Методичні рекомендації з підходів до виконання та оформлення студентських робіт (реферати, курсові проекти І роботи, звіти з практик) для студентів всіх напрямів підготовкиСкачати 306.71 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації08.01.2017
Розмір306.71 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
"Національний гірничий університет"

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з підходів до виконання та оформлення студентських робіт
(реферати, курсові проекти і роботи, звіти з практик)
для студентів всіх напрямів підготовки


Дніпропетровськ
2016

Міністерство освіти і науки України
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ


Кафедра
відновлюваних
джерел енергії
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з підходів до виконання та оформлення студентських робіт
(реферати, курсові проекти і роботи, звіти з практик)
для студентів всіх напрямів підготовким. Дніпропетровськ
2016 р.

2 Методичні рекомендації з підходів до виконання та оформлення студентських робіт (реферати, курсові проекти і роботи, звіти з практик) для студентів всіх напрямів підготовки / Упорядник Д.В. Ципленков. – Дніпропетровськ Державний ВНЗ «НГУ», – 2016. – 36 с.
Упорядник:
Д.В. Ципленков, канд. техн. наук, доцент Затверджено науково-методичною комісією зі спеціальності 7.(8) 05070107 Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії (протокол № 1 від 15.01.2016 р. Методичні вказівки містять вимоги до виконання та оформлення рефератів, пояснювальних записок та графічної частини з курсових проектів та робіт, звітів з проходження практик (навчально-виробничої, виробничої, переддипломної та науково-педагогічної). Рекомендовані для студентів всіх спеціальностей та форм навчання які навчаються на кафедрі відновлюваних джерел енергії Відповідальний за випуск завідувач кафедри відновлювальних джерел енергії д-р техн. наук, проф. Ф.П. Шкрабець.

3

ВСТУП

Виконання рефератів, курсових проектів (робіт, проходження практик, передбачено навчальними планами і відповідними робочими програмами дисциплін. Ці види навчальної роботи дозволяють проявити загальнотеоретичну і спеціальну підготовку, вміння самостійно мислити, навички в систематизації матеріалу і оформленні результатів дослідження. Реферат, курсова робота або проект з дисциплін, звіти по практикам повинні обов'язково включати елементи дослідження вони або містять нові факти і матеріали, або по-новому узагальнюють і інтерпретують вже відомі дані. Тематика робіт, їх змісті об'єкти дослідження визначаються відповідно до специфіки відповідних навчальних дисциплін. При написанні роботи необхідне дотримання загальних вимог до її структури і оформленню. Дані методичні вказівки написані відповідно до вимог чинних державних стандартів

ГОСТ 7.12-93 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів російською мовою. Загальні вимоги та правила ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ГОСТ 2.105-95 "Загальні вимоги до текстових документів ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила, ДСТУ 7093:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання ДСТУ 6095:2009 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікації. Крім того, врахована специфіка навчального процесу.

4

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

Робота (реферат, курсовий проект або робота, звіт по практиці виконуються на ПК. Текст розміщується на одному боці аркуша формату Ах мм, допускається використання аркушів формату Ах, коли це необхідно. Друк тексту здійснюється через 1,5 інтервалу з розрахунку не більше 30 рядків на сторінці. Для текстового редактора MS Word - шрифти Times New
Roman, Arial, розмір шрифту - 14 пт, без нахилу та підкреслення. Текст друкується чорним кольором, однаковим по всій роботі. Всі схеми, рисунки та графіки в тексті також виконуються чорним кольором, крім випадків, коли є необхідність у використанні декількох кольорів (наприклад, при зображенні декількох графіків на одному рисунку або заливці діаграми. Вирівнювання по ширині тексту. Після абзаців не допускається додатковий відступ. Слід дотримуватися розмірів полів ліве - 3 см, праве - 1 см, нижнє
2 см, верхнє - 2 см до номера сторінки.
1.1

Нумерація сторінок
Всі сторінки роботи повинні бути пронумеровані. Номер сторінки ставиться у правому верхньому куті без крапки, нумерація сторінок наскрізна, першою сторінкою є титульний аркуш, другий - завдання на роботу (у разі необхідності) або щоденник практики, третій - змісті т.д. На титульному аркуші номер сторінки не ставиться, хоча і мається на увазі. Інші сторінки нумеруються, утому числі і зайняті рисунками, таблицями та іншим графічним матеріалом.

1.2

Порядок брошуровки роботи
Роботу брошурують в такій послідовності титульний лист завдання на роботу (якщо воно видавалось) або щоденник практики зміст перелік скорочень і умовних позначень вступ основна частина висновки список використаних джерел додатки та пред’являють зшиті скобами або в окремій папці.

5
1.3

Титульний лист
Титульний лист - початковий лист роботи студента, на якому пишеться назва вузу, кафедри, тема роботи, прізвище та ініціали наукового керівника, консультанта і студента, його група (див. додаток А) Титульний лист для рефератів, курсових робіт і звітів з практики оформляється за формою, наведеною в додатках А - А.
1.4

Завдання на роботу
Якщо виконання роботи здійснюється за завданням, виданим керівником, то завдання на спеціальному бланку за підписом керівника розміщується після титульного аркуша. Лист із завданням включається в загальну нумерацію сторінок.
1.5

Зміст
Зміст роботи наводиться на наступній сторінці після завдання. У змісті послідовно перераховуються перелік скорочень і умовних позначень, вступ, найменування всіх розділів (глав, підрозділів (параграфів, пунктів і підпунктів роботи, висновок, список використаних джерел, назви додатків і вказуються номери сторінок, на яких вміщено початок відповідного матеріалу. Розділ роботи не може складатися менше ніж з двох підрозділів. Всі заголовки і підзаголовки повинні бути написані в тій же послідовності і втому же словесному формулюванні, в якому вони наводяться в роботі. При цьому вони нумеруються арабськими цифрами без крапки. Перелік скорочень і умовних позначень, вступ, висновок, список використаних джерелі додатки цифрами не нумеруються. Приклад оформлення змісту реферату наведено в додатку Б.
1.6

Перелік скорочень і умовних позначень
Всі прийняті в роботі малопоширені умовні позначення, символи, одиниці і терміни пояснюють у переліку, який розташовується безпосередньо після змісту на новій сторінці. Незалежно від цього, при першій появі цих елементів у тексті роботи, приводять їх розшифровку. Перелік скорочень дається в алфавітному порядку (див. приклад додаток В.
1.7

Вступ
Вступ – відповідальна частина роботи, своєрідна її візитна картка. Однак повний текст вступу краще написати після закінчення роботи над основною частиною, коли буде точно видно результати реферування і автор цілком володіє вивченими питаннями.

6 Розділ повинен містити постановку проблеми в рамках обраної наукової теми та обґрунтування вибору проблеми, її актуальність, новизна. У вступі дається коротка характеристика розглянутої теми, обґрунтову-
ється її актуальність, особиста зацікавленість автора в її дослідженні, відзначається практична значущість вивчення даного питання, де це може бути використано. Але тут називаються і конкретні завдання, які належить вирішити відповідно до поставленої мети. При їх формулюванні використовуються, наприклад, такі дієслова вивчити, виявити ..., встановити ... і т.п. Дається обґрунтування структури роботи і логіки викладу матеріалу. Обсяг вступу становить приблизно 1-1,5 сторінки (довід загального обсягу роботи. Приклад написання вступу представлений у додатку Г.
1.8

Заголовки
При написанні роботи текст поділяють на окремі частини глави (розділи) і параграфи (підрозділи, що входять до них, а при необхідності в складі параграфів виділяють більш дрібні структурні складові - пункти та підпункти. Основною рубрикою роботи є глава (розділ. Зміст підрозділів деталізує зміст розділів, зміст пунктів деталізує зміст підрозділів, зміст підпунктів деталізує зміст пунктів, до яких вони відносяться. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки, пункти та підпункти можуть мати заголовки. При цьому заголовки формулюються таким чином, щоб вони коротко розкривали зміст глави, параграфа і т.д. Заголовки рукопису мають бути однаково оформленні протягом усієї роботи. Заголовки не підкреслюють, не виділяють курсивом або кольором. Такі структурні елементи роботи, як зміст, перелік скорочень і умовних позначень, вступ, висновок, список використаних джерел та додатки не нумеруються. Відповідні заголовки розташовуються посередині рядка і друкуються великими літерами без крапки в кінці. Аналогічний порядок існує і для оформлення заголовків розділів, проте розділи нумеруються наскрізь по всій роботі арабськими цифрами. Після номера глави крапка не ставиться, далі слідує виражений словами заголовок також без крапки в кінці. Підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими цифрами в межах кожної розділу. Номер підрозділу повинен складатися з номера глави і номера власне підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад 3.2 - другий підрозділ третього розділу. Номер пункту складається з номера розділу, номера підрозділу та порядкового номера пу-

7 нкту вданому параграфі (1.2.2 - другий пункт другого підрозділу першого розділу, номер підпункту доповнюється його порядковим номером уданому пункті
(1.2.2.5 - п'ятий підпункт другого пункту другого параграфа першої глави. Заголовки даних структурних елементів роботи починаються з абзацного відступу і друкуються малими літерами (крім першої великої) без крапки в кінці. Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту і дорівнювати
12-15 мм. Слід зазначити два моменти виділення більш дрібних структурних елементів (параграфів, пунктів і підпунктів) здійснюється у разі, якщо їх більше одного (наприклад, не може бути один параграф в розділі, їх повинно бути або як мінімум два, або жодного зміст глави (параграфа, пункту) повністю розкривається змістом більш менших структурних елементів, що входять до глави - параграфів (пунктів, підпунктів. Наприклад, якщо в главі виділяються параграфи, то в ній не може бути приведено матеріал, що не входить ні в один з параграфів. Заголовки глав друкуються прописними літерами (великими, а заголовки параграфів - малими (крім першої літери - великої. У кінці заголовка крапку не ставлять. Підкреслювати заголовки і переносити слова в заголовках не допускається. Не допускається розміщувати найменування розділів в нижній частині сторінки, якщо після них тексту немає або розташовується тільки один рядок тексту. Відстань між заголовком і подальшим (попереднім) текстом має бути не менше двох рядків. Відстань між рядками заголовка приймати такою яку тексті. Тобто між назвою розділу (глави) і підрозділу (параграфа) звичайний міжрядковий інтервал.

1.9

Цитати, бібліографічні посилання та виноски
Цитати із законодавчих актів держави, інструкцій, рекомендацій та інших документів, монографій і т.д. слід виписувати з першоджерела не з книг, підручників, журналів, девони наведені в працях інших авторів. Цитата повинна повністю відповідати оригіналу. Наприкінці цитати або після прізвища автора має бути посилання на першоджерело. Вживання у роботі посилань є необхідним при цитуванні і запозиченні положень, формул, таблиць, ілюстрацій з робіт інших авторів. В іншому випадку робота набуває компілятивний характер.

8 Посилання також застосовуються для того, щоб читач міг знайти додаткову літературу зданого питання. При згадуванні в тексті точки зору певного автора на аналізовану в роботі проблему можливі два варіанти пряме цитування (цитата береться в лапки) або опис основної ідеї своїми словами, але утому, і в іншому випадку обов'язково наявність посилання на автора. Приклади Фінансові ресурси - це грошові ресурси незалежно від того, чи існують вони в відокремленій грошовій формі або є грошовим вираженням певних матеріальних ресурсів" [5, c.59]; Зокрема, Б. Губський аргументує гіпотезу, що встановлена конкурентоспроможність національної економіки забезпечується ефективністю використання власних і міжнародних інвестиційних ресурсів в оптимальних пропорціях
[8, с У той же час американський економіст Д.К. Гелбрейт вважає, що "закріплення грошових функцій за благородними металами та іншими предметами - продукт угоди між людьми" [7, с. Посилання на використані джерела рекомендується оформляти наступним способом зазначенням порядкового номера за списком використаних джерелу квадратних дужках. Наприклад, відзначаючи, що серед досліджень в області формування інвестиційного портфеля компанії великий інтерес представляють роботи І.А. Бланка, зробимо в тексті посилання [5]. При цьому маємо на увазі, що в списку використаних джерел під номером 5 значиться монографія І.А. Бланка "Інвестиційний менеджмент" (Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент / І.А. Бланк.
- К Ніка - Центр Ельга - Н, 2001. - 536 с втому випадку, коли в основному тексті наведені ім'я автора та цитата з книги або статті, але не наведено її заголовок, можливе застосування підрядкового посилання у вигляді виноски, яке розташовується внизу сторінки і відокремлюється від основного тексту короткою прямою лінією (30-40 мм, розміщеною зліва (початок лінії розташовується на одному рівні з текстом. Розмір шрифту менший ніж основний. Підрядкові посилання приводять в повному обсязі обов'язкових бібліографічних відомостей, що ідентифікують документ. Текст самого посилання починається після інтервалу, рівного трьом знакам. Наприклад, у тексті роботи наводиться цитата : "під ремітентом у вексельному праві розуміється" особа, на яку виписано переказний вексель (тратта) і наказ, за яким слід сплатити певну суму грошей за цим векселем"
[12, с. 9]). Посилання на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки слід вказувати їх порядковим номером, наприклад

9 в розділів пункті 3.1.1", "у підпункті 2.3.4.1", " відповідно до формули (3.2)
"," в рівнянні (2.1) "," на рисунку 1.4 "," в додатку А ". Якщо в роботі одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, слід при посиланнях писати "на рисунку, "в таблиці, "за формулою, "в рівнянні. Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкова нумерація) з дужкою. Нумерація виносок окрема для кожної сторінки. Знак виноски ставиться безпосередньо після того слова, числа, символу і т.д. до якого дається пояснення і перед текстом пояснення.
1.10

Формули
Формули і рівняння слід виділяти в окремий рядок. Вони розташовуються після тексту, в якому вони згадуються посередині рядка. Формула створюється за допомогою спеціального редактора, наприклад Equation, MathType. Не рекомендується створювати формули використовуючи текстові позначення та редактори формул водному рядку. При створенні формул необхідно дотримуватись вимог наведених нарису- нку 1.1 для найбільш поширених редакторів формул Equation 3.0 (риса, б) ірис, в, г. Якщо у формулах застосовуються індекси з використанням кирилиці (російською або українською мовами) до них необхідно примінити стиль - Текст. Створення формул із застосуванням математичних пакетів наприклад, тощо не допускається)
Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою в тій же послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацного відступу словом "де" без двокрапки. Після пояснень в квадратних дужках дається посилання на джерело, з якого запозичена формула. Формули і рівняння слід нумерувати арабськими цифрами в круглих дужках порядковою нумерацією в межах розділу. Наприклад, у тексті згадується формула Розрахункова потужність, ВА
cos
k
P
P
E
2
, (1.3) де Р
2
– потужність навалу двигуна, Вт;

10
E
k
– відношення ЕДС обмотки статора до номінальної потужності, визначається з графіка
 
a
E
D
f
k

залежно відзначення [6, рис. 6.2];

та

cos
– попередні значення КПД та коефіцієнта потужності, залежні від ступеня захисту двигуна і потужності Р
2
[6, рис. 10.3, 10.4]. При цьому передбачається, що формула в роботі йде в першому розділі третьою.
а
б
в
г
Рисунок 1.1 – Вимоги до редактора формула б
) и MathType різних версій (в, г): а, в – визначення стилів б, г – налаштування розмірів

Перелік (списки)
Перелік (списки) при необхідності можуть бути приведені всередині пунктів і підпунктів. Перед перерахуванням ставиться двокрапка. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української (російської, при написанні

11 основного тексту російською мовою) алфавіту з дужкою, або, не нумерувати - дефіс, також допускається використання арабських цифр при оформленні перерахувань. Приклад оформлення перерахування до роботи За своїм функціональним призначенням ізоляцію обмоток можна класифікувати на наступні основні види провідникову витків

міжфазну; корпусну (зовнішню" [6, сабо "широку" застосування міді, як провідного матеріалу, пояснюється цілим рядом цінних властивостей, які вона має а) малий питомий опір б) достатньо висока механічна міцність в) задовільна стійкість до корозії навіть в умовах підвищеної вологості г) хороша оброблюваність (легко прокочується в листи, стрічки та витягується в дріт малого діаметра д) гарна здатність до пайки і зварювання [6, с.
1.12

Таблиці
Цифровий матеріал для наочності і порівнянності оформляють у вигляді таблиць. Таблиці нумерують арабськими цифрами в межах розділу, за винятком таблиць, наведених у додатках. Над лівим верхнім кутом таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою. Наприклад Таблиця- друга таблиця в розділі 3, потім тире і назва таблиці без крапки в кінці. Кожна таблиця може мати назву, яку друкується малими літерами крім першої великої над таблицею. На всі таблиці дають посилання в тексті. При цьому слово "таблиця" пишеться повністю, наприклад "результати розрахунків представлені в таблиці 3.2". Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик. Допускається головку і боковик замінювати номерами граф або рядків, при цьому необхідно пронумерувати арабськими цифрами графи і / або рядки першої частини таблиці. Над іншими частинами пишуть "Продовження таблиці" із зазначенням номера таблиці. Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її

12 продовження буде на наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, обмежуючу таблицю, не проводять. Графу "№ по порядку" в таблицю не включають. Якщо показники, параметри або інші дані необхідно нумерувати, їх порядкові номери вказують в лівій частині таблиці перед нумерованими показниками. Одиниці величин вказують або в заголовках, або в підзаголовках, окрему графу для одиниць не виділяють. Якщо всі показники, розміщені в таблиці, мають тільки одну одиницю, наприклад тис. грн., то її скорочене позначення показують над таблицею праворуч, а при поділі таблиці на частини - над кожною її частиною. Якщо в таблиці застосовуються різні одиниці величин, то їх заносять в таблицю. Заголовки і підзаголовки граф вказуються в однині малими літерами крім першої великої. Розташовують таблицю після першого згадування про неї в тексті. Якщо таблиця займає цілу сторінку, то вона виноситься в додаток. При цьому робиться відповідне посилання (наприклад, "основні показники, що характеризують фінансовий стан підприємства за аналізований період представлені в таблиці Б. Приклад оформлення таблиці наведено нижче Таблиця 1.3 – Розміри кріпильних фланців згідно рекомендацій МЕК Діаметр фланця, мм Отвір для болтів
По отворам для болтів По замку Зовнішній Число отворів Діаметр, мм гладкий резьбовий
55 40 70 4
5,8 ММ ММ ММ М
1.13

Ілюстрації
До ілюстративного оформлення відносяться графіки, діаграми, схеми. Кількість ілюстрацій, вміщених у роботі, визначається її змістом, він має бути достатнім для того, щоб надати викладеному тексту ясність і конкретність. Ілюстрації слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання по тексту. Ілюстрація може мати назву, яку розташовано під нею. Позначається ілюстрація словом "Рисунок, яке

13 разом з номером і назвою поміщається після пояснюючих даних. Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах розділу за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад рисунок- третій рисунок в розділі 2. Після номера ілюстрації крапка не ставиться, а перед назвою ставиться тире. Назва ілюстрації пишеться малими літерами з першої великої і без крапки в кінці. Посилання на ілюстрації дають по тексту таким чином "Рисунок 1.3)", "як представлено на рисунку 2.5" або "на схемі рисунок 3.4) зображено ...". Посилання на раніше згадані ілюстрації дають зі скороченим словом "дивись (див. рисунок 3.1). Приклад оформлення ілюстративного матеріалу представлений нижче Рисунок 3.1 – Одноциліндрова безредукторна турбіна з центральним підведенням пари і поворотом потоку для приводу генератора При необхідності ілюстрації супроводжують пояснювальними даними (під- рисунковий текст. Якщо наводиться тільки одна ілюстрація, її не нумерують і слово "Рис" не пишуть. Зазвичай ілюстрації розташовують після першого згадування їх у тексті, щоб було зручно їх розглядати без повороту аркуша або з поворотом за годинниковою стрілкою. На всі ілюстрації, наведені в тексті та додатках, необхідно робити посилання.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал