Методичні рекомендації з тематичним плануванням до вивчення навчальних предметів у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів для розумовоСторінка4/7
Дата конвертації16.01.2017
Розмір1.27 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7


В.А.Гуріч, Л.В.Кузьменко

Методичні рекомендації до вивчення предмету „Фізична культура”

у 5 – 6-х класах загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей

Фізичне виховання є важливою ланкою у становленні національної школи, невід’ємною частиною всієї системи навчально-виховної роботи.

Шкільний курс “Фізична культура” в допоміжній школі має свою специфіку, зумовлену затримкою фізичного розвитку учнів, викликаною органічним ураженням центральної нервової системи. Зниження тонусу кори головного мозку веде до посилення пізньотонічних рефлексів, що утруднює розвиток основних рухових дій, призводить до нерівномірного розподілу сили м’язів, викликає скованість у рухах і статичних позах. Наявні порушення серцево-судинної, дихальної, вегетативної та ендокринної систем. У дітей спостерігається аритмія, порушення частоти, глибини і ритму дихання, відсутність узгодженості дихального акту з руховими діями, а також відставання в рості відносно вікової норми, непропорційна будова тіла, різні відхилення в поставі. Слід урахувати, що ці вади особливо виявляються під час виконання складних рухів, де вимагається точне дозування м’язових зусиль, перехресна координація рухів, словесна регуляція рухів.

Разом з цим серед учнів допоміжних шкіл є діти з добре розвиненою моторикою, що зумовлює необхідність диференційованого та індивідуального підходу у навчанні.

Виходячи з вищеназваного, учитель фізкультури повинен добре знати всі дані лікарських оглядів, проводити роботу в контакті з лікарем школи, знати стан здоров’я учнів на кожному уроці. Усі заняття фахівець повинен проводити з урахуванням структури дефекту школярів, із знанням усіх їхніх можливостей і недоліків.

Велике значення має індивідуальна спроможність учня оволодівати руховими діями, тобто його научуваність рухів. Доведено, що чим більший руховий досвід у школяра, тим швидше він опановує нові дії. Але позитивний ефект спостерігається лише у тому випадку, коли учень свідомо засвоїв руховий досвід, коли він може змінювати рухові навички залежно від умов їх виконання. Щоб допомогти учням здобути такий досвід, учитель повинен контролювати правильність виконання ними вправ.

Фізичне виховання передбачає систему занять фізичними вправами у формі щоденних фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня, трьох уроків фізичної культури на тиждень, позакласної культурно-масової роботи.

Змістом занять з фізичної культури є різні форми фізичного виховання школярів, що передбачає вирішення таких взаємопов’язаних завдань:


  • зміцнення здоров’я, нормалізація розвитку, підвищення працездатності учнів;

  • формування у дітей основи знань з особистої гігієни, правил техніки безпеки під час занять фізичними вправами, ознайомлення із впливом фізичного навантаження та природних факторів загартування на організм;

  • виховання потреби в систематичних заняттях фізичними вправами, прагнення до фізичного вдосконалення, фізичної і психологічної готовності до праці;

  • формування життєво важливих умінь і навичок, застосування їх у різних за складністю умовах;

  • розвиток рухових якостей (сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості та ін.), формування й удосконалення рухових умінь і навичок.

Основною формою фізичного виховання у допоміжній школі є уроки фізичної культури.

Корекційно спрямоване навчання, виховання і розвиток учнів на уроках фізкультури та забезпечення взаємозв’язку уроків та інших форм фізичного виховання досягається шляхом реалізації спеціальних дидактико-методичних положень.

У 5,6 класах спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей заняття з фізичної культури слід планувати за програмою та методичними рекомендаціями для допоміжної школи “Фізична культура”. Підготовчий, 1-10 кл.” Київ “Богдана” 2002 р.

Навчальний матеріал програми складається з таких розділів: “Легка атлетика”, “Гімнастика”, “Лижна підготовка”, “Ігри”. У кожний розділ включені “Теоретичні відомості”, що дає можливість учителю мотивувати оздоровчий вплив фізичних вправ на організм людини, ознайомити учнів з народними традиціями, розвитком фізкультури і спорту в державі, регіоні.

Розділ “Легка атлетика” включає ходіння, біг, стрибки і метання. Заняття легкою атлетикою повинні проводитись з оздоровчо-лікувальною метою, а також розвивати в учнів життєво важливі рухові навички та фізичні якості: гнучкість, спритність, швидкість, витривалість, силу.

До розділу “Гімнастика” включені спеціально підібрані фізичні вправи, які мають оздоровчо-відновлювальний вплив на різні ланки опорно-рухового апарату, м’язові групи і системи, коригують недоліки розвитку.

Розділ “Лижна підготовка” передбачає різні способи пересування та подолання підйомів і спусків на лижах і має цілі прикладного характеру. Заняття проводяться за температури –12º С (для 5, 6 класів) при несильному вітрі, з дозволу лікаря школи. При цьому вчитель повинен приділяти увагу запобіганню травм і нещасних випадків. У разі безсніжної зими розділ “Лижна підготовка” замінюється іншим на розсуд вчителя.

У програмі значне місце відведено спортивним іграм, які формують координацію рухів, сприяють розвитку фізичних якостей. У кожній школі, враховуючи можливості матеріально-технічної бази, вивчається за вибором одна спортивна гра, з іншими – школярі лише ознайомлюються.

Рухливі ігри спрямовані на формування рухових навичок і фізичних якостей дітей, на поліпшення уваги, пам’яті, сприймання просторових і часових орієнтирів, встановлення взаємовідносин в колективі.

Програма підготовлена на основі досвіду роботи кращих вчителів допоміжних шкіл Прикарпаття. У ній використані окремі підходи до викладання предмета із Програми фізичної культури спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції.

У зв’язку з тим, що у тимчасових Типових навчальних планах спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступеня) для дітей, які потребуються корекції фізичного та (або) розумового розвитку (наказ МОН України від 14.05.07 р. №380) збільшилась кількість годин на фізичну культуру з 2-х до 3-х, пропонуємо орієнтовний розподіл годин по темах:

Тематичне планування з предмета „Фізична культура”

для 5-6-х класів

п.п.


Тема

К-сть год

Примітка

5 класІ семестр


( 3 год на тиждень)


1

Легка атлетика


12
Теоретичні відомості


1
Ходьба


8
Біг


32

Футбол


12
Теоретичні відомості


1
Навички та вміння


113

Волейбол


12
Теоретичні відомості


2
Навички та вміння


10
4

Баскетбол

12


Теоретичні відомості


1


Навички та вміння


11


ІІ семестр

(3 год. на тиждень)1

Гімнастика


24
Теоретичні відомості


1


Шикування і перешикування


11


Загальнорозвиваючі і коригуючі вправи


122

Баскетбол


6
Теоретичні відомості


1
Навички та вміння


53

Легка атлетика


13


Теоретичні відомості


1


Стрибки


6

Метання

4
Біг


2
4

Футбол

11
Теоретичні відомості


1
Навички та вміння


10
6 клас


І семестр

(3 год. на тиждень)1

Легка атлетика


10


Теоретичні відомості


1
Ходьба


2
Біг


72

Волейбол


10
Теоретичні відомості


1
Навички та вміння


93

Баскетбол


10
Теоретичні відомості


1
Навички та вміння


9
ІІ семестр


(3 год. на тиждень)

1

Гімнастика


14
Теоретичні відомості


1
Шикування і перешикування


1
Коригуючи вправи


12
2

Волейбол

6


Теоретичні відомості


1


Навички та вміння


5
3

Легка атлетика

10


Теоретичні відомості


1


Ходьба


1Біг

4Стрибки

4
4

Футбол

6


Теоретичні відомості


1


Навички та вміння


5

Л.О.Куненко

Методичні рекомендації до вивчення предмету „Музичне мистецтво”

у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей

Основною метою уроків музики в 5 класі для загальноосвітнього навчального закладу розумово відсталих дітей є ознайомлення їх з різними жанрами і тематикою українського національного мистецтва та з музичними образами національних героїв різних часів; збагатити уявлення дітей про український фольклор.

Головними навчальними завданнями є: навчити дітей любити музику свого народу; розвити інтерес і здатність до сприймання і відтворення доступних образів народних героїв через спів і інсценізацію; опанувати принцип запису елементарної нотації.

Це дає змогу більш цілісно сприймати твори національного мистецтва, активізувати асоціативні зв’язки між подіями, розширити особистий соціальний досвід розумово відсталої дитини.

Народне музичне мистецтво має великий емоційно-художній і корекційно-компенсаторний потенціал, який допоможе дітям краще запам’ятовувати народні пісні, розвити: творчі здібності, уяву, моторику, загальну кінестетичну систему, емоційно-сенсорну сферу.

В залежності від особливостей музично-образного сприймання контингенту дітей вчитель може варіювати тематику занять, використовувати свої теми, підбирати доступні твори і теоретичний матеріал (збільшувати чи зменшувати кількість годин по певній темі, не виходячи за межи загальної кількості годин на півріччя).

Включення доступних видів мистецтв у зміст уроку музики в 5-му класі загальноосвітнього навчального закладу розумово відсталих дітей дає змогу ознайомити учнів з національною художньою культурою. Це допомагає об’єднанню знань з однієї теми по різним видам мистецтва, узагальнює, збагачує уявлення дітей емоційними характеристиками про зміст мистецьких творів.

В 5-му класі продовжується закріплення навичок одноголосного вокально-хорового виконавства, розширюється співацький діапазон, розвиток слуху, відчуття ритму, засобів музичної виразності.


Теоретичний матеріал поповнюється знаннями із елементарного запису нот на нотоносці.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал