Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної форми навчання за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»Скачати 208.45 Kb.

Дата конвертації11.06.2017
Розмір208.45 Kb.
ТипМетодичні вказівки

1
МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА
ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни
"ЕТИКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ" для студентів денної форми навчання
Галузь знань
02 Культура і мистецтво
спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
спеціалізації: Документознавство та інформаційна діяльність
Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськість»

Київ – 2016

2
Етика та психологія ділового спілкування: методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної форми навчання за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
спеціалізації:
«Документознавство та інформаційна діяльність та Інформаційна
аналітика та зв’язки и з громадськістю»

Розробник Петькун СМ. к.філос.н., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.
Розглянуто на засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності.
Протокол засідання кафедри № 1 від „ 27 ” серпня 2016 р.
Схвалено науково-методичною радою Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва
Протокол № 1 від « 2 » вересня 2016 року

3
1.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни Етика та психологія ділового спілкування
— дати студентам освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр знання про такий суспільний інститут як етика ділового спілкування. Етика та психологія ділового спілкування - формування необхідної теоретичної бази і практичних вмінь у студентів для реалізації належної ділової поведінки та спілкування, яка базується на теоретичних засадах сучасної науки. Предметом цієї програми є моральний та психологічний аспекти спілкування у сфері ділових відносин, етичні механізми їх розвитку.
Основними завданнями вивчення дисципліни Етика та психологія ділового спілкування є
– здобути знання про етичні основи спілкування, його норми та правила, шляхи їх застосування, особливості етикету в різних умовах трудової діяльності
– навчитись аналізувати конкретні ситуації, розпізнаючи типи людей, рівень їхньої моральності та індивідуальні особливості, що виявляються під час ділового спілкування
– оволодіти системою способів і засобів ділового спілкування, його стратегіями, навчитись їх обирати відповідно до психологічних і соціокультурних особливостей співрозмовників. До нормі правил гуманістичної етики
– навчитись творчо застосовувати обрані способи й засоби у процесі спілкування із співвітчизниками та іноземними партнерами під час індивідуальних бесід та колективного обговорення проблему виступах перед різними аудиторіями, на переговорах
– виявити закономірності основних етапів становлення і розвитку риторики в Україні
– з'ясувати статус сучасної риторики та її зв'язки з іншими науками
– опанувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування
– проаналізувати особливості різних форм спілкування людей у колективі
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати:

4
–об’єкт , предмет та головні завдання ділової етики та культури професійного спілкування моральні основи ділового спілкування способи впливу на людей під час спілкування моделі, стилі, стратегії, тактики спілкування
способи досягнення взаєморозуміння у діловому спілкування
– правила підготовки та проведення ділових зустрічей
– основи техніки ділового спілкування
– вимоги до публічного вступу
– концептуальні засади психології спілкування
– основні теорії та поняття в сфері міжособистісної та ділової комунікації
– закономірності та особливості взаємозв’язку міжособистісного спілкування з іншими формами комунікативних процесів
– особливості вербального та невербального спілкування
вміти:
– аналізувати конкретні ситуації ділового спілкування і на основі здобутих знань вибирати оптимальні рішення для досягнення поставленої мети в такому спілкуванні
– розпізнавати типи людей, рівень їхньої моральності, що виявляється під час ділового спілкування
– обирати стратегії, тактики, моделі, стилі спілкування в залежності від обставин ділового спілкування
– організовувати ділові зустрічі та прийоми
– ефективно застосовувати етикетні вимоги у діловому спілкуванні
творчо застосовувати способи й засоби спілкування під час
індивідуальних бесід й колективних обговорень проблему виступах перед різними аудиторіями, на переговорах
– виявляти зв’язки між елементами інформаційного матеріалу на підставі відомостей про тип та характеристики системи комунікації
– адекватно сприймати співрозмовника і впливати на нього

5
– визначати найбільш ефективні способи психологічного впливу на аудиторію, використовуючи вербальні та невербальні засоби
– аналізувати ефективність спілкування
– виявляти оптимальні умови спілкування
– проводити продуктивні дискусії, ділові бесіди і переговори
– здійснювати психотерапевтичний вербальний і невербальний вплив на співрозмовника
– підбирати засоби впливу на особистість в залежності від вікових та
індивідуальних особливостей
– розробляти процедури і техніку спілкування з метою запобігання міжособистісних та міжгрупових конфліктів
– творчо розв’язувати конфліктні ситуації встановлювати оптимальні міжособистісні стосунки в різних ситуаціях спілкування.

6
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. ПРЕДМЕТІ ЗАВДАННЯ КУРСУ
Етика та психологія ділового спілкування як навчальна дисципліна та її завдання. Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії. Ділове спілкування, його особливості. Культура ділового спілкування. Гуманістична спрямованість етики ділового спілкування та її значення.

Тема 2. СПІЛКУВАННЯ ЯК НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМА.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЕТИЧНОЇ ДУМКИ
Етика й культура спілкування в пам’ятках історії та літератури. Початок формування в Україні наукової думки про спілкування. Дослідження етики й культури спілкування на сучасному етапі. Напрямки вивчення культури та етики спілкування в Україні.

Тема 3. МОРАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
Мораль і моральність у суспільстві. Моральні цінності як основа гуманістичного спілкування. Моральні норми та принципи, їх значення для досягнення високого рівня культури спілкування. Основні поняття гуманістичної етики.

Тема 4. ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА СПІЛКУВАННЯ
Спілкування як одна з нагальних потреб людини. Структура спілкування. Функції спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Спілкування як взаємодія. Спілкування як сприймання та розуміння одне одного. Роль міжособистісних взаємин у спілкуванні. Маніпулювання та актуалізація. Моделі (типи) спілкування. Психологія ділового спілкування. Конфлікти, шляхи їх попередження та розв’язання.7

Тема 5. ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ.
ОСНОВИ ДІЛОВОГО ЕТИКЕТУ. ЕТИКЕТУ СПІЛКУВАННІ
Професійна культура та мораль. Культура ділового спілкування. Етикет як сукупність правил поведінки людини. Моральні аспекти ділового етикету. Особливості ділового етикету. Загальні вимоги до ділового етикету. Етика керівника. Ввічливість – основа етикетного спілкування. Спілкувальний етикет. Етика та етикету взаєминах з клієнтами та партнерами по бізнесу. Етикетна поведінка учасників акту спілкування. Антиетикет у спілкуванні.

Тема 6. СПІЛКУВАННЯ У СТАНДАРТНИХ ЕТИКЕТНИХ СИТУАЦІЯХ
Вітання. Звернення до незнайомої людини. Привернення до себе уваги. Знайомлення. Вибачення. Прохання. Наказ. Порада. Пропозиція. Згода. Відмова. Привітання. Побажання. Тост. Подяка. Розрада. Співчуття. Схвалення. Комплімент. Зауваження. Докір. Критика. Висловлення сумніву. Висловлення власного погляду. Прощання. Етика телефонного спілкування. Етика ділового листування. Користування візитними картками. Запрошення. Візиту гості. Прийом гостей. Правила вибору та вручення подарунків. Етика дружби.
Спілкувальний етикету сперечанні.

Тема 7. ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ТА МОВЛЕННЄВИЙ
ЕТИКЕТ
Повідомлення як спосіб спілкування. Способи впливу на людей під час спілкування. Мова і мовлення. Що означає мовленнєве спілкування або вербальна комунікація. Культура слухання. Культура говоріння. Значення переконуючого впливу в мовленнєвому спілкуванні. Вплив особистості на ефективність переконання. Логіко-психологічні правила конструювання повідомлень. Стилі мови і мовлення. Стилі спілкування. Стратегії та тактики спілкування. Нормативність спілкування. Двомовність і культура спілкування.

8 Особливості мовної етики. Правила етикету, яких треба дотримуватись під час бесід з клієнтами.
Тема 8. НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ТА КУЛЬТУРА
ПОВЕДІНКИ
Поняття про невербальну комунікацію. Особливості невербального спілкування. Невербальні засоби спілкування та їх класифікація. Особистість у дзеркалі проксеміки. Відстань. Розташування. Поза. Погляд. Міміка.
Пантоміміка. Неканонічні звукові знаки. Симптоми. Предметні знаки етикетного спілкування. Симптоматичні предметні знаки. Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування. Імідж ділової людини.

9
ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТА ТЕМИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ
Семінарське заняття 1
Тема: Спілкування як науково-практична проблема. Історія розвитку
етичної думки.
План
1.
Формування в Україні наукової думки про спілкування.
2.
Києво-Могилянська академiя та братськi школи – центри формування моральної та психологічної культури спілкування. Ділове спілкування та його особливості. Культура ділового спілкування.

Теми самостійної роботи
Підготуйте виступи (бажано із застосуванням презентацій
Максимум 8 б.
1.
Д.Карнегі Як поліпшувати спілкування та завойовувати собі друзів Що таке “гуманiстична етика та гуманістична психологiя”? Наскільки їхні iдеї близькi нашому суспiльству й кожному з нас Антуан де Сент-Екзюперi сказав, що “спiлкування — це розкiш”. У чому ж полягає цiннiсть спiлкування? Значення етики та психології спiлкування для майбутньої професiйної дiяльностi та особистого життя
1.1. Порядок виконання роботи
Попереднє опрацювання теоретичного матеріалу. Опрацювання переліку основної літератури.
1.2.

Опрацювати та підготувати теми самостійної роботи.
1.3.

Розглянути та опрацювати ситуативно-проблемні питання.
Ситуативно-проблемні запитання і завдання:
1.

За переконаннями українського філософа В. Малахова сьогодні нам мало не на кожному кроці доводиться стикатися з невмінням людей вислуховувати одне одного, взагалі спілкуватися, навіть підтримувати цивілізовані ділові стосунки. Від торговельного майданчика до парламенту пишним цвітом буяють неповага до особистості, брутальність, примітивне себелюбство. Природно, що за цих умов для етичної ініціативи відкривається широке поле дії, в організацію і спрямування якої має зробити свій внесок і наука етика. Прокоментуйте це твердження.

10 2.

Що таке, на вашу думку, мораль, як вона формується у суспільстві та виявляється у діловому спілкуванні
3.

Згідно з українським філософом В. Нестеренком, основними життєвими цінностями є благо, життя, краса, істина, добро, свобода, творчість, користь, правда, святість, співпричетність, здоров’я, традиція. Здійсніть їх ранжування відповідно до власних переконань.
4.

Чи актуальним, на вашу думку, є моральний кодекс Повчань князя Володимира Мономаха, який проголошував такі етичні вимоги Не лінуйтеся, Стережіться брехні, і пияцтва, і блуду, До старшого ставтеся як до батька, а до молодшого як до братів
5.

Охарактеризуйте типологію людей, запропоновану К. Юнгом. У чому полягають, на вашу думку її переваги і недоліки в порівнянні з іншими поширеними типологіями Як можна використати ці знання у діловому спілкуванні
Е.Фромм у праці Психоаналізі етика стверджував, що у діловому спілкуванні проявляється ставлення до себе та інших як до товару, який можна якнайвигідніше продати й купити. Прокоментуйте цю думку.
7.

Прокоментуйте наступні правила для співробітників компанії «IBM»: Кожний, з ким ви маєте справу, повинен розраховувати на справедливе і неупереджене ставлення до себе з вашого боку. Чесність є невід’ємною частиною моральної поведінки, а довіра необхідна для встановлення добрих та міцних стосунків. Чи прийнятними вони єна українському діловому просторі
8.

Як вирозумієте думку Б.Гейтса: Бізнес – гра, що захоплює, у якій максимум азарту поєднується з мінімумом правил Чи характеризує цей вислів бізнесу сучасній Україні
9.

Розгадавши кросворд, визначіть одне з ключових понять етики ділового спілкування.

Список використаної та рекомендованої літератури
1. Андреева Г. М. Социальная психология. — е изд. — М, 1988.
2. Гриншпун И. Б. Введение в психологию. — М, 1994.
3. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиенеобщения.— М, 1987.
4. Конева Е. В. Психология общения: Учеб. пособие.— Ярославль, 1992.
5. Лисина МИ. Проблема онтогенезаобщения.— МС. Лозниця В. С. Психологія менеджменту Навч. посібник. — К, 1997.
7. Лунева О. В, Хорошилова Е. А. Психология деловогообщения.— М,
1980.
8. Малахов В. А. Етика Курс лекцій. — К, 1996.
9. Мескон М. Х, Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента: Перс англ. — М, 1992.
10. Мицич П. Как проводить деловые беседы: Перс серб.-хорв. — М,
1987.

11 11. Монтень М. Опыты. — Кн. 3.— М, 1979.
12. Основи психології / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. — К,
1995.
13. Психология и этикаделовогообщения / Под ред. В. Н. Лавриненко.— М, 1997.
14. Словарь по этике / Под ред. А. А. Гусейнова, И. С. Кона. — М, 1989.
15. Современный маркетинг / Под ред. В. Е. Хруцкого.— М, 1991.
16. Человек в системе наук / Отв. ред. ИТ. Фролов. — М, 1989.
17. Фромм Э. Психоанализ и этика. — М, 1998.
18. Шеломенцев В. Н. Этикет и культура общения. — К, 1995.
Семінарське заняття 2
Тема: Моральні передумови ділового спілкування

План
1 Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії. Моральні цінності як основа гуманістичного спілкування. Моральні норми та принципи, їх значення для досягнення високого рівня культури спілкування.
4. Основні поняття гуманістичної етики.

Теми самостійної роботи
Підготуйте виступи (бажано із застосуванням презентацій
Максимум 8 б.
1.
Моральні цінності як основа гуманістичного спілкування. Основи запоруки ефективності ділового спілкування. Мораль та формування її у суспільстві та в різних соціальних групах. Моральні норми та принципи у сфері бізнесу.
1.1. Порядок виконання роботи
Попереднє опрацювання теоретичного матеріалу. Опрацювання переліку основної літератури.
1.2.Опрацювати та підготувати теми самостійної роботи
1.3.

Розглянути та опрацювати ситуативно-проблемні питання.

Ситуативно-проблемні запитання і завдання: Проаналізуйте твердження президентів японських компаній щодо засвоєння керівниками таких якостей і стандартів поведінки, як широта поглядів і глобальний підхід до проблем перспективне передбачення та гнучкість ініціативність та рішучість завзятість у роботі та безперервне

12 самовдосконалення. Чи актуальні, на вашу думку, ці переконання на західноєвропейському і українському просторах Відповідь обгрунтуйте.
2.
Як ви вважаєте, чиє фінансове забезпечення основою авторитетності особистості у сучасному діловому світі Як вирозумієте вислів Цицерона: Управляти – значить передбачати, а передбачати значить – багато знати Визначте загальні організаційні принципи, дотримання яких є передумовою ефективних контактів між керівником і підлеглими. Прокоментуйте думку просвітника, третього президента США Т.
Джефферсона: Усе мистецтво управління полягає в мистецтві бути чесним. Г. Форд сказав Якщо ви вимагаєте від когось, щоб він віддав свій часі енергію для справи, то подбайте, щоб він не відчував фінансових труднощів. Чи завжди сучасні управлінці дотримуються цих принципів

Список використаної та рекомендованої літератури
1.
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произведения.— М, 1990.
2.
Конфуций. Лунь-юй. Древнекитайская философия // Собр. текстов: В 2 т М, 1972.— Т. 1.
3.
Малахов В. Етика Курс лекцій К, 1996.
4.
Монтень М. Опыты.— М, 1979.— Кн. 3.
5.
Московичи С. Машина, творящая богов.— М, 1998.
6.
Прохоров Г. М. Памятники переводной и русской литературы ХIV–ХV веков.— Л, 1987.
7.
Психология и этика делового общения / Под ред. В. Н. Лавриненко.— М, 1997.
8.
Размышления и афоризмы французских моралистов ХVI–ХVIII веков.— Л, 1987.
9.
Роджерс Фрэнсис Дж. IBM. Взгляд изнутри. Человек, фирма, маркетинг Перс англ.— М, 1990.
Семінарське заняття 3-4
Тема: Психологічна природа спілкування.
План
1.
Структура та функції спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Спілкування як самостійна та специфічна форма активної особистості. Спілкування як взаємодія. Роль міжособистісних взаємин у спілкуванні. Види та рівні спілкування. Маніпулювання та актуалізація.

13 Психологія ділового спілкування. Конфлікти, шляхи їх попередження та розв’язання. Моделі (типи) спілкування.

Теми самостійної роботи
Підготуйте виступи (бажано із застосуванням презентацій
Максимум 8 б.
1.
Спілкування як науково-практична проблема. Спілкування як сприймання та розуміння одне одного. Причини та види бар’єрів на шляху до взаєморозуміння при спілкуванні ділових партнерів. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні. Конфлікти та причини їх виникнення. Психологічні прийоми впливу на ділових партнерів. Вплив темпераменту ірис характеру на спілкування. Комунікативні здібності людини та їх вплив на ефективність спілкування.
1.1. Порядок виконання роботи
Попереднє опрацювання теоретичного матеріалу. Опрацювання переліку основної літератури.
1.2.Опрацювати та підготувати теми самостійної роботи
1.3.Розглянути та опрацювати ситуативно-проблемні питання.


Ситуативно-проблемні запитання і завдання:

1.

Чому Аристотель, на вашу думку, звертаючись до байдужих або несміливих, закликав соромно мовчати та дозволяти говорити Ісократам»? Відповідь обгрунтуйте.
Зверніться до своїх друзів з проханням поспостерігати за вашою поведінкою перед аудиторією і висловити свої зауваження.
3. Після свого виступу перед групою заповніть картку Алгоритму самоаналізу виступу, проаналізуйте, зробіть висновки.
Картка «Алгоритм самоаналізу виступу»
Як аудиторія зустріла мене (доброзичливо, байдуже, стримано, з недовірою, з неприязню. Як розпочав (ла) виступ Чи викликав виступ зацікавленість, пожвавлення, байдужість, несприйняття Як можна схарактеризувати настрій аудиторії упродовж виступу Він змінювався на мою користь чині У якій частині виступу це було помітно Як це проявлялося Можливі причини цих змін.

14 Якщо аудиторія реагувала негативно, то чим це було зумовлено Як я реагував (ла) на невдачу/успіх? Як я сама) оцінюю вибір теми, її розкриття, свою позицію плані композицію виступу, логіку побудови, вступ, висновки якщо тему, факти, логіку я оцінюю позитивно, то чим пояснити невдачі, незадоволення, послаблення контакту Як я сама) оцінюю своє усне мовлення дихання (не вистачало глибини дихання, утруднення дихання через носову порожнину, чи були вимушені паузи для вдиху що можна сказати про темп, плавність мовлення чи вільним було мовлення чи не було зайвого напруження. Як аудиторія реагувала на мої аргументи, приклади, жарти, запитання Як я тримався (лася): просто і вільно чи скуто чи не зловживав (ла) жестами Що повчальне з цього виступу я врахую під час підготовки до наступного виступу
Список використаної та рекомендованої літератури
1.Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произведения.— М, 1990.
2. Конфуций. Лунь-юй. Древнекитайская философия // Собр. текстов: В 2 т М, 1972.— Т. 1.
3. Малахов В. Етика Курс лекцій К, 1996.
4. Монтень М. Опыты.— М, 1979.— Кн. 3.
5. Московичи С. Машина, творящая богов.— М, 1998.
6. Прохоров Г. М. Памятники переводной и русской литературы ХIV–ХV веков.— Л, 1987.
7. Психология и этика делового общения / Под ред. В. Н. Лавриненко.— М,
1997.
8. Размышления и афоризмы французских моралистов ХVI–ХVIII веков.— Л, 1987.
9. Роджерс Фрэнсис Дж. IBM. Взгляд изнутри. Человек, фирма, маркетинг Перс англ.— М, 1990.
Семінарське заняття 5-6
Тема: Професійна культура спілкування. Основи ділового етикету. Етикету спілкуванні.
План
1.
Професійна культура та мораль. Етикет як сукупність правил поведінки людини.

15 Моральні особливості ділового етикету. Загальні вимоги до ділового етикету. Етика керівника. Ввічливість – основа етикетного спілкування. Етикету процесі спілкування.
8.
Етика та етикету взаєминах з клієнтами та партнерами по бізнесу.
9.
Етикетна поведінка учасників процесу спілкування.
10.
Антиетикет у спілкуванні.

Теми самостійної роботи
Підготуйте виступи (бажано із застосуванням презентацій
Максимум 8 б.
1.
Етикет як форма моральної та психологічної референції особистості. Етикет як сукупність правил поведінки ділової людини. Моральні засади етикету. Головні етичні вимоги до керівника. Д. Карнегі зауважував, що для людини звук її імені є найсолодшим і найважливішим звуком людської мови. Яким чином впливає на встановлення контакту з співбесідником знання його прізвища та імені Службовий етикет.
1.1. Порядок виконання роботи
Попереднє опрацювання теоретичного матеріалу. Опрацювання переліку основної літератури.
1.2.Опрацювати та підготувати теми самостійної роботи
1.3.Розглянути та опрацювати ситуативно-проблемні питання.

Ситуативно-проблемні запитання і завдання:
1.

Прокоментуйте вислів Ф.Ніцше: Навіть мові дуже розумних людей починають недовіряти, коли відчувають уній збентеження.
2.

Як, на вашу думку, зробити зауваження діловому партнеру, щоб не зіпсувати стосунків і викликати бажання щось виправити у своїх діях, поведінці
3.

Встановіть правильний алгоритм стадій конфлікту розвиток конфлікту, конфліктна ситуація, вирішення конфлікту, інцидент.
4.

Для чого необхідно зрозуміти сутність конфлікту, стадію, якої він досягнув,ідентифікувати його учасників, предмет та причини
5.Чи погоджуєтеся виз твердженням, що без конфліктів неможливий розвиток суспільства, організації, підприємства, особистості. Відповідь обґрунтуйте.
16
Список використаної та рекомендованої літератури
1.
Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування Навч. посіб. – те вид, стер. – К Вікар, 2004. – С. 18-22, 50-63, 65-66, 211-213, 222.
2.
Радевич-Винницький Я. Етикеті культура спілкування Навч. посіб. – 2-ге вид, перероб. і доп. – К Знання, 2006. – С. 25-34, 136-153, 235-256.
3.
Ломачинська І.М. Професійна етика Навч. посіб. Для дистанційного навчання / За наук. ред. В.І. Ярошовця. – К Університет Україна, 2005. – С. 46-61.
Семінарське заняття 7
Тема: Спілкування у стандартних етикетних ситуаціях.
План
1.
Вітання. Звернення до незнайомої людини. Знайомство. Вибачення. Прохання. Наказ. Висловлення власного погляду. Етика телефонного спілкування. Етика ділового листування. Користування візитними картками. Дотримання етикету під час суперечки.

Теми самостійної роботи
Підготуйте виступи (бажано із застосуванням презентацій
Максимум 8 б.
1.
Подяка. Розрада. Співчуття. Схвалення. Комплімент. Зауваження. Докір. Критика. Висловлення власного погляду. Прощання. Запрошення. Візиту гості. Прийом гостей. Правила вибору та вручення подарунків. Етика дружби.
1.1. Порядок виконання роботи
Попереднє опрацювання теоретичного матеріалу. Опрацювання переліку основної літератури.
1.2.Опрацювати та підготувати теми самостійної роботи
1.3.Розглянути та опрацювати ситуативно-проблемні питання.
Ситуативно-проблемні запитання і завдання:
1. Визначте правильний алгоритм етапів індивідуальної бесіди
передавання інформації, спростування доказів співбесідника, початок,
аргументування, прийняття рішення.

17 2.

Наскільки, на вашу думку, важливо для проведення результативної бесіди з’ясування ставлення співрозмовника до ініціатора бесіди та рівень його моральної культури
3.

Д. Карнегі зауважував, що для людини звук її імені є найсолодшим і найважливішим звуком людської мови. Яким чином впливає на встановлення контакту з співбесідником знання його прізвища та імені
4.

Створенню доброзичливої атмосфери для подальшого ділового спілкування сприятиме кілька запитань, на які співбесідник відповість так. Підготуйте три таких запитання.
5.

Яке значення для обговорення проблеми і прийняття рішення під час ділової бесіди має висловлена античними мислителями думка, що два вуха і один язик людині дані для того, щоб вона більше слухала і менше говорила
6.

Відомі чотири прорахунки, що заважають дійти згоди під час ділових переговорів передчасні судження пошук єдиного варіанта вирішення проблеми впевненість у неможливості збільшити пиріг думки на зразок їхня проблема, то нехай вони і вирішують. Запропонуйте варіанти уникнення таких прорахунків.
7. Охарактеризуйте сутність і специфіку мозкового штурму як ефективної інтеракції колективної розумової діяльності.
8.

Яких етичних нормі правил етикету слід дотримуватися учасникам індивідуальних і колективних форм обговорення ділових проблем для досягнення позитивного результату

Список використаної та рекомендованої літератури
1.
Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування Навч. посіб. – те вид, стер. – К Вікар, 2004. – С. 155.
2.
Радевич-Винницький Я. Етикеті культура спілкування Навч. посіб. – 2-ге вид, перероб. і доп. – К Знання, 2006. – С. 154-222, 223-234.
3.
Ломачинська І.М. Професійна етика Навч. посіб. Для дистанційного навчання / За наук. ред. В.І. Ярошовця. – К Університет Україна, 2005. – С. 32-45, 107-113, 118-121, 168-183.

Семінарське заняття 8-9
Тема:
Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет
1.
План Поняття про невербальну комунікацію. Особливості невербального спілкування. Невербальні засоби спілкування та їх класифікація. Особистість у дзеркалі проксеміки. Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування. Імідж ділової людини.


18
Теми самостійної роботи
Підготуйте виступи (бажано із застосуванням презентацій та навести
приклади):
Максимум 8 б.
1.
Відстань. Розташування. Поза. Погляд. Міміка. Пантоміміка. Неканонічні звукові знаки. Симптоми. Предметні знаки етикетного спілкування. Симптоматичні предметні знаки.
1.1. Порядок виконання роботи
Попереднє опрацювання теоретичного матеріалу. Опрацювання переліку основної літератури.
1.2.Опрацювати та підготувати теми самостійної роботи
1.3.Розглянути та опрацювати ситуативно-проблемні питання.
Ситуативно-проблемні запитання і завдання:
1.

За яких обставинна вашу думку, використання монологічного, діалогічного і полілогічного мовлення стане ефективним для створення атмосфери взаєморозуміння у діловому спілкуванні
2.

Прокоментуйте думку Сенеки Мова людей така, яким є їх життя.
3.

Чи може стосуватися текстів ділових паперів припущення Г.Г.
Гадамера, що різні інтерпретації того ж самого тексту можуть бути однаково істинні, а отже об’єктивні.
4.

М. Бахтін зазначав, що діалогічна реакція персоніфікує всяке висловлювання, на яке реагує. Яким чином його теза актуалізується у діловому спілкуванні
5.

Які, на вашу думку, моральні якості є значущими для переконуючого мовленнєвого впливу відправника у діловому спілкуванні
Список використаної та рекомендованої літератури
7.
1 Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування Навч. посіб. – те вид, стер. – К Вікар, 2004. – С. 18-22, 50-63, 65-66, 211-213, 222.
8.
Радевич-Винницький Я. Етикеті культура спілкування Навч. посіб. – 2- ге вид, перероб. і доп. – К Знання, 2006. – С. 25-34, 136-153, 235-256.
9.
Ломачинська І.М. Професійна етика Навч. посіб. Для дистанційного навчання / За наук. ред. В.І. Ярошовця. – К Університет Україна, 2005.
– С. 46-61.

Семінарське заняття 10-11

19
Тема:
Невербальні засоби спілкування та культура поведінки
План
1.
Поняття про невербальну комунікацію. Особливості невербального спілкування. Невербальні засоби спілкування та їх класифікація. Особистість у дзеркалі проксеміки. Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування. Імідж ділової людини.
Теми самостійної роботи
Підготуйте виступи (бажано із застосуванням презентацій та навести
приклади):
Максимум 8 б.
1. Відстань. Розташування.
Поза. Погляд.
Міміка. Пантоміміка.
Неканонічні звукові знаки. Симптоми. Предметні знаки етикетного спілкування. Симптоматичні предметні знаки.
1.1. Порядок виконання роботи
Попереднє опрацювання теоретичного матеріалу. Опрацювання переліку основної літератури.
1.2.Опрацювати та підготувати теми самостійної роботи
1.3.Розглянути та опрацювати ситуативно-проблемні питання.


Ситуативно-проблемні запитання і завдання:
1.

Прокоментуйте думку Ф. Честерфілда проте, що спілкуючись, люди отримують більш важливу освіту завдяки прочитуванню людей та вивченню їхніх висловлювань, аніж за допомогою різних книжок. Яким чином, на вашу думку, можна навчитися читати людину як книгу і що для цього необхідно знати про невербальні засоби спілкування
2.

Класифікуйте засоби невербального спілкування за сенсорними системами їх сприйняття.
3.

Наскільки важливо і навіщо у діловому спілкуванні вміти робити паузи, дотримуватися певної швидкості мови, діапазону і тональності голосу
4.

Якими жестами і мімікою ви скористаєтеся, якщо захочете продемонструвати співрозмовнику, що тема розмови вас не цікавить
5.

Назвіть жести, за допомогою яких у процесі спілкування можна

20 продемонструвати а) задоволення співрозмовником і темою розмови б) свою вищість над співрозмовником в) відкритість, бажання співпрацювати г) втрату інтересу до теми розмови д) необхідність закінчити спілкування.
6.

Ваш колега виступає перед аудиторією, до якої належите і ви. Виступ затягнувся. Якими жестами ви повідомите колезі про необхідність закінчувати через втрату аудиторії інтересу до його виступу
7.

Чи потрібно володіти своєю мімікою під час спілкування У яких ситуаціях і як необхідно її змінювати
Список використаної та рекомендованої літератури
8.
1 Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування Навч. посіб. – 4- те вид, стер. – К Вікар, 2004. – С. 18-22, 50-63, 65-66, 211-213, 222.
9.
Радевич-Винницький Я. Етикеті культура спілкування Навч. посіб. –
2-ге вид, перероб. і доп. – К Знання, 2006. – С. 25-34, 136-153, 235-
256.
10.
Ломачинська І.М. Професійна етика Навч. посіб. Для дистанційного навчання / За наук. ред. В.І. Ярошовця. – К Університет Україна,
2005. – С. 46-61.
Робота над доповіддю (самостійною роботою)
Доповідь або повідомлення повинні розкривати певну проблему у вигляді тези або аргументів.
Готуючи доповідь (повідомлення, у більшості випадків користуються кількома джерелами, іноді проводять спеціальні досліди, спостереження, тестування та інше.
На семінарі доповідач послідовно викладає свої думки, аргументує їх фактами, ілюструє виразними прикладами. Інші уважно слухають виступаючого, спостерігають заходом викладення, щоб бути готовим до
доповнення,
підтвердження
або
заперечення
положень,
які
висловлюються.
Бажано, щоб майбутній доповідач (студент) ознайомив викладача з текстом доповіді до семінару, особливо якщо студент виступає з доповіддю вперше.
Доповідь повинна бути написана заздалегідь у стислому вигляді (тези, або план, або розгорнутому – текст виступу.

21
Зміст доповіді студент передає усно, використовуючи коментарі чи цитати за своїм бажанням.
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1.Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії. Ділове спілкування, його особливості. Культура ділового спілкування. Гуманістична спрямованість етики ділового спілкування та її значення. Етика й культура спілкування в пам’ятках історії та літератури. Початок формування в Україні наукової думки про спілкування. Дослідження етики й культури спілкування на сучасному етапі. Напрямки вивчення культури та етики спілкування в Україні. Мораль і моральність у суспільстві. Моральні цінності як основа гуманістичного спілкування. Моральні норми та принципи, їх значення для досягнення високого рівня культури спілкування. Основні поняття гуманістичної етики.
13. Спілкування як одна з нагальних потреб людини. Структура спілкування. Функції спілкування. Спілкування як обмін інформацією.
16. Спілкування як взаємодія. Спілкування як сприймання та розуміння одне одного.
18. Роль міжособистісних взаємин у спілкуванні. Маніпулювання та актуалізація. Моделі (типи) спілкування. Психологія ділового спілкування. Конфлікти, шляхи їх попередження та розв’язання.
23. Професійна культура та мораль. Культура ділового спілкування. Етикет як сукупність правил поведінки людини. Моральні аспекти ділового етикету.

22 Особливості ділового етикету. Загальні вимоги до ділового етикету. Етика керівника.
30. Ввічливість – основа етикетного спілкування.
31. Спілкувальний етикет.
32. Етика та етикету взаєминах з клієнтами та партнерами по бізнесу.
33. Етикетна поведінка учасників акту спілкування.
34.Антиетикет у спілкуванні.
35.
Вітання. Звернення до незнайомої людини. Привернення до себе уваги. Знайомство. Вибачення. Прохання. Наказ.
38. Порада. Пропозиція.
39. Згода. Відмова. Привітання. Побажання. Тост. Подяка. Розрада. Співчуття. Схвалення. Комплімент. Зауваження. Докір. Критика.
43 Висловлення сумніву. Висловлення власного погляду.
45. Прощання. Етика телефонного спілкування.
47. Етика ділового листування. Користування візитними картками. Запрошення. Візиту гості. Прийом гостей. Правила вибору та вручення подарунків. Етика дружби. Спілкувальний етикету суперечці.
52.
Повідомлення як спосіб спілкування. Способи впливу на людей під час спілкування. Мова і мовлення. Що означає мовленнєве спілкування або вербальна комунікація. Культура слухання. Культура говоріння.

23 58. Вплив особистості на ефективність переконання.
59.Логіко-психологічні правила конструювання повідомлень. Стилі мови і мовлення. Стилі спілкування. Стратегії та тактики спілкування. Нормативність спілкування. Двомовність і культура спілкування. Особливості мовної етики. Правила етикету, яких треба дотримуватись під час бесід з клієнтами.
66. Поняття про невербальну комунікацію. Особливості невербального спілкування.
68. Невербальні засоби спілкування та їх класифікація. Особистість у дзеркалі проксеміки. Відстань. Розташування. Поза. Погляд. Міміка. Пантоміміка.
72. Неканонічні звукові знаки
73. Симптоми. Симптоматичні предметні знаки. Предметні знаки етикетного спілкування.
75. Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки.
76. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування. Імідж ділової людини.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал