Методичні вказівки для проведення практичних заннять з дисципліни «Контроль І ревізія»Сторінка3/6
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.54 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
Тема 4: Методика перевірки документів виробничо-господарської, фінансової та комерційної діяльності при проведенні ревізії

Документація господарсько-фінансової діяльності як основа бухгалтерської інформації. Методика перевірки документів за суттю. Криміналістична експертиза документів. Способи перевірки документів.

Теми рефератів

 1. Суть хронологічної і синтетичної перевірки документів.

 2. Характеристика доброякісних і недоброякісних документів.

 3. Підроблені документи : їх суть і значення.

 4. Безтоварні і безгрошові документи.

 5. Порядок документальної ревізії грошових коштів.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

 1. Які обовязкові реквізити повиннні мати документи фінансово-господарсько7го контролю?

 2. Який документ ми називаємо незаконним (фальшивим)?

 3. Який документ ми називаємо безтоварним

 4. Що таке доброякісні і недоброякісні документи?

 5. Який документ вважається підробленим?

 6. Що таке сентитична перевірка документів?

 7. Що таке аналітична перевірка?

 8. Що ми відносимо до криміналістичної експертизи документів?

 9. Яка різниця між суцільною і вибірковою перевіркою документів?

Завдання для самостійного рішення
Завдання 4.1

Необхідно виявити порушення і внести зміни. Дані для виконання

Під час інвентаризації на складі була виявлена нестача б столів на суму 1380 грн. Винна особа встановлена. Індекс інфляції — 1,06. У бухгалтерії були зроблені такі записи (табл. 4.1.).

Таблиця 4.1.Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Відбито вартість столів, виявлених як нестача

973

112

1 380

Віднесена на фінансовий результат вартість відсутніх столів

794

973

1 380

Відбито збиток від відсутніх столів, що підлягає відшкодуванню винною особою

377

745

3 312

Відбито суму ПДВ

745

641

276

Відбито суму, що підлягає перерахуванню в бюджет

745

641

276

Віднесена на фінансовий результат суму прямого збитку

745

794

2 760


Завдання 42

Необхідно скласти акт інвентаризації основних засобів, скласти бухгалтерські проведення.Дані для виконання

Під час інвентаризації виявлений замортизований токарський верстат, що продовжує експлуатуватися у виробничій діяльності підприємства. Було прийняте рішення, що даний об'єкт може використовуватися надалі. Первісна вартість верстата — 10580 грн., знос на момент проведення інвентаризації 100% , справедлива вартість верстата — 4260 грн.


Завдання 4.3

Необхідно скласти акт інвентаризації основних засобів, скласти бухгалтерські проведення.Дані для виконання

При проведенні інвентаризації виявлена нестача (крадіжка) електродриля. Первісна вартість — 760 грн., знос — 40%. Винна особа не встановлена.


Завдання 4.4

Необхідно скласти акт інвентаризації основних засобів, скласти бухгалтерські проведення.Дані для виконання

Проведено інвентаризацію основних засобів. Було прийняте рішення реалізувати морально застарілий копіювальний апарат. Первісна вартість — 5330 грн., знос — 65%. Копіювальний апарат проданий за 2558 грн. із ПДВ.


Завдання 4.5

Необхідно скласти акт інвентаризації основних засобів, скласти бухгалтерські проведення.Дані для виконання

При проведенні інвентаризації було виявлене відремонтований, але не уведений в експлуатацію будинок виробничого корпусу.

Вартість зробленої реконструкції — 12600 грн. з ПДВ, сукупна балансова вартість усіх груп основних засобів на початок року — 13560 грн., «ремонтний ліміт» — 10% .
Завдання 4.6

Необхідно скласти акт інвентаризації основних засобів, скласти бухгалтерські проведення.Дані для виконання

Під час інвентаризації була встановлена нестача комп'ютера. Первісна вартість — 10430 грн., знос — 14%, індекс інфляції — 1,064. Винна особа встановлена і відшкодовано збиток у повному обсязі.


Завдання 4.7

Необхідно вказати порушення і заходи, що можуть бути початі за результатами інвентаризації.Дані для виконання

За підсумками проведеної інвентаризації комісія встановила, що база даних, яку у 2003 році розробила стороння організація для проведення маркетингових досліджень, не використовувалася підприємством. Дані, що утримуються в базі, втратили актуальність. Витрати на її придбання і створення склали 4500 грн. без обліку ПДВ. Слід також зазначити, що база містить унікальні дані, зібрані безпосередньо працівниками підприємства.

Крім того, при дослідженні комп'ютерів у відділі маркетингу інвентаризаційною комісією був встановлений факт відсутності незавершеної облікової програми, до створення якої був причетний інженер — програміст. На жаль, зазначений фахівець протягом 6 місяців не зміг реалізувати вимоги адміністрації до даної облікової програми: вона залишилася в незавершеному вигляді. Витрати на створення програми (оплата послуг інженера — програміста, амортизаційні відрахування на вартість комп'ютера, розраховані пропорційно робітникові часу програміста, і т.п.) склали 8000 грн. без обліку ПДВ.

Ситуація 1: інженер — програміст, працюючи за наймом і не виконавши вимоги адміністрації, вилучив (стер з комп'ютера) дану незавершену облікову програму. Договір про майнові авторські права укладений не був.

Ситуація 2: облікова програма розроблялася інженером -програмістом в процесі виконання службових обов'язків, що підтверджено трудовим договором.

Тестові завдання

Відповісти на тестові питання:

1. Справедлива вартість визначається у випадку:

а) оприбуткування основних засобів, отриманих в результаті бартерних операцій;

б) оприбуткування основних засобів, отриманих безкоштовно;

в) зарахування на баланс основних засобів, зарахованих як внесок у статутний капітал;

г) всі відповіді правильні.

2. Сума, за якою може бути здійснений обмін активу або сплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними особами, — це:

а) первісна вартість;

б) історична вартість;

в) справедлива вартість;

г) переоцінена вартість.

3. Не капіталізуються (не збільшують первісну вартість об'єкта 03) витрати на:

а) модернізацію 03;

б) капітальний ремонт 03;

в) ремонт, що здійснюється для підтримки об'єкта в робочому стані;

г) реконструкцію 03.

4. Якими методами може нараховуватися амортизація інших необоротних матеріальних активів:

а) прямолінійним і кумулятивним;

б)виробничим і кумулятивним;

в) прямолінійним і виробничим;

г) прямолінійним і методом зменшення залишкової вартості?

5. Об'єкт основних засобів списується з балансу в результаті:

а) вибуття;

б) невідповідності критеріям визнання активом;

в) безкоштовної передачі;

г) всі відповіді правильні.
6. Відображення реалізаційної вартості комп'ютера відображається проведенням:

а) Д 377 К 742;

б)Д361 К742;

в)Д361 К70;

г) Д 377 К 104.

7. Списання залишкової вартості об'єкта основних засобів, що реалізується, відображається проведенням:

а) Д 10 К 972;

б) Д 972 К 10;
в)Д377 К10;
г) Д 361 К 10.

8. Списання столів, безкоштовно переданих іншому підприємству, відображається проведенням:
а)Д972 К112;

б)Д976 К112

в)Д112 К972

г)Д131 К972.9. Списання залишкової вартості ліквідованого об'єкта основних засобів відображається проведенням:
а)Д10 К976;

б)Д976 К10;

в)Д 793 К976;

г)Д 793 К10.


10. Метод амортизації, суть якого полягає в тому, що розмір залежить тільки від терміну використання об'єкта основних засобів, називається:

а) кумулятивним;

б) виробничим;

в) методом зменшення залишкової вартості;

г) прямолінійним.

11. У бухгалтерському обліку передбачене нарахування амортизації:

а) щомісяця;

б) раз у квартал;

в) раз у півріччя;

г) раз на рік.

12. Метод, що застосовується тільки у випадку, якщо передбачається наявність ліквідаційної вартості, називається:

а) кумулятивним;

б) виробничим;

в) методом зменшення залишкової вартості;

г) прямо лінійним.

13. Розподіл кількості років, які залишаються до кінця очікуваного терміну корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання, називається:

а) річною нормою амортизації;

б) кумулятивним коефіцієнтом;

в) ставкою амортизації;

г) місячною нормою амортизації.

14. Для якого методу амортизації характерні незначні суми амортизаційних відрахувань в останні роки експлуатації об'єкта основних засобів:

а) виробничий метод;

б) кумулятивний метод;

в) метод зменшення залишкової вартості;

г) правильні відповіді б), в)?

15. Списання вартості раніше придбаних стільців, виявлених як нестача при інвентаризації на складі, відображається проведенням:

а)Д976 К112;

б)Д97б К153;

в) Д 793 К 112;

г)Д375 К746.

16. Чому дорівнює первісна вартість нематеріального активу, який надійшов на підприємство шляхом обміну на подібний актив:

а) справедлива вартість переданого активу +(-) отримана (передана) сума коштів;

б) справедлива вартість на дату одержання;

в) залишкова вартість переданого нематеріального активу;

г) ціна придбання?

17. Максимальний термін корисного використання нематеріального активу дорівнює:

а) 5 років;

б) 10 років;

в) 15 років;

г) 20 років.

18. Який метод амортизації застосовується у випадку, якщо підприємство не може самостійно визначити метод амортизації і термін корисного використання нематеріального активу:

а) кумулятивний;

б) прямолінійний;

в) метод зменшення залишкової вартості;

г) виробничий?

19. Списання нематеріального активу з балансу в результаті продажу за умови, що вартість об'єкта цілком з амортизована, відображається проведенням:

а)Д133 К12;

б)Д972 К12;

в)Д976 К12;

г)Д99 К12.

20. Інвентаризацію будинків у бюджетних установах необхідно проводити:

а) не менше одного разу на рік;

б) два рази на рік;

в) не менше одного разу в три роки;

г) один раз у п'ять років.
21. Інвентаризацію бібліотечних фондів у бюджетних установах необхідно проводити:

а) не менше одного разу на рік;

б) два рази на рік;

в) не менше одного разу в три роки;

г) один раз у п'ять років.

Тема 5: Фінансово-господарський контроль і ревізія грошових коштів

Ревізія грошових коштів в касі підприємства. Контроль і ревізія руху грошових коштів на рахунках в банку. Ревізія операцій по розрахунках акредитивами і чеками з лімітованих та не лімітованих чекових книжок. Ревізія операцій з векселями.Теми рефератів

 1. Контроль і ревізія грошових коштів в касі.

 2. Ревізія операцій на поточному рахунку.

 3. Ревізія і контроль каси та дотримання умов зберігання грошових коштів.

 4. Ревізія операцій на поточному рахунку.

 5. Лімітові і не лімітові чекові книжки.

 6. Ревізія операцій з векселем.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

 1. Які основні завдання ревізії операцій на рахунках в банку та інших грошових коштів?

 2. Назвіть джерелами ревізії операцій на рахунках в банку?

 3. Який порядок здійснення ревізії операцій на рахунках в банку?

 4. Які особливості проведення ревізії безготівкових розрахунків з використанням підприємствами чекових книжок?

 5. Як здійснюється ревізія акредитивів, як форми безготівково розрахунку між підприємствами?

 6. Які порушення можуть бути виявлені при проведенні ревізії операцій з векселями?

Завдання для самостійного рішення

Завдання 5.1.

Необхідно вказати, чи порушуються терміни здачі готівки в касу підприємства і чи правомірні дії контрольних органів.Дані для виконання

Магазин роздрібної торгівлі є відособленим підрозділом юридичної особи. Працює він цілодобово, розрахунки проводяться з використанням РРО. Виторг магазину за робочий день (з 1 години до 24 годин) складає в середньому 2500 грн. Щоранку виторг здається в касу підприємства і відвозиться в банк для зарахування на поточний рахунок. Для підприємства встановлений ліміт каси в розмірі 700 грн. ДПА наполягає на укладанні з банком угоди на інкасацію виторгу два рази на день — вранці і увечері.


Завдання 5.2.

Необхідно виявити порушення і застосувати за необхідності штрафні санкції.Дані для виконання

Підприємство одержало від фізичної особи, що не є суб'єктом підприємницької діяльності, позику в розмірі 13000 грн. і здало гроші в банк. Пізніше ця ж сума була отримана з банку та у вигляді одноразової плати була повернута цій фізичній особі з каси підприємства.Завдання 5.3.

Необхідно виявити порушення.Дані для виконання

Приватне підприємство придбало автомобіль. Директор витратив власні кошти на перереєстрацію автомобіля в сумі 10150 грн. Був оформлений авансовий звіт. Збір у Пенсійний фонд (3%) склав 3460 грн. Підприємство повернуло всю суму витрачених директором коштів з каси підприємства.Завдання 5.4.

Необхідно виявити порушення.Дані для виконання

Працівник за свої грошові кошти (11370 грн.) здобуває товарно-матеріальні цінності, необхідні для господарської діяльності підприємства. У міру надходження грошей на розрахунковий рахунок, підприємство одержує в банку кошти за символом 53 (закупівля товару), відшкодовує їх працівникові. У видатковому касовому ордері підстава — відшкодування витрат на закупівлю товарно-матеріальних цінностей.


Завдання 5.5.

Необхідно виявити порушення і розрахувати штрафну санкцію.Дані для виконання

Працівник відділу маркетингу для участі в семінарі направляється у відрядження в м. Ялту. Семінар проводиться з 23 по ЗО липня 2004 року. Реєстрація учасників — 22 липня 2004 року з 10.00 до 11.00.

Вартість обслуговування слухача — 1620 грн. оплачена шляхом безготівкового перерахування.

Вартість проживання в готелі — 153 грн. на добу. Вартість проїзду залізничним транспортом Донецьк-Сімферополь і Сімферополь-Донецьк 160 грн. Вартість постелі складає 20 грн. Проїзд автобусом Сімферополь — Ялта і Ялта Сімферополь складає ЗО грн.

На підставі колективної угоди відрядженому виплачуються добові в розмірі 24 грн. за добу. Працівнику був виданий аванс у сумі 1800 грн. Авансовий звіт був наданий 02.08.04 р. Залишок заборгованості з підзвітних сум до каси підприємства повернутий не був.

Тестові завдання

Відповісти на тестові питання:

1. Визначити розмір штрафної санкції за умови, що підприємство сплатило ПДВ у сумі 10050 грн., ліміт каси — 125 грн., залишок коштів на кінець дня — 125 грн.:

а) 50 грн.;

б) 100 грн.;

в) 175 грн.;

г) порушення немає.

2. Визначити розмір штрафної санкції за умови, що підприємство здійснило розрахунок з підприємством за надані послуги з автоперевезення у сумі 17126 грн., ліміт каси — 350 грн., залишок коштів на кінець дня — 100 грн.:

а) 6876 грн.;

б) 7126 грн.;

в) 13752 грн.;

г) порушення немає.

3. Визначити розмір штрафної санкції за умови, що підприємство надало благодійну допомогу школі у сумі 20000 грн., ліміт каси — 1000 грн., залишок коштів на кінець дня — 560 грн.:

а) 9000 грн.;

б) 9560 грн.;

в) 19120 грн.;

г) порушення немає.

4. Визначити розмір штрафної санкції за умови, що підприємство придбало канцелярських товарів на суму 10150 грн., ліміт каси — 320 грн., залишок коштів на кінець дня — 100 грн.:

а) 70 грн.;

б) 140 грн.;

в) 170 грн.;

г) порушення немає.

5. Визначити розмір штрафної санкції за умови, що підприємство придбало в іншого підприємства товарів на суму 9600 грн. і в той же день оплатило послуги фізичної особи СПД у сумі 4000 грн., ліміт каси — 350 грн., залишок коштів на кінець дня — 340 грн.:

а) 3590 грн.;

б) 7180 грн.;

в) 3250 грн.;

г) порушення немає.
6. Визначити розмір штрафної санкції, якщо в банку на відрядження отримано 325 грн., з них 38 грн. були витрачені на господарські потреби:

а) 9,50 грн.;

б) 38 грн.;

в) 76 грн.;

г) 190 грн.

7. Визначити розмір штрафної санкції, якщо Петрову видали в підзвіт 135 грн., враховуючи, що він не відзвітувався за попередню підзвітну суму 64 грн.:

а) 16 грн.;

б) 33,75 грн.;

в) 49,75 грн.;

г) 64 грн.
8. Визначити розмір штрафної санкції, якщо сума видана на відрядження — 642 грн.; термін відрядження — 3.07- 27.07; авансовий звіт наданий 2.08 на всю суму:

а) 160,50 грн.;

б) 642 грн.;

в) 1284 грн.;

г) порушення немає.

9. Визначити розмір штрафної санкції, якщо Іванову 10.09 видано 150 грн. для оплати паперу для ксерокса, авансовий звіт наданий 12.09:

а) 37,50 грн.;

б) 150 грн.;

в) 300 грн.;

г) порушення немає.

10. Визначити розмір штрафної санкції, якщо залишок на початок дня 05.07 300 грн.; протягом дня надійшло в касу 1642 грн.; видана заробітна плата 621 грн. День видачі заробітної плати 4 і 23 кожного місяця. Ліміт каси — 300 грн.:

а) 253,25 грн.;

б) 1021 грн.;

в) 2042 грн.;

г) порушення немає.
11. Визначити розмір штрафної санкції, якщо в період з 01.08 по 05.08 у касу щодня надходив виторг у сумі 150 грн.; з 06.08 по 13.08 у касу щодня надходив виторг у сумі 175 грн. Фактично було встановлено, що за даний період виторг склав 3000 грн.;

а) 850 грн.;

б) 1700 грн.;

в) 4250грн.;

г) 2125 грн.

12 Який документ підтверджує суму коштів у дорозі:

а) квитанція поштового відділення зв'язку;

б) копія супровідної відомості про здачу виторгу інкасатору банку;

в) квитанція Ощадбанку;

г) усі відповіді вірні?

13 Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на:

а) головного бухгалтера;

б) касира;

в) керівника підприємства;

г) усі відповіді вірні.

14. Здача наявних коштів в касу банка для зарахування на поточний рахунок підприємства відображається проведенням:

а)Д301 К311;

б) Д 372 К301

в)Д311 К301

г)Д311 К372
15. Одержання передоплати за оренду приміщення в касу підприємства оформляється проведенням:

а)Д 681 К 301

б)Д 301 К 681 в)Д371 К301

г) Д 301 К37116. Одержання по чеку коштів з поточного рахунка підприємства на господарські потреби оформляється проведенням:

а)Д372 К311;

б) Д 301 К 372

в)Д301 К311

г)Д311 К301.

17. Виплата заробітної плати з наявного виторгу, що надійшов в касу підприємства, оформляється проведенням:
а)Д301 К661;

б)Д 661 К 361

в)Д 661 К 631

г) Д 661 К301


18. При перевірці дотримання Порядку ведення касових операцій складається акт у кількості:

а) 2 екземпляри;

б) 3 екземпляри;

в) 4 екземпляри;

г) у необхідній кількості.

19. Касові операції перевіряються:

а) наскрізним способом;

б) вибірковим способом;

в) суцільним способом;

г) комбінованим способом.

20 Джерелом інформації при ревізії коштів є:

а) інвентарні картки;

б) корінці чеків використаних чекових книжок;

в) договори постачань;

г) розрахункові відомості.

21. Інвентаризацію касової готівки рекомендується проводити:

а) не рідше одного разу в квартал;

б) не рідше трьох разів за шість місяців;

в) не рідше одного разу на місяць;

г) раз на рік.

22. Паперові гроші і монети перераховують:

а) групуючи по номінальній вартості від меншої до більшої;

б)групуючи по номінальній вартості від більшої до меншої;

в) не звертаючи уваги на номінальну вартість, усі підряд;

г) звертаючи увагу на кінцевий результат.

23 Інвентаризація коштів у бюджетній установі варто проводити:

а) не менш одного разу в три роки;

б) не менш одного разу на рік;

в) не менш одного разу в квартал;

г) не менш одного разу на місяць.

24. За понаднормові грошові витрати керівник підприємства несе:

а) дисциплінарну відповідальність;

б) повну матеріальну відповідальність;

в) кримінальну відповідальність;

г) обмежену матеріальну відповідальність.

Тема 6: . Фінансово-господарський контроль і ревізія використання основних засобів та нематеріальних активів.

Ревізія і контроль озброєності підприємства основними засобами, їх збереження . особливості інвентаризації основних засобів. Контроль і ревізія руху та використання основних засобів. Контроль і ревізія нарахування амортизації відрахувань ізносу основних засобів. Контроль і ревізія ремонту основних засобів. Контроль і ревізія з нематеріальними активами.Теми рефератів

 1. Завдання і джерела ревізії основних засобів.

 2. Ревізія дотримання умов збереження основних засобів.

 3. Ревізія операцій по руху основних засобів.

 4. Ревізія нарахування амортизації і зносу основних засобів.

 5. Ревізія ремонту основних засобів.

 6. Особливості ревізії операцій з нематеріальними активами.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

 1. Які основні завдання ревізії основних засобів?

 2. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання відображення інформації про основні засоби в бухгалтерському обліку та звітності?

 3. У чому суть методології проведення ревізії надходження основних засобів?

 4. Назвіть методичні прийоми перевірки правельності оприбуткування основних засобів?

 5. Який порядок проведення ревізії вибуття основних засобів?

 6. Якими документами оформляється списання (вибуття) основних засобів?

 7. Розкрийте способи документальної ревізії операцій з нематеіальними активами?

 8. Які помилки найчастіше трапляються під час нарахування амортизації?

 9. Який порядок здійснення ревізії ремонту основних засобів?
  які особливості проведення ревізії операцій з нематеріальними активами?

Завдання для самостійного рішення

Завдання 6.1.

Умова. Основні засоби, що надійшли ДП "МайстерАвтоДор"і оприбутковуються на підставі первинних документів (рахунків постачальників, накладних). По окремих з них відсутні акти приймання-передачі] основних засобів (типової форми 03-1).

Необхідно: виявити недоліки документального оформлення оприбуткування основних засобів.


Завдання 6.2.

Умова. Витрати, пов'язані з придбанням, доставкою і встановленням основних засобів, бухгалтерія систематично відносить на рахунок адміністративних витрат. За період, що ревізується, такі витрати складали 6500 грн.

Необхідно: встановити правильність дій бухгалтерії, вказати дії ревізора.
Завдання 6.3.

Умова. Норми матеріальних і трудових затрат на поточний і капітальний ремонт основних засобів в ряді випадків не дотримувались, а в результаті допускались перевитрати засобів в порівнянні із затвердженими в кошторисі. Крім цього, згідно первинних документів виявлено, що у серпні 20__р. затрати на капітальний ремонт будівель і споруд в сумі 250 000 грн, яка перевищувала 10 % від сукупної балансової вартості груп основних засобів на початок звітного року, списано на витрати підприємства.

Необхідно: виявити конкретних винуватців; відновити здійснені записи на рахунках бухгалтерського обліку; вказати дії ревізора.
Завдання 6.4.

Умова. Внаслідок передчасного зносу з балансу підприємства списано два комп'ютери, первісна вартість кожного з яких — 4050 грн По одному комп'ютеру нарахована амортизацію в сумі 3540 грн, а по іншому- 3600 грн. В акті на ліквідацію комп'ютерів не вказані причини їх списання. Списання відображено такими записами:

Дт 131 "Знос основних засобів"

Кт 104 "Машини та обладнання" — 8100 грн.Необхідно: визначити правильність документального оформлення наведеної господарської операції; встановити повноту і достовірність записів на рахунках бухгалтерського обліку; вказати дії ревізора.
Завдання 6.5.

Умова. Інвентаризаційною комісією була виявлена недостача трансформатора електричного (група 2) та комп'ютера "А5и$" моделі К50Н (група 3). Первісна вартість трансформатора складає 14000 грн,знос -70 %, а комп'ютера відповідно — 12 000 грн та 15%. Індекс інфляції—1. Фактична вартість придбання нового трансформатора та комп'ютера (витрати на доставку) становить 300 грн.

Необхідно: визначити розмір відшкодування і скласти відповідні бухгалтерські проведення, якщо:

а) збитки віднесені на матеріально відповідальну особу;

б) винну особу не встановлено.

Тестові завдання

Відповісти на тестові питання:

1. У ході ревізії основних засобів перевіряють:

а) забезпечення контролю за наявністю і збереженням готівки;

б) документальне оформлення операцій з товарно-матеріальними цінностями;

в) нарахування і відображення в обліку амортизації; ' г) відображення в обліку переоцінки запасів.


2. Інформаційна база, використовувана під час перевірки основних засобів, містить:

а) податкові накладні;

б) звіт про фінансові результати;

в) акт здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів;

г) лімітно-забірні картки.
3. Перевірка правильності оцінки основних засобів може здійснюватись:

а) за допомогою зустрічної перевірки;

б) суцільним та вибірковим методами;

в) суцільним методом (при невеликій кількості об'єктів);

г) вибірковим методом.

4. При проведенні ревізії операцій з основними засобами слід керуватися:

а) П(С)БО 7;

б) П(С)БО 8;

в) П(С)БО 9;

г) П(С)БО 10.
5. Ревізія основних засобів починається з:

а) перевірки законності операцій з основними засобами;

б) перевірки правильності проведення переоцінки основних засобів;

в) перевірки дотримання умов збереження;

г) виявлення невикористовуваного обладнання.
6. Перевірка правильності оцінки основних засобів може бути:

а) повною і частковою;

б) суцільною і вибірковою;

в) документальною і фактичною;

г) плановою і позаплановою.
7. Підприємство не може здійснювати переоцінку:

а) біологічних активів;

б) земельних ділянок;

в) машин та обладнання;

г) багаторічних насаджень.
8. У разі виведення з експлуатації окремого об'єкта основних фондів групи 1 балансова вартість такого, об'єкта для цілей амортизації прирівнюється до:

а) залишкової вартості;

б) ринкової вартості;

в) ліквідаційної вартості;

г) прирівнюється до нульового значення.
9. При ревізії надходження основних засобів слід провести:

а) тематичну перевірку первинних документів;

б) превентивну перевірку первинних документів;

в) вибіркову перевірку первинних документів;

г) оглядову перевірку первинних документів.
10. Завершується ревізія операцій з основними засобами:

а) перевіркою операцій з передачі в оренду;

б) перевіркою нарахування амортизації;

б) перевіркою своєчасності освоєння виробничих потужностей.

в) перевіркою виконання показників ефективності обладнаннямПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал