Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»Сторінка3/8
Дата конвертації21.03.2017
Розмір1.27 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 4

КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

(2 години)

Актуальність теми. IX століття в історії Русі було переломним етапом. У цей час завершується складний і тривалий процес формування феодалізму у східних слов’ян та Давньоруської держави, де столицею був Київ. Саме сплав досягнень тодішньої світової культури – від творів Аристотеля до способів кладки кам’яної арки в спорудах та успіхів культури східнослов’янських племен – і породив самобутній характер культури Київської Русі, яка, незважаючи на певну етнічну і мовну спорідненість слов’янських народів, була відмінною від культури поляків, білорусів, росіян, болгар, словаків. Більше того, саме культура Київської держави справляла позитивний вплив на культурний поступ сусідів.

Цілі навчання

Загальна мета: знати основні етапи розвитку та особливості культури Київської Русі, а також її значення в становленні й розвитку української культури.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) пояснити вплив християнства (хрещення Русі) на подальший культурно-історичний розвиток слов’янських народів;

2) аналізувати основні пам’ятки писемності та літератури;

3) оцінити систему освіти та наукових знань в Київській Русі;

4) виділяти і характеризувати основні стилістичні форми архітектури і мистецтва Київської Русі;

5) аналізувати основні чинники розквіту образотворчого мистецтва: давньоруської мозаїки, фрески, книжкової мініатюри, іконопису;

6) пояснити основні риси та своєрідність культури Галицько-Волинського князівства.Основні теоретичні питання до теми:

1. Світорозуміння людини доби Київської Русі: християнство як чинник нових культурних процесів.

2. Розвиток освіти та наукових знань. Давньоруська література.

3. Сакральне мистецтво: архітектура, монументальний живопис, скульптура.

4. Культура Галицько-Волинського князівства.

Запитання для самоконтролю

1. У чому, на ваш думку, полягала складність і суперечливість запровадження християнства на Русі?

2. Яка споруда вважається першим кам’яним храмом на Русі?

3. Як християнство вплинуло на давньоруську культуру?

4. Який внесок у культурний процес Київської Русі зробили Володимир Великий та Ярослав Мудрий?

5. Коли був закладений Софійський собор у Києві?

6. Які пам’ятки Київської Русі дійшли до наших часів? Назвіть їх особливості.

7. Назвіть літературно-мистецькі пам’ятки Київської Русі.

8. Що являла собою житійна ікона, яка була розроблена руськими майстрами?

9. Як проявляється «двовір’я» у виробах давньоруського прикладного мистецтва?

10. Назвіть пам’ятки архітектури Галицько-Волинського князівства, що збереглися до наших днів.

11. У якому літописі викладена історія Київської Русі?

12. Розкажіть про літопис, де описане життя Данила Галицького.

13. Назвіть ікони, що збереглися до наших днів із часів Галицько-Волинського князівства.

14. Який вплив справила культура Київської Русі на розвиток культури Європи?

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 33 – 46.

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 32 – 69.

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 44 – 80.Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 24 – 51.

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 26 – 48.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 121 – 157.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 56 – 119.

Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – двогодинний семінар (4 питання). Основою навчання є робота згідно з планом семінарського заняття. Доповідачі представляють свої види роботи (доповіді, мультимедійні презентації, реферати), опоненти – задають додаткові питання. До заняття студенти (за своїм бажанням) готують реферати з наступних тем:

1. Літописання доби Київської Русі.

2. Київський Софійський собор як втілення християнської світоглядної ідеї.

3. Школа і педагогічна думка княжої доби.

4. Правова культура Київської Русі.

5. Історія започаткування слов’янської писемності на Русі.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. На Русі задовго до релігійних реформ Володимира Великого було відомо про християнство. Вкажіть, коли воно стало панівною релігією в Європі.

А. IX ст.

В. X ст.

С. I ст.


D. V ст.

Е. XI ст.Завдання 2. Билини – новий поетичний жанр усної народної творчості про минуле Київської Русі. Назвіть час його виникнення.

А. X ст.


В. IX ст.

С. XI ст.

D. V ст.

Е. XII ст.Завдання 3. Одним із жанрів храмової архітектури у період розквіту Київської Русі була базиліка. Вкажіть його характерні риси.

А. Прямокутна будова, розділена всередині рядами колон на три поздовжні частини

В. Склепіння храму з центральним куполом, яке спирається на чотири колони, утворюючи хрестоподібну композицію

С. Кругла в плані споруда, яка нагадувала фортецю

D. Будова складної архітектурної конструкції з великою кількістю прикрас, як ззовні, так і всередині будівлі

Е. Висока будова зі стрілчастими склепіннями, спрямованими вгору, з безліччю вікон, вітражів, переходів, вежЗавдання 4. Одним із жанрів образотворчого мистецтва Київської Русі був іконопис. Вкажіть його характерні риси.

А. Канонічний розпис водяними фарбами по сирій штукатурці

В. Канонічний малюнок на дошці фарбами, розтертими на яєчному жовтку

С. Розпис олійними фарбами по сухій штукатурці

D. Розпис водяними фарбами по сухій штукатурці

Е. Малюнок в стилі реалізмуЗавдання 5. Накопичення даних у різних областях знань призвело до створення першої енциклопедії. Назвіть цей твір.

А. «Ізборник Іларіона»

В. «Руська Правда»

С. «Повість временних літ»

D. «Слово о полку Ігоревім»

Е. «Галицько-Волинський літопис»Завдання 6. На Русі в IX ст. розвивалися ремесла. Назвіть які з них здебільшого залишалися в рамках роду.

А. Металообробка

В. Ковальська справа

С. Гончарство

D. Обробка шкіри, каменю, дерева

Е. ТкацтвоЗавдання 7. Одним з інститутів правових відносин на Русі була рада старійшин. Визначте її функцію.

А. Здійснювала управління в умовах підвищення небезпеки зовнішньої агресії

В. Організовувала збір данини

С. Керувала містом і селом, вирішуючи найважливіші питання життя

D. Виконувала функції примусу і придушення

Е. Перебувала у підпорядкуванні у князя


Завдання 8. Математичні знання в Київській Русі зводилися до чисто практичних, в вимірах використовувалися заходи, які були дані людині від природи. Вкажіть одну з таких мір.

А. Метр


В. Верста

С. Сажень

D. Сантиметр

Е. Дюйм


Завдання 9. Зростаючу потребу в книгах частково задовольняли бібліотеки. Де була заснована найбільша з них?

А. Софійський собор

В. Києво-Печерська лавра

С. Десятинна церква

D. Успенський собор

Е. Київський університет


Завдання 10. Першими медиками на Русі були знахарі, відуни, чарівники. У XI – XII ст. їх місце займає лічець або лікар. Кого з них називали «безкорисливий лічець»?

А. Феодосій Печерський

В. Агапіт

С. Іларіон

D. Петро Мілоног

Е. Алекса


Відповіді на тестові завдання: 1 – В, 2 – Е, 3 – А, 4 – В, 5 – А,

6 – D, 7 – С, 8 – С, 9 – А, 10 – В.


Граф логічної структури до теми (див. Додаток 4).

Тема 5

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА І ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО.

ПЕРШИЙ ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

(1648 – 1657 рр.)

(2 години)

Актуальність теми. Період XVI – XVIII ст. є одним з найбільш драматичних в історії України. З одного боку, Україна втрачає самостійність, потрапляючи під владу західних сусідів, з іншого, – йде формування козацтва – майбутнього лідера української державності. Найбільшого ж піднесення боротьба українського народу за свою незалежність придбала саме в перший період Української національної революції під проводом Б. Хмельницького. І сьогодні, дуже важливо переглянути причини, правильно з’ясувати події Національно-визвольної війни через призму сьогодення і зробити відповідні висновки.

Цілі навчання

Загальна мета: обґрунтувати та проаналізувати зовнішні загрози Україні та роль українського козацтва в їх подоланні, а також проаналізувати передумови, що спричинили революцію українського народу, хід подій та роль Богдана Хмельницького в Національно-визвольній війні.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) характеризувати процес входження і стан українських земель в

складі Польського королівства і Великого князівства

Литовського;

2) аналізувати статті та значення Кревської, Городельської та

Люблінської уній для розвитку українських земель;

3) аналізувати соціальний та етнічний склад запорізького

козацтва; причини виникнення Запорізької Січі – як центру

козацтва;

4) характеризувати причини, характер і рушійні сили Визвольної

війни українського народу середини XVII ст.;

5) виділити та характеризувати основні періоди війни під керівництвом Б. Хмельницького;

6) аналізувати процес формування української державності в ході Визвольної війни;

7) аналізувати та порівнювати причини та зміст укладення російсько-українських угод у січні та березні 1654 р.;

8) робити висновки щодо історичного значення Національно-визвольної боротьби українського народу під керівництвом Б.Хмельницького.Основні теоретичні питання до теми:

1. Входження українських земель до складу Польського королівства і Великого князівства Литовського.

2. Унії Литви та Польщі: Кревська (1385 р.), Городельська (1413 р.) та Люблінська (1569 р.). Заснування Річі Посполитої.

3. Виникнення козацтва та Запорізької Січі.

4. Причини, характер і рушійні сили Визвольної війни українського народу середини XVII ст. Етапи Визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького та їх характеристика.

5.Формування української державності в ході Визвольної війни. Переяславський договір (січень, 1654 р.) та Березневі статті (1654р.).Запитання для самоконтролю

 1. Коли і чому землі України опинилися під гнітом польських і литовських феодалів?

 2. Які види гноблення зазнав український народ?

 3. За чий рахунок зростало феодальне землеволодіння на Україні?

 4. Що було нового у розвитку ремесла і торгівлі на Україні в XIV–XVI ст.?

 5. Коли почалося юридичне оформлення кріпосного права на Україні?

 6. Пригадайте суть закону «Уставу на волоки» 1557 року.

 7. Назвіть причини, характер і рушійні сили Визвольної війни українського народу середини XVII століття.

 8. Порівняйте умови Зборівського і Білоцерківського договорів.

 9. Існує багато творів літератури про Переяславський договір, проте автори й досі не прийшли до згоди щодо характеру і правового значення цього акту. Що ви думаєте з цього приводу?

 10. Порівняйте умови Переяславського договору 1654 р. і Березневих статей.

 11. Чи вдалося Богдану Хмельницькому створити Українську державу?

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 57 – 114.

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 85 – 123.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. – Харків: Основа, 1995. – С. 95 – 243.

4. Субтельный Орест. Украина. История. – К.: Лыбидь, 1994. – С. 87 – 180.

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 95 – 174.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 101 – 204.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 31 – 49.Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – двогодинний семінар (5 питань). Основою навчання є робота згідно з планом семінарського заняття. Доповідачі представляють свої види роботи (доповіді, мультимедійні презентації, реферати), опоненти – задають додаткові питання. До заняття студенти (за своїм бажанням) готують реферати з наступних тем:

1. Устрій, побут українських земель у складі Великого князівства Литовського.

2. Устрій, побут українських земель у складі королівства Польського.

3. Люблінська унія 1569 р. Україна у складі Речі Посполитої.

4. Братства та їх роль у боротьбі за релігійну та національну незалежність.

5. Селянські виступи у XV – на початку XVI ст.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. Пропольська політика Литви сприяла появі литовсько-російської опозиції. Назвіть ім’я князя, який її очолив.

А. Міндовг

В. Ольгерд

С. Вітовт

D. Гедемін

Е. Рюрик


Завдання 2. У якому році була підписана Кревська унія?

А. 1240 р.

В. 1297 р.

С. 1385 р.

D. 1413 р.

Е. 1596 р.Завдання 3. У XIV ст. почався процес входження українських земель до складу Литовського князівства. Який характер мали дії Литви щодо України?

А. Військова експансія

В. Загарбницька війна

С. Політика терору

D. Толерантна політика

Е. Окупаційний режимЗавдання 4. У 1569 р. підписана Люблінська унія. Що стало результатом її прийняття?

А. Виникнення Річі Посполитої

В. Виникнення Кримського князівства

С. Союз православної та католицької церков

D. Посилення дискримінації православної церкви

Е. Виникнення Великого князівства ЛитовськогоЗавдання 5. У XVI ст. була заснована Запорізька Січ. З чим ім’ям пов’язано її заснування?

А. Павло Тетеря

В. Петро Дорошенко

С. Петро Конашевич-Сагайдачний

D. Богдан Хмельницький

Е. Дмитро ВишневецькийЗавдання 6. У пошуках союзників проти Польщі в березні 1648 року Б.Хмельницький веде переговори з головою однієї з держав. Назвіть цю державу.

А. Московська держава

В. Литва

С. Австрія

D. Кримське ханство

Е. МолдоваЗавдання 7. На козачій раді Запорізької Сечі Б. Хмельницького обирають гетьманом. Вкажіть дату цієї події.

А. Січень 1638 р.

В. Січень 1646 р.

С. Серпень 1657 р.

D. Лютий 1648 р.

Е. Квітень 1648 р.Завдання 8. На початковому етапі боротьби, яку очолював Б.Хмельницький, козаки отримали блискучу перемогу. Вкажіть, де сталася ця битва.

А. На р. Калці

В. Під Жовтими Водами

С. На р. Дніпрі

D. На р. Сині Води

Е. Під Полтавою
Завдання 9. У серпні 1649 року був підписаний українсько-польський договір. Як називався цей документ?

А. Білоцерківський договір

В. Березневі статті

С. Слободищенський трактат

D. Переяславський договір

Е. Зборівський договір


Завдання 10. У січні 1654 року був підписаний українсько-російський договір. Як називався цей документ?

А. Білоцерківський договір

В. Березневі статті

С. Слободищенський трактат

D. Переяславський договір

Е. Зборівський договір


Відповіді на тестові завдання: 1 – С, 2 – С, 3 – D, 4 – А, 5 – Е,

6 – D, 7 – Е, 8 – В, 9 – Е, 10 – D.


Граф логічної структури до теми (див. Додаток 5).

Тема 6

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIIIПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.

(2 години)

Актуальність теми. Процес формування культури України в другій половині XIІІ – першої половини XVІІ ст. був відображенням складного процесу формування української народності, що почався після розпаду Київської Русі. Роздробленість Київської Русі супроводжувалася розпадом не сформованої до кінця давньоруської народності і утворенням на її основі трьох східнослов’янських народностей – російської, української і білоруської.

Процес формування української народності був прискорений в XIV – XV ст., коли східна частина України була підкорена литовськими князями, а Галичина та Поділля – польськими феодалами. Разом з формуванням української народності розгорталися процеси формування власне української культури.

XVІ – перша половина XVІІ ст. – важлива віха у розвитку західноєвропейської культури. Це були часи ренесансних ідей, гуманістичного світогляду. Внаслідок цього українська культура починає відчувати на собі могутній вплив світової культури.

Цілі навчання

Загальна мета: аналізувати та оцінити вплив ренесансних ідей та гуманістичного світогляду на формування культурної самобутності українського народу, що відповідала його національним потребам.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) характеризувати особливості культури України в період автономії у складі Великого князівства Литовського та Польського королівства;

2) пояснити сутність ренесансних ідей та гуманістичного світогляду;

3) трактувати роль та значення братств і запорізького козацтва в розвитку самобутньої української культури;

4) назвати та оцінити внесок українських гуманістів епохи Відродження в розвиток культури;

5) пояснити появу книгодрукування в Україні та його значення для розвитку освіти, наукових знань та літератури;

6) проаналізувати особливості літератури, фольклору, архітектури та образотворчого мистецтва;

7) розрізняти відмінності іконопису періоду Київської Русі та іконопису другої половини XIІІ – першої половини XVІІ ст.

Основні теоретичні питання до теми:

1. Розвиток освіти, науки та друкарства. Іван Федоров – першодрукар України.

2. Роль братських шкіл у розвитку освіти та наукових знань.

3. Розвиток релігійної та світської літератури. Фольклор.

4. Традиції українського іконопису. Розвиток українського живопису.

5. Архітектура та мистецтво. Музика та театр.Запитання для самоконтролю

1. Розкрийте шлях проникнення європейських гуманістичних ідей на український культурно-історичний простір.

2. Як вплинуло прийняття Брестської унії на розвиток культури в Україні?

3. Поясніть термін «Перше українське відродження».

4. Назвіть та поясніть актуальні на сьогодні ренесансні ідеї XVI століття.

5. Охарактеризуйте роль «Пересопницького Євангелія» в історії української культури і державності.

6. Хто став першим ректором Острозької школи?

7. Який внесок у розвиток освіти означеної доби зробили такі діячі, як Гальшка Гулевичівна та Петро Конашевич-Сагайдачний?

8. Що ви знаєте про роль князя Василя-Констянтина Острозького у відродженні національної культури?

9. Яка книга стала первістком українського книгодрукування?

10. Охарактеризуйте полемічну літературу цієї доби.

11. У чому полягала роль братств. Назвіть головні з них.

12. У чому полягав реформаційно-гуманістичний характер братського руху?

13. У чому полягала сутність релігійної та соціальної позиції Івана Вишенського?

14. Що таке замкова культура?

15. Що ви знаєте про вертеп?

16. Яке значення мали єзуїтські, протестантські та уніатські освітні заклади в українській культурі доби Ренесансу?

17. Назвіть пам’ятки архітектури та скульптури.

18. Розкрийте та охарактеризуйте основні напрями розвитку образотворчого мистецтва.

19. Розкрийте та охарактеризуйте особливості музичної культури України цього періоду.Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 46 – 61.

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 70 – 105.

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 81 – 116.Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 52 – 79.

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 48 – 57.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 158 – 180.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 120 – 207.

Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – двогодинний семінар (5 питань). Основою навчання є робота згідно з планом семінарського заняття. Доповідачі представляють свої види роботи (доповіді, мультимедійні презентації, реферати), опоненти – задають додаткові питання. До заняття студенти (за своїм бажанням) готують реферати з наступних тем:

1. Культурно-просвітницька діяльність Петра Могили.

2.Острозька слов’яно-греко-латинська академія та її роль у поширенні просвітницьких ідей в Україні.

3. Українська ренесансна музика.

4.Ранній гуманізм в українській культурі: діяльність Ю. Дрогобича, С.Оріховського та П. Русина.

5. Суспільно-культурні погляди та літературна діяльність І. Вишенського.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. У XIII ст. у Галицько-Волинському князівстві була затверджена власна митрополія з кафедрами у ряді міст. Назвіть це місто.

А. Новгород

В. Київ

С. Полоцьк

D. Переяслав

Е. Луцьк


Завдання 2. Серед рукописів XIII ст. помітне місце займала візантійська література церковно-повчального характеру. Назвіть твір, що відноситься до даного жанру.

А. «Богослов’я Іоанна Дамаскіна»

В. «Повість минулих літ»

С. «Граматика»

D. «Острозька Біблія»

Е. «Пересопницьке Євангеліє»Завдання 3. На основі сербської кормчої 1273 – 1280 рр. була створена російська редакція кормчої. Вкажіть хто був її автором.

А. Іоанн Дамаскін

В. Максим Сповідник

С. Київський митрополит Кирило

D. Федір Едеський

Е. Ніл СинайськийЗавдання 4. У ХІІІ – ХVІІ ст. на українських землях існували початкові школи. Назвіть підручники, за якими навчали дітей в цих школах.

А. Біблія

В. Євангеліє

С. Часослов і Псалтир

D. Руська Правда

Е. Християнська топографія


Завдання 5. У XIV – XV ст. у зв’язку з розвитком торгівлі, відновленням дипломатичних відносин, паломництва, з’являються рукописні збірники, що містять справжні описи інших земель. Назвіть один з них.

А. «Книга Еноха»

В. «Мандрівник з іншими речами»

С. «Ходіння за три моря»

D. «Християнська топографія»

Е. «Часослов»


Завдання 6. Незважаючи на об’єктивні труднощі XIII – XVІ ст. триває книгописання. Найбільш дорогі з книг того періоду були прикрашені ілюстраціями. Назвіть найскладніший вид їх ілюстрування.

А. Мініатюра

В. Перегородчаста емаль

С. Фреска

D. Орнаментний розпис

Е. Арабеска


Завдання 7. У XIII – першій половині XVІІ ст. розвивається писемність, змінюється зовнішній вигляд письма. З якою його особливістю пов’язаний сучасний вираз «писати з червоного рядка»?

А. Всі літери прикрашали орнаментом, написаним червоною фарбою

В. Голосні літери писали над рядком червоною фарбою

С. Ініціал розмальовували червоною фарбою

D. Перед ініціалом малювали малюнок червоною фарбою

Е. Перший рядок писали червоною фарбою


Завдання 8. На українських землях XIII – XVІ ст. знали кілька видів письма. Назвіть один з них, що з’явився у другій половині XІV століття.

А. Статут

В. Полуустав

С. Скоропис

D. Піктографія

Е. Клинопис


Завдання 9. У літературі XIII – XVІ ст. з’являється ораторська, життєва і паломницька проза, що характеризується певними тенденціями. Назвіть головну з них.

А. Увага тільки до релігійних переживань

В. Підвищений інтерес до особистісних проблем

С. Увага до релігійних, естетичних переживань і відсутність інтересу до особистісних

D. Інтерес тільки до особистісних проблем

Е. Увага до релігійних, естетичних і особистісних переживань


Завдання 10. У другій половині XIII – XIV ст. під впливом монголо-татарського ярма з’явилися нові тенденції в архітектурі. Назвіть цю тенденцію.

А. Повсюди будуються міста

В. Зводяться багатокупольні храми

С. Зникають архітектурні традиції Київської Русі

D. Будуються кам’яні замки

Е. Будуються тільки дерев’яні спорудиВідповіді на тестові завдання: 1 – В, 2 – А, 3 – С, 4 – С, 5 – С,

6 – А 7 – С, 8 – С, 9 – В, 10 – D.Граф логічної структури до теми (див. Додаток 6).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал