Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»Сторінка7/8
Дата конвертації21.03.2017
Розмір1.27 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

Відповіді на тестові завдання: 1 – D, 2 – D, 3 – D, 4 – С, 5 – D,

6 – С, 7 – D, 8 – Е, 9 – В, 10 – D.Граф логічної структури до теми (див. Додаток 17).

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ – ЗАЛІК

До підсумкового модульного контролю (заліку) допускаються студенти, які відвідали усі, передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття (лекції – 30 годин; семінари – 28 годин). Для студентів, які пропустили навчальні заняття, з дозволу деканату вносяться корективи щодо відпрацювання навчальних занять (у консультаційний день) або щодо індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну.

Залік – проводиться з метою оцінювання результатів навчальної діяльності студентів та здійснюється після завершення вивчення студентами останньої теми модуля в рамках розкладу аудиторних занять. Залік з дисципліни виставляється лише студентам, які набрали необхідну кількість балів за поточну навчальну діяльність за 200-бальною шкалою.

Загальна кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середній бал (не менше 3,0) за поточну навчальну діяльність, переведений за 200-бальною шкалою (дивись Таблицю 1). Якщо студент згоден із набраною кількістю балів (120 балів і більше), то залік виставляється автоматично.

Якщо студент не згоден із набраною кількістю балів, то він може в день проведення заліку підвищити свої бали (не більше, ніж на 10) при усній співбесіді з викладачем за нижченаведеними запитаннями до заліку.

Результати заліку заносяться до журналів і відомостей обліку відвідувань і успішності студентів викладачами, які проводили модульний контроль.Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну навчальну діяльність у багатобальну шкалу для дисципліни,

що завершується заліком

4-бал.– 200-бал.

4-бал.– 200-бал.

4-бал.– 200-бал.

4-бал.– 200-бал.

5,0 – 200

4,47 – 179

3,94 – 158

3,42 – 137

4,97 – 199

4,45 – 178

3,92 – 157

3,4 – 136

4,95 – 198

4,42 – 177

3,89 – 156

3,37 – 135

4,92 – 197

4,4 – 176

3,87 – 155

3,35 – 134

4,9 – 196

4,37 – 175

3,84 – 154

3,32 – 133

4,87 – 195

4,35 – 174

3,82 – 153

3,3 – 132

4,85 – 194

4,32 – 173

3,79 – 152

3,27 – 131

4,82 – 193

4,3 – 172

3,77 – 151

3,25 – 130

4,8 – 192

4,27 – 171

3,74 – 150

3,22 – 129

4,77 – 191

4,24 – 170

3,72 – 149

3,2 – 128

4,75 – 190

4,22 – 169

3,7 – 148

3,17 – 127

4,72 – 189

4,19 – 168

3,67 – 147

3,15 – 126

4,7 – 188

4,17 – 167

3,65 – 146

3,12 – 125

4,67 – 187

4,14 – 166

3,62 – 145

3,1 – 124

4,65 – 186

4,12 – 165

3,6 – 144

3,07 – 123

4,62 – 185

4,09 – 164

3,57 – 143

3,05 – 122

4,6 – 184

4,07 – 163

3,55 – 142

3,02 – 121

4,57 – 183

4,04 – 162

3,52 – 141

3,0 – 120

4,55 – 182

4,02 – 161

3,5 – 140

менше 3,0 – недостатньо

4,52 – 181

3,99 – 160

3,47 – 139
4,5 – 180

3,97 – 159

3,45 – 138
Таблиця 2. Механізм конвертації результатів вивчення студентом модуля у оцінки за традиційною шкалою

Бали з дисципліни

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

Від 180 до 200 балів

«5»

Від 150 до 179 балів

«4»

Від 120 до 149

«3»

119 та нижче

«2»

Перелік питань до підсумкового модульного контролю – заліку

1. Об’єкт, предмет і значення «Історії України та української культури» як науки. Основні періоди історії України та української культури, їх характеристика.

2. Кам’яна доба на території України. Трипільська культура. Епоха бронзи.

3. Кіммерійці, скіфи, сармати. Давньогрецькі міста – держави.

4. Східні слов’яни в найдавніший період.


 1. Поняття «культура». Основні типи культури та їх характеристика.

 2. Культура епохи палеоліту на території України. Трипільська культура.

 3. Скіфо-сарматська культура. Культура кіммерійців.

 4. Культура давньогрецьких міст – держав. Старослов’янська культура.

9. Передумови виникнення держави у східних слов’ян. Норманська теорія.

10. Київська Русь у період правління перших київських князів: Олега, Ігоря, Ольги та Святослава.

11. Внутрішня та зовнішня політика князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

12. Феодальна роздробленість Київської Русі.

13. Світорозуміння людини доби Київської Русі: християнство як чинник нових культурних процесів.

14. Розвиток освіти та наукових знань. Давньоруська література.

15. Сакральне мистецтво: архітектура, монументальний живопис, скульптура.

16. Культура Галицько-Волинського князівства.

17. Входження українських земель до складу Польського королівства та Великого князівства Литовського.

18.Унії Литви та Польщі: Кревська (1385 р.), Городельська (1413 р.) та Люблінська (1569 р.). Заснування Річі Посполитої.

19. Виникнення козацтва та Запорізької Січі.

20. Причини, характер і рушійні сили Визвольної війни українського народу середини XVII ст. Етапи Визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького та їх характеристика.

21. Формування української державності в ході Визвольної війни. Переяславський договір (січень, 1654 р.) та Березневі статті (1654р.).

22. Розвиток освіти, науки та друкарства. Іван Федоров – першодрукар України.

23. Роль братських шкіл у розвитку освіти та наукових знань.

24. Розвиток релігійної та світської літератури. Фольклор.

25. Традиції українського іконопису. Розвиток українського живопису.

26. Архітектура та мистецтво. Музика та театр.

27. Руїна. Боротьба старшинських угрупувань за владу.

28. Обмеження української автономії.

29. Політична діяльність гетьмана Івана Мазепи.

30. Ліквідація української автономії у XVIII ст. Розділи Польщі.

31. Розвиток освіти та наукових знань.

32. Літописання та література.

33. Козацьке бароко в архітектурі та мистецтві.

34. Музична та театральна культура.

35. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій. Антиукраїнська політика самодержавства.

36. Буржуазні реформи 60-х рр. XIX ст. в Російській імперії та їх наслідки для України.

37. Лютнева революція в Росії. Двовладдя. Центральна Рада в Україні.

38. Гетьманська держава П. Скоропадського.

39. Директорія в Україні. ЗУНР. «Акт злуки».

40. Українське національно-культурне Відродження: сутність, основні етапи, особливості та наслідки.

41. Розвиток освіти та наукових знань.

42.Особливості літературного процесу. Т. Шевченко – уособлення національного генія. Зародження української журналістики.

43. Театральна та музична культура.

44. Архітектура та образотворче мистецтво.

45. Декоративно-прикладне мистецтво.

46. Створення УСРС і СРСР. Входження України до складу СРСР.

47. Нова економічна політика: причини, основні етапи, особливості та наслідки для України.

48. Радянська індустріалізація та колективізація в Україні: причини, основні етапи, особливості та наслідки. Голодомор 1932 – 1933 рр.

49. Причини та періодизація Другої світової війни. Пакт Молотова-Ріббентропа. Радянізація Західної України.

50. Причини поразки Червоної Армії на початку Великої Вітчизняної війни. Фашистський окупаційний режим.

51. Головні битви. Звільнення Лівобережжя та Правобережжя. Партизанський рух та Рух Опору. Підсумки війни.

52. Українська культура доби революцій та Першої світової війни.

53. Українізація 20-х рр. та українська культура в 30-ті рр.

54. Українська культура 40-х – першої половини 50-х рр.

55. Україна в післявоєнний період: людські та матеріальні втрати, голод, трудовий героїзм.

56. Хрущовська «відлига».

57. Період «застою», кризові явища.

58. Реформи М. Горбачова: процес «перебудови» в Україні.

59. Підйом національно-демократичного руху.

60. Українська культура другої половини 50-х – 80-ті рр.

61. Українська культура 90-х рр.

62. Розпад СРСР. «Декларація про державний суверенітет України». Утворення СНД. «Акт проголошення незалежності України».

63. Перші державотворчі процеси незалежної України: правління Л. Кравчука (1991 – 1994 рр.).

64. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління Л. Кучми (1994 – 2005 рр.).

65. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Ющенка (2005 – 2010 рр.).

66. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Януковича (2010 – 2014 рр.).

67. Здобутки, проблеми та перспективи соціально-економічного, політичного, та культурного розвитку сучасної України: правління П. Порошенка.

Д О Д А Т К И

Додаток 1 «ПЕРВІСНИЙ ПЕРІОД І ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ»

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ЯК НАУКА

об’єкт і основні історичні джерела

предмет методи

матеріальні; письмові; усні; відео-; фото-; кіноматеріалиС Т А Р О Д А В Н І Й Е Т А П І С Т О Р І Ї У К Р А Ї Н И

епоха бронзи ранній Доба Великого переселення народів

залізний

палеоліт археологічні культури вік кочовики слов’яни

мезоліт зрубна катакомбна ямна теорії походження

неоліт осідле життя, землеробство, тваринництво,полювання, рибальство Дунайська


Міста-держави Північного Причорномор’я


енеоліт ремесла, обробка бронзи Вісло-Одерська

звичай поховання в курганах Вісло-Дніпровська

АвтохтоннаДодаток 2 «ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. КУЛЬТУРА НАЙДАВНІШОГО НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ»


Основні періоди історії української культури

Найдавніший період

(від початків людської цивілізації на території України

до культури східнослов’янських племен дохристиянської доби)Збиральництво і полювання, використання вогню, первісні вірування: тотемізм, анімізм, магія, фетишизм

Культура епохи палеоліту

Культура Київської Русі

(IX – середина XIII ст.)

Формування української народності

(сер. XIII ст. – сер. XVII ст.)Землеробство, скотарство, мальована кераміка, вірування: божества родючості, сонця, місяця, боги – покровителі худоби

Трипільська культураПеріод Визвольної війни та Гетьманщини

(сер. XVII ст. – XVIII ст.)

Землеробство, скотарство, звіриний стиль, золота пектораль, кургани, вірування: боги війни, родючості, вогню, сонця

Скіфо-сарматська культураВійськова справа, металообробка, кочове скотарство, кургани, вірування: віра в душу та життя після смерті, культ Богині-Матері

Культура кіммерійців

Українське національно-культурне відродження

(кінець XVIII ст. – XIX ст.)

Культура давньогрецьких міст – державТоргівля, ремесла: керамічне та ювелірне; скульптура, живопис, мозаїка

Розвиток етнокультури українців (XX ст.)Землеробство, гончарство, скотарство, рибаль-ство, полювання, вірування: язичництво (народні вірування анімістично-магічного характеру)

Відродження національної культури

(90-ті рр. XXст. – поч. XXIст.)

Старослов’янська культура


Додаток 3 «КНЯЖА ДОБА. ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО»


КИВСЬКА РУСЬ
КИЇВСЬКА РУСЬ


Теорії виникнення держави у східних слов’ян

Природньо-історичний процес

норманська

О
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ


СНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ


Феодальна роздробленість (ХІІ-ХІІІ ст.)Становлення та розквіт (ІХ – ХІ ст.)
Становлення та розквіт (ІХ – ХІ ст.)

Усобиці

відсутність військової та політичної єдностіПоразка від монголо-татар


Політичний лад

Ранньофеодальна монархія

Соціальна структура

Князь, бояри,

дружинники, купці, ремісники, смерди, закупи, рядовичі, холопи

Основні

заняття

землеробство скотарство ремесла торгівля полювання рибальствоЗміцнення нових центрів

Галицько-Волинське князівство

Володимиро-Суздальське

князівство

Новгородське

князівство
Додаток 4 «КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ»


Основні галузі культури

 • «Риси та різи», руські письмена. Кирилиця (43 літери). На стінах Софійського собору в Києві – понад 400 написів

Писемність • Освіта

  • Володимиром Великим була відкрита перша школа для дітей знаті;

  • у 1037 році була відкрита перша бібліотека при Софійському соборі;

  • у 1086 році в Києві була відкрита школа для дівчат

 • Наукові знання

  • черпалися переважно з творів європейських авторів;

  • початкові медичні знання. Агапіт Печерський – відомий монах-цілитель

 • Література

  • «Ізборник»;

  • «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона;

  • «Повчання дітям» Володимира Мономаха;

  • «Слово о полку Ігоревім»

 • Літописання

  • «Літопис Аскольда», «Давній Київський звід», «Печерський звід» (не збереглися);

  • «Повість минулих літ» Нестора, була написана у 1113 році;

  • «Київський літопис», кінець XII ст.

 • Усна

  народна творчість

  • Казки, перекази, легенди, билини (з X ст.);

  • Дружиний епос;

  • Обрядові пісні із дохристиянських часів;

  • Прислів’я та приказки • Київ: палац княгині Ольги, «місто Володимира», «Десятина церква», «місто Ярослава», Софійський собор, Успенський собор, Михайлівський Златоверхий собор;

 • Спаській собор (Чернігів), Михайлівський собор (Переяславль)

Архітектура • Мозаїки та фрески (монументальний живопис);

 • В іконописі переважав візантійський канон, Алімпій Печерський – майстер іконопису;

 • Книжкова мініатюра. «Остромирове Євангеліє»

Образотворче мистецтво


Додаток 5 «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА І

ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО.

ПЕРШИЙ ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1648 – 1657 рр.)»


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ ТА ЛИТВИ

Виникнення українського козацтва (XV – XVI ст.)Перехід українських земель до складу Польщі та ЛитвиУнії Литви та Польщі

1385 р. – Кревська

1413 р. – Городельська

1569 р. – ЛюблінськаРеєстрове козацтвоЗапорізька СічБоротьба проти турок і татар

- прикордонна охорона;

- морські походи (Варна,

Ізмаїл, Акерман,

Синоп, Трапезунд,

Стамбул, Кафа);

- Хотинська війна

Ватажки

селянсько-козацьких

повстань

- К. Косинський

- С. Наливайко

- Т. Федорович

- П. Бут

- Я. Острянин

- Д. Гуня

Політика гетьманів

- будівництво Запорізької Січі;

- національна ідея;

- захист православ’я;

- антифеодальна боротьба


Додаток 6 «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.»


РОЗВИТОК НАУКИ, КУЛЬТУРИ ТА СВІТСЬКОЇ ОСВІТИПОШИРЕННЯ ІДЕЙ ГУМАНІЗМУ

ВИНИКНЕННЯ КНИГОДРУКУ СТАРОСЛОВЯНСЬКОЮ МОВОЮ

ОСНОВНІ РИСИ

УКРАЇНСЬКОГО

РЕНЕСАНСУ

ПОШИРЕННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ СЕРЕД УСІХ ПРОШАРКІВ НАСЕЛЕННЯВИНИКНЕННЯ ПЕРШОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ОСТРОЗЬКА КОЛЕГІЯ)ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇТВОРЧІСТЬ РЕЛІГІЙНИХ ПОЛЕМІСТІВ

(Г. Смотрицький, І. Вишенський,

З. Копистенський, С. Зізаній)


Додаток 7 «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРІОД КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ»


Визвольна війна (національна революція) 1648-1676 рр.Основні віхи війни для УкраїниПогіршення соціально-економічної та політичної ситуації в Україні

Березневі статті

(березень 1654 р.)

Переяславська Рада (січень 1654 р.)

причини

Посилення впливу Запорізької Січі

Зростання національної самосвідомості українського народу

Хід військов. дій

Перші перемоги: Жовті Води, Корсунь, Пилявці

Зборівська (1649 р.) та Білоцерківська (1651 р.) угоди

Смерть Б. Хмельницького (1657 р.)

Руїна 60-80рр. ХVIIст

Боротьба старшинських угруповань за владу

Падіння гетьманства на ПравобережжіАндрусівське перемир’я (1667 р.). Розподіл України між Польщею та Росією

Діяльність гетьмана І. Мазепи

Ліквідація української автономії у XVIII ст.

1 етап – форсований наступ на укр. автономію (1708-1728 рр.)4 етап – уповільнення російської експансії

(1750 – 1764 рр.)3 етап – посилення імперського тиску

(1734 – 1750 рр.)2 етап – повернення Україні частки її прав (1728 – 1734 рр.)

Розподіли Польщі
Додаток 8 «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – XVIIІ СТ.»


УКРАЇНСЬКЕ (КОЗАЦЬКЕ) БАРОКО

ІІ період

середнє або високе бароко

(1680-ті – початок 1740-х рр.)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал