Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»Сторінка4/8
Дата конвертації21.03.2017
Розмір1.27 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 7

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

В ПЕРІОД КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

(2 години)

Актуальність теми. Національно-визвольна війна XVII століття принесла свої плоди – сформувалася козацька республіка. Війна українського народу за свою незалежність, без сумніву, вплинула на західних і східних сусідів, однак, на жаль, завершити боротьбу не вдалося, і Україна була розділена між Росією та Польщею.

Цілі навчання

Загальна мета: проаналізувати наслідки Національно-визвольної війни українського народу XVII століття, а також стан українських земель в період козацько-гетьманської держави.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) характеризувати становище селянства, козацтва та міщан;

2) простежити загальну картину бойових дій в період війни;

3) розкрити сутність гайдамацького руху;

4) аналізувати результати Національно-визвольної війни;

5) визначати хронологічні межі, сутність та наслідки Руїни для України;

6) визначати та характеризувати основні етапи обмеження української автономії в першій половині XVIII ст.;

7) аналізувати політичну діяльність гетьмана Івана Мазепи, його роль та значення для всієї України;

8)визначати та характеризувати основні етапи ліквідації української автономії в другій половині XVIII ст.Основні теоретичні питання до теми:

1. Руїна. Боротьба старшинських угрупувань за владу.

2. Обмеження української автономії.

3. Політична діяльність гетьмана Івана Мазепи.

4. Ліквідація української автономії у XVIII ст. Розділи Польщі.

Запитання для самоконтролю


 1. Що Ви знаєте про період в історії України, відомий як Руїна?

 2. Назвіть поступові дії Російської держави щодо обмеження української автономії. Охарактеризуйте їх.

 3. Які наслідки обмеження української автономії для самої автономії України?

 4. Чим характеризується політична діяльність гетьмана І. Мазепи?

 5. Коли і чому Україну поділили на Правобережну і Лівобережну?

 6. Як відбувався процес обмеження та ліквідації української автономії у XVIII ст.?

 7. Що Ви знаєте про три розділи Польщі? Охарактеризуйте положення українських земель у складі іноземних держав згідно цим розділам.

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 77 – 114.

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 113 – 123.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. – Харків: Основа, 1995. – С. 191 – 243.

4. Субтельный Орест. Украина. История. – К.: Лыбидь, 1994. – С. 159 – 180.

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 145 – 174.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 149 – 204.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 42 – 49.Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – двогодинний семінар (4 питання). Основою навчання є робота згідно з планом семінарського заняття. Доповідачі представляють свої види роботи (доповіді, мультимедійні презентації, реферати), опоненти – задають додаткові питання. До заняття студенти (за своїм бажанням) готують реферати з наступних тем:

1. Військова організація Запорізької Січі.

2. Дмитро Байда-Вишневецький – перший кошовий отаман.

3. Побут запорізьких козаків.

4. Соціально-економічні реформи Б. Хмельницького.

5. Українська держава за часів правління Б. Хмельницького.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. 60-80-е рр. XVII ст. – особливий період в історії українського народу. Яку назву він мав?

А. Литовська експансія

В. Польська експансія

С. Гайдамацький рух

D. Коліївщина

Е. Руїна


Завдання 2. Запорізька Січ стала Козацькою республікою зі своїми органами влади. Вкажіть найвищий з них.

А. Гетьман

В. Генеральна старшина

С. Курінний отаман

D. Рада Січі

Е. Есаул


Завдання 3. Основним змістом Руїни була боротьба за гетьманську булаву. Які політичні сили були найбільш активними в цій боротьбі?

А. Селяни

В. Міщани

С. Козаки – бідняки

D. Козацька старшина

Е. ПолякиЗавдання 4. XVIII ст. характеризується конкретними особливостями перебування Лівобережжя та Слобожанщини у складі Росії. Вкажіть ці особливості.

А. Повернення Україні частини прав і вольностей

В. Повне повернення Україні свободи

С. Тимчасове уповільнення процесу російської експансії

D. Остаточна ліквідація української автономії

Е. Посилення імперського тиску


Завдання 5. У жовтні 1653 року Земський собор Московської держави прийняв рішення щодо Війська Запорізького. У чому суть цього рішення?

А.Відкласти вирішення питання про приєднання до Москви на невизначений час

В. Категорично відказати

С. Невизначена позиція

D. Прийняти Військо Запорізьке до складу Московської держави

Е. Відкласти вирішення питання на п’ять років


Завдання 6. Переяславський договір мав міжнародне значення. Вкажіть його значення для України.

А. Посилення залежності від Річі Посполитої

В. Повна залежність від Литви

С. Незалежність Козацької України від Польщі

D. Перекреслював перспективу переможної війни з Річчю Посполитою

Е. Заперечував перспективу об’єднання всіх українських земель


Завдання 7. У жовтні 1657 року в Корсуні Генеральна Козацька Рада обирає нового гетьмана. Назвіть ім’я цієї людини.

А. Юрій Хмельницький

В. Петро Дорошенко

С. Павло Тетеря

D. Іван Виговський

Е. Іван Самойлович


Завдання 8. У 1676 році закінчилася Українська національна революція. Яка подія стала її заключним актом?

А. Об’єднання всієї території України з Московською державою

В. Виникнення нової незалежної держави

С. Вибори двох гетьманів: Правобережжя та Лівобережжя

D. Об’єднання Правобережної та Лівобережної України

Е. Падіння гетьманства на Правобережжі


Завдання 9. У 1722 році в Російській імперії був створений орган державного управління, діяльність якого передбачала обмеження української автономії. Назвіть цей орган.

А. Малоросійський наказ

В. Малоросійська колегія

С. Тайна канцелярія

D. Правління гетьманського уряду

Е. Генеральний штаб


Завдання 10. У 1750 році останнім гетьманом був брат фаворита російської імператриці Єлизавети. Назвіть його ім’я.

А. П. Калнишевський

В. П. Полуботок

С. П. Румянцев

D. К. Розумовський

Е. Г. ТепловВідповіді на тестові завдання: 1 – Е, 2 – D, 3 – D, 4 – D, 5 – D,

6 – С, 7 – D, 8 – С, 9 – В, 10 – D.Граф логічної структури до теми (див. Додаток 7).

Тема 8

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – XVIII СТ.

(2 години)

Актуальність теми. У другій половині XVII ст. в Україні поширюється стиль козацького бароко, який став стилем епохи, цілісною художньою системою. У XVIIІ ст. українська культура продовжувала розвиватися у важких умовах. Територія України залишалася у складі різних держав, обмежувалися культурні права українського народу, гетьманська влада слабшала, а згодом була остаточно скасована. Українська православна церква втратила свою автономію, стала частиною Російської церкви. Наприкінці XVIIІ ст. почалися процеси формування слов’янських націй, які супроводжувалися бурхливим розвитком національних культур, формуванням етнічної самосвідомості. У цих умовах творчій геній українського народу створив ряд неперевершених шедеврів, які стали недбанням не тільки вітчизняної, а й світової культури. Культура цього часу стає більш оригінальною і національною, поступово відходять старі традиції та ідейно-естетичні концепції.

Цілі навчання

Загальна мета: сформувати уявлення про своєрідність українського бароко в загальноєвропейському контексті, а також розкрити сутність гуманістичної спрямованості української культури цього періоду.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) аналізувати соціально-культурну ситуацію на українських землях після їх приєднання до Росії;

2) розкрити сутність демократичних тенденцій української культури в період Визвольної війни українського народу 1648 – 1676 рр.;

3) характеризувати основні жанри української літератури другої половини XVIІ – XVIII ст.;

4) характеризувати основні типи освітніх закладів і системи навчання в них;

5) характеризувати особливості українського (козацького) бароко як нового стилю в архітектурі та образотворчому мистецтві;

6)пояснити гуманістичну спрямованість творчості Г. Сковороди;

7) оцінити роль та значення Києво-Могилянської академії в розвитку культури України;

8) аналізувати специфічні риси музичної та театральної культури другої половини XVIІ – XVIII ст.Основні теоретичні питання до теми:

1. Розвиток освіти та наукових знань.

2. Літописання та література.

3. Козацьке бароко в архітектурі та мистецтві.

4. Музична та театральна культура.

Запитання для самоконтролю

1. Покажіть взаємозв’язок становлення української державності й розвитку національної культури в другій половині XVII – XVIII ст.

2. Чим був позначений процес становлення української літературної мови?

3. Охарактеризуйте літературні жанри XVII – XVIII ст.

4. Яку роль відігравала Києво-Могилянська академія у розвитку української освіти та науки?

5. Що ви знаєте про українське (козацьке) бароко?

6. Яких змін зазнають традиційні форми церковного живопису?

7. Назвіть та охарактеризуйте козацькі літописи XVII – XVIII ст.

8. Що характерно для архітектури бароко? Назвіть основні барокові архітектурні ансамблі.

9. Які особливості характерні для портретного живопису цієї доби?

10. Який жанр у музиці стає провідним у другій половині XVII – XVIII ст.?

11. Назвіть та охарактеризуйте основні види театральних вистав.Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 61 – 86.

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 106 – 145.

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 118 – 157.Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 80 – 109.

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 58 – 72.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 181 – 204.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 208 – 289.

Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – двогодинний семінар (4 питання). Основою навчання є робота згідно з планом семінарського заняття. Доповідачі представляють свої види роботи (доповіді, мультимедійні презентації, реферати), опоненти – задають додаткові питання. До заняття студенти (за своїм бажанням) готують реферати з наступних тем:

1. Інтерпретація ренесансного гуманізму в українській культурі другої половини XVII – XVIII ст.

2. Ідеї Відродження та Реформації у розвитку української літератури.

3. Гуманістичний характер творчості Г.С.Сковороди.

4. Народність і народні елементи в українській культурі XVIII ст.

5. Вертеп і вертепна драма в українській культурі.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. У другій половині XVIІ – XVIII ст. один з цих міст став музичною столицею Лівобережжя. Назвіть це місто.

А. Одеса


В. Миколаїв

С. Глухів

D. Маріуполь

Е. МиргородЗавдання 2. Новим жанром літератури стає поезія. З чиїм ім’ям були пов’язані найбільші успіхи в поетичному мистецтві XVIII століття?

А. Т. Шевченко

В. Г. Сковорода

С. В. Сосюра

D. О. Мітура

Е. К. СаковичЗавдання 3. В російській частині України У XVIII ст. царський уряд проводить реакційну політику щодо друкарства. Назвіть головну рису зазначеної політики.

А. Цензурні обмеження не вводилися

В. Друкарні підтримувалися державою

С. Був відсутній державний контроль за роботою друкарень

D. Заборонялися публікації українською мовою

Е. Відкривалися українські друкарніЗавдання 4. Ректор і професор Києво-Могилянської академії філософ Феофан Прокопович розвиває ідеї просвітництва. Назвіть основну ідею його філософії.

А. Щастя дають людині свобода, самопізнання і творча праця

В. Державна влада має божественний характер

С. Демократія – необхідна умова розвитку всіх сфер життя

D. Життя є страждання, її сенс полягає в придушенні всіх пристрастей

Е. Порятунок кожної людини полягає в самовдосконаленніЗавдання 5. Перехідну роль між іконописом і світським портретним живописом зіграли парсуни – портрети. Вкажіть техніку їх виконання.

А. Фреска

В. Іконописна техніка

С. Мозаїка

D. Офорт

Е. ГрафікаЗавдання 6. До кінця XVIII в. завершився процес ліквідації української державності, в зв’язку з чим різко скоротилося використання української мови. Вкажіть середу, в якій вона збереглася.

А. Інтелігенція

В. Народне середовище

С. Козацька старшина

D. Чиновники

Е. Вищі феодальні верствиЗавдання 7. На початку XVIII століття в Україні налічувалося сотні шкіл. Вкажіть діти яких станів приймалися в ці школи.

А. Польських феодалів

В. Всіх станів

С. Козацтва

D. Духовенства

Е. КупецтваЗавдання 8. У 1632 році була заснована Києво-Могилянська академія. Вкажіть час відкриття в ній факультету медицини.

А. Перша половина XVII ст.

В. Друга половина XVII ст.

С. Перша половина XVIII ст.

D. Друга половина XVIII ст.

Е. Початок XIX ст.Завдання 9. У XVII столітті стає популярною драматургія. Назвіть вид шкільної драми, сюжетом якої були теми із життя святих.

А. Панегірик

В. Міраклі

С. Мадригал

D. Комедія

Е. МоралітеЗавдання 10. У 60-ті рр. XVIII ст. зароджується новий вид театрального видовища. Яку назву воно мало?

А. Вертеп

В. Балаган

С. Цирк


D. Юрба

Е. ІнтермедіяВідповіді на тестові завдання: 1 – С, 2 – В, 3 – D, 4 – А, 5 – В,

6 – А, 7 – В, 8 – Е, 9 – В, 10 – В.Граф логічної структури до теми (див. Додаток 8).

Тема 9

УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА

АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ.

ПРОЦЕСИ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

(1917- 1920 рр.)

(2 години)

Актуальність теми. Розвиток капіталістичних відносин, криза феодальної системи, товарне виробництво, технічний переворот, таємні та явні товариства і братства, зв’язок прогресивних сил України, Росії та Польщі, ліквідація кріпосного права – головні явища в суспільно-політичному русі. Стрімкий розвиток капіталізму в промисловості та сільському господарстві, наявність безлічі пережитків кріпацтва поглиблювали соціальні суперечності і були причиною незгасимої боротьби за незалежність. Відродження української державності відбувалося в умовах дуже складних та динамічних політичних подій: дві революції, іноземна інтервенція, жорстока громадянська війна. Протягом 1917 – 1920 рр. в Україні велася боротьба за соціальне і національне визволення. В результаті перемогли сили, які стояли за радянський шлях державності.

Цілі навчання

Загальна мета: проаналізувати положення України під владою Російської та Австро-Угорської імперій, а також суперечливі політичні події, що відбувалися під час Української революції.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) надавати порівняльний аналіз положенню України у складі Російської та Австро-Угорської імперій;

2) характеризувати основні етапи та особливості розвитку капіталістичних відносин в Україні;

3) аналізувати головні течії в українському суспільно-політичному русі;

4) характеризувати буржуазні реформи 60-х рр. XIX ст. в Російській імперії та їх наслідки для України;

5) виділяти особливості, етапи розвитку, форми боротьби і причини поразки революції 1905 – 1907 рр.;

6) характеризувати Лютневу революцію 1917 р. та її наслідки для Україні;

7) розкрити сутність двовладдя;

8) аналізувати причини приходу Центральної Ради до влади в Україні, її внутрішню та зовнішню політику, а також причини її поразки;

9) аналізувати причини приходу гетьмана П.Скоропадського до влади в Україні, його внутрішню та зовнішню політику, а також причини ліквідації Гетьманської держави;

10)аналізувати причини приходу Директорії до влади в Україні, її внутрішню та зовнішню політику, а також причини її поразки;

11)розкрити сутність «Акту злуки» та наслідки цього документу для України;

12)аналізувати підсумки процесу відродження української державності в 1917 – 1920 рр.Основні теоретичні питання до теми:

1. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій. Антиукраїнська політика самодержавства.

2. Буржуазні реформи 60-х рр. XIX ст. в Російській імперії та їх наслідки для України.

3. Лютнева революція в Росії. Двовладдя. Центральна Рада в Україні.

4. Гетьманська держава П. Скоропадського.

5. Директорія в Україні. ЗУНР. «Акт злуки».

6. Підсумки процесу відродження української державності в 1917 – 1920 рр.

Запитання для самоконтролю

1. Як жилося українцям у складі Російської та Австро-Угорської імперій?

2. У чому сутність антиукраїнської політики самодержавства?

3. Чому розвиток капіталізму найінтенсивніше проходив у Донбасі та Подніпров’ї?

4. Як проходила аграрна реформа на Україні?

5. Чому становище робітників України було набагато гіршим, ніж трудящих Заходу?

6. Назвіть та охарактеризуйте основні буржуазні реформи 60-х рр. XIX ст. в Російській імперії та їх наслідки для України.

7. Що ви знаєте про революційні події 1905 – 1907 рр. в Україні?

8. Як розвивалися події в Україні після Лютневої революції в Росії?


 1. Що ви знаєте про діяльність Української Центральної Ради, про її лідерів?

 2. Що вам у перших двох Універсалах Центральної Ради подобається, а що ні?

 3. Коли було утворено Українську Народну Республіку?

 4. Що ви знаєте про діяльність уряду УНР?

 5. Що ви знаєте про взаємовідносини УНР з Радянською Росією?

 6. Які результати Брестських мирних переговорів 1918 р.?

 7. Якою була внутрішня політика уряду гетьмана П.Скоропадського?

 8. Хто очолив протигетьманське повстання на Україні? Що ви знаєте про його підготовку?

 9. Яку роль в українській революції відіграв С.Петлюра?

 10. Як була створена ЗУНР?

 11. Що ви можете розповісти про лідерів визвольного руху на західноукраїнських землях?

 12. Назвіть причини поразки національно-визвольної боротьби на Україні.

 13. В чому суть «Акту злуки»?

 14. Назвіть та охарактеризуйте результати процесу відродження української державності в 1917 – 1920 рр.

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 137 – 262.

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 165 – 252.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.2. – Харків: Основа, 1995. – С. 5 – 462.

4. Субтельный Орест. Украина. История. – К.: Лыбидь, 1994. – С. 430 – 480.

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 175 – 367.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 205 – 301.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 91 – 169.Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – двогодинний семінар (6 питань). Основою навчання є робота згідно з планом семінарського заняття. Доповідачі представляють свої види роботи (доповіді, мультимедійні презентації, реферати), опоненти – задають додаткові питання. До заняття студенти (за своїм бажанням) готують реферати з наступних тем:

1. Декабристський рух в Україні.

2. Причини краху союзу між УНР і ЗУНР.

3. Українське національне відродження XIX ст.

4. Аграрна реформа 1861 р. в Україні.

5. Події революції 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях. Головна Руська Рада.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. У 60-і роки XIX ст. російський царизм ініціював проведення ряду буржуазних реформ. Вкажіть, яка з них була проведена в листопаді 1864р.

А. Судова

В. Фінансова

С. Військова

D. Міського самоврядування

Е. Відміна кріпацтваЗавдання 2. У січні 1846 року в Києві було створено нелегальне товариство. Як називалася ця організація?

А. Українська громада

В. Російська трійця

С. Кирило-Мефодіївське товариство

D. Російська рада

Е. ПросвітаЗавдання 3. У лютому 1917 року в Росії сталася революція. Визначите її характер.

А. Більшовицька

В. Соціалістична

С. Буржуазно-демократична

D. Селянська

Е. Національно-визвольнаЗавдання 4. Програма гетьмана П.Скоропадського передбачала проведення реформ в Українській Державі. У якій сфері діяльності вони були найбільш вдалими?

А. Сільське господарство

В. Державне будівництво

С. Армія, збройні сили

D. Освіта і культура

Е. Зовнішня політикаЗавдання 5. У 1863 році був виданий документ, який забороняв видавати українською мовою педагогічну, церковну, наукову літературу. Назвіть цей документ.

А. Царський маніфест

В. Ємський указ

С. Валуєвський циркуляр

D. Постанова про губернії

Е. УніверсалЗавдання 6. Після утворення Української Центральної Ради був обраний її голова. Назвіть його ім’я.

А. В. Вінниченко

В. С. Петлюра

С. М. Грушевський

D. Б. Мартос

Е. П. ХристюкЗавдання 7. У листопаді 1918 року з метою боротьби проти гетьмана П.Скоропадського був утворений новий орган влади. Вкажіть його назву.

А. Центральна Рада

В. Директорія

С. Рада народних комісарів

D. Рада депутатів

Е. Генеральний СекретаріатЗавдання 8. 22 січня 1919 року в житті ЗУНР відбулася історична подія. Вкажіть цю подію.

А. Утворення уряду

В. Вибори президента

С. Проведення економічних реформ

D. Акт злуки з УНР

Е. Прийняття урядової програмиЗавдання 9. 29 квітня 1918 року була розпущена Центральна Рада і проголошено про утворення Української Держави. Хто очолив нову державу?

А. Гетьман І. Скоропадський

В. Президент М. Грушевський

С. Секретар С. Петлюра

D. Гетьман П. Скоропадський

Е. Президент В. ВінниченкоЗавдання 10. Директорія створює власні органи влади. Який з них виконував законодавчу функцію?

А. Генеральний секретаріат

В. Народний секретаріат

С.Трудовий конгрес

D. Рада міністрів

Е. Верховна РадаВідповіді на тестові завдання: 1 – А, 2 – С, 3 – С, 4 – D, 5 – С,

6 – С, 7 – В, 8 – D, 9 – D, 10 – С.Граф логічної структури до теми (див. Додатки 9 і 10).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал