Методичні вказівки до написання курсових робіт із дисципліни «Господарське право»Сторінка1/4
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.86 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет3789 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до написання курсових робіт

із дисципліни «Господарське право»

для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

усіх форм навчанняhttp://qrcoder.ru/code/?http%3a%2f%2flib.sumdu.edu.ua%2flibrary%2fdocs%2frio%2f2015%2fm3789.docx&2&0

Суми

Сумський державний університет

2015

Методичні вказівки до написання курсових робіт із дисципліни «Господарське право» / укладач В. С. Шапіро. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 84 с.
Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

Вступ

Сьогодні усім справжнім фахівцям-юристам зрозуміло, що відносини між великими підприємствами та їх об’єднаннями, між державними органами та суб’єктами підприємництва, між головними і дочірніми підприємствами, між підприємствами та їх структурними одиницями не можуть повністю охоплюватися цивільним законодавством. Економікою неможливо керувати лише шляхом надання владних приписів, як це передбачається в адміністративному праві. Неможливо управляти економікою і знаходячись на одному щаблі з учасниками економічних відносин (відносин у сфері господарювання), як це передбачається у цивільному праві. Економіка вимагає застосування до себе гнучкого підходу шляхом поєднання протилежних імперативних і диспозитивних засобів регулювання, що можливе у межах підпорядкування правовому господарському порядку і передбачено Господарським кодексом України.

Складність правового регулювання сфери господарювання зумовлена динамізмом та необхідністю приведення господарського законодавства у відповідність до практичних потреб суспільного господарського порядку в економічній системі України. Це, у свою чергу, підвищує вимоги до майбутніх фахівців із правознавства щодо знань господарського права та практичних навичок застосування норм господарського законодавства у правозастосовній практиці.

Правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання і державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи із конституційної вимоги відповідальності держави перед людиною за свою діяльність і визначення України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.

Суб’єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання повинні здійснювати свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку із дотримання вимог чинного національного законодавства.

Навчальна дисципліна «Господарське право» передбачає вивчення студентами основних правових інститутів із господарського права, спираючись на вже отримані знання із попередніх курсів. Оволодіння знаннями відбувається у формі лекцій, практичних занять, індивідуальних і групових консультацій для студентів, виконання самостійних завдань, а також науково-дослідної роботи студентів.

Завданням курсу «Господарське право» є: вивчення основних принципів та інститутів господарського права, особливостей правового регулювання суспільних відносин у ринковій економіці; розвинути у слухачів навички аналізу законодавчих актів, роботи з нормативним матеріалом; уміння вирішувати конкретні правові ситуації на базі національного законодавства та міжнародних актів, що виникають у сфері господарської діяльності; здатність активно реалізувати право в обраній сфері діяльності, усвідомлювати свою відповідальність у здійсненні юридично значущих дій. Розкриття основних юридичних категорій та конструкцій господарського законодавства, основних тенденцій його розвитку та застосування є головним напрямом у викладанні цього курсу. Вивчення господарського права має на меті, крім того, і практичні завдання: вироблення поваги до закону, вміння добиватися його додержання, організовувати його виконання у практичній господарській діяльності.

Навчальна дисципліна «Господарське право» викладається студентам, які здобувають базову вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Результатом будь-якої наукової роботи студента є систематизація і поглиблення теоретичних та практичних знань з обраної спеціальності і спеціалізації, їх застосування при вирішенні конкретних завдань, розуміння існуючих проблем і набуття вміння їх вирішувати; оволодіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладання матеріалу; розвиток уміння самостійно вивчати й узагальнювати законодавчі та наукові літературні джерела, юридичну практику, різноманітні джерела знань та інформації (Інтернет тощо).

Навчальний процес на юридичному факультеті СумДУ передбачає різні форми самостійної індивідуальної роботи з елементами наукового пошуку, зокрема виконання курсової роботи, рівень виконання якої значною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих знань. Курсова робота з дисципліни «Господарське право» є завершальним етапом її вивчення, повинна відповідати завданням цієї навчальної дисципліни і бути тісно пов’язаною з практичними потребами з цього фаху.

Курсова робота сприяє формуванню у студента навичок до самостійної наукової творчості, підвищення його теоретичної і професійної підготовки, кращого засвоєння навчального матеріалу. Курсова робота дозволяє студентам розширювати коло додаткової інформації з обраної теми, а також вивчити ті розділи курсу, які під час занять розглядалися лише оглядово. При написанні курсової роботи студент повинен показати вміння працювати з літературою, аналізувати джерела юридичної та соціальної практики, робити обґрунтовані висновки.

Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Ці методичні вказівки є обов’язковими для дотримання студентами, які виконують курсову роботу. Перед написанням курсової роботи радимо студентам ретельно їх вивчити та дотримуватися відповідно до запропонованих вимог. Це полегшить та скоординує їх діяльність, надасть можливість зрозуміти, в якій послідовності і як виконувати той чи інший вид курсової роботи, а також яким чином технічно її оформити.
ТЕМАТИКА ТА ОРІЄНТОВАНИЙ ПЛАН КУРСОВИХ РОБІТ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»
ТЕМА 1. МІСЦЕ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
План

Вступ


Розділ 1. Завдання, предмет і методи господарського права.

Розділ 2. Система господарського права та його форми.

Розділ 3. Господарське законодавство.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 2. ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
План

Вступ


Розділ 1. Правове регулювання господарських відносин.

Розділ 2. Поняття та ознаки господарських правовідносин.

Розділ 3. Види господарських правовідносин.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
План

Вступ


Розділ 1. Поняття та ознаки господарського законодавства.

Розділ 2. Система господарського законодавства.

Розділ 3. Напрямки вдосконалення господарського законодавства.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
План

Вступ


Розділ 1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарського права.

Розділ 2. Правовий статус громадянина-підприємця.

Розділ 3. Господарські організації: поняття, ознаки та види.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 5. ГОСПОДАРСЬКА КОМЕРЦІЙНА І НЕКОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
План

Вступ


Розділ 1. Господарська комерційна діяльність.

Розділ 2. Господарська некомерційна діяльність.

Розділ 3. Засоби державного регулювання господарської діяльності.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 6. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ
План

Вступ


Розділ 1. Поняття та характерні ознаки підприємств.

Розділ 2. Види підприємств.

Розділ 3. Особливості правового статусу державних підприємств.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 7. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
План

Вступ


Розділ 1. Поняття та ознаки господарських товариств.

Розділ 2. Загальні засади правового статусу господарських товариств.

Розділ 3. Види господарських товариств.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 8. ПРАВОВИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
План

Вступ.


Розділ 1. Загальні засади правового статусу акціонерного товариства.

Розділ 2. Порядок створення акціонерного товариства.

Розділ 3. Органи акціонерного товариства.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 9. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
План

Вступ


Розділ 1. Загальні засади правового статусу товариства з обмеженою відповідальністю.

Розділ 2. Загальна характеристика органів товариства з обмеженою відповідальністю.

Розділ 3. Порядок виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 10. КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
План

Вступ


Розділ 1. Історія розвитку корпоративного права.

Розділ 2. Поняття та особливості корпоративного права.

Розділ 3. Проблеми правового регулювання корпоративних відносин.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 11. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА
План

Вступ


Розділ 1. Загальні положення про корпоративні права.

Розділ 2. Правовий режим корпоративних прав держави.

Висновки

Список використаних джерел


ТЕМА 12. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
План

Вступ


Розділ 1. Поняття та ознаки господарського договору.

Розділ 2. Правове регулювання господарсько-договірних відносин.

Розділ 3. Види господарських договорів.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 13. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ, ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ
План

Вступ


Розділ 1. Порядок укладання господарських договорів.

Розділ 2. Зміст та форма господарського договору.

Розділ 3. Порядок зміни та розірвання господарського договору.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 14. ВИКОНАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
План

Вступ


Розділ 1. Загальні положення про господарські зобов’язання.

Розділ 2. Виконання господарських зобов’язань.

Розділ 3. Основні засади припинення господарських зобов’язань.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 15. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
План

Вступ


Розділ 1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.

Розділ 2. Функції господарсько-правової відповідальності, її підстави та межі.

Розділ 3. Форми господарсько-правової відповідальності.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 16. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА
План

Вступ


Розділ 1. Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства.

Розділ 2. Учасники справи про банкрутство.

Розділ 3. Розгляд справ про банкрутство в господарському суді.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 17. СУДОВІ ПРОЦЕДУРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО БОРЖНИКА У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО
План

Вступ


Розділ 1. Відкриття провадження у справі про банкрутство.

Розділ 2. Судові процедури у справі про банкрутство.

Розділ 3. Мирова угода.

Висновки


Список використаних джерел


ТЕМА 18. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ПАТЕНТУВАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
План

Вступ


Розділ 1. Загальні засади ліцензування і патентування окремих видів господарської діяльності.

Розділ 2. Ліцензування господарської діяльності.

Розділ 3. Патентування господарської діяльності.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 19. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
План

Вступ


Розділ 1. Правове регулювання ціноутворення в Україні.

Розділ 2. Правовий статус державних органів управління ціноутворенням.

Розділ 3. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення державного регулювання ціноутворення.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 20. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
План

Вступ


Розділ 1. Поняття та ознаки економічної конкуренції.

Розділ 2. Конкурентне законодавство та його система.

Розділ 3. Органи, що забезпечують захист та розвиток конкуренції в Україні.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 21. СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВОВІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
План

Вступ


Розділ 1. Спеціальний правовий режим господарювання та його особливості.

Розділ 2. Спеціальний режим господарювання на окремих територіях.

Розділ 3. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях економіки.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 22. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
План

Вступ


Розділ 1. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності.

Розділ 2. Характеристика договору перевезення вантажів.

Розділ 3. Відповідальність за порушення умов перевезення та порядок вирішення спорів.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 23. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
План

Вступ


Розділ 1. Поняття, ознаки та види господарсько-торговельної діяльності.

Розділ 2. Правовий статус суб’єктів торговельної діяльності.

Розділ 3. Форми господарсько-торговельної діяльності.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 24. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДОВОЇ БІРЖІ
План

Вступ


Розділ 1. Поняття та особливості створення фондових бірж.

Розділ 2. Внутрішні документи біржі, їх зміст, порядок прийняття.

Розділ 3. Особливості торгівлі на фондовій біржі.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 25. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРНОЇ БІРЖІ
План

Вступ


Розділ 1. Поняття та види товарних бірж.

Розділ 2. Порядок створення товарної біржі.

Розділ 3. Функції та компетенція товарної біржі.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 26. ФОНДОВИЙ РИНОК ТА ЙОГО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
План

Вступ


Розділ 1. Поняття фондового ринку. Законодавство про цінні папери та фондовий ринок.

Розділ 2. Учасники фондового ринку та особливості їх діяльності.

Розділ 3. Державне регулювання фондового ринку.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 27. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
План

Вступ


Розділ 1. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності.

Розділ 2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

Розділ 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 28. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
План

Вступ


Розділ 1. Поняття та загальні засади здійснення інвестиційної діяльності.

Розділ 2. Поняття та ознаки суб’єктів інноваційної діяльності.

Розділ 3. Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності.

Висновки


Список використаних джерел

ТЕМА 29. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
План

Вступ


Розділ 1. Поняття та ознаки суб’єктів інноваційної діяльності.

Розділ 2. Спеціальні суб’єкти інноваційного ринку.

Розділ 3. Особливості реалізації суб’єктами інноваційної діяльності інноваційних проектів.

Висновки


Список використаних джерел
ТЕМА 30. СПЕЦІАЛЬНІ (ВІЛЬНІ) ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ
План

Вступ


Розділ 1. Теоретичні засади спеціальних (вільних) економічних зон.

Розділ 2. Правове регулювання створення, функціонування та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон.

Розділ 3. Вільні економічні зони в Україні: сучасний стан та проблемні питання.

Висновки


Список використаних джерел
ДЛЯ УВАГИ СТУДЕНТІВ!

Плани, наведені щодо кожної з перелічених вище тем, є приблизними. При цьому у зазначених планах наведений перелік розділів як основоположних для дослідження відповідної теми. Обов’язково слід звернути увагу на те, що розділи повинні містити у своєму складі окремі підрозділи, які студент визначає самостійно у межах тематики відповідного розділу.ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Нормативно-правові акти

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

 2. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

 3. Митний кодекс України від 13.03.2012 р., № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

 4. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 р., № 514-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

 5. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26.11.1993 р., № 3659-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3659-12.

 6. Про аудиторську діяльність : Закон України від 22.04.1993 р., № 3125-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.

 7. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р., № 2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

 8. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 14.05.1992 р., № 2343-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12.

 9. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 р., № 1576-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.

 10. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30.10.1996 р., № 448/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80.

 11. Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2.11.2012 р., № 1688 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2082-12.

 12. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 р., № 236/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80.

 13. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 р., № 2210-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.

 14. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 р., № 959-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12.

 15. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р., № 40-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

 16. Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 р., № 4002-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4002-12.

 17. Про природні монополії : Закон України від 20.04.2000 р., № 1682-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-14.

 18. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 р., № 3480-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

 19. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.


Наукова література

 1. Булгакова І. В. Господарське право України / І. В. Булгакова. – К.: Прецедент, 2006. – 346 с.

 2. Вінник О. М. Господарське право: Навч. посібник / О. М. Вінник. – 2-ге вид., змінене та доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.

 3. Віхров О. П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посібник / О. П. Віхров. – К.: Видавничий дім «Слово», 2004. – 344 с.

 4. Голяк Л. В. Господарське право / Л. В. Голяк. – К. : МАУП, 2006. – 200 с.

 5. Господарське право: навчальний посібник у схемах і таблицях / за заг. ред. М. Л. Шелухіна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.

 6. Господарське право: підручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

 7. Господарське право України: навчальний посібник /за заг. ред. проф. Н. О. Саніахметової. – X.: Одіссей, 2005. – 608 с.

 8. Кравчук С. Й. Господарське право України / С. Й. Кравчук. – К.: Кондор, 2007. – 264 с.

 9. Мельник О. О. Господарське право: навч.-метод. посібник для сам. вивч. дисц. / О. О. Мельник. – К.: КНЕУ, 2005. – 208 с.

 10. Мілаш В. С. Господарське право: курс лекцій у двох частинах / В. С. Мілаш. – Харків: Право, 2008. – Ч. 1. – 496 с.

 11. Несинова С. В. Господарське право України. навч. посіб. / С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна; за заг. ред. С. В. Несинової. – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 564 с.

 12. Смолін Г. В. Господарське право України. Загальна частина: навчальний посібник / Г. В. Смолін. – Львів, 2008 – 467 с.

 13. Хозяйственное право Украины: учебник / под ред. А. С. Васильева, О. П. Подцерковного. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2005. – 464 с.

 14. Щербина В. С. Господарське право: підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

 15. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права: монографія / В. С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ, ОБРАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Основні вимоги до курсової роботи

Курсова робота є важливим етапом підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі. Її науковий рівень, грамотність викладу, правильність оформлення, вміння студента у процесі захисту обґрунтувати і довести викладені у роботі думки та висновки свідчать про рівень володіння досліджуваним матеріалом та можливість самостійного опрацювання обраної теми.

Виконання курсової роботи передбачає вироблення навичок самостійної роботи з науковими джерелами й оволодіння методикою досліджень, а також здатність обрати і проаналізувати наукову або практичну проблему роботи, самостійно узагальнити опрацьований матеріал, обґрунтувати висновки.

Курсова робота повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки, законодавства і практики. Вона виконується з метою закріплення й узагальнення знань, одержаних студентами, та їх застосування при комплексному вирішенні конкретного фахового завдання.

Отже, метою написання курсової роботи є:


  • систематизація і поглиблення теоретичних та практичних знань з дисципліни «Господарське право», їх застосування при вирішенні конкретних завдань та набуття вміння їх вирішувати;

  • оволодіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладу матеріалу;

  • розвиток уміння студента самостійно вивчати й узагальнювати законодавчі та наукові літературні джерела, юридичну практику.

У процесі роботи студенти вдосконалюють такі навички та вміння:

  • самостійно формулювати проблему дослідження;

  • визначати мету, основні завдання, предмет, об’єкт дослідження;

  • здійснювати пошук і добір потрібної наукової інформації;

  • аналізувати практичну діяльність різних організацій та їх керівників;

  • логічно й аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, робити висновки;

  • правильно оформлювати науково-довідковий матеріал;

  • публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо).

Загальні вимоги щодо викладення змісту курсової роботи:

  • цілеспрямованість, відповідність меті;

  • чітка логічність та послідовність побудови роботи і викладення матеріалу;

  • глибина дослідження та повнота висвітлення питань;

  • переконливість аргументації викладених думок;

  • точність формулювань, конкретність викладення матеріалу;

  • обґрунтованість висновків і рекомендацій;

  • грамотне технічне оформлення роботи.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал