Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «введення в спеціальність»Сторінка1/4
Дата конвертації03.03.2017
Розмір0.6 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
c:\documents and settings\admin\рабочий стол\тнту2.jpg

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
Кафедра економіки та фінансів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для проведення практичних занять з дисципліни «ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ»

для студентів денної форми навчання

за напрямком спеціальності:

6.030504 «Економіка підприємства»

Тернопіль-2016

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Введення в спеціальність» для студентів денної форми навчання за напрямком спеціальності: 6.030504 «Економіка підприємства» // Укл. к.е.н., асистент Т.В. Подвірна. - Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. - 41 с.Укладачі: Подвірна Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук,

асистент кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І .Пулюя


Рецензенти: Радинський Сергій Віталійович, кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки та фінансів.


Нагорняк Ірина Степанівна, старший викладач кафедри

економіки та фінансів.

Методичні вказівки розглянуті і затверджені на засіданні кафедри економіки та фінансів

Протокол № 15 від «10» травня 2016 р.


Схвалені на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту

Протокол № __ від «__» __________ 2016 р.Зміст


Вступ…………………………………………………………………..

4

ТЕМА 1.

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОНОМІКА - ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………….

5

ТЕМА 2.

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ»…………………………………………………….

8

ТЕМА 3.

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…

11

ТЕМА 4.

СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ..

16

ТЕМА 5.

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………….

21

ТЕМА 6.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………………………………......

24

ТЕМА 7.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ……………

27

ТЕМА 8.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА………………….

31

ТЕМА 9.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………….

35

ТЕМА 10.

СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ……………………………………….

38


ВСТУП
Дисципліна «Введення в спеціальність» орієнтовані на ґрунтовне засвоєння студентами основ економіки. Дана дисципліна відноситься до загальноекономічних наук, які формують фаховий світогляд майбутнім економістів.

Мета вивчення дисципліни «Введення в спеціальність» – отримання глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам, формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

Основні завдання дисципліни «Введення в спеціальність»:

- вивчення сутності економіки як науки, розкриття основного змісту сучасних шкіл економічної теорії;

- аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних сучасних господарських систем;

характеристика основних рис та особливостей розвитку перехідних економік;

розкриття закономірностей суспільного відтворення, економічного зростання та циклічних коливань в економіці.

Вивчення курсу «Введення в спеціальність» передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів (основи економічної теорії, макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства, фінанси підприємств), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:


 • основні показники економічної діяльності підприємства;

 • особливості ринкова економіка та її фінансові механізми;

 • кваліфікаційні вимоги до професії економіста;

 • набути навичок практичного використання теоретичних знань у практичній діяльності.

вміти:

 • розкривати основні елементи, складові та функції економіки;

 • здійснювати аналіз та економічну інтерпретацію одержаних результатів та робити обґрунтовані висновки;

 • складати реферати і доповіді з тематики економіки та підприємницької діяльності.

Основними завданням проведення практичної частини вивчення дисципліни є забезпечення засвоєння теоретичного матеріалу шляхом обговорення питань теми, тестування та вирішення управлінських ситуацій.

Під час проведення практичних завдань здійснюється: програмований контроль знань студентів, проведення ділових ігор, круглих столів та диспутів.


ТЕМА 1.

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОНОМІКА - ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

c:\users\dell\desktop\створити папку\images (6).jpg Зміст теоретичної частини заняття:

1. Задачі та характеристика виробничих відносин.

2. Теоретична економіка є методологічним фундаментом цілого комплексу економічних наук.

3. Методологія теоретичної економіки.

c:\users\dell\desktop\створити папку\images (2).png Орієнтований хід проведення заняття:

1. Оголошення теми та її зв'язок із лекціями.

2. Перевірка присутності студентів.

3. Опитування та закріплення лекційного матеріалу.

4. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання.

c:\users\dell\desktop\створити папку\18_information.gif Питання для обговорення:

1.Розкрийте роль теоретичної економіки в системі економічних наук.

2. Що вивчає теоретична економіка? Назвіть її об'єкт, предмет і основну цільову функцію.

3. Дайте характеристику сутності економічних законів.

4. Які загальнонаукові методи використовує теоретична економіка?

5. Перелічіть основні спеціальні методи економічної теорії.

6. Яка роль методу наукової абстракції в пізнанні соціально-економічних процесів?

7. У чому полягає сутність методу поєднання логічного та історичного підходів?

8. Яке значення мають кількісні, зокрема статистичні методи?

9. Дайте визначення місця математики у вивчанні економічних процесів.

10. У чому сутність економічних відносин?

c:\users\dell\desktop\створити папку\завантаження (1).png Тестові запитання:

1. Вольові відносини власності включають:

1) право власності та економічні відносини власності

2) соціально-економічну та організаційно-економічну власність

3) приватною і суспільною власністю

4) техніко-економічна та виробнича власність


2. За економічним змістом (типом) власність може бути:

1) техніко-економічною та виробничою

2) приватною та державною

3) соціально-економічною та організаційно-економічно.

4) приватною і суспільною
3. Приватна власність характеризується тим, що:

1) відображає особливості певного етапу розвитку факторів виробництва і їх суспільної комбінації

2) відносини, які безпосередньо характеризують стан виробництва, незалежно від його соціально-економічної форми

3) засоби виробництва і вироблений продукт належать приватним особам

4) немає вірної відповіді
4. Суспільна власність означає:

1) відображає особливості певного етапу розвитку факторів виробництва і їх суспільної комбінації

2) спільне присвоєння засобів виробництва і виробленого продукту.

3) відносини, які безпосередньо характеризують стан виробництва, незалежно від його соціально-економічної форми

4) засоби виробництва і вироблений продукт належать приватним особам
5. За структурою виробничі відносини включають в себе:

1) соціально-економічні відносини

2) організаційно-економічні відносини

3) техніко-економічні відносини

4) всі відповіді вірні
6. Які існують види суспільної власності?

1) техніко-економічна власність

2) організаційно-економічні власність

3) власність народу та власність окремих колективів

4) соціально-економічні власність
7. Організаційно-економічні відносини виникають…

1) із приводу реалізації продукту

2) із приводу збуту товару

3) із приводу організації виробництва та управління ним

4) немає вірної відповіді
8. Специфіка організаційно-економічних відносин полягає в тому, що:

1) одна із наук про суспільство поряд з історією, філософією, соціологією, правом та іншими

2) вони виражають лише організаційний стан виробництва, систему взаємозв'язків та підпорядкування одних його ланок іншим, їх взаємозалежність; відображають поділ праці, спеціалізацію, кооперування та комбінування виробництва.

3) вони відображають особливості певного етапу розвитку факторів виробництва і їх суспільної комбінації

4) такі відносини виникають між різними власниками, соціальними групами населення і державою
9. Теоретична економіка – це…

1) одна із наук про суспільство поряд з історією, філософією, соціологією, правом та іншими

2) наука про те, як люди влаштовують своє життя, як задовольняють свої потреби в продуктах харчування, одязі та інших необхідних матеріальних товарах.

3) певна річ, яку було виготовлено для власного користування, обміну або продажу

4) наука про методи господарського життя, економічних явищ
10. Які підходи можна виділити в методології теоретичної економіки:

1) раціоналістичний

2) діалектико-матеріалістичний

3) емпіричний та суб’єктивний

4) всі відповіді вірні
11. Емпіричний метод грунтуться на…

1) фактах реальної дійсності і власному досвіді дослідника

2) уявного виділення найсуттєвіших сторін явища і ігнорування несуттєвих його ознак і сходження в аналізі від абстрактного (теоретичного) до конкретного

3) аналіз на основі сходження від загального явища до його окремих сторін

4) виведення економічних закономірностей із фактів реального життя на основі сходження від окремих сторін до сутності всього явища
12. Метод дедукції грунтуться на…

1) фактах реальної дійсності і власному досвіді дослідника

2) аналіз на основі сходження від загального явища до його окремих сторін

3) уявного виділення найсуттєвіших сторін явища і ігнорування несуттєвих його ознак і сходження в аналізі від абстрактного (теоретичного) до конкретного

4) виведення економічних закономірностей із фактів реального життя на основі сходження від окремих сторін до сутності всього явища

c:\users\dell\desktop\створити папку\images (3).png Теми індивідуальних завдань:

1. Задачі та характеристика теоретичної економіки.

2. Основні економічні процеси та економічні відносини.

3. Економіка як сфера діяльності людини.c:\users\dell\desktop\створити папку\images (4).png Рекомендована література:

 1. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / І.М.Бойчик. – К. : Атіка, 2012. – 543 с.

 2. Горбонос Ф. В. Економіка підприємств: підручник / Ф. В. Горбонос [и др.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.


ТЕМА 2.

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ».

c:\users\dell\desktop\створити папку\images (6).jpg Зміст теоретичної частини заняття:

1. Теоретичні основи поняття «економіка»

2. Ресурси і проблеми вибору в економіці.

3. Предмет науки «Економіка підприємств»

4. Методологічні основи і методи дослідження

c:\users\dell\desktop\створити папку\images (2).png Орієнтований хід проведення заняття:

1. Оголошення теми та її зв'язок із лекціями.

2. Перевірка присутності студентів.

3. Опитування та закріплення лекційного матеріалу.

4. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання.

c:\users\dell\desktop\створити папку\18_information.gif Питання для обговорення:

1. Охарактеризуйте поняття «товар».

2. Що таке «споживна вартість» і «вартість» товару? Чим вони відрізняються і який їх внутрішній взаємозв'язок?

3. Як впливають на величину вартості товару продуктивність та інтенсивність праці?

4. Визначте сутність і структуру природно-ресурсного потенціалу.

5. Дайте характеристику поняттю «Економіка».

6. Що вивчає економіка?

7. Назвіть ключові категорії економіки

8. Назвіть існуючі методи оцінки природно-ресурсного потенціалу.

9. У чому причина виникнення потреб?c:\users\dell\desktop\створити папку\завантаження (1).png Тестові запитання:

1. Економіка – це…

1) певна річ, яку було виготовлено для власного користування, обміну або продажу

2) форма організації праці, виконання робіт, за якої значна кількість людей планомірно і спільно бере участь в одному або різних пов'язаних між собою трудових процесах

3) продуктивні сили, які перебувають в тісній взаємодії з виробничими відносинами і в цій єдності створюють способи виробництва

4) наука про те, як люди влаштовують своє життя, як задовольняють свої потреби в продуктах харчування, одязі та інших необхідних матеріальних товарах.


2. Ресурси – це…

1) наука про те, як люди влаштовують своє життя, як задовольняють свої потреби в продуктах харчування, одязі та інших необхідних матеріальних товарах.

2) продуктивні сили, які перебувають в тісній взаємодії з виробничими відносинами і в цій єдності створюють способи виробництва

3) певна річ, яку було виготовлено для власного користування, обміну або продажу

4) форма організації праці, виконання робіт, за якої значна кількість людей планомірно і спільно бере участь в одному або різних пов'язаних між собою трудових процесах
3. Товар – це…

1) форма організації праці, виконання робіт, за якої значна кількість людей планомірно і спільно бере участь в одному або різних пов'язаних між собою трудових процесах

2) продуктивні сили, які перебувають в тісній взаємодії з виробничими відносинами і в цій єдності створюють способи виробництва

3) певна річ, яку було виготовлено для власного користування, обміну або продажу

4) фактори (передусім людина), які забезпечують перетворення речовин природи відповідно до потреб людей, створюють матеріальні й духовні блага і визначають зростання продуктивності суспільної праці.
4. Кооперація праці  - це…

1) процес відокремлення різних видів людської діяльності, що виявляється у спеціалізації працівника на виготовленні одного продукту, окремих його деталей або на виконанні певної трудової операції.

2) фактори (передусім людина), які забезпечують перетворення речовин природи відповідно до потреб людей, створюють матеріальні й духовні блага і визначають зростання продуктивності суспільної праці.

3) суспільна форма розвитку продуктивних сил, змістом якої є відносини (зв'язки,) між людьми у процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ

4) форма організації праці, виконання робіт, за якої значна кількість людей планомірно і спільно бере участь в одному або різних пов'язаних між собою трудових процесах.
5. Методологія – це…

1) наука, яка вивчає загальні закони про розвиток природи, суспільства та людей.

2) вихідний пункт аналізу економічних явищ – раціональний господарюючий суб’єкт, а об'єктом аналізу є поведінка економічного суб'єкта

3) вчення про сукупність основних принципів, методів пізнання і перетворення дійсності.

4) такий метод, який включає в себе основні закони розвитку суспільства протягом певного періоду часу, і на основі даних робляться певні висновки та гіпотези.
6. Діалектика- це…

1) вчення про сукупність основних принципів, методів пізнання і перетворення дійсності.

2) наука, яка вивчає загальні закони про розвиток природи, суспільства та людей.

3) такий метод, який полягає на висновках від чогось окремого до загального

4) метод заснований від загального до окремого.
7. Гіпотеза - це…

1) метод пізнання, який полягає у висуненні науково-обґрунтованих припущень про можливі зв’язки явищ і процесів.

2) метод, за допомогою котрого порівнюється  економічна ефективність різних заходів, технологія виробництва.

3) метод заснований від загального до окремого.

4) метод, на якого покладено завдання вивчати масові явища та процеси і на основі висновків робити відповідні закономірності.
8. Метод порівняння - це…

1) метод, на якого покладено завдання вивчати масові явища та процеси і на основі висновків робити відповідні закономірності.

2) метод, за допомогою котрого порівнюється  економічна ефективність різних заходів, технологія виробництва.

3) метод, який використовується при оптимізації в планування виробництва на підприємстві.

4) метод пізнання, який полягає у висуненні науково-обґрунтованих припущень про можливі зв’язки явищ і процесів.
9. Економіко-статистичний метод - це…

1) метод, на якого покладено завдання вивчати масові явища та процеси і на основі висновків робити відповідні закономірності.

2) метод, за допомогою котрого порівнюється  економічна ефективність різних заходів, технологія виробництва.

3) метод, який використовується при прогнозуванні  і планування виробництва.

4) метод, який використовується при оптимізації в планування виробництва на підприємстві.
10. Інструктивна економіка має справу :

1) із питаннями, які містять суджень вартісними судженнями

2) зі шляхами досягнення бажаних результатів найефективнішим, прибутковим і прийнятним способом її використовують, визначаючи альтернативні шляхи досягнення мети і методів вибору цих шляхів.

3) із питаннями, які не містять суджень вартісного характеру

4) немає вірної відповіді
11. Ефективність використання ресурсів – це…

1) можливість якнайкраще використовувати ресурси і блага які має суспільство під своїм розпорядження

2) недостатність ресурсів, або встановлений ліміт на використання цих ресурсів.

3) сукупність специфічних економічних одиниць, які розглядаються так, якби вони становили одну одиницю

4) засоби виробництва, які створені людиною і попередніх виробничих процесах

c:\users\dell\desktop\створити папку\images (3).png Теми індивідуальних завдань:

1. Економіка як наука та господарча система.

2. Предмет економіки як самостійної області знань.

3. Визначення економічної науки як науки, що вивчає діяльність, зв'язану з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням товарів і послуг.

4. Економічні ресурси та фактори. Економічний продукт.

c:\users\dell\desktop\створити папку\images (4).png Рекомендована література:


 1. Бочан І. О. Основи економічної теорії: інституціональний підхід : навч. посіб. / І. О. Бочан. – К. : Знання, 2012. – 211 с.

 2. Джур О.Є. Економіка високотехнологічних підприємств: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. -Дн-ськ: Арт-Прес, 2010. -319 с.ТЕМА 3.

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

c:\users\dell\desktop\створити папку\images (6).jpg Зміст теоретичної частини заняття:

1. Макро- і мікроекономіка як наука.

2. Суб'єкти та об’єкти мікроекономіки.

3. Макроекономічний підхід до вивчення економіки.

4. Предмет макроекономіки. Об’єкт і суб’єкти макроекономічного аналізу.

5. Методологічні і методичні аспекти макроекономічного аналізу. Макроекономічні моделі та наукові основи їх побудови.

c:\users\dell\desktop\створити папку\images (2).png Орієнтований хід проведення заняття:

1. Оголошення теми та її зв'язок із лекціями.

2. Перевірка присутності студентів.

3. Опитування та закріплення лекційного матеріалу.

4. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання.

c:\users\dell\desktop\створити папку\18_information.gif Питання для обговорення:

1. Який рівень господарювання економічна наука визнає мікроекономічним?

2. Яке значення має співвідношення ринкового попиту і ринкової пропозиції для формування мікро-і макроекономічних пропорцій?

3. Що таке природна монополія?

4. Дайте характеристику перевагам підприємницької монополії.

5. Розкрийте особливості реалізації інтересів у ринковій та командно-адміністративній економіці. Який механізм реалізації та поєднання інтересів найбільш ефективний?

6. Які основні рівні економічної системи? На чому ґрунтується механізм їхнього взаємозв'язку?

7. Розкрийте структуру соціально-економічних відносин.

8. Як виникають потреби? Породжуються вони виробничою діяльністю чи їх формує людина?

9. Наведіть приклади застосування вивчення потреб.

10. Які умови необхідні для зростання капіталу?

11. У чому полягає різниця в поділі капіталу на постійний та змінний і основний та оборотний ?c:\users\dell\desktop\створити папку\завантаження (1).png Тестові запитання:

1. Мікроекономіка – це…

1) вивчає прийняття рішень і поведінку окремих економічних одиниць та структур, таких як домашні господарства, фірми,ринки окремих благ тощо

2) цілеспрямована діяльність людини, яка здатна видозмінювати природну речовину, щоб надати їй необхідної для споживання форми.

3) розділ економіки, який вивчає економічні явища, що відображають функціонування економіки як єдиного цілого, зокрема такі як національний дохід, інфляція, безробіття, економічне зростання.

4) особливі здібності окремих людей свідомо йти на ризик, мобілізацію ресурсів, їх організацію у виробничому процесі та творче використання заради отримання прибутку


2. Макроекономіка – це…

1) вивчає прийняття рішень і поведінку окремих економічних одиниць та структур, таких як домашні господарства, фірми,ринки окремих благ тощо

2) розділ економіки, який вивчає економічні явища, що відображають функціонування економіки як єдиного цілого, зокрема такі як національний дохід, інфляція, безробіття, економічне зростання.

3) цілеспрямована діяльність людини, яка здатна видозмінювати природну речовину, щоб надати їй необхідної для споживання форми.

4) особливі здібності окремих людей свідомо йти на ризик, мобілізацію ресурсів, їх організацію у виробничому процесі та творче використання заради отримання прибутку
3. До основних суб’єктів мікросистеми належать:

1) домогосподарства, підприємства, держава

2) домогосподарства, підприємства, ринок

3) підприємства, споживачі,держава

4) домогосподарства, споживачі, ринок
4. До основних суб’єктів мікросистеми не належать:

1) домогосподарства

2) ринок

3) підприємства

4) держава
5. Природні ресурси – це…

1) засоби виробництва, які створені людиною і попередніх виробничих процесах

2) цілеспрямована діяльність людини, яка здатна видозмінювати природну речовину, щоб надати їй необхідної для споживання форми.

3) предмети праці, що не піддавалися обробці, або сили природи, що використовуються у виробничому процесі

4) особливі здібності окремих людей свідомо йти на ризик, мобілізацію ресурсів, їх організацію у виробничому процесі та творче використання заради отримання прибутку
6. У мікросистемі держава розглядається як:

1) група людей, які об’єднують свої доходи, мають спільну власність та разом приймають економічні рішення

2) сукупність органів влади, що є координатором та регулятором економічного життя

3) господарюючі суб’єкти, що займаються виробничим споживанням ресурсів та виробляють товари чи послуги заради отримання прибутку

4) засоби виробництва, які створені людиною і попередніх виробничих процесах
7. Основна характеристика позитивної макроекономіки:

1) виражає світоглядні, ідеологічні принципи, постулати і настанови економічної поведінки, які служать основою для оцінки бажаності тих або інших результатів економічної діяльності

2) має на меті пояснення сутності економічних процесів і явищ, що відбуваються, і вироблення рекомендацій з економічної політики на основі аналізу реальних економічних параметр

3) формує економічну системи на національному рівні

4) економіка з вільним ціноутворенням, в якій панує споживач
8. На ринку продуктів домашні господарства:

1) виробляють продукти споживчого призначення і створюють пропозицію цих продуктів

2) виступає додатковим суб'єктом економічних відносин і здійснює контроль за потоками ресурсів і продуктів

3) формують економічну системи на національному рівні

4) формують попит на товари та послуги
9. Кредитний ринок разом з ринком цінних паперів утворюють …

1) ринок цінних папери

2) фінансовий ринок

3) валютний ринок

4) вільний ринок
10. Командно-адміністративна (або планова) економіка  - це…

1) економічна система, яка поєднує в собі різні форми власності і два механізми макроекономічного регулювання: ринковий і державний

2) економіка з жорстким державним регулюванням

3) економіка з вільним ціноутворенням, в якій панує споживач.

4) немає вірної відповіді.
11. Назвіть основні цілі макроекономічного аналізу:

1) проведення власне макроекономічного аналізу

2) виявлення загальних закономірностей економічного розвитку на основі аналізу існуючих змін і тенденцій

3) побудова формалізованих моделей типової поведінки на основі аналізу прийняття рішень “агрегованими” економічними суб'єктами

4) всі відповіді вірні
12. Поведінковий тип функціональних взаємозв'язків виражає:

1) типові переваги економічних суб'єктів

2) технологічні й організаційно-технічні залежності

3) залежності, що випливають із інституціонально встановлених в економіці норм і правил

4) поняття, сутність яких дається у визначенні
13. Прикладом поведінкового типу функціональних взаємозв'язків можуть служити:

1) виробнича функція, що відбиває зв'язок реального випуску і чинників виробництва

2) визначення сукупного попиту, безробіття, кон'юнктурного розриву

3) функції споживання або інвестиційного попиту;

4) функція податкових надходжень як залежність від розміру встановленої податкової ставки
14. Під капіталом розуміють:

1) цілеспрямована діяльність людини, яка здатна видозмінювати природну речовину, щоб надати їй необхідної для споживання форми.

2) групи предметів праці, що не піддавалися обробці, або сили природи, що використовуються у виробничому процесі

3) особливі здібності окремих людей свідомо йти на ризик, мобілізацію ресурсів, їх організацію у виробничому процесі та творче використання заради отримання прибутку

4) усі засоби виробництва, які створені людиною і попередніх виробничих процесах
15. До природних ресурсів належать:

1) усі засоби виробництва, які створені людиною і попередніх виробничих процесах

2) групи предметів праці, що не піддавалися обробці, або сили природи, що використовуються у виробничому процесі

3) цілеспрямована діяльність людини, яка здатна видозмінювати природну речовину, щоб надати їй необхідної для споживання форми.

4) особливі здібності окремих людей свідомо йти на ризик, мобілізацію ресурсів, їх організацію у виробничому процесі та творче використання заради отримання прибутку
16. Ринкової економіка основана на… 

1) приватній формі власності на економічних ресурсах й використанням ринкового механізму для регулювання економіки.

2) суспільній (державній) власності, а регулювання економічних процесів здійснюється за допомогою централізованого державного планування.

3) економіці з вільним ціноутворенням, в якій панує споживач

4) економіці з вільним ціноутворенням, в якій панує споживач
17. Якого типу функціонального взаємозв'язку не існує при побудові макроекономічної моделі?

1) дефініційного

2) технологічного

3) ринкової

4) поведінкової
18. Технологічний тип функціональних взаємозв'язків виражає:

1) поняття, сутність яких дається у визначенні

2) залежності, що випливають із інституціонально встановлених в економіці норм і правил

3) типові переваги економічних суб'єктів

4) технологічні й організаційно-технічні залежності

c:\users\dell\desktop\створити папку\images (3).png Теми індивідуальних завдань:

1. Історія розвитку мікроекономічного та макроекономічного аналізі.

2. Макроекономіка як наука.

3. Внесок вчених-економістів у розвиток макроеномічної науки.

4. Моделі змішаної економіки: їх переваги та недоліки.

c:\users\dell\desktop\створити папку\images (4).png Рекомендована література:


 1. Донець Л.І. Основи підприємництва / Навчальний посібник. / Л.І. Донець, Н.Г. Романенко – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 320 с.

 2. Хомяков В.І. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посібник / В.І. Хомяков, В.М. Бєлінська, О.В. Федоренко. – К.: Кондор, 2011. – 432 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал