Методичні вказівки для самостійної роботи студентів медичного факультету (курс І, модуль І) українська моваСкачати 242.59 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір242.59 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра мовознавства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

(КУРС І, МОДУЛЬ І)

УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)


Івано-Франківськ

2016Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів до практичного заняття

з української мови (за професійним спрямуванням)

на тему: «Українська мова (за професійним спрямуванням) як навчальна дисципліна»

(Медичний факультет, курс І, модуль І)

Обґрунтування теми: кожна освічена людина повинна знати основні відомості про походження та розвиток української мови (сучасні концепції), формування її літературно-писемних стандартів, становлення правопису, орієнтуватися в проблемах функціонування літературної мови на сучасному етапі та бачити перспективи її еволюції.

Студент повинен знати: основні відомості про українську мову, історію її розвитку та становлення.

Студент повинен вміти: орієнтуватися в основних датах, які характеризують походження мови, пояснити терміни, що характеризують розвиток української мови.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Мова як суспільне явище. Мова та мовлення в житті суспільства.

 2. Функції мови.

 3. Походження і розвиток української мови.

 4. Літературна мова. Типи мовних норм.

 5. Мова професійного спілкування як функціональний різновид сучасної української літературної мови.

 6. Медична професійна мова в історії української літературної мови.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бабич Н.Д. Культура фахового мовлення : [навчальний посібник] / Н.Д. Бабич. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2006. – 496 с.

2. Голод Р.Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [навчальний посібник] / Р.Б. Голод, О.М. Мельничук, Л.І. Сілевич. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФНМУ, 2013. – 212 с.

3. Золотухін Г.О. Фахова мова медика : [підручник] / Г.О. Золотухін, Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. – К. : Здоров’я, 2002. – 392 с.

4. Караман С.О. Українська мова за професійним спрямуванням : [навчальний посібник для ВНЗ] / С.О. Караман, О.А. Копусь, В.І. Тихоша. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 544 с.

5. Кисіль Г.Г. Культура мовлення медика : [навчальний посібник] / Г.Г. Кисіль, В.Ф. Москаленко, В.З. Нетяженко, І.В. Мельник. – К. : Здоров’я, 2010. – 464 с.

6. Лісовий М.І. Культура професійного мовлення : [навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів] / М.І. Лісовий. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 200 с.

Методичні вказівки уклала доц. Мельничук О.М.

Методичні вказівки обговорено і затверджено на засіданні кафедри мовознавства.

Протокол № 1 від 31.08.2016.


Зав. кафедри мовознавства, проф. Луцак С.М.

Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів до практичного заняття

з української мови (за професійним спрямуванням)

на тему: «Особливості використання лексичних одиниць у мовленні медиків»

(Медичний факультет, курс І, модуль І)

Обґрунтування теми: Важливим компонентом інтегральної моделі особистості медика є культура професійного мовлення, що включає правильне використання лексичних одиниць.

Студент повинен знати: особливості лексичного складу української мови; особливості застосування синонімів, паронімів, омонімів, антонімів, термінів та професіоналізмів у діловому та фаховому мовленні; функціонування фразеологізованих одиниць у текстах різних стилів.

Студент повинен вміти: розрізняти значення синонімічних та паронімічних пар у різноманітних контекстах; редагувати речення, у яких трапляються не доцільно вжиті синоніми, пароніми, терміни, професіоналізми, фразеологізовані конструкції; добирати необхідні слова і вирази відповідно до умов і цілей спілкування.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Поняття про лексику, лексикологію та фразеологію. Слово, його лексичне значення. Принципи класифікації фразеологізмів.

 2. Лексика сучасної української мови за її походженням та сферою вживання.

 3. Мовні кліше, складені найменування, штампи як фразеологічні вислови номінативного типу.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Золотухін Г.О. Фахова мова медика : [підручник] / Г.О. Золотухін, Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. – К. : Здоров’я, 2002. – 392 с.

2. Караман С.О. Українська мова за професійним спрямуванням : [навчальний посібник для ВНЗ] / С.О. Караман, О.А. Копусь, В.І. Тихоша. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 544 с.

3. Кисіль Г.Г. Культура мовлення медика : [навчальний посібник] / Г.Г. Кисіль, В.Ф. Москаленко, В.З. Нетяженко, І.В. Мельник. – К. : Здоров’я, 2010. – 464 с.

4. Лісовий М.І. Культура професійного мовлення : [навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів] / М.І. Лісовий. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 200 с.

5. Мацько Л.І. Культура української фахової мови : [навчальний посібник] / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

Методичні вказівки уклала доц. Сілевич Л.І.

Методичні вказівки обговорено і затверджено на засіданні кафедри мовознавства.

Протокол № 1 від 31.08.2016.
Зав. кафедри мовознавства, проф. Луцак С.М.
Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів до практичного заняття

з української мови (за професійним спрямуванням)

на тему: «Сучасний стан і проблеми української медичної термінології»

(Медичний факультет, курс І, модуль І)

Обґрунтування теми: Професійне знання потребує оволодіння мовою відповідної спеціальності, або фаховою мовою – сукупністю мовних засобів, що використовуються для досягнення порозуміння у професійно обмеженій сфері спілкування. Сучасна медицина послуговується належним чином організованою національною професійно орієнтованою мовою, основу якої становить спеціальна лексика. Фахова мова є природним середовищем виникнення та функціонування термінів, які номінують комплекс медичних понять і розглядаються як її основні, центральні елементи.

Студент повинен знати: особливості медичної термінології; способи використання термінів у діловому та фаховому мовленні; функціонування термінів у науковому стилі.

Студент повинен вміти: використовувати фахову термінологію у майбутній професійній діяльності.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Поняття про термінознавство, терміносистему, термінологію, термін. Джерела збагачення термінологічної системи мови.

 2. Загальнонаукова, міжгалузева й вузькоспеціалізована термінологія. Медичні терміни, професіоналізми та медичний жаргон.

 3. Поняття «номенклатура»; номени (номенклатурні одиниці) як різновид термінів.

 4. Культура терміновживання. Особливості використання термінів-синонімів. Терміни в різних стилях мови.

 5. Сучасний стан і проблеми української медичної термінології.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бабич Н.Д. Культура фахового мовлення : [навчальний посібник] / Н.Д. Бабич. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2006. – 496 с.

2. Голод Р.Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [навчальний посібник] / Р.Б. Голод, О.М. Мельничук, Л.І. Сілевич. – Івано-Франківськ : Видавництво ІФНМУ, 2013. – 212 с.

3. Золотухін Г.О. Фахова мова медика : [підручник] / Г.О. Золотухін, Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. – К. : Здоров’я, 2002. – 392 с.

4. Литвиненко Н.П. Українська медична термінологія у фаховій мові лікаря / Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. – К. : Книга плюс, 2001. – 176 с.

5. Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : [навчальний посібник] / З.О. Мацюк, Н.І. Станкевич. – К. : Каравела, 2010. – 352 с.

Методичні вказівки уклав ст. викл. Василевич Р.Я.

Методичні вказівки обговорено і затверджено на засіданні кафедри мовознавства.

Протокол № 1 від 31.08.2016.

Зав. кафедри мовознавства, проф. Луцак С.М.


Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів до практичного заняття

з української мови (за професійним спрямуванням)

на тему: «Типові помилки слововживання у мовленні лікарів»

(Медичний факультет, курс І, модуль І)

Обґрунтування теми: Для сучасного медичного працівника важливо володіти не тільки фаховими знаннями, уміннями й навичками, а й вміти грамотно писати і правильно укладати тексти ділових документів.

Студент повинен знати: особливості лексичного, морфологічного, синтаксичного, стилістичного аспектів побудови текстів у фаховій комунікації.

Студент повинен вміти: використовувати на практиці знання та навики щодо мовленнєвих особливостей сучасної медичної мови.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Особливості використання лексичних одиниць у мовленні медичних працівників.

2. Типові помилки щодо використання cамостійних та службових частин мови в текстах документів.

3. Синтаксичні особливості текстів ділових паперів.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Бабич Н.Д. Культура фахового мовлення : [навчальний посібник] / Н.Д. Бабич. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2006. – 496 с.

2. Галузинська Л.І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [навчальний посібник] / Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко, В.О. Колосюк. – К. : Знання, 2008. – 430 с.

3. Голод Р.Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [навчальний посібник] / Р.Б. Голод, О.М. Мельничук, Л.І. Сілевич. – Івано-Франківськ : Видавництво ІФНМУ, 2013. – 212 с.

4. Золотухін Г.О. Фахова мова медика : [підручник] / Г.О. Золотухін, Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. – К. : Здоров’я, 2002. – 392 с.

5. Литвиненко Н.П. Українська медична термінологія у фаховій мові лікаря / Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. – К. : Книга плюс, 2001. – 176 с.

6. Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : [навчальний посібник] / З.О. Мацюк, Н.І. Станкевич. – К. : Каравела, 2010. – 352 с.


Методичні вказівки уклав ст. викл. Василевич Р.Я.

Методичні вказівки обговорено і затверджено на засіданні кафедри мовознавства.

Протокол № 1 від 31.08.2016.
Зав. кафедри мовознавства, проф. Луцак С.М.

Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів до практичного заняття

з української мови (за професійним спрямуванням)

на тему: «Особливості використання самостійних та службових частин мови в текстах ділових документів»

(Медичний факультет, курс І, модуль І)

Обґрунтування теми: Культура фахового мовлення медика безпосередньо залежить від уміння доречно вибирати ті чи ті граматичні форми іменника, прикметника, дієслова тощо в кожній конкретній мовленнєвій ситуації. Відтак важливість знання морфологічних особливостей і граматичних категорій cамостійних та службових частин мови для студента-медика не підлягає сумніву.

Студент повинен знати: особливості морфологічного складу української мови; особливості застосування самостійних та службових у діловому та фаховому мовленні.

Студент повинен вміти: володіти навичками вільного використання виражальними мовними засобами на морфологічному рівні.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Поняття про морфологію, морфологічні норми.

 2. Частини мови як основні морфологічні одиниці, принципи їх класифікації. Морфологічні категорії та синтаксичні властивості самостійних частин мови.

 3. Специфіка використання граматичних форм самостійних частин мови в текстах документів.

 4. Складні випадки визначення роду та відмінювання іменників.

 5. Творення ступенів порівняння прикметників.

 6. Специфіка відмінювання й сполучуваності числівників.

 7. Особливості вживання дієприкметникових форм на -учий, -ючий, віддієслівних прикметників на -льний у медичній професійній мові.

 8. Відмінювання прізвищ, імен та по батькові.

 9. Особливості використання службових частин мови в текстах документів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Бабич Н.Д. Культура фахового мовлення : [навчальний посібник] / Н.Д. Бабич. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2006. – 496 с.

2. Галузинська Л.І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [навчальний посібник] / Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко, В.О. Колосюк. – К. : Знання, 2008. – 430 с.

3. Голод Р.Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [навчальний посібник] / Р.Б. Голод, О.М. Мельничук, Л.І. Сілевич. – Івано-Франківськ : Видавництво ІФНМУ, 2013. – 212 с.

4. Золотухін Г.О. Фахова мова медика : [підручник] / Г.О. Золотухін, Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. – К. : Здоров’я, 2002. – 392 с.

5. Литвиненко Н.П. Українська медична термінологія у фаховій мові лікаря / Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. – К. : Книга плюс, 2001. – 176 с.

6. Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : [навчальний посібник] / З.О. Мацюк, Н.І. Станкевич. – К. : Каравела, 2010. – 352 с.

Методичні вказівки уклала доц. Сілевич Л.І.

Методичні вказівки обговорено і затверджено на засіданні кафедри мовознавства.

Протокол № 1 від 31.08.2016.
Зав. кафедри мовознавства, проф. Луцак С.М.

Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів до практичного заняття

з української мови (за професійним спрямуванням)

на тему: «Синтаксичні особливості текстів ділових паперів»

(Медичний факультет, курс І, модуль І)

Обґрунтування теми: Навчитись правильно оформляти та складати ділові документи – важлива необхідність кожної освіченої людини. Для цього потрібно володіти матеріалом на всіх мовних рівнях, зокрема, на синтаксичному.

Студент повинен знати: синтаксичні аспекти професійного мовлення, основні форми викладу матеріалу, структуру речень і словосполучень, правила координування підмета з присудком.

Студент повинен вміти: правильно будувати синтаксичні конструкції при складанні професійних текстів.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Особливості творення синтаксичних конструкцій 1. Сполучуваність слів. Вживання прийменників

 2. Використання синтаксичних конструкцій у діловому мовленні

 3. Вимоги до речень будь-якого типу в діловому мовленні

 4. Використання віддієслівних іменників

 5. Дієприслівникові та дієприкметникові звороти


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Дудик П. С. Синтаксис української мови : [підручник] / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 384 с.

2. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : [навч. посібник] / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

3. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] / К. Ф. Шульжук. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 408 с.

4. Ющук І. П. Українська мова : [підручник] / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2003. – 640 с.


Методичні вказівки уклала доц. Мельничук О.М.

Методичну вказівки обговорено і затверджено на засіданні кафедри мовознавства.

Протокол № 1 від 31.08.2016.
Зав. кафедри мовознавства, проф. Луцак С.М.

Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів до практичного заняття

з української мови (за професійним спрямуванням)

на тему: «Особливості спілкування медичних працівників у різних комунікативних ситуаціях»

(Медичний факультет, курс І, модуль І)

Обґрунтування теми: Складником високого професіоналізму є також досконале оволодіння мовою, самоусвідомлення мовної особистості.

Студент повинен вміти: використовувати багатство сучасної української мови для побудови як усних, так і писемних текстів у різних комунікативних ситуаціях.

Студент повинен знати: різновиди усної та писемної форми літературної мови задля побудови комунікативних ситуацій з високою мовленнєвою культурою.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Культура мовлення, ознаки, що її характеризують.

 2. Мовленнєвий етикет, його історія, структура, види, призначення.

 3. Український мовленнєвий етикет як виразник етнічної самобутності, модель універсальної мовної діяльності народу.

 4. Особливості етикету офіційно-ділового та наукового спілкування.

 5. Культура мовлення медиків як невід’ємна частина лікарської деонтології. Ятрогенний вплив слова.

 6. Особливості спілкування медичних працівників у різних мовленнєвих ситуаціях.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бабич Н. Д. Культура фахового мовлення: [навч. посібник] / Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, М. В. Скаб [та ін.] ; за ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 496 с.

2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1992. – 242 с.

3. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : [навчальний посібник] / Я. Радевич-Винницький. – К. : Знання, 2006. – 291 с.

4. Стахів М. Український комунікативний етикет : [навчальний посібник] / М. Стахів. – К. : Знання, 2008. – 245 с.

5. Тетарчук І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : [навчальний посібник для підготовки до іспитів] / І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 186 с.

Методичні вказівки уклала доц. Мельничук О.М.

Методичні вказівки обговорено і затверджено на засіданні кафедри мовознавства.

Протокол № 1 від 31.08.2016.
Зав. кафедри мовознавства, проф. Луцак С.М.

Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів до практичного заняття

з української мови (за професійним спрямуванням)

на тему: «Усне спілкування у сфері професійної діяльності лікаря»

(Медичний факультет, курс І, модуль І)

Обґрунтування теми: Високу культура мови неможлива без загальної культури фахівця. Тому актуальними є наявність у людини постійної потреби шліфувати свою мову, розширювати свої знання як у галузі мови, так і через мову.

Студент повинен знати: норми літературної мови вимоги до культури слова майбутніх медичних працівників.

Студент повинен вміти: користуватися всіма засобами мови залежно від умов спілкування, мети і змісту мовлення.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Спілкування, його функції. Види, форми, особливості усного спілкування. 1. Поняття про невербальну комунікацію. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування. Класифікація невербальних засобів спілкування.

 2. Гендерні аспекти спілкування.

 3. Поняття ділового спілкування. Індивідуальні та колективні форми ділового спілкування. Бесіда як індивідуальна форма усного професійного спілкування. Нарада та збори як форми колективного обговорення професійних проблем.

 4. Етикет телефонної розмови. Етичні норми у використанні мобільних телефонів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Культура фахового мовлення: [навч. посібник] / за ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 496 с.

2. Пасинок В. Г. Основи культури мовлення: [навч. посібник] / В. Г. Пасинок. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2001. – 228 с.

3. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : [підручник за програмою МОН України] / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. − 4-е вид. – К. : Алерта, 2014. – 696 с.

4. Шутак Л.Б. Українська мова професійного спрямування: [навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. закл. освіти І-ІV рівнів акред.] / Л. Б. Шутак, Г. В. Навчук., А. В. Ткач; за ред. Г. В. Навчук. – Чернівці : Вид-во Буковинського держ. мед. ун-ту, 2008. – 444 с.
Методичні вказівки уклав ст. викл. Василевич Р.Я.

Методичні вказівки обговорено і затверджено на засіданні кафедри мовознавства.

Протокол № 1 від 31.08.2016.

Зав. кафедри мовознавства, проф. Луцак С.М.Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів до практичного заняття

з української мови (за професійним спрямуванням)

на тему: «Культура сприймання публічного виступу»

(Медичний факультет, курс І, модуль І)

Обґрунтування теми: Основою професійного спілкування є живе розмовне мовлення, яке допомагає налагоджувати професійні зв’язки. Одним із видів усного ділового спілкування є публічний виступ.

Студент повинен знати: основні жанри ораторських виступів; характерні мовні та стилістичні особливості усного публічного мовлення.

Студент повинен вміти: будувати залежно від змісту, призначення, форми чи способу виголошення та обставин різні жанри публічних виступів, як-от: доповідь, промова, бесіда, лекція.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Історія та теорія ораторського мистецтва.

 2. Публічний виступ як жанровий різновид ораторського мистецтва. Культура сприймання публічного виступу.

 3. Доповідь, промова, лекція, повідомлення як жанри публічного виступу.

 4. Презентація як різновид публічного мовлення.

 5. Візитна картка. Правила оформлення візитної картки.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Галузинська Л.І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [навчальний посібник] / Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко, В.О. Колосюк. – К. : Знання, 2008. – 430 с.

2. Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : [навчальний посібник] / З.О. Мацюк, Н.І. Станкевич. – К. : Каравела, 2010. – 352 с.

3. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : [навчальний посібник] / Я. Радевич-Винницький. – К. : Знання, 2006. – 291 с.

4. Стахів М. Український комунікативний етикет : [навчальний посібник] / М. Стахів. – К. : Знання, 2008. – 245 с.

5. Тетарчук І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : [навчальний посібник для підготовки до іспитів] / І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 186 с.

6. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування : [навчальний посібник] / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. – 3-тє вид., стереот. – К. : Вікар, 2003. – 223 с.

Методичні вказівки уклала доц. Сілевич Л.І.

Методичні вказівки обговорено і затверджено на засіданні кафедри мовознавства.

Протокол № 1 від 31.08.2016.


Зав. кафедри мовознавства, проф. Луцак С.М.

Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів до практичного заняття

з української мови (за професійним спрямуванням)

на тему: «Медична професійна мова в історії української літературної мови»

(Медичний факультет, курс І, модуль І)

Обґрунтування теми: Культура професійного мовлення – це володіння нормами літературної мови, фаховою термінологією і стандартизованими мовленнєвими конструкціями певної галузі, здатність використовувати мовні засоби відповідно до мети й ситуації спілкування. Професійне мовлення є обов’язковим компонентом фахової готовності спеціаліста; від рівня його сформованості значною мірою залежать результати праці.

Студент повинен знати: норми літературної мови, фахову термінологію і стандартизовані мовленнєві конструкції медичної професійної мови.

Студент повинен вміти: досконало використовувати когнітивний, комунікативний та експресивний компоненти професійного мовлення у своїй майбутній діяльності.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Культура професійного мовлення – обов’язковий компонент фахової діяльності медика.

2. Когнітивний компонент професійного мовлення медичних працівників.

3. Експресивний компонент професійного мовлення медичних працівників.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Жайворонок В. В. Українська мова в професійній діяльності : [навч. посібник] / В. В. Жайворонок, В. М. Бріцин, О. О. Тараненко. – К. : Вища школа, 2006. – 431 с.

2. Лісовий М. І. Культура професійного мовлення : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закладів] / М. І. Лісовий. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 176 с.

3. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посібник / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

Методичні вказівки уклала доц. Мельничук О.М.

Методичні вказівки обговорено і затверджено на засіданні кафедри мовознавства.

Протокол № 1 від 31.08.2016.
Зав. кафедри мовознавства, проф. Луцак С.М.

Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів до практичного заняття

з української мови (за професійним спрямуванням)

на тему: «Структура та види наукового тексту»

(Медичний факультет, курс І, модуль І)
Обґрунтування теми: Науковий стиль досконало розкриває риси сучасної української мови, охарактеризовує структурно-змістові та лексико-граматичні особливості фахового мовлення. Оволодіння науковим стилем мовлення і письма, його суворими стильовими нормами (точність, об’єктивність, ясність, однозначність, абстрагованість), розгалуженою системою жанрів (монографія, дисертація, стаття, реферат, анотація, тези, конспект, рецензія, відгук) є важливою складовою підготовки наукового тексту, а також запорукою успішної презентації наукових досліджень.

Студент повинен вміти: оволодіти науковим стилем викладу інформацiї, методологією наукової творчостi, реалiзовувати теоретичні знання у створенні наукових текстів та для аналізу, систематизації та класифiкації наукових фактів.

Студент повинен знати: структуру і види наукового тексту, мовні засоби наукового стилю, композицію наукової роботи.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Науковий стиль: ключові ознаки, мовні засоби, підстилі та жанри, функціональне призначення.

 2. Структура і види наукового тексту.

 3. Форми запису готового тексту (першоджерела). Виписки, план, тези. Особливості конспектування. Реферат як форма опрацювання наукової літератури. Анотація і реферат-резюме.

 4. Тези. Стаття. Оформлення наукового тексту, цитат, посилань, бібліографії. Рецензія і відгук.

 5. Правила скорочення в наукових і ділових текстах. Технічні правила переносу.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту : [навчальний посібник] / А.П. Коваль. – К., 1969. – 307 с.

 2. . Мацько Л.І. Культура української фахової мови : [навчальний посібник] / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

 3. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови : [навчальний посібник] / Г.С.Онуфрієнко. – К.: «Центр учбової літератури», 2009. – 392 с.

 4. Семеног О.М. Культура наукової української мови : [навчальний посібник] / О.М. Семеног. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.

Методичні вказівки уклала доц. Сілевич Л.І.

Методичні вказівки обговорено і затверджено на засіданні кафедри мовознавства.

Протокол № 1 від 31.08.2016.


Зав. кафедри мовознавства, проф. Луцак С.М.

Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів до практичного заняття

з української мови (за професійним спрямуванням)

на тему: «Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації»

(Медичний факультет, курс І, модуль І)

Обґрунтування теми: Ділова сфера – одна з основних життєво необхідних галузей діяльності людства. Саме за допомогою ділових паперів, документів, листів встановлюються офіційні, службові, ділові, партнерські контакти між закладами, підприємствами, установами, державами, а також налагоджуються приватні стосунки між людьми.

Студент повинен вміти: володіти практичними навичками щодо визначення видів документів за найменуванням, походженням, призначенням тощо та охарактеризовувати їхні структурні ознаки.

Студент повинен знати: призначення та класифікацію документів, структурні елементи документа, правила оформлення тексту, вимоги до мови ділових паперів.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Поняття про документ, документацію, документування, діловодство. Класифікація документів.

 2. Національний стандарт України. Формуляр і бланк управлінського документа.

 3. Загальні вимоги до змісту та оформлення реквізитів.

 4. Оформлення сторінки документа.

 5. Вимоги до тексту документа. Поняття рубрикації тексту.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бабич Н.Д. Культура фахового мовлення : [навчальний посібник] / Н.Д. Бабич. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2006. – 496 с.

2. Голод Р.Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [навчальний посібник] / Р.Б. Голод, О.М. Мельничук, Л.І. Сілевич. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФНМУ, 2013. – 212 с.

3. Лісовий М.І. Культура професійного мовлення : [навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів] / М.І. Лісовий. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 200 с.

4. Мацько Л.І. Культура української фахової мови : [навчальний посібник] / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : [підручник, за програмою МОН]. – 4-те видання / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2014. – 696 с.


Методичні вказівки уклав ст. викл. Василевич Р.Я.

Методичні вказівки обговорено і затверджено на засіданні кафедри мовознавства.

Протокол № 1 від 31.08.2016.

Зав. кафедри мовознавства, проф. Луцак С.М.Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів до практичного заняття

з української мови (за професійним спрямуванням)

на тему: «Стандартизація медичної документації. Культура

її оформлення і читання»(Медичний факультет, курс І, модуль І)

Обґрунтування теми: Працівникам медичних установ у процесі їхньої фахової діяльності часто доводиться укладати професійні документи. Дотримання відповідних норм і правил у роботі з зазначеною групою документів свідчить не тільки про мовленнєву культуру медичного працівника, а й про його загальний професійний рівень.

Студент повинен вміти: правильно укладати медичні документи, дотримувати основних вимог, які ставляться до оформлення медичної документації.

Студент повинен знати: будову професійної медичної документації і тих мовних засобів, за допомогою яких вони оформляються.
Питання для обговорення:

 1. Діловодство в медичних закладах. Стандартизація медичної документації.

 2. Принципи класифікації медичної документації.

 3. Жанрові різновиди медичної документації.

 4. Функції, які виконують медичні документи.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Інтернет-ресурси

1. Гревцова Р. Ю. Документи, що мають юридичне значення у діяльності закладів охорони здоров’я [Електронний ресурс] / Р. Ю. Гревцова // Здоров’я України. – 2008. – №6. – С. 66. – Режим доступу: http://health-ua.com/articles/2555.html.

2. Медична облікова документація, що використовується в стаціонарах та поліклініках (амбулаторіях) [Електронний ресурс] // Законы Украины: информационно-правовой портал. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_b4/pg_gvnswr/pg10.htm.

3. Наказ МОЗ «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкції щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» від 14.02.12 р №110 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12.

4. Нормативно-директивні документи МОЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/?nav=8.

5. Трач-Росоловська С. В. Недоліки в оформленні та веденні медичних карт стаціонарного та амбулаторного хворого та їх значення для судово-медичної практики [Електронний ресурс] / С. В. Трач-Росоловська // Шпитальна хірургія. – 2013. – №4. – С. 99-102. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/shpkhir_2013_4_28.pdf.

6. Хірургія. Медична документація [Електронний ресурс] // Загальна хірургія [Сайт]. – Режим доступу : http://medicus.ucoz.net/index/medichna_dokumentacija/0-22.
Методичні вказівки уклала доц. Сілевич Л.І.

Методичні вказівки обговорено і затверджено на засіданні кафедри мовознавства.Протокол № 1 від 31.08.2016.
Зав. кафедри мовознавства, проф. Луцак С.М.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал