Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальностей 075 «Маркетинг» та 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчанняСторінка4/4
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

24. До маркетингового мікросередовища відносяться?

А. Товар, ціна, канали розподілу, стимулювання збуту.

Б. Економічні, соціальні, політичні, технологічні, конкурентні, географічні фактори.

В. Споживачі, посередники, постачальники та конкуренти.

Г. Внутрішня структура підприємства та організаційні.
25. Що розуміють під місткістю ринку?

А. Максимально можливий обсяг реалізації певного виду товару на даному ринку за певний проміжок часу.

Б. Кількість товару певного виду, який є на ринку на визначений момент часу.

В. Частину ринку, якому притаманні певні споріднені ознаки.

Г. Сукупність потенційного та наявного попиту на товар на даному ринку за рік.
26. Що розуміють під насиченістю ринку?

А. Максимально можливий обсяг реалізації певного виду товару на даному ринку за певний проміжок часу.

Б. Кількість товару певного виду, який є на ринку на визначений момент часу.

В. Частину ринку, якому притаманні певні споріднені ознаки.

Г. Сукупність потенційного та наявного попиту на товар на даному ринку за рік.
27. До основних інструментів аналізу товарної політики підприємства відносять?

А. АВС - аналіз.

Б. Матриця Бостонської консалтингової групи.

В. Оцінювання конкурентоспроможності товару.

Г. Усі відповіді вірні.
28. Який показник конкурентоспроможності характеризує ступінь задоволення потреби в цілому?

А. Одиничний показник.

Б. Груповий показник.

В. Інтегральний показник.

Г. Комплексний показник.
29. Яким чином розраховується інтегральний показник конкурентоспроможності?

А. Сумою добутків одиничних показників та коефіцієнт вагомості кожного з них.

Б. Відношенням значення параметру товару, що оцінюється до значення параметру аналогічного товару конкуруючого підприємства.

В. Відношення групових показників за технічними параметрами до економічних.

Г. Сумою групових показників за технічними та економічними параметрами.

30. При яких умовах попит є еластичним за ціною?

А. Коли незначні зміни в ціні товару призводять до незначних змін в обсягах товарів.

Б. Коли незначні зміни в ціні товару призводять до значних змін в обсягах товарів.

В. Коли значні зміни в ціні товару призводять до незначних змін в обсягах товарів.

Г. Коли незначні зміни в ціні товару не призводять до змін в обсягах товарів.
31. Яку цінову стратегію слід застосовувати при високій якості та високій ціні товару?

А. Стратегію «цінових війн».

Б. Стратегію «цінових переваг».

В. Стратегію «дорогих товарів».

Г. Стратегію «цінового обману».
32. Яку цінову стратегію слід застосовувати при низькій якості та високій ціні товару?

А. Стратегію «цінових війн».

Б. Стратегію «цінових переваг».

В. Стратегію «дорогих товарів».

Г. Стратегію «цінового обману».
33. На яких положеннях ґрунтується маркетингове планування?

А. На аналізі тенденцій ринку покупців, конкуренції і можливостей.

Б. На розробці маркетингових стратегій, які сконцентровані на перевагах підприємства.

В. На розробці програм маркетингу, що включає реалізацію заходів із маркетингу-мікс.

Г. Усі відповіді вірні.
34. Як поділяються маркетингові плани залежно від об’єкту?

А. Довгострокові, середньострокові, короткострокові.

Б. Продуктові; асортиментні; як розділ загального бізнес-плану.

В. Цільові та предметні.

Г. Корпоративні; дивізіонні; бізнесові.
35. Як поділяються маркетингові плани залежно від предмету?

А. Довгострокові, середньострокові, короткострокові.

Б. Продуктові; асортиментні; як розділ загального бізнес-плану.

В. Цільові та предметні.

Г. Корпоративні; дивізіонні; бізнесові.

36. Які ключові аспекти включає АСП – підхід до маркетингового планування?

А. Алгоритм, ситуація, програма.

Б. Аналіз, стратегія, практика.

В. Аналіз, стратегія, програма.

Г. Аналіз, стратегічні та тактичні рішення, програма комплексу маркетингу.
37. Яку маркетингову стратегію слід застосовувати, якщо існують внутрішні резерви для зростання обсягів продажу?

А. Інтенсивне зростання.

Б. Інтеграційне зростання.

В. Диверсифіковане зростання.

Г. Вірна відповідь відсутня.
38. Яку маркетингову стратегію слід застосувати для збереження важливих джерел постачання?

А. Прямої інтеграції.

Б. Зворотної інтеграції.

В. Горизонтальної інтеграції.

Г. Концентрації.
38. Яку маркетингову стратегію слід застосувати при концентрації уваги підприємства на одній чи кількох нішах ринку?

А. Стратегію зростання.

Б. Стратегію лідера.

В. Стратегію спеціалізації.

Г. Стратегію диференціації.
39. Яку стратегію слід застосувати при збільшенні обсягів збуту за допомогою більш агресивного маркетингу?

А. Глибокого проникнення на ринок;

Б. Розширення меж ринку;

В. Горизонтальної інтеграції;

Г. Диференціації.
40. Як поділяються стратегії утримання конкурентних переваг (за М. Портером)?

А. Стратегія проникнення на ринок; стратегія розвитку ринку; стратегія розвитку через товари; стратегія розвитку через товари і ринки.

Б. Стратегія лідерства; стратегія диференціації; стратегія спеціалізації.

В. Стратегія прямої інтеграції; стратегія зворотної інтеграції; стратегія горизонтальної інтеграції.

Г. Стратегія концентричної (вертикальної) диверсифікації; стратегія горизонтальної диверсифікації; стратегія конгломеративної (чистої) диверсифікації.
41. В яких координатах здійснюється вибір стратегії маркетингу за матрицею А. Д. Літла (модель АДЛ/ЛС)?

А. Зрілість сектору – становище щодо конкурентів.

Б. Ринок – продукт.

В. Ефект співвідношення витрат – обсяг ефекту диференціації.

Г. Темпи зростання ринку – відносна частка ринку підприємства.
42. В яких координатах здійснюється вибір стратегії маркетингу за матрицею БКГ?

А. Зрілість сектору – становище щодо конкурентів.

Б. Ринок – продукт.

В. Ефект співвідношення витрат – обсяг ефекту диференціації.

Г. Темпи зростання ринку – відносна частка ринку підприємства.

43. Що собою являють «дійні корови» згідно матриці БКГ?

А. Перебувають на етапі зростання життєвого циклу, є лідерами на даному ринку.

Б. Перебувають на етапі спаду життєвого циклу і позиція яких є найменш привабливою.

В. Перебувають на початковому етапі життєвого циклу і характеризуються високими показниками темпів зростання ринку і низьким показником відносної частки ринку.

Г. Перебувають на етапі зрілості, приносять високі прибутки.
44. Що собою являють «зірки» згідно матриці БКГ?

А. Перебувають на етапі зростання життєвого циклу, є лідерами на даному ринку.

Б. Перебувають на етапі спаду життєвого циклу і позиція яких є найменш привабливою.

В. Перебувають на початковому етапі життєвого циклу і характеризуються високими показниками темпів зростання ринку і низьким показником відносної частки ринку.

Г. Перебувають на етапі зрілості, приносять високі прибутки.
45. При яких умовах згідно матриці Дж. Електрик характерна стратегія «вибіркового зростання»?

А. Висока привабливість галузі та низька сила позиції бізнесу.

Б. Середня привабливість галузі та середня сила позиції бізнесу.

В. Висока привабливість галузі та середня сила позиції бізнесу.

Г. Середня привабливість галузі та низька сила позиції бізнесу.
46. Які основні положення закладаються в концепції маркетингової діяльності?

А. Основи господарської політики відносно реалізації цілей розвитку підприємства.

Б. Формування та реалізація маркетингових стратегій.

В. Практичні заходи з поліпшення маркетингової діяльності.

Г. Формування та розробка комплексу маркетингу
47. На який термін розробляються стратегічні маркетингові плани?

А. Менше 1 року.

Б. 1-3 роки.

В. 3-5 роки.

Г. Більше 5 років.
48. Які існують моделі розробки стратегічного плану маркетингу?

А. За принципом «згори вниз» та як частини загального плану.

Б. За принципом «згори вниз» та «знизу вгору».

В. Зустрічне та кругове.

Г. За принципом «знизу вгору» та як частини загального плану.
49. З якого етапу слід розпочинати розробку маркетингової програми?

А. Аналіз ринку.

Б. Визначення маркетингових цілей.

В. Розробка комплексу маркетингу.

Г. Складання бюджету маркетингу.
50. Що слід розуміти під тактичним плануванням?

А. План дії підприємства на кожний окремий рік протягом усього стратегічного періоду;

Б. План виробництва кожного товару, план ринкової діяльності підприємства;

В. План дії кожного підрозділу підприємства, спрямований на досягнення стратегічної мети підприємства;

Г. Відповіді пунктів А та В доповнюють один одного.
51. В якому розділі бізнес-плану зазначаються шляхи реалізації проектів продажу?

А. Маркетингова програма;

Б. Аналіз ринку;

В. Фінансовий план;

Г. Менеджмент.

52. Який розділ бізнес-плану складається після розробки усіх розділів?

А. Маркетингова програма;

Б. Резюме;

В. Фінансовий план;

Г. Критичні ризики і можливі проблеми.
53. Який тип контрою не належить до маркетингового?

А. Контроль ефективності.

Б. Контроль прибутковості.

В. Стратегічний контроль.

Г. Контроль запобігання банкрутству.
54. Що є метою маркетингового стратегічного контролю?

А. Перевірка, чи було досягнуто запланованих результатів.

Б. Перевірка, де підприємство отримує і витрачає кошти.

В. Оцінка і підвищення ефективності маркетингової діяльності.

Г. Перевірка, чи використовує підприємство свої можливості по відношенню до ринків, продуктів і каналів збуту.
55. Що є метою маркетингового контролю прибутковості?

А. Перевірка, чи було досягнуто запланованих результатів.

Б. Перевірка, де підприємство отримує і витрачає кошти.

В. Оцінка і підвищення ефективності маркетингової діяльності.

Г. Перевірка, чи використовує підприємство свої можливості по відношенню до ринків, продуктів і каналів збуту.
56. Що таке система контролінгу?

А. Контролювання певного виду діяльності за науково обґрунтованою методикою.

Б. Контролювання будь-якого виду діяльності, що здійснюється спеціалізованим сертифікованим підприємством.

В. Контроль, в основу якого покладено концепцію об’єднання в єдине ціле систем контролю, планування та управління.

Г. Усі вище перелічені варіанти відповідей доповнюють одне одного.
57. Які аспекти не включає мотивація маркетингової діяльності підприємства?

А. Мотивацію споживача.

Б. Мотивацію торгового персоналу.

В. Мотивацію конкурентів.

Г. Мотивацію посередників.
58. При якому типу мотивації слід використовувати знижки на товар?

А. Мотивації покупця.

Б. Мотивації торгового персоналу.

В. Мотивації дистриб’юторів та дилерів.

Г. Вірні відповіді А та В.
59. За яких умов застосовуються реактивний маркетинг?

А. Коли підприємство просто продає товар.

Б. Коли торгові представники підприємства пропонують певні пропозиції по вдосконаленню товару чи послуг.

В. Коли всі партнери, включаючи покупців, займаються сумісним пошуком шляхів ефективного ведення бізнесу.

Г. Коли продається товар і водночас заохочує споживача звертатись до виробника при необхідності.
60. Які елементи включає модель ефективного організовування маркетингу на підприємстві (4С)?

А. Стратегія, ситуація, співорганізатори, стимули.

Б. Стратегія, соратники, сприяння, стимули.

В. Ситуація, стимули, співучасники, співзалежність.Г. Стратегія, стимули, сприяння, ситуація.

3. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Сутність і основні категорії маркетингового менеджменту.

 2. Основні концепції маркетингового менеджменту

 3. Мета, основні функції і завдання маркетингового менеджменту.

 4. Принципи і методи управління маркетингом.

 5. Складові процесу маркетингового менеджменту.

 6. Сучасні проблеми і тенденції розвитку маркетингового менеджменту

 7. Принципи організації управління маркетингом на підприємстві.

 8. Алгоритм створення маркетингового підрозділу на підприємстві

 9. Функції, права та обов’язки служби маркетингу на підприємстві

 10. Рівні маркетингового менеджменту на підприємстві

 11. Еволюція розвитку організаційних структур маркетингу.

 12. Підходи до організації маркетингових підрозділів. Функціональна організація.

 13. Підходи до організації маркетингових підрозділів. Географічна (регіональна) організація.

 14. Підходи до організації маркетингових підрозділів. Продуктова (товарна) організація.

 15. Підходи до організації маркетингових підрозділів. Ринкова організація.

 16. Підходи до організації маркетингових підрозділів. Функціонально-продуктова організація. Функціонально-ринкова організація

 17. Підходи до організації маркетингових підрозділів. Продуктово-ринкова організація. Функціонально-продуктово-ринкова організація.

 18. Підходи до організації маркетингових підрозділів. Організація матричного типу.

 19. Інтегровані маркетингові організаційні структури.

 20. Неінтегровані маркетингові організаційні структури.

 21. Сутність та зміст маркетингового планування.

 22. Мета, завдання та принципи маркетингового планування

 23. Організація маркетингового планування. АСП-підхід.

 24. Алгоритм маркетингового планування Дж. Вествуда та Г.Асселя.

 25. Маркетингове планування за результатами.

 26. Класифікація маркетингових планів та їх характеристика.

 27. Структура маркетингового плану.

 28. Засади оцінки якості маркетингового плану.

 29. Умови ефективної організації маркетингового планування.

 30. Сутність та класифікація стратегій маркетингу.

 31. Етапи розробки маркетингової стратегії.

 32. Вибір стратегії маркетингу на підприємстві.

 33. Матриця Бостонської консалтингової групи.

 34. Матриця Мак-Кінзі.

 35. Матриця «ринок-продукт».

 36. Матриця А. Делітла.

 37. Сутність та предмет стратегічного маркетингового планування.

 38. Завдання та принципи стратегічного планування маркетингу

 39. Моделі стратегічного маркетингового планування.

 40. Методи розроблення і здійснення маркетингових програм.

 41. Сутність та зміст маркетингового тактичного планування.

 42. Структура тактичного плану маркетингу.

 43. Структура бізнес-плану підприємства.

 44. Алгоритм маркетингового тактичного планування.

 45. Менеджерська сутність маркетингової мотивації.

 46. Мотивація орієнтування підприємства на споживача.

 47. Мотивація покупця.

 48. Мотивація торгового персоналу.

 49. Ділова етика в маркетинговому управлінні.

 50. Сутність і зміст процесу контролю маркетингової діяльності.

 51. Види маркетингового контрою. Контроль річних планів.

 52. Види маркетингового контрою. Контроль прибутковості.

 53. Види маркетингового контрою. Контроль ефективності.

 54. Види маркетингового контрою. Стратегічний контроль.

 55. Види маркетингового контрою. Контроль при управлінні маркетингом за результатами.

 56. Суть та структура системи контролінгу.

 57. Аналіз маркетингової діяльності підприємства.

 58. Напрями аналізу результатів маркетингової діяльності підприємства.

 59. Маркетинговий аудит та основні його характеристики.

 60. Організація маркетингового аудиту.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Балабанова Л.В. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / за ред. Л.В.Балабанової. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 354с.

 2. Белявцев М.І. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник для студентів вузів / М.І. Белявцев,, В.Н. Воробйов. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 407 с.

 3. Біловодська О.А. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник / О. А. Біловодська ; М-во освіти і науки України. - К. : Знання, 2010. - 332 с.

 4. Ілляшенко С.С. Маркетинг для магістрів: навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.С. Іляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 928с.

 5. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Экспресс-курс. / Ф. Котлер – 2-е изд.: Пер. з англ. – С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2005. – 464с.

 6. Крикавський Є.В. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / Є.В. Крикавський, І.О. Дейнега, О.В. Дейнега, І.Ф. Лорві: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 380 с. – (Серія Світ маркетингу та логістики». – Вип.8).

 7. Куценко В.М.. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / В.М. Куденко . – К.: – МАУП, 2003. – 184с.

 8. Морохова В.О. Маркетинговий менеджмент. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 7.050108, 8.050108 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання / В.О. Морохова, І.Ф. Лорві, Н.В. Герасимяк. - Луцьк.: ЛНТУ, 2008.– 60 с.

 9. Морохова В.О. Маркетинговий аналіз: навчальний посібник / В.О. Морохова, О.В. Бойко, Н.В. Герасимяк. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 340 с

 10. Лорві І.Ф. Маркетинговий менеджмент. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.050108, 8.050108 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / І.Ф. Лорві. - Луцьк: ЛНТУ, 2013.– 108 с

 11. Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник для студентів вузів / В.П. Пелішенко – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 200с.

 12. Управлінський аналіз: навч. посібник / За заг. ред. д.е.н., професора З.В. Герасимчук // О.В. Бойко, Н.М. Василик, І.М. Вахович, С.Я. Войтович, Ю.В. Волинчук, З.В. Герасимчук, Н.В. Герасимяк, О.В. Драченко, В.Л. Загоруйко, Л.Л. Ковальська, О.В. Ковальчук, О.В. Кощій, І.В. Кривов’язюк, Н.С. Куцай, І.Ф. Лорві, О.М. Лютак, В.О. Морохова, І.В. Олександренко, Н.С. Різник, Н.Т. Рудь, Л.В. Савош, Л.В. Стрижеус, А.О. Тендюк. - Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2013. – 1002 с.

Маркетинговий менеджмент Текст: методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальностей 075 «Маркетинг» та 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання / І. Ф. Лорві. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2017. – 40 с.

Комп’ютерний набір І. Ф. Лорві

Редактор І. Ф. Лорві

Підп. до друку 2017р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. 1,57. Обл.-вид. арк. 1,6.

Тираж 50 прим. Зам__.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75Друк – РВВ Луцького НТУ
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал