності підприємця;

в) явні витрати;

г) економічні витрати. 1. Зовнішні витрати це:

а) витрати підприємства, за які йому необхідно платити;

б) витрати ресурсів, що знаходяться у власності підприємця;

в) неявні витрати;

г) економічні витрати. 1. Економічні витрати це:

а) витрати підприємства за які йому необхідно платити;

б) витрати ресурсів, що знаходяться у власності підприємця;

в) альтернативні витрати;

г) вірна відповідь а) і б). 1. Короткий період це період за який:

а) ні обсяги ні масштаби виробництва змінити не можна;

б) змінюються як обсяги так і масштаби виробництва;

в) змінюються лише обсяги виробництва;

г) змінюються лише масштаби виробництва. 1. Постійні витрати виробництва:

а) змінюються зі зміною обсягів виробництва;

б) не залежать від обсягів виробництва;

в) дорівнюють нолю, якщо фірма нічого не виробляє;

г) зростає виключно при зростанні кількості зайнятих найманих виробників. 1. Бухгалтерські витрати – це:

а) внутрішні та зовнішні витрати;

б) внутрішні витрати;

в) альтернативні та зовнішні витрати;

г) постійні та змінні витрати. 1. Пропорційні середньо змінні витрати зі зростанням обсягів виробництва:

а) зростають;

б) зменшуються;

в) залишаються не змінними.

г) важко визначити не достатньо інформації. 1. Конкурентній фірмі при відсутності нормального прибутку, необхідно:

а) збільшити ціну на свій товар;

б) збільшити обсяги виробництва;

в) залишити галузь;

г) діяти, як і раніше. 1. Для мінімізації витрат на один виріб фірмі необхідно виробляти обсяг продукції:

а) як найбільший;

б) при якому АТС = МС;

в) при якому АVС = МС;

г) як найменший. 1. Для досягнення оптимального стану підприємства за зовнішніх умов, що склалися необхідно:

а) виробляти обсяг продукції при якому АТС = МС;

б) виробляти обсяг продукції при якому МR = МС;

в) зменшити FC;

г) збільшити ціну. 1. Які з перерахованих чинників роблять безпосередній вплив на величину граничних витрат?

а) валові витрати;

б) змінні витрати;

в) середні постійні витрати;

г) постійні витрати.

14. Нормальний прибуток:

а) дорівнює зовнішнім витратам;

б) дорівнює бухгалтерському прибутку;

в) менший бухгалтерського на величену економічного прибутку;

г) більший бухгалтерського на величену економічного прибутку.
ЗАДАЧІ


 1. Петренко отримав у спадщину від дідуся 500 тис. грн.. і на ці гроші вирішив відкрити розважальний клуб для молоді. Крім того, у їх сім’ї у власності знаходився просторий будинок загальною площою 250 м2, який вже давно пустував і який можна зайняти під клуб. Для роботи у клубі він найняв трьох робітників, яким за місяць виплачував зарплати на суму 10 тис. грн.. Поточні витрати у нього складали 50 тис.грн. у місяць. Він сам працював директором даного закладу.Аренда 1м2 становить 100 грн. у місяць. Банківський відсоток по депозиту – 15% річних. Середня зарплата 3500 грн. у місяць. Валовий дохід за рік у нього склав 1700 тис.грн. Розрахувати бухгалтерський, нормальний та економічний прибуток.

 2. Функція валових витрат складає: TC=700 тис.+250∙Q, Р = 350 грн. Визначити за яких обсягів виробник буде отримувати прибуток з нормою прибутку 20 % річних?

Як зміниться норма прибутку, якщо підприємець буде виробляти на 10 % більше продукції?

 1. При осягах виробництва 1000 шт. FC = 50 млн. грн.. VC = 200 тис. грн.. Розрахувати АFC, АVC, АТС при обсягах виробництва 1000, 2000, 3000. Побудувати графік.

 2. При виробництві 1000 шт планшетів FC = 100 млн. грн.. VC = 2 млн. грн.. Розрахувати при яких обсягах виробництва підприємство буде отримувати прибуток, якщо ціна планшетів встановилася на рівні 5500 грн.. При яких обсягах фірма буде працювати з рентабельністю 30%. Змінні витрати є пропорційними.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал