Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Екологічний менеджмент та аудит"Сторінка3/4
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.5 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

3 Підготовка реферату з дисципліни

“ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АУДИТ”


Мета написання рефератів з дисципліни “Екологічний менеджмент та аудит” — глибоке вивчення одного з питань курсу та можливостей його використання у практичній діяльності.

У рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з обраною темою. Назва роботи має відповідати її змісту.

Обов’язковими структурними елементами реферату є: • титульний аркуш;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень (за необхідності);

 • вступ;

 • основна частина;

 • висновки (підсумкова частина);

 • додатки (за необхідності);

 • список використаних джерел.

Титульний аркуш реферату має містити повне найменування вищого навчального закладу; прізвище, ім’я, по батькові автора; назву реферату; шифр і найменування спеціальності; назву кафедри; місто і рік.

Зміст подають на початку реферату. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел.

У вступі мають бути обов’язково відображені: актуальність теми, мета і зміст поставлених завдань.

Для висвітлення актуальності теми необхідно чітко й однозначно визначити поставлене завдання, його сутність і новизну, обґрунтувати актуальність та доцільність роботи для розвитку галузі науки “Екологічний менеджмент та аудит”.

Основна частина реферату має містити виклад самостійно виконаного дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів.

У розділах основної частини подають: • огляд наукової літератури за темою і вибір напрямів дослідження;

 • виклад загальної методики та основних методів дослідження;

 • опис проведених теоретичних і (або) експериментальних досліджень;

 • аналіз і узагальнення результатів дослідження.

Висновки мають відповідати визначеним автором завданням дослідження.

Технічні вимоги до реферату. Реферат за обсягом повинен складати 20–30 сторінок (формат А4). Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервала. Поля: верхнє і нижнє — 2 см, ліве — 2,5 см, праве — 1,5 см.


Теми рефератів

 1. Досвід адміністративно-політичного регулювання охорони навколишнєм середовищем, засоби регулювання екологічною рівновагою.

 2. Створення екологічних банків зі специфічними кредитами.

 3. Економічний механізм управління раціональним природокористуванням.

 4. Екологічна паспортизація підприємств, екологізація виробництв.

 5. Менеджмент відходів.

 6. Ліцензовані види діяльності.

 7. Соціально-економічна ефективність природоохоронних заходів.

 8. Методичні засади формування систем екологічного менеджменту в Україні.

 9. Стан екологічного менеджменту в Україні та світі.

 10. Екологічний менеджмент в системі управління збалансованим розвитком території.

 11. Законодавчий моніторинг у сфері екологічного менеджменту.

 12. Законодавче забезпечення екологічного менеджменту.

 13. Практичні механізми реалізації екологічного менеджменту.

 14. Екологічний менеджмент на підприємстві.

 15. Застосування екологічного маркетингу на підприємстві.

 16. Визначення плати за забруднення навколишнього природного середовища.

 17. Правові аспекти стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища.

 18. Економічне регулювання у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування.

 19. Закордонний досвід у сфері управління природоохоронною діяльністю та міжнародне співробітництво у галузі екологічного менеджменту.

 20. Якість навколишнього середовища та її нормування.

 21. Історичні корені і хронологія розвитку поняття ІSО та ЕМАS.

 22. Нормативи допустимого впливу на навколишнє природне середовище.

 23. Правові та організаційні особливості екологічного аудиту.

 24. Екологічний контроль та екологічна експертиза.

 25. Впровадження систем екологічного менеджменту і аудиту на Україні.

 26. Місце екологічного аудиту в управлінні природокористуванням.

 27. Екологічний контроль, Екологічна експертиза, Екологічний аудит. Що є спільним, чим відрізняються?

 28. Екологічна оцінка господарських рішень.

 29. Концепція екологічного ризику в сфері управління якістю навколишнього середовища промислових міст.

 30. Страхування екологічних ризиків.

 31. Правові системи управління: правова відповідальність за екологічні злочини.


4 Тести для самоконтролю знань

 1. Найбільша частка поглинутого кисню припадає на:

А) дихання;

Б) спалювання;

В) інші хімічні перетворення;


 1. Найбільш масштабне забруднення грунтів і водойм спричиняють сполуки:

А) свинцю та кадмію;

Б) сірки та нітрогену;

В) хлору та нітрогену.


 1. Загальний об’єм стратосферного озону зменшився на:

А) 10%;

Б) 20%;


В) 30% .

 1. Щорічно знищується лісів:

А) 11 га;

Б) 22 га ;

В) 33 га.


 1. Основні проблеми гідросфери:

А) виснаження запасів прісної води;

Б) скид відходів;

В) обидві відповіді вірні.


 1. Чи вирішить контроль за народжуваністю кризову ситуацію в світі?

А) так;

Б) ні.


 1. Проведення міжнародних акцій з урахуванням екологічних обмеженнь, розподілу ресурсів, це політика на рівні:

А) держави;

Б) світу;

В) області.


 1. Скільки підписалаУкраїна екологічних міжнародних угод?

А) більше 20;

Б) більше 30;

В) більше 40.


 1. Екополітика, яка базується на розумінні ефектів і недоліків, які повязані з екологічним станом акваторій і територій, це політика на рівні:

А) держави;

Б) регіону;

В) світу.


 1. Встановлення нормативів ГДС, ГДВ, екоекспертизи, це політика на рівні:

А) держави;

Б) місцева;

В) регіональна.


 1. Принципи екополітики це:

А) екологічне страхування;

Б) плата за погіршення стану природних ресурсів;

В) обидві відповіді вірні.


 1. Екологічний менеджмент – це:

А) процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань;

Б) управління екологічними характеристиками конкретних суб’єктів екологонебезпечної діяльності, джерел еконебезпеки або окремих природних комплексів;

В) комплексна система стійкості, надійності і ефективності управління фінансами, що включає формування і планування фінансових показників з дотриманням наукових підходів і принципів менеджменту, балансу прибутків і витрат, показників ефективності використання ресурсів, рентабельності роботи і товарів;

Г) це комплексна система управління інвестиціями, що вкладаються власниками в розвиток всіх видів інновацій. 1. За об’єктами екологічний менеджмент буває:

А) екологічний менеджмент суб’єктів еконебезнечної діяльності;

Б) екологічний менеджмент джерел еконебезпеки;

В) екологічний менеджмент окремих природних ресурсів;

Г) всі відповіді вірні. 1. Екологічний менеджмент здійснюється:

А) економічними суб’єктами;

Б) державними органами;

В) всі відповіді вірні.


 1. Екологічний менеджмент здійснюється:

А) добровільно;

Б) примусово;

В) всі відповіді вірні.


 1. За джерелами правового регулювання екологічний менеджмент буває:

А) систематичний;

Б) без систематичний;

В) всі вірні відповіді.


 1. В еко-аналізі портфеля екологічні параметри розглядаються на:

А) екосумісніть;

Б) несумісність;

В) вплив на здоров’я людей, навколишнє середовище;

Г) стійкий розвиток. 1. Оберіть вірне твердження: підготовка і поширення інформації серед зацікавлених осіб є:

А) внутрішньою діяльністю ЕМ;

Б) зовнішньою діяльністю ЕМ;

В) є одним із принципів ЕМ;

Г) відповіді В і Б вірні. 1. Функціями екологічного менеджменту є:

А) обґрунтування екополітики і забов’язань;

Б) планування екологічної діяльності;

В) організація внутрішньої і зовнішньої екологічної діяльності;

Г) керування персоналом;

Д) керування впливу на навколишнє середовище та використання природних ресурсів;

Є) внутрішній екологічний моніторинг;

Е) аналіз і оцінка результатів екологічної діяльності;

Ж) перегляд і вдосконалення системи екологічного керування;

З) всі відповіді вірні.


 1. Принципи екологічного менеджменту:

А) забов’язання і політика;

Б) планування;

В) реалізація;

Г) оцінка і вимір;

Д) перевірка і поліпшення;

Є) всі відповіді вірні. 1. Завдання екологічного аудиту:

А) збір достовірної інформації;

Б) визначення ступеня екологічного ризику;

В) оцінка впливу на навколишнє середовище, здоров’я людини та природні ресурси;

Г) оцінка ефективності заходів щодо охорони навколишнього середовища;

Д) всі відповіді вірні.


 1. Причини проведення екологічного аудиту:

А) страхування;

Б) конкуренція на ринку;

В) експертиза стану середовища, забруднення довкілля;

Г) всі відповіді вірні. 1. Вигоди проведення екологічного аудиту:

А) зменшення витрат на видалення відходів;

Б) прогноз еко-напрямків;

В) зменшення витрат на сировину за рахунок більш ефективних вигод;

Г) зменшення витрат на виробництво;

Д) обґрунтоване впровадження винаходів ресурсозберігаючих технологій;

Є) розширення ринку збиту товарів зеленої марки, підвищення іміджу підприємства. 1. Замовник екологічного аудиту має право:

А) вільно визначати виконавців екологічного аудиту;

Б) одержувати інформацію про хід екологічного аудиту;

В) самостійно визначати форми і методи екологічного аудиту відповідно до законодавства та договору із аудитором;

Г) одержувати та використовувати звіти про екологічний аудит для своїх потреб. 1. Виконавець екологічного аудиту має право:

А) самостійно визначати форми і методи екологічного аудиту відповідно до законодавства та договору із замовником екологічного аудиту;

Б) отримувати документи, матеріали та інші відомості, наявні у замовника та в об'єкта екологічного аудиту, необхідні для проведення екологічного аудиту;

В) викладати у звіті про екологічний аудит, що здійснюється групою екологічних аудиторів, особливу думку екологічного аудитора щодо суті висновків екологічного аудиту, якщо вона не збігається із загальними висновками;

Г) всі відповіді вірні. 1. Результати екологічного аудиту подаються у формі:

А) звіту;

Б) висновку;

В) наказу;

Г) диплому. 1. Фінансування проведення екологічного аудиту здійснюється за рахунок:

А) замовника;

Б) державного бюджету України;

В) місцевого бюджету;

Г) всі відповіді вірні. 1. Основними принципами екологічного аудиту є:

А) незалежність;

Б) законність;

В) наукова обґрунтованість;

Г) об'єктивність;

Д) неупередженість;

Є) достовірність;

Е) документованість;

Ж) конфіденційність;

З) персональна відповідальність аудитора;

И) всі відповіді вірні. 1. Форми екологічного аудиту:

А) добровільний екоаудит, проведений з ініціативи підприємства;

Б) обов'язковий екоаудит, проведений за спеціальним дозволои;

В) всі відповіді вірні.


 1. Об'єктами екоаудиту являються:

А) сировина;

Б) продукти харчування;

В) технологічні процеси;

Г) продукція;

Д) викиди в атмосферу;

Є) стічні води;

Е) відходи;

Ж) засобу індивідуального і колективного захисту;

З) техніка безпеки;

И) екологічний паспорт підприємства;

І) всі відповіді вірні.


 1. Екологічний аудит може здійснюватися в таких формах:

А) екологічний аудит виробничих об’єктів;

Б) екологічний аудит військових, оборонних і інших об’єктів, інформація про які становить державну таємницю;

В) екологічний аудит територій;

Г) екологічний консалтинг;

Д) всі відповіді вірні.


 1. Виконавцями екологічного аудиту можуть бути:

А) аудитори з питань екології;

Б) фахівці центральних органів виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів, наділені спеціальними повноваженнями;

В) фізичні і юридичні особи - власники природних ресурсів, які надаються їм у користування;

Г) власники господарських об’єктів чи особи, що мають право доручати проведення екологічного аудиту. 1. Замовниками екологічного аудиту можуть бути:

А) аудиторські організації з питань екології;

Б) провідні аудитори з питань екології;

В) аудитори з питань екології;

Г) фахівці центральних органів виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів, наділені спеціальними повноваженнями;

Д) фізичні і юридичні особи - щодо природних ресурсів, які надаються їм у користування;

Є) власники господарських об’єктів чи особи, що мають право доручати проведення екологічного аудиту;

Е) центральні і місцеві органи виконавчої влади;

Ж) органи місцевого самоврядування. 1. Що таке екологічний ризик?

А) вірогідність навмисних або випадкових, поступових та катастрофічних антропогенних змін існуючих природних об'єктів, факторів та екологічних ресурсів;

Б) вірогідність навмисних змін існуючих природних об'єктів;

В) вірогідність випадкових факторів та екологічних ресурсів.


 1. Назвіть основні складові ризику:

А) порядок розрахунку залишку;

Б) імовірність досягнення бажаного результату;

В) матеріальні, моральні та екологічні витрати;

Г) порядок запобіжних заходів. 1. Оцінка екоризику включає:

А) імовірність досягнення небажаного результату;

Б) підрахунок можливих відхилень;

В) порядок розрахунку збитку;

Г) інформування наглядових організацій та громадян. 1. За скількома напрямками оцінюється ризик?

А) 2;

Б) 3;


В) 4;

Г) 5.


 1. Оберіть вірні напрямки ризику:

А) інженерний;

Б) екологічний;

В) соціальний;

Г) технічний;

Д) модельний;

Е) експертний. 1. За якою формулою обчислюється величина ризику?

А)

Б)

В)

Г) Ваш варіант. 1. Які складові впливають на ризик?

А) кінцеві;

Б) об’єктивні;

В) вторинні;

Г) суб’єктивні та об’єктивні. 1. Назвіть види аналізу ризику:

А) об’єктивні і суб’єктивні;

Б) кількісні і якісні;

В) первинні і вторинні;

Г) цілісні і окремі. 1. Що використовують для кількісної оцінки ризику:

А) дискримінант;

Б) середньо квадратичне відхілення;

В) середнє значення;

Г) дисперсію;

Д) середньозважене відхилення.


 1. Суб’єктивні методи оцінки ризику засновані на:

А) на основі оцінки населення;

Б) на основі оцінки експертів;

В) на основі оцінки керівництва;

Г) відповіді Б і В вірні. 1. Назвіть складові екологічного ризику:

А) оцінка стану здоров’я людини;

Б) оцінка стану біоти;

В) оцінка впливу забруднення на людину та навколишнє середовище;

Г) оцінка ризику викидів. 1. Назвіть методи визначення ризику:

А) об’єктивні та суб’єктивні;

Б) нормовані та ненормовані;

В) якісні і кількісні;

Г) інженерні та експертні.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал