Методичні вказівки до практичних занять для аспірантів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»Скачати 305.65 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір305.65 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЯ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для аспірантів

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

денної та заочної форм навчання

Луцьк, 2016

УДК 368.013 (07)

М 54


До друку ________Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ_____________ директор бібліотеки.

……… (підпис)

Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № 10 від «19 » 05 2016 року.


Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою факультету обліку та фінансів Луцького НТУ, протокол № 10 від «11» 05 2016 р.
____Голова навчально-методичної ради факультету обліку та фінансів

(підпис)
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри банківської справи Луцького НТУ, протокол № 11 від « 07 » 05 2016 року.


Укладач: _______М.І. Дзямулич, кандидат економічних наук, доцент

(підпис)


Луцького НТУ

Рецензент: ______Н.М. Чиж, кандидат економічних наук,

(підпис)

доцент Луцького НТУ

Відповідальний за випуск: _____ Н.С. Вавдіюк, доктор економічних

(підпис)


наук, професор Луцького НТУ
Методологія страхового менеджменту [Текст] : методичні вказівки до М 54 практичних занять для аспірантів галузі знань 07 «Управління та

адміністрування»; спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та

страхування» денної та заочної форм навчання / М.І.Дзямулич. –

Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 21 с.


Видання містить методичні вказівки до практичних занять за темами та перелік літератури до вивчення дисципліни.

Призначене для аспірантів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання

© М.І. Дзямулич, 2016

ТЕМА 1 – СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
План заняття:


 1. Необхідність і сутність страхового менеджменту

 2. Цілі і завдання страхового менеджменту

 3. Правові основи страхового менеджменту.


Основні терміни до вивчення: страховий менеджмент, цілі страхового менеджменту, принципи страхового менеджменту, функції страхового менеджменту, система правового регулювання страхової діяльності.
Контрольні питання для опрацювання:

1. У чому полягає специфіка менеджменту страхової діяльності?

2. Обґрунтуйте необхідність і розкрийте сутність страхового менеджменту.

3. Розкрийте цілі і завдання страхового менеджменту.

4. Назвіть основні функції менеджменту страхової діяльності.

5. Висвітліть правові основи страхового менеджменту.


Тестові завдання для перевірки знань:

1. Страховий менеджмент – це:

а) професійне управління діяльністю страхової компанії;

б) технологія фінансового планування;

в) процес складання, прийняття та подальший контроль бюджетів;

г) всі відповіді правильні.
2. Цілі страхового менеджменту класифікують як:

а) державні і суспільні;

б) загальні і специфічні;

в) економічні і політичні;

г) управлінські і фінансові.
3. До функцій страхового менеджменту не відноситься функція:

а) планування;

б) організації;

в) перестрахування;

г) мотивації.
4. Розрізняють форми контролю:

а) страховий і перестраховий;

б) індивідуальний і колективний;

в) повний і вибірковий;

г) попередній, поточний і наступний.
5. Економічною метою страхового менеджменту є:

а) розвиток страхового ринку;

б) максимізація поточного прибутку;

в) розробка якісних страхових продуктів;

г) максимізація вартості страхової компанії.
6. Соціальною метою страхового менеджменту є:

а) розвиток страхового законодавства;

б) задоволення страхових потреб клієнтів страхової компанії;

в) створення нових робочих місць у сфері страхування;

г) максимізація прибутку.
7. Чітко сформоване у страхових працівників бажання виконати встановлені вимоги керівництва страхової компанії передбачає функція:

а) планування;

б) організації;

в) мотивації;

г) контролю.
8. Зіставлення запланованого і реально одержаного результату забезпечує функція:

а) планування;

б) організації;

в) мотивації;

г) контролю.
9. Уповноваженим органом державної виконавчої влади, що здійснює нагляд за страховою діяльністю в Україні є:

а) Міністерство фінансів України;

б) Нацкомфінпослуг;

в) Антимонопольний комітет;

г) Ліга страхових організацій України.
10. Які з перелічених функцій покладено на Нацкомфінпослуг?

а) визначення мінімального розміру статутного фонду страховиків;

б) опрацювання страхових тарифів;

в) надання ліцензій на право здійснення страхової діяльності;

г) реєстрація страхових договорів, за якими частина ризиків передається на перестрахування нерезидентам.
ТЕМА 2 – ПЛАНУВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
План заняття:


 1. Економічна сутність планування в менеджменті страхової діяльності та його етапи.

 2. Принципи планування в менеджменті страхової діяльності.

 3. Вимоги до оперативного та стратегічного планування страхової діяльності.

 4. Основи бізнес-планування страхової діяльності. Структура бiзнес-плану страховика.


Основні терміни до вивчення: планування, етапи планування, умови планування, бізнес-план страхової компанії, технологія складання бізнес плану.
Контрольні питання для опрацювання:

1. Вкажіть місце фінансового планування в системі управління страховим бізнесом.

2. Які методи фінансового планування Ви знаєте?

3. Назвіть основні розділи бізнес-плану.

4. Пояснить різницю між бізнес-планом і фінансовим планом страхової компанії.

5. Опишіть технологію складання планів у страховій компанії та поясніть способи їх практичної реалізації.


Тестові завдання для перевірки знань:

1. Бізнес-план розглядається як:

а) прогнозна комплексна програма перспективного розвитку страхової компанії;

б) вихідний документ, де узагальнюється вся інформація про ринок страхових послуг;

в) техніко-економічне обґрунтування запланованої страхової діяльності;

г) всі відповіді правильні.
2. Бізнес-план складають на період:

а) до одного року;

б) на 3-5 років;

в) на квартал;

г) до одного місяця.
3. Структура бізнес-плану встановлюється:

а) страховиком;

б) Законом України „Про страхування”;

в) Лігою страхових організацій України;

г) Нацкомфінпослуг.
4. План функціонування страхової компанії включає:

а) техніко-економічне обґрунтування запланованої страхової діяльності;

б) прогноз розвитку страхових операцій на три або більше років;

в) загальний розмір страхових внесків, прийнятих страховиком від страхувальників;

г) баланс доходів і витрат страховика.
5. Бізнес-план подається:

а) в органи нагляду і контролю для отримання ліцензії;

б) страхувальникам при укладанні договорів страхування;

в) в регіональні управління Міністерства доходів і зборів;

г) в Антимонопольний комітет.
6. Резюме бізнес-плану – це:

а) документ, який містить загальну характеристику страховика;

б) документ, в якому наводяться дані про керівника компанії;

в) самостійний рекламний документ, який містить основні положення всього бізнес-плану;

г) документ, в якому наводяться дані види діяльності страхової компанії.
7. Бізнес-план страхової компанії складається:

а) Нацкомфінпослуг;

б) страховиком;

в) аудитором;

г) експертами чи консультаційними фірмами.
8. До технологічних принципі фінансового планування не відноситься:

а) принцип відповідності строків майбутніх витрат та джерел їх покриття;

б) принцип постійної потреби у грошових коштах;

в) принцип солідарності;

г) принцип резервування.
9. Бюджетування – це:

а) інструмент управління страховою компанією;

б) технологія фінансового планування;

в) процес складання, прийняття та подальший контроль бюджетів;

г) всі відповіді правильні.
10. Результатом процедури бюджетування є такі основні форми:

а) бюджет доходів і витрат;

б) бюджет власного капіталу;

в) бюджет руху грошових коштів;

г) прогноз балансу.
ТЕМА 3 – ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
План заняття:


 1. Основні організаційно-правові форми здійснення страхової діяльності в Україні.

 2. Процес створення страхової компанії.

 3. Вимоги до реорганізації та ліквідації страховика.


Основні терміни до вивчення: організаційно-правові форми страховиків, структура страхових компаній, об’єднання страховиків, створення страхової компанії, реорганізація та ліквідація страховика.
Контрольні питання для опрацювання:

1. Дайте визначення страхової компанії. Що може бути предметом її безпосередньої діяльності?

2. Дайте класифікацію страховиків за організаційно-правовою формою.

3. Яка з організаційно-правових форм страхової діяльності найбільш поширена в Україні? Чому?

4. Назвіть особливості функціонування на страховому ринку відокремлених підрозділів страхової компанії.

5. Назвіть об’єднання страховиків, які діють в Україні. Які функції вони виконують?

6. Охарактеризуйте етапи створення страхової компанії.

7. Яким чином страхова компанія може припинити свою діяльність? Дайте характеристику кожному із способів.


Тестові завдання для перевірки знань:

1. Безпосередньою діяльністю страховика є:

а) перестрахування;

б) одержання коштів під заставу;

в) торгівля банківськими металами;

г) аудиторські перевірки.
2. За належністю страхові компанії класифікуються як:

а) спеціалізовані та універсальні;

б) місцеві та регіональні;

в) приватні і публічні акціонерні товариства;

г) приватні та державні.
3. У яких формах підприємств можуть створюватись страховики в Україні?

а) фізичні особи, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності;

б) юридичні особи, зареєстровані у формі акціонерних, повних, командитних товариств і товариств з додатковою відповідальністю;

в) юридичні особи у формі товариств з обмеженою відповідальністю і приватних підприємств;

г) іноземні юридичні особи.
4. Основною метою діяльності товариств взаємного страхування є:

а) страхові операції з будь-яких видів страхування;

б) створення страхового захисту членів товариства;

в) перестрахування;

г) розробка та впровадження єдиних правил страхування.
5. Кептивні страховики – це:

а) акціонерні страхові компанії публічного і приватного типу;

б) страхові компанії, створені за участю іноземних осіб;

в) страхові компанії, створені за рахунок коштів окремих галузей, міністерств, відомств з метою обслуговування внутрішньогалузевих ризиків;

г) страхові компанії, створені за рахунок коштів держави.
6. Філія страхової компанії має право:

а) укладати та обслуговувати договори страхування;

б) приймати рішення про свою ліквідацію;

в) проводити ревізії діяльності інших філій;

г) займатися рекламною діяльністю.
7. Об’єднання страховиків:

а) координують діяльність страхових компаній;

б) здійснюють страхову діяльність;

в) здійснюють посередницьку діяльність;

г) забезпечують фінансову надійність страхових операцій.
8. Реорганізація страхових організацій може проводитись шляхом:

а) злиття;

б) приєднання;

в) поділу;

г) ліквідації.
9. Зміну організаційно-правової форми товариства, у вигляді якого була створена страхова компанія, передбачає:

а) злиття;

б) приєднання;

в) перетворення;

г) виділення.
10. Реорганізація страхової компанії проводиться у разі:

а) рішення вищого органу страхової компанії;

б) на вимогу Ліги страхових організацій України;

в) рішення страхувальників;

г) на вимогу Нацкомфінпослуг за порушення страхового законодавства.
ТЕМА 4 – УПРАВЛІННЯ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ
План заняття:


 1. Основні типи організаційних структур управління страхової компанії, їх переваги та недоліки

 2. Поняття ефективного управління в страхових компаніях.

 3. Органи управління страховою компанією.


Основні терміни до вивчення: лінійна структура, функціональна структура, лінійно-функціональна структура, лінійно-штабна структура, дивізіональна структура, стратегічний менеджмент, кадрове забезпечення, мотивація персоналу, комунікації, програмний комплекс страхової компанії, бази даних, страхова статистика.
Контрольні питання для опрацювання:

1. Охарактеризуйте основні типи організаційних структур управління страхової компанії.

2. В чому полягає різниця між стратегічним та оперативним управлінням?

3. Назвіть основні підходи до визначення стратегії бізнесу.

4. Назвіть функції стратегічного менеджменту страхової діяльності.

5. Сформулюйте завдання стратегічного фінансового аналізу.

6. Вкажіть, які ключові показники необхідно використовувати у стратегічному фінансовому аналізі страхової компанії.

7. Сформулюйте основні етапи формування фінансової стратегії страхової компанії.


Тестові завдання для перевірки знань:

1. До основних типів організаційних структур управління страхової компанії не відносять:

а) лінійну;

б) лінійно-штабну;

в) статичну;

г) функціональну.
2. До основних методів, які використовують для вибору типу організаційної структури управління не відносять:

а) аналогій;

б) експертно-аналітичний;

в) структуризації цілей;

г) плановий.
3. Система заходів прямого державного регулювання не включає:

а) надання ліцензій на проведення певних видів страхування;

б) реєстрацію страхових компаній

в) оподаткування страховиків;

г) здійснення контролю за діяльністю страховиків.
4. До органів управління страховою компанією належить:

а) фінансовий відділ;

б) наглядова рада;

в) профспілковий комітет;

г) служба безпеки.
5. Найвищим органом управління страхової компанії, створеної у вигляді акціонерного товариства є:

а) наглядова рада страхової компанії;

б) загальні збори акціонерів;

в) рада директорів;

г) правління страхової компанії.
6. Контрольний орган страхової компанії, що відстежує виконання статуту, рішень загальних зборів акціонерів, додержання законодавства – це:

а) наглядова рада страхової компанії;

б) секретаріат;

в) рада директорів;

г) ревізійна комісія.
7. У розрахунку страхових тарифів бере участь:

а) аварійний комісар;

б) бухгалтер;

в) андерайтер;

г) актуарій.
8. Андерайтинг – це:

а) аналіз фінансового стану страхової компанії;

б) урегулювання збитків;

в) маркетингове дослідження ринку страхових послуг;

г) оцінка ризиків, що приймаються на страхування.
9. Розробкою страхового продукту займається:

а) відділ маркетингу;

б) фінансовий відділ;

в) усі підрозділи страхової компанії;

г) відділ реалізації.
10. Процес ризик-менеджменту охоплює:

а) контроль за рівнем ризику;

б) підготовку фінансової звітності для контролюючих органів;

в) урегулювання збитків;

г) представництво страхової компанії у судових органах
ТЕМА 5 – УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
План заняття:


 1. Персонал страхової компанії.

 2. Кадрова політика страховика.

 3. Система оплати праці в страховій компанії.

 4. Основи мотивації персоналу.


Основні терміни до вивчення: персонал, топ-менеджмент, керівники, спеціалісти, функції голови правління, функціональні обов’язки, практична робота, кадрова політика, бюрократична кадрова робота, система оплати праці, мотивація, конфліктні ситуації.
Контрольні питання для опрацювання:

1. Хто здійснює безпосереднє керівництво страховою компанією? Які функції він виконує?

2. Дайте характеристику типовим проблемам в організації роботи керівника страхової компанії.

3. Проаналізуйте права та обов’язки керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, спеціалістів страхової компанії.

4. З якою метою здійснюється фінансовий моніторинг у страхових компаніях?

5. Назвіть елементи, з яких складається практична робота з персоналом страхової компанії.

6. Порівняйте різні системи оплати праці працівників страхової компанії. Проаналізуйте їх переваги та недоліки.

7. Які вимоги висуваються до системи економічного стимулювання працівників компанії?

8. Обґрунтуйте позитивні і негативні наслідки конфліктних ситуацій для страхової компанії.
Тестові завдання для перевірки знань:

1. До топ-менеджменту страхової компанії відноситься:

а) керівник філії;

б) начальник відділу;

в) спеціаліст;

г) головний бухгалтер.
2. Типові функції голови правління страхової компанії включають:

а) оцінку ризиків;

б) формування і проведення кадрової політики;

в) узгодження типових параметрів договору страхування;

г) коригування розміру страхових тарифів.
3. Аварійний комісар здійснює:

а) аналіз обставин страхового випадку;

б) проведення переговорів щодо укладання договорів страхування;

в) аналіз фінансової звітності компанії;

г) аналіз рівня ризику в процесі страхування.
4. Процес розробки та реалізації кадрової політики охоплює такі процеси:

а) фінансування системи перепідготовки кадрів;

б) розробка системи оплати праці;

в) розробка правил внутрішнього розпорядку;

г) оформлення пенсій.
5. Бюрократична кадрова робота включає такі процеси:

а) підготовка резерву кадрів;

б) розробка соціальних програм;

в) розробка колективних договорів;

г) розробка посадових інструкцій.
6. Конфлікт – це:

а) вплив на особистість за допомогою певних благ;

б) модель поведінки групи людей;

в) контроль за виконанням вимог трудової дисципліни;

г) специфіка діяльності страхової компанії.
7. Примусова мотивація – це:

а) переконання;

б) погроза зниження рівня життя працівника;

в) інформування;

г) нарада з керівниками структурних підрозділів.
8. Нормативна мотивація – це:

а) погроза зниження рівня життя працівника;

б) додаткова грошова винагорода;

в) спонукання людини до певної поведінки;

г) система рейтингування працівників.
9. Економічне стимулювання – це:

а) бонуси та участь у прибутку;

б) роз’яснення цілей компанії;

в) створення атмосфери взаємоповаги;

г) залучення працівників до обговорення проблем.
10. Морально-психологічні методи стимулювання праці – це:

а) контроль за якістю праці;

б) премії за конкретні результати;

в) уважне ставлення до працівників;

г) пільги.
ТЕМА 6 – УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
План заняття:

1. Сутність та склдові страхового маркетингу.

2. Страховий продукт, як основний елемент страхового маркетингу.

3. Завдання та функції служби маркетингу страхвоика.


Основні терміни до вивчення: страховий маркетинг, маркетингові дослідження, продуктова стратегія, цінова стратегія, стратегія просування, стратегія збуту (розподілу), маркетингова політика, сегментування ринку.
Контрольні питання для опрацювання:

1. Що включають до комплексу страхового маркетингу?

2. Охарактеризуйте обов’язкові складові страхового договору як основного інструменту реалізації страхового продукту.

3. Назвіть етапи проведення комплексного маркетингового дослідження страхової компанії.

4. Які Ви знаєте продуктові стратегії. Дайте характеристику кожній з них.

5. Що розуміють під поняттям «конкурентоспроможна страхова послуга»?


Тестові завдання для перевірки знань:

1. Страховий маркетинг – це:

а) державна регламентація страхового бізнесу;

б) система патентування страхових продуктів;

в) розробка та реалізація конкурентоспроможних страхових продуктів;

г) платоспроможний попит населення.
2. Маркетингова діяльність страхової компанії охоплює:

а) відносини з приводу формування фондів фінансових ресурсів;

б) емісію цінних паперів;

в) визначення ринкового сегменту;

г) матеріально-технічне постачання.
3. До маркетингових інструментів відноситься:

а) ціна;


б) система оподаткування страхових послуг;

в) конкуренція між страховиками;

г) набір умов страхування.
4. Споживча вартість страхового продукту – це:

а) страховий тариф;

б) відсоток за кредит;

в) страховий захист;

г) дисконт.
5. Страховий продукт – це:

а) комплекс послуг з ліквідації наслідків несприятливих подій;

б) отримання інвестиційного доходу;

в) консалтингові послуги;

г) виплата страхового відшкодування.
6. На рівні безпосереднього оточення маркетингові служби вивчають:

а) канали збуту;

б) ресурси страхової компанії;

в) політичні аспекти;

г) демографічні аспекти.
7. На рівні макрооточення маркетингові служби вивчають:

а) контактні аудиторії;

б) ринок робочої сили;

в) культурні аспекти;

г) витрати страхової компанії.
8. На рівні мікрооточення маркетингові служби вивчають:

а) конкурентів;

б) постачальників;

в) організаційну структуру страхової компанії;

г) економіку країни.
9. Реклама – це:

а) публічне звернення з метою залучення клієнтів;

б) комплекс маркетингових комунікацій;

в) спосіб доступу до послуг;

г) пакетна послуга.
10. Засоби поширення реклами – це:

а) посередники;

б) засоби масової інформації;

в) збутова мережа;

г) маркетингові дослідження.
ТЕМА 7 – УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
План заняття:

1. Поняття менеджменту ризиків страхової діяльності, його мета і зміст.

2. Особливості ідентифікації й оцінювання ризиків страхової діяльності.

3. Організаційно-технічні та фінансово-договірні способи управління ризиками.


Основні терміни до вивчення: ризик, страхова подія, функції ризику, критерії ризиків, імовірність, класифікація ризиків, оцінювання ризиків, управління ризиками.
Контрольні питання для опрацювання:

1. В чому полягає сутність, мета і зміст поняття «менеджмент ризиків страхової діяльності»?

2. Дати визначення терміну «ризик». Які функції він виконує?

3. Як можна ідентифікувати та оцінити ризики страхової діяльності?

4. Дайте класифікацію ризиків страхової діяльності та охарактеризуйте їх.

5. Назвіть методи та етапи управління ризиком.


Тестові завдання для перевірки знань:

1. Страховий ризик – це:

а) певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання;

б) одинична подія , яка має суб’єктивний характер і підлягає регулюванню з боку людей;

в) природні катаклізми;

г) несприятливі обставини у господарській діяльності суб’єктів господарювання.
2. Якщо імовірність дорівнює одиниці, це означає, що:

а) відбудеться одна подія з усіх можливих;

б) подія обов’язково відбудеться;

в) подія ніколи не відбудеться;

г) подія відбудеться лише один раз.
3. Ознаки ризику, який не можна застрахувати:

а) результат реалізації ризику відомий заздалегідь;

б) відсутній суб’єктивний фактор;

в) наслідки реалізації ризику можна оцінити;

г) має імовірний характер.
4. Чистий ризик:

а) дає можливість отримати негативний, нульовий або позитивний результат;

б) це загроза грошових втрат;

в) не залежить від суб’єктивних факторів;

г) пов’язаний із фінансовими операціями.
5. Якісна оцінка ризиків – це:

а) експертна оцінка;

б) статистичний метод;

в) метод використання аналогів;

г) виявлення видів ризиків.
6. До способів управління ризиками відносять:

а) поглинання ризику;

б) розподіл та передача ризику;

в) уникнення ризику;

г) усі відповіді вірні.
7. До організаційних способів управління ризиками відноситься:

а) страхування;

б) укладання договору оренди;

в) самострахування;

г) диверсифікація.
8. До фінансово-договірних способів управління ризиками відноситься:

а) організація кептивної страхової компанії;

б) поділ ризику;

в) лімітування;

г) навчання персоналу.
9. Типові об’єкти, що пропонуються на страхування:

а) мають певні особливості;

б) мають індивідуальні ознаки ризику;

в) потребують оцінювання кожного об’єкту;

г) мають чітку ідентифікацію рівня ризику.
10. В якій послідовності проводяться етапи управління ризиком ?

а) оцінка потенційних наслідків настання ризику;

б) контроль за ризиками;

в) ідентифікація або виявлення ризиків;

г) управління ризиком.
ТЕМА 8 – УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ НАДІЙНІСТЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
План заняття:


 1. Сутність та функції фінансового менеджменту страхової компанії.

 2. Податковий менеджмент страхової діяльності.

 3. Управління інвестиційним портфелем страхової компанії.

 4. Управління платоспроможністю страховика, формуванням та використанням прибутку.


Основні терміни для вивчення: фінансовий менеджмент, фінансова надійність, фінансова стійкість, ліквідність, платоспроможність, запас платоспроможності, страхові резерви. інвестиції, капітальні витрати, поточні витрати, прибуток страховика, організація фінансів страховика, доходи від страхової діяльності, доходи від інвестиційної діяльності, доходи від фінансової діяльності, податковий менеджмент.
Контрольні питання для опрацювання:

1. Поясніть сутність, назвіть функції та склад фінансового менеджменту страхової компанії.

2. За якими критеріями здійснюють оцінювання фінансових ресурсів страхової компанії, їх джерел і форм руху?

3. Які показники використовують для аналізу страхових операцій?

4. Які фактори необхідно враховувати при управлінні ризиком і фінансовими результатами (прибутком і рентабельністю).

5. Що включають у поняття податковий менеджмент страхової діяльності?

6. Що розуміють під інвестиційним портфелем страховика? Назвіть методи управління інвестиційним портфелем страховика.

7. Дайте визначення понять фінансова надійність, фінансова стійкість, ліквідність та платоспроможність страховика.

8. Охарактеризуйте фактори, що впливають на фінансову стійкість страхової компанії.

9. Наведіть перелік основних критеріїв забезпечення платоспроможності страховиків відповідно до Закону України «Про страхування».

10. Наведіть алгоритми розрахунку фактичного та нормативного запасу платоспроможності для вітчизняних страховиків. Як здійснюється розрахунок платоспроможності за методикою ЄС?

11. Визначте напрями вдосконалення щодо управління платоспроможністю страховика, формуванням та використанням прибутку.


Тестові завдання для перевірки знань:

1. Фінансовий менеджмент страхової компанії включає:

а) розробку й реалізацію фінансової політики компанії за допомогою різних фінансових інструментів;

б) прийняття рішень із фінансових питань, їхню конкретизацію й розробку методів реалізації;

в) інформаційне забезпечення за допомогою складання й аналізу фінансової звітності компанії;

г) оцінку інвестиційних проектів і формування портфеля інвестицій;

д) фінансове планування й контроль.


2. Фінансова стійкість страхових операцій характеризується:

а) співвідношенням між власним і залученим капіталом;

б) дефіцитом коштів;

в) кількістю укладених договорів страхування;

г) залученням страховика в інвестиційну діяльність.
3. Ліквідність активів – це:

а) фінансова стійкість страховика;

б) розподіл інвестиційних коштів між категоріями активів інвестування;

в) можливість залучати додаткові ресурси;

г) можливість страховика розрахуватись за невідкладними зобов’язаннями.
4. Платоспроможність страховиків є складовою частиною:

а) прибутковості;

б) ліквідності;

в) фінансової стійкості;

г) рентабельності.
5. Страховики відповідно до обсягів страхової діяльності зобов’язані підтримувати рівень запасу платоспроможності:

а) нормативний;

б) фактичний;

в) розрахунковий;

г) балансовий.
6. Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює страхування життя, на будь-яку дату дорівнює величині, яка визначається шляхом:

а) множення загальної величини резерву довгострокових зобов’язань на 0,26;

б) множення суми страхових премій за попередні 12 місяців на 0,18;

в) множення суми здійснених виплат протягом попередніх 12 місяців на 0,23;

г) шляхом множення загальної величини резерву довгострокових зобов’язань (математичного резерву) на 0,05.
7. Фактичний запас платоспроможності страховика – це його:

а) власний капітал;

б) нетто-активи;

в) брутто-активи;

г) страхові резерви.
8. До умов забезпечення платоспроможності, яких зобов’язані дотримуватись страховики, не відносяться:

а) наявність сплаченого статутного капіталу та гарантійного фонду страховика;

б) наявність резервного фонду;

в) наявність вільних резервів;

г) перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.
9. При застосуванні тестів раннього попередження не здійснюється:

а) аналіз зовнішнього та внутрішнього ринкового середовища;

б) аналіз складу та структури активів страховика;

в) аналіз дохідності та рентабельності;

г) аналіз поточних зобов’язань страховика.
10. На основі проведених тестів раннього попередження страховики можуть отримати оцінки, які виставляються по:

а) п’ятибальній системі;

б) чотирибальній системі;

в) десятибальній системі;

г) дванадцятибальній системі.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Господарський кодекс : [закон України від 16.01.2003 № 436-IV]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

2. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності : [розпорядження Держфінпослуг № 40 від 28.08.2003 р.]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0805-03.

3. Положення про державний реєстр фінансових установ : [розпорядження Держфінпослуг № 41 від 28.08.2003 р.]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0797-03.

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо черговості задоволення вимог страхувальників у разі ліквідації страховика : [закон України від 17.12.2008 р. № 675-VI]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/675-17.

5. Про затвердження вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів: [постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1640]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1627-04.

6. Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів: [постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2001 р. № 1211]. – Режим доступу : http://uazakon.com/document/spart08/inx08569.htm.

Про страхування : [закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.

7. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : [закон України № 2664-ІІІ від 12.07.01 із змінами та доповненнями: станом на 31.01.2009]. – Режим доступу : http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi.

8. Гаманкова, О. О. Фінанси страхових організацій : навчальний посібник / О. О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2007. – 328 с.

9. Говорушко, Т. А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку : монографія / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 168 с.

10. Кисельова, О. М. Модель оподаткування страхової діяльності: тенденції та механізми : монографія / О. М. Кисельова. – К. : Вид. дім "Корпорація", 2006. – 375 с.

11. Охріменко, О. О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки: навч. посіб. / О. О. Охріменко. – К. : Міжнародна агенція “ВееZone”, 2005. – 416 с.

12. Самойловський, А. Л. Менеджмент страхування : монографія / А. Л. Самойловський. – К. : Видав. Дім „Корпорація”, 2007. – 318 с.

12. Страховий менеджмент : підручник / С. С. Осадець, О. В. Мурашко, В. М. Фурман та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. С. С. Осадця. – К. : КНЕУ, 2011. – 333 с.

13. Стратегічне управління страховою компанією : [кол. моногр.] / В. М. Фурман, О. Ф. Філонюк, М. П. Ніколенко та ін. ; наук ред та кер. кол. авт. д-р екон. наук В. М. Фурман. – К. : КНЕУ, 2008. – 440 с.

14. Супрун, А. А. Страховий менеджмент : навчальний посібник / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 301 с.

15. Ткаченко, Н. В. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній : теорія, методологія та практика : монографія / Н. В. Ткаченко ; Нац. Банк України, Ун-т банк. справи. – Черкаси : Черкаський ЦНТІ, 2009. – 570 с.

16. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / За редакцією професора Г.Г.Кірейцева. Видання третє, перероблене і доповнене. − Київ : „Центр навчальної літератури”, 2004. − 531 с.

17. Шумелда, Я. Основи актуарних розрахунків : навчальний посібник / Я. Шумелда. – Тернопіль : Підручники і посібники. – 2003. – 160 с.

18. Яворська, Т. В. Державне регулювання страхового підприємництва в Україні : монографія / Т. В. Яворська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 420 с.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ
Методологія страхового менеджменту [Текст] : методичні вказівки до М 54 практичних занять для аспірантів галузі знань 07 «Управління та

адміністрування»; спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та

страхування» денної та заочної форм навчання / М.І.Дзямулич. –

Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 21 с.


Комп’ютерний набір та верстка: М. Дзямулич

Редактор: О.С. Гордіюк

Підп. до друку __ ___________ 2016. Формат 60х84/16.Папір офс.

Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. 1,1 Обл.-вид.арк. 0,9.

Тираж 20 прим. Зам. ____.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк – РВВ Луцького НТУ

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал