Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»Сторінка2/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.05 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 3. Економічна система суспільства.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Сутність економічної системи та її структура; продуктивні сили та виробничі відносини. Періодизація економічної еволюції суспільства. Критерії періодизації. Основні концепції періодизації економічної еволюції: технократична, формаційна, цивілізаційна.

Управління господарською діяльністю людей. Типи управління. Типи економічних систем. Традиційна економічна система, ринкова економічна система, командно-адміністративна економічна система, змішана економічна система. Перехідна економічна система.

Сутність відносин власності. Суб’єкти та об’єкти власності. Форми та різновиди власності. Індивідуальна та приватна форма власності. Колективні форми власності та її різновиди. Державна власність. Генезис форм власності. Реформування відносин власності в Україні. Роздержавлення та приватизація. Етапи приватизації. Форми приватизації. Ваучерна та грошова приватизація.


План семінарського заняття:

 1. Економічна система та її структурні елементи:

  • продуктивні сили та їх роль в еволюції суспільства;

  • виробничі відносини, характер взаємодії продуктивних сил та виробничих відносин;

  • економічні закони;

  • господарський механізм.

 2. Концепції періодизації еволюції суспільства:

 • формаційна концепція;

 • поділ на економічні системи;

 • технократична концепція;

 • цивілізаційний підхід до періодизації економічної еволюції суспільства.

3. Сутність відносин власності. Форми та типи власності.

 • Приватна та індивідуальна власність;

 • Колективні форми власності;

 • Державна власність.


Термінологічний словник ключових понять

Відносини власності – соціально-економічні відносини, що виявляють себе через володіння та відчуження.

Володіння – юридично закріплене за певною особою право власності на певний об’єкт.

Економічна система – конкретна iсторична сукупнiсть економiчних вiдносин, що вiдповiдає системi продуктивних сил i взасмодiє з нею, розвивається на основi дiї як об’сктивних економiчних законiв, так i суб’єктивних факторiв.

Економічна формація – спосіб виробництва як єдність і взаємодія продуктивних сил і даного типу суспільно-виробничих відносин.

Економічні відносини – відносини і зв’язки між людьми, що виникають у процесі суспільного виробництва, розподілу, обміну і споживання.

Експлуататорська власність – це такий тип відносин, за яких стає можливим власниками засобів виробництва привласнювати результати праці інших.

Загальний економічний закон відповідності – відповідність усіх структурних елементів економічних відносин за своїми якісними параметрами рівню розвитку і характеру продуктивних сил.

Об’єкти власності – майно чи результати праці, з приводу яких виникають відносини власності.

Право власності – юридична форма прояву відносин власності, що реалізується в трьох атрибутах: право володіння, право розпорядження, право користування.

Приватна власність – такий вид власності, при якому всі три функції права власності належать окремій приватній особі.

Продуктивні сили – система факторів виробництва, яка забезпечує перетворення речовин природи, відповідно до потреб людей створює матеріальні та духовні блага і визначає зростання продуктивності суспільної праці.

Продуктивність праці – ефективність, плідність праці людського фактора як основної продуктивної сили.

Спосіб виробництва – єдність і взаємодія продуктивних сил, що перебувають на певному рівні розвитку, і даного типу виробничих відносин.

Суб’єкти власності – фізичні чи юридичні особи, які вступають у відносини власності.

Суспільна власність – така, де три її функції – володіння, розпорядження і користування належать не одному приватному суб’єкту, а багатьом.

Технологічний спосіб виробництва – поєднання знарядь праці з матеріалами, технологією, енергією, інформатикою та організацією виробництва.

Трудова власність – означає, що майно, яким володіє власник є результатом його особистої праці чи праці членів його сім’ї.
Теми рефератів

 1. Джерела інвестування в трансформаційній економіці.

 2. Економічний устрій: сутність і місце в економічній системі.

 3. Реформування відносин власності в Україні.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
Запитання для самоперевірки.

 1. Назвіть структурні елементи економічної системи.

 2. Як взаємодіють елементи економічної системи?

 3. Які критерії лежать в основі класифікації економічної еволюції у різних теоретичних концепціях?

 4. Пояснити, як реалізується економічний зміст і юридична форма відносин власності.

 5. Історичний характер систем і форм власності.


Проблемні питання

 1. Чи можливий безкризовий розвиток економічної еволюції суспільства при постійному розвитку елементів економічної системи?

 2. Які фактори формують господарський механізм і чим зумовлено його відносну статичність?

 3. Чим ви можете пояснити популярність технократичного і цивілізаційного підходів у сучасних наукових поглядах на проблему періодизації економічної цивілізації?

 4. Чим можна пояснити існування такого різномаїття форм та типів власності?


ТЕСТИ

1. Серед значної кількості прав власності виділяють такі три основні:

а) володіння, користування, відповідальності;

б) володіння, користування, розпорядження;

в) на відчуження, на безпеку, на безстроковість;

г) володіння, розпорядження, відповідальності.

2. До об’єктів права інтелектуальної власності не відносять:

а) відкриття;

б) винаходи;

в) промислові зразки;

г) цінні папери.

3. Конституція України захищає права всіх суб’єктів власності і господарювання, але:

а) пріоритетним є захист державної власності;

б) пріоритетним є захист колективної власності;

в) пріоритетним є захист приватної власності;

г) всі вони рівні перед законом.

3. Що з перерахованого не можна вважати способом закріплення прав привласнення (власності) будь-яких об’єктів суб’єктами?

а) силу;


б) звичаї, традиції;

в) правові норми;

г) правильна відповідь відсутня.

4. Який спосіб закріплення прав власності за суб’єктами можна вважати в сучасних умовах основним?

а) силу;

б) звичаї, традиції;

в) моральні установки;

г) юридичні норми.

5. Процес привласнення корисного ефекту від споживання блага відображає категорія:

а) користування;

б) володіння;

в) управління;

г) розпорядження.

6. Людина, яка взяла автомобіль на прокат, є:

а) користувачем;

б) розпорядником;

в) володарем;

г) правильно вказане у п. а, в.

7. З погляду відносин власності ким був Робінзон по відношенню до житла, в якому самотньо проживав на острові?

а) користувачем;

б) розпорядником;

в) володарем;

г) взагалі не був власником.

8. Приватизація – це:

а) перехід об’єкта у власність місцевих органів влади;

б) передача майна в оренду з правом наступного викупу;

в) відчуження державної власності на користь приватних осіб;

г) розподіл частини державної власності серед юридичних осіб.

9. Хто може обмежувати потенційні права власника?

а) держава;

б) умови договору між співвласниками з приводу володіння майном;

в) власник;

г) всі відповіді правильні.

10. Якщо в країні переважну частину ресурсів привласнює держава, то її економічна система є:

а) змішаною;

б) командною;

в) ринковою;

г) всі варіанти відповідей неправильні.

11. Розпорошення власності спричиняється розвитком:

а) корпорацій;

б) партнерств і власного діла;

в) державних підприємств;

г) фермерських господарств.

12. Сучасна економіка України – це:

а) ринкова економіка;

б) командна економіка;

в) традиційна економіка;

г) перехідна економіка.

13. Критерієм періодизації економічної еволюції суспільства за технологічною концепцією є:

а) рівень добробуту членів суспільства;

б) рівень розвитку техніки і технології;

в) тип координації і керування економічними діями суб'єктів;

г) форма власності на фактори виробництва.

14.Критерієм класифікації економічних систем на ринкову, командну, традиційну і змішану є:

а) рівень добробуту членів суспільства;

б) рівень розвитку техніки і технології;

в) тип координації і керування економічними діями суб'єктів;

г) форма власності на фактори виробництва.


Тема 4. Товарна форма суспільного виробництва та його еволюція.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Загальні форми суспільного виробництва. Натуральне господарство та його риси. Умови існування натурального господарства. Товарне господарство. Риси товарного господарства. Причини виникнення і розвитку товарного господарства. Види товарного господарювання. Товар, його властивості: споживча вартість, корисність, вартість та мінова вартість, ціна товару. Концепції цінності товару: трудова теорія вартості, теорія спадної граничної корисності, теорія попиту і пропозиції. Закон вартості та його функції.


План семінарського заняття:

1. Натуральна форма організації виробництва: • сутність і риси натурального виробництва;

 • історичне значення натурального господарства.

2. Товарна форма організації суспільного виробництва:

 • виникнення товарного виробництва і його сутність;

 • основні риси товарного виробництва;

 1. Товар і його властивості:

  • споживча вартість;

  • корисність;

  • вартість;

  • мінова вартість;

  • ціна товару.

 1. Загальний закон вартості та його функції.

 2. Теорії цінності товару.

 • теорія трудової вартості;

 • теорія витрат факторів виробництва;

 • суб'єктивно-психологічна теорія граничної корисності.

 • неокласична теорія вартості – теорія попиту та пропозиції


Термінологічний словник ключових понять.

Вартість товару – суспільно необхідні витрати на виробництво даного блага.

Гранична корисність – додаткова корисність (задоволення), одержуване людиною з однієї додаткової одиниці конкретної продукції. Гранична корисність продукту по мірі збільшення його споживання поступово скорочується, дану залежність прийнято називати законом спадної граничної корисності.

Закон вартості – це закон, що є регулятором товарного виробництва. За цим законом обмінюються товари еквіваленти за суспільно необхідними витратами виробництва.Корисність товару – суб’єктивно-психологічна оцінка споживача рівня задоволення від споживання даного блага ( емоційний аспект, є індивідуальною для кожного споживача).

Мінова вартість – здатність товару обмінюватися в певних пропорціях один до одного.

Натуральне господарство – така форма організації виробництва, при якому блага виготовляються для споживання у самому господарстві.

Споживча вартість – здатність товару задовольняти певні потреби споживача.

Товар – це економічне благо, що вироблене для продажу, обміну.

Товарне господарство – така форма організації виробництва, при якому блага виготовляються для продажу, обміну.

ціна – це певна кількість грошей, яку сплачують за товар (неокласична школа).Ціна товару: ціна є грошовим вираженням вартості (класична школа);

Функції закону вартості:

 • є регулятором виробництва: визначає скільки чого де і коли виробляти;

 • стимулююча: змушує товаровиробників підвищувати продуктивність виробництва;

 • диференціює товаровиробників: розмежовує їх за ступенем доходів, а потім і за соціальними групами.


Теми рефератів

 1. Соціально-економічні передумови виникнення маржинальної концепції теорії цінності товару.

 2. Місце та роль закону вартості у ринковій економіці.

 3. Історичні етапи розвитку капіталістичного товарного господарства.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
Запитання для самоперевірки.

 1. Відмінності натурального та товарного виробництва.

 2. Причини існування та характерні риси натурального господарства.

 3. Причини існування та характерні риси товарного господарства.

 4. Проста форма товарного виробництва;

 5. Розвинена (капіталістична) форма товарного виробництва;

 6. Сутність товару та його властивості.

 7. Як впливає на вартість товару зміна продуктивності та інтенсивності праці?

 8. Назвіть механізми, які забезпечують закону вартості виконання його функцій.


Проблемні питання

 1. Поясніть у чому полягає сутнісна відмінність економічних категорій споживча вартість і корисність?

 2. Чому гранична корисність має спадний характер і чи можете назвати приклади споживання благ, де ця залежність не діє?

 3. Чи відрізняється і чим зміст економічних категорій вартість і альтернативна вартість?

 4. Відомо, що зростання продуктивності праці зменшує вартість одиниці товару, а ,відповідно, у кінцевому підсумку і ціну, тоді чим можна пояснити прагнення виробників підвищувати продуктивність праці на власних підприємствах?

 5. У чому полягають причини існування різних теорій цінності товару?


ТЕСТИ

1. Яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє економічна відособленість виробників?

а) встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці;

б) робить обмін у суспільстві узгодженим;

в) робить обмін у суспільстві необхідним;

г) робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні.

2. Яка ознака є головною відмінною рисою натурального господарства?

а) наявність суспільного поділу праці;

б) вільний вибір виробником напряму діяльності;

в) споживання вироблених благ всередині господарства;

г) опосередкований зв’язок між виробництвом і споживанням.

3. Яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє суспільний поділ праці?

а) встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці;

б) робить обмін у суспільстві узгодженим;

в) робить обмін у суспільстві необхідним;

г) робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні.

4. Яке з положень є визначенням товарного виробництва?

а) це процес перетворення людиною природних благ в економічні;

б) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти виробляють продукти і послуги для обміну, продажу;

в) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти виробляють необхідні продукти і послуги;

г) це процес створення людиною вартості та споживчої вартості.

5. Яке з визначень правильно розкриває сутність товару як економічної категорії?

а) це продукти людської праці, створені для продажу, обміну;

б) це продукти людської праці, створені для задоволення власних потреб виробника;

в) це будь-яке благо, що задовольняє потреби людей;

г) це будь-яке благо, що створене працею людей.

6. Вартість це:

а) пропорції, в яких обмінюються товари;

б) суспільно-необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;

г) найнижча із корисностей від споживання даного блага.

6.Споживча вартість — це:

а) пропорції, в яких обмінюються товари;

б) суспільно-необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;

г) найнижча із корисностей від споживання даного блага.

7. Мінова вартість — це:

а) пропорції, в яких обмінюються товари;

б) суспільно-необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару;

г) найнижча із корисностей від споживання даного блага.

8. Гранична корисність — це:

а) пропорції, в яких обмінюються товари;

б) суспільно-необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;

г) найнижча із корисностей від споживання даного блага.

9. За теорією трудової вартості на цінність товару впливає:

а) гранична корисність даного товару для виробника;

б) гранична корисність даного товару для покупця;

в) затрати праці виробника на виробництво товару і гранична корисність даного товару для покупця;

г) затрати праці виробника на виробництво даного товару.

10.За теорією граничної корисності на цінність товару впливає:

а) гранична корисність даного товару для виробника;

б) гранична корисність даного товару для покупця;

в) затрати праці виробника на виробництво товару і гранична корисність даного товару для покупця;

г) затрати праці виробника на виробництво даного товару.

11. За теорією попиту і пропозиції на цінність товару впливає:

а) гранична корисність даного товару для виробника;

б) гранична корисність даного товару для покупця;

в) витрати ресурсів на виробництво товару і гранична корисність даного товару для покупця;

г) затрати праці виробника на виробництво даного товару.

12. Зростання інтенсивності праці:

а) збільшує вартість одного виробу;

б) зменшує вартість одного виробу;

в) збільшує вартість, створену в одиницю часу;

г) зменшує вартість, створену в одиницю часу.

13. Зростання продуктивності праці:

а) збільшує вартість одного виробу;

б) зменшує вартість одного виробу;

в) збільшує вартість, створену в одиницю часу;

г) зменшує вартість, створену в одиницю часу.

ЗАДАЧІ

1. Тривалість робочого дня – 8 годин. За цей час робітник виробляє два вироби. За умови, що 1 година робочого часу дорівнює 1 годині суспільно-необхідного робочого часу, показати, як зміниться вартість одного виробу та доход від продажу усієї продукції, якщо продуктивність праці зростає у 2 рази.

2. Упродовж 8-годинного робочого дня робітник виробив 4 вироби. За умови, що 1 година робочого часу = 1 годині суспільно-необхідного робочого часу, показати, як зміниться вартість одного виробу й вартість усієї продукції, якщо інтенсивність праці зросте в 2 рази.

3. В економіці виготовлено товару A кількістю 200 шт. Час, витрачений на його виробництво дорівнює 1000 год. Товару B виготовлено 1000 шт. і витрачено на його виробництво 500 год. робочого часу. У середньому в даній країні за 1 год. роботи створюється вартість на суму 20 грн. Визначте вартість, мінову вартість і ціну товарів A і B до та після підвищення продуктивності праці в 2 рази в галузях, що виготовлюють товар A.

4. За 8 год. робочого часу виробляється 16 виробів загальною вартістю 80 грошових одиниць. Скільки буде коштувати вся денна продукція і одиниця товару, якщо:

а) продуктивність праці зросте в 2 рази;

б) інтенсивність праці збільшиться в 1,5 рази?

5. Підприємства “А” і “Б” виробляють продукцію “n” кожне на суму 50 млн. грн. при стабільному попиті на ринку на цю продукцію 100млн. грн. Намагаючись завоювати ринок і потіснити свого конкурента, підприємство “А” збільшило випуск продукції за рахунок підвищення продуктивності праці. Те ж саме зробило й підприємство “Б”, але за рахунок підвищення інтенсивності праці. Хто переможе в конкурентній боротьбі й чому?

6. За даними таблиці слід розрахувати суспільно-необхідний робочий час:

Група виробників

Обсяг виробництва,

одиниць продукції

Індивідуальні затрати робочого часу на виробництво 1 товару, год.

I

200

8

II

500

10

III

300

12

7. Перший виробник постачає на ринок черевики, другий – телевізори. Одна пара черевиків виготовляється за 5 год. робочого часу, а один телевізор — за 50 год. 1 година відповідає 5 грошовим одиницям. Підрахуйте ціну черевиків та телевізора, мінову вартість, а також доход, якщо у першого працює 1000 робітників, а у другого — 200. Робочий день – 8 год. Як зміняться їхні доходи, якщо у другого виробника продуктивність зросте в 2 рази, а обсяги виробництва – в 1,5 рази.

8. Перший виробник постачає на ринок 4 тис. шт. велосипедів, індивідуальні витрати праці 15 год.; другий – 10 тис. шт. велосипедів, індивідуальні витрати — 20 год.; третій виробник постачає на ринок 20 тис. шт., індивідуальні витрати — 25 год. Вартість однієї години праці — 4 умовні грошові одиниці. Визначте вартість та ціну одного велосипеда. Охарактеризуйте ефективність функціонування кожного підприємства до та після підвищення продуктивності праці у другого виробника у 2 рази. Розрахуйте прибуток найефективнішого виробника.

9.Товар A виготовлюється трьома виробниками з різними індивідуальними затратами праці на одиницю (див. табл.). За 1 годину праці в середньому створюється вартість на суму 40 грн. Визначте вартість товару A та його ціну. Яким є доход найефективнішого виробника?Виробник 1

Виробник 2

Виробник 3

Кількість товару, шт.

600

1000

1500

Затрати праці на одиницю товару, год.

4

3,5

4,5


Тема 5. Гроші в системі товарних відносин.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Історичний процес розвитку обміну і форм вартості, виникнення грошей. Проста або випадкова форм вартості, розгорнута форма вартості. Загальний еквівалент. Сутність грошей. Грошові системи. Види грошей, грошові агрегати. Функції грошей. Закони грошового обігу. Інфляція. Причини і види інфляції, її наслідки. Основні методи боротьби з інфляцією. Грошові реформи.


План семінарського заняття:

1. Гроші: сутність та функції: • становлення та еволюція грошових відносин;

 • сутність грошей;

 • функції грошей;

 • теорії грошей.

2. Грошовий обіг та його закони:

 • формування попиту грошей;

 • формування пропозиції грошей, сталість грошового обігу;

3.Інфляція.

  • причини і види інфляції, її наслідки;

  • соціально-економічні наслідки інфляції;

  • основні методи боротьби з інфляцією;

  • грошові реформи.


Термінологічний словник ключових понять.

Банкнота – боргове зобов’язання (вексель) банку.

Біметалізмтака система грошового обігу, яка базувалась на використанні у якості повноціних грошей двох різних металів.

Вексель – боргове зобов’язання, яке передбачає сплату певної суми грошей певною особою у визначений строк.

Гроші – товар, який служить загальним еквівалентом вартості.

Грошова база ( монетарна база ) – це всі готівкові гроші країни ( перові і металеві) включаючи готівкові гроші банків, які знаходяться в резерві.

Грошова маса – це обсяг випущених в обіг грошей і кошти на депозитах в комерційних банках.

Грошова реформа – це перебудова наявної в країні грошової системи.

Грошовий агрегат - це певний показник грошової  маси, що показує ступінь її ліквідності.

Грошовий обігпроцес руху грошей, що обслуговує реалізацію суспільного продукту.

Девальвація – зниження курсу національної грошової одиниці відносно іноземних валют.

Деномінаційна грошова реформа полягає у тому, що разом зі зміною зразка купюри відбувається зміна існуючого масштабу цін (зменшення кількості нулів на купюрах).

Депозит внесок клієнтом банку певної суми грошей на свій рахунок у цьому банку.

Дефляція – процес зворотній до інфляції, тобто, зростання купівельної спроможності грошової одиниці.

Загальна чи грошова форма вартості – це така форма вартості, при якій безлічі товарів, які перебувають у відносній формі вартості, відповідає один товар, що знаходиться у еквівалентній формі, внаслідок чого цей товар перетворюється на загальний еквівалент вартості.

Закони грошового обігузакони, що визначають кількість грошей, яка необхідна для нормального функціонування суспільного виробництва при різних умовах.

Засіб обігуфункція грошей, де гроші виступають посередниками при обміні товарів.

Інфляціяце процес зменшення купівельної спроможності грошової одиниці.

Конфіскаційна грошова реформа полягає у безоплатному вилученні державою частини грошей суб’єктів економіки.

Кредитна карткапластиковий носій, на якому записана у електронній формі інформація про величину суми грошей, якою може розпоряджатись її власник.

Кредитні гроші – такі гроші, які являють собою боргові зобов’язання суб’єктів економіки, що їх емітували, і при визнані їх суспільством у якості грошей, виконують роль знаків вартості у обігу.

Ліквідність грошей – ступінь здатності грошей вступати в обмінні процеси без втрати вартості та часу.

Міра вартості – функція грошей, що полягає у визначенні вартості іншого товару у грошових одиницях.

Монета – певна кількість грошового металу визначеної форми, ваги та проби з відповідним державним клеймом.

Монометалізмтака система грошового обігу, яка базувалась на використанні у якості повноціних грошей лише якогось одного металу.

Паперові гроші - такі гроші, які являють собою лише знаки вартості, виготовлені з паперу і випускаються в обіг державою з примусовим курсом.

Повна, або розгорнута, форма вартості – це така форма вартості, при якій одному товару, що перебуває у відносній формі вартості, відповідає декілька інших товарів, що знаходяться у еквівалентній формі вартості (тобто виступають продуктовими грошима).

Повноцінні гроші – це ті, що є загальним еквівалентом завдяки витратам виробництва на виготовленню їх матеріалу на рівні номінального знака вартості, який на них позначений.

Продуктові грошітакі гроші, які окрім основної споживчої цінності як предмету споживання, мають і додаткову, вони є загальним еквівалентом.

Проста, одинична чи випадкова форма вартості – це така форма вартості, при якій будь-який товар, що знаходиться у відносній формі вартості, може відповідати будь-якому іншому товару, що перебуває у еквівалентній формі вартості.

Ревальвація – підвищення курсу національної грошової одиниці відносно іноземних валют.

Стагфляція – одночасне зростання загального рівня цін та зростання рівня циклічного безробіття.
Теми рефератів

1. Сучасна грошова система України.

2. Інфляційні процеси в економіці України.

3. Роль грошей у процесах відтворення суспільного продукту у сучасних економічних теоріях.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
Запитання для самоперевірки.

 1. Назвіть основні етапи в еволюції форм грошей.

 2. Дайте визначення грошей.

 3. Назвіть функції грошей.

 4. Які типи грошових систем вам відомі?

 5. Що визначає величину попиту на гроші?

 6. Назвіть сучасні види грошей.

 7. Структура грошових агрегатів грошової маси України.

 8. У чому суть закону грошового обігу?

 9. Причини інфляції та її форми.

 10. Соціальні та економічні наслідки інфляції.


Проблемні питання

 1. Чим зумовлено, на вашу думку, існування різних поглядів на природу грошей у різних економічних теоріях?

 2. Чому саме дорогоцінні метали закріпили на довгий час за собою право бути грошима?

 3. Назвіть чинники, що спричинили перехід від повноцінних до паперових та кредитних грошей.

 4. Що, на вашу думку, спонукає людей до фетишизації грошей?

 5. Чи можлива інфляція за повноцінних грошей і якщо можлива, то яка?

 6. У яких випадках заходи державного втручання в економіку можуть спричинити інфляцію?


ТЕСТИ

 1. При складанні грошей в довгу панчоху гроші виконують функцію:

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу;

г) засобу заощадження. 1. При сплаті відсотку за позику гроші виконують функцію:

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу;

г) засобу заощадження.

3. Яка країна вважається батьківщиною паперових грошей?

а) Англія;

б) Греція;

в) Китай;

г) Франція.

4. Облікова ставка — це:

а) курс державних цінних паперів;

б) процентна ставка за позиками, які надає центральний банк комерційним банкам;

в) норма обов’язкових резервів комерційних банків;

г) процентна ставка за позиками комерційних банків.

5. Яка з функцій грошей найвразливіша при інфляції:

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу;

г) засобу заощадження.

6. Норма обов’язкових резервів — це:

а) розмір прибутку, що повинен отримувати банк на кожну гривню, надану в позику;

б) розмір податку, що сплачує банк з власного прибутку;

в) розмір власних грошових ресурсів банку;

г) певна частка депозитів, яку банк зобов’язаний тримати в касі або на спеціальному рахунку в центральному банку. 1. До якого грошового агрегату входять ощадні сертифікати?

а) М0;

б) М1;

в) М2;

г) М3.

8. Розмежування грошової маси на грошові агрегати здійснюється

а) в порядку зменшення їх кількості;

б) в порядку зменшення їх ліквідності;

в) в порядку збільшення їх кількості;

г) в порядку збільшення їх ліквідності;

9. Коли більшість країн світу остаточно відмовилися від золотого стандарту?

а) перша половина ХІХ ст..;

б) друга половинаХІХ ст..;

в) перша половина ХХ ст..;

г) друга половинаХХ ст..

10. Чим паперові гроші відрізняються від кредитних?

а) паперові гроші – це наявні, а кредитні гроші існують у формі запису на банківських рахунках;

б) паперові гроші не підлягають вивозу за межі країни;

в) паперові гроші мали примусову купівельну спроможність, а кредитні гроші – це векселя емісійного банку;

г) паперові гроші призначені для оплати недорогих товарів, а кредитні гроші використовуються при оплаті дорогих товарів і послуг.

11. Інфляція виявляється:

а) у зростанні загального рівня цін і зростанні реальних доходів населення;

б) у зростанні загального рівня цін і падінні реальних доходів населення;

в) у зростанні реальних і номінальних доходів населення;

г) тільки у зростанні загального рівня цін без зміни доходів.

12. Що лежало в основі золотозлиткової валютної системи?

а) частковий обмін паперово-кредитних грошей на золото;

б) обмін банкнот тільки на певну вагову кількість золота;

в) незначна кількість золотих монет в обігу;

г) стовідсоткова забезпеченість золотом паперово-кредитних грошей.
ЗАДАЧІ
1. Обсяг виробленої в країні продукції за рік у грошовому вимірі склав 40 млн.грн. Причому на суму 2 млн.грн. товарів реалізовано за бартером, на 5 млн.грн. товарів продано в кредит, час обороту грошової одиниці в середньому становить 2 місяці. Визначте:

а) кількість грошей, необхідних для обігу;

б) індекс цін, якщо швидкість грошового обігу зросте удвічі.

2. Скільки грошей необхідно для обігу протягом року, якщо виготовлено товарів на суму 370 млрд. грн., сума платежів складає 50 млрд. грн., у кредит продано товарів на 20 млрд. грн., взаєморозрахунки досягають 40 млрд. грн., а період обороту грошей дорівнює 120 дням? Як зміниться кількість грошей, необхідних для обігу протягом року, якщо швидкість обороту зросте до 90 днів?

3. Інфляційні процеси в економіці України у 1996-2001 рр. характеризувалися наступними даними:
1996 р.

1997 р.

1998 р.

1999р.

2000 р.

2001 р.

Індекс інфля-ції, %

139,7

110,1

120,0

119,2

125,8

106,1

Обчисліть:

а) якою була інфляція за весь період;

б) який середньорічний індекс інфляції?

4. Грошовий агрегат М1 дорівнює 200 млн.гр..од.. Чекові вклади становлять 20%. М3 дорівнює 2000 млн. гр.од. Обсяг виробленої продукції за рік склав 28 млрд. гр.од. Тривалість одного грошового обороту становить 0,5 місяця. За відповідним законом грошового обігу визначте індекс цін при:

а) збільшенні швидкості грошового обігу в 5 разів;

б) зростанні готівки в обігу в 2 рази. 1. Протягом року виготовлено товарів на суму 400 млн. грн. 1/5 частина товарів буде продано в кредит. Сума платежів дорівнює 100 млн. грн. В обігу перебуває 120 млн. грн. Які процеси будуть характерні для економіки і що необхідно зробити для того, щоб грошовий обіг здійснювався нормально за умови, що гроші роблять протягом року 3 обороти?

 2. Сума цін товарів, які знаходяться в обігу, складає 300 тис.грошових од.; сума цін товарів, проданих у кредит, - 200 тис.грошових од.; сума цін товарів, термін сплати за якими настав, - 10 тис.грошових од., а платежі, які взаємно погашаються – 15 тис.грошових од. Одна грошова одиниця робить у середньому 25 обертів на рік. Знайти кількість грошей, необхідних для обігу. Що відбудеться в економіці, якщо в обіг буде випущено 15 тис.грошових од.?

 3. Наявні металеві і паперові гроші складають 215 од. Внески на рахунках ощадних кас – 800 од.; чекові внески – 1615 од.; невеликі строкові вклади – 2382 од.; великі строкові вклади – 620 од. Розрахуйте грошові агрегати М1, М2, М3.

 4. Золотий вміст карбованця СРСР становив 0,9 г., долара США 0,65г., фунта стерлінгів Англії 1,62г. золота. Розрахувати прямий та обернений курс грошей за золотим паритетом.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал