Методичні вказівки для проведення практичних заннять з дисципліни «Контроль І ревізія»Сторінка2/6
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.54 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
Тема 2: Нормативно-законодавча база з ревізії і контролю виробничо-господарської, фінансової та комерційної діяльності

Організація контрольно-ревізійної роботи на підприємстві відповідно до діючого законодавства України. Права та обов’язки ревізорів. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» Інструкція про проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно – ревізійної служби в Україні.Теми рефератів

 1. Соціальні органи фінансового контролю.

 2. Муніципальний контроль і його характеристика.

 3. Незалежний контроль і його характеристика.

 4. Контроль власника, його суть і застосування.

 5. Ревізія як форма економічного контролю.

 6. Предмет і метод фінансово-господарського контролю.

 7. Нормативно- правові документи, які регулюють діяльність державної контрольно-ревізійної служби.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

 1. У чому полягає суть контрольно-ревізійної роботи?

 2. Які основні форми контрольно-ревізійної роботи?

 3. Визначіть відмінності між ревізією і перевіркою?

 4. Назвіть основні завдання контрольно-ревізійної служби?

 5. У яких випадках проводять позапланові ревізії?

 6. Які види ревізії виділяють за повнотою перевірки господрських операцій?

 7. Яким нормативними документами слід керуватися при плануванні контрольно-ревізійної роботи?

 8. Назвіть права і обовязки ревізорів?

 9. Які види відповідальності можуть бути застосовані до ревізора?

Завдання для самостійного рішення

Завдання 2.1

Необхідно привести основні стадії, з яких складається процес ревізії; розташувати в логічній послідовності процедури проведення ревізії.Дані для виконання Процедури проведення ревізії:

 1. Оцінка і первинне ознайомлення з системою обліку;

 2. Узагальнення результатів ревізії і складання акта ревізії;

 3. Вивчення характеру діяльності об'єкта перевірки;

4) Перевірка операцій і правильності складання документів;

 1. Призначення відповідальних осіб;

 2. Підготовка до проведення перевірки;

 3. Первинний огляд.

Завдання 2.2

Необхідно проаналізувати і зробити висновки, чи всі дії зроблені головним бухгалтером, щоб упевнитися в законності проведення ревізії і повноважених осіб, що перевіряють.Дані для виконання

На ВАТ «Рубін» прибула ревізійна комісія. Голови правління в цей момент на місці не було. Головний бухгалтер здивувався візитові, тому що протягом кварталу підприємство вже перевірялося ДКРС і податковою міліцією. У ході цих ревізій (перевірок) не було виявлено порушень і зловживань. Маючи певний досвід, головний бухгалтер перевірив особисті службові посвідчення, довідався про характер перевірки (планова або позапланова) і негайно подзвонив в орган, що направив контролерів для перевірки їх повноважень.Завдання 2.3

Необхідно з нижче наведеного списку матеріалів ревізії вибрати ті, котрі повинні входити в акт ревізії підприємства, навести їх характеристику.Дані для виконання:

 1. Пропозиції ревізора.

 2. Інвентаризаційні відомості.

 3. Висновки ревізора.

 4. Схеми експериментів.

 5. Основна частина.

 6. Висновок за фактами заперечень посадових і матеріально відповідальних осіб.

 7. Додатки до акту ревізії.

 8. Ревізорські розрахунки.

 9. Програмна частина.

 1. Виписки з документів.

 2. Загальна частина.

 3. Письмові пояснення посадових і матеріально відповідальних осіб.

 4. Однорідні описи.


Завдання 2.4.

Необхідно пов'язати поняття з їх визначенням (поставити поруч з номером поняття відповідну букву визначення).Дані для виконання Поняття:

 1. Обстеження.

 2. Контрольне придбання.

 3. Контрольний обмір виконання робіт.

 4. Перевірка фактів заключної операції.

 5. Контрольний запуск сировини і матеріалів.

 6. Лабораторний аналіз якості товарів, сировини, матеріалів і готової продукції.

 7. Експертна оцінка.

 8. Перевірка дотримання трудової дисципліни.

9) Перевірка виконання прийнятих рішень.
Визначення:

а) Проводиться безпосередньо на об'єкті з залученням фахівців будівельних організацій або банків, що фінансують дані роботи.

б) Полягає у виявленні необхідних показників якості певних об'єктів контролю шляхом відповідного (фізичного, хімічного або біологічного) аналізу в лабораторних умовах.

в) Полягає в перевірці виконання операцій не за усього технологічного циклу, а на заключній стадії.

г) Безпосереднє вивчення певних об'єктів підприємства, що ревізується.

д) Потенційно дозволяє визначити правильність і законність відпустки товарів покупцям, розрахунків з ними в умовах безпосереднього здійснення зазначених господарських операцій.

е) Експеримент, що проводиться з метою визначення достовірності чинних норм і нормативів витрати сировини і матеріалів на виробництво продукції або обсягів будівельно-
монтажних робіт.

ж) Вивчення й аналіз дотримання виконавчої дисципліни,


и) Дослідження документів або господарських операцій фахівцями різних галузей знань з доручення ревізора, за результатами якого складається аргументований висновок з повними і конкретними відповідями на питання, що були поставлені ревізором

к) Проведення контролю безпосередньо на виробничих місцях шляхом вибіркового спостереження, хронометражу і фотографії робочого дня.


Завдання 2.5.

Необхідно прочитати приведений нижче перелік об'єктів; вибрати з них ті, що належать до об'єктів ревізії; дати їх характеристику.Дані для виконання Об'єкти контролю:

1) Наявність і рух необоротних активів, включаючи природні ресурси як частину національного багатства, що перебуває в користуванні підприємства.

2) Придбання (заготівля) засобів виробництва, необхідних для створення суспільного продукту.

3) Витрата основних засобів, тобто частина зносу в процесі створення суспільного продукту. 1. Норми праці та норми споживання.

 2. Виконання трудового законодавства. 1. Наявність і рух виготовленого суспільного продукту та пов'язані з ним грошові, розрахункові та кредитні операції.

 2. Джерела формування активів, їхнє цільове призначення і використання (власні і залучені джерела, фінансові результати, отримані в результаті господарювання).

 3. Виконання чинних на підприємстві Статуту, інших установчих документів і внутрішніх актів.

Тестові завдання

Відповісти на тестові питання

1. Ревізори складають проміжні акти в процесі ревізії при виявленні фактів, які:

а) не можуть бути підтверджені письмовими документами або вимагають негайного оформлення;

б) стосуються окремого розділу діяльності ревізорів;

в) підвищують доказову силу основного акта ревізії;

г) стосуються інвентаризації готівки в касі, стану складського господарства і схоронності цінностей, обстеження підприємства та його підрозділів.

2. Попереджати про проведення планової перевірки КРУ зобов'язано:

а) не пізніше чим за 5 днів;

б) не пізніше чим за 10 днів;

в) не пізніше чим за 15 днів і тільки СПД;

г) не повинні.

3. Термін проведення ревізії на підприємстві не може перевищувати:

а) 15 днів;

б) 20 днів;

в) 30днів;

г) 60 днів.

4. Термін ревізії може бути продовжений у випадку, якщо:

а) річний сукупний дохід СПД дорівнює і перевищує 20 млн. грн.;

б) ревізія (перевірка) проводиться за дорученням правоохоронних органів;

в) за особливої складності в проведенні ревізії;

г) всі відповіді правильні.

5. З ініціативи контрольно-ревізійної служби планова ревізія проводиться:

а) не частіше одного разу на рік;

б) на розсуд КРУ;

в) кожен квартал;

г) раз у півріччя.

6. Результати ревізії оформляються:

а) довідкою з підписом керівника ревізійної групи, керівника підприємства;

б) актом з підписом керівника ревізійної групи і головного бухгалтера;

в) протоколом з підписом головного бухгалтера, керівника підприємства, ревізора;

г) актом з підписом керівника ревізійної групи, керівника і головного бухгалтера підприємства.

7. Акт ревізії повинен бути підписаний представниками підприємства не пізніше:

а) 10 робочих днів з дня вручення;

б) 3 робочих днів з дня вручення;

в) 5 робочих днів з дня вручення;

г) термін законодавчо не встановлений.

8. Ревізія проводиться за наявності:

а) розпорядчого документа;

б) документа, що свідчить про посадову особу ДКРС;

в) доручення правоохоронних органів;

г) документально зареєстрованого факту порушення закону, інструкції і т.д.

9. Ревізії за порядком призначення бувають:

а) повні, часткові, тематичні;

б) суцільні, вибіркові, комбіновані;

в) планові і позапланові;

г) первинні, повторні, додаткові.

10. У залежності від відомчої приналежності ревізії поділяються на:

а) внутрішні й зовнішні;

б) відомчі, позавідомчі, змішані;

в) обов'язкові і статутні;

г) колективні й індивідуальні.

11.3а способом проведення ревізії поділяються на:

а) первинні, повторні і додаткові;

б) планові і позапланові;

в) суцільні, вибіркові і комбіновані;

г) тематичні, повні і часткові.

12. Який документ складається в тих випадках, коли ревізор не згідний із запереченнями посадових осіб, які надали пояснення:

а) акт;


б) висновок;

в) письмове повідомлення;

г) скарга на рішення за матеріалами ревізії?

13. Комплексну ревізію від не комплексної можна відрізнити за:

а) складом фахівців;

б) обсягом ревізійних питань;

в) характером проведення ревізії;

г) обсягом об'єктів ревізії.

14. Під час ревізії вивчаються питання:
а) передбачені програмою;

б) поставлені керівником підприємства, що ревізується;

в) сформульовані ревізором в ході проведення обстеження підприємства;

г) ті, що залишилися не розглянутими попередньою ревізією.15. У недержавному секторі економіки завдання ревізії визначається:

а) керівником підприємства, що ревізується;

б) органом, що доручив проведення ревізії;

в) безпосередньо ревізором;

г) трудовим колективом.

16. Задачі ревізії полягають у перевірці на основі:

а) задокументованої обліково-економічної інформації певного кола питань, що контролюються в обов'язковому порядку;

б) даних певних документів, облікових регістрів і фінансової звітності;

в) даних підприємства, що ревізується, та інших юридичних осіб, які з ним працюють, документів з метою виявлення законності господарських операцій;

г) задокументованої планової та обліково-економічної інформації господарських процесів і подій, що викликають сумнів у ревізора.

17. План ревізії — це:

а) документ, у якому вказується перелік контрольно-ревізійних робіт, які необхідно виконати, кількість часу, спосіб ревізії, дата початку і закінчення конкретної роботи та виконавці;

б) перелік питань, сформульованих відповідно до програми;

в) сума штрафів, яку необхідно внести підприємству до бюджету;

г) документ, в якому визначена послідовність проведення ревізії діяльності структурних підрозділів підприємства.
18. Поточний план контрольно-ревізійної роботи складається на:

а) термін, що залишився до кінця поточного року;

б) наступний календарний рік;

в) п'ять років;

г) шість місяців.

19. Вивчення нормативних актів з питань ревізії здійснюється ревізором:

а) при підготовці матеріалів ревізії;

б) в ході реалізації матеріалів ревізії;

в) при підготовці до проведення ревізії;

г) під час проведення ревізії.

20. Обстеження підприємства, що ревізується, і його підрозділів проводиться:

а) ревізором;

б) ревізором і керівником підприємства;

в) ревізором і керівником підрозділів;

г) ревізором, керівником, головним бухгалтером і фахівцями підприємства.

21. Нетоварні документи — це:

а) документи, реквізити і зміст яких відповідає дійсності;

б) документи, якими оформлені операції з руху грошових коштів, що у дійсності не відбулися;

в) документи, якими оформлений рух товарно-матеріальних цінностей у той час, коли в дійсності вони не надходили, використані на інші цілі або взагалі


залишилися без руху;

г) документи, що не відповідають чинним вимогам і положенням про документи і записи в бухгалтерському обліку.22. Ревізорам дозволено вилучати документи:

а) тільки з дозволу керівника і головного бухгалтера підприємства;

б) без узгодження з керівництвом підприємства;

в) у тих випадках, коли збереження їх на підприємстві не гарантується;

г) які складають державну таємницю.
23. Зіставленням називається:

а) виявлення загальних і відмітних фактів, що відображені в економічній інформації й облікових регістрах;

б) вивчення фактів господарського життя і виявлення правопорушень;

в) виявлення та усунення фактів безгосподарності і безвідповідальності, виявлення резервів матеріальних ресурсів, застосування методів з їх використання;

г) правильної відповіді не запропоновано.

24. Доброякісним документом називається:

а) документ, на основі якого надаються певні права;

б) первинний документ, що відповідає чинному законодавству, вимогам і положенням про документи і записи в бухгалтерському обліку;

в) документ, що відображає господарську операцію в спотвореному вигляді;

г) документ, що підписаний головним бухгалтером.

25. Процедура вилучення документів здійснюється на основі:

а) наказу про вилучення документів;

б) постанови про проведення вилучення документів;

в) за вимогою ревізора;

г) за вимогою всіх контролюючих органів.

26. При вилученні документів складається:

а) протокол вилучення документів, опис оригіналів документів, які вилучені зі справ;

б) наказ про вилучення документів;

в) письмове підтвердження працівників контрольного


органу;

г) акт вилучення документів.27. На які види поділяються недоброякісні документи:

а) з частковою і повною підробкою;

б) нетоварні та негрошові;

в) інтелектуальної і матеріальної підробки;

г) законні й незаконні.
28. До якого виду підробок відносять нетоварну:

а) інтелектуальна;

б) матеріальна;

в) посадова;

г) правильної відповіді не запропоновано?

29. Документ, реквізити якого не відповідають дійсності:

а) доброякісний;

б) недоброякісний;

в) нетоварний;

г) правильної відповіді не запропоновано.

30. Матеріальна підробка — це:

а) документ, правильно оформлений з формальної сторони, але який відображає неправдиві дані;

б) заміна змісту документа шляхом підчищень, виправлень, підписок;

в) оформлення операції руху грошових коштів, що у


дійсності не відбулись;

г) правильної відповіді не запропоновано.Тема 3: Методика проведення ревізії і послідовність контрольно-ревізійного

процесу

Організація і підготовка до проведення ревізії. Етапи ревізійного процесу. Документальне оформлення результатів ревізії. Прийняття рішень за матеріалами проведеної ревізії. Контроль виконання рішень за матеріалами ревізії.Теми рефератів

 1. . Методика складання плану ревізії.

 2. Права , обвязки і відповідальність ревізорів.

 3. Етапи ревізійного процессу.

 4. Прийняття рішень за матеріалами ревізії.

 5. Документальне офрмлення результатів ревізії протягом ревізійного процессу.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

 1. Назвіть етапи ревізійного процессу?

 2. Визначіть дії ревізора на першомуетапі ревізійного процессу?

 3. Назвіть складові робочого плану ревізора?

 4. Чим відрізняється программа ревізії від робочого плану ревізора?

 5. Яка планова тривалість ревізії?

 6. У чому полягає зустрічна перевірка?

 7. Назвіть види документальної перевірки?

 8. Яким підсумковим документом оформляється ревізія?

Завдання для самостійного рішення

Завдання 3.1

Необхідно виявити порушення, застосувати за необхідності штрафні санкції. Скласти акт інвентаризації наявних коштів за встановленою формою.Дані для виконання

Інвентаризація центральної каси проведена на 2 січня поточного року комісією в складі ревізора, головного бухгалтера, касира. Залишок за даними касової книги на початок дня проведення інвентаризації склав 9300 грн.

Інвентаризацією встановлено, що в касі на день перевірки було в наявності: готівки — 1200 грн., грошових документів — 4112 грн.

На виплату заробітної плати за другу половину грудня попереднього року в касі було дві відомості: № 3 на загальну суму 18000 грн., за якою виплачено 17500 грн., і № 4 на 75000 грн., по якій виплачено 70400 грн. На відомостях відсутнє письмове розпорядження керівника і головного бухгалтера про те, у який термін касиру доручається здійснити виплату заробітної плати. На титульних аркушах відомостей касиром не зроблені записи, скільки виплачено грошей і яка сума заробітної плати депонована.

Під час інвентаризації готівки і грошових документів у касі інвентаризаційна комісія виявила розписку комерційного агента від 18 жовтня минулого року в одержанні в касі 300 грн. на термін до 20 січня поточного року. Підписи керівника і головного бухгалтера, які дозволяють таку видачу на розписці відсутні.

Завдання 3.2

Необхідно виявити порушення, вказати, як правильно було б здійснити дану операцію, застосувати за необхідності штрафні санкції.Дані для виконання

Ревізор при перевірці операцій з підзвітними сумами з'ясував, що за чеком БК № 335986 від 20 листопада поточного року, виписаного на пред'явника і підписаного керівником організації і головним бухгалтером, отримано з відділення банку на господарські потреби 350 грн. Гроші до головної каси не надійшли й у касовій книзі не оприбутковані. На корінці чека є підпис директора з загальних питань про одержання чека, за яким банк видав 350 грн. пред'явникові.

У наданому авансовому звіті директора з загальних питань зазначено одержання в підзвіт з банку 350 грн., що витрачені на відрядження. До авансового звіту директор додав посвідчення про відрядження та інші документи на здійснення витрат в сумі 350 грн., у тому числі на залізничні квитки в місто, куди він був спрямований для участі в оптовому ярмарку, у сумі 72 грн. Головний бухгалтер на основі документів склав такі проведення з даної операції:


 1. одержання грошей з банку директором для господарських потреб в сумі 350 грн — Д 301 К 311;

 2. видано кошти в підзвіт — Д 372 К 301;

 3. витрачено підзвітною особою на господарські потреби в сумі 350 грн. — Д 23 К 372.

Ревізор розцінив даний випадок як невиконання облікової методології.
Завдання 3.3

Необхідно скласти акт інвентаризації наявних коштів за установленою формою.Дані для виконання

Під час проведення перевірки 10 лютого була здійснена інвентаризація головної каси торговельного підприємства. Старший касир пред'явив комісії готівку — 12500 грн. За даними касового звіту залишок на кінець дня склав — 556 грн., прибутковий касовий ордер № 151 від 10 лютого на суму виторгу операційної каси № 1 — 30000 грн., прибутковий касовий ордер № 152 на суму виторгу від операційної каси № 2 — 27000 грн., видатковий касовий ордер № 137 від 10 лютого на зданий в банк виторг — 44800 грн.

У пояснювальній записці старший касир вказав, що з каси були видані кошти в рахунок майбутньої заробітної плати: Ткаченко Т.О. (продавець) — 250 грн.; Бойко Б.О. (вантажник) — 40 грн.; Кучеренко К.О. (прибиральниця) — 10 грн.

Згідно пояснення касира зазначені суми будуть внесені в касу в день виплати заробітної плати.Завдання 3.4

Необхідно визначити, чи правомірні дії касира і головного бухгалтера в даній ситуації, обґрунтувати свою точку зору. Застосувати за необхідності штрафні санкції.Дані для виконання

Перевіряючи повноту і своєчасність оприбуткування в касі коштів, отриманих з поточного рахунка в банку, ревізор виявив, що касир по чеку № 073226 16 червня одержав 80000 грн. на виплату заробітної плати працівникам, а оприбуткував їх 20 червня. Він же одержав у банку 16 жовтня на відрядження 20000 грн., а оприбуткував їх 18 жовтня.

Касир і головний бухгалтер пояснили, що несвоєчасність оприбуткування коштів допущена з вини установи банку, що не видала вчасно кошти на відрядження. Тому в першому випадку кошти, що були отримані на виплату заробітної плати, були частково витрачені на відрядження, а в іншому випадку, навпаки: кошти, що були призначені для відряджень, були використані для виплати заробітної плати.
Завдання 3.5

Необхідно скласти акт перевірки наявності коштів у касі за встановленою формою і визначити результати.Дані для виконання

При ревізії головної каси 20 лютого касир пред'явив ревізору готівку купюрами по: • 100 грн. 2 шт.; -50 грн. 8 шт.; -20 грн. 20 шт.;

 • 10 грн. 25 шт.; • 5 грн. 15 шт.;

 • 2 грн. 10 шт.;

 • 1 грн. 25 шт. Розмінна монета — 5 грн.

Також надано звіт із залишками на 20.02 — 35 грн., прибутковий касовий ордер за 20.02 на суму 2886,5 грн., видаткові касові ордери на загальну суму 291,5 грн.

Завдання 3.6

Необхідно встановити, чи порушено законодавство і ким допущені ці порушення; скласти акт інвентаризації каси за встановленою формою; визначити результат інвентаризації касової готівки; визначити штрафні санкції.Дані для виконання

 1. 05.07 касир надав ревізорові розписку, в якій вказав, що в касі зберігаються гроші в сумі 70 грн., що належать профспілковому комітету, а також його особисті гроші в сумі 60 грн. Відразу касир пояснив, що одночасно виконує обов'язки скарбника робочого колективу.

 2. Касир склав звіт про касу за станом на 05.07, в якому визначив залишок коштів на момент інвентаризації в сумі 15120 грн. Інвентаризаційній комісії у складі ревізора КРУ, головного бухгалтера підприємства були пред'явлені грошові знаки такими купюрами по: • 100 грн 40 купюр;

 • 50 грн. 100 купюр;

 • 20 грн. 200 купюр;

 • 10 грн. 200 купюр;

 • 5 грн. 10 купюр; -2 грн. 110 купюр;

 • 1 грн. 90 купюр; розмінної монети на 4,5 грн.

Крім того, були пред'явлені поштові й гербові марки на 1,20 грн.

Тестові завдання

Відповісти на тестові питання:

1. Сума розрахунку готівкою одного підприємства з іншим не повинна перевищувати:

а) 10000 грн. протягом одного тижня по одному або всіх платіжних документах;

б) 4000 грн. протягом одного дня по всіх платіжних документах;

в) 10000 грн. протягом одного дня по одному або всіх платіжних документах;

г) 3000 грн. протягом одного дня по одному або всіх платіжних документах.
2. Ревізор встановлює стан платіжної дисципліни на підприємстві, перевіряючи платіжні доручення, що використовуються при:

а) перерахуванні сум постачальникам, підрядчикам і іншим кредиторам;

б) одержанні грошей у касу;
в)виставленні акредитива;
г) виплаті заробітної плати.

3. Ревізор повинен перевірити, чи правильно видана з каси в підзвіт завідуючому господарством підприємства готівка на придбання МШП:

а)Д30 К37

б)Д37 К30

в)Д22 К37

г)Д22 К30.

4. Надлишок коштів у касі відображається таким первинним документом:

а) прибутковим касовим ордером;

б) видатковим касовим ордером;

в) авансовим звітом;

г) дорученням.

5. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні поширюється на:

а) усіх юридичних і фізичних осіб;

б) фізичних осіб;

в) юридичних осіб, крім банків, підприємств зв'язку і


фізичних осіб;

г) юридичних осіб.


6. Якому підприємству, установі або організації ліміт каси встановлюється банком:

а) агрофірмі;

б) ломбарду;

в) казино;

г) кондитерській фабриці?
7. У який термін працівник, що повернувся з відрядження, повинен відзвітуватися:

а) 3 робочі дні;

б) 1 робочий день;

в) 10 робочих днів;

г) до наступної видачі підзвітних сум?

8. Зарахування виторгу на валютний рахунок ЗАТ «Роксолана» відображається проведенням:

а)Д314 К362;

б)Д312 К362;

в)Д312 К632;

г)Д362 К314.
9. Надходження в касу валютних коштів для видачі підзвіт відображається проведенням:

а)Д301 К312 б)Д301 К311 в)Д302 К312

г)Д372 К 302.

10. У випадку зміни матеріально відповідальної особи, акт інвентаризації наявних коштів складається в:

а) 2 екземплярах;

б) 3 екземплярах;

в) 4 екземплярах;

г) за розсудом керівництва підприємства.
11. Кількість підприємств, з якими здійснюються розрахунки готівкою протягом дня не має перевищувати:

а) 10;


б) 15;

в) встановлюється в залежності від ліміту залишку готівки в касі підприємства;

г) не обмежується.

12. У який термін підприємство, що розташоване в населеному пункті, де є установа банку, зобов'язано здавати наявний виторг:

а) на наступний робочий день;

б) протягом наступних 3 робочих днів;

в) у день надходження виторгу;

г) не рідше ніж 1 раз у 5 днів.

13. У який термін підприємство, що розташоване в населеному пункті, де немає установи банку, але є відділення поштового зв'язку, зобов'язано здавати наявний виторг:

а) на наступний робочий день;

б) протягом наступних 3 робочих днів;

в) у день надходження виторгу;

г) не рідше ніж 1 раз у 5 днів?

14. У який термін підприємство, що працює у вихідні і святкові дні, зобов'язано здавати наявний виторг:

а) на наступний робочий день;

б) протягом наступних 3 робочих днів;

в) у день надходження виторгу;

г) не рідше ніж 1 раз у 5 днів.

15. Обмеження суми розрахунку готівкою не стосується:

а) малих і середніх підприємств;

б) готівки на розрахунки по комунальних послугах;

в) фізичних осіб, що є суб'єктами підприємницької діяльності;

г) використання коштів, виданих на відрядження.

16. У випадку здійснення підприємством розрахунків готівкою з іншим підприємством понад встановлену граничну суму:

а) кошти в розмірі перевищення зараховуються в дохід підприємства одержувача;

б) на суму в розмірі перевищення накладається штраф у розмірі перевищення;

в) кошти в розмірі перевищення розрахунково додаються до фактичного залишку готівки в касі на кінець дня;

г) застосовується штрафна санкція в розмірі здійсненого розрахунку.

17. Якщо підприємству ліміт каси не встановлений, то наявна готівка в касі на кінець дня:

а) здається в банк у розмірі, визначеному керівництвом підприємства;

б) повинна в повному обсязі здаватися в банк;

в) не здається в банк у період укладання договору на розрахунково-касове обслуговування;

г) у банк здається сума рівна половині готівки, що перебуває в касі?

18. У який термін підзвітна особа повинна відзвітуватися за суму, отриману на господарські потреби:

а) протягом 3 робочих днів;

б) на наступний робочий день;

в) протягом 5 робочих днів;

г) протягом 10 робочих днів?
19. У який термін підзвітна особа повинна відзвітуватися за суму, отриману на закупівлю сільськогосподарської продукції:

а) протягом 3 робочих днів;

б) на наступний робочий день;

в) протягом 5 робочих днів;

г) протягом 10 робочих днів?

20. Скільки днів підприємство може зберігати готівку у своїй касі, отриману для виплат, пов'язаних з оплатою праці:

а) протягом 3 робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку;

б) протягом 5 робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку;

в) протягом 3 робочих днів, починаючи з наступного дня після одержання готівки в банку;

г) протягом 5 робочих днів, починаючи з наступного дня після одержання готівки в банку.

21. Який орган має право застосовувати штрафні санкції за порушення норм з регулювання обігу готівки?

а) орган, що проводить перевірку;

б) органи державного контрольно-ревізійного управління;

в) органи державної податкової служби;

г) місцеві суди?

22. У якому розмірі встановлюється ліміт каси для підприємства, що має наявний виторг із терміном здачі її в банк щодня в день надходження в касу підприємства:

а) у межах середньоденного наявного виторгу,

б) у розмірі, що необхідний підприємству для забезпечення його роботи ранком наступного дня;

в) у розмірі, що залежать від встановлених термінів


здачі виторгу й суми;

г) у межах середньоденної видачі готівки?


23. У якому розмірі встановлюється ліміт каси для підприємства, що має наявний виторг із терміном здачі її наступного дня:

а) у межах середньоденного наявного виторгу;

б) у розмірі, що необхідний підприємству для забезпечення його роботи ранком наступного дня;

в) у розмірі, що залежить від встановлених термінів здачі виторгу й суми;

г) у межах середньоденної видачі готівки?

24. Яке підприємство або організація встановлює ліміт каси самостійно:

а) банк;


б) інвестиційний фонд;

в) вперше створене підприємство;

г) монастир?
25. Якому підприємству ліміт каси не встановлюється:

а) вперше створене підприємство;

б) кредитний союз;

в) підприємець;

г) довірче товариство?

26. Першим етапом ревізії касових операцій є:

а) перевірка дотримання Порядку ведення касових операцій;

б) раптова інвентаризація каси;

в) документальна перевірка оприбуткування готівки в касу;

г) зустрічна перевірка за рахунком ЗО.
27. Який вид витрат на відрядження не підтверджується документально:

а) побутові послуги місця проживання (чищення одягу);

б) добові;

в) користування постільними речами в потягу;

г) проїзд у суспільному транспорті до місця призначення?

28. Обмеження суми розрахунку готівкою не стосується розрахунків:

а) при закупівлі сільськогосподарської продукції;

б) з фізичними особами;

в) з Пенсійним Фондом;

г) усі відповіді правильні.

29. Максимальний термін відрядження в межах України складає:

а) ЗО робочих днів;

б) ЗО календарних днів;

в) 60 робочих днів;

г) 60 календарних днів.

30. Максимальний термін відрядження за кордон складає:

а) 30 робочих днів;

б) 30 календарних днів;

в) 60 робочих днів;

г) 60 календарних днів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал