Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ‟бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»Сторінка1/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.45 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»


КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів

освітньо-кваліфікаційного рівня ‟бакалавр”

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»заочної форми навчання

Суми – 2014

УДК 330.101(073)

ББК: 65.01я73

С

Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України», протокол № 10 від 24 червня 2014 року. Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки, протокол № 11 від 23.05.2014 року.Укладач: к.е.н., доц. Синюченко Майя Іванівна,

Рецензенти:

Доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» к.е.н. доцент Гончарук Т.І.

Завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії Харківського Національного університету внутрішніх справ к.е.н. доцент Лук’янихіна О.А.Політична економія: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ‟бакалавр”галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» заочної форми навчання /Укладач: Синюченко М.І. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 107 с.

Методичні вказівки підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти». К., 2014, для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (Банківські технології і процеси), 6.030509 – «Облік і аудит», галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» Метою видання є формування системи знань про суспільний спосіб виробництва, закони функціонування і розвитку суспільної економіки і з’ясування чинників формування і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем. Методичні вказівки вміщують програму, контрольні запитання, проблемні питання, практичні завдання (тести та задачі) для перевірки рівня засвоєння студентами необхідних навиків і знань, перелік завдань для контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання, питань винесених на екзамен, список рекомендованої літератури.


УДК 330.101(073)

ББК: 65.01я73


ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………..

І. Загальні методичні вказівки……………………………………………….

ІІ. Структура курсу політичної економії…………………………………....

ІІІ. Програма навчальної дисципліни……………………………………….

ІV. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять………….

V. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи………………..

VІ. Тематика теоретичних завдань…………………………………………..

VІІ. Тести…………………………………………………………………….....

VІІІ. Задачі……………………………………………………………………..

ІX. Перелік питань до іспиту………………………………….………………

X. Способи поточного та підсумкового контролю…………………………

Рекомендована література…………………………………………………....

Додаток А. Схема вибору контрольного завдання за шифром залікової книжки…………………………………………………………………………..

Додаток Б. Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи……………………………………………………………………………

ВСТУП

Мета опанування дисципліни – формування системи знань про суспільний спосіб виробництва, закони функціонування і розвитку суспільної економіки і з’ясування чинників формування і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем.

Завдання дисципліни: наукове обґрунтування та всебічне вивчення загальних засад економічного життя суспільства; розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку її структурних елементів; з’ясування суті і характерних рис дії економічних законів і механізму використання їх людьми в процесі господарської діяльності; визначити і всебічно обґрунтувати інституціональні ознаки основних соціально-економічних систем і стратегічних тенденцій їх еволюції у ХХІ ст.

Предмет дисципліни - економічні відносини в їх єдності і взаємозв’язку з продуктивними силами та політичними, ідеологічними і соціальними інститутами суспільства, а також вивчення економічних законів, які управляють суспільним виробництвом на усіх етапах людського життя.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Політекономія органічно пов’язана з системою усіх економічних наук, по відношенню до яких вона є методологічною основою. Дисципліна собою розпочинає вивчення курсів блоку «Економічна теорія», що включає : мікроекономіку, макроекономіку, історію економічних вчень, методологічно та теоретично пов’язана з такими дисциплінами, як національна економіка, економіка підприємства.

Вимоги до знань та вмінь студента: В результаті вивчення курсу студент повинен знати: закономірності функціонування економіки та економічні категорії; вміти: надавати обґрунтовану характеристику і аналізувати економічні явища і процеси, оперуючи економічними категоріями і поняттями; вирішувати задачі з курсу «Політична економія».

Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії.

Використовувати набуті знання при вивченні інших економічних дисциплін навчального плану, та у практичній професійній діяльності, в педагогічній роботі і в наукових дослідженнях. 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Навчання на заочному відділенні вищого навчального закладу передбачає ряд особливостей у процесі оволодіння дисципліною. При вивченні політичної економії, як і решти дисциплін, студенти-заочники виконують наступні види навчальної роботи:

 • слухання оглядових лекцій курсу;

 • участь у роботі семінарських занять;

 • відвідування консультацій;

 • написання та захист контрольної роботи з дисципліни;

 • складання іспиту.

Оглядові лекції мають узагальнюючий характер, ставлять за мету ознайомлення студентів з основними проблемами політичної економії і присвячуються розгляду предмету, методу, функцій та інших найбільш важливих питань курсу (детальніше див. розділ III). Однією з форм самостійної роботи є підготовка контрольного завдання, яке надсилається на рецензування в УАБС до початку екзаменаційної сесії (детальніше див. розділ III). Семінарські заняття проводяться перед складанням іспиту за темами, заздалегідь визначеними викладачем (див. розділ II цього посібника). Скориставшись списком основної літератури з політичної економії (розділ VIII), слід готуватися до практичних занять та підсумкового контролю, який здійснюється у формі іспиту. У розділі VII даного посібника містяться основні питання, які належить засвоїти студентові для успішного складання іспиту з політичної економії.

ІІ Структура курсу політичної економії

Змістовний модуль 1. «Фундаментальні закони функціонування і розвитку суспільної економіки»

Тема 1. Предмет і метод політичної економії.

Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

Тема 3. Економічні потреби та інтереси.

Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку.

Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.

Тема 7. Витрати виробництва і прибуток.

Тема 8. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.

Тема 9. Домогосподарство в системі економічних відносин.

Тема 10. Підприємство як товаровиробник. Підприємництво.

Тема 11. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента.

Тема 12. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.

Тема 13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.

Тема 14. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції.

Тема 15. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.

Тема 16. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

Тема 17. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.ІІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Предмет і метод політичної економії.

Виникнення економічної теорії та її місце в системі економічних наук. Основні етапи розвитку політичної економії, школи і течії. Об’єкт, предмет політичної економії. Трактування предмета політекономії різними школами. Виробничі відносини. Економічні закони. Методи пізнання економічної дійсності. Закони, принципи і категорії політичної економії. Система економічних законів. Позитивна і нормативна політична економія. Економічна теорія і практика. Функції політекономії.Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

Суспільний процес виробництва. Соціально-економічний зміст виробництва. Відтворення. Економічне зростання. Фактори виробництва, їх взаємодія та характеристика. Відтворювані та не відтворювані фактори виробництва, їх відносна та абсолютна обмеженість. Проблема обмеженості ресурсів. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей.Тема 3. Економічні потреби та інтереси.

Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Взаємозвязок потреб і виробництва. Закон зростання потреб. Шляхи забезпечення умов для безперервного розвитку потреб. Благо. Економічне благо. Класифікація благ. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв'язку. Єдність і суперечності в системі інтересів.Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку.

Сутність економічної системи та її структура. Сутність відносин власності. Форми та різновиди власності. Генезис форм власності. Реформування відносин власності в Україні. Роздержавлення та приватизація. Етапи приватизації. Форми приватизації.

Періодизація економічної еволюції суспільства. Критерії періодизації. Основні концепції періодизації і економічної еволюції: технократична, формаційна, цивілізаційна.

Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

Загальні форми суспільного виробництва. Натуральне господарство та його риси. Умови існування натурального господарства. Товарне господарство. Риси товарного господарства. Причини виникнення і розвитку товарного господарства. Види товарного господарювання. Товар, його властивості: споживча вартість, корисність, вартість та мінова вартість, ціна товару. Концепції цінності товару: трудова теорія вартості, теорія спадної граничної корисності, теорія попиту і пропозиції. Закон вартості та його функції. Історичний процес розвитку обміну і форм вартості, виникнення грошей. Проста або випадкова форм вартості, розгорнута форма вартості. Загальний еквівалент. Сутність грошей. Грошові системи. Види грошей, грошові агрегати. Функції грошей. Закони грошового обігу. Інфляція. Причини і види інфляції, її наслідки. Основні методи боротьби з інфляцією. Грошові реформи.Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.

Капітал. Теорії капіталу. Наймана праця: суть і риси, її вартість та споживча вартість. Заробітна плата. Теорії заробітної плати. Форми, системи, функції заробітної плати.

Постійний та змінний капітал. Додаткова вартість, її маса та норма, чинники, що визначають їх величину. Прибуток: маса та норма. Кругообіг капіталу і його стадії. Основний та оборотний капітал. Амортизація. Міжгалузева конкуренція за максимізацію прибутку, формування середнього прибутку та ціни виробництва.

Тема 7. Витрати виробництва і прибуток.

Витрати підприємства. Зовнішні та внутрішні, альтернативні витрати. Бухгалтерські витрати. Постійні та перемінні. Граничні витрати. Середні витрати. Оптимізація витрат виробництва.Валовий дохід. Середній та граничний дохід. Структура валового доходу і його розподілення. Прибуток підприємства. Структура прибутку. Бухгалтерський, нормальний, економічний прибуток. Рентабельність (норма прибутку). Середній прибуток. Тенденції в нормі прибутку. Розподіл прибутку між підприємством і державою.

Тема 8. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.

Сутність ринку. Місце і роль ринку в економіці. Функції ринку. Умови ефективного функціонування ринку. Класифікація ринків за різними критеріями. Багатоманітність моделей ринкового господарства. Механізм функціонування ринку. Попит, детермінанти попиту, закон попиту, еластичність попиту. Пропозиція, детермінанти пропозиції, закон пропозиції, еластичність пропозиції. Формування ринкової рівноваги. Цінова політика підприємства. Кон’юнктура ринку, її види.Змістовий модуль 2.

Тема 9. Домогосподарство в системі економічних відносин.

Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин. Сектор домогосподарств. Двоїста роль домогосподарств в економіці. Домогосподарства як постачальники ресурсів. Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів на особисте споживання, податки і заощадження. Витрати на споживання. Місце домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходів.Тема 10. Підприємство як товаровиробник. Підприємництво.

Сутність підприємства. Організаційно-економічні форми підприємств. Характерні риси, види та функції підприємств. Підприємництво. Функції та характерні риси підприємництва. Підприємництво як організаційна форма підприємницької діяльності.Тема 11. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента.

Кредит, його суть та функції. Джерела формування кредитних коштів. Функції кредиту. Принципи кредитування. Процент, ставка проценту. Види кредитів, класифікація кредитів. Банки. Банківська система країни. Види банків. Функції банків. Операції банків. Центральний банк та його функції. Регулюючі функції кредитної системи, її цілі та методи. Монетарна політика держави, види монетарної політики.Сутність аграрних відносин. Землеволодіння і землекористування. Власність на землю. Орендні відносини. Нееластичність пропозиції земельних ресурсів і особливості ціноутворення в аграрній сфері. Причини, умови та джерела утворення ренти. Диференціальна, абсолютна, монопольна земельна рента. Особливості розподілу валової і чистої доданої вартості. Ціна землі. Фактори, що формують ціну землі. Агропромислова інтеграція. Сфери АПК. Аграрна політика. Державна підтримка сільськогосподарського виробника.

Тема 12.Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.

Національний продукт і його форми. Валовий суспільний продукт. Національний доход. Система національних рахунків. ВВП: суть, методи розрахунку. Національне багатство і його відтворення. Суть і структура національного багатства. Кругообіг доходу, ресурсів і продукту в процесі відтворення. Макроекономічні тотожності. Схеми відтворення К. Маркса.

Тема 13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та її регулювання державою.

Економічне зростання. Заощадження і нагромадження. Закони заощадження. Валове та чисте нагромадження. Норма нагромадження та її динаміка. Фактори економічного зростання. Ефективність та їх критерії. Види, показники ефективності. Економічне зростання та економічні цикли. Фази економічного циклу. Класифікація циклів.

Зайнятість. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, виробничий потенціал і ефективність виробництва. Безробіття. Види, форми, наслідки безробіття.Тема 14. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції.

Господарський механізм і економічні закони. Державне регулювання суспільного відтворення. Теорії державного регулювання економіки. Типи, моделі, форми та інструменти ДРЕ. Фінансова система та її роль в регулюванні виробництва. Податкова система країни. Державний бюджет. Фіскальна політика. Кредитна система та механізм її дії. Необхідність та шляхи посилення державного регулювання економічного відтворення в Україні.Тема 15. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.

Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і основні ознаки. Закономірності формування і розвитку монополістичного капіталізму. Економічна система регульованого капіталізму Державна власність і державний контроль. Роль ринкових регуляторів і державного регулювання в економічній системі регульованого капіталізму. Теорія і практика економічної системи соціалізму. Соціалізм і адміністративно-командна економіка. Механізм функціонування соціалістичної адміністративно-командної економіки: директивне планування і централізоване управління. Державна власність та її межі. Перехідна економіка. Закономірності функціонування перехідної економіки.Тема 16. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

Світове господарство: його сутність та структура. Генезис становлення світового господарства. Глобалізація. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил.. Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угруповання світу. Європейське економічне співтовариство і його місце у світовій економіці. Міжнародні економічні відносини та їх форми. Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародна торгівля та її економічні основи. Міжнародні товарні ринки. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі. Сутність і форми міжнародного руху капіталів, його масштаби, динаміка та географія. Прямі та портфельні інвестиції. Транснаціональні корпорації та їх роль. Міжнародні кредити. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Платіжний баланс та його регулювання. Міжнародна валютна система, валютні ринки і валютний курс. Конвертованість валюти. Міжнародні валютно-фінансові організації. Міжнародна міграція робочої сили. Інші форми міжнародних економічних відносин. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.Тема 17. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

Причини виникнення та суть глобальних проблем. Загроза світової ядерної війни, необхідність ефективної та комплексної охорони довкілля, ліквідація відсталості країн, що розвиваються, продовольча, сировинна, енергетична та демографічна проблеми, ліквідація хвороб,раціональне використання глибин світового океану та мирне освоєння космічного простору, проблема розвитку самої людини, перспективи забезпечення її гідного майбутнього.Таблиця 1 – Теми та зміст лекційних занять для студентів заочної форми навчання

Тема

Номер, назва та ключові питання лекції

Кількість годин

1

Л.1 Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

 1. Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація Економічні інтереси, їх сутність і функції Виробничі можливості суспільства і потреби.

 2. Суспільний процес виробництва. Відтворення, економічне зростання.

 3. Фактори виробництва. Класифікація факторів та їх характеристика.

 4. Проблема обмеженості ресурсів. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей.

2

2

Л.2Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші (1 частина – «Товар»).

 1. Товарне господарство як форми організації виробництва. Сутність, причини, характеристики.

 2. Товар і його властивості

 3. Закон вартості та його функції

 4. Теорії цінності товару.

2

3

Л.3Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші (2 частина – «Гроші»).

 1. Виникнення і розвиток грошових відносин. Еволюція грошей. Сучасна грошова система.

 2. Сутність грошей. Функції грошей.

 3. Формування попиту та пропозиції грошей. Грошовий обіг та його закони.

 4. Порушення законів грошового обігу. Інфляція. Грошові реформи.

2

Всього за 1 семестр

6

Разом по дисципліні

6


IV МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

При підготовці до семінарських занять студенту необхідно ґрунтовно розглянути питання, що винесені з даної теми, вивчити основні категорії, закони і перевірити себе запитаннями для самоперевірки та проблемними питаннями. Також рекомендується розв’язувати задачі та тести, що підвищить ефективність підготовки до семінарського заняття. На самому семінарському занятті проводиться опитування студентів з даної теми і оцінюється їх активні та рівень засвоєння винесених питань.

ПЗ.01 – «Товарна форма суспільного виробництва та його еволюція»

При вивченні даної теми студентам потрібно звернути увагу на те, що товарне виробництво є панівною формою організації сучасного виробництва майже в усіх країнах світу. Товарне виробництво регулюється сукупністю законів. Серед цих законів слід виділити закон вартості, поряд з яким діють і інші економічні закони. Це такі закони: конкуренції, попиту і пропозиції, грошового обігу, максимізації прибутку та ін. Їх зміст буде вивчатися в наступних темах курсу. Тобто, ця тема є методологічно базовою і тому дуже важлива для оволодіння курсом «Політична економія».План семінару

1. Товарна форма організації суспільного виробництва: • виникнення товарного виробництва і його сутність;

 • основні риси товарного виробництва;

2. Товар і його властивості:

  • споживча вартість;

  • корисність;

  • вартість;

  • мінова вартість;

  • ціна товару.

3. Загальний закон вартості та його функції.

4. Теорії цінності товару.неокласична теорія вартості – теорія попиту та пропозиції.

Запитання для самоперевірки.

 1. Відмінності натурального та товарного виробництва.

 2. Причини існування та характерні риси натурального господарства.

 3. Причини існування та характерні риси товарного господарства.

 4. Проста форма товарного виробництва;

 5. Розвинена (капіталістична) форма товарного виробництва;

 6. Сутність товару та його властивості.

 7. Як впливає на вартість товару зміна продуктивності та інтенсивності праці?

 8. Назвіть механізми, які забезпечують закону вартості виконання його функцій.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал