Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 12010003 «Медико-профілактична справа»Сторінка3/8
Дата конвертації17.02.2017
Розмір0.86 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

Тема 2. Медичне правознавство в системі вищої медичної освітиПлан заняття
1. Медичне правознавство як навчальна дисципліна.

2. Правовідносини в сфері охорони здоров’я: поняття та склад.

3. Суб’єкти правовідносин в сфері охорони здоров’я.

4. Об'єкти правовідносин в сфері охорони здоров'я.

5. Джерела права, що регламентують правовідносини в сфері охорони здоров’я.
Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення поняття «медичне правознавство».

2. Охарактеризуйте медичне правознавство як складову юридичної і медичної наук.

3. Охарактеризуйте медичне правознавство як навчальну дисципліну.

4. Запропонуйте дефініцію поняття «медичне право як галузь права».

5. Визначте основні риси, що характеризують медичне право як галузь права.

6. Розкрийте поняття «медичні правовідносини». Назвіть основні види медичних правовідносин.

7. Дайте визначення поняття «суб’єкти медичних правовідносин» і назвіть їх види.

8. Назвіть класифікаційні групи джерел права, що регламентують відносини в сфері охорони здоров’я.

9. Дайте структурно-змістову характеристику Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» як джерела медичного права.

10. Наведіть кілька прикладів (5-6) міжнародно-правових актів в сфері охорони здоров’я.


Тестові завдання
1. Вставте пропущене слово: «Медичне право – це комплексна галузь права, що включає сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері …»:

1) охорони здоров’я;

2) медичної практики;

3) медичної допомоги;

4) лікарської діяльності;

5) ліцензування певних видів медичної практики.


2. Одним з елементів медичних правовідносин є:

1) метод;

2) зміст;

3) структура;

4) предмет;

5) джерела.


3. У відповіді під котрим номером неправильно вказана одна з особливостей джерел медичного права України:

1) наявність у Конституції України положень, присвячених загальним питанням регламентації медичної діяльності в Україні;

2) існування загального нормативно-правового акту в сфері медичної діяльності – Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

3) наявність норм, що регулюють медичні правовідносини, в інших галузях права (кримінальне, цивільне, адміністративне й ін.);

4) комплексний характер медичного права України пов’язаний з розташуванням правових норм, що регулюють медичні правовідносини, в інших галузях права;

5) жоден чинний кодифікований акт не містить положень, присвячених питанням регламентації медичної діяльності в Україні.


4. Вкажіть, які завдання не належать до науки медичного права України:

1) вивчення теоретико-правових аспектів вітчизняного медичного права;

2) дослідження особливостей передового зарубіжного досвіду в галузі юридичної регламентації медичної діяльності;

3) вироблення пропозицій, спрямованих на вдосконалення законодавчої бази сфери охорони здоров’я в Україні;

4) прийняття законодавчих актів, присвячених регламентації питань медичного права;

5) дослідження в галузі історії правового регулювання медичної діяльності.


5. Під якими номерами неправильно зазначені законодавчі принципи охорони здоров’я:

1) визнання охорони здоров'я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу України;

2) дотримання прав і свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров'я та забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій;

3) гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами, підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих верств населення;

4) медична допомога надається на засадах медичного страхування;

5) рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в сфері охорони здоров'я.


Ситуативні задачі
Задача 1. Працівники австрійської компанії, що знаходиться на території України, вирішили звернутися за захистом свого права на охорону здоров’я до суду, посилаючись на Європейську соціальну хартію (1996). Чи передбачене зазначене право у вказаному міжнародному нормативно-правовому акті? Чи правомірно використано зазначене джерело права? Якими повноваженнями наділений Європейський комітет з соціальних прав?
Задача 2. У 2003 році в м. Одеса з танкера «Х» було викинуто в море 3 тонни хімічних відходів, внаслідок чого двадцять три особи, які відпочивали в цей час на пляжі, звернулися до лікарень з різноманітними симптомами хімічного отруєння. У яких нормативно-правових актах передбачено право людини на охорону здоров’я? Чи мають зазначені особи право на відшкодування шкоди, заподіяної їхньому здоров’ю в описаній ситуації? Які правові норми виступатимуть у такому випадку правовою підставою для відшкодування?
Задача 3. В одній із приватних лабораторій двоє вчених вирішили таємно провести спільні досліди щодо клонування людини. Який нормативно-правовий акт України встановлює порядок та умови клонування? Дайте правову оцінку окресленої ситуації на підставі міжнародних стандартів.
Міжнародно-правові стандарти


 1. Загальна декларація прав людини: ООН; Декларація від 10.12.1948 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015

 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи; Конвенція від 04.11.1950 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

 3. Європейська соціальна хартія: Рада Європи; Хартія від 18.10.1961 р.  ETS N 35 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_062

 4. Європейська соціальна хартія (переглянута):
  Рада Європи; Хартія від 03.05.1996 р  ETS N 163 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_062

 5. Міжнародний кодекс медичної етики: 3-я Генеральна Асамблея ВМА; Міжнародний документ, Кодекс від 01.10.1949 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_002

 6. Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину: Рада Європи, Європейський Союз; Конвенція від 04.04.1997 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_334

 7. Дванадцять принципів організації охорони здоров'я для будь-якої національної системи охорони здоров’я: Всесвітня медична асоціація; Принципи від 01.10.1963 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_004

 8. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому,
  що принижує гідність, поводженню чи покаранню: Рада Європи; Конвенція від 26.11.1987 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_068

 9. Європейська конвенція про соціальну та медичну допомогу та Протокол до неї (ETS N 14): Рада Європи; Конвенція від 11.12.1953 р.  ETS N 14 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_068


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; Закон від 16.01.2003 р. № 435-IV // Інформаційний бюлетень НКРЕ. - 2003 р. - № 7.

 3. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 4. Про виконання рішень за застосування практики Європейського Суду з прав людини: Верховна Рада України; Закон вiд 23.02.2006 р. № 3477-IV // Урядовий кур'єр вiд 30.03.2006 р. - № 60.

 5. Про заборону репродуктивного клонування людини: Верховна Рада України; Закон від 14.12.2004 р.  2231-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005.- № 5.- Ст. 111.


Рекомендована література


 1. Акопов В.И. Медицинское право: Книга для врачей, юристов и пациентов.– М.: МарТ; Ростов н/Д: МарТ, 2004.- 368 с.

 2. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 3. Волков В., Дешко Л. Медичне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна // Правничий часопис Донецького університету. – 2003. – №2(10).– С. 55.

 4. Гладун З.С. Законодавство України про охорону здоров’я: поняття, зміст, проблеми і перспективи // Законодавство України про охорону здоров’я: збірник нормативних актів.– К.: Юрінком Інтер, 2000.– С. 10.

 5. Медицинское право Украины: Учебн. пособие / В. Д. Волков, Л. Н. Дешко, В. П. Заблоцкий и др. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005. – 268 с.

 6. Медичне право: Збірник нормативно-правових актів / Упоряд. і наук. ред. Н.Б. Болотіна.- К.: Вид. дім «Ін Юре», 2001.- 412 с.

 7. Медичне право: нормативно-правові акти. Ч.2 / Упорядники: І. Я. Сенюта, Ю. С. Гуменюк, М. М. Семерак, Х. Я. Терешко.- Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2008.- 520 с.

 8. Медичне право України: проблеми становлення і розвитку: [Матеріали I-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції Львів, 19-20 квітня 2007 р.] / Упоряд. к. ю. н. Сенюта І.Я., Терешко Х.Я. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2007.- 352 с.

 9. Медико-правовий тлумачний словник / За ред. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – 540 с.

 10. Москаленко В.Ф. Стан та формування нормативно-правової бази охорони здоров’я України (1992-1999 рр.) // Проблеми екології та медицини.– 2000.- №1.– С. 6-7.

 11. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я. Монографія.– Львів: Астролябія, 2007.- 224с

 12. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник.- СПб.: Изд-во „Юридический центр Пресс”, 2004.– 572 с.

 13. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.

 14. Сучасне українське медичне право: Монографія / За заг.ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010.– 496 с.

 15. Тихомиров А.В. Медицинское право: Практическое пособие.– М.: Статут, 1998.– С. 10.


Додаткова література


 1. Болотіна Н. Медичне право в системі права України // Право України.– 1999.- №7.– С. 119.

 2. Глашев А.А. Медицинское право: Практическое руководство для юристов и медиков. – М.: Волтерс Клувер, 2004.– С. 13-15.

 3. Деркач Л. Фундамент нашого майбутнього: Сучасний стан охорони здоров’я України і Конституція // Ваше здоров’я.– 2003.– 27 червня – 3 липня.– С. 5.

 4. Дешко Л. До питання про визначення охорони здоров'я в законодавстві України // Підприємництво, господарство і право.– 2007.– №4.– С. 65–68.

 5. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст.- К.: «ВІПОЛ», 2004.- С. 25.

 6. Кальниш В., Москалець Г., Лещук Н. Сучасний стан нормативно-правової бази системи охорони здоров’я України // Ліки України.– 2002.– С. 55-57.

 7. Квернадзе Р.А. Некоторые аспекты становления и развития законодательства в области здравоохранения // Государство и право.– 2008.- №10.– С. 100.

 8. Сенюта І. Медичне право і Медичний кодекс України: реалії та перспективи // Держава і право: Збірник наукових праць. Вип. 23.– К., 2004. – С. 163-165.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал