Методичні вказівки для проведення практичних заннять з дисципліни «Контроль І ревізія»Сторінка6/6
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.54 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
Тема 12: Фінансово-господарський контроль і ревізія організації бухгалтерського, фінансового і управлінського обліку на підприємстві.

Перевірка дотримання облікової політики вілповідно до діючого законодавства. Перевірка правельності ведення первинного, складського, виробничого та адміністративно – управлінського обліку. Обробка первинних документів, формування обліку, формування даних для бухгалтерської фінансової звітності.Теми рефератів

 1. перевірка правельності ведення обліку та складання фінансової звітності на підприємстві.

 2. Організація ревізій (перевірок) внутрішньогосподарської діяльності.

 3. Модель перевірки стану обліку, звітності і внутрішньогосподарського контролю.

 4. Контрольна номенклатура її суть , зміс, і значення.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

1. На яких об'єктах слід зосередити увагу при перевірці правильності ведення обліку та складання фінансової звітності ?

2. Які джерела інформації використовують при проведенні ревізії правильності ведення обліку та складання фінансової звітності?

3. У чому полягає перевірка облікової політики підприємства?

4. Що ревізору необхідно з'ясувати при перевірці даних синтетичного І і аналітичного обліку?

5. Яке основне завдання ревізії достовірності даних обліку?

6. Що ревізору необхідно з'ясувати при перевірці діяльності головного! бухгалтера?

7. Які методичні прийоми використовують для здійснення ревізії] достовірності обліку та звітності?

8. Що передбачає перевірка правильності складання фінансової звітності?

9. Які основні питання потрібно з'ясувати ревізору, здійснюючи рен візію внутрішньогосподарської діяльності підприємства?

10. Як проводять вибір контрольної номенклатури при проведенні' перевірки внутрішньогосподарської діяльності підприємства?

Завдання для самостійного рішення

Завдання 12.1.

Умова. Об'єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємств: наказ про облікову політику підприємства, первинні документи, нормативно-правове регулювання, плани внутрішньогосподарського контролю, річна звітність, взаємний контроль операцій, нормативна документація з обліку, контролю та аудиту, використання АРМ в обліку, суцільні та вибіркові спостереження, облікові регістри, плани підвищення кваліфікації працівників, законодавство з питань фінансово-господарської діяльності, експертизи різних видів, матеріали контрольних перевірок, організація і стан обліку превентивного і поточного'контролю.

Необхідно: згрупувати об'єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємств. Для виконання завдання скласти таблицю за такою формою:

Таблиця 12.1

Об'єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності


Об’єкти

Джерела інформації

Методичні прийомиЗавдання 12.2.

Умова. Перевіряючи бухгалтерський баланс (форма №1), ревізори виявили такі факти; • стаття активу балансу «Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги» показується за чистою реалізаційною вартістю, яка рівнозначна первинній вартості;

 • по статті пасиву балансу «Цільове фінансування» залишок включає в себе інформацію щодо коштів субсидій, асигнувань з бюджету, гуманітарної допомоги, а також коштів, спрямованих на капітальні інвестиції;

 • у статті пасиву балансу «Поточні зобов'язання за розрахунками» (з бюджетом) наводиться заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи відстрочені обов’язкові платежі (відповідно до чинного законодавства);

 • у статті пасиву балансу «Доходи майбутніх періодів» відображена вартість передплати на газети, журнали та інші періодичні видання.

Необхідно: перевірити правильність заповнення наведених статей балансу (вказати які статті заповненні правильно, а які – з недоліками); вказати шляхи виправлення помилок; підготувати запис для включення його в акт ревізії.

Тестові завдання

Відповісти на тестові питання:

1. Об'єктом контролю стану бухгалтерського обліку є:

а) фінансовий стан підприємства;

б) облікова політика;

в) статична звітність;

г) бізнес-план.
2. Джерелом інформації для ревізії ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємств є:

а) плани внутрішньогосподарського контролю;

б) плани удосконалення обліку;

в) нормативна документація;

г) плани підвищення кваліфікації працівників.
3. Особливість методичних прийомів контролю, узагальнення і реалізації його результатів полягає у:

а) суцільних і вибіркових перевірках стану оперативного бухгалтерського і статистичного обліку, їх організації і методології;

б) формальних перевірках стану оперативного бухгалтерського обліку, його організації і методології;

в) суцільних перевірках стану оперативного бухгалтерського обліку, його організації і методології;

г) вибіркових перевірках стану оперативного бухгалтерського і статистичного обліку, їх організації і методології.
4. За допомогою яких методичних прийомів встановлюють достовірність первинних документів:

а) аналітична і логічна перевірки;

б) суцільне і вибіркове спостереження;

в) експеримент і службове розслідування;

г) економічний аналіз та статистичні розрахунки.
5. Виявлені недоліки у проведенні інвентаризації та відображенні її результатів у бухгалтерському обліку ревізор висвітлює в:

а) протоколі;

б) висновку;

в) акті;


г) журналі.
6. Якщо перевірками встановлено допущені у минулому році помилки, то:

а) виправлення за минулий рік не вносяться, а відображаються У поточному році як прибутки або збитки минулих років, що виявлені у звітному періоді;

б) виправлення за минулий рік не вносяться, а відображаються У поточному році як прибутки звітного періоду;

в) виправлення за минулий рік вносяться шляхом сторнування неправильних записів;

г) виправлення за минулий рік вносяться шляхом сторнуваНн неправильних записів та відображаються у поточному році я прибутки або збитки минулих років, що виявлені у звітному періоді
7. Якщо за результатами перевірок виявлено факти зани~ ження прибутку, то донараховані за результатами ревізій сумц податків та штрафи у бухгалтерському обліку відносяться на:

а) зменшення прибутку;

б) витрати;

в) фінансові результати;

г) збитки.
8. На відміну від оперативного бухгалтерського контролю ревізія внутрішньогосподарської діяльності підприємства здійснюється:

а) до початку проведення операцій;

б) після проведення операцій;

в) під час проведення операцій;

г) при ліквідації підприємства.
9. Об'єктами контролю внутрігосподарської діяльності підприємства є:

а) господарсько-фінансова діяльність підприємства;

б) контрольний процес відповідного господарського підрозділу^

в) організаційна структура підприємства;

г) структура апарату управління.
10. Основним завданням ревізії внутрішньогосподарської діяльності підприємства є:

а) з'ясування того, наскільки дані первинного обліку відповідають дійсності;

б) визначення правильності дій службових осіб щодо керівництва господарством;

в)перевірка правильності відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації;

г) з 'ясування можливості інтеграції різних видів обліку в єдиній системі господарського обліку.

Тема 13: Узагальнення матеріалів ревізії і контролю виробничо- господарської, фінансової та комерційної діяльності.

Основні вимоги до узагальнення і оформлення матеріалів ревізії. Порядок формування і складання акту ревізії. Висновки і пропозиції за результатами ревізії. Порядок приймання, розгляду і затвердження матеріалів ревізії та контролю за виконанням прийнятих рішень.Теми рефератів

 1. методика узагальнення і оформлення матеріалів ревізії.

 2. Порядок складання основного акта ревізії.

 3. Висновки і пропозиції за результатами ревізії.

 4. Порядок приймання, розгляду і затвердження матеріалів ревізії і контролю за виконанням прийнятих рішень.

 5. Акт: його зміст, суть і значення.

 6. Ревізія доходів і фінансових результатів.

 7. Ревізія розрахунків з оплати праці.

 8. Ревізія довгострокових зобов’язань.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

 1. Які основні вимоги до узагальнення і оформлення матеріалів ревізії?

 2. Які Ви знаєте додатки до основного акта ревізії?

 3. З чого складається основний акт ревізії?

 4. Хто підписує акт ревізії?

 5. Який порядок приймання , розгляду і затвердження матеріалі ревізії?

Завдання для самостійного рішення

Завдання 13.1

Необхідно скласти консолідований баланс.Дані для виконання

Холдингова компанія «Меблева фабрика» володіє 100% акцій свого дочірнього підприємства. Сальдо розрахунків між ними на кінець року склало 5128 тис. грн. Дочірнє підприємство за рік виплатило головному 2490 тис. грн. дивідендів. Рівність активу і пасиву в консолідованому балансі склала 200 млн. грн.

Вихідні баланси компаній (тис. грн.) (табл. 13.1).

Таблиця 13.1Статті балансу

Холдингова компанія

Дочірнє пі д-приємство

1

2

3

АКТИВ

1. Основні засоби та інші необоротні активи:Основні засоби

10 000

46 271

Незавершені капітальні вкладення

15 490

2 384

Довгострокові фінансові вкладення

79 348

106

Інші необоро тщдагиви

2 468

1674

Разом по 1 розділу

107 306

50 435

2. Запаси та витрати

9 458

29 487

3. Грошові кошти, розрахунки та інші активиРозрахунки з дебіторами

6 487

6 428

Грошові кошти

234

681

Інші оборотні активи

1515

969

Разом по 3 розділу

8 236

8 078

Разом актив

125 000

88 000

1

2

3

ПАСИВ

1. Джерела власних і прирівняних до них коштівСтатутний капітал

49 752

7 198

Резервний фонд

29 725

5 127

Спеціальні фонди

6 754

9 752

Нерозподілений прибуток

3 649

10 248

Разом по 1 розділу

89 880

32 325

2. Довгострокові пасиви

19 675

636

3. Розрахунки та інші короткострокові зобов'язанняРозрахунки з кредиторами

7129

48 761

Інші короткострокові пасиви

8316

6 278

Разом по 3 розділу

15 445

55 039'

Разом пасив

125 000

88 000


Завдання 13.2

Необхідно скласти консолідований баланс.Дані для виконання

Холдингова компанія «Торговельний двір» придбала пакет акцій дочірнього підприємства за 33150 тис. грн. Залишки по взаємних розрахунках складають 5500 тис. грн. Прибуток від реалізації всередині групи склала 1490 тис. грн. Рівність активу і пасиву в консолідованому балансі склала 207 млн. грн.

Вихідні баланси підприємства див. завдання 13.1.

Завдання 13.3

Необхідно скласти консолідований баланс.Дані для виконання

Холдингова компанія «Кураж» володіє 68% акцій дочірнього підприємства. Дочірнє підприємство наприкінці року виплатило дивіденди головному підприємству в розмірі 3280 тис. грн. Сальдо взаємних розрахунків всередині групи складає 5320 тис. грн. Рівність активу і пасиву в консолідованому балансі склала 205 млн. грн.

Вихідні баланси підприємства див. завдання 13.1.

Тестові завдання
Відповісти на тестові питання:

1. Показники якості бухгалтерського обліку за повнотою визначення класифікуються на:

а) одиничні, комплексні, узагальнені;

б) елемент, частина процесу, весь процес;

в) регламентовані і фактичні;

г) абсолютні й відносні.
2. Показники якості бухгалтерського обліку за призначенням поділяються на:

а) одиничні, комплексні, узагальнені;

б) елемент, частина процесу, весь процес;

в) регламентовані і фактичні;

г) абсолютні й відносні.
3. За способом вираження показники якості бухгалтерок кого обліку поділяються на:

а) одиничні, комплексні, узагальнені;

б) елемент, частина процесу, весь процес;

в) регламентовані і фактичні;

г) абсолютні й відносні.
4. Вирахування терміну збереження документів проводиться:

а) з першого числа місяця, наступного за місяцем завершення їх діловодства;

б) з першого числа кварталу, наступного за місяцем завершення їх діловодства;

в) з моменту завершення їх діловодства;

г) з першого дня року, наступного за роком завершення їх діловодства.

Тема 14: Оформлення матеріалів ревізії і виробничо-господарської, фінансової та комерційної діяльності при порушенні діючого законодавства.

Порядок передачі матеріалів при недостачах органам слідства і суду. Особливості ревізії і контролю на вимогу правоохоронних органів. Відмінності між аудитом, обліком, ревізією і судово – бухгалтерською експертизою. Прийоми і методи економічного аналізу в контрольно – ревізійному процесі.Теми рефератів

 1. Порядок передачі матеріалів при нестачі органами слідства і суду.

 2. Особливості ревізії і контролю на вимогу правоохоронних органів.

 3. Відмінності між аудитом, обліком, ревізією і судово – бухгалтерською експертизою.

 4. Прийоми і способи економічного анлізу в контрольно-ревізійному процесі.

 5. Факторний аналіз при ревізії.

 6. Методика використання порівняльного аналізу.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

 1. Хто здійснює контроль за виконанням рішень, прийняти за результатами ревізії?

 2. Хто здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих за результатами ревізії?

 3. Що вказується у заяві органам слідства?

 4. У яких випадках матеріали про нестачі передаються органами слідства і суду?

 5. Хто подає заяву правоохоронним органам у разі притягнення виних осібдо відповідальності?

 6. Які документи додаються до заяви на адресу правоохорнонних органів?

 7. У якому місці проводиться ревізія на вимогу правоохоронних органів?

Завдання для самостійного рішення

Завдання 14.1.

Необхідно визначити, чи є перелік документів повним; запропонувати документи, якими можна доповнити наведений перелік.Дані для виконання

Після проведення ревізії зі Звернення правоохоронних органів ревізором Петровим І.Д. був підготовлений такий пакет документів:

1) лист про суть зловживань або порушень з посиланням на відповідні нормативні докумендри, обсяг заподіяного матеріального збитку, а також прізвища і посади осіб, що зробили порушення і нанесли підприємству збитки;

2) акт ревізії;

3) оригінали або копії документів, що підтверджують факти виявлених зловживань;

4) пояснення осіб,-«|йя діяльність перевірялася, а також осіб, свідчення яких мають значення для перевірки обставин вчинених зловживань;

5) висновки ревізора щодо цих пояснень.
Завдання 14.2.

Необхідно вивчити перелік обставин проведення позапланових ревізій зі звертання правоохоронних органів; пояснити, в яких випадках проводяться позапланові ревізії.Дані для виконання

Надання прокурором, слідчим або особою, що проводить Кйї&ання, постанови на проведення ревізії, затвердженої під час розслідування кримінальної справи.

Надання письмових свідчень підконтрольному органу ДКРС про зловживання і значні фінансові порушення на підприємстві.

Надання письмових свідчень підконтрольному органу ДКРС про фінансові порушення на підприємстві, за умови проведення їх реорганізації (ліквідації).

Надання письмових свідчень про порушення підприємством чинного законодавства в ході приватизації майна, що під час ревізії перебувало у відомстві підконтрольного органу ДКРС.

Надання письмових свідчень про нецільове використання кредитів і позик, гарантованих бюджетом, термін повернення яких порушений об'єктом контролю.


Завдання 14.3.

Необхідно дати відповідь на звернення правоохоронних органів.Дані для виконання

У ДКРС надійшло звернення правоохоронних органів щодо встановлення законності, доцільності, правильності господарських фактів, документів на ВАТ «Машбуд». У звертанні наведені такі положення:

1) встановити доцільність складання господарських договорів;

2) перевірити стан розрахунків;

3) провести судово-бухгалтерську експертизу;

4) перевірити, на які цілі були використані позики і кредити.


Завдання 14.4.

Необхідно пояснити, яким чином і в якому розмірі буде відображений збиток.Дані для виконання

Підприємство, маючи унікальне ноу-хау, використовує його для виробництва своєї продукції, щорічний обсяг продажу якої складає 100 млн грн. Підприємство-конкурент, що не володіє такою розробкою, але випускає аналогічний товар, має щорічний обсяг продажу 20 млн. грн. Після того, як конкуренту вдалося вкрасти основну ідею, що лежить в основі цієї розробки, він збільшив свій обсяг продаж до 50 млн грн. У результаті підвищення конкурентоздатності його продукції обсяги щорічних продаж підприємства-власника розробки знизилися до 70 млн. грн.


Завдання 14.4.

Необхідно пояснити, яким чином і в якому розмірі буде відображений збиток.Дані для виконання

Підприємство, що одержало товар (собівартість 15 000 грн.), понесло визначені витрати на усунення браку в сумі 5000 грн. Потім цей товар довелося продати за зниженою ціною за 20 000 грн., замість ЗО 000 грн., що планувалася спочатку. Після цього постраждала сторона звернулася до суду з позовом про стягнення з контрагента витрат з виправлення браку в сумі 5000 грн., а також суми недоотриманих доходів у розмірі 10 000 грн.


Завдання 14.5.

Необхідно охарактеризувати елементи складу цивільно-правового правопорушення.Дані для виконання Елементи:

а) провина особи, яка причинила збиток;

б) протиправність поводження особи, яка причинила збиток;

в) нанесений збиток;

г) причинн#%аслідковий зв'язок між діями особи, яка причинила збиток, і наслідками, що наступили.
Завдання 14.6.

Необхідно встановити наявність морального збитку, охарактеризувати елементи складу цивільно-правового правопорушення.Дані для виконання

Через порушення власником підприємства правил охорони праці (працівникам не видавався спецодяг при роботі з хімічно небезпечними речовинами, не дотримувалися правила вентиляції робочих приміщень, а також правила їх санітарної обробки) працівник одержує отруєння хімічно небезпечними речовинами, занедужує та одержує інвалідність.


Тестові завдання

Відповісти на тестові питання:

1. Матеріальна відповідальність — це:

а) примус до виконання вимог права; правовідносини, кожна зі сторін яких зобов'язана відповідати за власні вчинки перед іншою стороною, державою і суспільством;

б) одна з норм впливу на порушників трудової дисципліни;

в) один з видів юридичної відповідальності, який полягає в двосторонньому взаємному зобов'язанні найнятого працівника і власника або уповноваженого ним органу покрити винною стороною збиток, нанесений при виконанні трудових зобов'язань у встановленому законом розмірі і порядку;

г) одна з форм юридичної відповідальності громадян і посадових осіб за здійснене ними адміністративне порушення.

2. Адміністративна відповідальність — це:

а) одна з форм юридичної відповідальності громадян і посадових осіб за здійснене ними адміністративне порушення;

б) примус до виконання вимог права; правовідносини, кожна зі сторін яких зобов'язана відповідати за власні вчинки перед іншою стороною, державою і суспільством;

в) відповідальність підприємства за |§иток нанесений здоров'ю працівників і службовців при виконанні ними своїх трудових обов'язків;

г) додаткова відповідальність осіб, які разово з боржником відповідають перед кредитором за зикояання визначених зобов'язань.
3. Дисциплінарна відповідальність — це:

а) одна з форм юридичної відповідальності громадян і посадових осіб за здійснене ними адміністративне порушення;

б) одна з норм впливу на порушників трудової дисципліни;

в) додаткова відповідальність осіб, які разом з боржником відповідають перед кредитором за виконаєш визначених зобов'язань;

г) відповідальність підприємства за збиток, нанесений здоров'ю працівників і службовців при виконанні ни-мл своїх трудових обов'язків.

4. При визначенні розміру заподіяного матеріального збитку — нестачі товарів на складі на суму 1000 грн. (індекс інфляції дорівнює 1), матеріально відповідальна особа повинна буде внести в касу у випадку визнання її провини:

а) 500 грн.;

б) 2000 грн.;

в) 2400 грн.;

г) 1000 грн.
5. Які існують основні види матеріальної відповідальності МВО, керівників і фахівців:

а) часткова і повна;

б) формальна і неформальна;

в) повна й обмежена;

г) правильної відповіді не запропоновано.

88 й
6 Збитки, нанесені підприємству матеріально відповідальною особою, утримуються в розмірі:

а) середньомісячного заробітку;

б) середньорічного заробіткові ;

в) 1/3 середньомісячного заробітку;

г) нанесеного матеріального збитку.


7. У якому випадку матеріали ревізії ТМЦ віддаються слідчим органам, якщо виявлено:

а) нестачу дефіцитних матеріалів на суму понад 1000 грн.;

б) нестачу яких-небудь цінностей на суму понад 100 НМДГ;

в) нестачу великих обсягів цінностей;

г) нестачу з вини матеріально відповідальної особи?

14. Суб'єктом матеріально&відповідальності може бути:

а) працівник, що перебуває в трудових відносинах з підприємством;

б) працівник іншого підприємства;

в) яка-небудь особа, що вступає в трудові відносини з підприємством;

г) особа, яка досягла 18-річного віку.

4.БАЗОВІ ТЕРМІНИ Й ПОНЯТТЯ КУРСУ.

Акт ревізії—це двосторонній документ, у якому мають бути об'єктивно відображені наслідки ревізії фінансово-господарської діяльності перевіреного підприємства, установи чи організації, наведено перелік фактів виявлених порушень та хиб у їхній роботі.

Арифметична перевірка дає можливість встановити правильність підрахунків в документах і виявити зловживання, крадіжки.

Взаємний контроль змісту різних документів здійснюється шляхом вивчення і зіставлення окремих реквізитів, що повторюються в різних документах.

Вибіркова ревізія — один з основних способів перевірки фінансово-господарської діяльності установ, коли досліджуються документи, які відносяться до окремих операцій.

Державний фінансовий аудит полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективггЬго використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.

Додаткова ревізія проводиться для виявлення нових обставин, не викритих первинними або повторними ревізіями.

Документальна перевірка є провідним прийомом документального контролю і проводиться за даними первинних документів, облікових регістрів, звітності з метою встановлення законності операцій і процесів.

Документальний контроль полягає в тому, що встановлюють суть і достовірність господарських операцій за даними первинної документації, облікових регістрів і звітності, в яких вони знайшли відображення в бухгалтерському, внутрішньогосподарському і статистичному обліку.

Дослідження документів — це перевірка документів і записів, яка може бути формальною, арифметичною та по суті.

Економічний контроль — це система конкретних заходів, спрямованих на раціональне господарювання підприємств з різними формами власності в умовах ринкових відносин.

Заключний контроль здійснюється після завершення господарських операцій усіма контрольними органами.Зустрічна перевірка полягає в тому, що достовірність і правильність відображення в документах господарських операцій перевіряється зіставленням даних різних документів, які стосуються одних або різних, але взаємопов'язаних операцій.

Інвентаризація — це періодична перевірка наявності цінностей, що перебувають на балансі підприємства, їх стану та умов зберігання.

Інспектування здійснюється у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб.

Комбінована ревізія являє собою поєднання різних видів ревізій.

Комплексна документальна ревізія здійснюється бригадою ревізорів (4-5 працівників) і спеціалістів в бухгалтеріях з перевіркою цілеспрямованості і законності господарських операцій, дотримання фінансової дисципліни, забезпечення збереження державної власності і т. д. з охопленням усіх ділянок установи.

Контроль—це система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим управлінським рішенням, визначення результатів управлінського впливу на керований об'єкт з виявленням відхилень, допущених в ході виконання цих рішень.

Контрольне замірювання — це прийом фактичного контролю, який використовується при виконанні будівельно-монтажних робіт.

Контрольно-ревізійна робота - це сукупність трудових процесів, пов'язаних з виконанням контрольно-ревізійних процедур, а також із створенням необхідних умов для їх здійснення.

Нормативна перевірка полягає в зіставленні фактичних звітних даних із встановленими нормативами, кошторисами або плановими нормами з метою визначення правильності їх дотримання.

Оперативний контроль здійснюється в процесі виконання господарських операцій.

Первинна ревізія проводиться ревізором у відповідності до його робочого плану.

Перевірка — це обстеження і визначення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства або їх підрозділів.

Перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органами державної контрольно-ревізійної служби на всіх стадіях державних закупівель.

Планова ревізія проводиться за раніше наміченими планами, які узгоджуються з вищестоячими органами.

Повна ревізія передбачає перевірку всієї фінансово-господарської діяльності установи.

Повторна ревізія проводиться у випадку поверхневого проведення • первинної ревізії, необ'єктивного висвітлення фактів порушення діючих інструкцій і положень по проведенню ревізій, порушення дисципліни ревізійним апаратом в період ревізії і внаслідок деяких інших причин.

Позапланова ревізія — проводиться позачергово, якщо одержано сигнали про серйозні недоліки в роботі, порушення фінансової дисципліни, крадіжки і зловживання, а також при погіршенні результатів роботи по основних фінансових показниках.

Попередній контроль здійснюють перед виконанням господарських операцій, щоб запобігти нераціональним витратам і безгосподарності, незаконним діям і різним витратам.

Поточна контрольна перевірка — засіб оперативного систематичного контролю конкретних операцій господарської діяльності підприємств.

Превентивна (запобіжна) контрольна перевірка - це перевірка, яку здійснюють на стадіях попереднього контролю виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств.

Ревізія - це метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального розкриття нестач, розтрат, привласнень та крадіжок V коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань.

Службове розслідування - це перевірка діяльності керівництва підприємства.

Спостереження — це особисте ознайомлення з предметом дослідження.

Суцільна документальна ревізія полягає у перевірці всіх господарських операцій об'єкта ревізії за весь ревізійний період.

Тематична контрольна перевірка—засіб періодичного оперативного економічного контролю за виконанням підприємствами однорідних господарських операцій.

Тематична ревізія передбачає перевірку однотипних установ і організацій або окремих ділянок їх роботи за спеціальною тематикою.

Техніко-економічний розрахунок проводиться в процесі ревізії для встановлення правильності розрахункових показників, обгрунтованості директивних показників, правильності складання кошторису витрат капітального і поточного ремонту основних засобів і т.д.

Технологічний контроль передбачає контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво з метою перевірки оптимальності технології виробництва.

Фактичний контроль полягає в установленні дійсного реального стану об'єкта шляхом вимірювання, зважування, підрахунку, лабораторного аналізу.

Фінансова (некомплексна) ревізія проводиться одним ревізором перевіркою фінансово-господарської діяльності установи по даних бухгалтерської документації, облікових регістрів і звітності.

Фінансово-господарський контроль досліджує фінансово-господарську діяльність підприємств у сфері виробництва, обміну і споживання суспільно-необхідного продукту на мікроекономічному рівні.

Формальна перевірка передбачає визначення повноти і правильності заповнення реквізитів, які характеризують операції, виявлення підчищення, виправлення і т.д.

Часткова ревізія передбачає перевірку будь-якого виду операцій, наприклад, касові операції, розхід визначених матеріалів.

5.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛІНІ

1.Аудит і ревізія підприємницької діяльності / Ф.Ф. Бутинець, Б.Ф. Усач, Н. Г. Виговська та ін. — Житомир: 1111 "Рута", 2001. — 416 с. 1. Білуха М.Т., Дмитренко М. Г., Микитенко Т. В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підручник / За ред. засл. діяча науки і техн. України, д. є. н., проф. М. Т. Білухи.—2-гевид., перероб. і доп. — К.: Українська академія оригінальних ідей, 2006. — 888 с.

 2. Бардаш С. В., Дерій В. А., Петренко Н. І. Контроль і ревізія: Практикум. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 384 с.

 3. Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Малюга Н. М., Петренко Н.ї. Контроль і ревізія: Підручник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-є вид, доп. і перероб. — Житомир: ПП "Рута", 2002. — 544 с.

 4. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В. Контроль і ревізія.—Житомир: ЖЇТІ, 2002. — 543 с.

 5. Вітвицька Н. С, Кузьмінська О. Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дис. — К.: КНЕУ, 2000. — 166 с.

 6. Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. —Бучач: МІФ, 2000.— 54 с.

 7. Державний фінансовий контроль: Навч.-метод посіб. для самост. вивч. дис. / Н. С. Вітвицька, І. Ю. Чумакова, М. М. Коцупатрий, М. Т. Фенченко. — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с.

 8. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм / Т. І. Єфименко, Т. Б. Стефаник, Н. І. Рубан та ін. — К.: НДФІ, 2004. -320 с.

 9. Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навч.посіб. - 2-е вид., перероб.
  і доп. -К.: Знання, 2007. -327 с.

 10. Жила В. Г. Ревізія та ауцит. — К.: МАУП, 1998. — 96 с.

 11. Зіміна І. А., Корнієнко О. С, Трофімов А. О. Державний фінансо-вий контроль: Навч.посіб. — Миколаїв: НУК, 2008. й 209 с.

 12. Іванчук Р. М., Бережна Т. Ф. Ревізія і, контроль. — Луганськ, 2004. - 60 с.

 13. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. - 3-є вид., перероб. і доп. / Романів Є. М., Хом'як Р. Л., Мороз А. С, Озеран В .О., Корягін М. та ін. — Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ" Ін^йпугу післядипломної освіти), "Інтелект-3ахід"> 2004. -328 с.

 14. Куркін М. В., Понікаров В. Д. Ревізії за зверненням правоохоронних органів: Навч. посіб.—X.: Східнорегіональний центр гуманітарно-: освітніх ініціатив, 2003. — 412с.

 15. Крисюк В.І., Каленський М. М., Бутко А. Д., Юрченко О. В. Ревізія і контроль у промисловому підприємстві: Навч. посіб. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. — 126 с. *,

 16. Лушкін В.А., Понікаров В.Д., Ялдін І.В. Контроль і ревізія підприємств. — Житомир, 2000. — 368 с.

 17. Мамишев А. В. Характерні аспекти організації державного фінансового контролю за рубежем // Фінанси України. — 2003. — № 11.

 18. Мамишев А. Трансформації органів контролю в епоху тоталітаризму // Фінансовий контроль. — 2003. — № 2( 15).

 19. Мельничук В. Г. Незалежний державний фінансовий контроль в Україні та досвід зарубіжних країн // Фінансовий контроль. — 2002. — № 2.

 20. Мурашко В. М., Сторожук Т. М. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств промисловості. —Ірпінь, 2001. — 312 с.

 21. Мурашко В. М., Сторожук Т. М., Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. П.В. Мельника. — К.: ЦУЛ, 2003. — 311с.

 22. Павлюк В. В., Сердюк В. М. Контроль і ревізія. Підручник. — К.:ЦНЛ,2006.—І96с.

 23. Пушкар М. С, Гавришко Н. В., Романів Р. В. Історія обліку та контролю господарської діяльності: Навч. посіб. — Т.: Карт-бланш, 2003.—223с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал