Методичні рекомендації з підготовки та критерії оцінювання курсових робітСкачати 122.39 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації03.03.2017
Розмір122.39 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МВС УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник кафедри кримінального процесу доктор юридичних наук, професор заслужений діяч науки і техніки України
______________Удалова Л. Д.
____. ______________ 2013

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ТА КРИТЕРІЇ
ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
(для курсантів 3 курсів навчально-наукових інститутів підготовки фахівців слідства та кримінальної міліції, фахівців для підрозділів громадської безпеки та внутрішніх військ, фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів)
Розглянуті та схвалені на засіданні кафедри протокол №12 від 05.07.2013 Київ 2013

2
Загальні методичні рекомендації
Підготовка курсових робіт є складовою здійснення навчального процесу курсантів НАВС, однією з форм навчання, яка дозволяє закріпити, а певною мірою і поглибити вже отримані теоретичні знання з конкретного питання, конкретної проблеми кримінального процесу. Водночас, курсова робота дозволяє оцінити рівень теоретичної підготовки курсанта, а головне – його вміння самостійно працювати з першоджерелами, тлумачити і правильно застосовувати чинне законодавство. Виконання роботи спрямовує курсантів на виявлення творчих здібностей, набуття навичок наукового дослідження, вміння самостійно аналізувати чинне кримінальне процесуальне законодавство, показати власне бачення проблеми та запропонувати шляхи її вирішення. Мета, яка визначена вище, зумовлює необхідність серйозного творчого підходу до написання курсової роботи. Для успішного виконання цього завдання курсантам необхідно дотримуватись таких рекомендацій Варіант теми курсової роботи курсант повинен обрати самостійно із числа тих, що зазначені у запропонованому переліку (Додаток 3). За погодженням із викладачем кафедри (науковим керівником) і начальником кафедри курсант може обрати тему, якої немає у запропонованому переліку тем курсових робіт. При цьому тема, що пропонується курсантом, повинна бути актуальною, тобто стосуватись проблемних питань теорії і практики кримінального процесу. Кількість запропонованих тем курсових робіт дозволяє кожному курсанту обрати тему таким чином, щоб водній навчальній групі вони не повторювались. Перед безпосереднім написанням курсової роботи необхідно підготувати план курсової роботи, що забезпечить найбільш повне та адекватне висвітлення обраної теми. План курсової роботи слід обговорити та погодити з викладачем (науковим керівником. Крім того, використання матеріалів слідчої і судової практики та емпіричних досліджень з теми курсової роботи є одним із критеріїв її позитивної оцінки. Розпочинаючи підготовку курсової роботи, курсант повинен детально вивчити усі нормативно-правові акти, які стосуються теми роботи, акти тлумачення законодавства – рішення Конституційного Суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, відомчі нормативно-правові акти. Особливу увагу при цьому слід звертати на чинність тих положень нормативно-правових актів, які використовуються у роботі. Опрацювавши зазначені документи, необхідно ознайомитися з науковими дослідженнями з теми роботи. При написанні курсової роботи мають бути використані не тільки останні наукові розробки, ай праці, видані у минулі роки не тільки академічні підручники та навчальні посібники, ай спеціальна монографічна література, наукові статті та тези доповідей за темою курсової роботи. За структурою курсова робота складається з титульного аркуша,

3 плану, переліку умовних позначень (при необхідності, вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел, додатків (при необхідності.
Титульний аркуш повинен містити реквізити, визначені наказом
Мінмолодьспорту України № 384 від 29.03.2012 (Додаток 1).
План курсової роботи містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів, що мають заголовок, зокрема вступу, основної частини (питання, що підлягають висвітленню, висновків, списку використаних джерел, додатків.
Перелік умовних позначень (що складається при необхідності, якщо у роботі умовні позначення повторюються більше ніж тричі) складається з двох колонок у лівій – за абеткою наводяться умовні позначення, у правій – їх детальна розшифровка. Скорочені найменування законів, кодексів, зокрема КУ, КПК, КК, ЦК, ЦПК тощо, до переліку умовних позначень не включаються, їх розшифровку слід навести у тексті роботи при першому згадуванні (наприклад, Кримінальний процесуальний кодекс України – далі КПК). У вступі курсової роботи курсант повинен розкрити актуальність теми курсової роботи, її теоретичне та практичне значення, рівень теоретичного дослідження теми та попереднього досвіду її вивчення визначити мету і завдання дослідження, його об’єкт і предмет та ін. Остаточне редагування вступу курсової роботи доцільно виконувати на заключному етапі її написання, коли досліджувана проблема постає перед автором у повному обсязі.
Основна частина курсової роботи має містити висвітлення розкриття) у логічній послідовності усіх питань, які зазначені у плані. Розгляд кожного питання (розділу) необхідно розпочинати з нової сторінки його назвою і розкривати, дотримуючись вимог наукового пошуку та дослідження. При написанні курсової роботи необхідно висвітлити всі основні теоретичні концепції щодо розуміння відповідної проблеми, здійснити порівняльний аналіз різних підходів у її вирішенні. Теоретичні питання обов’язково необхідно доповнювати матеріалами слідчої та судової практики (опублікованої чи місцевої) з обов’язковим посиланням на джерело (публікацію чи номер справи (провадження) та архів того державного органу, де зберігаються ці матеріали, а також власними судженнями курсанта. При написанні основної частини курсової роботи курсант повинен робити посилання на використані джерела. Неприпустимо запозичувати положення зі спеціальної літератури без оформлення відповідних посилань. При наявності плагіату курсова робота не допускається до
захисту. У висновках необхідно стисло відобразити результати проведеного дослідження, вказати висновки і пропозиції автора щодо вирішення проблемних питань теорії та практики за темою роботи.

4
Список використаних джерел розміщується після основного тексту роботи і формується в порядку згадування джерелу тексті роботи з наскрізною нумерацією. Джерела у списку зазначаються мовою оригіналу і можуть бути розміщені у такій послідовності (державні документи і матеріали, документи і матеріали міністерстві відомств, монографічна література, періодичні видання. Список використаних джерел повинен бути оформлений згідно з загальноприйнятими правилами (Додаток 2). У додатках (при необхідності) розміщують допоміжний матеріал, необхідний для повноти розкриття теми курсової роботи статистичні дані, зведені результати аналізу нормативно-правових актів чи літературних джерел, зразки кримінально-процесуальних документів, ілюстрації допоміжного характеру тощо.
Правила оформлення курсових робіт
Курсові роботи курсантів повинні бути оформлені з урахуванням таких рекомендацій
1. Курсова робота друкується на комп’ютері, з дотриманням таких вимог шрифт Times New Roman, кегель (розмір шрифту) – 14, інтервал між строками – 1,5. Відступи відкраю аркуша зверху, знизу – 20 мм, зліва – 30 мм, справа – 10 мм. Номер сторінки зазначається у правому верхньому куті аркуша, перша (титульна) сторінка не нумерується. Вона оформляється відповідно до зразка, наведеного у Додатку 1. В окремих випадках дозволяється виконання роботи шляхом її власноручного написання розбірливим почерком на стандартних аркушах формату А. На останній сторінці курсової роботи ставиться власноручний підпис курсанта і дата закінчення написання роботи.
2. Обсяг курсової роботи має бути 25-30 сторінок друкованого тексту
(30-35 рукописного тексту. Титульна сторінка, план, перелік умовних позначень, перелік використаних джерел (літератури) і додатки не зараховуються до основного обсягу роботи.
3. При оформленні посилань на монографічну та спеціальну літературу необхідно дотримуватися таких правил дослівно запозичений текст береться у лапки;

при перекладі з іноземних мов, зокрема з російської, тексту лапки не береться, але робиться відповідне посилання. НАПРИКЛАД Як зазначає І. Л. Петрухін, освідування громадян, які не мають у кримінальній справі ніякого процесуального статусу, неприпустиме, с. 133]; при посиланні на закони, інші нормативно-правові акти, постанови Пленуму Верховного Суду України, тощо необхідно робити такі ж посилання. Сам тексту лапки не береться.5
Рецензування та оцінювання курсових робіт

1.
Протягом 10 днів після отримання курсової роботи науково- педагогічний працівник кафедри за результатами перевірки курсової роботи готує письмову рецензію. Загалом оцінка курсової роботи залежить від повноти розкриття теми, обґрунтованості основних положень роботи та сформульованих висновків, вміння та ефективності аналізу нормативних і літературних джерел, якості оформлення. З урахуванням усіх зауважень науково-педагогічний працівник приймає одне з таких рішень “Робота недопущена до захисту Робота допущена до захисту”.
“Робота недопущена до захисту. Курсова робота може бути недопущена до захисту з таких причин 1) численні (істотні) порушення вимог щодо підготовки та оформлення роботи 2) низький теоретичний рівень викладення матеріалу 3) неповне чи невідповідне висвітлення теми
4) надходження на кафедру двох однакових за змістом робіт 5) плагіат. Конкретні причини, через які курсова робота недопущена до захисту, прямо зазначаються у рецензії. У разі, якщо курсова робота недопущена до захисту, вона має бути виконана знову, при цьому тема може бути змінена науково-педагогічним працівником кафедри. Захист такої роботи здійснюється в індивідуальному порядку.
“Робота допущена до захисту. Курсова робота визнається допущеною до захисту втому випадку, якщо вона відповідає вимогам щодо її підготовки та оформлення, уній повно, на достатньому теоретичному рівні висвітлюються всі питання, пов’язані з обраною темою, чітко простежується аргументована позиція автора.
Науково-педагогічний працівник кафедри також може прийняти таке рішення утому випадку, якщо курсова робота загалом оцінюється позитивно, проте відсутність або неповнота викладення уній окремого питання, допущені неістотні недоліки у її підготовці та оформленні не дозволяють безумовно допустити роботу до захисту. Готуючись до захисту, курсант повинен ґрунтовно вивчити весь матеріал за темою роботи. Особливу увагу необхідно приділяти зауваженням, які викладені у рецензії та по тексту роботи. Саме з відповіді наці зауваження повинен розпочинатися захист. Захист проводиться в порядку, який визначає науково- педагогічний працівник. Під час захисту курсової роботи, крім питань з проблем, які неповно висвітлені у роботі, або з яких були висловлені зауваження, науково-педагогічний працівник, який проводить захист, може ставити й інші запитання як за темою роботи, такі ширші від неї. Такі запитання призначені для більш точного визначення рівня, на якому курсант володіє матеріалом як за темою курсової роботи, такі загалом з навчальної дисципліни. Підсумкова оцінка за курсову роботу виставляється з урахуванням рівня підготовки самої роботи, виступу та відповідей на запитання під час

6 її захисту, за чотирибальною шкалою відмінно, добре, задовільно, незадовільно. Оцінку “відмінно” отримує курсант, курсова робота якого підготовлена відповідно до цих рекомендацій, містить елементи новизни, а її результати мають практичне значення, свідчить про вміння курсанта користуватись раціональними прийомами пошуку, збирання та систематизації інформації, здатність працювати з нормативно-правовими актами. Обов’язковою вимогою щодо отримання найвищої оцінки є стисла, логічна і вільно проголошена доповідь, здатність аргументовано захищати свої пропозиції та погляди, а також правильні відповіді на запитання науково-педагогічного працівника під час захисту. Це засвідчуєте, що курсант вільно володіє теоретичним матеріалом, вміє правильно тлумачити закони, самостійно, грамотно й аргументовано пояснювати і обґрунтовувати сутність проблему сфері кримінального судочинства, проявляти ініціативу, пропонувати у необхідних випадках свої ідеї, висновки, пропозиції. Оцінка “добре” ставиться у разі, якщо тема курсової роботи розкрита, але не всі поставлені завдання вирішені повністю, недостатньо використані необхідні нормативні і доступні літературні джерела, є зауваження науково-педагогічного працівника, викладені у рецензії, доповідь на захисті логічна та вільно проголошена, а відповіді на поставлені запитання в основному правильні. Це засвідчуєте, що курсант володіє теоретичним матеріалом, вміє пов’язати теоретичні знання з практикою, правильно розуміє закони, однак має певні труднощі з аналізом і оцінкою наукових позицій та достатнім обґрунтуванням правозастосування у конкретній практичній ситуації. На “задовільно” оцінюється курсова робота, в якій тема в основному розрита, але наявні недоліки змістовного характеру, нечітко сформульована мета та завдання курсової роботи, аналітична частина має елементи описовості, використані окремі положення нормативно-правових актів, що були змінені чи втратили чинність, пропозиції обґрунтовані непереконливо, висновки неповністю відповідають основному змісту та спрямованості роботи, є зауваження науково-педагогічного працівника, викладені у рецензії, доповідь на захисті не висвітлює результати наукового дослідження, не всі відповіді на запитання науково- педагогічного працівника правильні та повні. Це засвідчуєте, що курсант засвоїв тільки основні питання теорії кримінального процесу, загалом правильно викладає матеріалі законодавчі положення, однак не може стати учасником наукової дискусії з проблемних питань, має труднощі у застосуванні норм кримінального процесуального права на практиці. Оцінка “незадовільно” ставиться у разі, якщо в курсовій роботі нечітко сформульовані актуальність, мета та завдання дослідження, аналіз об’єкту дослідження виконано несистемно і поверхнево, запропоновані висновки не випливають із результатів виконаного аналізу або такий

7 взагалі відсутній, оформлення роботи багато в чому не відповідає вимогам, є численні і ґрунтовні зауваження науково-педагогічного працівника, викладені у рецензії, доповідь на захисті нечітка і малозрозуміла, відповіді на запитання неточні або неповні. Це засвідчуєте, що курсант не володіє необхідним теоретичним матеріалом з навчальної дисципліни, не орієнтується у чинному кримінальному процесуальному законодавстві, не вміє застосувати його положення на практиці, допускає плагіат. Курсанти, які через низький рівень підготовки не змогли захистити курсову роботу і отримали оцінку незадовільно не допускаються до складання екзамену з кримінального процесу. У цьому разі захист курсової роботи такими курсантами та складання ними екзамену здійснюється в індивідуальному порядку. За рішенням науково-практичного працівника, курсові роботи, які підготовлені на високому теоретичному рівні та оформлені згідно з правилами, в яких висвітлена аргументована позиція автора, пропозиції щодо удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства, що заслуговують на увагу, цікавий аналіз матеріалів правозастосовної практики тощо, можуть бути визнані такими, що не потребують захисту. Авторам таких робіт автоматично виставляється оцінка відмінно. Курсанти, які беруть активну учать у науково-дослідній роботі, підготували наукове дослідження, і стосовно яких на засіданні кафедри кримінального процесу прийняте рішення про доцільність їхньої участі у щорічній науково-практичній конференцій курсантів, слухачів та студентів академії, звільняються від написання курсової роботи. У цьому випадку наукова робота зараховується як курсова, а авторам автоматично виставляється оцінка відмінно.

8
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРШНІХ СПРАВ
Кафедра кримінального процесу


КУРСОВА РОБОТА
з кримінального процесу
на тему _____________________________________
______________________________________________________________Курсанта _______ курсу ______ групи напряму підготовки _______________ спеціальності _____________________
_________________________________ прізвище та ініціали) Керівник _________________________
(посада, науковий ступінь вчене звання, прізвище та ініціали) Оцінкам. Київ – 20__ рік
Додаток 1

9


ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ
СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Х
АРАКТЕРИСТИКА
ДЖЕРЕЛА

П
РИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

Монографії, навчальні посібники (один, два або три автори)
1. Удалова Л. Д. Вербальна інформація у кримінальному процесі України / Л. Д. Удалова. – К Паливода А.В., 2006. –
323 с.
2. Письменний Д.П. Дізнання в органах прикордонної служби України процесуальні та організаційні аспекти
/ Д. П. Письменний, О. В. Андрущенко. – О Фенікс, 2009. – 201 с.
3. Азаров Ю. І. Кримінально-процесуальне право України навч. посібник / Ю. І. Азаров, С. О. Заїка, В. Г. Фатхутдінов. – К
Вид-во КУТЕП, 2008. – 430 с.
П’ять і більше авторів
1. Кримінально-процесуальний кодекс України науково- практ. коментар станом на 1 березня 2008 р. / Бояров В. І,
Варфоломеєва Т. В, Вернидубов І. В. та ін.; за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. – Вид. те, переробл. та допов. – К Юрисконсульт КНТ, 2008. – 896 с.
2. Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження монографія / Колектив авторів за заг. ред. Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова. – Х Кроссроуд, 2008. – 364 с. Багатотомні видання
Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства: В х томах. – Т. 2. – Спб.: Альфа, 1996. – 608 с. Перекладні видання
Айков Д, Сейгер К, Фонсторх У. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями: Перс англ. – М Мир, 1999. – 351 с. Словники Сучасний тлумачний словник української мови 55 000 сл. / Уклад. Яковлева А. М, Афонська Т. М. – Х Торсінг плюс,
2009. – 670 с. Складові частини збірника,
Савицький ДО. Процесуальний статус підозрюваного та гарантії його реалізації // Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій та правозастосовній діяльності Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції (Київ, 3 квітня 2009 р. – Київ Атіка, 2009. – С. 361-365. журналу
Рожнова ВВ. Складання протоколів слідчих дій питання структури та змісту // Підприємництво, господарство і право. –
2006. – № 5. – С. 142-146. Автореферати дисертацій
Карпов Н.С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності автореф. дис... д-ра юрид. наук 12.00.09. / Карпов Никифор Семенович Київ. нац. унт внутр. справ. – К, 2008. –
32 с. Дисертації
Омельченко О. Є. Процесуальна діяльність слідчого по попередженню злочинів дис… канд. юрид. наук 12.00.09. /
Омельченко Олександр Євгенович Нац. акад. внутр. справ Укр. – К, 2004. – 203 с. Нормативно- правові акти Конституція України Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р Х Фоліо, 2008. – 45 с. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства,
Додаток 2

10 прокуратури і суду Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– № 1.– Ст. 1. Про нормативне забезпечення діяльності підрозділів дізнання органів внутрішніх справ України Наказ МВС України від 26 жовтня 2006 р. № 1066. Про деякі питання захисту інформації, охорона якої забезпечується державою Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. –
№ 11. – Ст. 515.

11


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
1.
Кримінально-процесуальні функції. Кримінальний процесуальний закон України і його діяв просторі, часі, за колом осіб. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини. Забезпечення особистої недоторканності, недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні. Змагальність і диспозитивність у кримінальному провадженні. Слідчий у кримінальному процесі завдання, повноваження. Процесуальне керівництво прокурора під час досудового розслідування. Слідчий суддя і його роль у забезпеченні охорони праві свобод учасників кримінального провадження. Захиснику кримінальному провадженні. Правовий статус свідка у кримінальному провадженні. Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні. Речові докази у кримінальному провадженні. Документи як джерело доказів у кримінальному провадженні. Висновок експерта у кримінальному провадженні. Допустимість і недопустимість доказів у кримінальному провадженні. Предметі межі доказування у кримінальному провадженні.
17.
Кримінально-процесуальне доказування та особливості його здійснення нарізних стадіях кримінального провадження. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні. Запобіжні заходи і їх застосування під час досудового розслідування. Затримання особи як запобіжний захід. Тримання під вартою під час досудового розслідування. Арешт майна у кримінальному провадженні. Початок досудового розслідування. Строки досудового розслідування порядок обчислення та продовження. Допит порядок проведення та фіксування під час досудового розслідування. Особливості допиту окремих категорій осіб.
26.
Пред’явлення для впізнання. Проведення експертизи у кримінальному провадженні. Проникнення до житла чи іншого володіння особи. Повідомлення про підозру. Зупинення та відновлення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження
Додаток 3

12 Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акту. Оскарження рішень, дій і бездіяльності органів досудового розслідування. Вирок як акт правосуддя. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Кримінальне провадження на підставі угоди про примирення між потерпілим і підозрюваним (обвинуваченим. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним (обвинуваченим. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків. Екстрадиція у кримінальному провадженні.

Підготувала: професор кафедри кримінального процесу кандидат юридичних наук, доцент ВВ. Рожнова


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал