Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ‟бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»Сторінка2/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.45 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

Проблемні питання

 1. Поясніть у чому полягає сутнісна відмінність економічних категорій споживча вартість і корисність?

 2. Чому гранична корисність має спадний характер і чи можете назвати приклади споживання благ, де ця залежність не діє?

 3. Чи відрізняється і чим зміст економічних категорій вартість і альтернативна вартість?

 4. Відомо, що зростання продуктивності праці зменшує вартість одиниці товару, а ,відповідно, у кінцевому підсумку і ціну, тоді чим можна пояснити прагнення виробників підвищувати продуктивність праці на власних підприємствах?

 5. У чому полягають причини існування різних теорій цінності товару?

Тести до теми у розділі VII з 171 по 185, задачі у розділі VIII з 8 по 16.

ПЗ.02 - «Гроші в системі товарних відносин»Гроші виступають категорією товарного господарства, а історія їхнього розвитку нерозривно пов’язана з розвитком товарообміну. Також, необхідно усвідомлювати, що домінуючою формою економічних відносин є грошові відносини. Важливим є питання законів грошового обігу, а також характеру взаємодії змін в кількості грошей та реальних показників національної економіки. Саме на вивченні цих проблем та питань вказаних у плані семінарських занять необхідно зосередити свою увагу студентам при підготовці до семінарського заняття.

План семінару

1. Гроші: сутність та функції: • становлення та еволюція грошових відносин;

 • теорії грошей.

2. Грошовий обіг та його закони:

 • формування попиту грошей;

 • формування пропозиції грошей, сталість грошового обігу;

3. Інфляція.

  • причини і види інфляції;

  • соціально-економічні наслідки інфляції;

  • основні методи боротьби з інфляцією;

  • грошові реформи.

Запитання для самоперевірки.

 1. Назвіть основні етапи в еволюції форм грошей.

 2. Дайте визначення грошей.

 3. Назвіть функції грошей.

 4. Які типи грошових систем вам відомі?

 5. Що визначає величину попиту на гроші?

 6. Назвіть сучасні види грошей.

 7. Структура грошових агрегатів грошової маси України.

 8. У чому суть закону грошового обігу?

 9. Причини інфляції та її форми.

 10. Соціальні та економічні наслідки інфляції.

Проблемні питання

 1. Чим зумовлено, на вашу думку, існування різних поглядів на природу грошей у різних економічних теоріях?

 2. Чому саме дорогоцінні метали закріпили на довгий час за собою право бути грошима?

 3. Назвіть чинники, що спричинили перехід від повноцінних до паперових та кредитних грошей.

 4. Що, на вашу думку, спонукає людей до фетишизації грошей?

 5. Чи можлива інфляція за повноцінних грошей і якщо можлива, то яка?

 6. У яких випадках заходи державного втручання в економіку можуть спричинити інфляцію?

Тести до теми у розділі VII з 186 по 200, задачі у розділі VIII з 17 по 21.

V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи

Контрольна робота студента-заочника є важливою формою здійснення навчального процесу. Метою написання контрольних робіт є закріплення знань відповідного навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми навчання методів наукового аналізу, самостійного вивчення нормативного матеріалу, наукових та законодавчих літературних джерел.Зміст і структура контрольної роботи. Контрольна робота потребує ретельного виконання студентом трьох видів завдань - детального викладу теоретичного питання, грунтовних відповідей на тестові завдання та розв’язання задачі.

Увесь процес написання контрольної роботи можна умовно розділити на наступні етапи:

а) вибір теми і складання попереднього плану роботи;

б) збір наукової інформації, вивчення літератури;

в) аналіз складових частин проблеми, виклад теми;

г) обробка матеріалу в цілому.

Підготовку контрольної роботи слід розпочинати з повторення відповідного розділу підручника, навчальних посібників по цій темі і конспектів лекцій прочитаних раніше. Приступати до виконання роботи без вивчення основних положень і понять науки, не доцільно, оскільки в цьому випадку студент, як правило, погано орієнтується в матеріалі, не може розмежувати суміжні питання і зосередити увагу на основних, первинних проблемах даної теми.

Після вибору теми необхідно уважно вивчити методичні рекомендації по підготовці контрольної роботи, скласти план роботи.Основну частину контрольної роботи становить зміст теоретичного питання, перелік яких міститься в розділі VI цього посібника. Після визначення теми, яку належить розкрити, слід прочитати різноманітні літературні джерела з даної теми з метою осягнути зміст Вашого питання, його місце в загальній структурі курсу політичної економії. Перед безпосереднім написанням теоретичного питання необхідно скласти план, за яким здійснюватиметься виклад Вашої теми. Він включає: вступ, назву питань, які логічно і послідовно розкривають сутність теми, висновок, список літератури.

Вступ має бути коротким, не більше 1 сторінки. У ньому необхідно відмітити актуальність теми, міру її наукової розробленості, предмет дослідження, мету і завдання, які ставляться в роботі. Виклад кожного питання необхідно розпочати з написання заголовку, відповідно до плану теоретичного завдання. Заголовки від тексту слід відділяти інтервалами. Виклад змісту теоретичного завдання має бути завершений висновком, в якому Ви підсумовуєте досягнення поставлених завдань та мети роботи в цілому.

У змісті контрольної роботи необхідно показати знання рекомендованої літератури по цій темі, але при цьому слід правильно користуватися першоджерелами, уникати надмірного цитування. При використанні цитат необхідно вказувати точні посилання на використовуване джерело.

Оформлення бібліографічних посилань здійснюється в наступному порядку:

Прізвище і ініціали автора (колектив авторів) в називному відмінку. За наявності трьох і більше авторів допускається вказувати прізвища і ініціали перших двох і додати "та інш.". Якщо книга написана авторським колективом, то посилання робиться на назву книги і її редактора. Прізвище і ініціали редактора поміщають після назви книги.

Приклад: 1. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Монографія. /Кейнс Дж – М.: Прогресс, 1978. – 494с.

Посилання на журнальну або газетну статтю повинні містити окрім вказаних вище даних, відомості про назву журналу або газети.

Приклад 1. Дерюгина, Е. Монетарный индикатор инфляционных рисков: модель переключения режимов/ Е. Дерюгина, А. Пономаренко // Вопросы экономики. - 2013. - N 9. - С. 119-128.

При використанні цитат, ідей, проблем, запозичених у окремих авторів, статистичних даних необхідно правильно і точно робити внутрішньотекстові посилання на першоджерело, а саме у квадратних дужках вказується номер посилання у списку літератури і сторінки у тексті цитованої праці.

Приклад: Найбільша частка резервів в грошовій базі спостерігається у 1993 р. та 1994 р. – 52,23% та 47,82% відповідно [5, с.75].

За обсягом теоретичне завдання є найбільшою частиною роботи і становить не менше 2/3 загального розміру контрольної роботи.Другий вид завдань, які належить виконати і описати, - відповіді на 5 тестів, наведені в розділі VII цього посібника. Тести складені за принципом “одина правильна відповідь”, тобто з усіх наведених варіантів відповідей на тестове запитання правильним є лише один варіант. Вам слід переписати умови тестів, обрати правильну відповідь та обгрунтувати, чому саме таким було Ваше рішення. Для успішного виконання тестів користуйтесь основною та додатковою літературою.

Розв’язання задачі, умова якої знаходиться у розділі VIII, є третім необхідним завданням, яке входить до складу контрольної роботи. Переписавши умову задачі, наведіть формули, за якими будуть здійснюватися розрахунки, покажіть хід рішення та правильно виконайте обчислення, подавши в кінці остаточну відповідь.

Вибір контрольного завдання. Як уже зазначалося, контрольна робота складається з трьох видів завдань. Їх вибір не довільний, а здійснюється за певною схемою. В основі персоніфікації завдань лежать останні дві цифри залікової книжки студента. У матриці розподілу завдань номер рядка визначається передостанньою цифрою, а номер колонки - останньою. У додатку А якраз наведена така схема розподілу завдань, де на перетині певного рядка і колонки Ви отримуєте призначене Вам завдання: літерою “П” позначено номер теоретичного питання (вибирається в розділі VI цього посібника), після літери “Т” наводяться три номери призначених Вам тестів (з розділу VII), літера “З” показує, що після неї стоїть номер задачі, яку слід віднайти в розділі VIII і розв’язати.

Оформлення контрольної роботи. Контрольна робота викладається логічно послідовно, грамотно і розбірливо. Робота виконується у шкільному зошиті від руки або подається в надрукованому вигляді на стандартних аркушах. Її обсяг становить 16-20 сторінок (у рукописному варіанті) та 12-15 сторінок при комп’ютерному наборі. Стандартними вимогами для комп’ютерного виконання тексту роботи є шрифт Times New Roman розміром кегля 14 при міжрядковому інтервалі 1,5. Сторінки контрольної роботи повинні мати нумерацію (наскрізну). Номер сторінки ставиться вгорі в правому кутку. На титульний аркуш номер сторінки не ставиться. Поля: верхнє - 15 мм, нижнє -15мм, ліве -25мм, праве -10мм.

У тексті контрольної роботи не допускається довільне скорочення слів (окрім загальноприйнятих).Не лише зміст, але й форма роботи мусить бути відповідною чинним вимогам. Першою її сторінкою є титульний аркуш, де зазначається назва вузу та кафедри, на яку подається робота, навчальний предмет, прізвища виконавця і рецензента (детальніше див. додаток Б). На другій сторінці необхідно вказати план всієї роботи, а саме:

План роботи. • Вступ. __ с.

 • Теоретичне завдання __ с.

 • Тести __ с.

 • Задача __ с.

 • Висновок. __ с.

 • Список використаної літератури __ с.

Контрольна робота повинна бути оформлена відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”; на останній сторінці списку використаних джерел студент ставить особистий підпис і дату виконання індивідуального завдання. Виконане індивідуальне завдання студенти подають на кафедру згідно з встановленими термінами. Якщо за змістом чи формою робота не відповідає викладеним вимогам, рецензент повертає її на доопрацювання студентові. Причини не зарахування роботи викладаються в рецензії. Після доопрацювання студент-заочник повертає первинну роботу з додатковими аркушами, на яких зроблені виправлення та усунуті зауваження рецензента. Без зарахованої контрольної роботи студент не допускається до складання іспиту з політичної економії.

Теоретичне завдання починається з назви теми та плану за яким Ви будете розкривати сутність теми, що містить вступну частину, кілька питань основної частини та висновки. У теоретичному завданні необхідно використовувати, як навчальну так і наукову літературу, також позитивним є посилання на найбільш нові наукові джерела з даної проблеми.

Тестові запитання та задача з розв’язанням (друге та трете завдання контрольної роботи) починаються з нової сторінки.

Відповідь на тестові завдання має бути обов’язково обґрунтована в обсязі 0,5-1 сторінки. При розв’язанні задачі необхідно вказувати всі етапи розрахунків у контрольні роботі з письмовим поясненням необхідності даного етапу і результату, який було отримано. У кінці розв’язання обов’язково повинна бути відповідь на ті питання, що були поставлені умовою задачі.VI. ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

 1. Економічна система суспільства і закони її розвитку.

 2. Предмет, метод і функції політичної економії.

 3. Концепції періодизації економічної еволюції суспільства.

 4. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.

 5. Зародження і розвиток політичної економії, її напрями та школи.

 6. Економічні інтереси і потреби: діалектика взаємозв'язку, єдність і суперечності в системі інтересів.

 7. Монополія: сутність, ознаки, види, наслідки. Шляхи подолання монополізації ринку. Антитрестівське законодавство.

 8. Суспільний процес виробництва. Відтворення. Напрямки вдосконалення суспільного відтворення в процесі реформи економіки України.

 9. Заробітна плата: форми і системи заробітної плати; продуктивність праці і заробітна плата. Теорії заробітної плати.

 10. Ринок праці в Україні формування, тенденції, фактори.

 11. Фактори виробництва, їх класифікація та характеристика. Функціональна та пофакторна концепція класифікації факторів виробництва. Формування ринку виробничих ресурсів в Україні.

 12. Потреби людей. Закон зростання потреб та його роль у розвитку людини, виробництва, людської цивілізації.

 13. Обмеженість ресурсів та проблема вибору. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей.

 14. Сутність відносин власності. Генезис форм власності. Реформування відносин власності в Україні.

 15. Загальні форми суспільного виробництва. Натуральне та товарне господарство: причини існування та їх риси.

 16. Товар і його властивості. Розвиток теорії цінності товару.

 17. Загальний закон вартості та його функції Роль та місце закону вартості у ринковому регулюванні економіки.

 18. Економічне зростання та його циклічний характер розвитку.

 19. Історичний процес розвитку обміну і форм вартості, виникнення грошей. Функції грошей.

 20. Закони грошового обігу та їх порушення. Інфляція. Причини і види інфляції, її наслідки.

 21. Грошовий обіг та його закони: формування попиту та пропозиції грошей: грошові системи, види грошей, грошові агрегати.

 22. Роль підприємства і підприємництва в ринковій економіці.

 23. Сучасна грошова система України. Роль держави у формуванні пропозиції грошових ресурсів.

 24. . Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин. Формування доходів та витрат домогосподарств.

 25. Методи обчислення національного продукту.

 26. Нерівномірність у розподілі доходів домогосподарств. Методи виявлення, причини, наслідки, способи зниження.

 27. Підприємство як суб`єкт ринкової економіки. Форми і види підприємств.

 28. Наймана праця: суть і риси, її вартість та споживча вартість. Місце та роль найманої праці у системі капіталістичних відносин.

 29. Теорії розподілу сукупного доходу суспільства. Проблеми соціальної справедливості в розподільчих відносинах.

 30. Динаміка і структура доходів населення України. Прожитковий мінімум: сутність, види, критерії визначення.

 31. Економічного зростання. Значення і показники економічного зростання держави. Проблеми економічного зростання в Україні.

 32. Капітал. Теорії капіталу. Додаткова вартість та прибуток: їх маса та норма, чинники, що визначають їх величину.

 33. Заробітна плата. Форми, системи, функції заробітної плати. Теорії заробітної плати.

 34. Загальна формула руху капіталу: кругооборот і оборот капіталу, функціональні форми капіталу. Міжгалузева конкуренція за максимізацію прибутку, формування середнього прибутку та ціни виробництва.

 35. Соціально-економічні та організаційно-економічні відносини та їх місце в економічних відносинах.

 36. Теория економічних витрат виробництва підприємства. Оптимізація витрат виробництва.

 37. Валовий дохід та прибуток підприємства. Рентабельність. Розподіл прибутку між підприємством і державою. Теорії прибутку.

 38. Сутність ринку, його місце та роль в економічної системі. Еволюція розвитку ринкових відносин.

 39. Інфраструктура ринку. Роль державної економічної політики у формуванні ефективної ринкової інфраструктури.

 40. Механізм функціонування ринку: взаємодія попиту і пропозиції, формування ринкової рівноваги.

 41. Аграрні відносини. Особливості функціонування капіталу в сільському господарстві. Рента.

 42. Зайнятість, безробіття, відтворення робочої сили та їх регулювання державою. Шляхи формування раціональної і ефективної зайнятості в Україні.

 43. Торговельні відносини. Торговий капітал і торговельний прибуток.

 44. Основні напрямки формування господарського механізму в Україні. Співвідношення ринкових та не ринкових принципів регулювання в сучасному господарському механізмі.

 45. Економічні відносини в кредитно-банківській сфері. Позичковий капітал і процент. Банківський прибуток.

 46. Банківська система країни: структура, функції.

 47. Суть методи та інструменти фінансової політики держави.

 48. Роль державного бюджету у регулюванні суспільного відтворення.

 49. Центральний банк країни як фактор грошово-кредитної політики. Монетарна політика держави, види монетарної політики.

 50. Аграрне виробництво — особлива сфера вкладення капіталу: землеволодіння та землекористування.

 51. Земельна рента: сутність, причини існування, умови виникнення, джерела та форми.

 52. Економічні витрати: суть і структура Витрати виробництва і прибуток.

 53. Становлення агропромислового комплексу, його структура та напрямки розвитку.

 54. Фіскальна політика: моделі, методи, інструменти. Удосконалення фіскальної політики України.

 55. Економічна система сучасного капіталізму, закономірності та етапи її розвитку.

 56. Національна економіка: характеристика, рівні, суб’єкти, ринки.

 57. Система національних рахунків. Національний доход. ВВП: суть, методи розрахунку.

 58. Економічний розвиток та економічне зростання. Ефективність та її критерії, показники ефективності.

 59. Зайнятість і безробіття в механізмі відтворення національного продукту. Державна політика у сфері зайнятості

 60. Нециклічні економічні кризи. їх причини та вплив на загальноекономічну кон’юнктуру.

 61. Фінансова система країни та її роль в регулюванні виробництва. Державний бюджет.

 62. Соціально-економічний прогрес в умовах регульованого капіталізму. Історичні перспективи економіки регульованого капіталізму.

 63. Податкова система країни: функціональний та інституціональний аспект.

 64. Соціалістична економічна система та її еволюція. Моделі соціалізму та їх реалізація.

 65. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Економічні реформи в Україні періоду переходу до ринкової економічної системи.

 66. Суть та основні напрямки соціальної орієнтації змішаної економіки. Основні шляхи формування змішаної економіки в процесі економічної реформи в Україні.

 67. Економічна система сучасного капіталізму, закономірності та етапи її розвитку.

 68. Економічна роль держави в системі змішаної економіки.

 69. Організаційно-економічна структура світового господарства.

 70. Основні етапи, риси та умови формування світового господарства.

 71. Виникнення, сутність та форми монополії. Роль антимонопольного законодавства країни в забезпеченні добросовісної конкуренції.

 72. Система національних рахунків: суть і структура. Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків. Валовий внутрішній продукт.

 73. Міжнародні фінансово-кредитні організації в системі світових економічних відносин.

 74. Платіжний баланс країни та методи його регулювання.

 75. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага.

 76. Перетворення грошей у капітал. Характер взаємозв'язку капіталу і найманої праці. Додаткова вартість та прибуток.

 77. Державне регулювання економікою. Методи та інструменти реалізації державної економічної політики. Об’єктивна необхідність державного регулювання суспільного відтворення.

 78. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

 79. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

 80. Закономірності формування і розвитку монополістичного капіталізму. Фінансовий капітал та фінансова олігархія.

 81. Недосконала конкуренція: сутність і причини існування. Особливості ціноутворення в умовах ринку недосконалої конкуренції.

 82. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

 83. Економічні потреби та інтереси.

 84. Економічна система суспільства і закони її розвитку.

 85. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і його властивості.

 86. Гроші, їх сутність і функції.

 87. Ринок як складова товарної форми організації виробництва.

 88. Теорії походження та природи грошей.

 89. Генезис та основні етапи розвитку світового господарства (основні теоретичні концепції).

 90. Особливості формування доходів населення: структура, принципи, оплата праці, суспільні фонди споживання.

 91. Соціально-економічна політика держави. Необхідність формування сучасної системи соціального захисту в Україні.

 92. Закони, принципи і категорії політичної економії. Система економічних законів. Позитивна і нормативна політична економія.

 93. Функції політичної економії. Політична економія і економічна політика. Місце політичної економії в системі економічних наук.

 94. Генезис світового господарства: етапи, об’єктивні основи, загальні риси. Особливості розвитку сучасного світового господарства.

 95. Міжнародні економічні відносини. Міжнародний поділ праці. Основні складові та напрямки державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 96. Міжнародна торгівля: економічні основи, теорії, основні етапи розвитку, динаміка.

 97. Міжнародні валютні відносини та їх значення в системі сучасного світового господарства.

 98. Міжнародний рух капіталів: поняття, форми, теорії.

 99. Міжнародна економічна інтеграція: зміст та фактори, форми, напрямки розвитку. Проблеми і перспективи участі України у світових інтеграційних процесах.

 100. Економічне зростання. Циклічність економічного зростання. Економічний цикл: фази та типи.

VІІ. ТЕСТИ

 1. Конкуренція – це:

а) боротьба виробників за отримання найвищого прибутку;

б) боротьба споживачів за право купувати товари за більш низькими цінами;

в) економічна змагальність за досягнення найвищих результатів у будь-якій діяльності;

г) всі відповіді правильні. 1. Хто першим з мислителів увів назву економічної науки “політична економія”?

а) Аристотель;

б) А.Монкретьєн;

в) А.Сміт;

г) Д.Рікардо. 1. Для досконалої конкуренції не є характерними:

а) подібні товари;

б) багато виробників, що діють незалежно;

в) неможливість контролювати ринкову ціну з боку будь-якого виробника;

г) труднощі входу нових виробників на ринок із своїми товарами.


 1. Монополістична конкуренція:

а) багато підприємств продають подібні товари, намагаючись надати їм унікальних властивостей;

б) домінування на ринку певного виробника;

в) наявність на ринку єдиного виробника;

г) домінування на ринку обмеженої кількості виробників. 1. Визначте основну працю з політичної економії А.Сміта:

а) “Принципи економічної науки”;

б) “Дослідження про природу і причини багатства народів”;

в) “Трактат політичної економії”;

г) “Капітал”. 1. Чиста монополія:

а) пропозиція виходить від одного суб’єкта;

б) пропозиція виходить від групи виробників, окремі з яких мають переважаючу частку на ринку;

в) пропозиція виходить від кількох великих фірм;

г) єдиний виробник продукції, яка не має близьких замінників.


 1. Підприємство з виробництва телевізорів придбало контрольний пакет акцій меблевої фабрики. Який це тип розширення підприємницької діяльності?

а) горизонтальний;

б) вертикальний;в) конгломеративний (диверсифікований).

 1. Класична політекономія характеризується вивченням:

а) суб'єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і граничних величин;

б) суб'єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і середніх величин;

в) об'єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та середніх величин;

г) об'єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та граничних величин. 1. Монопсонія – це:

а) монополія продавця на ринку;

б) монополія покупця на ринку;

в) ринок, де зустрічаються монополіст-покупець та монополіст-продавець;

г) ринок, де приватній монополії протистоїть монополія держави. 1. Маржиналізм характеризується вивченням:

а) суб'єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і граничних величин;

б) суб'єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і середніх величин;

в) об'єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та середніх величин;

г) об'єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та граничних величин. 1. Перший у світі антимонопольний закон було прийнято в:

а) Англії;

б) Німеччині;

в) США;

г) Росії; 1. У якому випадку школи (напрямки) економічної теорії розташовані в історичній послідовності?

а) класична політекономія, неокласика, фізіократія, монетаризм, меркантилізм, кейнсіанство;

б) меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, неокласика, кейнсіанство, монетаризм;

в) меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, неокласика, монетаризм, кейнсіанство;

г) фізіократія, меркантилізм, класична політекономія, неокласика, кейнсіанство, монетаризм.

13. Яке з визначень виробничих відносин правильне?

а) відносини між людьми у процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ;

б) відносини власності;

в) відносини власності, розподілу та виробництва;

г) інше визначення.

14. Монополія, маючи на ринку владу над ціною:

а) встановлює ціну, яку хоче;

б) встановлює ціну вище вартості;

в) змінює ціну, змінюючи обсяги виробництва;

г) всі відповіді вірні.

15. Індекс Герфіндаля – Хіршмана дає можливість визначати:

а) ступінь концентрації виробництва на певному підприємстві;

б) рівень конкуренції в галузі;

в) монопольний стан фірми;

г) ступінь державного захисту конкуренції у певній галузі.

16. Яке з наведених визначень економіксу найточніше?

а) це наука, що вивчає, як люди здійснюють організацію виробництва і споживання;

б) це наука, що вивчає, як люди роблять вибір, щоб використати рідкісні ресурси для виробництва різних товарів та їх розподілу;

в) це наука, що вивчає, як можна вдосконалити суспільство;

г) це наука, що вивчає економічні системи.

17. Визначте, яке із наведених тверджень належить до позитивного економічного аналізу:

а) У 2002 році темпи економічного зростання в Україні уповільнилися, і для їх пожвавлення необхідні стимулюючі заходи;

б) рівень інфляції в 2001 році був найнижчим за останнє десятиліття, і для його підтримання слід продовжити стабілізаційну політику;

в) ціни на нафту на світовому ринку останнім часом знизилися, і цим варто скористатися для поповнення резервів нафтопродуктів;

г) починаючи з 2000 року, офіційний рівень безробіття став знижуватися, що привело до зростання валового внутрішнього продукту.

18. Визначте, яке із наведених тверджень належить до нормативного економічного аналізу:

а) прожитковий мінімум у 2002 році становив 342 грн.;

б) грошова маса в економіці України перевищує 40 млрд. грн.;

в) для збільшення обсягів кредитування доцільно знизити облікову ставку Національного банку;

г) сталість курсу гривні сприяє макроекономічній стабілізації.

19. Яке з визначень точніше передає сутність дедуктивного методу пізнання?

а) висування гіпотез та їх подальша перевірка фактами;

б) вимушене спрощення об'єкту, що досліджується, для глибокого вивчення його окремих сторін;

в) проведення лабораторного експерименту, на підставі якого формулюється певна залежність між економічними явищами;

г) побудова економічних моделей, виходячи з отриманих фактів.

20. Економіко-математичне моделювання:

а) цілком враховує можливості фірми або національного господарства в цілому;

б) абсолютно точно визначає параметри системи в різні моменти часу;

в) дає можливість управляти національним господарством;

г) це формалізований опис системи взаємозв'язків між економічними змінними.21. Класичну політичну економію розробляли. Можливі варіанти відповіді:

а) А.Монкретьєн, Д.Рікардо, К.Маркс, М.Фрідмен;

б) М.Фрідмен, А.Сміт, К.Менгер, Дж.Кларк;

в) В.Петті,Ф.Кене, А.Сміт, Д.Рікардо;

г) Ф.Кене, К.Менгер, Є.Бем-Баверк;

22. Товарна біржа це:

а) постійно діючий ринок з продажу товарів масового попиту;

б) постійно діючий ринок з продажу товарів ексклюзивного попиту;

в) постійно діючий ринок з продажу контрактів на стандартизовані види товарів;

г) правильно все перераховане.

23. Межа виробничих можливостей суспільства показує:

а) повну зайнятість виробничих ресурсів і повний обсяг продукції;

б) максимальні кількості споживчих благ і інвестиційних ресурсів, які можуть бути одержані лише в результаті найбільш ефективного використання всіх названих ресурсів;

в) що національна економіка, повністю використовуючи наявний потенціал, у короткостроковому періоді не може збільшити виробництво будь-якого блага, не зменшивши виробництво іншого блага;

г) максимальну кількість інвестиційної продукції, що її може виробити економіка за даного рівня технологічного розвитку і наявних факторів виробництва.


 1. Капітал як фактор виробництва — це:

а) гроші;

б) товари тривалого використання, виготовлені для виробництва інших продуктів;

в) фінансовий капітал;

г) позичковий капітал. 1. Альтернативна вартість нової лікарні — це:

а) та кількість інших продуктів, виробництвом яких довелося пожертвувати, щоб побудувати цю лікарню;

б) сума грошей, що виплачується її персоналу як заробітна плата;

в) сума грошей, яку лікарня отримує з бюджету протягом року на свої потреби;

г) вартість спорудження лікарні наступного року. 1. . Якщо у деякій країні обсяг економічних ресурсів збільшився, то:

а) технологія виробництва стала досконалішою;

б) її населення стало жити заможніше;

в) її економіка в змозі виробляти більший обсяг продукції;

г) буде збільшено обсяг виробництва. 1. Яка з наведених характеристик не властива потребам:

а) динамізм зростання;

б) різноманітність;

в) обмеженість;

г) необмеженість. 1. Ринок – це:

а) певна територія, на якій регулярно здійснюється наймасовіший обмін товарів;

б) спосіб узгодження дій економічних суб’єктів на основі вільного руху цін та конкуренції;

в) система коопераційних зв’язків, яка склалася у результаті суспільного поділу праці;

г) діяльність економічних суб’єктів в умовах товарної форми виробництва. 1. Корисність блага, як економічна категорія, означає:

а) здатність задовольняти потребу людини;

б) позитивний ефект від споживання блага;

в) задоволення, одержуване людиною з однієї додаткової одиниці конкретної продукції;

г) суб’єктивна оцінка ступеня задоволення одержуване людиною від споживання блага; 1. До функції ринку належить:

а) інформація про ринкову кон’юнктуру;

б) стимулювання виробництва певних товарів;

в) координація попиту та пропозиції;

г) всі вказані відповіді правильні. 1. Рівноправний стан учасників економічних відносин (продавець – покупець) передбачає:

а) відповідну кількість продавців і покупців;

б) кількісну перевагу продавців над покупцями;

в) наявність юридичних можливостей впливу з боку покупців на продавців недоброякісних товарів;

г) можливість вільного вибору контрагента. 1. Що усуває дефіцит товарів в умовах ринкових відносин:

а) вільний рух цін;

б) точний облік виробником можливостей покупців;

в) ефективна збутова політика підприємств;

г) планування з боку державних органів. 1. Знайдіть правильне визначення продуктивних сил:

а) це сукупність створених у суспільстві матеріальних благ;

б) це засоби виробництва і люди, які володіють виробничим досвідом і приводять у рух засоби виробництва;

в) це матеріальні, трудові і грошові ресурси;

г) це господарство країни. 1. Визначте економічний закон, який є першопричиною, рушійною силою і основою економічного прогресу.

а) економія часу;

б) зростання потреб;

в) зростання продуктивності праці;

г) поглиблення поділу праці; 1. Найсуттєвішою рисою державного регулювання ринковою економікою є:

а) використання державою приватних структур для впливу на поведінку економічних суб’єктів;

б) досягнення державою бажаних результатів в економіці через співробітництво з міжнародними економічними організаціями;

в) формування економічного середовища, яке стимулює бажану поведінку економічних суб’єктів;

г) прийняття державою документів, які мають рекомендаційний характер і не є обов’язковими для виконання. 1. Ринкова конкуренція:

а) спричиняє лише збитки як виробникам так і покупцям;

б) забезпечує високі прибутки підприємцям;

в) забезпечує виробництво великої кількості різноманітних товарів, високої якості за низькими цінам;

г) всі відповіді правильні.

36. Досконала конкуренція характеризується:

а) великою кількістю підприємств, що продають однотипну продукцію;

б) домінуванням на ринку певного виробника;

в) наявністю на ринку єдиного виробника;

г) домінуванням на ринку обмеженої кількості виробників.


 1. З погляду відносин власності ким був Робінзон по відношенню до житла, в якому самотньо проживав на острові?

а) користувачем;

б) розпорядником;

в) володарем;

г) взагалі не був власником. 1. Хто може обмежувати потенційні права власника?

а) держава;

б) умови договору між співвласниками з приводу володіння майном;

в) власник;

г) всі відповіді правильні. 1. На підприємствах яких ринкових структур формується середній прибуток?

а) монополістах;

б) конкурентних;

в) монополістичної конкуренції;

г) олігополістах. 1. Суспільні витрати включають у себе:

а) лише витрати на обладнання та сировину;

б) лише витрати на освіту та отримання професійних навиків робітників;

в) лише витрати на охорону навколишнього середовища та науку;

г) всі перераховані вище витрати. 1. Для мінімізації витрат на один виріб фірмі необхідно виробляти обсяг продукції:

а) як найбільший;

б) при якому АТС = МС;

в) при якому АVС = МС;

г) як найменший. 1. Якщо точка фактичної угоди знаходиться лівіше кривої попиту та правіше кривої пропозиції, то ця угода вигідна:

а) покупцю;

б) продавцю;

в) обом;

г) нікому. 1. Ринковий механізм саморегулювання:

а) спричиняє лише збитки як виробникам так і покупцям;

б) забезпечує високі прибутки підприємцям;

в) забезпечує виробництво великої кількості різноманітних товарів, високої якості за низькими цінам;

г) всі відповіді правильні. 1. Монополістична конкуренція характеризується:

а) великою кількістю підприємств, що продають однотипну продукцію;

б) домінуванням на ринку обмеженої кількості виробників, що продають диференційовану, або стандартизовану продукцію;

в) наявністю на ринку єдиного виробника;

г) великою кількістю підприємств, що продають диференційовану продукцію. 1. Який крилатий вираз характеризує товари субститути:

а) “Париж вартий меси”;

б) “пів-королівства за коня”;

в) “не було щастя, так нещастя допомогло”;

г) «навчання - це оволодіння правилами, практика – оволодіння винятками» 1. Якщо держава знизить прибутковий податок підприємств, то як це вплине на рівноважну ціну та рівноважні обсяги?

а) зросте рівноважна ціна та рівноважні обсяги;

б) рівноважна ціна зросте, рівноважні обсяги знизяться;

в) рівноважна ціна знизиться, рівноважні обсяги зростуть;

г) знизиться рівноважна ціна та рівноважні обсяги. 1. Для стимулювання економічного зростання центральний банк:

а) збільшить облікову ставку;

б) зменшить норму обов’язкових резервів;

в) проведе операції по купівлі державних цінних паперів на відкритому ринку;

г) проведе операції по продажу державних цінних паперів на відкритому ринку. 1. В розрахунок ВНП за доходами включають:

а) заробітну плату;

б) пенсії та допомога по безробіттю;

в) доходи від власності;

г) рентні платежі. 1. Національне багатство держави включає:

а) усі ресурси держави, в т.ч. й потенційні;

б) нагромаджені матеріальні ресурси;

в) засоби виробництва та трудові ресурси;

г) все перераховане. 1. Використовуваний дохід формується за рахунок:

а) доходів з капіталу;

б) доходів від власності;

в) трансфертних платежів;

г) заробітної плати. 1. Що означає присутність раціонального в економічній поведінці людей?

а) наявність підсвідомих поривань, неконтрольованих емоцій;

б) намагання визначити абсолютно оригінальні шляхи підвищення раціональності економічної діяльності;

в) здатність досягати найвищої економічної ефективності;

г) переважання етичних чи інших мотивів поведінки над економічними. 1. Дефлятор ВНП визначається як:

а) ВНП у базових цінах;

б) приріст ВНП у порівнянні з минулим роком;

в) відношення ВНП у цінах поточного року до ВНП у цінах базового року;

г) відношення ВНП у цінах базового року до ВНП у цінах поточного року. 1. Які потреби становлять основу “піраміди А.Маслоу”?

а) у самореалізації;

б) фізіологічні;

в) намагання уникнути ризику;

г) потреби у визнанні. 1. Система національний рахунків це:

а) система взаємопов’язаних показників, які характеризують всі фази відтворення національного доходу;

б) засіб упорядкування інформації про економічні операції;

в) система показників, які характеризують тільки матеріальне виробництво;

г) показники, що характеризують процес створення та розподілу доходів. 1. Чим відрізняється ВНП від ВВП:

а) сумою вартостей, створеною на території даної країни із застосуванням іноземного капіталу;

б) сумою вартостей, створеною за кордоном за допомогою ресурсів даної країни;

в) правильно, якщо із ВВП відняти а) та додати б);

г) правильно усе перераховане. 1. Домогосподарство – це:

а) особа або група осіб, поєднаних з метою забезпечення всім необхідним для життя, тобто об’єднаних спільним веденням господарства;

б) господарююча одиниця;

в) сукупність осіб, що живуть разом, пов’язані родинністю та спільним бюджетом;

г) поєднання факторів виробництва; 1. Трансфертні платежі – це:

а) виплати домашнім господарствам, які не зумовлені наданням з їх боку товарів та послуг;

б) тільки виплати державою окремим особам;

в) компонент доходу, який входить до складу ВНП;

г) усі відповіді правильні. 1. Відмінність між дефлятором ВВП та індексом споживчих цін полягає у тому, що:

а) дефлятор ВВП відображає зміни рівня цін на всі споживчі та інвестиційні товари, а індекс цін – тільки на товари “споживчого кошика”;

б) дефлятор ВВП не відображає зміни цін на імпортні товари, а індекс споживчих цін – відображає їх;

в) дефлятор ВВП відображає зміни у структурі виробництва, а індекс споживчих цін – ні;

г) всі відповіді правильні. 1. Що з переліченого враховується у ВВП:

а) ви витратили 7 грн. на кіно;

б) сім’я платить 25 тис.грн. за будинок, збудований 3 роки тому;

в) бухгалтер платить кравцю 175 грн. за пошиття костюму;

г) уряд збільшує свої видатки на оборону на 500 тис.грн.

61. Визначте, що таке споживчий надлишок?

а) обсяг споживання певних благ окремими покупцями понад міру;

б) різниця між загальною корисністю блага і його ринковою вартістю;

в) перевищення пропозиції над попитом;

г) додаткова вигода для домогосподарств від встановлення рівноважної ціни нижче ціни попиту даних покупців.


 1. У якому з варіантів зазначені усі основні види ресурсів?

а) вода, човен, рибалка;

б) гроші, завод, підприємець;

в) ліс, меблевий комбінат, прибуток;

г) земля, трактор, акції. 1. Лінія виробничих можливостей показує:

а) кількісне співвідношення двох товарів, передбачених до виробництва;

б) кращу комбінацію двох товарів;

в) альтернативну комбінацію товарів при даній кількості ресурсів;

г) показує всі можливі комбінації виробництва двох благ із даної кількості ресурсу при даній продуктивності.

64. Первинний розподіл національного доходу здійснюється:

а) між державою та населенням;

б) між власниками факторів виробництва;

в) між найманими працівниками та підприємцями;

г) між багатими та бідними.


 1. Внаслідок первинного розподілу національний доход набуває форм:

а) оплати праці та валового прибутку;

б) державного бюджету і доходів населення;

в) заробітної плати, прибутку, ренти і процента;

г) грошових і натуральних доходів населення.


 1. Знайдіть правильне визначення сутності інфраструктури ринку.

а) комплекс видів діяльності, які обслуговують економічне та соціальне життя суспільства;

б) сукупність видів діяльності, які мають допоміжний характер, та займаються обслуговуванням виробництва;

в) сукупність видів діяльності, що займаються доведенням виробленого товару від виробника до кінцевого споживача;

г) сукупність галузей, які забезпечують умови життєдіяльності суспільства.

66. Підприємець максимізує прибуток, збільшуючи застосування:

а) капіталу доти, поки дохід від граничного продукту (МR) цього фактора перевищує додаткові витрати (МС) на цей фактор;

б) праці доти, поки дохід від граничного продукту (МR) цього фактора перевищує додаткові витрати (МС) на цей фактор;

в) землі доти, поки дохід від граничного продукту (МR) цього фактора перевищує додаткові витрати (МС) на цей фактор;

г) усі відповіді вірні;

67. Дайте правильну відповідь на питання: який попит є абсолютно еластичним за ціною, якщо:

а) зміна ціни на 1% спричиняє більшу ніж на 1% зміни величину попиту;

б) зміна ціни на 1% спричиняє меншу ніж на 1% зміну величини попиту;

в) відсоток зміни величини попиту дорівнює відсоткові зміни ціни;

г) найменші зміни в ціні спричиняють невизначено великі зміни у величині попиту.

68. Попит на сіль є нееластичний, це можна пояснити:

а) малою часткою витрат на придбання солі в бюджеті споживача;

б) бажанням споживачів все підсолювати;

в) недостатньою кількістю солі на ринках;

г) відсутністю субститутів у солі.

69. Якщо точка фактичної угоди знаходиться на перетині кривих попиту та пропозиції, то ця угода вигідна:

а) покупцю;

б) продавцю;

в) обом;


г) нікому.

 1. У результаті підвищення ціни товару А виручка зросла. На цій підставі можливо стверджувати:

а) попит перевищував пропозицію;

б) попит був еластичний;

в) попит був нейтральним;

г) попит був нееластичним.

71. Якщо ціна на товар А зросла на 10%, а попит на товар В у той самий час скоротився на 5%, то ці товари:

а) субститути;

б) незалежні;

в) комплементарні. 1. Особливості економіки аграрної сфери полягають у:

а) взаємодія природних та економічних процесів відтворення;

б) головний фактор виробництва – невідтворювальний фактор – земля;

в) неспівпадання часу виробництва та робочого періоду;

г) всі відповіді вірні.

 1. Земельна рента є надлишок додаткової вартості над середнім прибутком.

Який вид ренти утворюється у даному випадку?

а) диференційна І;

б) диференційна ІІ;

в) абсолютна;

г) усі відповіді вірні.


 1. З названих чинників вкажіть ті, які зумовлюють перетворення робочої сили на товар:

а) зростання суспільного виробництва і продуктивності праці;

б) позбавлення робітників засобів виробництва та відсутність у нихзасобів до існування;

в) робітник-власник своєї робочої сили – юридично не захищена особа;

г) правильна відповідь відсутня. 1. З перерахованих властивостей товару робоча сила назвіть ті, що обумовлюють її споживчу вартість для покупця:

а) здатність постійно підвищувати освітньо-професійний рівень;

б) здатність створювати нову вартість;

в) здатність задовольняти потреби споживача;

г) правильна відповідь відсутня. 1. Які чинники справляють безпосередній і вирішальний вплив на вартість товару робоча сила?

а) форми державного устрою, правління в країні;

б) вартість продуктів, одягу, взуття, житла та інших життєвих засобів;

в) національність та вік робітника;

г) бажання підвищити матеріальний добробут сім’ї. 1. Яке з положень найповніше виражає сутність заробітної плати з погляду теорії трудової вартості?

а) заробітна плата є ціною праці;

б) заробітна плата – це грошова форма вартості й ціни товару робоча сила;

в) заробітна плата є платою за відпрацьований робочий час;

г заробітна плата – це сума коштів, необхідних для задоволення власних потреб. 1. Що є джерелом заробітної плати, яку робітник отримує на підприємстві (згідно з трудовою теорією вартості)?

а) накопичені грошові кошти роботодавця;

б) прибуток;

в) новостворена робітником вартість;

г) витрати на виробництво продукції. 1. Який захід традиційно вживається урядом для зниження диференціації в доходах населення?

а) професійне навчання;

б) індексація доходів;

в) заморожування заробітної плати;

г) прогресивне оподаткування. 1. При складанні грошей в довгу панчоху гроші виконують функцію:

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу;

г) засобу заощадження. 1. Як змінилися реальні доходи населення протягом року, якщо номінальні зросли в 1,5 рази, а інфляція становила 50%?

а) не змінилися;

б) зросли;

в) скоротилися;

г) неможливо визначити. 1. Визначте правильну відповідь щодо сутності нормального прибутку. Нормальний прибуток – це:

а) додаткова вартість (m), яка створюється найманим працівником зверх вартості його робочої сили і набуває форми прибутку, який привласнюється власником капіталу;

б) мінімальна плата, необхідна для утримання підприємницького таланту в межах даного підприємства;

в) різниця між сумою загального виторгу і собівартістю продукції;

г) загальний виторг підприємства за мінусом зовнішніх витрат або витрат на залучення ресурсів;

 1. Конкурентній фірмі при відсутності нормального прибутку, необхідно:

а) збільшити ціну на свій товар;

б) збільшити обсяги виробництва;

в) залишити галузь;

г) діяти, як і раніше. 1. Для мінімізації витрат на один виріб фірмі необхідно виробляти обсяг продукції:

а) як найбільший;

б) при якому АТС = МС;

в) при якому АVС = МС;

г) як найменший. 1. Для досягнення оптимального стану підприємства за зовнішніх умов, що склалися необхідно:

а) виробляти обсяг продукції при якому АТС = МС;

б) виробляти обсяг продукції при якому МR = МС;

в) зменшити FC;

г) збільшити ціну. 1. Які з перерахованих чинників роблять безпосередній вплив на величину граничних витрат?

а) валові витрати;

б) змінні витрати;

в) середні постійні витрати;

г) постійні витрати.

87. Нормальний прибуток:

а) дорівнює зовнішнім витратам;

б) дорівнює бухгалтерському прибутку;

в) менший бухгалтерського на величену економічного прибутку;

г) більший бухгалтерського на величену економічного прибутку.


 1. Крива Лоренца показує:

а) ступінь нерівності у розподілі суспільного доходу;

б) ступінь диференціації доходів працівників різних галузей;

в) залежність між розміром доходу та рівнем споживання;

г) залежність між кількістю членів сім'ї та загальним рівнем її доходів. 1. Якщо частка найбідніших 20% домашніх господарств у сукупному доході зросте, то крива Лоренца:

а) зсунеться вгору;

б) зсунеться вниз;

в) наблизиться за конфігурацією до бісектриси;

г) співпаде з лінією рівномірного розподілу. 1. Альтернативні витрати будівництва стадіону рівні:

а) оплаті його охорони та іншого персоналу;

б) ціні будівництва стадіону в майбутньому році;

в) зміні ставки податку, що буде сплачуватися з прибутку стадіону;

г) ціні інших товарів і послуг, виробництво яких принесено в жертву будівництву цього стадіону. 1. Економіку можна вважати ефективною, якщо досягнуті:

а) повна зайнятість населення;

б) повне використання матеріальних ресурсів;

в) чи повна зайнятість, чи повне використання інших ресурсів;

г) і повна зайнятість, і повне використання інших ресурсів. 1. Якщо лінія виробничих можливостей має вигляд відрізка прямої, то при цьому:

а) прямо пропорційно зростають альтернативні витрати виробництва першого товару;

б) прямо пропорційно зростають альтернативні витрати виробництва другого товару;

в) не враховується дія закону спадної продуктивності факторів виробництва;

г) економіка працює нижче межі своїх виробничих можливостей. 1. Якщо на графіку точка, що характеризує виробництво в даному році, розташовується дещо нижче лінії виробничих можливостей, то у країні:

а) неповністю використовуються виробничі ресурси;

б) зменшився обсяг виробничих ресурсів;

в) не діє закон спадної продуктивності виробничих ресурсів;

г) проводиться незважена економічна політика. 1. До екстенсивних факторів економічного зростання належать:

а) збільшення продуктивності праці;

б) поліпшення організації виробництва;

в) збільшення чисельності зайнятих у виробництві працівників;

г) усі відповіді правильні. 1. Економіку країни вважають ефективною за Паретто, якщо:

а) державні витрати й інвестиції постійно зростають;

б) можна збільшувати виробництва ВВП;

в) при будь яких стимулюючих заходах не можливо збільшувати виробництва ВВП;

г) економіка країни не використовує всі наявні ресурси. 1. В умовах економічного спаду ділової активності:

а) співвідношення між інвестиціями і заощадженнями дорівнює 1;

б) обсяг заощаджень більше обсягу інвестицій;

в) заощадження інвестицій нижче;

г) усі відповіді неправильні. 1. Який вид земельної ренти своїми умовами виникнення має природню родючість грунтів та місце розташування:

а) абсолютна рента;

б) диференційна ренті І;

в) диференційна ренті ІІ;

г) диференційна ренті І та диференційна ренті ІІ. 1. Ефект (принцип) мультиплікатора Дж. Кейнса показує:

а) зміну доходу при збільшенні інвестицій;

б) зміну Національного доходу при незмінній величині інвестицій;

в) зростання Національного доходу при заданому зростанні інвестицій;

г) усі відповіді вірні.

98. До інтенсивних факторів економічного зростання належать:

а) якісне удосконалення виробничих потужностей, зменшення часу на виробництво одиниці продукції;

б) збільшення відпрацьованого часу;

в) збільшення кількості використовуваних факторів;

г) усі відповіді неправильні.

99. Знайдіть відповідь, яка відображає соціально-економічну сутність витрат виробництва. Це

а) затрати живої й уречевленої праці на виробництво продукції;

б) витрати ресурсів, які належать різним власникам;

в) затрати підприємства на найм робочої сили;

г) витрати ресурсів, що набувають на ринку вартісної форми.

100. Альтернативні витрати це:

а) витрати на оплату ресурсів у грошовій формі;

б) витрати ресурсів при найдоцільнішому варіанті їх застосування;

в) ті доходи, які підприємство повинно забезпечити постачальнику ресурсів;

г) виплати для того, щоб відволікти потрібні ресурси від використання в інших виробництвах.


 1. Комерційний кредит – це:

а) кредит комерційних банків;

б) кредит під високі проценти;

в) взаємокредитування підприємств;

г) усі відповіді неправильні. 1. Родовими ознаками комерційного кредиту є:

а) платність, терміновість, зворотність;

в) платність, ліквідність, безпека;

в) ліквідність, терміновість, адресність;

г) усі відповіді неправильні. 1. Знайдіть правильне визначення повної або розгорнутої форми вартості.

а) одному товару, що перебуває у відносній формі вартості, відповідає безліч інших товарів, що знаходяться у еквівалентній формі вартості

б) одному товару, що знаходиться у відносній формі вартості, відповідає тільки один інший товар, що перебуває у еквівалентній формі вартості.

в) безлічі товарів, які перебувають у відносній формі вартості, відповідає один товар, що знаходиться у еквівалентній формі вартості;

г) безлічі товарів, які перебувають у відносній формі вартості, відповідає безліч товарів, що знаходиться у еквівалентній формі вартості. 1. Розпорошення власності спричиняється розвитком:

а) корпорацій;

б) партнерств і власного діла;

в) державних підприємств;

г) фермерських господарств. 1. Сучасна економіка України – це:

а) ринкова економіка;

б) командна економіка;

в) традиційна економіка;

г) перехідна економіка. 1. Критерієм періодизації економічної еволюції суспільства за технологічною концепцією є:

а) рівень добробуту членів суспільства;

б) рівень розвитку техніки і технології;

в) тип координації і керування економічними діями суб'єктів;

г) форма власності на фактори виробництва. 1. Критерієм класифікації економічних систем на ринкову, командну, традиційну і змішану є:

а) рівень добробуту членів суспільства;

б) рівень розвитку техніки і технології;

в) тип координації і керування економічними діями суб'єктів;

г) форма власності на фактори виробництва.

108. Розпорошення власності спричиняється розвитком:

а) корпорацій;

б) партнерством і власного діла;

в) державних підприємств;

г) фермерських господарств.


 1. Який з наведених факторів може сприяти зсуву кривої виробничих можливостей праворуч:

а) економічна криза;

б) виснаження природних копалин;

в) вивезення фінансових активів за кордон;

г) упровадження нових технологій. 1. Який з наступних факторів може сприяти зсуву кривої виробничих можливостей ліворуч;

а) залучення іноземних інвестицій;

б) вивезення фінансових активів за кордон;в) підвищення продуктивності праці;

г) переоснащення виробництва. 1. Експансіоністська грошово-кредитна політика – це:

а) політика, при якій відсотки та норма обов’язкових резервів низькі і центральний банк активно купує державні цінні папери;

б) політика, при якій відсотки та норма обов’язкових резервів високі і центральний банк активно продає державні цінні папери;

в) політика, спрямована на збалансування доходів і витрат державного бюджету;

г) усі відповіді неправильні. 1. Рестрикційна грошова політика проводиться:

а) в умовах стабільної економічної кон’юнктури;

б) з метою скорочення інфляції;

в) для стимулювання ділової активності;

г) усі відповіді неправильні. 1. Маса грошей в обігу повинна змінюватися:

а) прямо пропорційна до обсягу номінального національного продукту і швидкості обігу грошей;

б) обернено пропорційна швидкості обігу грошей і обсягу реального національного продукту;

в) прямо пропорційна величині номінального національного продукту і обернено пропорційна швидкості грошового обігу;

г) прямо пропорційна величині реального національного продукту і обернено пропорційна швидкості грошового обігу. 1. Сеньйораж – це:

а) прибуток, що отримують від продажу землі;

б) прибуток, що отримують від карбування монет;

в) прибуток, що отримують від торгівлі унікальними продуктами;

г) прибуток, що отримують від торгівлі цінними паперами.

115. Економічне поняття “обмеженість ресурсів” означає:

а) відсутність у країни певних природних ресурсів;

б) неможливість задоволення всіх людських потреб;

в) стан ресурсів у період економічного спаду;

г) високі ціни на товари, які обмежують можливість їх придбання.

116. Товари-субститути - це пари товарів, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) попит зростає зі зростанням доходів споживачів;

г) підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.

117. Як зміниться сукупний виторг продавця за умови зниження ціни товару, якщо попит на цей товар є нееластичним за ціною?

а) зменшиться;

б) збільшиться;

в) не зміниться;

г) зміни виторгу не пов’язані з еластичністю попиту.

118. Як зміниться сукупний виторг продавця за умови зростання ціни товару, якщо попит на цей товар є еластичним за ціною?

а) зменшиться;

б) не зміниться;

в) збільшиться;

г) зміни виторгу не пов’язані з еластичністю попиту.

119. Закон спадної граничної корисності полягає у тому, що:

а) відношення граничних корисностей благ до їхніх цін повинні бути рівні

б) сукупна корисність зростає зі зростанням споживання благ

в) величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується до нуля за стану повного насичення потреби

г) зі зростанням доходів споживачів величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується

120. Вертикальне розширення фірм – це:

а) розширення у межах тієї самої галузі;

б) проникнення у галузь з вищим рівнем рентабельності;в) проникнення у галузь з вищим технологічним рівнем виробництва;

г) проникнення у галузь що є суміжною до даного підприємства.121. Підприємство з виробництва телевізорів придбало контрольний пакет акцій меблевої фабрики. Який це вид виробничої інтеграції?

а) горизонтальної;

б) вертикальної;

в) діагональної (диверсифікація);

г) це не є прикладом інтеграції.

122. Підприємство вугільної промисловості придбало контрольний пакет акцій металургійного комбінату. Який це вид виробничої інтеграції?

а) горизонтальної;

б) вертикальної;

в) діагональної (диверсифікація);

г) це не є прикладом інтеграції.

123. Підприємство з виробництва пива придбало контрольний пакет акцій іншого пивзаводу. Який це вид виробничої інтеграції?

а) горизонтальної;

б) вертикальної;

в) діагональної (диверсифікація);

г) це не є прикладом інтеграції.

124. Монопсонія – це:

а) монополія продавця на ринку;

б) монополія покупця на ринку;

в) ринок де зустрічається монополіст - покупець і монополіст-продавець;

г) ринок, де приватній монополії протистоїть монополія держави.

125. Поділ на антагоністичні економічні системи – капіталістичну у вигляді моделі чистого капіталізму та комуністичну (соціалістичну) здійснено з точки зору:

а) формаційного підходу;

б) цивілізаційного підходу;

в) суспільного поділу праці;

г) форм організації суспільного виробництва.

126. Необхідність і межі використання окремих форм державного регулювання економіки, а також методів, за допомогою яких вони реалізуються, визначаються:

а) прийнятою концепцією державного втручання в економіку;

б) метою соціально-економічного розвитку кожної країни;

в) збоями в ринковій економіці;

г) а) та б).

127. Закон спадної віддачі полягає у тому, що:

а) з часом продуктивність землі спадає;

б) всі ресурси залучаються до виробництва в міру спадання їх продуктивності;

в) скорочується граничний продукт змінного фактора за незмінних обсягів використання інших факторів

г) граничний продукт змінного фактора зростає, а сукупний продукт спадає зі зростанням обсягу випуску

128. Який чинник збільшує постійні витрати фірми?

а) підвищення заробітної плати робітників

б) підвищення цін на сировину та паливо

в) підвищення залізничних тарифів

г) підвищення заробітної плати управлінського персоналу

129. Посилення тенденції до монополізації в економіці будь-якої країни має наслідком:

а) встановлення вищих цін і менших обсягів виробництва

б) зменшення тиску державного регулювання

в) загострення конкуренції

г) ефективний розподіл і використання ресурсів

130. Використанням більш продуктивних засобів праці є:

а) моральне зношування першого роду;

б) моральне зношування другого роду;

в) фізичне зношування;

г) не є зношення основного капіталу жодного із названих типів.

131. На підприємствах яких ринкових структур формується середній прибуток?

а) монополістах;

б) конкурентних;

в) монополістичної конкуренції;

г) олігополістах.

132. Об’єднання підприємств під єдиним контролем, що здійснюють різні стадії виробництва того чи іншого продукту, тобто функціонуючих за принципом замкненого ланцюга це:

а) вертикально комбіновані ФПГ;

б) горизонтально комбіновані ФПГ;

в) ФПГ конгломерантного типу;

г) всі відповіді вірні.

133. Самодостатні, універсальні, багатогалузеві економічні комплекси, які включають в свою організаційну структуру фінансові установи (банки, страхові і грошові компанії), торгові фірми, а також цілий ряд виробничих підприємств, які являють собою повний спектр галузей народного господарства – це:

а) сюдани;

б) комерційні банки;

в) трастові банки;

г) універсальна торгова фірма.

134. До особливостей корпоративної власності не належать:

а) зростає розрив між юридично-правовою формою та економічним змістом власності;

б) робітник-власник акцій отримує і заробітну плату, і певний дивідент за власність, що стає основою для розвитку відносин так званого соціального партнерства;

в) корпоративна власність є колективною капіталістичною власністю, яка заперечує індивідуальну приватну власність, бо відбувається деперсоналізація та розсіювання власності;

г) наймана робоча сила не може стати співвласником.

135 Якщо ВНП України перевищує ВВП, то:

а) реальний ВВП перевищує номінальний ВВП;

б) фактичний ВВП перевищує потенційний ВВП;

в) іноземні фактори виробництва створюють в Україні більше доходу, ніж українські фактори виробництва за кордоном;

г) українські фактори виробництва створюють за кордоном більше доходу, ніж іноземні фактори виробництва в Україні.

136. Доходи громадянина України, який працює за вахтовим методом на нафтових розробках в Росії, є складовою:

а) ВНП України та ВНП Росії;

б) ВВП України та ВВП Росії;

в) ВВП України та ВНП Росії;

г) ВНП України та ВВП Росії.

137. Якщо людина втратила роботу в зв’язку зі зменшенням попиту на її професію, виникає безробіття:

а) структурнее;

б) фрикційне;

в) природне;

г) циклічне.

138. Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття:

а) структурне;

б) фрикційне;

в) природне;

г) циклічне.

139. Якщо людина втратила роботу через спад в економіці, то виникає безробіття:

а) структурне;

б) фрикційне;

в) природне;

г) циклічне.

140. Стримувальна фіскальна політика передбачає:

а) підвищення норми обов’язкових резервів;

б) зниження ставок оподаткування;

в) зниження облікової ставки;

г) скорочення урядових видатків.

141. Економічною основою соціалізму є:

а) власність трудового господарства;

б) державна власність;

в) суспільна власність на засоби виробництва;

г) колективна форма власності.

142 Який захід не можна використовувати для подолання економічного спаду:

а) підвищення обмінного курсу національної валюти;

б) збільшення державних закупівель товарів і послуг;

в) підвищення заробітної плати державних службовців;

г) зниження рівня оподаткування.

143. Повна зайнятість в економіці забезпечується за умов:

а) раціонального розподілу робочої сили;

б) повного використання робочої сили за її фахом;

в) відсутності циклічного безробіття;

г) відсутності безробіття.

144. Стимулювальна фіскальна політика передбачає:

а) підвищення норми обов’язкових резервів;

б) збільшення урядових видатків;

в) підвищення ставки податку;

г) продаж державних облігацій.

145. До числа переваг адміністративно-командної системи відносяться:

а) мобілізація людських та матеріальних ресурсів на пріоритетних напрямах;

б) слабо виражена соціальна диференціація;

в) стійкий дефіцит ресурсів, включаючи споживчі товари та послуги;

г) заборона або обмеження приватного підприємництва.

146. До ознак державного соціалізму не належать:

а) монополія державної власності;

б) відносини адміністративної залежності;

в) жорстка залежність економіки від ідеології і політики;

г) пріоритет людини перед державою.

147. Пропорції між виробництвом і споживанням, між виробництвом засобів виробництва і предметів споживання, між промисловістю і сільським господарством, нагромадженням і споживанням - це пропорції:

а) міжгалузеві;

б) міжрайонні;

в) внутрішньогалузеві;

г) народногосподарські.

148. Співвідношення між металургією і машинобудуванням, добуванням залізної руди і чорною металургією, між цукровою промисловістю і виробництвом цукрових буряків – це пропорції:

а) міжгалузеві;

б) міжрайонні;

в) внутрішньогалузеві;

г) народногосподарські.

149. Причини деформації соціалізму пов’язані з:

а) одержавленням власності, коли держава опосередковує майже весь процес привласнення;

б) витратний характер економіки;

в) екстенсивний тип розвитку;

г) всі відповіді вірні.

150. Розрізняють основні варіанти змішаної економіки:

а) командно-адміністративна;

б) ліберальна соціал-реформістська, консервативна;

в) фінансово-монополістична, фінансова олігархія;

г) всі відповіді вірні.

151. Консервативний варіант змішаної економіки:

а) виступає за обмежене втручання держави в макроекономічні процеси з метою створення умов для розвитку приватного сектору і ринкових важелів саморегулювання;

б) передбачає проведення важливих інституціональних і соціальних реформ, раціональну взаємодію приватного і державного секторів економіки, впровадження системи національного планування, здійснення поступової соціалізації капіталістичної економіки;

в) відстоює необхідність оптимального поєднання децентралізму і централізму, планування і ринку, індивідуальних і колективних форм власності для поступової трансформації капіталізму в систему демократичного соціалізму;

г) немає правильної відповіді.

152. Відстоює необхідність оптимального поєднання децентралізму і централізму, планування і ринку, індивідуальних і колективних форм власності для поступової трансформації капіталізму в систему демократичного соціалізму це:

а) консервативний варіант змішаної економіки;

б) ліберальний варіант змішаної економіки;

в) соціал-реформістський варіант змішаної економіки.

153. Історичною передумовою виникнення змішаної економіки є:

а) поширення соціал-демократичного руху в західних країнах;

б) виникнення індикативного планування;

в) посилення і розширення державного втручання в економічну діяльність, розвиток державної власності і державного сектору економіки;

г) промислова революція.

154. Основні ознаки змішаної економіки:

а) поєднання приватної і державної форм власності;

б) поєднання плану і ринку;

в) проведення інституціонально-соціальних реформ для побудови прогресивнішого ладу;

г) всі відповіді вірні.

155. Який варіант переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки швидше за усе вибере керівництво країни, якщо в ній важка промисловість представлена лише декількома великими підприємствами; 80% активного населення зайнято в сільському господарстві; в експорті переважають кава і цитрусові:

а) шоковий;

б) еволюційний;

в) комбінований;

г) жодна з відповідей не є правильною.

156. Коли в Україні у XX ст. був теоретично можливий еволюційний перехід до ринкової економіки:

а) у 30-х рр.;

б) у 50-х рр.;

в) у 80-х рр.

г) у 60-х рр.?

157. Головною задачею переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки є при усіх варіантах:

а) скасування державного контролю над цінами і тарифами;

б) перехід у приватну власність значної частини державного сектора економіки;

в) ліквідація державної монополії зовнішньої торгівлі;

г) усі відповіді є не правильними.

158. Прихильники протекціонізму стверджують, що введення торговельних бар’єрів (мита, квот) приводить до:

а) скорочення зайнятості в галузях національної економіки;

б) захисту галузей національної економіки;

в) утворення внутрішніх монополій;

г) ослаблення обороноздатності країни.

159. Принцип абсолютної переваги був сформульований:

а) К. Марксом;

б) Дж. М. Кейнсом;

в) А. Смітом;

г) Д. Рікардо;

160. Міжнародна спеціалізація і вільна торгівля, заснована на принципах порівняльної переваги, означають:

а) скорочення внутрішнього споживання країн;

б) збільшення сумарного виробництва товарів;

в) перевищення рівня споживання країн їхніх виробничих можливостей;

г) правильні відповіді а) і б).

161. Міжнародна торгівля є взаємовигідною, якщо:

а) одна країна має абсолютні переваги у виробництві одного товару, а друга країна - абсолютні переваги у виробництві іншого товару;

б) країна не має абсолютних переваг у виробництві жодного товару;

в) країни мають порівняльні переваги у виробництві певних товарів;

г) усі попередні відповіді правильні.

162. Співвідношення між валютними надходженнями в країну і платежами, що країна здійснює за кордоном за визначений проміжок часу, - це:

а) торговельний баланс;

б) платіжний баланс;

в) державний бюджет;

г) правильна відповідь відсутня.

163. Валютний курс визначається наступними факторами:

а) купівельною спроможністю грошової одиниці;

б) темпами інфляції;

в) станом платіжного балансу;

г) рівнем процентної ставки;

д) ступенем довіри до валюти на світових валютних ринках;

е) усі попередні відповіді правильні.


 1. Бреттон-Вудська валютна система-це система:

а) золотого стандарту;

б) фіксованих зв'язаних валютних курсів;

в) валютних курсів, що плавають;

г) правильна відповідь відсутня. 1. Повний контроль над об'єктами закордонних капіталовкладень внаслідок повної власності на закордонний капітал, а також володіння контрольним пакетом акцій забезпечує:

а) вивіз позичкового капіталу;

б) вивіз підприємницького капіталу у формі прямих інвестицій;

в) вивіз підприємницького капіталу у формі портфельних інвестицій;

г) правильна відповідь відсутня. 1. Якщо німецький концерн придбав в одній із країн, що розвиваються, ділянку землі і будує там комбінат з видобутку і збагачення марганцевої руди, то це:

а) прямі інвестиції;

б) портфельні інвестиції за рубежем;

в) міграція “гарячих грошей”;

г) “втеча” капіталу за кордон через політичну нестабільність у країні, загрозу втрати власності;


 1. Якщо американський комерційний банк у надії на ревальвацію японської ієни перевів велику суму в доларах у Японію і конвертував її в місцеву валюту, то це:

а) прямі інвестиції;

б) портфельні інвестиції за рубежем;

в) вивіз короткострокового капіталу (міграція «гарячих грошей»), мотивований очікуванням сприятливої для експортера капіталу зміни валютного курсу;

г) “втеча” капіталу за кордон через політичну нестабільність у країні, загрозу втрати власності;

168. Яке визначення сутності міжнародних валютних відносин правильне?

а) це сукупність економічних відносин між країнами з приводу встановлення валютних курсів;

б) це сукупність економічних відносин між різними економічними суб'єктами з приводу функціонування й розвитку валюти;

в) це певні економічні угоди між країнами, що укладаються з приводу оплати валютою торговельних операцій;

г) всі відповіді неправильні.

169. Що лежало в основі золотозлиткової валютної системи?

а) частковий обмін паперово-кредитних грошей на золото;

б) обмін банкнот тільки на певну вагову кількість золота;

в) незначна кількість золотих монет в обігу;

г) стовідсоткова забезпеченість золотом паперово-кредитних грошей.

170. Що лежало в основі золотообмінних операцій згідно з новою валютною системою, законодавчо затвердженою у Бреттон-Вуді (США)?

а) обмін найголовніших валют на золото;

б) обмін доларів на золото;

в) частковий обмін доларів на золото;

г) закріплення за доларом ролі резервної валюти.

171. Яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє економічна відособленість виробників?

а) встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці;

б) робить обмін у суспільстві узгодженим;

в) робить обмін у суспільстві необхідним;

г) робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні.

172. Яка ознака є головною відмінною рисою натурального господарства?

а) наявність суспільного поділу праці;

б) вільний вибір виробником напряму діяльності;

в) споживання вироблених благ всередині господарства;

г) опосередкований зв’язок між виробництвом і споживанням.

173. Яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє суспільний поділ праці?

а) встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці;

б) робить обмін у суспільстві узгодженим;

в) робить обмін у суспільстві необхідним;

г) робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні.

174. Яке з положень є визначенням товарного виробництва?

а) це процес перетворення людиною природних благ в економічні;

б) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти виробляють продукти і послуги для обміну, продажу;

в) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти виробляють необхідні продукти і послуги;

г) це процес створення людиною вартості та споживчої вартості.

175. Яке з визначень правильно розкриває сутність товару як економічної категорії?

а) це продукти людської праці, створені для продажу, обміну;

б) це продукти людської праці, створені для задоволення власних потреб виробника;

в) це будь-яке благо, що задовольняє потреби людей;

г) це будь-яке благо, що створене працею людей.

176. Вартість це:

а) пропорції, в яких обмінюються товари;

б) суспільно-необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;

г) найнижча із корисностей від споживання даного блага.

177.Споживча вартість — це:

а) пропорції, в яких обмінюються товари;

б) суспільно-необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;

г) найнижча із корисностей від споживання даного блага.

178. Мінова вартість — це:

а) пропорції, в яких обмінюються товари;

б) суспільно-необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару;

г) найнижча із корисностей від споживання даного блага.

179. Гранична корисність — це:

а) пропорції, в яких обмінюються товари;

б) суспільно-необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;

г) найнижча із корисностей від споживання даного блага.

180. За теорією трудової вартості на цінність товару впливає:

а) гранична корисність даного товару для виробника;

б) гранична корисність даного товару для покупця;

в) затрати праці виробника на виробництво товару і гранична корисність даного товару для покупця;

г) затрати праці виробника на виробництво даного товару.

181.За теорією граничної корисності на цінність товару впливає:

а) гранична корисність даного товару для виробника;

б) гранична корисність даного товару для покупця;

в) затрати праці виробника на виробництво товару і гранична корисність даного товару для покупця;

г) затрати праці виробника на виробництво даного товару.

182. За теорією попиту і пропозиції на цінність товару впливає:

а) гранична корисність даного товару для виробника;

б) гранична корисність даного товару для покупця;

в) витрати ресурсів на виробництво товару і гранична корисність даного товару для покупця;

г) затрати праці виробника на виробництво даного товару.

183. Зростання інтенсивності праці:

а) збільшує вартість одного виробу;

б) зменшує вартість одного виробу;

в) збільшує вартість, створену в одиницю часу;

г) зменшує вартість, створену в одиницю часу.

184. Корисність блага, як економічна категорія, означає:

а) здатність задовольняти потребу людини;

б) позитивний ефект від споживання блага;

в) задоволення, одержуване людиною з однієї додаткової одиниці конкретної продукції;

г) суб’єктивна оцінка ступеня задоволення одержуване людиною від споживання блага;

185. Закон вартості орієнтує товаровиробників для того, щоб:

а) вони оптимізували використання виробничих ресурсів і використовували їх на межі виробничих можливостей;

б) товари за своїм обсягом, структурою та якістю відповідали повністю суспільному платоспроможному попиту;

в) вартість суспільного продукту була найнижчою з усіх можливих варіантів виробничого процесу;

г) усі відповіді правильні. 1. При складанні грошей в довгу панчоху гроші виконують функцію:

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу;

г) засобу заощадження. 1. При сплаті відсотку за позику гроші виконують функцію:

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу;

г) засобу заощадження.

188. Яка країна вважається батьківщиною паперових грошей?

а) Англія;

б) Греція;

в) Китай;

г) Франція.

189. Облікова ставка — це:

а) курс державних цінних паперів;

б) процентна ставка за позиками, які надає центральний банк комерційним банкам;

в) норма обов’язкових резервів комерційних банків;

г) процентна ставка за позиками комерційних банків.

190. Яка з функцій грошей найвразливіша при інфляції:

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу;

г) засобу заощадження.

191. Норма обов’язкових резервів — це:

а) розмір прибутку, що повинен отримувати банк на кожну гривню, надану в позику;

б) розмір податку, що сплачує банк з власного прибутку;

в) розмір власних грошових ресурсів банку;

г) певна частка депозитів, яку банк зобов’язаний тримати в касі або на спеціальному рахунку в центральному банку. 1. До якого грошового агрегату входять ощадні сертифікати?

а) М0;

б) М1;

в) М2;

г) М3.

193. Розмежування грошової маси на грошові агрегати здійснюється

а) в порядку зменшення їх кількості;

б) в порядку зменшення їх ліквідності;

в) в порядку збільшення їх кількості;

г) в порядку збільшення їх ліквідності;

194. Коли більшість країн світу остаточно відмовилися від золотого стандарту?

а) перша половина ХІХ ст..;

б) друга половинаХІХ ст..;

в) перша половина ХХ ст..;

г) друга половинаХХ ст..

195. Чим паперові гроші відрізняються від кредитних?

а) паперові гроші – це наявні, а кредитні гроші існують у формі запису на банківських рахунках;

б) паперові гроші не підлягають вивозу за межі країни;

в) паперові гроші мали примусову купівельну спроможність, а кредитні гроші – це векселя емісійного банку;

г) паперові гроші призначені для оплати недорогих товарів, а кредитні гроші використовуються при оплаті дорогих товарів і послуг.

196. Інфляція виявляється:

а) у зростанні загального рівня цін і зростанні реальних доходів населення;

б) у зростанні загального рівня цін і падінні реальних доходів населення;

в) у зростанні реальних і номінальних доходів населення;

г) тільки у зростанні загального рівня цін без зміни доходів.

197. Що лежало в основі золотозлиткової валютної системи?

а) частковий обмін паперово-кредитних грошей на золото;

б) обмін банкнот тільки на певну вагову кількість золота;

в) незначна кількість золотих монет в обігу;

г) стовідсоткова забезпеченість золотом паперово-кредитних грошей

198. Який з інструментів монетарної політики використовується центральними банками для зменшення грошової пропозиції?

а) операції на відкритому ринку по продажу державних цінних паперів;

б) підвищення облікової ставки;

в) підвищення норми обов’язкових резервів;

г) купівля на міжбанку іноземної валюти.

199. Інфляція витрат може бути спричинена зростанням:

а) сукупних видатків всіх суб’єктів економіки

б) цін енергоносіїв

в) урядових видатків

г) споживчих видатків домогосподарств

200. ВВП у поточних цінах зріс на 10 % порівняно з попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 6%. Яким було реальне зростання ВВП?

а) 10 %;

б) менше, ніж на 4 %;

в) більше, ніж на 4 %;

г)4%.
VIІІ. Задачі

1.Співвідношення між інвестиційними та споживчими товарами в умовній економіці, які вона продукує, характеризується наступними даними (при повній зайнятості ресурсів, тис. умовних одиниць):Товари

Варіанти співвідношень

A

B

C

D

E

Інвестиційні

14

12

9

5

0

Споживчі

0

1

3

6

10


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал