Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу з дисципліни «основи наукових досліджень»Скачати 319.6 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір319.6 Kb.
ТипМетодичні вказівки

эмблема инст
державний вищий навчальний заклад

Української державної академії

залізничного транспорту
Факультет інфраструктури

та економіки залізничного

транспорту
Кафедра „Менеджмент”
О.В.Фінагіна, Л.А.Гузь

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ
з дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

для студентів усіх форм навчання

за напрямом підготовки 6.030601

«Менеджмент»

ДОНЕЦЬК - 2014

Методичні рекомендації до самостійного вивчення матеріалу дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Менеджмент» ДонІЗТ. Протокол № 8 від 17.01.2014 р.


Рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету «Інфраструктура та економіка транспорту» протокол №5 від 30.01.2014р.

Укладачі:


доктор економічних наук,

професор кафедри «Менеджмент» О.В. Фінагіна

старший викладач

кафедри «Менеджмент» Л.А. Гузь


Рецензенти:


доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри «Менеджмент»

Донецького інституту

туристичного бізнесу М.М. Туріянська


кандидат економічних наук, доцент

Донецького інституту

залізничного транспорту Р.В. Манн

ЗМІСТ


Вступ ……………………………………………………

4
Програма навчальної дисципліни ……………………

5
Змістовий модуль 1. Методологія і процес наукового дослідження ……………………………………………

5

Тема 1.

Наука як сфера людської діяльності …………………

5

Тема 2.

Методологія наукового дослідження ………………….

6

Тема 3.

Психологія та технологія наукової творчості …………

7
Змістовий модуль 2. Методи наукових досліджень та їх характеристика ………………………………………

9

Тема 4.

Системність та логіка в науковому пізнанні ………….

9

Тема 5.

Самостійна робота студента в системі навчального процесу …………………………………………………..

9

Тема 6.

Наукове прогнозування як метод дослідження: зміст, основні види та технології здійснення ………………..

10

Тема 7.

Наукове планування як функція прогнозування ……..

11
Змістовний модуль 3. Організація наукового дослідження (на рівні дипломної (магістерської) роботи) …………………………………………………...

12

Тема 8.

Наукова стаття як форма апробації наукового дослідження ……………………………………………..

12

Тема 9.

Поняття кваліфікаційної наукової роботи, особливості її структури, змісту і вимог відповідно до рівня наукового дослідження …………………………………

13

Тема 10.

Обґрунтування теми дипломної (магістерської) наукової роботи, порядок її затвердження ……………

14

Тема 11.

Наукове керівництво дипломною та магістерською науковою роботою ……………………………………...

14
Змістовний модуль 4. Інформаційне забезпечення наукового дослідження …………………………………

15

Тема 12.

Охорона прав автора за чинним законодавством України …………………………………………………..

15

Тема 13.

Інформаційні ресурси і технології у науковому дослідженні ……………………………………………...

15
Приклади тестових завдань з дисципліни «Основи наукових досліджень» ………………………………….

17
Теми самостійної роботи ………………………………

19
Рекомендована література ……………………………..

20
Інформаційні ресурси …………………………………...

21

ВСТУП
Мета дисципліни – навчити студентів основ методології та методики наукового дослідження за профілем їхньої майбутньої спеціальності.

Завдання курсу є: засвоєння студентами теорії наукових досліджень; прищеплення навичок наукового пошуку, вміння накопичувати та обробляти економічну інформацію; оволодіння основними методами наукового дослідження та набуття практичних навичок застосування основних прийомів досліджень у процесі підготовки консультаційних проектів та написанні курсових і дипломних робіт; засвоєння правил та вимог оформлення результатів наукових досліджень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: правила та вимоги оформлення результатів наукових досліджень;

вміти: застосовувати основні прийоми досліджень у процесі підготовки консультаційних проектів та написанні курсових і дипломних робіт; накопичувати та обробляти економічну інформацію.

Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1

Методологія і процес наукового дослідження
Тема 1. Наука як сфера людської діяльності

Наука - сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення і систематизація об'єктивних знань про дійсність; одна з форм суспільної свідомості.

У процесі історичного розвитку наука перетворилася на продуктивну силу і важливий соціальний інститут. Вона впливає на державне, соціальне і громадське життя. Поняття «наука» охоплює як діяльність, спрямовану на отримання нового знання, так і результат цієї діяльності — суму здобутих на певний час знань, сукупність яких створює наукову картину світу.

Наука, як діяльність є процедурою узагальнення реальності, а наука, як система знань — це сума суджень, що узагальнюють. У першій своїй іпостасі вона завжди дорівнює собі, у другій — постійно перебуває в розвитку.

Визначення будь-якого феномену зводиться до вказівки на те незмінне, що зберігається в ньому протягом усього часу існування незалежно від усіх його метаморфоз. Тому при визначенні науки необхідно звертати увагу насамперед на стійке в ній, тобто не на конкретні характерні для її історичного стану судження (знання), а на «вічні» особливості пізнавальної процедури. Отже, наука є узагальненням реальності, сумою знань-суджень, що відповідають конкретному (історично зумовленому) масштабу узагальнення.

Науці протистоїть антинаука — вид діяльності, відмінної від наукової, результати якої претендують на визнання, авторитетність. Антинаука захищає способи пізнання світу, які суперечать науковому узагальненню дійсності.

На роль науки намагається претендувати і лженаука — вид діяльності, яка оперує меншим обсягом факторів, що піддаються узагальненню, порівняно з кількістю накопичених. Лженаука визнає наукову процедуру пізнання, але штучно обмежує її масштаби, домагаючись того, щоб внаслідок цієї процедури загальні судження відповідали бажаному змісту.

Як особливий соціальний інститут, наука започатковується у XVII ст., з виникненням перших наукових товариств й академій, її історія охоплює три наукові революції.

Наука зазнала глибоких змін. Передусім ускладнилися елементи процесу пізнання — суб'єкт, що пізнає, засоби і об'єкт пізнання, змінилося їх співвідношення. Суб'єктом пізнавального процесу рідко є один учений, що самотужки досліджує якийсь об'єкт. Найчастіше його утворює колектив, група, чисельність яких залишається невизначеною. Суб'єкт пізнання перестає перебувати поза його об'єктом, протиставлятися йому, а включається у процес пізнання, стає одним з елементів системи координат цього процесу. Для вивчення об'єкта пізнання часто не потрібні безпосередній контакт і взаємодія з ним. Його дослідження нерідко здійснюються на великій відстані.
Тема 2. Методологія наукового дослідження

Процес пізнання включає в себе накопичення фактів. Без систематизації та узагальнення, без логічного осмислення фактів не може існувати ніяка наука.

Процес руху людської думки від незнання до знання називають науковим пізнанням. Діалектика процесу пізнання полягає у суперечності між обмеженістю наших знань і безмежною складністю об'єктивної дійсності. Розкриваючи закономірності існування і розвитку явищ реального світу, наукове пізнання тим самим створює надійну основу розуміння їх сутності й практичного використання.

Спираючись на загальні та часткові методи дослідження, вчений отримує відповідь на те, з чого потрібно розпочати дослідження, як узагальнити факти і яким шляхом треба йти до висновків.

У пізнавальному процесі взаємодіють суб'єкт зі своїм прагненням нових знань і об'єкт як першоджерело знань. Суб'єкт вибирає об'єкт, спрямовує на об'єкт свої пізнавальні здібності і відтворює його у своїй свідомості у формі загального уявлення, чуттєвого чи раціонального образу.

Формою здійснення розвитку науки є наукове дослідження, тобто цілеспрямоване вивчення за допомогою наукових методів явищ і процесів, аналіз впливу на них різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримання переконливо доведених і корисних для науки і практики рішень.

Ця тема займає провідне місце в структурі курсу «Методологія наукових досліджень», оскільки у процесі наукового дослідження створюються нові знання, які розробляються нові теорії, що сприяють подальшому розвиток науки і техніки.

Вивчення даної теми дасть змогу студентові усвідомлювати суть понять предмет та об’єкт наукового дослідження, важливість їх чіткого визначення; розуміти зміст і призначення методів наукового дослідження; визначити етапи наукового дослідження.


Тема 3. Психологія та технологія наукової творчості

Організація творчої діяльності: принципи наукової праці:

1. Постійно думати про предмет дослідження:

• Займатися науковою роботою у спеціально відведений для цього час і в будь-яке інше, чергуючи види наукової роботи;

• Записувати всі думки, що стосуються предмета дослідження без їх оцінки;

• Шукати аналогією і працювати з ними паралельно з дослідженням власного предмета.

2. Самоорганізація:

• Організація робочого місця;

• Послідовність у знаннях;

• Самообмеження, самооблік, самоврядування.

3. Контролювати хід роботи, обмежувати глибину розробки:

• Деталізувати тільки положення, які складають основу для розробки власної ідеї;

• Уникати включення в власне дослідження критичних міркувань щодо інших розробок вчених, якщо немає наміру, запропонувати власний варіант;

• Розробку кожної ідеї проводити окремо до отримання видимого результату без перерви для роботи над іншими ідеями.

4. При виконанні роботи необхідно звільнитися від дрібних сторонніх справ:

• Визначити для себе зручний час для заняття науковою роботою;

• Визначити фактори управління творчістю (музика, продукти, речі, умови роботи (температура повітря, освітлення, комп'ютер, відключення телефону та ін.).

5. Вірити в свої сили, виходячи з загальновідомого твердження про те, що якщо поставлено завдання, то її рішення доступно:

• Починати роботу з більш простого;

• Планувати більше ніж хотілося б, але не менше ніж треба;

• Встановити систему особистого заохочення;

• Не захоплюватися проблемами навколишніх;

• Навчитися зосередженню на радісному (приємному, сильному, міцному, могутньому, красивому, смачному) в кожну хвилину сумніви у власних силах.


Змістовий модуль 2
Методи наукових досліджень та їх характеристика
Тема 4. Системність та логіка в науковому пізнанні

Кожне наукове дослідження від творчого задуму до остаточного оформлення наукової праці має неповторну специфіку. Однак усі вони наділені загальними особливостями, які охоплюють універсальні послідовні процеси.

1. Вибір теми, обґрунтування її актуальності і визначення рівня її розробленості; вибір об'єкта, предмета, окреслення мети і завдань дослідження.

2. Нагромадження необхідної наукової інформації, пошук, вивчення й аналіз літературних та інших джерел з теми дослідження; вибір напрямів дослідження з огляду на його мету.

3. Відпрацювання гіпотези й теоретичних передумов дослідження, визначення наукового завдання.

4. Вибір методів дослідження, які є інструментами здобуття фактичного матеріалу, необхідною умовою досягнення поставленої мети.

5. Оброблення й аналіз результатів експериментального дослідження.

6. Написання тексту роботи, оформлення її вступу і висновків, опис використаних джерел і створення додатків.

7. Підготовка до захисту і захист наукового дослідження.

Важливим етапом дослідження є вибір його проблеми і теми. Вважається, що правильно обрана і сформульована тема — це половина виконаного дослідження. Тому починають роботу, переконавшись у чіткому з'ясуванні її теми. Основними критеріями при цьому повинні бути її актуальність, новизна і перспективність.

Уперше логіка наукових досліджень була сформульована французьким філософом, математиком Р. Декартом у його праці «Міркування про метод».
Тема 5. Самостійна робота студента в системі навчального процесу

Одним із головних завдань вищої школи є розвиток пізнавальної активності студентів, виховання у них вимогливості до себе, бажання і потреби працювати творчо, постійно поповнювати і удосконалювати свої знання. Вміння самостійно засвоювати і творчо застосовувати знання на практиці є важливим показником загальної і професійної підготовки випускників вузів.

Важливість правильно організованої, ефективної самостійної роботи студентів актуалізують такі чинники:

1) обсяг інформації, який весь час збільшується (за наявними даними, обсяг інформації в системі «Інтернет» подвоюється кожні 100 днів, тобто щорічно у 7,3 рази), змушує викладачів орієнтувати студентів на самостійне вивчення частини навчального матеріалу за збереження за собою установчої функції та функції контролю;

2) переконаність у тому, що самостійна робота сприяє розвитку творчого ставлення до знань, спонукає студента до поглибленого вивчення теорії, допомагає застосовувати її для вирішення практичних завдань;

3) недостатнє володіння студентами, особливо першокурсниками, необхідними прийомами і навичками раціональної організації розумової праці;

4) усвідомлення того, що самостійна робота в процесі навчання у вузі формує вміння самостійно здобувати знання, що необхідно не лише під час навчання, а й у практичній діяльності після закінчення вузу.

Життя вимагає розвитку не лише змісту, а й методики організації самостійної пізнавальної діяльності людини, опанування нею нових пізнавальних технологій і засобів.


Тема 6. Наукове прогнозування як метод дослідження: зміст, основні види та технології здійснення

Ефективна діяльність підприємств та національної економіки (або певної сфери економічної діяльності) в умовах ринку значною мірою залежить від того, наскільки точними та обґрунтованими є короткострокові та довгострокові прогнози їх розвитку при прийнятті різних управлінських рішень. Зауважимо, що прогноз - це імовірне, аргументоване (тобто на підставі системи фактів і доказів) судження про стан об'єкта(ів) або пропесу(ів) в майбутньому чи альтернативні шляхи і часові строки досягнення певних результатів. У загальному вузькому розумінні процес розробки прогнозів - це наукове дослідження конкретних перспектив розвитку якогось явища, яке називають прогнозуванням. Прогноз, як одна з форм конкретизації передбачення у соціальній сфері, має взаємозв'язок з плануванням, програмуванням, проектуванням, управлінням, цілевизначенням тощо, що проявляється у прогнозно-планових, прогнозно-проектних та інших розробках і різновидах прогнозування, що застосовується на практиці: цільове, планове, програмне, проектне, організаційне та ін.


Тема 7. Наукове планування як функція прогнозування

Планування наукового дослідження необхідне для оптимізації робіт, щоб при найменших затратах отримати найкращі результати. Для цього потрібно спланувати кожен етап дослідження, визначити його зміст і терміни виконання з урахуванням наявного фонду часу. Кожен етап слід виконувати з мінімальними витратами часу, намагатися працювати, випереджаючи графік. Оскільки у процесі роботи можуть виникнути певні труднощі, помилки, відхилення від прийнятого шляху, в плані доцільно передбачити резерви часу для їх усунення.

Коли науковець визначив для себе ключові положення свого майбутнього дослідження, він вже може приступити до написання відповідного обґрунтування. Як правило, це важливий документ, що подається на розгляд наукового керівника, кафедри, вченої ради або організації, яка виступає замовником дослідження. У будь-якому разі обґрунтування теми має засвідчити фахову підготовку науковця, його обізнаність не лише з темою, а й ступенем її спрацьованості в економічній літературі, напрацювання попередніх періодів.

Змістовний модуль 3
Організація наукового дослідження (на рівні дипломної (магістерської) роботи)
Тема 8. Наукова стаття як форма апробації наукового дослідження

Кожний науковець повинен прагнути до введення в науковий обіг результатів своїх досліджень.

Результати наукової діяльності оформляють не лише у вигляді курсової або дипломної роботи, кандидатської або докторської дисертації чи автореферату дисертації. Вони узагальнюються також у рефератах, тезах доповідей, статтях, монографіях, методичних і практичних матеріалах, підручниках, навчальних посібниках та ін.

Для майбутнього вченого важливо оволодіти технікою написання рефератів, наукових статей, монографій, тез доповідей і підготовки доповідей т конференції так, щоб вони не лише відповідали вимогам жанру публікації (виступу), а й були відповідним чином сприйняті читачами і слухачами. Це висуває певні вимоги до логіки побудови доповіді чи статті, її форми, стилю і мови, Зупинимося детальніше на методиці підготовки деяких із них.

Оприлюднити результати свого дослідження – це зробити даний матеріал надбанням фахівців, які використовують інформацію у своїй науковій або практичній діяльності. Кінцевим результатом будь-якого дослідження є широке використання його положень у певній галузі науки чи практики.

Статті наукового характеру друкуються переважно в наукових збірках або журналах. Науковий журнал – журнал, що містить статті та матеріали досліджень теоретичного або прикладного характеру, призначений переважно фахівцям певної галузі науки. За цільовим призначенням наукові журнали поділяють на: науково-теоретичні, науково-практичні та науково-методичні.

Особливе значення наукові статті мають для здобувача наукового ступеня доктора чи кандидата наук. Крім зазначених, вони мають відповідати ще й таким вимогам.

Наукова стаття – один із основних видів публікацій. Вона містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне окреме питання за темою дисертації, фіксує науковий пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фахівців.

Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді відповідно до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у вигляді пам'ятки авторам.
Тема 9. Поняття кваліфікаційної наукової роботи, особливості її структури, змісту і вимог відповідно до рівня наукового дослідження

Кваліфікаційна наукова робота являє собою розробку однієї з актуальних проблем теорії та практики менеджменту, маркетингу, економіки, права та базується на знаннях законодавчої, наукової літератури, а також отриманих практичних результатів у межах предмета дослідження.

Випускова кваліфікаційна наукова робота виконується у формі дипломної магістерської роботи і є самостійним, комплексним науково-практичним дослідженням, здійсненим під керівництвом наукового керівника. Вона є обов'язковою формою підсумкової державної атестації.

Кваліфікаційна (дипломна, магістерська) робота має узагальнюючий характер і містить деякі окремі самостійні висновки та рекомендації. Наукова новизна та практичне значення є основними критеріями якості проведеного дослідження. Дипломна магістерська робота виконується відповідно до вимог та напрямів наукових досліджень випускової кафедри та свідчить про вміння студента застосовувати здобуті в університеті знання.

Метою випускової кваліфікаційної роботи є визначення можливостей студентів застосовувати набуті теоретичні й практичні знання при вирішенні конкретних завдань; розвиток навичок самостійної роботи; оволодіння методикою дослідження та проведення експериментів при вирішенні наукових проблем, а також аналіз рівня підготовленості до практичної діяльності.

Дипломна (магістерська) робота має вирішувати завдання, що мають практичне значення, відповідати затвердженому науковим керівником плану.

Тема 10. Обґрунтування теми дипломної (магістерської) наукової роботи, порядок її затвердження

Обґрунтування теми є першим етапом магістерського наукового дослідження. Тема має відбивати основну ідею, завдання, положення, які необхідно дослідити в межах певної наукової проблеми, і є складовою частиною цієї проблеми. Оформлення результатів наукового дослідження, зазвичай, здійснюється у вигляді магістерської дипломної роботи.

Оскільки магістерська дипломна робота виконує кваліфікаційну функцію, вона має розкрити уміння автора самостійно здійснювати науковий пошук, вирішувати конкретні наукові завдання навчально-досліджувального характеру, володіння загальними методами і прийомами розв'язання поставлених задач.
Тема 11. Наукове керівництво дипломною та магістерською науковою роботою

Керівництво науковими дослідженнями студентів є одним із найвідповідальніших напрямів роботи викладача і базується на його високих науково-педагогічних якостях. Від гармонії творчих стосунків наукового керівника і студента залежить успіх здійснюваного дослідження. Прізвище наукового керівника, як і самого студента, має міститися на титульному аркуші магістерської дипломної роботи, що свідчить про їх солідарну відповідальність за якість виконаної роботи.

Існуючий порядок закріплення наукових керівників передбачає як самостійний вибір студентом викладача - вченого, що має високий науковий рейтинг, його наукові інтереси і здобутки за напрямом, що приваблює студента, так і призначення його випускового кафедрою, виходячи з тих самих міркувань.

Змістовний модуль 4
Інформаційне забезпечення наукового дослідження
Тема 12. Охорона прав автора за чинним законодавством України

Випускова робота є об'єктом права інтелектуальної власності, всі права на яку належать студенту - автору роботи, який має як особисті немайнові, так і майнові права на цей твір. Дослідження, які проводяться студентами під час написання дипломної роботи, мають творчий інтелектуальний характер.

Правовим інститутом, що має забезпечити правову охорону творчої наукової діяльності, є інститут права інтелектуальної власності. Міжнародні договори та національне законодавство України встановили умови, за яких результатам творчої інтелектуальної діяльності буде надаватися правова охорона. В основу цього поділу покладено принципи виникнення права інтелектуальної власності: одні результати творчої діяльності охороняються на підставі факту їх створення і втілення в певній формі (твори літератури, науки, мистецтва), інші - на підставі встановлення оригінальності їх змісту (винаходи, корисні моделі і промислові зразки). Тому перші стають об'єктами правової охорони за умови набуття зовнішньої форми, придатної до відтворення та сприйняття іншими особами, зокрема, шляхом фіксації на паперових та електронних носіях. Правова охорона другої групи результатів виникає на підставі охоронного документа, що видається після перевірки об'єкта на відповідність умовам правової охорони або ж державної реєстрації уповноваженим державою органом - Держаним департаментом інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.
Тема 13. Інформаційні ресурси і технології у науковому дослідженні

Якість наукових досліджень залежить від багатьох факторів, серед яких одним із значущих є інформаційне забезпечення, за допомогою якого дослідник отримує наукову інформацію, необхідну для проведення дослідження. Формування інформаційного забезпечення є першим етапом виконання будь-якого дослідження. При цьому повнота і якість зібраного матеріалу має вирішальний вплив на результати дослідження.

Основою будь-якого наукового дослідження є інформація - сукупність повідомлень (відомостей), яка визначає рівень наших знань про ті чи інші явища, факти, події та їхні взаємозв'язки.

Інформаційні ресурси наукового дослідження це сукупності інформаційних матеріалів: документів і масивів інформації у формі публікацій, наукових звітів, електронних записів (баз даних). Структурною одиницею інформаційного ресурсу є науковий документ, тобто матеріальний об'єкт, який містить науково-технічну інформацію і призначений для її збереження та використання.

Перед кожним дослідником постає завдання навчитися перетворювати інформацію в основний ключовий ресурс, сутність якого полягає у здатності об'єднати найкращим чином усі ресурси, що використовуються для проведення дослідження, та забезпечити вирішення поставленої мети.

ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

1. Наука або комплекс наук, у області яких ведуться дослідження, -

а) науковий напрям;

б) наукова теорія;

в) наукова концепція;

г) науковий експеримент.

2. У який період часу наука виникла як безпосередня продуктивна сила?

а) в період античності;

б) у новий час;

в) з середини XIX в.;

г) з другої половини XX в.

3. _________- це форма духовної діяльності людей, направлена на виробництво знань про природу, суспільство і саме пізнання, що має на безпосередній меті збагнення істини і відкриття об'єктивних законів на основі узагальнення реальних фактів в їх взаємозв'язку, для того, щоб передбачати тенденції розвитку дійсності і сприяти її зміні.

а) наука;

б) гіпотеза;

в) теорія;

г) концепція.

4. Наукове дослідження не характеризується...

а) повнотою;

б) об'єктивністю;

в) бездоказовістю;

г) точністю.

5._________- апріорне, інтуїтивне припущення про можливі властивості, структуру, параметри, ефективності досліджуваного об'єкту або процесу.

а) дослідження;

б) гіпотеза;

в) факт;

г) гістерезис.


6. Гіпотезу висувають наукового дослідження:

а) на початку;

б) у середині;

в) в кінці;

г) взагалі не висувають.

7. ________ спосіб отримання інформації (зняття невизначеності) про об'єкт дослідження:

а) метод;

б) гіпотеза;

в) дослідження;

г) висновок.

8. У який період часу наука виникла як форма суспільної свідомості?

а) в період античності;

б) у новий час;

в) з середини XIX в.;

г) з другої половини XX в.

9. Який зв'язок існує між категоріями "освіта" та "наука":


а) прямий;

б) обернений;

в) обернено-кореляційний;

г) прямий та обернений.

10.Суб'єктами науково-дослідної роботи є:

а) студенти, аспіранти, докторанти;

б) студенти, аспіранти, професори, доценти;

в) викладачі, студенти, аспіранти, докторанти;

г) викладачі, професори, доценти, асистенти.

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття процесу наукового дослідження, його рівні, структура, класифікація та основні етапи здійснення

6 год.

2

Поняття та базові характеристики методів наукових досліджень

6 год.

3

Інформаційне забезпечення наукового дослідження. Поняття «наукова інформація» та її функції

6 год.

4

Загальні підходи та принципи формування інформаційного забезпечення наукового дослідження

6 год.

5

Характеристика та класифікація наукових літературних джерел

6 год.

6

Пошук, відбір та накопичення наукової літературної інформації

6 год.

7

Оброблення наукових літературних джерел

6 год.

8

Методи аналізу і обробки первинної статистичної інформації

6 год.

9

Інтернет-ресурси

6 год.

10

Проблеми компіляції у наукових дослідженнях

6 год.

11

Наукові школи в Україні

6 год.

12

Видатні науковці України в сфері менеджменту

6 год.

Разом

72 год.


Рекомендована література

 1. Про державну статистику: Закон України// Відом. Верховної Ради України. – 2000. - №43.

 2. Про інформацію: Закон України// Відом. Верховної Ради України. – 1992.-№48.

 3. Аришнов В.И. Синергетика как феномен постнеоклассической науки/ В.И. Аришнов. – М., 1999.

 4. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник/ М.Т. Білуха. – К.: АБУ, 2002. – 480 с.

 5. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: підруч. [для студ.екон.спец.вищ.навч.закл.] / М.Т. Білуха. – К.: Вища шк., 1997. – 271 с.

 6. Борисов В.Н. Уровни логического процесса и основные направления их исследования / В.Н. Борисов. – Новосибирск: Наука, 1967.

 7. Грищенко І.М. Основи наукових досліджень: навч.посіб./ І.М. Грищенко, О.М. Григоренко, В.А. Борисейко. – К.: Київ. нац. Торг.-екон. Ун-т, 2001. – 186 с.

 8. Грушко И.М. Основы научных исследований/ И.М. Грушко, В.М. Сиденко. – Х. Изд-во при Харьков. гос. ун-те; Вища шк., 1983. – 223 с.

 9. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження: навч.посіб./ О.В. Клименюк. – К.: Міленіум, 2005.

 10. Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці: навч.посіб./ Ю.В. Макагон, В.В. Пилипенко. – Донецьк: Альфа-прес, 2007. – 144 с.

 11. Поппер К. Логика научного исследования / К.Поппер; пер.с англ. – М.: Республика, 2005.

 12. Притульська Н.В. Положення про дипломну магістерську роботу: навч.-метод.вид./Н.В. Притульська, Т.А. Ротова, Л.Є. Калиновська. – К.: КНТЕУ, 2007. – 27 с.

 13. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник/В.М. Шейко. – 2-ге вид., допов. І перероб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.

Допоміжна література

 1. Методичні рекомендації з розробки програми соціально-економічного розвитку регіону: Схвал. рішенням колегії Мінекономіки України 12 листопада 1997 р. (Протокол № 11). — К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1997.

 2. Саков А. Практический менеджмент: методы и приемы деятельности менеджера.: Днепропетровск: - Сталкер, 1998.

 3. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 –2015 роки) “Шляхом європейської інтеграції” / Авт. кол.: А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослід.; Ін-т екон. прогнозування НАН України; М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004.

 4. Статистичні щорічники України за останні роки

 5. Элнкунд К. Эффективная экономика. Шведская модель. – М.: Экономика, 1991. – 308 с.


Періодичні видання:

 1. Урядовий кур’єр

 2. Голос України

 3. Право України

 4. Місцеве самоврядування

 5. Офіційний вісник України


Інформаційні ресурси

Internetадреси сайтів державних органів та установ:

Міністерство освіти та науки: www.mon.gov.ua

Требования к квалификационной (дипломной) работе. – Режим доступа: http://www.ksocpol.rags.ru/diplom.htm.

Основы научных исследований. – Режим доступа: http:// student-iee.narod.ru/ond/ONDtaPz_Chapter_2_brief.doc.

http://www.gpss.ru

http://www.spss.com

Сторінка Державного комітету статистики України. – Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua


Фінагіна Олеся Валентинівна,
Гузь Лейлі Анатоліївна

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ
з дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

для студентів усіх форм навчання

за напрямом підготовки 6.030601

«Менеджмент»

Технічний редактор Чупахіна Н.А.
Підписано до друку 11.04.2014.

Формат 60×84/16. Папір писальний. Гарн. Times New Roman.

Друк на ксероксі

Умов. друк. арк. 1,5. Наклад 15 прим. Зам. №


Донецький інститут залізничного транспорту


Надруковано в редакційно-видавничому відділі ДонІЗТ

Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру від 22.06.2004р.,серія ДК №1851
83018, м. Донецьк – 18, вул.Горна,6.

Донецький інститут залізничного транспорту
Кафедра „Менеджмент
О.В.Фінагіна, Л.А.Гузь

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ
з дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

для студентів усіх форм навчання

за напрямом підготовки 6.030601

«Менеджмент»

ДОНЕЦЬК 2014Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал