Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 03060107 «Логістика» денної та заочної форм навчанняСторінка2/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.13 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4


ПЕРЕДМОВА
Динамічність розвитку середовища господарювання і нестабільність сучасних ринків вимагають перегляду традиційних підходів до управління ланцюгами поставок підприємств в контексті необхідності застосування ними ідеології Supply Chain Management та новітнього інструментарію, відповідного їй.

Відповідно, мета дисципліни «Управління ланцюгами поставок» – формування професійних компетенцій з проектування, управління та оцінки ефективності функціонування ланцюга поставок.

Основні завдання вивчення дисципліни наступні: освоєння теоретичних основ управління ланцюгами поставок; ознайомлення з основними бізнес-процесами в ланцюгах поставок; набуття навиків проектування та планування ланцюгів поставок; ознайомлення з критеріями якості та ефективності функціонування ланцюгів поставок

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, в результаті вивченні курсу «Управління ланцюгами поставок», студенти повинні:знати:

 • сучасні концепції і технології, які використовуються при організації процесу управління ланцюгами поставок;

 • основні принципи формування системного погляду на управління ланцюгами поставок;

 • підходи в галузі стратегічного планування, організації та управління ланцюгами поставок;

 • підходи до формування окремих ланок логістичного ланцюга;

 • організаційно-економічний механізм управління ланцюгами поставок;

вміти:

 • приймати рішення в управлінні ланцюгами поставок;

 • розвивати практичні навички з проектування ланцюгів поставок;

 • координувати взаємовідносини між учасниками ланцюга поставок;

 • оцінювати економічну ефективність функціонування ланцюга поставок:

 • здійснювати інформаційну підтримку в управлінні ланцюгами поставок.

 • володіти основними методами і інструментами, що застосовуються при вирішенні задач управління ланцюгами поставок і розробляти шляхи підвищення їх віддачі.

Представлені методичні вказівки призначені для проведення практичних занять, під час яких студенти повинні закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях. Розв’язуючи конкретні завдання, студенти повинні навчитися розраховувати та аналізувати основні показники, що характеризують ефективність рішень в управлінні складними ланцюгами поставок.

І. ТЕМАТИКА КУРСУ

«УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК»
Тема 1. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК ТА

УПРАВЛІННЯ НИМ


  1. Поняття, структура та класифікація ланцюгів поставок.

  2. Еволюція концепції управління ланцюгом поставок.

  3. Сутність концепції управління ланцюгом поставок.


Ключові поняття: ланцюг поставок, S-модель ланцюга поставок, управління ланцюгами поставок.
Питання для обговорення


 1. Охарактеризуйте складові елементи прямого, розширеного та максимального ланцюгів поставок?

 2. Яка компанія у ланцюгу поставок вважається фокусною?.

 3. Перерахуйте можливих посередників максимального ланцюга поставок.

 4. Розкрийте ланцюга поставок згідно з процесним підходом.

 5. У чому полягають причини виникнення та розвитку концепції SCM?

 6. Назвіть етапи еволюції розвитку концепції SCM.

 7. Чому управління ланцюгами поставок розглядається як інтегроване планування?


Тести для перевірки знань
1. Згідно з об’єктним підходом, розрізняють три рівні складності ланцюгів поставок:

а) прямий ланцюг поставок, розширений ланцюг поставок; максимальний ланцюг поставок;

б) прямий ланцюг поставок, непрямий ланцюг поставок, мінімальний ланцюг поставок;

в) непрямий ланцюг поставок, гнучкий ланцюг поставок; максимальний ланцюг поставок;

г) основний ланцюг поставок, адаптивний ланцюг поставок; прямий ланцюг поставок.
2. Дайте одну вірну відповідь. Яка модель згідно з процесним підходом включає потоки замовлень клієнтів, потоки фізичної продукції і послуг, потоки платежів?


а) R-модель;

б) 5C-модель;

в) P-модель;

г) S-модель.

3. Вставте пропущене словосполучення. Працюючи на склад або виконувати замовлення клієнта зі складу в мережі розподілу підприємство, зазвичай, орієнтоване на __________ _____(push-system), тобто виштовхування запасів у дистриб’юторську мережу відповідно до _______ _______:

а) витягуючі процеси, прогнозованої пропозиції;

б) виштовхуючі процеси, прогнозованого попиту;

в) витягуючі системи, прогнозованого попиту;

г) виштовхуючі системи, гнучкого попиту.
4. Управління ланцюгами поставок – це:

а) організація, планування, контроль і регулювання товарного потоку, починаючи від проектування і закупівель сировини та матеріалів через виробництво і розподіл до кінцевого споживача згідно з вимогами ринку до ефективності за витратами;

б) проектування, планування, виконання, контроль і моніторинг діяльності в ланцюгах поставок з метою створення чистої вартості, побудови конкурентної інфраструктури, використання важелів глобальної логістики, синхронізації поставок з попитом і вимірювання результатів функціонування ланцюга поставок у цілому;

в) інтегрування ключових бізнес-процесів, що починаються від кінцевого користувача і охоплюють всіх постачальників товарів, послуг і інформації, що додають цінність для споживачів і інших зацікавлених осіб;

г) всі відповіді вірні.
5. Управління ланцюгами поставок є інтегрованим плануванням, оскільки:

а) пов’язане з плануванням, організацією, управлінням, контролем і регулюванням, переміщення матеріальних і інформаційних потоків у просторі і в часі;

б) пов’язане з функціональною інтеграцією закупівель, виробництва, транспортування, складування, збуту;

в) пов’язане з діагностикою основних функцій управління матеріальними потоками;

г) пов’язане з розробкою високоякісної продукції та послуг.
6. Митні органи, органи контролю, нагляду і ліцензування (санітарна і хлібна інспекції, ветеринарна і карантинна служби, податкові інспекції тощо) – це:

а) логістичні посередники;

б) посередники ІІ рівня;

в) інституційні контрагенти;

г) посередники ІІІ рівня.
7. Яка із запропонованих інтегрованих структур використовується у концепції управління ланцюгами поставок?

а) «проектування – закупівлі – виробництво – продаж – сервіс»;

б) «проектування – закупівлі – виробництво – розподіл – продаж – сервіс»;

в) «виробництво – закупівлі – розподіл – продаж – сервіс»;

г) «проектування – виробництво – розподіл – продаж – сервіс».
8. Переорієнтація ланцюга поставок в напрямку визнання інтересів кінцевих користувачів як первинного пункту управління ланцюгами поставок обумовлена однією з причин:

а) зростання ролі клієнта в управління ланцюгами поставок;

б) впливом глобалізації на логістичні операції;

в) розвитком НТП;

г) зміни в характері споживання, зростання обізнаності кінцевих споживачів.
9. Які ланки входять до максимального ланцюга поставок?

а) Фокусна компанія, постачальники різного рівня, в тому числі постачальники вихідної сировини та природних ресурсів, споживачі різного рівня, аж до кінцевих (індивідуальних) споживачів, логістичні, інституційні та інші посередники;

б) фокусна компанія, постачальники та споживачі різного рівня, логістичні посередники;

в) фокусна компанія, постачальники першого і другого рівнів, кінцеві споживачі;

г) фокусна компанія, постачальники першого і другого рівнів, кінцеві споживачі, логістичні, інституційні та інші посередники.
10. У чому полягає логіка SSCM?

а) у найбільш швидкому реагуванні на зміни попиту і пропозиції;

б) у застосуванні найкращих новітніх технологій;

в) у вирішенні групою підприємств екологічних та соціальних проблем;

г) у найшвидшій доставці різноманітних потоків між підприємствами.


Тема 2. УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК


  1. Процесний і об’єктний підхід в управлінні ланцюгами поставок.

  2. Основні бізнес-процеси, які відбуваються у ланцюгу поставок.

  3. Контролінг ключових бізнес-процесів у ланцюгу поставок.

2.3.1. BSC (Balanced Scored Card – система збалансованих показників).

2.3.2. SCOR-модель (Supply Chain Operation Reference Model – референтна модель ланцюга поставок).


Ключові поняття: об’єктна декомпозиція, процесна декомпозиція, логістична функція, логістична операція, ключові бізнес-процеси, SCM-контролінг, система збалансованих показників, SCOR-модель.
Питання для обговорення


 1. Охарактеризуйте відмінності між об’єктною і процесною декомпозицією ланцюга поставок.

 2. Яке поняття є ширшим: логістична функція чи логістична операція?.

 3. Розкрийте сутність і завдання SCM-контролінгу.

 4. Яка послідовність розробки і реалізації процедури контролінгу ЛП?

 5. Які бізнес-процеси відносяться до ключових? Розкрийте особливості кожного з них.

 6. Які ключові проекції системи збалансованих показників?

 7. Що включає в себе SCOR-модель і чому вона настільки широко застосовуються за сучасних умов?


Тести для перевірки знань
1. Підхід, що являє собою розкладання цілісної системи на структурні елементи за функціональною ознакою і передбачає поділ ланцюга поставок (логістичної системи) на складові: підсистеми/мережі, ланки, елементи, канали тощо:

а) системна декомпозиція;

б) суб’єктна декомпозиція;

в) об’єктна декомпозиція;

г) процесна декомпозиція.
2. Підхід до ефективного управління ланцюгами поставок, коли ланцюг поставок (логістична система) досліджується і проектується у вигляді послідовності потоків і процесів, що відбуваються у них має назву:

а) логістична система;

б) процесна декомпозиція;

в) логістичний ланцюг;

г) об’єктна декомпозиція.

3. Вкажіть вірну послідовність. Один з варіантів процесної декомпозиції має наступну структуру:

а) логістична система → фазові підсистеми логістики → логістичні операції → логістичні функції;

б) логістична система → логістичні операції → логістичні функції фазові підсистеми логістики;

в) фазові підсистеми логістики → логістичні операції → логістичні функції → логістична система;

г) логістична система → фазові підсистеми логістики → логістичні функції логістичні операції.
4. Відокремлена сукупність логістичних операцій, виділена з метою підвищення ефективності управління потоковими процесами при реалізації логістичних цілей фірми – це:

а) логістична функція;

б) логістичний ланцюг;

в) логістичне управління;

г) логістичний метод.
5. Знайдіть відповідність між визначеннями:

а) управління виконанням замовлень;

б) обслуговування споживачів;

в) розробка продукції та її комерціалізація;

г) управління матеріальним потоком у виробництві.

1) Допомагає сторонам передавати та отримувати інформацію про заплановані дати поставки продукції, про її наявність та про операції, що проводяться в ході виробництва і дистрибуції.

2) Задоволення потреб споживачів до «необхідної дати».

3) Логістичний підхід до процесу управління виробництвом дозволяє переміщати продукцію підприємством в режимі «витягування», мотором якого виступають запити споживачів.

4) Якщо нові види продукції вкрай важливі для зростання підприємства, то їх розробка стає пріоритетним напрямком. Щоб скоротити час виходу на ринок з новою продукцією, необхідно включити в процес розробки споживачів і постачальників.

Варіанти відповіді:

а) а – 1; б – 3; в – 2; г – 4;

б) а – 1; б – 4; в – 2; г – 3;

в) а – 2; б – 1; в – 4; г – 3;

г) а – 3; б – 2; в – 1; г – 4.
6. Вкажіть правильну відповідь. Логістичний бізнес-процес – це:

а) взаємопов’язана сукупність операцій і функцій, що доставляють продукцію споживачам (під час управління товарними і супутніми потоками);

б) взаємопов’язана сукупність операцій і функцій, необхідних для забезпечення переміщення та зберігання продукції та сировини для забезпечення виробництва та продажу;

в) взаємопов’язана сукупність операцій і функцій, що переводять ресурси підприємства (під час управління товарними і супутніми потоками) в результат, що задається логістичною стратегією фірми;

г) процеси усієї діяльності компанії, що переміщують ресурси компанії для забезпечення її ефективного функціонування.
7. Назвіть бізнес-процес, у якому логістичний підхід до процесу управління виробництвом дозволяє переміщати продукцію підприємством в режимі «витягування», мотором якого виступають запити споживачів:

а) управління попитом;

б) управління виконанням замовлень;

в) управління взаємовідносинами зі споживачами;

г) управління матеріальним потоком у виробництві.
8. Бізнес-процес, що допомагає сторонам передавати та отримувати інформацію про заплановані дати поставки продукції, про її наявність та про операції, що проводяться в ході виробництва і дистрибуції:

а) управління виконанням замовлень;

б) обслуговування споживачів;

в) управління попитом;

г) розробка продукції та її комерціалізація.
9. Абревіатура BSC (Balanced Scoredсard) визначається як:

а) система збалансованих показників;

б) система логістичних показників;

в) система стратегічних показників;

г) система скорочених показників.
10. Еталонні (рекомендовані) схеми організації бізнесу, розроблені для конкретних галузей промисловості на основі реального досвіду упровадження в різних компаніях у всьому світі і включають перевірені на практиці процедури і методи щодо організації керування:

а) логістичні моделі;

б) моделі бізнесу;

в) адаптивні моделі;

г) референтні моделі.
Тема 3. ПРОЕКТУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК


 1. Чинники, які впливають на проектування ланцюгів поставок.

 2. Інтегрований підхід до проектування ланцюга поставок.

 3. Основні етапи проектування ланцюга поставок.

 4. Реінжиніринг ланцюга поставок як спосіб його удосконалення і перепроектування.


Ключові поняття: реінжиніринг, інтегрований підхід.
Питання для обговорення


 1. Розкрийте основні етапи побудови системи управління ланцюгами поставок

 2. Що передбачається при дослідженні цілей, пов’язаних з охопленням ринку при проектуванні ланцюгів поставок компанії?

 3. Які характеристики продукції підприємства беруться до уваги при проектуванні ланцюгів поставок компанії?

 4. Які цілі, пов’язані з обслуговуванням споживачів та рентабельністю підприємства, ставляться при проектуванні ланцюгів поставок компанії?

 5. Чим відрізняється інтегрований підхід до проектування ланцюгів поставок від традиційного?

 6. Які категорії характеризують рівень співпраці підприємств в ЛП?

 7. Як пов’язані між собою реінжиніринг та ідеологія реалізації проектів згідно SCOR-моделі?


Тести для перевірки знань
1. Вставте пропущене слово. Формування ланцюга поставок належить до найскладніших та найважливіших завдань підприємства, адже, ________ поставок – це інтеграція діяльності виробничого підприємства з постачальниками, дистриб’юторами, логістичними посередниками і споживачами з метою оптимізації переміщення матеріального потоку та підвищення ефективності діяльності всіх підприємств-учасників ланцюга поставок:

а) операції;

б) ланцюг;

в) забезпечення;

г) процес.
2. Системний підхід, пов'язаний з реорганізацією діяльності підприємств у напрямку формування ланцюга поставок дає можливість:

а) управління матеріалами, фінансами, інформацією тощо;

б) управління поставками готової продукції;

в) синхронізувати і координувати функціональні процеси та операційну діяльність;

г) забезпечити безперебійну роботу ланцюга поставок.
3. Знайдіть відповідність між визначеннями:

а) цінність;

б) наявність субституцій;

в) технологічність продукції;

г) стійкість продукції.

1) Може потребувати додаткових витрат на підтримку від структур оптової і роздрібної торгівлі.

2) За високого рівня технологічності часто необхідними є перед- і післяпродажний сервіс, що потребує додаткових витрат, а тому для її продажу доцільно будувати прямі канали збуту або селективної чи ексклюзивної дистрибуції.

3) Продукція з високими витратами на виробництво одиниці потребує більших інвестицій в запаси, тому для їх мінімізації бажаними є короткі ЛП (з меншою кількістю учасників) і навпаки – за невисокої одиничної вартості продукції ЛП часто подовжуються.

4) Здатність до погіршення фізичних властивостей продукції.

Варіанти відповіді:

а) а – 2; б – 1; в – 4; г – 3;

б) а – 3; б – 1; в – 2; г – 4;

в) а – 1; б – 3; в – 4; г – 2;

г) а – 4; б – 2; в – 1; г – 3.
4. Яка з перерахованих ознак зумовлює зусилля, необхідні для реалізації продукції (для нової – агресивний збут тощо)?

а) концентрація ринку;

б) технологічність продукції;

в) прийнятність продукції ринком;

г) стійкість продукції.
5. Інтегрований підхід до проектування ланцюга поставок включає такі типові вузько функціональні напрямки:

а) продаж і маркетинг, проектування, логістика, виробництво, закупівлі, розробки;

б) проектування, фінанси і бухгалтерський облік, логістика, продаж і маркетинг, виробництво;

в) продаж і маркетинг, проектування, логістика, виробництво, закупівлі, фінанси і бухгалтерський облік;

г) продаж і маркетинг, проектування, логістика, закупівлі, фінанси і бухгалтерський облік.
6. До основних етапів побудови системи управління ланцюгами поставок не належить:

а) моделювання і реінжиніринг ключових бізнес-процесів;

б) організація міжфірмових відносин взаємодії;

в) розробка концепції інформаційних технологій для управління ланцюгами поставок;

г) визначення цільових показників функціонування, за досягнення яких доцільними є зміни в ЛП.
7. Формування системи каналів і зв’язків всередині підприємства і між партнерами в ЛП – це:

а) інтеграція;

б) кооперація;

в) модифікація;

г) взаємодія.
8. Хто першим ввів термін «реінжиніринг»?

а) Дж. Гелберт;

б) В. Дуглас;

в) М. Хаммер;

г) Д. Ламберт.
9. Яке з чотирьох ключових слів визначає, що реінжиніринг не застосовується у випадках, коли необхідне поліпшення або збільшення показників діяльності компанії на 10–100 %, а використовуються більш традиційні методи (від проголошення запальних промов перед співробітниками до проведення програм підвищення якості), застосування яких не пов’язане зі значним ризиком:

а) фундаментальний;

б) концептуальний;

в) радикальний;

г) різкий.
10. Формування договірних відносин з постачальниками та клієнтами на основі довгострокових контрактів –це:

а) інтеграція;

б) комунікація;

в) координація;

г) кооперація.

Тема 4. ОСНОВНІ РІШЕННЯ В УПРАВЛІННІ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК


  1. Стратегічний, тактичний та оперативний рівні прийняття рішень в управлінні ланцюгами поставок.

  2. Поняття невизначеності в ланцюгах поставок, її джерела та наслідки.

  3. Методи зниження невизначеності при управлінні ланцюгами поставок.


Ключові поняття: невизначеність, ризик, ризик-менеджмент в ланцюгах поставок, ефект батога, точка проникнення замовлення.
Питання для обговорення


 1. Що є основною метою рішень на стратегічному рівні в управлінні ланцюгами поставок?

 2. Які основні завдання тактичного рівня прийняття рішень?

 3. Які рішення приймаються на оперативному рівні управління ланцюгами поставок?

 4. Як класифікуються ризики у ланцюгах поставок згідно SCOR-моделі?

 5. Чим відрізняються категорії невизначеності та ризику?

 6. Які кроки може передбачати управління ризиками як реакція контрагентів ЛП на проблемні ситуації?

 7. Опишіть взаємозв’язок причин виникнення ефекту батога.


Тести для перевірки знань
1. Знайдіть відповідність між визначеннями:

а) прогнозування/планування попиту на продукцію підприємства ;

б) планування виробничої програми;

в) планування дистрибуції та транспортування;

г) планування закупівель та запасів.

1) Призначені для синхронізації попиту та доступних запасів з одночасною мінімізацією транспортних і складських витрат. Часто передбачає використання концепції VMI.

2) Передбачає планування їх доставки в необхідній кількості та визначеній якості в потрібні терміни, місце з підтримкою необхідного мінімального рівня запасів, в тому числі страхових і складських.

3) На основі оцінки існуючих замовлень та через інформацію, що надходить від підприємств різних рівнів ЛП шляхом використання множини статистичних методів прогнозування тенденцій та заданих обмежень.

4) базується на методиці MRP–ІІ (Material Resource Planning, планування матеріальних ресурсів). В основі планування покладено поняття специфікації виробу (bill of material, BOM), що показує залежність потреби в сировині, напівфабрикатах тощо від плану випуску готової продукції з врахуванням фактора часу.

Варіанти відповіді:

а) а – 3; б – 4; в – 1; г – 2;

б) а – 1; б – 3; в – 2; г – 4;

в) а – 2; б – 3; в – 4; г – 1;

г) а – 4; б – 1; в – 2; г – 3.
25. Дані, що збираються на етапі стратегічного управління і які містять інформацію про асортимент, види, варіанти, специфікації виробів, фізичні параметри, прогнозовані витрати і прибуток:

а) дані про процеси;

б) дані про упаковку;

в) дані про продукцію;

г) дані про собівартість.
3. Визначення маршруту і розкладу руху транспортних засобів для задоволення клієнтських замовлень і мінімізації операційних витрат є метою системи:

а) MRP;


б) VRP;

в) DRP;


г) SRM.
4. Обмеженість знань про природу об’єктів, що вивчаються містить така група факторів невизначеності:

а) фактори, що породжуються невизначеністю людини;

б) фактори, що стосуються невизначеності поведінки об’єктів;

в) фактори, пов’язані з невизначеністю середовища;

г) фактори, обумовлені невизначеністю, нечіткістю, суперечливістю накопичених знань.
5. Дані, що збираються на етапі стратегічного управління і які включають постійні витрати на відкриття, закриття і експлуатацію, змінні витрати експлуатації, географічні дані, країна розташування (для визначення податків, мит тощо), потужність і процеси, рівень і політика управління запасами:

а) дані про продукцію;

б) дані про розробку;

в) дані про рух продукції;

г) дані про місце розташування.
6. Помилка технологічного процесу і розробки продукту, недолік виробничих потужностей, збій у виробничому процесі належать до групи ризиків:

а) забезпечувати;

б) виготовляти;

в) обслуговувати;

г) доставляти.
7. Дайте правильну відповідь. Об’єднання ризиків – це:

а) прийняття ризику, але з здійсненням будь-яких заходів, що знизять втрати або ймовірність настання ризику;

б) фактично, передача ризиків спеціалізованим страховим компаніям;

в) скорочення кількості одиниць, що знаходяться під контролем, наприклад, централізація бізнесу шляхом зливання фірм-контрагентів ЛП;

г) уникнення ризиків.
8. Ефект, що характеризує ситуацію, при якій незначні зміни попиту кінцевого споживача (або останнього елемента ЛП) призводить до значних відхилень в планах інших учасників ЛП:

а) синергічний ефект;

б) ефект Ортона;

в) ефект Халігана;

г) ефект батога.
9. Ефект Форрестера полягає у:

а) тому, що затримки в поставках підштовхують клієнтів до створення додаткових страхових запасів, що, в свою чергу, відображається на збільшенні розміру замовлення постачальнику;

б) так званій обмеженій раціональності контрагентів ЛП під час прийняття рішень;

в) укрупненні партії відправлення в результаті уніфікації вантажних одиниць, необхідності максимального завантаження ТЗ, застосування розрахунків за формулами Вілсона тощо;

г) коливанні цін та відхилення від планових термінів і обсягів виробництва.
10. Поняття, у якому основна ідея полягає в розділенні ланцюга поставок на дві частини: виробництво на склад і індивідуалізація продукту, а також визначає момент, до якого процеси в ланцюзі поставок будуються виходячи з міркувань ефективності і виробництва на склад (Рush-принцип), а з якого процеси в ланцюзі поставок будуються виходячи з міркувань гнучкості і задоволення потреб клієнтів (Pull-принцип).:

а) точка проникнення замовлення;

б) точка беззбитковості;

в) точка замовлення;

г) точка прикріплення.

Тема 5. СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ І КООРДИНАЦІЇ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК


  1. Класифікація стратегій інтегрованого управління і координації ланцюгів поставок.

  2. Концептуальні підходи до управління в ЛП, орієнтовані на виробництво.

  3. Концептуальні підходи до управління в ЛП на основі відповідальності постачальників.

  4. Концептуальні підходи до управління в ЛП, орієнтовані на торгівлю.


Ключові поняття: Just-in-time, Just-in-Sequence, система KANBAN, технологія VМІ, метод QR, концепція ECR, технологія CPFR.
Питання для обговорення


 1. Порівняйте концепцію JIT і традиційний підхід до управління запасами?

 2. Яка сфера практичного застосування системи KANBAN? Наведіть приклади.

 3. Чим відрізняються логістичні технології Just-in-time і Just-in-Sequence?

 4. На чому ґрунтується метод QR?

 5. Як розшифровується абревіатура VМІ?

 6. Які переваги та фактори ризику при застосуванні технології VМІ?

 7. Розкрийте особливості технологі? CPFR


Тести для перевірки знань
1. Яка з наведених технологій належить до концептуальних підходів до управління в ЛП на основі відповідальності постачальників:


а) технологія CPFR;

б) технологія Just-in-Sequence;

в) технологія VМІ;

г) метод QR.

2. Логістична технологія Just-In-Timе – це:

а) технологія, яка полягає в тому, що комплектуючі поставляються не тільки точно вчасно, але і згідно з заданою фокусною компанією послідовності випуску кінцевого виробу;

б) сучасна концепція / технологія побудови ЛС в цілому або організації логістичного процесу в окремій функціональній сфері бізнесу: виробництві, постачанні і дистрибуції, заснована на синхронізації процесів доставки матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової продукції в необхідних кількостях до того часу, коли елементи / ланки JIC їх потребують, з метою мінімізації витрат, пов’язаних з гарантійними запасами».

в) технологія, що відчутно зменшує запаси MP на вході і НВ на виході, дозволяючи виявляти «вузькі місця» у виробничому процесі;

г) технологія, в якій передбачається виконання всіх робіт із відстежування фактичного споживання деталей/матеріалів і передачі інформації про необхідність поповнення запасів безпосередньо постачальником.
3. Вставте пропущене слово. Логістичні системи, в якій використовують ідеологію JIT, є так званими ____________ системами, в яких замовлення на поповнення запасів MP або ГП проводиться тільки тоді, коли їх кількість у певних ланках ЛП досягає критичного рівня:


а) виштовхуючими;

б) тривалими;

в) короткостроковими;

г) тягнучими.

4. У картці відбору у системі KANBAN зазначається:

а) обсяги деталей, які повинні бути виготовлено на попередній ділянці обробки або ланці ЛП;

б) кількість деталей (компонентів, напівфабрикатів), яке має бути взято на попередній ділянці обробки або ланці ЛП;

в) якість продукції, що випускається;

г) обсяги незавершеного виробництва.
5. Встановіть відповідність між перевагими VMI-моделі для різних суб’єктів логістичного ланцюга:

а) переваги VMI для виробника;

б) переваги VMI для дистриб’юторів;

в) оптимізація ланцюгів поставок;

г) переваги VMI для кінцевого споживача.

1) Зниження товарно-матеріальних запасів до оптимального рівня на кожному етапі ланцюжка поставок; скорочення витрат на підтримку запасу, накладних витрат; збільшення продажів за рахунок зниження дефіциту товарів; підвищення швидкості обміну актуальними і точними даними, формування замовлення на поповнення товарно-матеріальних запасів.

2) Підвищення рівня сервісних послуг; зниження дефіциту товарів.

3) Покращений аналіз ринку, краще розуміння купівельних переваг у результаті налагодження прямої комунікації з клієнтом; збільшення продажів і захист від конкуренції за рахунок зниження негативного рівня запасів і оптимізації планування продажів; оптимізація використання ресурсів, зниження рівня товарно-матеріальних запасів; скорочення повернення товарів за рахунок більш точного планування продажів.

4) Створення і зміцнення стратегічних переваг за рахунок налагодження надійного каналу поставок товарів при зменшенні обсягу інвестицій;

скорочення часу і витрат на управління процесами поповнення товарно-матеріальних запасів та здійснення замовлень.Варіанти відповіді:

а) а – 3; б – 4; в – 1; г – 2;

б) а – 2; б – 3; в – 4; г – 1;

в) а – 1; б – 2; в – 4; г – 3;

г) а – 2; б – 4; в – 1; г – 3.

6. Яка із перерахованих технологій полягає в тому, що комплектуючі поставляються не тільки точно вчасно, але і згідно з заданою фокусною компанією послідовності випуску кінцевого виробу (наприклад, згідно з чергуванням партій автомобілів різної комплектації на складальному конвеєрі)?

а) логістична технологія Just-In-Timе ;

б) логістична технологія Just-In-Sequence;

в) логістична технологія MRP;

г) логістична технологія DSFC.
7. Однією з переваг VMI- моделі для виробника вважається:

а) покращений аналіз ринку, краще розуміння купівельних переваг у результаті налагодження прямої комунікації з клієнтом;

б) скорочення витрат на підтримку запасу, накладних витрат;

в) збільшення продажів за рахунок зниження дефіциту товарів;

г) зниження дефіциту товарів.
8. Основна ідея якого з поданих методів полягає в тому, щоб діяти з метою отримання тимчасових конкурентних переваг?

а) логістичного методу EDI;

б) методу MQR;

в) логістичного методу QR;

г) логістичного методу MRP.
9. Дайте найбільш точне визначення. Концепція ECR передбачає:

а) можливість отримувати оперативні дані про продажі безпосередньо від найбільшого роздрібного торговця;

б) використання виробниками та роздрібними магазинами комп’ютеризованих систем для автоматичної обробки замовлень при виконанні однотипних операцій, що дозволяє стежити за переміщенням товарів в мережі дистрибуції;

в) використання виробниками та роздрібними магазинами комп’ютеризованих систем для автоматичної обробки замовлень при виконанні різноманітних операцій на лінії зборки;

г) використання клієнтами комп’ютеризованих систем для автоматичної обробки замовлень та виконання сервісу.
10. При логістичній технології VMI використовується принцип:


а) «витягування»;

б) «виштовхування»;

в) «вимірювання»;

г) правильна відповідь відсутня.
Тема 6. ІНТЕГРАЦІЯ І СПІВПРАЦЯ У ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК


  1. Типи зв’язків та відносин між учасниками ланцюга поставок.

  2. Драйвери та перешкоди інтеграції в ланцюгах поставок.

  3. Аутсорсинг у ланцюгах поставок: роль і функції 4PL-провайдерів.


Ключові поняття: драйвери, перешкоди, аутсорсинг, 4PL-провайдери.
Питання для обговорення


 1. Охарактеризуйте особливості кожного з видів зв’язків між учасниками ланцюгів поставок.

 2. Які є рівні вертикальної інтеграції в ЛП?

 3. Розкрийте типову еволюцію відносин між підприємствами в ЛП.

 4. Опишіть спектр взаємовідносин між учасниками ЛП.

 5. Які найбільш суттєві драйвери для внутрішньої інтеграції в ЛП?

 6. Які найбільш суттєві перешкоди для зовнішньої інтеграції в ЛП?

 7. В чому відмінності між логістичними провайдерами рівнів 3PL та 4PL?


Тести для перевірки знань
1. Встановіть відповідність між визначеннями типів зв’язків між учасниками ЛП:

а) керовані зв’язки;

б) некеровані зв’язки;

в) відслідковувані зв’язки;

г) зв’язки з об’єктами, що не входять в ланцюг поставок.

1) Зв’язки між фокусною компанією і об’єктами, які не входять в її ланцюг поставок, але можуть вплинути на ефективність функціонування.

2) Зв’язки між фокусною компанією та найбільш важливими об’єктами для інтегрування та управління з її точки зору.

3) Зв’язки, якими фокусна компанія не може або вважає недоцільним керувати або здійснювати моніторинг за ними, тому що або повністю довіряє іншим учасникам, або через обмеженість ресурсів.

4) Зв’язки, якими фокусна компанія не може або вважає недоцільним управляти, але здійснює моніторинг за ними в міру необхідності.
Варіанти відповіді:

а) а – 2; б – 3; в – 4; г – 1;

б) а – 1; б – 2; в – 4; г – 3;

в) а – 1; б – 3; в – 2; г – 4;

г) а – 2; б – 4; в – 1; г – 3.
2. Еволюція відносин між підприємствами в ЛП здійснюється в такій послідовності:

а) одиничні угоди повторні угоди довготермінові угоди партнерське об’єднання стратегічний альянс;

б) одиничні угоди довготермінові угоди повторні угоди партнерське об’єднання стратегічний альянс;

в) довготермінові угоди повторні угоди одиничні угоди партнерське об’єднання стратегічний альянс;

г) одиничні угоди довготермінові угоди двозначні угоди партнерське об’єднання стратегічний альянс.
3. Варіант вертикальної інтеграції, за якого окремі бізнес-структури створюють нову компанію, якою вони будуть спільно володіти:

а) створення концерну;

б) створення підприємства для надання послуг аутсорсингу;

в) створення дочірніх підприємств (філій);

г) створення спільного підприємства (joint venture) двома і більше організаціями.
4. Які із фахівців у сфері логістики зазначають, що для максимізації стратегічних вигод логістики всі її функціональні ланки повинні працювати на основі інтеграції, і наголошують на тому, що «коли логістичні операції у значній мірі інтегровані і утворюють ключову сферу компетентності, вони служать джерелом стратегічних переваг?

а) Дж. Сток і Д. Ламберт;

б) Д. Бауерсток і Д. Клосс;

в) Дж. Стоком і Дж. Ламбертом;

г) В. Дуглас і М. Хаммер.
5. Вставте пропущене слово. До типів вертикальної інтеграції належать такі: слабка, __________, пряма, сильна:

а) непряма;

б) опосередкована;

в) зворотня;

г) розгорнута.
6. Вставте пропущене слово. Сегментування покупців залежно від їх прибутковості та фокусування на ключових сегментах належить до драйверів для ___________ інтеграції:

а) прямої;

б) зворотної;

в) внутрішньої;

г) зовнішньої.
7. Один із драйверів для зовнішньої інтеграції, що дозволяє здійснювати обмін інформацією на міжфункціональній основі:

а) використання послуг фірм-посередників;

б) швидкість проходження потоків;

в) інформаційні технології;

г) довгострокове партнерство.
8. Бар’єри, що ускладнюють інтеграцію, подолання яких дозволить отримати вигоди від комерційної діяльності фірми – це:

а) проблеми функціонування ланцюга поставок;

б) перешкоди в ланцюзі поставок;

в) заборони в ланцюгах поставок;

г) обмеження в ланцюзі поставок.
9. Обмеження вступу на ринок, недостатня доступність інформації, ціноутворення, правила конкуренції характеризує таку перешкоду в ланцюгах поставок:

а) система оцінки результатів;

б) фінансові бар’єри;

в) ринкові та конкурентні бар’єри;

г) комунікаційні бар’єри.
10. Вставте пропущене слово. Для прийняття обґрунтованого рішення щодо оптимізації логістичних процесів на підприємстві шляхом запровадження логістичного _____________ потрібно враховувати його потенційні переваги та недоліки в розрізі основних підсистем та функцій логістики:

а) аутсорсингу;

б) аудиту;

в) контролю;

г) обслуговування.

Тема 7. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК


 1. Сутність інтегрованого оцінювання функціонування ланцюгів поставок. Система збалансованих показників оцінки ефективності функціонування ланцюга поставок.

 2. Ланцюг вартості / цінності.


Ключові поняття: метрики, надійність поставок , відгук ЛП, маневреність ЛП, витрати в ЛП, управління активами в ЛП, ланцюг вартості / цінності.
Питання для обговорення


 1. Які метрики І рівня вимірюють надійність поставок у ланцюгу?

 2. Якою є структура показника відгуку ланцюга поставок?

 3. Що включає в себе аналіз показника маневреності (динамічності) ЛП?

 4. Які основні KPI в SCOR-моделі при визначенні витрат, пов’язаних з реалізацією процесів в ЛП?

 5. Опишіть сутність ланцюга створення цінності за М. Портером.

 6. В чому особливості мережевого підходу до формування ланцюга цінності товару?

 7. Як виглядає ланцюг формування доданої вартості?


Тести для перевірки знань
1. Показники інтегрованого оцінювання функціонування ланцюга поставок в SCOR-моделі умовно поділяють на 2 великі групи:

а) показники функціонування ланцюга та показники логістичної активності;

б) показники функціонування ланцюга та показники мобільності;

в) показники функціонування ланцюга та метрики;

г) показники ділової активності та надійності постачальників.
2. Метрики (система вимірюваних показників, metrics) передбачають такі рівні:

а) рівень, що містить показники, що діагностують загальний стан ЛП (відомі як KPI) і допомагають у постановці реальних цілей і завдань для обраного стратегічного напряму;

б) рівень, що містить показники, які, в свою чергу, є діагностуючими для метрик І рівня і допомагають виявити причини відхилень запланованих показників;

в) рівень, що включає показники для діагностики метрик ІІ рівня;

г) усі відповіді вірні.
3. Управління активами в ЛП передбачає:

а) розгляд їх ефективності при забезпеченні задоволення попиту;

б) швидкість проходження продукції ланцюгом поставок до споживача;

в) темп, з яким ЛП реагує на зміни ситуації на ринку;

г) наявність показників, що діагностують загальний стан ЛП.
4. Метрики (система вимірюваних показників, metrics) – це:

а) згруповані показники, що використовуються для встановлення напрямів стратегії ЛП і не завжди підлягають кількісному виміру;

б) середня фактична тривалість циклу, необхідного для виконання замовлення клієнтів;

в) встановлений стандарт для оцінки діяльності чи процесу, що використовується для діагностики проблем ЛП, має ієрархічну структуру і передбачає 3 рівні;

г) правильна відповідь відсутня.
5. Досконале замовлення визначається за формулою:
а);
б)
в) ;
г).
6. Знайдіть відповідність між визначеннями:

а) гнучкість ланцюга поставок;

б) адаптивність ланцюга поставок up;

в) адаптивність ланцюга поставок down;

г) вартісна міра ризику в ЛП.

1) Максимальний досягнутий стійкий процент зростання кількості поставок, який може бути досягнутий за 30 днів.

2) Кількість днів, необхідних для досягнення незапланованого стійкого зростання доставленої кількості продукції (на 20 %).

3) Сума ймовірностей настання ризикових подій, яка визначає виражений в коштах вплив цих подій на всі бізнес-процеси в ЛП.

4) Максимальний досягнутий стійкий процент зниження замовленої кількості продукції за 30 днів до поставки без запасів і штрафів.

Варіанти відповіді:

а) а – 3; б – 4; в – 1; г – 2;

б) а – 2; б – 1; в – 4; г – 3;

в) а – 4; б – 2; в – 1; г – 3;

г) а – 3; б – 4; в – 2; г – 1
7. При визначення витрат, пов’язаних з реалізацією процесів в ЛП для SCOR-моделі основними KPI виступають:

а) собівартість реалізованих товарів і витрати на управління;

б) собівартість реалізованих товарів і витрати на виробництво;

в) витрати на персонал і реалізацію продукції;

г) собівартість реалізованих товарів і витрати на електроенергію.
8. Вартісна міра ризику в ЛП (AG 1.4) – це:

а) максимальний досягнутий стійкий процент зростання кількості поставок, який може бути досягнутий за 30 днів;

б) кількість днів, необхідних для досягнення незапланованого стійкого зростання доставленої кількості продукції (на 20 %);

в) максимальний досягнутий стійкий процент зниження замовленої кількості продукції за 30 днів до поставки без запасів і штрафів;

г) сума ймовірностей настання ризикових подій, яка визначає виражений в коштах вплив цих подій на всі бізнес-процеси в ЛП.
9. Вставте пропущене слово. Суть концепції ланцюга цінності полягає у побудові ланцюга з шести основних процесів, які створюють цінність товару: технологія, дизайн продукту, виробництво,______________ , розподіл та обслуговування.

а) маркетинг;

б) менеджмент;

в) продаж;

г) ремонт.
10. Основна діяльність ланцюга створення цінності за М. Портером включає в себе такі структурні елементи:

а) виробнича діяльність, продажі та маркетинг, вхідна діяльність, розвиток технології;

б) вхідна логістика, вихідна логістика, інфраструктура фірми, управління персоналом;

в) вхідна логістика, виробнича діяльність, вихідна логістика, продажі та маркетинг, обслуговування (сервіс);

г) інфраструктура, вхідна логістика, виробнича логістика, реклама.

Тема 8. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАВОК


 1. Роль і ефективність застосування різноманітних інформаційних технологій в управлінні ланцюгами поставок.

 2. Сучасні інформаційні системи моніторингу ланцюга поставок.

 3. Віртуальні логістичні оператори в ланцюгах поставок.


Ключові поняття: EDI, система моніторингу ЛП, логістичні центри.
Питання для обговорення


 1. В чому полягають відмінності між інформаційними технологіями та інформаційними системами.

 2. Розкрийте сутність та сферу застосування технології електронного документообігу.

 3. Чим відрізняються традиційна і EDI-схема інформаційного обміну між учасниками ланцюга поставок?

 4. Що таке Internet-Intranet технологія?

 5. Опишіть суть і завдання моніторингу ЛП?

 6. Які технології застосовуються для моніторингу ЛП?

 7. Охарактеризуйте діяльність віртуальних логістичних операторів на даному етапі.


Тести для перевірки знань
1. Інформаційні системами (ІС) та інформаційні технології (ІТ) в логістиці – це:

а) комплекс програмно-технічних засобів і методів виробництва, передачі, обробки та споживання інформації в ланцюгу поставок;

б) комплекс виробничих функцій, що необхідні для забезпечення технологічного процесу;

в) комплекс програмно-технічних засобів і методів виробництва, призначених для управління матеріальними ресурсами;

г) правильна відповідь відсутня.
2. Вставте пропущене слово. Домінуючим напрямом у розвитку ІС та ІТ є інформаційна інтеграція на основі сучасних методів обробки та передачі даних, обумовлена таким новим поняттям, як ______________:

а) анімація;

б) координація;

в) телематика;

г) автоматизація.
3. Вставте пропущене словосполучення. Сьогодні саме завдяки розвитку _______________ ___________ і __________та автоматизації типових технологічних операцій логістика стала домінуючою формою організації товароруху на висококонкурентних ринках економічно розвинених країн:

а) інформаційних систем і технологій;

б) логістичних систем і технологій;

в) інформаційних систем і системи розподілу;

г) системи збуту і виробничої інфраструктури.
4. Поняття Access, Paradox, Visual Foxpro означають:

а) СУБД масштабу «компанія», «бухгалтерія»;

б) СУБД масштабу «компанія», «підприємство»;

в) СУБД масштабу «середовище», «компанія»;

г) СУБД масштабу «середовище», «підприємство».
5. Технологія електричного документообігу (EDI) являє собою:

а) комп’ютерний інформаційний обмін між користувачами із застосуванням стандартного формату даних, що обслуговує сучасні телекомунікаційні технології;

б) інформаційну інтеграцію на транспорті на основі Internet і телематики для забезпечення глобального транс’європейського моніторингу руху товарів;

в) комп’ютерний розвиток мережі високошвидкісних платних магістралей з дистанційними формами розрахунків;

г) формування мережі віртуальних транспортно-експедиторських агентств та посередницьких фірм в Internet для забезпечення самоорганізаційних процесів у відносинах між клієнтами та постачальниками.
6. Вставте пропущене слово. EDI-технологія дозволяє замінити __________________ обсяг інформацією між контрагентами ланцюга поставок автоматизованим обміном стандартизованими повідомленнями між їх комп’ютерними системами:

а) електронний;

б) скопійований;

в) системний;

г) паперовий.
7. Алгоритм повідомлень між постачальником і споживачем в ЛП будується у такій послідовності:

а) каталог продукції / прайс-лист – замовлення на постачання продукції – відповідь на замовлення – сповіщення про відвантаження (ТТН) – сповіщення про отримання – комерційний диспут (корегування документів, що може ініціюватися на різних фазах документообігу) – акт звірки взаєморозрахунків;

б) каталог продукції / прайс-лист – замовлення на постачання продукції – відповідь на замовлення – сповіщення про відвантаження (ТТН) – акт звірки взаєморозрахунків – комерційний диспут (корегування документів, що може ініціюватися на різних фазах документообігу);

в) замовлення на постачання продукції – відповідь на замовлення – каталог продукції / прайс-лист – сповіщення про отримання – акт звірки взаєморозрахунків – комерційний диспут;

г) правильна відповідь відсутня.
8. Вставте пропущене слово. Система моніторингу ЛП є складовою частиною загальної ______________ інформаційної системи (ЛІС) мікро- або макроекономічної структури:

а) виробничої;

б) логістичної;

в) адаптивної;

г) управлінської.
9. Супутникова (моніторинг вантажів і транспортних засобів) технологія включає одну з можливостей:

а) оптимальне використання виробничих потужностей, технологічного обладнання;

б) безперервний, в режимі реального часу контроль поточного місця розташування та стану вантажів і транспортних засобів;

в) умови для впровадження ефективних маркетингових стратегій просування продукції;

г) однозначна ідентифікація пакетів, палет, контейнерів та інших вантажних одиниць на всій протяжності протязі ланцюга поставок.
10. Яка складова не входить до системи електронного
документообігу (EDI):

а) спрощена схема документообігу (відсутність численних паперових носіїв); попереднє оформлення документів;

б) автоматизація і механізація вантажно-розвантажувальних робіт;

в) скорочення витрат на оформлення документів;

г) швидка передача даних.

Тема 9. УПРАВЛІННЯ ГЛОБАЛЬНИМ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАВОК


  1. Тенденції до глобалізації в ланцюгу поставок.

  2. Управління ланцюгом глобальних поставок.

  3. Місце України в глобальному ланцюгу поставок.


Ключові поняття: міжнародні логістичні трансакції, глобалізація.
Питання для обговорення


 1. Які компанії (ТНК) є визнаними лідерами із впровадження ідеології УЛП?

 2. Хто є основними учасниками міжнародних логістичних трансакцій?

 3. Наведіть власні приклади, які характеризують місце України в глобальному ланцюгу поставок.

 4. Які перспективи України в глобальному ланцюгу поставок? Обґрунтуйте.

 5. Які українські компанії залучені до глобальних ЛП?

 6. Які чинники забезпечують успіх глобальних ТНК?

 7. Що є важливим індикатором включення країни у глобальний ЛП?


Тести для перевірки знань
1. Яка з перелічених компаній не входить у ТОП-20 кращих компаній у застосуванні ідеології УЛП?

а) Apple;

б) MasterCard;

в) McDonald’s;

г) Samsung.
2. Вставте пропущене слово. Що стосується кінцевих споживачів, то для них глобальна конкуренція справляє _______________ вплив на цінову доступність товарів:

а) позитивний;

б) негативний;

в) нищівний;

г) згубний.
3. До основних учасників міжнародних логістичних трансакцій не відноситься:

а) Національний банк;

б) іноземний консорціум;

в) експортні посередники;

г) іноземний банк.
4. Яка з дотичних мегатенденцій передбачає необхідність гармонізації відносин між учасниками ланцюга поставок з метою досягнення високого рівня його однорідності, часової гомогенності, безконфліктності, високого потенціалу співробітництва?

а) участь співробітників;

б) управління взаємовідносинами;

в) управління трудовими ресурсами;

г) управління колективами.
5. Серед чинників, що забезпечують успіх глобальних компаній, можна виділити:

а) посилення ролі великих мегаполісів, які є ідеальним середовищем для діяльності ТНК та важливими базами транснаціонального капіталу;

б) посилення ролі держави шляхом надання субсидій, дотацій;

в) збільшення впливу транснаціональних корпорацій;

г) збільшення впливу транснаціональних корпорацій.
6. Насичення більшості ринків України, в першу чергу в сегменті FMCG, відбулося завдяки активній діяльності ТНК, які з 1991 року почали:

а) процеси поглинання та інтеграції з українськими виробничими підприємствами;

б) процеси створення транснаціональних корпорацій;

в) процеси поширення недобросовісної конкуренції на українському ринку;

г) процеси, пов’язані із глобалізацією.
7. До характеристик національного ринку відносять:

а) Україна у світових рейтингах фігурує як вигідний ринок збуту (за ємністю), що приваблює ТНК;

б) включення України в глобальні ланцюги поставок сприяє формуванню попиту на комплексні логістичні послуги та якісні складські послуги;

в) залучення національного логістичного потенціалу до глобальних ланцюгів поставок залежить від специфіки конкретних галузей із багатонаціональною чи глобальною конкуренцією;

г) усі відповіді вірні.
8. Включення України в глобальні ланцюги поставок сприяє формуванню попиту на комплексні логістичні послуги та якісні складські послуги. Це, в свою чергу, впливає на:

а) пряме володіння складальними або виробничими потужностями;

б) інвестування національних компаній;

в) формування ринку логістичних послуг загалом та розвиток передусім нових сегментів;

г) формування конкурентного середовища у глобальній інтеграції.
9. Вставте пропущене слово. Все більше розширюють свою діяльність в Україні логістичні оператори 3-PL, 4-PL та відбувається будівництво нових складських комплексів класу А та В, які створюють якісно іншу логістичну ________________ України:

а) інфраструктуру;

б) координацію;

в) концепцію;

г) інтеграцію.
10. Ефект, суть якого полягає у тому, що приплив прямих іноземних інвестицій дозволяє покращувати ефективність виробництва не лише на окремих підприємствах, переходить від підприємств із залученими ПІІ до інших підприємств і результатом якого є підвищення продуктивності та конкурентоспроможності економіки загалом:

а) логістичний ефект;

б) «перетікання ефективності»;

в) ефект підвищення продуктивності;

г) виробничий ефект.

ІІ. ПРАКТИКУМ
КОМПЛЕКСНА СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА 1
Розташований у Москві виробничий-складський комплекс «Хлібосол» (ВСК) обслуговує 50 магазинів, які торгують напівфабрикатами. 20 магазинів співробітничають із ВСК безпосередньо, а інші 30 – через два розподільні регіональні центри в Санкт-Петербурзі і Самарі, за кожним з яких закріплено по 15 магазинів.

ВСК «Хлібосол» розмістився в одній будівлі, яка містить склад і дві виробничі лінії з виготовлення рибних і м’ясних виробів. Склад загальною площею 2650 м2 знаходиться у центрі будівлі на мінімальній відстані від виробничих ліній і містить склад сухого зберігання місткістю 1052 палетомісць, холодильник на 400 палетомісць (температура зберігання від +1°С до +18°С) і морозилці на 1300 палетомісць (від -18°С до -24°С). Також компанія використовує окрему будівлю місткістю 1000 палетомісць для зберігання пакувальних матеріалів.

Склад оснащений електричними штабелерами вантажопід’ємністю до 1500 кг на висоту до 7 м та електричними візками, які використовуються для збору замовлень і їх переміщення у зону відвантаження.

ВСК функціонує цілодобово, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік, без зупинок. Для всіх співробітників складу встановлено 12-годинну робочу зміну при графіку роботи: два дні робочих, два – вихідних. У денній зміні працює 30 осіб, у нічну майже половина – 16.

Обов’язки нічних змін, як правило, зводяться до збирання замовлень магазинів і виробничих ліній, отримання продукції з виробництва і виконання відвантажень на експорт. Обов’язками денних змін є приймання продукції і відвантаження замовлень, зібраних нічною зміною.

При прийманні продукції кожну машину оглядає координатор, звертаючи особливу увагу на зовнішній вигляд продукції і цілісність упаковки. Оскільки для деяких видів продукції важливо враховувати їх температуру під час вступу, то компанією були складені норми температури для охолоджування продукції. Наприклад, для заморожених товарів температура не повинна перевищувати –17,9°С.

Хоч уся продукція надходить із ветеринарними свідоцтвами і сертифікатами відповідності, існує перелік товарів, приймання яких проводиться лише у присутності представника служби контролю якості (спеціаліста лабораторії). Він приймає участь в огляді і робить забір проб для аналізу.

Остаточне приймання товару за кількістю виконує координатор, заносячи одержані дані у контрольний лист. Після звірки контрольного листа і отримання дозволу від служби контролю якості, виконується оформлення документів на товар і внесення їх до інформаційної системи.Управління запасами. На складі раз на тиждень формується спеціальний звіт за всією товарною номенклатурою, у якому ключовими параметрами для менеджерів групи є продаж за тиждень і рівень запасу.

Оцінка поточного рівня запасу проводиться за допомогою значень мінімального, оптимального і максимального рівнів запасу. Якщо рівень запасу нижчий за мінімальне значення, то обов’язково проводиться допоставка. Питання лише в тому, скільки замовити. Бажано, щоб на момент наступного звіту запас опинився у допустимому інтервалі.

Якщо поточний запас перебуває в інтервалі між мінімальним і максимальним значеннями або трохи перевищує максимум, то потрібно буде провести розрахунок складського залишку через тиждень. Зробити це можна, порівнявши обсяги продажу за попередній тиждень із прогнозованим рівнем продажу на наступний. На основі отриманих результатів ухвалюється рішення про замовлення і його обсяг. У деяких випадках висновок про необхідність допоставки можна зробити, ґрунтуючись на даних про обсяг продажу за попередній тиждень і залишки на складі певних видів продукції.

Проаналізувавши, таким чином, залишки за усією номенклатурою, менеджери матеріальної групи формують замовлення і розклад надходження на тиждень вперед. Потім, після одержання замовлення від магазинів, складається розклад відправок і графік роботи співробітників.Управління замовленнями і відвантаження продукції. На складі існує відділ з роботи із покупцями, який двічі на тиждень приймає від магазинів замовлення на постачання продукції. Окрім функцій прийому й обробки замовлень цей відділ відповідає за підтримку одноманітності товарної номенклатури складу і магазинів, а також складання розкладів приходів і відправок.

Всі отримані замовлення розбиваються на групи по даті доставки і магазинам, від яких одержані заявки. На вказану в заявці дату для певного магазину формується одне замовлення. Після чого проводиться його перевірка на відповідність об’ємам кузовів наявних автомобілів. За необхідністю замовлення корегується. Потім його відправляють до магазину на підтвердження, у процесі чого магазин може внести до замовлення зміни. Після закінчення процедури узгодження остаточно сформоване замовлення надходить на склад, де його і збирають. Як правило, збирання закінчується хвилин за 30-40 до подачі машини, за цей час перевіряється комплектність замовлення, що дозволяє уникнути недостачі і надлишків товару під час відвантаження. Перед відвантаженням товару проводиться перевірка його температури, і лише після цього товар завантажують в кузов автомобіля.

Оформляються супровідні документи (ветеринарне свідоцтво, посвідчення якості тощо), завіряються накладні необхідною печаткою і підписами. Після цього машину зважують. Якщо різниця реальної ваги машини і ваги, указаної в товарно-транспортній накладній, складає більше 50 кг, то автомобіль відправляється на додатковий огляд. І лише після з’ясування, а по можливості, і усунення причин зміни ваги машина випускається на маршрут.

ВСК «Хлібосол» має власний парк автомобілів з 15 машин, за допомогою яких поставляє продукцію до магазинів Московської і Ленінградської областей. Магазини Самарської області обслуговуються місцевою транспортною компанією «Транспост».

За 2013 рік зі складу ВСК було здійснено 18 423 відправки, тобто в середньому 50 відвантажень на день і 1 535 – за місяць.
Завдання:


 1. Описати організаційну структуру і специфіку логістичної діяльності компанії.

 2. Діагностувати проблемні ситуації у ланцюгах поставок компанії

 3. Виходячи із розв’язання проблемних ситуацій, запропонувати пропозиції з удосконалення ланцюгів поставок підприємства.


КОМПЛЕКСНА СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА 2
Пан Іванов, менеджер з аналізу логістичних витрат ПрАТ «Зоря» (далі Зоря), зіткнувся із таким завданням. Новий директор з логістики, пан Смирнов, одержав лист від фірми «Русь» (далі Русь) – єдиного замовника компанії серед крупних роздрібних торговців товарами масового попиту, яка має претензії до роботи Зорі. Зокрема, Русь вказує на такі недоліки:

 • дуже часті випадки браку запасів;

 • низький рівень обслуговування і повільна реакція на сервісні запити;

 • високі ціни на продукцію.

Лист попереджав, що якщо Зоря хоче залишитися постачальником Русі, вона повинна:

 1. забезпечити пряму доставку замовлень безпосередньо в роздрібні магазини чотири рази на тиждень (замість трьох);

 2. встановити автоматизовану довідкову систему (вартість 10 тис. у.о.) для прискорення реакції на запити клієнтів;

 3. знизити ціни на продукцію на 5%.

Хоча попередній директор з логістики вже збирався запровадити запропоновані клієнтом зміни, пан Смирнов вчинив інакше. Він зажадав, щоб Іванов провів детальний аналіз прибутковості за всіма напрямами діяльності компанії Зоря. При цьому він попросив, щоб аналіз був підготовлений у вигляді електронних таблиць, що дозволять ґрунтовно вивчити результати. Іванов ніколи раніше цього не робив, але завдання потрібно було виконати за добу.

Довідка про компанію Зоря. Зоря займає п’яте місце за об’ємом виробництва шоколаду і шоколадних цукерок на російському ринку. Підприємство було засноване в Москві у 1962 році. Після невдалих спроб завоювати європейський ринок, фірма обмежилася в основному місцевими операціями.

Зараз фірма виготовляє і поставляє свою продукцію трьом типам підприємств роздрібної торгівлі: • бакалійним магазинам;

 • аптекам;

 • крупним магазинам (супермаркетам), що реалізують товари масового споживання.

Найбільша частка продажу зосереджена на бакалійному сегменті, де 36 магазинів щорічно купують 40 тис. од. продукту і приносять компанії понад 50 % доходу.

У аптечному сегменті на 39 торговельних підприємств припадає щорічно 18 тис. од. продукту – понад 27 % річного доходу.

У сегменті товарів масового попиту у Зорі є лише один клієнт, що має в своєму розпорядженні три торговельні точки і забезпечує щорічно 22 од. продукції – 22 % доходу компанії.

Весь розподіл здійснюється безпосередньо із доставкою в магазини, причому водії займаються ще і прийманням залежаних продуктів, які підлягають поверненню, а також розміщенням доставлених товарів в торгових залах і підсобних приміщеннях.

Нещодавно Зоря розпочала активні пошуки шляхів розширення своєї ринкової частки у сегменті товарів масового споживання, які мають високий потенціал прибутковості. Проте, хоча фірмі в основному відома загальна ринкова ситуація, сегментний аналіз споживачів вона ніколи не виконувала.

Статистика діяльності. Нещодавно пан Іванов відвідував семінар в одному крупному університеті м. Москви, присвячений аналізу витрат по видах діяльності (бізнес-процесам, операціям). Він вирішив застосувати набуті знання до конкретної ситуації, але не був упевнений в тому, що точно знає, як це зробити. Він не цілком розумів зв’язок між калькуляцією витрат за видами діяльності і сегментним аналізом прибутку, але був упевнений, що першим кроком має бути визначення відповідних витрат. Іванов дістав копію останнього звіту про прибутки і збитки Зорі (табл.1). Крім того, у нього була інформація про логістичні витрати по видах діяльності підприємства (табл.2).

Таблиця 1

Звіт про фінансові результати

Показник


Величина, тис. грн

Дохід


Чистий дохід з продажів

Відсотковий дохід, інші доходи153 615, 00

150 400, 00

3 215, 00


Витрати

Собівартість проданих товарів

Інші витрати виробництва

Маркетингові та інші витрати

Відсоткові платежі


144 284, 20

84 000, 00

5660, 00

52 151, 20

2 473, 00


Прибуток

Податок на прибутокЧистий прибуток

9 330, 80

4 198, 865 131, 94


Поділіться з Вашими друзьями:

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал