Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 12010003 «Медико-профілактична справа»Сторінка5/8
Дата конвертації17.02.2017
Розмір0.86 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

Тема 5. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин.План заняття
1. Законодавче забезпечення прав пацієнта: міжнародні стандарти та національні акти.

2. Права пацієнта в окремих напрямах медичної діяльності.

3. Правове регулювання обов’язків пацієнта в Україні.

4. Правове регулювання професійних прав й обов’язків медичних працівників.

5. Правовий статус лікуючого лікаря за національним законодавством.

6. Правовий статус закладу охорони здоров’я.


Питання для самоконтролю


 1. Назвіть необхідні умови для набуття фізичною особою статусу пацієнта.

 2. Проаналізуйте суть права пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників.

 3. Назвіть загальні обов’язки пацієнта, передбачені чинним законодавством України.

 4. Розкрийте зміст обов’язку пацієнта виконувати медичні приписи лікуючого лікаря та правові наслідки його невиконання.

 5. Назвіть спеціальні обов’язки пацієнта, передбачені чинним законодавством України.

 6. Дайте визначення поняття «медичний працівник».

 7. Вкажіть професійні права медичних працівників, якими вони наділені при наданні медичної допомоги.

 8. Які вимоги ставляться до особи, яка має намір займатися медичною чи фармацевтичною діяльністю?

 9. Які законодавчі обмеження встановленні щодо медичних та фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності?

 10. Окресліть особливості правового статусу лікуючого лікаря за законодавством України.


Тестові завдання
1. У відповіді під яким номером правильно вказано міжнародно-правовий стандарт, присвячений правовому регулюванню прав пацієнта:

1) Рекомендації Ради Європи щодо прав хворого і помираючого (1976);

2) Хартія про права лікарняних пацієнтів (1979);

3) Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта;

4) Європейська хартія прав пацієнтів (2002);

5) усі вищенаведені відповіді є правильними.


2. У відповіді під яким номером неправильно вказано загальний професійний обов’язок медичних працівників:

1) сприяти охороні та зміцненню здоров’я людей, запобіганню і лікуванню захворювань, подавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу;

2) постійно підвищувати рівень професійних знань та майстерності;

3) подавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони здоров’я.

4) надавати достовірну, своєчасну, у повному обсязі медичну інформацію;

5) безплатно подавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях.


3. У відповіді під яким номером правильно вказано загальний професійний обов’язок медичних працівників:

1) постійно підвищувати рівень професійних знань та майстерності;

2) подавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони здоров’я;

3) безплатно подавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях;

4) поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати, в тому числі власним прикладом, здоровий спосіб життя;

5) усі вищенаведені відповіді є правильними.


4. У відповіді під яким номером правильно вказано права пацієнта в контексті надання медичної допомоги:

1) право на відмову від виконання медичних приписів лікуючого лікаря у випадку, якщо серед них визначено прийом лікарських засобів виключно іноземного виробництва;

2) право вимагати заміни лікуючого лікаря;

3) право не виконувати правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, у якому знаходиться пацієнт на стаціонарному лікуванні;

4) право на отримання відшкодування за шкоду, заподіяну у зв’язку з відмовою від виконання медичних приписів лікуючого лікаря;

5) усі вищенаведені відповіді є правильними.


5. У відповіді під яким номером неправильно вказано загальне професійне право медичних працівників:

1) право на заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації;

2) право на підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років у відповідних закладах та установах;

3) право на скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку у випадках, встановлених законодавством;

4) право відмовитись від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення;

5) право на встановлення у державних закладах охорони здоров’я посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.Ситуативні задачі
Задача 1. Громадянка М., працюючи лікарем туберкульозного диспансеру, захворіла на закриту форму туберкульозу. Після тривалого та вартісного лікування гр. М. звернулась до головного лікаря із заявою про відшкодування їй коштів на лікування. Головний лікар відмовив гр. М., посилаючись на те, що вона була повідомлена про наслідки, які можуть настати у процесі діяльності в момент прийняття її на роботу. Громадянка М. звернулася до працівника відділу з охорони праці з вимогою відшкодування їй витрат на лікування. Працівник відділу охорони праці пояснив, що таке відшкодування може бути проведено лише у випадку коли даний факт буде підтверджений висновком медико-соціальної експертної комісії. Зібравши всі необхідні документи, в т.ч. і висновок МСЕК про наявність у гр. М. професійного захворювання, остання звернулась до суду з позовом про відшкодування матеріальної та моральної шкоди у зв’язку з професійним захворюванням.

Дайте правову оцінку наведеної ситуації. Чи має місце порушення професійних прав медичного працівника в даному випадку?


Задача 2. Гр. Д. перебував на лікуванні в гастроентерологічному відділенні Ж. міської лікарні у зв’язку з загостренням гастриту. Пацієнту було призначено курс лікування на який він погодився, але виконував його періодично. Медична сестра неодноразово скаржилась лікуючому лікарю на те, що незважаючи на її прохання і пояснення, пацієнт відмовляється від таблетованого лікування, палить у коридорі відділення, порушує режим дієтичного харчування. Лікуючий лікар також відзначив те, що пацієнт полишав стаціонар, не інформуючи про це медичний персонал, неодноразово був відсутній на ранішніх і вечірніх обходах, не дотримувався медичних приписів.

Вкажіть, яким чином адміністрації закладу охорони здоров’я, лікуючому лікарю слід відреагували на таку поведінку пацієнта? Чи можна достроково виписати його зі стаціонару? Які документи при цьому слід підготувати?


Задача 3. У дитячу обласну лікарню було госпіталізовано 10-річного хлопчика, який випав з балкона 5-го поверху й отримав тяжкі ушкодження, що спричинили кровотечу, розвиток геморагічного шоку. Лікарі, провівши обстеження, встановили, що необхідне термінове переливання крові, однак батьки згоди на таке втручання не дали, мотивуючи тим, що така процедура може бути небезпечною для дитини, оскільки може відбутись зараження ВІЛ-інфекцією, гепатитом В і С. Лікарі поінформувати батьків про можливі наслідки для їхнього сина, але батьки наполягали на тому, аби кров не переливали.

Вкажіть, яким чином слід відреагували на таку поведінку батьків пацієнта, яким чином Ви б спробували вирішили конфлікт з батьками хлопчика? Наведіть алгоритм дій медичного працівника на випадок, якщо отримати дозвіл на переливання крові від батьків таки б не вдалося.


Міжнародно-правові стандарти


 1. Принципи медичної етики: Генеральна Асамблея ООН; Резолюція 37/194, від 18.12.1982 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_285&test=Mfu3Yyo

 2. Рекомендація щодо медичного обслуговування: МОП; Рекомендація від 12.05.1944 р. № 6 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 3. Міжнародний кодекс медичної етики: 3-я Генеральна Асамблея ВМА; Міжнародний документ, Кодекс від 01.10.1949 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_002

 4. Положення про захист прав і конфіденційність пацієнта: Всесвітня медична асоціація; Положення від 01.10.1993 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=990_056

 5. Конвенція про відшкодування працівникам під час професійних захворювань: МОП; Конвенція вiд 10.06.1925 р. № 18 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_112

 6. Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників: Всесвітня медична асоціація, Декларація від 30.10. 1985 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_325


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; Закон вiд 16.01.2003 р. № 435-IV // Інформаційний бюлетень НКРЕ. - 2003 р.- № 7.

 3. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 4. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Верховна Рада України; Закон від 16.07.1999 р.  1007-XIV// Відомості Верховної Ради України .- 1999.- № 41.- Ст.377 .

 5. Про психіатричну допомогу: Верховна Рада України; Закон вiд 22.02.2000 р. №1489-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 19. — Ст. 143.

 6. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Верховна Рада України; Закон від 12.12.1991 р. № 1972-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 11. — Ст. 152.

 7. Про екстрену медичну допомогу: Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 р.   5081-VI//Голос України від 17.08.2012 р.- № 152.

 8. Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Кабінет Міністрів України; Постанова від 22.06.2011 р. N 667[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/667-2011-%D0%BF

 9. Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах: Кабінет Міністрів України; Постанова від 16.01.2003 р. № 36 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/36-2003-%D0%BF.

 10. Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції: Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 16.10.1998 р. № 1642 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1642-98-%D0%BF

 11. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: МОЗ України; Наказ від 02.02.2011 р.  49 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0171-11

 12. Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій: МОЗ України; Наказ вiд 21.05.2007 р. № 246 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07


Рекомендована література


 1. Агиевец С.В. Теоретические проблемы правового регулирования медицинской помощи: [монография]. – Гродно: ГрГУ, 2002. – 168 с.

 2. Акопов В.И. Медицинское право: Книга для врачей, юристов и пациентов.– М.: МарТ; Ростов н/Д: МарТ, 2004.- 368 с.

 3. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 4. Булеца С.Б. Право фізичної особи на життя та здоровя (порівняльно-правовий аспект): [Монографія] / С.Б. Булеца. – Ужгород: Ліра, 2006. – 172 с.

 5. Медицинское право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Дерягин, Д.И. Кича, О.Е. Коновалов. – М.: ЮНИТА – ДАНА: Закон и право, 2010. – 239 с. – (Серия «Dura lex, sed lex»).

 6. Медицинское право: учебн. пособие / С.Ю. Сашко, Л.В. Кочорова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. - 352 с.

 7. Пищита А.Н. Првовое регулирование медицинской деятельности в современной России. Теоретико-правовые аспекты. – М.: ЦКБ РАН, 2008. – 196 с.

 8. Савицкая А. Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием. – Львов: Вища школа, 1982.- 195 с.

 9. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я. Монографія. – Львів: Астролябія, 2007.- 224с

 10. Сергеев Ю.Д. Медицинское право: учебный комплекс: в 3 т. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 784 с.

 11. Стеценко С. Г. Право и медицина: проблемы соотношения. – М.: Международный университет, 2002. - 248 с.

 12. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.

 13. Сучасне українське медичне право: Монографія / За заг.ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010.– 496 с.


Додаткова література


 1. Болотіна Н.Б. Пацієнт: поняття, права та обов’язки / Н.Б. Болотіна // Правова держава: щорічних наук.праць / Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. (Вип. 14). – К., 2003. – С. 301-309.

 2. Глуховський В.В. Дотримання прав пацієнтів в Україні // Охорона здоров’я в регіонах: влада і громада. Зб. мат. по дослідженню політики стосовно охорони здоров’я в Україні. – Одеса, 2007.- С. 94–102.

 3. Сенюта І. Право людини на охорону здоров’я як гарантія здійснення права на життя // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2005.– Вип. 41.– С. 23-33.

 4. Сенюта І. Право пацієнта на медичну інформацію // Управління охороною здоров’я: [Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю. Львів, 29 січня-14 березня 2003 р.] - Львів, 2003.- С. 93-95.

 5. Сенюта І. Право людини на медичну допомогу: деякі теоретико-практичні аспекти // Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи удосконалення) [Матеріали IІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції Львів, 17-18 квітня 2008 р.] / Упоряд. Сенюта І.Я., Терешко Х.Я. – Львів: Видавництво ЛОБФ „Медицина і право”, 2008. – С. 277 – 283.

 6. Сенюта І. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин в умовах запровадження обов’язкового соціального медичного страхування // Охорона здоров’я України. – 2009. - № 2 (34). – С. 77 – 83.

 7. Сенюта І. Права пацієнтів у Рішеннях Європейського Суду з прав людини // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2009. – Вип. 48. – С. 13–20.

 8. Скалецька З.С. Права пацієнтів: поняття та особливості захисту / З.С. Скалецька // Особливості правового захисту прав пацієнтів: матеріали семінару-тренінгу (част.)  – Київ, 2006. – С. 1 - 20.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал