Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Екологічний менеджмент та аудит"Сторінка1/4
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.5 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


Методичні вказівки

до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Екологічний менеджмент та аудит”

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет


Методичні вказівки

до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Екологічний менеджмент та аудит”

Вінниця


ВНТУ

2015
Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від 2015 р.).

Рецензенти:

О. В. Мороз, доктор економічних наук, професор

Л. М. Несен, кандидат технічних наук, доцент

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Екологічний менеджмент та аудит” / Уклад. О. Г. Лялюк. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 35 с.

Методичні вказівки містять зміст лекційних занять з дисципліни, теми для самостійного розв’язання, теми рефератів, тести для самоперевірки знань та перелік питань до іспиту.

Методичні вказівки призначені для полегшення засвоєння дисципліни “Екологічний менеджмент та аудит” і контролю знань студентів. Сприяють закріпленню теоретичних знань в галузі менеджменту та аудиту, а також оволодінню практичними навичками управління.ЗМІСТ


4

ВСТУП 5


1 Зміст лекційних занять дисципліни 6

2 Виконання практичних задач для самостійного розв’язання 8

3 Підготовка реферату з дисципліни 23

“ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АУДИТ” 23

4 Тести для самоконтролю знань 25

5 Питання до іспиту з дисципліни


“Екологічний менеджмент та аудит” 32

Перелік рекомендованої літератури з дисципліни “Екологічний менеджмент та аудит” 35
ВСТУП

Дисципліна “Екологічний менеджмент та аудит” розглядає питання впливу підприємств різних галузей народного господарства на довкілля. У процесі її вивчення студенти повинні насамперед усвідомити наявність конфлікту між економічними інтересами підприємств та потребою ощадного ставлення до довкілля як середовища життя людини і необхідність пошуку шляхів усунення такого конфлікту. Ці знання повинні бути використані у майбутньому при прийнятті ефективних управлінських рішень.

Дисципліна “Екологічний менеджмент та аудит”базується на знанні таких дисциплін, як природоохоронні технології, екологічне інспектування, екологічна стандартизація і сертифікація, управління та поводження з відходами, комп'ютеризовані системи моніторингу довкілля.

Програмні питання курсу мають за мету розглянути довкілля як виробничо-економічний фактор, теоретичні передумови гармонізації основної мети діяльності сучасного підприємства в умовах ринкової економіки з необхідністю зниження негативного впливу на довкілля, тобто функціонування у контексті сталого розвитку.МЕТА: надання необхідних знань про принципи й елементи системи екологічного менеджменту, механізми управління якістю навколишнього середовища, про правові та організаційні особливості проведення екологічного аудиту.

Студент повинен знати: • законодавчо-регулюючу базу екологічного менеджменту,

 • економічні моделі прав екологічної відповідальності,

 • міжнародні стандарти екологічного менеджменту та аудиту,

 • екологічне страхування,

 • екологічну експертизу проектів,

 • суть та принципи політики довкілля,

 • основні положення обліку екологічних витрат та доходів,

 • завдання менеджменту довкілля на рівні підприємства.

Студент повинен вміти:

 • користуватись і працювати з інструктивно-нормативною, спеціальною і законодавчою літературою з питань аудиту, екологічного страхування, екологічного менеджменту,

 • оцінювати збитки від забруднення навколишнього середовища,

 • оцінювати еколого-економічний ефект інвестиційних проектів,

 • будувати систему менеджменту довкілля та інтегрувати її в існуючі системи менеджменту на підприємстві,

 • проводити перевірку підприємства.1 Зміст лекційних занять дисципліни
Змістовий модуль 1
Тема 1. Антропогенний і техногенний вплив на природне середовище

Сучасний рівень порушень екологічної рівноваги на Землі, глобальні наслідки забруднення довкілля, зміст основних процесів порушення природного середовища.
Тема 2. Економічний механізм управління раціональним природокористуванням

Природні ресурси та їхня економічна оцінка, розрахунок збитків за забруднення довкілля. Види і принципи екологічної політики. Методи економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу. Основи плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища. Економічні механізми природокористування: податкові пільги, мито, платежі, штрафи, субсидії, дотації, податки, гранти, кредити, виплати, прискорена амортизація, цінові інструменти.


Тема 3. Соціально-економічна ефективність природоохоронних заходів: економічний, екологічний і соціальний ефекти природоохоронної діяльності

Економічний, екологічний і соціальний ефекти природоохоронної діяльності. Врахування фактору часу при прийнятті природоохоронних рішень. Показники порівняльної економічної ефективності природоохоронних витрат. Поняття загальної економічної ефективності.


Тема 4. Система екологічного менеджменту (ЕМ): предмет, принципи, елементи ЕМ, стан ЕМ в Україні, міжнародний підхід до ЕМ

Предмет, принципи, елементи ЕМ, стан ЕМ в Україні, міжнародний підхід до ЕМ. Історичні корені і хронологія розвитку поняття EMAS та ISO. Структура стандарту ISO 14000. Функції екологічного керування та екологічного менеджменту. Стадії розробки і впровадження ЕМ за Британським стандартом ВS 7750.


Тема 5. Законодавчо-регулююча база ЕМ: законодавчий моніторинг, адміністративно-нормативні інструменти

Системний підхід у дослідження ЕМ (структура системи ЕМ). Мотиви впровадження стандартів ЕМ. Екологічна орієнтація управління логістикою, виробництвом та сервісними системами. Основні вимоги стандарту ISO 14001. Відмінності в поняттях екологічне управління та екологічний менеджмент.


Змістовий модуль 2
Тема 6. Місце і роль екологічного аудиту (ЕА) в управлінні природокористуванням

Теоретичні основи формування і розвитку екологічного аудиту, методичні принципи екологічного аудиту, досвід формування системи ЕМ й ЕА в країні та за кордоном. Основні поняття, історія виникнення ЕА, завдання, послуги, об’єкти, суб’єкти, види ЕА, умови проведення ЕА. екологічний аудит території, екологічний консалтинг, екоаудит і приватизація, екоаудит і “зелені технології”, аудит скидань стічних вод.


Тема 7. Правові та організаційні особливості проведення екологічного аудиту

Складання аудиторського висновку, органи управління в сфері ЕА, сертифікація екоаудиторів, права й обов’язки екоаудиторів. Принципи професійної етики екоаудитора. Схема проведення ЕА. Основні розходження між EMAS і ISO 14000 в процедурі ЕА.


Тема 8. Екологічна оцінка господарських рішень: принципи екологічної оцінки, розгляд альтернатив

Відмінності екологічної оцінки від інших методів. Врахування проблеми природокористування в життєвому циклі проекту. Інструменти екологічної політики. Екологічна орієнтація персонального менеджменту. Оцінка діяльності працівників компанії. Життєвий цикл продукції проекту.


Тема 9. Екологічний ризик та управління ним: стандарти якості навколишнього середовища, методи визначення екологічного ризику

Екологічні ризики як категорія підприємницької діяльності. Класифікація екологічних і економічних ризиків підприємств. Особливості управління різними видами екологічних ризиків. Управління екологічними ризиками інновацій.


Тема 10. Екологічне страхування (ЕС)

Умови ЕС, світовий досвід ЕС, можливості проведення ЕС в Україні. Економічна теорія права відповідальності. Система екологічного страхування та реалізації екологічної відповідальності.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал