Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»



Сторінка2/8
Дата конвертації21.03.2017
Розмір1.27 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 8. Українська культура другої половини XVII – XVIII століття.

Тема 1. Первісна доба і перші цивілізації на території України.



Тема 2. Історичні шляхи формування української культури. Культура найдавнішого населення на території України.



Тема 9. Україна під владою Російської та Австро-Угорської імперій. Процеси відтворення української державності

(1917 – 1920 рр.).





Тема 3. Княжа доба. Феодальна роздробленість.



Тема 10. Українське національно-культурне Відродження

(XIX – початок XX ст.).



Тема 4. Культура Київської Русі.





Тема 5. Українські землі в складі Польського королівства і Великого князівства Литовського. Перший період Української національної революції (1648 – 1657 рр.)



Тема 11. Україна в умовах комуністичного тоталітаризму. Україна в роки ІІ світової війни (1939 – 1945 рр.).


Тема 12. Культура України першої половини XX століття.





Тема 6. Українська культура другої половини XIII – першої половини XVII століття.



Тема 13. Україна у післявоєнний період

(др. пол. 40-х – 1989 р.).





Тема 15. Національне державне відродження України

(1990 – 2016 рр.).



Тема 7. Українські землі в період козацько-гетьманської держави.



Тема 14. Культура України другої половини XX століття.


Тема 1

ПЕРВІСНА ДОБА І ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

(1 година)

Актуальність теми. У темі вивчаються проблеми походження людини, формування української народності. Досліджуються фундаментальні проблеми, які вплинули на розвиток вітчизняної історії.

Цілі навчання

Загальна мета: простежити етапи становлення людського суспільства, розвиток етнічних процесів на території сучасної України.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) характеризувати основні етапи найдавнішої історії України;

2) виділяти характерні риси Трипільської культури;

3) оцінити роль та значення кочових народів (кіммерійців, скіфів, сарматів та ін.) на подальшу історію слов’ян та України в цілому;

4) аналізувати роль та значення в історії України давньогрецьких міст – держав;

5) аналізувати основні теорії походження та розселення слов’ян

на території сучасної України.



Основні теоретичні питання до теми:

 1. Об’єкт, предмет і значення «Історії України та української культури» як науки. Основні періоди історії України та їх характеристика.

 2. Кам’яна доба на території України. Трипільська культура. Епоха бронзи.

 3. Кіммерійці, скіфи, сармати. Давньогрецькі міста – держави.

 4. Східні слов’яни в найдавніший період.

Запитання для самоконтролю

 1. Назвіть об’єкт, предмет, завдання, джерела та історіографію курсу «Історія України».

 2. Назвіть основні періоди історії України. Надайте їм характеристику.

 3. Коли людина вперше (у яку добу) з’явилася на території сучасної України?

 4. Надайте характеристику основним періодам кам’яного віку на території України.

 5. Що таке «неолітична революція»?

 6. Класичним прикладом якого періоду найдавнішої історії є Трипільська культура?

 7. Назвіть характерні риси епохи бронзи.

 8. Хто такі кіммерійці, скіфи та сармати? Назвіть специфічні риси кожного з народів.

 9. Назвіть основні давньогрецькі міста – держави на території України. Що вам відомо про їх устрій, економіку та зовнішньополітичні зв’язки?

 10. Яке населення було субстратом (основним складником), з якого розвинувся український народ?

 11. Де жили слов’янські племена? Розкажіть про життя слов’ян та їх вірування.

Джерела інформації

Основна література

 1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 5 – 21.

 2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 3 – 50.

 3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. – Харків: Основа, 1995. – С. 3 – 50.

 4. Субтельный Орест. Украина. История. – К.: Лыбидь, 1994. – С. 5 – 21.

Додаткова література

 1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 9 – 39.

 2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 5 – 47.

 3. Брайчевський М. Конспект з Історії України. – К., 1993. – С. 10 – 40.

4. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 4 – 10.

Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – одногодинний семінар (4 питання). Основою навчання є робота згідно з планом семінарського заняття. Доповідачі представляють свої види роботи (доповіді, мультимедійні презентації, реферати), опоненти – задають додаткові питання. До заняття студенти (за своїм бажанням) готують реферати з наступних тем:

1. Порівняльна характеристика стоянок давньої людини на території Україні.

2. Побут та діяльність стародавніх племен (кіммерійці, скіфи, сармати).

3. Теорії походження слов’ян.

4. Бондарихінська культура.

5. Черняхівська культура.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.



Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. Перші люди з’явилися на Землі більше 2 млн. років тому (в період раннього палеоліту). Вкажіть, що було їх головною відмінною рисою від тварин.

А. Заняття рибною ловлею

В. Здатність використовувати і виготовляти знаряддя праці

С. Вміння обробляти землю

D. Розведення стад свійських тварин

Е. Сформованість релігійної свідомості



Завдання 2. У 1893 р. археолог В. Хвойка виявив під Києвом залишки давньої культури. Вкажіть назву цієї культури.

А. Ямна


В. Катакомбна

С. Білогрудівська

D. Трипільська

Е. Бондарихінська



Завдання 3. На початку залізного століття на арену всесвітньої історії вийшли народи півдня Європи. Назвіть перший з народів, відомий під власним ім’ям.

А. Скіфи


В. Готи

С. Гуни


D. Кіммерійці

Е. Сармати



Завдання 4. Вихідцями з Греції були засновані поселення на узбережжі Чорного та Азовського морів. Назвіть час їх виникнення.

А. I – III ст. н.е.

В. IV – VI ст. н.е.

С. VII – VIII ст. н.е.

D. III – I ст. до н.е.

Е. VII – V ст. до н.е.



Завдання 5. У письмових джерелах початку I тис. н.е. східні слов’яни виступають під ім’ям антів. Вкажіть місце їх розселення.

А. Між Дніпром і Дністром

В. Північне Причорномор’я

С. Біля Дунаю

D. Закавказзя

Е. Балкани



Завдання 6. В епоху енеоліту розпочався перший суспільний поділ праці. Вкажіть, що характеризує цей процес.

А. Оволодіння технікою обробки кістки

В. Перехід до епохи металу

С. Виділення ремесла

D. Виділення скотарських племен

Е. Заняття полюванням і збиранням



Завдання 7. Давні люди – архантропи вміли виготовляти знаряддя праці. Вкажіть, яку назву вони мали.

А. Гарпуни

В. Дротики

С. Лук и стріли

D. Леза

Е. Рубила



Завдання 8. У VII – V ст. до н.е. на узбережжі Чорного та Азовського морів виникають грецькі міста – держави. Вкажіть суспільний устрій більшості цих полісів.

А. Феодальний

В. Первіснообщинний

С. Капіталістичний

D. Рабовласницький

Е. Соціалістичний



Завдання 9. Історія первісного суспільства поділяється на декілька періодів. Що є основою даної періодизації?

А. Рівень розвитку суспільної організації

В. Зміни в біологічному розвитку людини

С. Матеріал і технології виготовлення знарядь праці

D. Тип господарства

Е. Рівень розвитку духовного життя людини



Завдання 10. В період пізнього палеоліту формується віра в існування душі та духів. Яку вона мала назву?

А. Тотемізм

В. Фетишизм

С. Анімізм

D. Магія

Е. Чародійство



Відповіді на тестові завдання: 1 – В, 2 – D, 3 – D, 4 – Е, 5 – С,

6 – D, 7 – Е, 8 – D, 9 – С, 10 – С.



Граф логічної структури до теми (див. Додаток 1).

Тема 2

ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.

КУЛЬТУРА НАЙДАВНІШОГО НАСЕЛЕННЯ

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

(1 година)

Актуальність теми. Історія української культури посідає одне з чільних місць у системі розвитку суспільства та формування національної самосвідомості. Визначення сутності, змісту та визначальних етапів еволюції національної культури є основними завданнями сучасної української культурологічної науки. Українська культура належить до європейського кола культури, де традиційно вищою цінністю визнавалися свобода і значущість особистості. Саме визнання особистості як основної цінності національної культури може забезпечити прогресивний культурний розвиток країни.

Цілі навчання

Загальна мета: трактувати сутність історії української культури як науки, місце та значення української культури в системі світової культури.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) диференціювати об’єкт і предмет історії української культури;

2) аналізувати головні етапи розвитку, характерні особливості періодизації української культури;

3) виділяти основні структурні елементи та функції культури;

4) розрізняти методологічні принципи та джерела формування української культури;

5) визначати роль і місце української культури в світовій цивілізації;

6) характеризувати основні риси культури епохи палеоліту на території України;

7) виділяти характерні риси Трипільської культури;

8) аналізувати значення в історії української культури скіфо-сарматської культури та культури кіммерійців;

9) аналізувати значення в історії культури України культури давньогрецьких міст – держав;

10) аналізувати старослов’янську культуру як основу формування української культури.



Основні теоретичні питання до теми:

1. Поняття «культура». Основні типи культури та їх характеристика.

2. Культура епохи палеоліту на території України. Трипільська культура.

3. Скіфо-сарматська культура. Культура кіммерійців.

4. Культура давньогрецьких міст – держав.

5. Старослов’янська культура.



Запитання для самоконтролю

1. Що таке «культура»?

2. Які основні типи культури ви знаєте. Охарактеризуйте їх.

3. Назвіть і охарактеризуйте основні періоди у формуванні української культури.

4. Поясніть суть національної культури. Які основні елементи необхідні для її формування?

5. Охарактеризуйте основні риси культури кожного періоду епохи палеоліту на території України.

6. Що ви знаєте про Трипільську культуру?

7. Як вплинула трипільська культура на подальший розвиток культурних процесів на українських землях?

8. До якого часу належать найдавніші пам’ятки мистецтва, знайдені на території України?

9. Яку назву має стиль, що був основою скіфського мистецтва?

10. Які племена продовжили традиції скіфського мистецтва?

11. Чим культура кіммерійців відрізняється від скіфо-сарматської культури?

12. Назвіть особливості культури давньогрецьких міст – держав.

13. Яким чином язичницький світогляд позначився на мистецтві східних слов’ян?

14. Назвіть основні міфологічні персонажі східних слов’ян.

15. Як впливало землеробство на розвиток господарства й культури східних слов’ян?



Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 5 – 33.

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 4 – 31.

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С.5 – 43.



Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 4 – 23.

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 12 – 26.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 8 – 120.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 3 – 55.

Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – одногодинний семінар (5 питань). Основою навчання є робота згідно з планом семінарського заняття. Доповідачі представляють свої види роботи (доповіді, мультимедійні презентації, реферати), опоненти – задають додаткові питання. До заняття студенти (за своїм бажанням) готують реферати з наступних тем:

1. Стилістичні особливості скіфського мистецтва.

2. Національна культура українського народу.

3. Культура міст – держав Північного Причорномор’я як чинник культурного розвитку давньоруської держави.

4. Людина і природа в язичницькому світогляді.

5. Українська культура в системі світової культури.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.



Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. Існує багато різноманітних понять культури, при цьому найбільш відомим є наступне поняття:

А. Сукупність матеріальних цінностей, які створені людиною

В. Науковий напрямок діяльності людини

С. Сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людиною

Д. Технічний напрямок діяльності людини

Завдання 2. Виділяють дві форми культури – матеріальну та духовну. Вкажіть, що відноситься до матеріальної культури.

А. Інтелектуальні цінності

В. Естетичні цінності

С. Наука


Д. Релігія

Е. Світ оточуючих нас речей, створених людиною



Завдання 3. Існують різноманітні визначення поняття «культура». Що означає дане поняття в прямому сенсі слова?

А. Світогляд

В. Освіта

С. Мудрість

Д. Обробка, обробіток

Е. Виховання



Завдання 4. У період родового ладу у первісних людей виникають релігійні вірування – тотемізм, магія, анімізм, фетишизм. Що таке фетишизм?

А. Віра у походження людини від одного пращура

В. Чаклування перед полюванням

С. Віра у надприродні властивості речей

D. Віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет

Е. Віра в існування чистилища



Завдання 5. Трипільська культура – це одна з найдавніших культур епохи енеоліту на території України. Хто уперше дослідив поселення носіїв цієї культури?

А. С. Бібіков

В. Я. Пастернак

С. М. Грушевський

D. В. Івахненко

Е. В. Хвойка



Завдання 6. Звіриний стиль був специфічною ознакою культури в найдавніші часи. У мистецтві якого народу він був поширений?

А. Скіфи


В. Авари

С. Гуни


D. Слов’яни

Е. Готи


Завдання 7. Світовим шедевром скіфського мистецтва є золота нагрудна прикраса скіфського царя з Товстої Могили. Яку назву має ця прикраса?

А. Геосинкліналь

В. Пектораль

С. Паралель

D. Скіфінель

Е. Скуфь


Завдання 8. У VII – VI ст. до н.е. в Північному Причорномор’ї існували грецькі міста – держави, одним з яких було Боспорське царство. Назвіть його столицю.

А. Ольвія

В. Пантікапей

С. Херсонес

D. Тіра

Е. Танаїс



Завдання 9. Стародавні слов’яни поклонялися богам, явищам природи, тваринам, рослинам. Яке дерево в них було священним?

А. Дуб


В. Граб

С. Калина

D. Бук

Е. Клен


Завдання 10. Давньоруські князі часто реформували язичеську релігію. Хто з князів запровадив пантеон з шести язичеських богів на чолі з Перуном?

А. Аскольд

В. Святослав

С. Ярослав

D. Ольга

Е. Володимир



Відповіді на тестові завдання: 1 – С, 2 – Е, 3 – Д, 4 – С, 5 – Е,

6 – А, 7 – В, 8 – В, 9 – А, 10 – Е.



Граф логічної структури до теми (див. Додаток 2).

Тема 3

КНЯЖА ДОБА. ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ

(2 години)

Актуальність теми. Вивчення цієї теми знайомить з джерелами української державності. Велика увага приділяється передумовам формування феодальної держави на Русі, «норманській теорії» та її оцінці в сучасній історіографії, прийняттю християнства. Саме в цей час починає формуватися український народ зі своєю територією, своєрідною культурою, побутом, мовою.

Цілі навчання

Загальна мета: виділяти та характеризувати основні історичні періоди в історії Київської Русі.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) визначати передумови виникнення держави у східних слов’ян;

2) аналізувати норманську теорію виникнення Київської Русі;

3) характеризувати внутрішню та зовнішню політику князів

Київської Русі;

4) характеризувати процес прийняття християнства в Київській Русі;

5) вказати та аналізувати причини та наслідки феодальної

роздробленості Київської Русі;

6) оцінити роль та значення Київської Русі в історії України.



Основні теоретичні питання до теми:

1. Передумови виникнення держави у східних слов’ян. Норманська теорія.

2. Київська Русь у період правління перших київських князів: Олега, Ігоря, Ольги та Святослава.

3. Внутрішня та зовнішня політика князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.



 1. Феодальна роздробленість Київської Русі.



Запитання для самоконтролю

1. Яка держава була першою у слов’ян?

2. Які торговельні шляхи сходились в Києві?

3. Які походи здійснювали київські князі?

4. Як називає князя Володимира історія, як церква і чому?

5. Дайте аналіз «Руській Правді».

6. Які причини ослаблення Київської держави?

7. На які землі розпалася Київська Русь?

8. Назвіть причини утворення самостійних феодальних князівств.

9. У чому виявилися негативні наслідки феодальної роздробленості Київської Русі?

10.Чому сила і організація монголо-татар була далеко вищою, ніж у інших народів?

11.Наведіть приклади героїчної боротьби українського народу проти монголо-татарських загарбників.

12.Якими були наслідки монголо-татарського завоювання народу України?

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 22 – 49.

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 51 – 70.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. – Харків: Основа, 1995. – С. 51 – 94.

4. Субтельный Орест. Украина. История. – К.: Лыбидь, 1994. – С. 23 – 85.

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 40 – 94.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 48 – 100.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 12 – 30.



Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – двогодинний семінар (4 питання). Основою навчання є робота згідно з планом семінарського заняття. Доповідачі представляють свої види роботи (доповіді, мультимедійні презентації, реферати), опоненти – задають додаткові питання. До заняття студенти (за своїм бажанням) готують реферати з наступних тем:

1. Прийняття християнства та його значення.

2. «Слово о полку Ігоревім» як історичне джерело.

3. Економічні реформи княгині Ольги.

4. «Руська Правда» – перший законодавчий документ в історії України.

5. Зовнішньополітична діяльність перших київських князів.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.



Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. В процесі консолідації полянського міжплемінного союзу у східних слов’ян виникає місто – політичний центр. Як називалося це місто?

А. Новгород

В. Ростов

С. Чернігів

D. Київ

Е. Галич


Завдання 2. Одним із перших князів Київської Русі був князь Святослав Ігоревич. Якій сфері діяльності він приділяв особливу увагу?

А. Господарське життя

В. Розвиток культури

С. Релігія

D. Законодавча діяльність

Е. Військові походи



Завдання 3. З ім’ям князя Ярослава Мудрого пов’язано написання документу, який регламентував внутрішньодержавні феодальні відносини. Як називався цей документ?

А. «Слово про закон і благодать»

В. «Руська Правда»

С. «Правда Ярославичів»

D. «Слово о полку Ігоревім»

Е. «Галицький літопис»



Завдання 4. У 1223 р. відбулася перша битва з монголо-татарами. Назвіть місце цієї битви.

А. Корсунь

В. Жовті Води

С. Рязань

D. Ріка Калка

Е. Пилявці



Завдання 5. У середині XVIII ст. німецькі історики Г. Байєр і Г. Міллер розробили теорію походження Давньоруської держави. Як називалась ця теорія?

А. Норманська

В. Вісло-Одерська

С. Дунайська

D. Автохтонна

Е. Хазарська



Завдання 6. Княгиня Ольга проводить активну зовнішню політику. У чому новаторство цієї політики?

А. Дипломатичні візити до Візантії

В. Дипломатичні візити до Закавказзя

С. Укладання династичних шлюбів

D. Утворення союзу із Південнослов’янськими державами

Е. Встановлення дипломатичних відношень з Німеччиною



Завдання 7. X – XI ст. – особливий період в історії Київської Русі. Назвіть характерну особливість цього періоду.

А. Занепад держави

В. Феодальна роздробленість

С. Розквіт і підйом

D. Становлення державності

Е. Зникнення Київської Русі



Завдання 8. У результаті проведення державної реформи вся Давньоруська держава опинилася під владою однієї династії. Назвіть ім’я князя, який завершив цю реформу.

А. Ярослав Мудрий

В. Святослав Ігоревич

С. Ярополк Святославович

D. Володимир Мономах

Е. Володимир Великий



Завдання 9. Намагаючись вийти з-під впливу Візантії, Ярослав Мудрий самостійно приймає важливе державне рішення. Назвіть це рішення.

А. Затвердження на Русі звання імператора

В. Приймає Конституцію

С. Заміщає главу руської православної церкви

D. Назначає главу руської православної церкви

Е. Вводить нову релігію



Завдання 10. Однією з реформ князя Володимира Великого була релігійна реформа. Назвіть дату її проведення.

А. 970 р.

В. 978 р.

С. 980 р.

D. 988 р.

Е. 998 р.



Відповіді на тестові завдання: 1 – D, 2 – Е, 3 – В, 4 – D, 5 – А,

6 – А, 7 – С, 8 – А, 9 – D, 10 – D.



Граф логічної структури до теми (див. Додаток 3).



Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал