Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»Сторінка6/8
Дата конвертації21.03.2017
Розмір1.27 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 13

УКРАЇНА У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (друга половина 40-х – 1989 р.)

(2 години)

Актуальність теми. Після Другої світової війни на міжнародній арені відбулася зміна співвідношення сил. Була створена світова система соціалізму, руйнується колоніальна система капіталізму. Наприкінці ХХ ст. міжнародна обстановка приймає новий вигляд: закінчилася «холодна війна», революції в ряді країн Східної Європи призвели до краху світової системи соціалізму. Для СРСР повоєнні роки були складними і суперечливими. СРСР, перемігши у Великій Вітчизняній війні, пройшов шлях від максимального злету тоталітарної системи до її згасання і розпаду країни на 15 незалежних держав.

Цілі навчання

Загальна мета: охарактеризувати труднощі та досягнення України у 1945-1980-х рр.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) вказати причини та наслідки голоду 1946 – 1947 рр.;

2) аналізувати реформи в період Хрущовської «відлиги»;

3) виділити кризові явища 70-х – першої половини 80-х рр.;

4) розкрити сутність політиці перебудови в Україні;

5) розкрити сутність та наслідки національно-демократичного руху наприкінці 80-х рр. для України.

Основні теоретичні питання до теми:

1. Україна в післявоєнний період: людські та матеріальні втрати, голод, трудовий героїзм.

2. Хрущовська «відлига».

3. Період «застою», кризові явища.

4. Реформи М. Горбачова: процес «перебудови» в Україні.

5. Підйом національно-демократичного руху.Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте соціально-політичне життя в Україні після Великої Вітчизняної війни.

2. Що ви знаєте про голод в Україні 1946 р. та його наслідки?

3. Як ви оцінюєте діяльність М.С.Хрущова, його реформи?

4. У чому суть дисидентського руху?

5. Дати характеристику жовтневого (1964 р.) політичного перевороту в Москві та його негативного впливу на політичне та економічне становище на Україні.

6. Розкажіть про Конституцію СРСР 1977 р. і Конституцію УРСР 1978 р.

7. Які причини зменшення населення в Україні у 70–80-ті рр.?

8. Що ви знаєте про русифікацію 70–80-х років?

9. Що ви знаєте про досягнення і проблеми розвитку економіки України в першій половині 80-х років?

10. Розкажіть про рішення квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС.

11. У чому ви бачите революційну роль «перебудови»?

12. Дайте характеристику командно-адміністративній системі.

13. Яка роль гласності у здійсненні «перебудови»?  1. Які нові поправки внесені до Конституції УРСР? Нові закони?

  2. Що ви можете сказати про багатопартійність в Україні?

  3. Що ви знаєте про національно-демократичний рух в Україні?

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 307 – 360.

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 307 – 402.

3. Субтельный Орест. Украина. История. – К.: Лыбидь, 1994. – С. 569 – 711.Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 442 – 579.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 310 – 346.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 202 – 220.Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – двогодинний семінар (5 питань). Основою навчання є робота згідно з планом семінарського заняття. Доповідачі представляють свої види роботи (доповіді, мультимедійні презентації, реферати), опоненти – задають додаткові питання. До заняття студенти (за своїм бажанням) готують реферати з наступних тем:

1. Порівняльний аналіз грошових реформ 1947 р. і 1961 р.

2. Дисидентський рух в Україні.

3. Народний Рух України.

4. Сенс ностальгії за Брежнєвським «застоєм».

5. Революційна роль «перебудови».

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. Після війни основна частина державних інвестицій була спрямована на розвиток певної галузі. Назвіть цю галузь.

А. Сільське господарство

В. Культура

С. Освіта

D. Промисловість

Е. Охорона здоров’яЗавдання 2. З 1946 року в міжнародній політиці відбуваються події, що визначили на багато років політичні стосунки між капіталізмом і соціалізмом. Як називалася ця політика?

А. Лібералізація

В. Празька весна

С. Холодна війна

D. Волюнтаризм

Е. Військове протистоянняЗавдання 3. Правління М.С. Хрущова увійшло в історію під особливою назвою. Як називався цей період?

А. Період стагнації

В. Перебудова

С. Неосталінізм

D. Відлига

Е. Золоте століттяЗавдання 4. У жовтні 1961 року відбувся XXII з'їзд КПРС, на якому М. С. Хрущов представив нову Програму партії. Вкажіть в чому суть даної програми.

А. Побудова соціалізму в СРСР

В. Перегнати економіку США

С. Побудова комунізму в СРСР

D. Ліквідація ГУЛАГА

Е. Ухвалення нової КонституціїЗавдання 5. У 60-ті – 70-ті рр. XX ст. в Україні виникає духовна опозиція. Вкажіть її назву.

А. Пацифізм

В. Волюнтаризм

С. Космополітизм

D. Колаборационізм

Е. ДисидентствоЗавдання 6. Після смерті Л. Брежнєва в листопаді 1982 року його місце зайняв новий політик. Назвіть його ім’я.

А. Ю. Андропов

В. К. Черненко

С. М. Горбачов

D. В. Щербицький

Е. О. КосигінЗавдання 7. З приходом М.С. Горбачова до влади починається нова епоха в житті СРСР і УРСР. Назвіть дату цієї події.

А. 1982 р.

В. 1983 р.

С. 1984 р.

D. 1985 р.

Е. 1986 р.Завдання 8. Події у Чорнобилі стали екологічною катастрофою для українського народу. Коли сталася ця подія?

А. 1983 р.

В. 1984 р.

С. 1985 р.

D. 1986 р.

Е. 1987 р.Завдання 9. У березні 1946 р. собор уніатської церкви приймає рішення щодо греко-католицької церкви. Яке рішення було прийнято?

А. Незалежне існування унії

В. Підпорядкування греко-католицької унії Польщі

С. Підпорядкування унії Російської православної церкви

D. Підпорядкування унії Риму

Е. Припинення діяльності уніїЗавдання 10. Наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. в Україні відбувається підйом національно-демократичного руху. Назвіть громадсько-політичну організацію, засновану у 1989 р., яка поклала процес становлення багатопартійності в Україні.

А. Партія незалежної України

В. Народний Рух України

С. Партія Перебудови України

D. Партія Національної Самосвідомості

Е. Комуністична Партія УкраїниВідповіді на тестові завдання: 1 – D, 2 – С, 3 – D, 4 – С, 5 – Е,

6 – А, 7 – D, 8 – D, 9 – С, 10 – В.Граф логічної структури до теми (див. Додаток 15).

Тема 14

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

(2 години)

Актуальність теми. Друга половина XX століття в Україні були часом поступового національно культурного пробудження. Так, розвиток української культури протягом п’ятдесяти років (1950 – 1990-ті рр.) характеризувався спробою національно культурного піднесення в часи «відлиги», а пізніше, коли цей процес, який сьогодні називають «задушеним відродженням», перервався, відбувалося поступове накопичення й узагальнення наукових і мистецьких надбань, яке сприяло усвідомленню необхідності глибоких соціокультурних перетворень заради збереження українського народу та його культури.

Цілі навчання

Загальна мета: Вміти характеризувати суперечності розвитку української культури у другій половині 50-х – 80-ті роки, а також проблеми і перспективи національного відродження української культури у 90-х роках XX століття.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) визначати основні етапи розвитку української культури в другій половині XX століття;

2) оцінити внесок українського народу в процес збереження, відтворення культурних традицій у 50-ті рр.;

3) оцінити роль та значення громадсько-літературного руху шестидесятників;

4) характеризувати соціокультурну ситуацію 50-х – 80-х рр.;

5) аналізувати основні тенденції розвитку української культури у 90-ті роки;

6) пояснити сутність та основні риси процесу національного відродження української культури у 90-ті роки XX ст.;

7) розкрити етапи розвитку освіти та наукових знань у другій половині 50-х – 90-х роках;

8) характеризувати основні художні напрями в українському мистецтві другої половини XX ст.;

9) пояснити особливості розвитку українського декоративно-прикладного мистецтва в другій половині XX ст.;

10) аналізувати специфічні риси музичної та театральної культури другої половини XX ст.;

11) характеризувати особливості та жанри української літератури другої половини XX ст.

Основні теоретичні питання до теми:

1. Українська культура в період Хрущовської «відлиги».

2. Розвиток української культури в період «застою».

3. «Перебудова» в українській культурі.

4. Українська культура 90-х рр.

Запитання для самоконтролю

1. Яким було становище української культури у 50-ті рр.?

2. Якими були успіхи і втрати в українській культурі 60 – 70 х рр.?

3. Охарактеризуйте досягнення та проблеми розвитку науки у 1960 – 1980-х рр.?

4. Які події політичного і соціального життя України визначили розвиток культури 80 х років?

5. У чому полягають причини системної кризи у галузі культурного життя УРСР в останні десятиліття існування радянської влади?

6. Що таке постмодернізм? Охарактеризуйте його основні риси.

7. У чому полягали тенденції розвитку освіти в 1990 – 2000-х рр.?

8. Як вітчизняна наука адаптувалась до умов ринку?

9. Охарактеризуйте тенденції та проблеми релігійного відродження.

10. Якими є досягнення літераторів у пострадянський період?

11.Назвіть представників українського образотворчого мистецтва та охарактеризуйте їх творчі здобутки.

12. Проаналізуйте тенденції розвитку архітектури на зламі століть.

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 105 – 151.

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 186 – 242.

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 221 – 339.Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 142 – 244.

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 100 – 120.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 229 – 284.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 536 – 715.

Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – двогодинний семінар (4 питання). Основою навчання є робота згідно з планом семінарського заняття. Доповідачі представляють свої види роботи (доповіді, мультимедійні презентації, реферати), опоненти – задають додаткові питання. До заняття студенти (за своїм бажанням) готують реферати з наступних тем:

1. Драматургія та новаторство у театральному мистецтві України.

2. Внесок О. Довженка у розвиток української культури.

3. Стан українського кінематографу у другій половині XX ст.

4. Традиції та новаторство в українській культурі XX ст.

5. Стан і проблеми народного мистецтва у другій половині XX ст.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. 60 – 70-ті рр. ХХ ст. – суперечливий і плідний період в українській літературі. Це час творчої діяльності талановитого поета з Донбасу. Назвіть його ім’я.

А. Л. Костенко

В. В. Симоненко

С. В. Стус

D. І. Драч

Е. О. МалишкоЗавдання 2. Як називається процес в області художньої культури, орієнтований на західноєвропейський напрям?

А. Модернізм

В. Символізм

С. Футуризм

D. Романтизм

Е. КубізмЗавдання 3. Як називається напрямок в українській архітектурі, яке за допомогою нової техніки і естетичних якостей таких матеріалів, як метал, дерево, скло, прагне створити життєвий простір?

А. Конструктивізм

В. Футуризм

С. Раціоналізм

D. Модернізм

Е. ЕстетизмЗавдання 4. Назвіть найвідомішу будівлю, побудовану в Києві в архітектурному стилі неокласицизму.

А. Будівля головної пошти

В. Адміністративна будівля «Держпром»

С. Будівля Верховної Ради

D. Будівля Сільськогосподарської Академії

Е. Будівля Київського університетуЗавдання 5. З середини 80 х рр. починають заповнюватися «білі плями» в царині українського мистецтва, повертаються імена і твори митців, несправедливо репресованих, забутих. Назвіть ім’я талановитого живописця, який лише в 1990 р. дістав змогу організувати в Черкасах ретроспективну виставку своїх картин.

А. В. Стус

В. І. Кулик

С. О. Гончар

D. П. Куліш

Е. Т. ШевченкоЗавдання 6. У середині 50 х років в українське кіно прийшло нове покоління молодих кінематографістів, збільшився випуск картин, збагатилася їх тематика. Назвіть фільм, який відноситься до біографічного жанру.

А. «Доля Марини»

В. «Іван Франко»

С. «Два Федори»

D. «Катя-Катюша»

Е. «Весна на Зарічній вулиці»Завдання 7. Роки «застою» характеризувалися наростанням негативних тенденцій та явищ у суспільно культурному розвитку України. Поясніть сутність офіційно впроваджуваного курсу на «злиття націй» в цей період.

А. Культурний обмін між радянськими республіками

В. Культурний обмін між СРСР та іноземними державами

С. Фактично перетворився на українізацію

D. Фактично перетворився на русифікацію

Е. Заміна на керівних посадах не українців українцямиЗавдання 8. Під тиском громадськості у 80-х рр. на помітні поступки в національній політиці пішло й компартійне керівництво. Найістотнішим у цьому плані було прийняття «Закону про мови в Українській РСР», який діє й донині. Коли він був прийнятий?

А. У 1985 р.

В. У 1986 р.

С. У 1987 р.

D. У 1988 р.

Е. У 1989 р.Завдання 9. У 1988 р. виникло товариство української мови ім. Т.Шевченка. На ІІ з’їзді у 1991 р. воно прийняло освячену історією назву. Яку саме?

А. «Спадщина»

В. «Народний Рух»

С. «Перемога»

D. «Літературне об’єднання»

Е. «Просвіта»Завдання 10. Розпуск КПРС означав знищення старої системи формування культурної політики. Настав час партикуляризації культурної політики. Що таке партикуляризація?

А. Інтеграційний процес, що базується на об’єднанні країн регіону з приблизно схожими показниками розвитку культури

В. Обмеження місця дії того чи іншого культурного процесу певними просторовими межами

С. Процес всесвітньої культурної інтеграції та уніфікації

D. Прагнення окремих частин, областей держави до якомога більшої незалежності від центру, до недоторканності місцевих прав в привілеїв

Е. Вилучення з приватної власності осіб у власність держави культурних цінностейВідповіді на тестові завдання: 1 – С, 2 – А, 3 – А, 4 – С, 5 – В,

6 – В, 7 – D, 8 – Е, 9 – Е, 10 – D.Граф логічної структури до теми (див. Додаток 16).

Тема 15

НАЦІОНАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ

(1990 – 2016 р.)

(2 години)

Актуальність теми. Проголошення незалежності України відкрило новий етап української історії, поклало початок перехідному періоду, суть якого – створення власної державності, зміцнення реального суверенітету, а як наслідок – будування сучасної правової демократичної держави.

Цілі навчання

Загальна мета: проаналізувати та навчитися диференціювати соціально-економічні, політичні та культурні процеси в сучасній незалежній Україні.

Конкретні цілі:

Вміти: 1)аналізувати процеси, пов’язані з розпадом СРСР, утворенням СНД, а також розбудовою незалежної Української держави;

2)характеризувати та надати оцінку «Декларації про держаний суверенітет України» та «Акту проголошення незалежності України»;

3)характеризувати та аналізувати соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в періоди правління Л. Кравчука, Л. Кучми, В. Ющенка, В. Януковича та П.Порошенка.

Основні теоретичні питання до теми:

1. Розпад СРСР. «Декларація про державний суверенітет України». Утворення СНД. «Акт проголошення незалежності України».

2. Перші державотворчі процеси незалежної України: правління Л. Кравчука (1991 – 1994 рр.).

3. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління Л. Кучми (1994 – 2005 рр.).

4. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Ющенка (2005 – 2010 рр.).

5. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Януковича (2010 – 2014 рр.).

6. Здобутки, проблеми та перспективи соціально-економічного, політичного, та культурного розвитку сучасної України: правління П. Порошенка.

Запитання для самоконтролю

1. Які основні причини розпаду СРСР? Коли і які радянські республіки першими вийшли зі складу СРСР?

2. У якому році була прийнята «Декларація про державний суверенітет України». Охарактеризуйте цей документ.

3. Що Ви знаєте про «Акт проголошення незалежності України»?

4. Назвіть перші державотворчі процеси незалежної України.

5. Назвіть головні ознаки «суверенної і самоврядної, незалежної і відкритої, демократичної і правової» Української держави.

6. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління Л. Кравчука.

7. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління Л. Кучми.

8. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Ющенка.

9. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Януковича.

10. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління П. Порошенка.

Джерела інформації

Основна література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 580 – 673.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 347 – 365.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 222 – 224.Додаткова література

1. Історія України. Комплексне видання: Довідник. Репетитор. Тренувальні тести / О.П. Мокрогуз та інші. – Х., 2009. – С. 115 – 125.

2. Ісакова Н.П. Історія України (в схемах і таблицях): Навчальний посібник. – К., 2005. – С. 189 – 204.

Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – двогодинний семінар (6 питань). Основою навчання є робота згідно з планом семінарського заняття. Доповідачі представляють свої види роботи (доповіді, мультимедійні презентації, реферати), опоненти – задають додаткові питання. До заняття студенти (за своїм бажанням) готують реферати з наступних тем:

1. Конституційний процес в незалежній Україні.

2. Сучасні пріоритети у зовнішній політиці України.

3. Проблеми національних меншин у незалежній Україні.

4. Економічні реформи незалежної України.

5. АТО і Україна – АТО і сучасний світ.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. Процес оформлення незалежності України пройшов ряд законодавчих етапів. Назвіть перший з них.

А. Вибори у Верховну Раду

В. Прийняття «Акту проголошення незалежності України»

С. Референдум

D. Прийняття «Декларації про державний суверенітет»

Е. Біловезькі угодиЗавдання 2. 1 грудня 1991 року був проведений Всеукраїнський референдум. Яке питання було винесене на всенародне обговорення?

А. Реформування СРСР на демократичних принципах

В. Прийняття нового союзного договору

С. Затвердження нової Конституції УРСР

D. Підтвердження «Акту проголошення незалежності України»

Е. Внесення змін до Конституції УРСРЗавдання 3. Після утворення незалежної Української держави була прийнята нова Конституція. Назвіть дату її прийняття.

А. 1991 р.

В. 1992 р.

С. 1995 р.

D. 1996 р.

Е. 1997 р.Завдання 4. 8 грудня 1991 року відбулася подія, яка означала остаточний розпад СРСР. Як називалась ця подія?

А. Путч


В. Референдум

С. Біловезька зустріч

D. Алма-Атинська зустріч

Е. Шахтарський страйкЗавдання 5. Одним із кризових явищ у економіці України є інфляція. Що це таке?

А. Ріст безробіття

В. Передача частини державної власності до недержавної

С. Заперечення ринкових відносин

D. Знецінення гривни

Е. Демократизація економікиЗавдання 6. Незалежна Україна приймає участь в розробці програм освоєння космічного простору. Назвіть ім’я першого космонавта України.

А. Ю. Гагарін

В. П. Попович

С. Л. Каденюк

D. В. Терешкова

Е. Ю. ТітовЗавдання 7. Україна будує демократичне суспільство. Що вказує на демократичність її політичної системи?

А. Багатоукладність економіки

В. Однопартійна система

С. Визнання товарно-грошових відносин

D. Багатопартійна система

Е. Згортання процесів міжнародної співпраціЗавдання 8. В незалежній Україні, згідно Конституції, є власні органи державної влади. Назвіть найвищий законодавчий орган влади в сучасній Україні.

А. Президент

В. Кабінет Міністрів

С. Конституційний суд

D. Адміністрація президента

Е. Верховна РадаЗавдання 9. В історії Української незалежної держави було декілька президентів. Назвіть ім’я першого президента незалежної України.

А. Л. Кучма

В. Л. Кравчук

С. П. Порошенко

D. В. Ющенко

Е. В. ЯнуковичЗавдання 10. В незалежній Україні – багатопартійність. Назвіть партію, яка зі своєю появою розпочала процес становлення багатопартійності в Україні.

А. Демократична партія

В. Комуністична партія

С. Соціалістична партія

D. Народний Рух

Е. Рух за відродження української мови
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал