Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»Сторінка3/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.05 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 6. Домогосподарство у системі економічних відносин.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин. Сектор домогосподарств. Двоїста роль домогосподарств в економіці. Домогосподарства як постачальники ресурсів. Доходи домогосподарства. Нерівномірність у розподілі доходів домогосподарств. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів на особисте споживання, податки і заощадження. Витрати на споживання. Місце домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходів.


План семінарського заняття:

 1. Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин:

 • суть домогосподарств;

 • функції домогосподарств.

2. Доходи домогосподарств та їх розподіл:

 • доходи домогосподарств та їх джерела;

 • розподіл доходів: функціональний та особистий;

 • нерівномірність у розподілі доходів домогосподарств.

3. Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств:

 • витрати на споживання. Ефект заміни і споживчий надлишок;

 • максимізація граничної корисності;

 • заощадження;

 • домогосподарства і сукупний попит.


Термінологічний словник ключових понять.

Витрати домашніх господарств визначаються метою їх функціонування, яка зводиться до задоволення різноманітних потреб.

Добробут - забезпечення населення країни необхідними для життя матеріальними і духовними благами.

Домашнє господарство - це соціально-економічне утворення, яке є первинною ланкою в організації суспільного життя. Це незалежна економічна одиниця, яка включає кілька осіб (але це може бути й одна особа), які пов'язані спільним веденням господарства, забезпечують економіку факторами виробництва і разом користуються заробленим чи отриманим доходом виключно для споживання.

Доходи населення - грошові та натуральні надходження громадян з різних джерел.

Заощадження – частина доходу домогосподарства, що не витрачається на поточне споживання.

Коефіцієнт Джині - коефіцієнт, що показує ступінь нерівномірності у розподілі доходів. Розраховують на базі кривої Лоренца. Він обчислюється діленням площі, що міститься між бісектрисою і кривою Лоренца, на площу трикутника, сторонами якого є бісектриса, горизонтальна вісь і права вертикальна вісь графіка. Чим більше крива Лоренца відхиляється від бісектриси, тим вищий коефіцієнт Джині, тим більша нерівність у розподілі доходів.

Крива Лоренца - являє собою ламану лінію, що відображає фактичний розподіл доходів між різними групами населення. Ступінь відхилення кривої Лоренца від бісектриси, що відбиває абсолютну рівність у доходах, є показником рівня нерівності в доходах.

Майбутня вартість теперішньої вартості грошей - це вартість теперішніх грошей, яка буде отримана у майбутньому періоді, визначається за допомогою нарахування складного процента на їх теперішню вартість:

Майно - це уречевлена вартість у вигляді матеріальних об'єктів, як то власний будинок, автомобіль, меблі і т.ін., а також у вигляді фінансових активів, що мають форму готівки, рахунків в ощадних установах, акцій тощо.

Метод дицільних груп - коефіцієнт, що показує ступінь нерівномірності у розподілі доходів. Розраховують шляхом ділення суми доходів 10% найзаможніших сімей на суму доходів 10% найбідніших.

Номінальні доходи — це сума грошових доходів, які одержують домогосподарства.

Оптимальний споживчий бюджет - вартість набору життєвих засобів, розрахована за нормами і нормативами споживання, які задовольняють розумні раціональні потреби людей.

Особистий розподіл доходів - це спосіб, за допомогою якого сукупний дохід суспільства розподіляється серед всіх домогосподарств.

Правило максимізації корисності – споживач досягає максимальної корисності, а отже, максимального задоволення потреб за даного доходу, якщо відношення граничної корисності блага до його ціни у всього набору товарів буде рівна.

Прожитковий мінімум це вартість набору необхідних споживчих благ (товарів та послуг), розрахована за нормами і нормативами споживання для забезпечення населення першочерговими життєвими засобами.

Реальні доходи - це кількість різних споживчих благ (товарів та послуг), які можуть купити домогосподарства за свої грошові доходи. їх рівень залежить від: номінальних доходів, рівня цін на споживчі блага, величини податків та інших обов'язкових платежів.

Теперішня вартість майбутньої вартості грошей — це теперішній еквівалент суми грошей, що необхідно заощадити сьогодні, щоб отримати необхідну суму у майбутньому періоді.

Трансферти – це невідшкодована передача частки доходу або благ від одних осіб чи установ іншим.

Функціональний розподіл доходів означає, що дохід суспільства розподіляється відповідно до власності домогосподарств на фактори виробництва, а саме: на заробітну плату, ренту, відсоток, прибуток.
Теми рефератів

 1. Структура доходів та витрат домогосподарства в Україні історія та тенденції їх розвитку.

 2. Державна політика України по забезпеченню зростання ролі домогосподарства у національній економіці.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
Запитання для самоперевірки.

 1. Дайте визначення домогосподарству, яку роль виконує домогосподарства у суспільному виробництві?

 2. Що є основним джерелом доходів домашніх господарств?

 3. Чи належать домашньому господарству природні ресурси, водний та повітряний простір і якщо так, то в персоніфікованій чи в неперсоніфікованій формі?

 4. Що таке трансферти і хто їх отримує?

 5. Що виступає нижньою межею сукупного доходу домашнього господарства?

 6. Від чого перш за все залежить розмір і структура споживання домогосподарств?

 7. До якої головної мети прагне пересічний громадянин, задовольняючи свої потреби (здійснюючи витрати)?

 8. Чому нагромадження майна може відіграти велику роль у структурі й розмірах витрат домашнього господарства?

 9. Чи може стати нагромадження майна в домашньому господарстві основою його трансформації в підприємницьку структуру?

 10. Які причини (мотиви) лежать в основі перетворення частини доходів домогосподарств на заощадження?

 11. Яке значення мають заощадження домогосподарств для суспільного виробництва?

 12. Які фінансові установи акумулюють заощадження домашніх господарств?


Проблемні питання

 1. У чому відмінності в економічному розумінні категорій домогосподарство і сім’я?

 2. Чим зумовлена проблема майнової диференціації особистих доходів і яку небезпеку для суспільства вона приховує (у разі набуття крайніх форм)?

 3. Чи можливо і необхідно забезпечити абсолютну рівність населення за рівнем доходів і як це впливає на економічну ефективність?

 4. Яким чином домогосподарства намагаються оптимізувати своє споживання при зміні рівня доходу та цін?

 5. Чи працює закон максимізації корисності для людей, доходи яких знаходяться за межею малозабезпеченості?

 6. Для забезпечення економічного зростання важливо щоб домогосподарства більше споживали чи заощаджували?

ТЕСТИ

1. Які чинники зумовлюють зростання реальних доходів населення?

а) зростання рівня інфляції;

б) зниження цін на товари та послуги;

в) запровадження платного навчання, медичного обслуговування;

г) зростання потреб працюючого населення.

2. Чим зумовлено значне зростання номінальних доходів в Україні у першій половині 90-х років?

а) зростанням продуктивності праці;

б) інфляцією;

в) підвищенням вартості робочої сили;

г) зниженням цін на товари першої необхідності.

3. Яка економічна концепція виходить з того, що джерелом усіх доходів є додатковий продукт створений найманою працею?

а) марксистська;

б) неокласична;

в) кейнсіанська;

г) усі в однаковій мірі дотримуються даного погляду.

4. Трансфертні платежі – це:

а) виплати домашнім господарствам, які не зумовлені наданням з їх боку товарів та послуг;

б) тільки виплати державою окремим особам;

в) компонент доходу, який входить до складу ВНП;

г) усі відповіді правильні.

5. Первинний розподіл національного доходу здійснюється:

а) між державою та населенням;

б) між власниками факторів виробництва;

в) між найманими працівниками та підприємцями;

г) між багатими та бідними.

6. Внаслідок первинного розподілу національний доход набуває форм:

а) оплати праці та валового прибутку;

б) державного бюджету і доходів населення;

в) заробітної плати, прибутку, ренти і процента;

г) грошових і натуральних доходів населення.

7. За своєю економічною природою первинні доходи поділяються:

а) на трудові та нетрудові;

б) на легальні та тіньові;

в) на доходи від економічної діяльності та доходи від власності;

г) на грошові та натуральні доходи. 1. Первинними доходами, отриманими від економічної діяльності, вважаються:

а) заробітна плата і прибуток;

б) заробітна плата і процент;

в) заробітна плата і рента;

г) рента і процент.

9. Первинними доходами, отриманими від власності, можна визнати:

а) заробітну плату, прибуток, ренту і процент;

б) прибуток і процент;

б) прибуток, процент і ренту;

г) ренту і процент.

10. Основними засобами перерозподілу національного доходу є:

а) субсидії на виробництво продукції;

б) пільги з оподаткування господарським суб’єктам;

в) податки та державні трансферти;

г) допомога благодійних фондів.

11. Що з перерахованого не належить до первинних доходів суб'єктів?

а) заробітна плата;

б) пенсія;

в) прибуток;

г) рента.

12. Що із зазначеного нижче належить до доходів суб'єктів, отриманих в результаті особливого соціального стану?

а) орендна плата;

б) заробітна плата;

в) пенсія;

г) заробітна плата державного службовця.

13. Що слід вважати формами використання наявного доходу домогосподарства?

а) сплата податків;

б) інвестування;

в) споживання і заощадження;

г) нагромадження.

ЗАДАЧІ


 1. Розрахувати, яку суму грошей вам необхідно покласти сьогодні у банк на рахунок під 10% річних, щоб через вісім років ви могли придбати автомобіль за ціною 250000 грн.

 2. Розрахувати майбутню вартість сьогоднішніх 10 тис.грн. при відсотковій ставці 12% річних строком на 5 років.

 3. Побудувати криву Лоренца за такими даними: 20% сімей отримують – 6% доходів;.40% - 10% доходів; 60% - 28% доходів; 80% - 58% доходів; 100% - 100% доходів. Що ви можете сказати про ступінь нерівномірності росподілу доходів?

Тема 7. Підприємство як товаровиробник. Підприємництво.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Сутність підприємства. Підприємство як суб`єкт ринкової економіки. Форми і види підприємств. Організаційно-економічні форми підприємств. Товариство з повною відповідальністю. Товариство з обмеженою відповідальністю. Акціонерне товариство. Державне підприємство. Масштаби підприємства. Суть підприємництва і умови його існування. Види та функції підприємництва. Характерні риси підприємництва. Види підприємництва. Функції підприємництва.


План семінарського заняття:

1.Підприємство як суб'єкт ринкової економіки: • сутність і ознаки підприємства як суб'єкта ринкової економіки;

 • функції підприємства;

 • форми і види підприємств.

2. Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці:

 • підприємництво, його ознаки і функції;

 • принципи та умови підприємництва;

 • проблеми розвитку цивілізованого підприємництва в Україні.


Термінологічний словник ключових понять.

Активи — все, чим володіє підприємство і що йому належить — оборотний капітал, основний капітал, нематеріальні активи.

Акціонерне товариство — основна організаційна форма підприємства, компанія, що є юридичною особою, капітал якої складається з внесків пайовиків — акціонерів і засновників. Це форма організації виробництва на основі залучення коштів шляхом продажу акцій. Існують закриті і відкриті акціонерні товариства.

Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову (майнову) участь у статутному фонді акціонерного товариства, членство в ньому та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденда, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Акції бувають: привілейовані, іменні, на пред'явника та ін.

Асоціація (союз, спілка) — найпростіша форма договірного об'єднання підприємств та інших підприємницьких структур з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціації (союзи, спілки) не мають права втручатися у виробничу і комерційно-фінансову діяльність будь-яких їхніх учасників (членів).

Банкрутство — поняття, що означає юридичне визначену неможливість підприємства (організації, банку) платити за боргами з причини браку засобів.

Бізнес (англ. — справа, заняття) — будь-яка економічна діяльність в умовах ринкової системи господарювання, що приносить власнику певний зиск (прибуток).

Бізнес-план підприємства — структурований план основних аспектів діяльності розвитку підприємства, розроблюваний на основі стратегії

Виробнича потужність — максимально можливий випуск продукції підприємством за певний час (зміну, добу, місяць, рік) у встановленій номенклатурі і асортименті при повному завантаженні обладнання і виробничих площ.

Диверсифікація виробництва — перехід від однопрофільного до багатопро-фільного виробництва з широкою номенклатурою продукції, що випускається.

Дивіденд — частина прибутку акціонерного підприємства, що розподіляється між акціонерами після сплати податків та інших обов'язкових платежів.Дисконтна ставка — ставка відсотка, за якою майбутня вартість грошей приводиться до теперішньої їхньої вартості, тобто відбувається процес дисконтування.

Інвестиції - сукупність витрат, що реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в різні галузі та сфери економіки.

Інноваційні процеси — це сукупність якісно нових, прогресивних змін, що відбуваються у виробничо-господарській системі; результатом інноваційних процесів є новинки в техніці, організації виробництва і праці, управління, а їх впровадження у господарську практику є нововведеннями.

Капітал підприємства – засоби виробництва, інше майно та цінності, які обслуговують процес виробництва, а також просте і розширене відтворення підприємства.

Капітал статутний — початкова сума капіталу підприємства, яка визначена його статутом і формується за рахунок внесків засновників та емісій акцій.

Картель – одна із форм монополій, угода між комерційно і виробничо самостійними підприємствами, що виробляють одинакову продукцію про ціни, квоти та розподіл ринків.

Командитне товариство (франц. — товариство на вірі) — вид господарської організації, яка включає, поряд з учасниками, що несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, одного або кількох учасників, відповідальність яких обмежується внеском у майно товариства.

Компанія — підприємство, капітал якого являє собою об'єднану власність декількох самостійних підприємств.

Консорціум — тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для реалізації певної підприємницької ідеї та досягнення загальної мети (здійснення спільного інноваційно-інвестиційного чи іншого господарського проекту); консорціуми можуть бути не лише національні (міжгалузеві), а й міжнародні.

Контрольний пакет акцій — частка акцій, що зосереджена в руках одного власника і дає можливість здійснювати фактичний контроль за діяльністю акціонерного товариства. Теоретично він має становити понад 50 % суми випущених акцій, але на практиці може бути меншим, оскільки не всі акціонери мають право голосу та можливість брати участь у загальних зборах.

Концерн - об'єднання різногалузсвих підприємницьких структур, формально самостійних але підпорядкованих фінансовому контролю та керівництву головної фірми з використанням (найчастіше) принципу диверсифікації виробництва.

Кооператив - добровільне об'єднання громадян для спільного ведення господарської й іншої діяльності.

Корпорація – об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових або комерційних інтересів.

Курс акції - ціна, за якою акція продається.

Мале підприємство — підприємство (організація, фірма) будь-якої галузі народного господарства з невеликою чисельністю штатних працівників; є важливим елементом ринкової структури, найбільш гнучка і динамічна форма розвитку підприємницької діяльності.

Маркетинг — система організації діяльності сучасного підприємства, фірми, в процесі товарного відтворення, в якій в основі прийняття господарських рішень покладені вимоги ринку, реальні запити, потреби покупців у товарах і послугах та виробничо-збутові можливості даного підприємства, фірми.

Ноу-хау — сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, які необхідні для організації того чи іншого виробництва, але не запатентованих.

Партнерство (товариство) – форма організації підприємства, що базується на об’єднанні (пайовому, частковому) майна різних власників.

Підприємець - суб'єкт пошуку і реалізації нових можливостей у генеруванні, освоєнні новаторських ідей, розробці якісних продуктів і технологій, здійсненні нововведень і опануванні перспективними факторами розвитку, знаходженні нових способів обслуговування споживачів, пошуку нових сфер прикладання капіталу.

Підприємництво - самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність щодо виробництва продукції, використання послуг та здійснення торговельної діяльності з метою одержання прибутку.

Підприємство – первинна ланка суспільного поділу праці і водночас основна ланка народногосподарського комплексу, яка є товаровиробником і забезпечує процес відтворення на основі самостійності та самоокупності.

Сімейне підприємство – підприємство, яке знаходиться у власності сім’ї і робота якого організовується членами сім’ї.

Трест - одна із форм монополій, за якої всі об’єднані підприємства втрачають комерційну і виробничу самостійність.

Холдинг (англ. — володіння, тримання) — різновид акціонерної компанії, характерною ознакою якої є володіння контрольним пакетом акцій інших фірм з метою контролю і управління їхньою діяльністю, виробничо-господарською діяльністю безпосередньо не займається.

Теми рефератів

 1. Роль підприємства і підприємництва в ринковій економіці.

 2. Роль малих та середніх підприємств у становленні ринкової економіки.

 3. Взаємообумовленність розвитку науково-технічного прогресу і підприємництва.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

1. Дайте визначення підприємству.

2. Які існують підприємства за організаційно-економічними формами?

3. Типи монополістичних обєднань.

4. Назвіть функції підприємства.

5. Дайте визначення підприємництву.

6. Які риси людського характеру найбільшую мірою притаманні підприємцю?

7. Назвіть принципи організації підприємницької діяльності.

8. Які відомі вам види підприємництва за сферами діяльності?

9. У чому полягають функції підприємництва?

10. Назвіть умови, що забезпечують ефективність підприємництва, якою мірою ці умови залежать від держави?.

11. Соціальні та економічні наслідки підприємництва.Проблемні питання

 1. Чи можливе підприємництво у неринкових економічних системах?

 2. Назвіть інноваційні моделі підприємницької діяльності і поясніть, чим зумовлено стрімкий розвиток нових форм підприємництва.

 3. Чим зумовлена нестійкість малих підприємств і чи доцільно державі створювати умови для розвитку молого підприємництва?

 4. Менеджмент і підприємництво, що спільного і чим відрізняються?

 5. Які проблеми, на вашу думку, найбільшою мірою стримують розвиток малого підприємництва в Україні?

ТЕСТИ

1. Вертикальне розширення фірм – це:

а) розширення у межах тієї самої галузі;

б) проникнення у галузь з вищим рівнем рентабельності;

в) проникнення у галузь з вищим технологічним рівнем виробництва;

г) правильна відповідь відсутня.

2. Підприємство з виробництва телевізорів придбало контрольний пакет акцій меблевої фабрики. Який це вид виробничої інтеграції?

а) горизонтальної;

б) вертикальної;

в) діагональної (диверсифікація);

г) це не є прикладом інтеграції.

3. Підприємство вугільної промисловості придбало контрольний пакет акцій металургійного комбінату. Який це вид виробничої інтеграції?

а) горизонтальної;

б) вертикальної;

в) діагональної (диверсифікація);

г) це не є прикладом інтеграції.

4. Підприємство з виробництва пива придбало контрольний пакет акцій іншого пивзаводу. Який це вид виробничої інтеграції?

а) горизонтальної;

б) вертикальної;

в) діагональної (диверсифікація);

г) це не є прикладом інтеграції.

5. Створення ФПГ здійснюється наступними способами:

а) добровільне об’єднання капіталів окремих участків і установ;

б) добровільна передача учасниками пакетів своїх акцій в управління банку чи іншому кредитно-фінансовому інституту;

в) придбання одним з учасників групи пакетів акцій інших підприємств та організацій;

г) всі відповіді вірні.

6. Об’єднання підприємств під єдиним контролем, що здійснюють різні стадії виробництва того чи іншого продукту, тобто функціонуючих за принципом замкненого ланцюга це:

а) вертикально комбіновані ФПГ;

б) горизонтально комбіновані ФПГ;

в) ФПГ конгломератного типу;

г) всі відповіді вірні.

7. Самодостатні, універсальні, багатогалузеві економічні комплекси, які включають в свою організаційну структуру фінансові установи (банки, страхові і інвестиційні компанії), торгові фірми, а також цілий ряд виробничих підприємств, які являють собою повний спектр галузей народного господарства – це:

а) сюдани;

б) комерційні банки;

в) трастові банки;

г) універсальна торгова фірма.

8. Контракт (ліцензійна угода) на використання товарного знаку -це:

а) франчайзінг;

б) інжиніринг;

в) консалтінг.

г) форвейтинг.

9. До особливостей корпоративної власності не належать:

а) зростає розрив між відносинами власності та економічними відносинами або між юридично-правовою формою та економічним змістом власності;

б) робітник-власник акцій отримує і заробітну плату, і певний дивідент за власність, що стає основою для розвитку відносин так званого соціального партнерства;

в) корпоративна власність є колективною капіталістичною власністю, яка заперечує індивідуальну приватну власність, бо відбувається деперсоналізація та розсіювання власності;

г) наймана робоча сила не може стати співвласником.


ЗАДАЧІ

1. Обсяг статутного фонду акціонерного товариства – 6 млн. грн Визначте кількість акцій, які може випустити акціонерне товариство, якщо номінальна вартість однієї акції – 1 тис. грн..

2. Номінальна вартість однієї акції – 1000 грн., розмір річного дивіденду – 30 % на акцію, рівень позичкового банківського процента – 20 %. Визначте курсову ціну акції.

3. Необхідно розрахувати курс акцій при умові, що номінальна ціна акцій дорівнює 15000 грн., банківський процент – 5 %, а річний доход акціонерного товариства складає 2,5 %, 5 %, 10 %.

4. Як буде змінюватися курс акції, номінальна ціна якої 500 грн., при доході акціонерного товариства 10 %, якщо банківський процент становитиме 5 %, 10 %, 15 %?

5. Акціонерне товариство “Альфа” шляхом відкритої підписки на акції зібрало капітал у 1000000 гривень і випустило 1000 шт. акцій. Яка буде курсова ціна цих акцій при умові, що банківський процент дорівнює 8 %, а прибуток акціонерного товариства 5 %?

6. Акціонерне товариство випустило 1000 акцій на суму в 1,5 млн. грн. 25 % акцій залишило в себе. Через рік доход акціонерного товариства склав 15 %. Банківський процент на цей час був 10 %. Вирахувати засновницький прибуток.

7. При заснуванні акціонерного товариства було випущено 1000 шт. акцій на 750 тис. грн. На момент продажу акцій прибуток товариства складав 10 %. Найбільша кількість акцій, зосереджена в одних руках, — 200 шт., залишилася в засновників. Банківський процент дорівнював 5 %. Вирахувати: а) контрольний пакет акцій; б) біржову ціну акцій; в) засновницький прибуток.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал