Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з предмета «Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів»Скачати 236.19 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.05.2017
Розмір236.19 Kb.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з предмета
«Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів Підготувала викладач Кузьменко О.В.

Пояснювальна записка
Наслідком історичного розвитку мовознавчої науки та одним з її великих досягнень є визначення структурно-функціональних стилів мови, а також застосування їх умовній діяльності суспільства. Стилістичний напрямок у лінгвістиці якнайтісніше пов’язаний із проблемою функціонування мови. Вивчення стилістики ділового мовлення та редагування службової документації є одним з найважливіших компонентів підготовки молодшого спеціаліста кваліфікації референт, секретар адміністративний. Мета курсу – допомогти студентам опанувати можливості української мовив діловому мовленні на лексичному, фразеологічному, морфологічному та синтаксичному рівнях. Предметом вивчення практичного курсу "Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" є мова офіційно-ділового стилю. На вивчення предмета відводиться 162 години, з них 66 годинна самостійне опрацювання. Мета цього а
- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів
- формування потреби безперервного самостійного поповнення знань
- здобуття глибокої системи знань як ознаки міцності їх
- самостійна робота студента як результат морально-вольових зусиль. Завдання самостійної роботи студентів
- навчити студентів самостійно працювати з літературою
- творчо сприймати навчальний матеріалі осмислювати його
- набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні знань.

Модуль І Теоретичні засади курсу
Класифікація стилів
1 Критерії класифікації стилів.
2 Ознаки та мовні засоби стилів. Студент повинен знати
- стилі української мови
- основні ознаки стилів. Студент повинен вміти
- орієнтуватися у стильовому розмаїтті української мови
- правильно визначати стиль мовлення. Завдання для самоконтролю Запишіть основні риси, що визначають художній, публіцистичний, науковий, розмовний, епістолярний та конфесійний стилі.
2 Доберіть приклади до кожного стилю мовлення. Література
1 Волкотруб Г.Й.Стилістика ділової мови:Навч.посібник− К МАУП,2002.
2 Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери Навч.посібник− К А.С.К., 2000.
3 Зубков М.Г.Сучасна українська ділова мова Х Торсінг, 2005.


Правила оформлення документів

1Мова документа.
2 Правила оформлення реквізитів. Студент повинен знати
- основні правила оформлення документів
- вимоги домовита стилю документів. Студент повинен вміти
- оформляти документи відповідно до вимог. Завдання для самоконтролю
1 Запишіть подані слова скорочено.
Кілометр, метр, дециметр, сантиметр, міліметр, тонна, центнер, кілограм,
міліграм, мільярд, мільйон, тисяча, квадратний кілометр, кубічний метр, область,
район, місто, наприклад, порівняйте, бібліотека, тридцять дві сторінки, п’ята
сторінка, параграф.
2 Назвіть способи оформлення дати. Виправте помилки, де це потрібно, й запишіть правильно.
3 грудня 2006 року, Х 04, 04.06.05, 06 липня р, 19.10.2002, 18.6.04, лютого 03
року.
Де слід розміщувати дату на документі, створеному на бланку
3 Оформіть лист на аркуші паперу формату Аз повздовжнім розміщенням штампа. Назвіть реквізити, вкажіть особливості їх розміщення. Дата. №______. На №______ від. Центральне статистичне управління України. Заступникові начальника відділу кадрів Добровольському А.М., вул.
Трьохсвятительська, Київ, 01001. Про навчальні плани підвищення кваліфікації. Відповідно до наказу ЦСУ України №________ від 00.00.00. направляємо Вам навчальні плани підвищення кваліфікації працівників бухгалтерії на новий навчальний рік. Усього буде організовано дві групи по 10 осіб, заняття розпочнуться з 1 вересня. Додаток навчальний план 4 арк. в 2 прим. Головний бухгалтер Л.Г. Панченко. Інспектор з кадрів А.П. Матвієнко. Література
1 Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери Навч.. − К, 2000.
2 ЗагніткоА.П., Данилюк ІТ. Українське ділове мовлення професійне і непрофесійне спілкування Донецьк, 2004.
3 Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. − Х, 2005.


Письмові та усні форми ділової інформації
1 Особливості усного мовлення.
2 Риси писемного мовлення. Студент повинен знати
- особливості усного та писемного мовлення
- способи передачі інформації. Студент повинен вміти
- правильно будувати речення, враховуючи специфіку мовлення
- редагувати тексти. Завдання для самоконтролю Опрацюйте тему "Особливості усного та писемного мовлення"
2 Запишіть вимоги до усного та писемного мовлення Література
1 Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери Навч.посібник – К.:А.С.К., 2001.
2Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова.−Донецьк,2005.
Дидактичний матеріал
Синтаксис усного й писемного ділового мовлення Готуючи текст для публічного виступу, слід пам'ятати про суттєву різницю між писемним і усним його варіантами. Речення, значні за кількістю слів і ускладнені забудовою багатьма відокремленими обставинами, означеннями, вставними і вставленими конструкціями, цілком можливі в науковій статті, монографії та под., і зовсім небажані в лекції, доповіді, промові й под., Помічено, що сприймання усного тексту залежить від довжини речення (кількості в ньому слів, довжини слова (кількості багатоскладових, довгих слів, кількості особових займенників (які сприймаються на слух легше, ніж безособові. На відміну від писемного, в усному тексті бажані питальні, окличній риторичні, а не лише розповідні речення, наприклад Чи можливий такий результат Безперечно, − скажу явам. За яких умов логічно запитаєте ви. Моя доповідь і наведені в ній викладки є відповіддю на це питання. Не словесні, а смислові повтори необхідні в усному мовленні для наголошування основної думки, підкреслення ключового моменту й посилення враження від сказаного. Досягається це за рахунок багатої синонімії української мови, не повторюючи форми вираження. Однак слід уникати повторювання нетипових для усного мовлення складних сполучників завдяки тому що, унаслідок того що, через те що й под. оскільки вони гальмують сприйняття й не сприяють створенню в аудиторії вільної, невимушеної атмосфери. Окрім повторів, використовують й інші способи привернення чи утримання уваги слухачів, таких як зміна порядку слів (інверсія, градація (посилення, протиставлення антитеза, оклична й питальна інтонація, риторичні запитання, пауза та ін. Речення слід будувати таким чином, щоб ключова фраза була розміщена в його першій частині. Набагато легше сприймається на слух зміст, коли речення починається Н. відмінком, ніж декількома конструкціями в непрямих відмінках із прийменниками, наприклад

неправильно правильно
В останньому університетському Професор Бойчишин у своїй збірнику, у першому його розділі, статті, яка розміщена в розміщено статтю професора Бойчишина, останньому університетському де йдеться. збірнику, зазначив. У письмових текстах його частини закріплені за певним місцем на аркуші й виділені шрифтом чи засобами рубрикації (абзац, параграф, розділ тощо. В усному − можливі відступи, умотивовані повтори й перенесення окремих текстових частин. Якщо писемний текст має форму монологу, то усний не виключає діалогових і навіть полілогових варіантів. Наявність правильно побудованих дієприслівникових зворотів (або їхніх замінників, як правило, на початку речення, дозволяє більш образно подати навіть сухий технічний текст, наприклад
неправильно правильно
Не дивлячись на обмежене Незважаючи на обмежене фінансування. фінансування. Попри обмежене фінансування. Дарма що нам обмежили фінансування. По закінченні навчання. Закінчивши навчання. Прирахуванні треба. Рахуючи, треба. По одержанні коштів. Одержавши кошти. Перевагу слід надавати простим реченням, у яких зберігається прямий порядок слів підмет іде перед присудком, означення − перед означуваним словом
неправильно правильно
Було досягнуто високого рівня Наше підприємство досягло якості продукції, запланованого запланованого високого рівня нашим підприємством, якості продукції. Спільним для писемного й усного варіанту тексту є висока частотність у використанні та повторюванні стійких словосполучень (кліше) і водночас відсутність зайвих слів, які ускладнюють сприйняття
неправильно правильно
Ми, на нашому підприємстві, Підприємству доводиться можемо розраховувати розраховувати лишена лишена свої особисті сили. власні сили. Якщо підмет названий живою особою, то присудок матиме форму активного стану, наприклад
неправильно правильно
У виступі міністра У виступі міністр висвітлив висвітлювалося його бачення реформи освіти власне бачення шляхів реформи освіти. Негативно впливають намову зайві слова й тавтологія
неправильно правильно
звільнити із займаної посади звільнити з посади
потелефонувати телефоном зателефонувати о 21.00 у 21 вечорами з колегою удвох ми з колегою узимку в січні місяці у січні порахувати рахунки полічити рахунки глухий тупик глухий кут (безвихідь) захисний імунітет імунітет пам'ятний сувенір сувенір Не можна будувати речення з одночасним підпорядкуванням одного слова двом стрижневим.
неправильно правильно
Школярі навчалися Школярі навчалися у просторому класі, який у просторому, переобладна- переобладнали. ному класі.

Співвідносність частин документа
1 Композиційна структура документа.
2 Рубрикація тексту.
3 Нумерація рубрик. Студент повинен знати
- структуру документа
- правила рубрикації тексту та нумерації рубрик Студент повинен вміти
- дотримуватись вимог рубрикації тексту та нумерації рубрик. Завдання для самоконтролю
1 Прочитайте поданий текст та поділіть його на рубрики.
Завдання і функції підприємства. Підприємство має право створювати у своєму
складі філії, цехи, майстерні і інші структурні підрозділи, утому числі й ті, що
мають статус юридичної особи. Підприємство має право здійснювати
зовнішньоекономічну діяльність згідно з діючим законодавством у обсязі своїх завдань
і функцій. Майно підприємства. Майно підприємства складають його основні фонди і
обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у
його незалежному балансі. Джерелами формування майна підприємства є статутний
фонд, що його передають підприємству засновники доходи, отримані підприємством
від господарської діяльності пайові внески в вклади. Кошти підприємства
використовуються для участі у роботі сумісних підприємств придбання акцій
розв’язання питань соціального розвитку. Управління підприємством. Управління
підприємством здійснюється на принципах широкої демократії і активної участі його
працівників. Загальні збори трудового колективу розв’язують питання відносно викупу
майна; обирають представників до ради. Директор підприємства видає накази
самостійно розв’язує питання розвитку організації розпоряджається майном
підприємства; відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки
підприємства.

Література:
1 Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери Навч.посібник – К, 2000.
2 ЗагніткоА.П., Данилюк ІТ. Українське ділове мовлення професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.
3 Зубков М.Г.. Сучасна українська ділова мова. Х, 2005.


Типи помилок та методи їх виправлення
1 Типи помилок.
2 Виправлення тексту та технічні прийоми виправлень.
3 Коректурні знаки. Студент повинен знати
- етапи роботи над текстом
- основи редагування. Студент повинен вміти
- правити та редагувати тексти документів. Завдання для самоконтролю
1 Розгляньте зразки документів. Знайдіть помилки в їх оформленні, зробіть коректурну правку тексту та запишіть правильний варіант Завідувачу шкільним відділом Київського педагогічного коледжа При Національному Унті ім. Т. Г. Шевченко пану АС, Коломієць від студента 23-ої групи фаху Учитель початкових класів Бондаренко Миколи Васильєвича Пояснювальна записка Я, студент М.В. Бондаренко, не був присутній на заняттях 15 січня цього року завдяки хворобі.
Справка №186/12, видана травматологом, що працює в дорослій поліклініці №2 м. Києва паном Коляда С.Г. 15.01 20006 р, прикладається. р. Підпис (Бондаренко М.В.) ОГОЛОШЕННЯ В зв’язку з проведенням весняного місячника по благоустрою м. Київ 15 квітня 2006 року, у нашій школі буде проведено шкільний суботник по наведенню порядка. Збір учасників суботника буде в 8 годинна спортивній площадці.
Зпрошуються учні усіх класів школи Приведемо в порядок школу
Штаб по проведенню суботнику . ОГОЛОШЕННЯ На троєщинському базарів суботу, 16 березня, відбудеться продуктовий ярмарок. У продажі великий асортемент продуктів харчування. Якість гарантовано За цінами виробника. Дирекція троєщинського базару. Література
1 Блощинська В.А. Сучасне діловодство Навч..−К., 2005.
2 Вербицька ГО. Сучасний машинопис Навч..− К, 1997.
3 Мацько ЛІ. та ін. Стилістика ділового мовлення і редагування документів
Навч.посібник− К.

Основні закони логіки
Студент повинен знати
- основні закони логіки. Студент повинен вміти
- використовувати закони логіки в мовленнєвій діяльності
- редагувати речення , в яких порушені основні закони логіки. Завдання для самоконтролю :
1 Опрацюйте тему "Логічні помилки"
2 Відредагуйте подані речення. Визначте, які закони логіки порушені в кожному випадку.
1. І хай для Олександра Івановича Годуна прозвучить пісня Землянка, яку в
молодості співав мій батько. (Врахуйте, що Олександр Івановичі батько – це одна й
та сама особа. 2. Потім Павло Бойко вступив до авіаційної школи. Він вчився на
льотчика і став хорошим пілотом. 3. Спортсменка бігла одна в останній парі. 4.
Спочатку Маяковський нічим не виділявся серед футуристів. Вже у ранній періоду
Маяковського були якості, які суттєво виділяли його серед футуристів. 5. Уже
розвиднілося починають прокидатися після нічної служби прикордонники. 6. Книга
написана серйозно, і тому талановито, і тому з гумором. 7. Цей рядок підкреслено
червоним олівцем. Отже, він містить важливу думку. Не можна, щоб батько
вимагав від дітей одне, а мати інше і навпаки. 9. Треба бути вимогливішим до неї . Їй
уже 19 років, вона наділена всіма правами, втому числі й обов’язками. 10 Крім двох
газет, у гуртожитку нема книг. 11. У репертуарі ансамблю народні пісні, значна
частина яких написана керівником колективу. 12. Незважаючи на брак продуктів, не
менш гостро стоїть проблема їх екологічної чистоти.
Література:
Загнітко А.П., Данилюк І.П. Українське ділове мовлення професійне і непрофесійне спілкування Донецьк ТОВ ВКФ «БАО», 2004.
Дидактичний матеріал
Логічні помилки
Часто незнання основних законів логіки призводить до помилок при складанні тексту службового документа. Текст повинен бути результатом послідовного і доказового мислення. Закон тотожності передбачає, що предмет думки залишається незмінним у межах однієї теорії, одного міркування або доведення, тобто знання про предметне повинно підмінюватися іншим знанням. Дотримання закону тотожності дозволяє уникнути невизначеності, неконкретності міркувань. Нерідко неточні формулювання, нечіткість оцінок і висновків є причиною того, що мовець у процесі міркування непомітно для себе починає говорити про щось інше. Ця логічна помилка називається «підміною
тези». Наприклад
У нашому корпусі обладнаний новий дисплейний клас. Тут встановлені персональні
комп'ютери, об'єднані в локальну мережу. Студенти в роботі можуть
використовувати пакети прикладних програм спеціального призначення. Кожен
комп'ютер має лазерний принтер. Ця подія свідчить про початок широкого
використання нових інформаційних технологій. Не впізнати наш інститут.

Будуються нові корпуси, тисячі молодих фахівців щороку приходять працювати на
підприємства й в установи.
Відповідно до закону протиріччя одночасно істинними не можуть бути два висловлювання, одне з яких стверджує що-небудь про предмета інше заперечуєте ж саме, утому ж самому предметі, у той же самий час. Наприклад
За результатами змагання найвищі показники має цех № 7. Не менш високі показники
має й цех № 4.
Очевидне протиріччя вищих результатів може досягти тільки один цех. Отже, з двох суджень одне істинне, а інше ні.
Закон виключеного третього являє собою твердження якщо є два взаємосуперечливих судження про предмет, то одне з них обов'язково істинне, а інше помилкове, і між ними не може бути середнього, тобто третього судження, яке могло б бути також істинним утому ж самому відношенні, у той же самий час. Закон виключеного третього діє у таких випадках
1. Коли одне з суджень що-небудь стверджує, а інше заперечуєте ж саме щодо одиничного предмета або явища. Наприклад судження
Завод виконав план неповністю збігається із судженням Завод не виконав плані може бути висловлене самостійно. Однак у строгому міркуванні ним не можна замінити судження Завод не виконав план.
2. Коли одне із суджень що-небудь стверджує щодо цілого класу предметів або явищ виходить, і щодо кожного предмета або явища, яке входить до цього клас, а інше теж саме заперечує щодо частини предметів або явищ цього класу. Наприклад, судження
Усі колгоспи району виконали план
Колгосп Перемога не виконав план суперечать одне іншому якщо перше судження істинне, то друге − помилкове, і навпаки. Завжди при зіткненні справді суперечних, взаємовиключних суджень з метою усунення невизначеності потрібно визначити, яке з цих суджень істинне, а яке помилкове, і не шукати істину у додатковому судженні. Якщо ставиться конкретне питання, яке вимагає однозначної відповіді, то спочатку необхідно дати відповідь саме на це питання.
Закон достатньої підстави формулюється так щоб визнати судження про предмет істинним, треба вказати достатні підстави. Істинність висунутих положень потрібно доводити. Не можна приймати за істинні бездоказові твердження. Закон достатньої підстави припускає послідовність і аргументування висловлювань, тобто внутрішній зв'язок і взаємообгрунтованість думок у міркуванні. Працівник, який щось стверджує або заперечує, повинен обґрунтувати свої судження. Починаючи спростовувати аргументи опонентами таким чином зобов'язуємося довести їхню хибність, тобто навести достатні докази для визнання аргументів опонента неправильними. Склад інформації в документі визначає мову документа. Усталені формули документів визначають склад інформації. Текст документа повинен бути коротким і містити основні дані, так щоб час, необхідний на ознайомлення з ним, був мінімальним. Аргументація в документі повинна бути достатньою. Інформативність і процес складання документа забезпечуються використанням формулювань, що сприймаються як буква закону. Наприклад
Звільнити з посади ...
Контроль за виконанням покласти на ...
Оплата гарантується.
Через терміновість замовлення ... Інформативність і переконливість документа досягаються за рахунок уживання
мовних формул, що мають правову силу, представлення всіх обставин справив їхньому взаємозв'язку, використання підрядних речень, що відбивають причиново- наслідкові зв'язки, і сполучних слів. Діловий документ повинен бути достовірним і переконливим. Головною умовою переконливості документа є його доказовість, тобто точні і безперечні факти. Точно підібрані факти і цифрові дані, а також чіткі словесні формулювання є необхідними в службовій документації, що відбиває моменти конфліктної ситуації в сфері ділових стосунків. Однак документ не слід перетворювати на таблицю або перелік статистичних даних. Переконливо виглядають психологічні доводи. Переконливість документа можна підвищити шляхом використання паралельних синтаксичних конструкцій, уживання дійсного стану. Наприклад
Технолог заводу Петров К. Р. грубо порушує правила техніки безпеки. З його вини ...
Глибокий юридичний зміст має така мовна конструкція, як твердження через заперечення. Наприклад
Колегія не заперечує ...
Адміністрація не відхиляє ...
Твердження через заперечення означає, що адресат санкціонує дію, ініціатива якої виходить невід нього, і надає ще більшої переконливості документові. Засобами підвищення переконливості документа також є вживання риторичного запитання, вираження особистого ставлення укладача ділового документа, використання умовного способу.

Бібліографія

1 Завдання бібліографії та її види.
2 Правила оформлення літератури. Студент повинен знати
- завдання бібліографії
- види бібліографії. Студент повинен вміти
- оформляти бібліографічні списки відповідно до правил. Завдання для самоконтролю Подайте потри зразки запису підручників та періодичних видань за правилами опису літератури. Література
1 Вербицька ГО. Сучасний машинопис Навч..− К, 1997.
2 Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери Навч.посібник – К, 2000.

Модуль ІІ Фонетичні та лесичні засоби стилістики
Тропи
1 Види тропів.
2 Використання тропів у різних стилях. Студент повинен знати
- основні види тропів
- основні правила створення образності. Студент повинен вміти
- визначати тропи
- використовувати тропи в художньому та розмовному стилях
- визначати їх доречність в офіційно-діловому стилі. Завдання для самоконтролю Перепишіть речення, збагачуючи їх тропами
1 Сонце поволі скочувалося за горизонт. Сутінки густішали. На небі почали з’являтися
перші зірочки. Надходила ніч. 2 Прийшла зима. Природа вкрилася снігом. Усе ніби
заснуло.
Література:
Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови Підручник Тернопіль Навчальна книга, 2000.

Стилістичне використання синонімії
1 Види синонімів.
2 Використання синонімів у різних стилях. Студент повинен знати
- види синонімів
- правила використання синонімів у різних стилях. Студент повинен вміти
- підбирати лексику відповідно до типу і стилю мовлення. Завдання для самоконтролю
1 Доберіть синоніми до поданих слів. Складіть з ними речення
авторитетний, категоричний, зразковий, розумітися, серйозний, щирий,
урівноважений.
2 Доберіть із творів українських письменників не менше п’яти прикладів використання синонімів.
3 Виправте, знайшовши точніший синонім, паронім. Складіть речення, в яких виправлені вами слова були б на місці.
Комітет здатний підготувати цей документ за тиждень. У мене є зауваження
змістовного характеру. Хочу вам з’ясувати причини запізнення. З особливим
інтересом слухали в групі її розповідь про недільну пригоду. Інформація стане в нагоді.
Проблему платежів усе одно треба вирішувати – чи теперішньому, чи майбутньому
уряду. Схаракткризуйте об’єм понять трансрорт- машина. Об’єм дисертації не
повинен перевищувати 150 сторінок. Виступ виявився невдалим, однобічним. Підбір
кадрів у будь-якій галузі – перша умова успіху. Обсяг відра – 10 літрів.
Література
1 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови. – Тернопіль, 2008.
2 Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови Підручник Тернопіль Навчальна книга, 2000.

Стилістичне використання антонімії
1 Види антонімів.
2 Функції антонімів. Студент повинен знати
- види антонімів
- правила використання антонімів у різних стилях. Студент повинен вміти
- підбирати лексику відповідно до типу і стилю мовлення. Завдання для самоконтролю До поданих слів доберіть антоніми. Введіть декілька у речення
Мовний, розквіт, наближатися, порядок, ініціативний, змінний, присутній.
Література:
1 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови Навч.посібник− Тернопіль,
2008.
2 Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови Підручник Тернопіль Навчальна книга, 2000.
Застаріла лексика зі стилістичного погляду
1 Матеріальні архаїзми.
2 Стилістичні архаїзми.
3 Стилістичний аспект застарілих слів. Студент повинен знати
- склад пасивної лексики
- види архаїзмів. Студент повинен вміти
- розрізняти архаїзми та історизми;
- визначати їх у тексті
- редагувати тексти офіційно-ділового стилю. Завдання для самоконтролю Подайте зразок тексту з використанням застарілих слів, визначте їх вид. Укжіть стиль поданого тексту та роль архаїзмів. Література
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови Тернопіль, 2008.
3 Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови Підручник Тернопіль Навчальна книга, 2000.

Стилістичні функції неологізмів
1 Види неологізмів.
2 Неологізми в офіційно-діловому стилі. Студент повинен знати
- склад пасивної лексики
- види неологізмів. Студент повинен вміти
- розрізняти загальномовні та індивідуальні неологізми
- визначати їх у тексті
- редагувати тексти офіційно-ділового стилю. Завдання для самоконтролю Подайте зразок тексту з використанням нових слів, визначте їх вид. Укжіть стиль поданого тексту та роль неологізмів. Література
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови Тернопіль, 2008.
3 Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови Підручник Тернопіль Навчальна книга, 2000.
Типи іншомовних слів
1 Інтернаціоналізми.
2 Запозичення.
3 Власне іншомовні слова.
4 Старослов’янізми.
5 Екзотизми та варваризми. Студент повинен знати
- лексику іншомовного походження в стилістичному плані
- види слів іншомовного походження
- роль іншомовних слів в ОДС. Студент повинен вміти
- доречно використовувати іншомовні слова у своєму мовленні
- знаходити значення та походження слів іншомовного походження
- правильно будувати та редагувати речення з іншомовними словами. Завдання для самоконтролю Користуючись словником іншомовних слів, поясніть значення слів, доберіть до них українські відповідники, визначте сферу функціонування
консолідація, файл, ексклюзивний, міленіум, харизма, тинейджер, менеджер, онлайн,
рейтинг, електорат.
Література:
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови Тернопіль, 2008.
3 Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови Підручник Тернопіль Навчальна книга, 2000.

Типи фразеологічних одиниць

1 Фразеологічні зрощення.
2 Фразеологічні єдності.
3 Фразеологічні сполучення. Студент повинен знати
- фразеологічні одиниці
- стійкі словосполучення ділової мови Студент повинен вміти
- використовувати фразеологізми у ділових текстах
- перекладати стійкі словосполучення ОДС з російської мови на українську. Завдання для самоконтролю
1 Відредагуйте стійкі словосполучення, вживані в ОДС. Уведіть їх у реченння.
Вчинити злочин, дякуючи допомозі, забезпечувати безпеку, згідно постанови,
відповідно ухвали уряду, приймати участь, заключати договір, за моєю думкою, на цей
рахунок, одержувати перемогу, відігравати значення, терпіти поразку, приймати
міри, приймати участь, думки співпадають.
2 До поданих фразеологізмів доберіть антонімічну пару.
Валитися з рук, кров з молоком, почервоніти як рак, входити в колію, хочу вухо бгай,
дерти носа.
3 Наведіть приклад фразеологічних зрощень, єдностей, сполучень. Література
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови Тернопіль, 2008.
3 Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови Підручник Тернопіль Навчальна книга, 2000.Лексикографія

1 Словники та довідкові видання з української мови і практичної стилістики.
2 Основні тлумачні словники СУЛМ.
3 Словники-довідники. Студент повинен знати
- типи словників української мови. Студент повинен вміти
- користуватися словниками різних типів. Завдання для самоконтролю
1 Перепишіть, поставте наголосу словах. Слова, які мають подвійний наголос, підкресліть. Правильність виконання завдання перевірте за орфоепічним словником.
Порядковий, алфавіт, приятель, ринковий, вимога, весняний, середина, висіти,
текстовий, договір, терези, фаховий, феномен, завжди, хапати, простий, ясний,
черпати, черствий, часу(Р.в.), шляху(Р.в.), ознака, вимова.
2 Запишіть словосполучення, добираючи з дужок найбільш точне слово.Усно поясніть свій вибір.
(Прихильник, шанувальник, послідовник) таланту (доступний, зрозумілий, досяжний)
виклад; (обіймати, осягати, охоплювати) посаду (свідоцтво, посвідчення, посвідка)
про народження (сперечання, спір, дискусія) у пресі (говорити, казати,
висловлювати) думки виборча (кампанія, компанія (оплачувати, сплачувати,
платити) борги (діставати, здобувати, набувати) освіту (характеризувати,
описувати, відтворювати) особу (грунтовне, всебічне, вичерпне) видання (вичерпна,
фундаментальна, глибока) відповідь (вирішальні, грунтовні) зміни (невигадана,
знаменна, засвідчена) особа.
3 Спишіть слова, вставляючи пропущені букви. Правильність виконання завдання перевірти за орфографічним словником.
Запор...зька Січ, боро...ьба, кон...ю...ктура, Х...юстон, дзв...вякнути, компос..ний,
духм...яний, перед...ень, ст...пендія, затиш...я, ж...рі, Гол...андія, марок...анець,
клас...ний.
4 Прочитайте статтю “отношение” у тритомному “Російсько-українському словнику ”. Скажіть, якими словами перекладаються різні значення цього слова. Напишіть 10 речень, використовуючи слова: відносини - взаємини – стосунки –
відношення – ставлення. Література
1 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови Навч.посібник− Тернопіль,
2008.
2 Орфоепічний словник української мови.
3 Орфографічний словник української мови.
4 Словник синонімів.
5 Тлумачний словник української мови.

Модуль ІІІ Морфологічні засоби стилістики
Форми числа іменників
1 Вживання однини замість множини.
2 Вживання абстрактних і речовинних іменників. Студент повинен вміти
- визначати речовинні, абстрактні іменники
- доречно вживати однину замість множини
- редагувати речення. Завдання для самоконтролю Виконайте завдання 28 [2]. Література
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови. Використання морфологічних засобів Навч.посібник – К.
Закінчення іменників ІІ відміни у родовому відмінку
1 Закінчення -а(я).
2 Закінчення –у(ю).
3 Винятки з правил. Студент повинен знати
- головні правила правопису закінчень іменників ІІ відміни та винятки з них. Завдання для самоконтролю Виконайте завдання 33 [2]. Література
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови. Використання морфологічних засобів Навч.посібник – К.
Узгодження складних слів
1 Родова характеристика складних слів.
2 Відмінювання складних слів. Студент повинен знати
- особливості вживання складних слів
- їх відмінювання та типи. Студент повинен вміти
- правильно узгоджувати складні слова визначати їх рід редагувати речення.
Завдання для самоконтролю Виконайте завдання 38 [2]. Література
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови. Використання морфологічних засобів Навч.посібник – К.
Вживання деяких форм прикметника
1 Повні та короткі форми прикметника.
2 Варіанти відмінкових форм. Студент повинен знати
- розряди прикметників
- їх варіанти та стилістичне вмотивування
- стилістичні варіанти повних та коротких форм. Завдання для самоконтролю Виконайте завдання 45 [2]. Література
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови. Використання морфологічних засобів Навч.посібник – К.
Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників
1 Присвійні прикметники.
2 Відносні прикметники.
3 Вибір синтаксичного варіанта. Студент повинен знати
- особливості синонімії прикметників і непрямих відмінків іменника.
Студент повинен вміти
- правильно використовувати граматичні форми прикметників. Завдання для самоконтролю
1 Укладіть тези до теми Синонімія прикметників і непрямих відмінків іменників
2 З поданих словосполучень виберіть ті, що можуть вживатися в ОДС, і складіть з ними речення
Батьків обов’язок – обов’язок батька Іваненкова заява – заява Іваненка;
директоровий кабінет – кабінет директора наказ прем’єра – прем’єровий наказ
начальниковий підпис – підпис начальника підсобник – підсобний робітник.
Література:
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови. Використання морфологічних засобів Навч. посібник. – К.

Числівники як компоненти складних слів

1 Числівнику складі іменника.
2 Числівнику складі прикметника. Студент повинен знати
- розряди числівників
- правописчислівників у складі складного слова. Завдання для самоконтролю Виконайте завдання 77 [2]. Література
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови. Використання морфологічних засобів Навч.посібник – К.
Синонімічні заміни особових займенників

1 Переносне значення займенників І особи.
2 Переносне значення займенників ІІ особи. Студент повинен знати
- особливості вживання граматичних форм займенників. Студент повинен вміти
- правильно використовувати займенники у діловому мовленні. Завдання для самоконтролю Знайдіть помилки у вживанні займенників. Відредагуйте речення та запишіть правильний варіант.
1 По Коцюбинського 5 продається диван. Питать Захарченка, він ще нестарий і на
поролоні. 2. Шановні батьки Цього року новорічні подарунки буде вручати Дід Мороз.
Подарунки дістануть діти, батьки яких здадуть їх до 27 грудня в будинок культури.
3. Увага Хто бажає придбати помідори, цибулю, прохаємо записатись, зазначивши
свою вагу. 4. До нас у клуб сьогодні прибудуть артисти з Фараонами та
музикантами. 5. Всім сотрудницям, які поміняли (у зв’язку з браком) свої прізвища на
мужей, мають замінити їх і відділі кадрів протягом місяця.
Література:
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови. Використання морфологічних засобів Навч.посібник – К.

Синонімія форм дієслова

1 Синонімія форм часу дієслова.
2 Синонімія форм способу дієслова. Студент повинен знати
- граматичні категорії дієслова Студент повинен вміти
- використовувати часові форми у відповідному стилі
- добирати відповідні синоніми
- редагувати тексти. Завдання для самоконтролю Виконайте завдання 86 [2]. Література
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови. Використання морфологічних засобів Навч.посібник – К.
Синонімія прийменникових конструкцій
1 Прийменники мети.
2 Прийменники часу.
3 Прийменники відповідності. Студент повинен вміти
- правильно будувти прийменникові конструкції
- перекладати їх на українську мову
- добирати синоніми відповідно до стилю. Завдання для самоконтролю Запишіть українською мовою
в сущности, по выходным дням, необычный по вкусу, сказать в двух словах, на
протяжении года, пьеса в трех действиях, вступать в силу, по окончании года, за
недостатком седений, на следующий день, при условии, по заказу.
Література:
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови. Використання морфологічних засобів Навч.посібник – К.

Чергування прийменників

1 Чергування прийменників з-із-зі.
2 Чергування прийменників у-в. Студент повинен знати
- засоби милозвучності мови
- головні правила чергування прийменників з-із-зі, у-в. Завдання для самоконтролю Виконайте завдання 97 [2]. Література
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови. Використання морфологічних засобів Навч.посібник – К.
Чергування сполучників
Студент повинен знати
- засоби милозвучності мови
- головні правила чергування сполучників і-й. Завдання для самоконтролю Виконайте завдання 106 [2]. Література
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови. Використання морфологічних засобів Навч.посібник – К.

Модуль IV Стилістичний синтаксис ділового мовлення

Види речень у ділових паперах і їх стилістичне навантаження

1 Прості неускладнені речення.
2 Прості ускладнені речення.
3 Складні речення. Студент повинен знати
- типи речень правила побудови речень в ОДС;
- порядок слів у реченні та його роль у донесенні важливої інформації. Завдання для самоконтролю Відредагуйте речення
1 Всім водіям, які вернулись з міжміських рейсів, необхідно пройти медичний та
технічний огляд. 2 Напій грйпфрута має багато необхідних для організму людей, дітей
вітамінів. 3 Посприяйте тому, щоб мені виділили комунальну квартиру з дитиною. 4
Прошу з відповідача стягнути суму матеріальної шкоди (500 гривень, мені завданої. 5
Мамонт після тривалих переговорів з німецькою кампанією поповнив колекцію
унікальних експонатів природничого музею.

Література:
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови Тернопіль, 2008.
3 Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови Підручник Тернопіль Навчальна книга, 2000.

Стилістичні ресурси простих речень
1 Способи вираження присудка.
2 Стилістична функція порядку слів.
3 Сининімія окремих типів речення. Студент повинен знати
- типи речень правила побудови речень в ОДС;
- порядок слів у реченні та його роль у донесенні важливої інформації. Завдання для самоконтролю Запропонуйте синонімічні варіанти поданих речень
1 Вступаючи до інституту, він уже знав, що буде хірургом. 2 Охоронець пройшов
гарно освітленим коридором. 3 Виступаючи в радіопрограмі, актриса Лариса Кадирова
сказала: " Коли я читаю Шевченка зі сцени, то відчуваю його слово, думки, почуття,
емоції". 4 Голова нашої делегації розповів про заходи, які здійснюються урядом з метою
запровадження в туристичній галузі принципів сталого розвитку.
Література
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови Тернопіль, 2008.
3 Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови Підручник Тернопіль Навчальна книга, 2000.
Відокремлення як стилістичний засіб
1 Відокремлені обставини.
2 Відокремлені додатки. Студент повинен вміти
- будувати речення за правилами синтаксичної структури
- редагувати речення. Завдання для самоконтролю Відредагуйте речення
1 Як слід підготувавшись до іспита, у тебе не буде проблем. 2 Приїхавши у школу,
письменника тепло вітали учні й вчителі. 3 Виходячи з приміщення, вимикається
світло. 4 Прочитавши поему "Енеїда, на мене найбільше враження справив образ
Енея. 5 Почувши це слово, перед нами постає передова лінія оборони.
Література:
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови Тернопіль, 2008.
3 Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови Підручник Тернопіль Навчальна книга, 2000.
Слова, граматично не пов’язані з членами речення
1 Стилістична роль звертань.
2 Вставні і всавлені конструкції.
Студент повинен знати
- стилістичну роль звертання
- поняття про вставні і вставлені конструкції
- особливості використання вставних і вставлених конструкцій у ОДС; Студент повинен вміти
- використовувати в текстах звертання, вставні та вставлені конструкції. Завдання для самоконтролю
1 Утворіть форму кличного відмінка однини іменників на позначення статусу особи.
Делегат, виконавець, орендар, вступник, директор, студент, укладач, учитель, суддя,
голова, депутат, розпорядник, завідувач, міністр, клієнт, кандидат, інспектор.
2 Використовуючи подані нижче слова та словосполучення, укладіть тексти листів, у яких

- відхиляєте пропозицію взяти участь у конференції Незалежна держава і державна мова
- нагадуєте партнерові про велику заборгованість вашій фірмі
- висловлюєте невдоволення з приводу порушення умов укладеної угоди і вимагаєте найближчим часом ліквідувати їх.
На жаль, можливо, передусім, сподіваємося, за повідомленням, насамперед, водночас,
з огляду на, мабуть, певна річ, розраховуємо.
3 Випишіть з фахової літератури 10-15 речень із вставними та вставленими реченнями. Поясніть вживання розділових знаків. Література
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови Тернопіль, 2008.
3 Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови Підручник Тернопіль Навчальна книга, 2000.
Стилістична роль неповних речень
Студент повинен знати
- стилістичну роль неповних речень
- правила вживання неповних речень в ОДС. Завдання для самоконтролю
Випшіть з літератури 10 неповних речень, проілюструвавши їх вживання у різних стилях. Література
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови Тернопіль, 2008.
3 Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови Підручник Тернопіль Навчальна книга, 2000.
Використання складних речень в ОДС
1 Сполучники та сполучні слова.
2 Синтаксичні засоби виразності. Студент повинен знати
- типи складних речень правила їх побудови особливості використання в ОДСю Студент повинен вміти
- правильно будувати складні речення
- редагувати їх. Завдання для самоконтролю Відредагуйте речення

1 Все, чому я навчилася від тебе, це в’язанню і вишиванню. 2 Програма була
присвячена1910-му рокові, в якому народився Акіра Куросава, японський режисер,
якому світова визнання приніс фільм "Сім самураїв, в яких яскраво зображено побут
середньовічної Японії. 3 Очолював комісію бухгалтер Савченко І.В., в котрого знаннях і
досвіді ніхто не сумнівався.
Література:
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови Тернопіль, 2008.
3 Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови Підручник Тернопіль Навчальна книга, 2000.
Ввення в текст ОДС прямої мови
1 Пряма й непряма мова в тексті.
2 Розділові знаки при прямій мові.
3 Цитування.

Студент повинен знати
- правила оформлення прямої та непрямої Студент повинен вміти
- замінювати пряму мову непрямою. Завдання для самоконтролю Перепишіть подані речення, ставлячи потрібні розділові знаки при прямій мові.
Котлер стверджував маркетинг є описовою наукою, яка займається вивченням того,
як з’являються, стимулюються, здійснюються і розвиваються угоди. Якщо виходити
з визначення підприємництва, яке дав П. Друцкер, підприємець завжди йде слідом за
змінами, відповідає на них і використовує їх як шанс, то концепція підприємництва
зводиться до готовності швидкої реакції на довколишні зміни. Лідерство досі
вважається однією з найзначніших проблем, найбільш незрозумілим феноменом на
землі зазначає Брунс Лідери які активізують окремих осіб окремих осіб, даючи
приклад поведінки іншим. Роль конкуренції полягає втому, щоб дисциплінувати
учасників економічного життя заради забезпечення більш дешевої і якісної продукції.
Ця порада американських авторів вказує нате, що конкуренція не була і не може
бути самометною, а є способом економічної діяльності підприємства для більшої
результативності і досягненні поставленої мети.
2 Подані в попередній вправі речення запишіть у формі непрямої мови.
3 Випишіть з фахової літератури 5 цитат. Поясніть вживання розділових знаків.
4 Складіть і запишіть діалог на будь-яку тему за фахом. Поясніть вживання розділових знаків. Література
1 Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Навч.посібник – Львів Світ, 2003.
2 Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови Тернопіль, 2008.
3 Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови Підручник Тернопіль Навчальна книга, 2000.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал