Методичні рекомендації з дисципліниPdf просмотр
Сторінка9/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Управлінська ситуація № 18
Ви – керівник одного із структурних підрозділів обласної державної адміністрації.
З метою забезпечення виконання розпорядження голови ОДА “Про формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі” проведено опитування працівників колективу. Отримані результати засвідчили, що тип середовища досліджуваного структурного підрозділу є догматичним, що характеризується перевагою авторитарного стилю управління, жорсткою дисципліною, культом зовнішнього порядку. Формується в такому середовищі пасивна і залежна особистість.
Підготуйте доповідну записку на ім’я голови ОДА “Механізм формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі”.
Обґрунтуйте кожен
із запропонованих напрямків формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

Управлінська ситуація № 19
Ви – керівник відділу кадрів районної державної адміністрації.
Вам необхідно підібрати працівника на посаду спеціаліста відділу кадрової служби.


97
На вакантну посаду спеціаліста відділу кадрової служби претендують троє осіб короткі характеристики яких приведені нижче.
Перша особа. Пасивний, безініціативний працівник, однак непогано виконує доручені справи. Нездатний на жорсткий самоконтроль і самодисципліну. При високій оплаті праці з бажанням залишається на додатковий час.
Друга особа. Байдужий до завдань державного органу. В першу чергу прагне задовольнити свої особисті потреби. Однак ініціативний працівник, здатний іти на риск при виконанні дорученої справи.
Третя особа. Готовий напружено працювати для досягнення цілей, які цікавлять державний орган, навіть якщо вони не співпадають з особистими
інтересами. Добре контактує з колективом. Питання оплати праці турбують мало.
Визначте методи, якими Ви скористаєтеся для відбору претендентів та складіть анкету для структурованого інтерв’ю з претендентами.
Визначте критерії відбору на дану посаду та складіть профіль особистості
“ідеального” спеціаліста кадрової служби.

Управлінська ситуація № 20
Ви - спеціаліст відділу кадрової роботи райдержадміністрації.
У районній державній адміністрації роль зв’язків з громадськістю здійснює відділ внутрішньої політики. Проаналізувавши організацію і роботу відділу внутрішньої політики керівництво райдержадміністрації вважає, що вона є неефективною. Насамперед тому, що весь обсяг роботи у відділі і творчої, і технічної, і організаційної, виконують дві особи, які не можуть ефективно, якісно, своєчасно виконувати покладені на них завдання.
Керівництво райдержадміністрації вирішило створити спеціальну прес- службу в структурі районної державної адміністрації, яка б виконувала
інформаційно-аналітичні функції і забезпечувала б зв’язки із засобами масової
інформації та громадськістю.
Складіть органіграму організаційної структури прес-служби, запропонова- ної керівництвом райдержадміністрації та виділіть функціональні обов’язки, які будуть покладені на працівників даної структури.
Підготуйте аналітичну записку з пропозиціями щодо ефективної реалізації функцій відділу та обґрунтуйте відповідність організаційної структури функціям підрозділу.

Управлінська ситуація № 21
Ви – керівник відділу кадрів обласної державної адміністрації. Вам необхідно підібрати працівника на посаду начальника Головного управління економіки.
Визначте джерела інформації, про претендентів на посаду, якими ви скористаєтеся (обґрунтуйте свій вибір) та методи для відбору претендентів.
Складіть анкету для структурованого інтерв’ю з претендентом.
Визначте критерії відбору на дану посаду та складіть профіль особистості
«ідеального» начальника Головного управління економіки.


98

Управлінська ситуація № 22
Ви – спеціаліст відділу кадрів державної страхової організації. З метою розробки програми організаційного розвитку державної страхової компанії необхідно здійснити аналіз змісту праці, способи мотивації працівників і організаційну структуру.
Вихідні умови. Державна страхова організація витримує конкуренцію з приватними фірмами завдяки високій якості послуг. Її забезпечує функціональна структура організації, що включає чотири відділи: страхової політики, страхових внесків, страхових виплат, оформлення кредитів. Вузька спеціалізація працівників вимагає мінімуму затрат на навчання персоналу. Існуюча організаційно- функціональна структура з глибоким рівнем спеціалізації праці забезпечує високу якість окремих операцій. Завдяки цьому страхова організація користується повагою у клієнтів, що є її надійною перевагою у конкурентній боротьбі.
Проте, працівники названих підрозділів висловлюють невдоволення тим, що їх робота одноманітна, дріб’язкова, втомлююча. У ній не використовуються ніякі технічні засоби. Це породжує високу плинність кадрів, велику кількість прогулів. Єдине, що приваблює працівників – специфічна, доброзичлива атмосфера невеликого колективу.
Проаналізуйте зміст праці, діючу організаційну структуру, оцініть їх недоліки з точки зору мотивації праці та запропонуйте підхід до їх перебудови. Відповідно до запропонованого вами підходу щодо перебудови організаційної структури, охарактеризуйте способи мотивації праці підлеглих (скористайтесь таблицею 1).
Таблиця 1.
Експертні оцінки ваги способів мотивації праці
Способи мотивації праці
Значимість кри- терію в системі мотивації праці
(Аі)
Оцінка ваги критерію мотивації праці (визначити самостійно) (Хі)
1.Незалежність (самостійність) 0,15 2.Шанси на просування 0,05 3.Гнучкий робочий час 0,01 4.“Безкоштовні” соціальні послуги
(страхові)
0,1 5.Ступінь творчості 0,1 6.Суспільна значимість роботи
0,11 7.Ступінь відповідальності 0,15 8.Висока зарплата 0,2 9.Ритмічність 0,1 10.Невеликий стрес від роботи 0,03

За результатами аналізу підготуйте пропозиції керівнику щодо: а) впровадження нової системи мотивації праці, яка, на вашу думку, відповідає новому змісту праці, організаційній структурі та її технічному оснащенню. б) потреб у професійній перепідготовці менеджерів і працівників, зумовленій перерозподілом праці (для цього скористайтесь рис. 1).


99


Рис.1.
Управлінська ситуація № 23
З метою ефективного виконання функцій здійсніть аналіз якостей, якими повинні володіти керівники у системі державного та муніципального управління.
Вважається, що для керівників найбільш важливими є наступні якості:

мистецтво встановлювати й підтримувати відносини з рівними co6i людьми;

мистецтво бути лідером – здатність керувати підлеглими, професійно вирішувати проблеми, які випливають iз міри влади i відповідальності, якими наділений керівник;

мистецтво вирішувати конфлікти, попереджати їx виникнення, а в разі, коли цього не вдалося, здатність виступати в якості посередника між двома сторонами конфлікту, врегульовувати неприємності, які супроводжують стресовий стан його учасників;

мистецтво опрацьовувати інформацію i на цій ocнові будувати систему комунікацій в організації, отримувати об’єктивну інформацію i ефективно використовувати її;

мистецтво приймати нестандартні управлінські рішення – здатність виявляти проблеми i знаходити їx рішення в умовах, коли альтернативні варіанти дій, інформація i цілі не чіткі або сумнівні;

мистецтво найбільш ефективно розподіляти ресурси в організації - здатність вибрати кращу альтернативу i знайти оптимальний варіант в умовах короткого періоду часу i обмежених pecypciв;
Впровадження нової організації праці
Створення комп’ютерної мережі обліку даних
Підготовка персоналу до праці нового змісту й
і
ії
Створення проекту мережі
Підготовка менеджерів
і персоналу до нового
Купів- ля облад- нання
Створення програмно го забезпечен
Практика роботи з комп’ютер ом
Робота з докумен- тацією
Розробк
а вимог
мережі
Вимоги
до
Розробк
аструкту
-ри
мережі
Купівля комп’ю терів і запчаст
Купівля мереж- ного облад-
Створен
-ня
програм
Створен
-ня
технічно
ї
Навчанн я
і консуль-
Проце-
дура
програ-
муванн
Набуття навичок роботи з комп’юте рною програмо юа-
ій
Робота з програм- ним забезпе-


100

мистецтво підприємця – здатність йти на виправданий ризик i на впровадження інновацій в організації;

мистецтво самоаналізу – здатність об’єктивно оцінювати свою позицію лідера, роль в організації; вміння реально оцінювати мipy впливу на колектив.
Проаналізуйте чи можна вважати наведені якості вичерпними і які залишилися поза увагою.
Які додаткові якості необхідні державному службовцю, для успішного виконання функцій?
Якими додатковими здібностями i якостями повинен володіти державний службовець в галузі економіки в умовах переходу до ринку?

Управлінська ситуація № 24
З метою вдосконалення планування робочого часу здійсніть аналіз причин невиконання планів державними службовцями.
Часто після робочого дня керівник (державний службовець) констатує “Я ці- лий день напружено працював, однак багато з того, що я планував зробити, залиши- лося невиконаним”. При цьому, як правило, посилається на такі основні причини:
– погано підготовлені наради, збори;
– безконечні телефонні дзвінки;
– відсутність делегування відповідальності
– відсутність вибору пріоритетів;
– тактика перенесення термінів виконання справ;
– невміння говорити “ні”;
– невміння доводити розпочату справу до кінця;
– інші заважають;
– надто велика кількість завдань.
Проаналізуйте названі причини, а також назвіть інші причини, які, на вашу думку, призводять до невиконання запланованих завдань.
Розробіть заходи щоденної реалізації намічених планів.

Методичні вказівки для аналізу.
При аналізі доцільно зосередитися на основних видах праці керівника, відносно яких здійснюється планування робочого часу :
– робота з документами;
– видача завдань підлеглим;
– ділові телефонні розмови;
– участь у нарадах;
– бесіда з відвідувачами (усно, по телефону);
– розгляд скарг i пропозицій;
– підготовка i аналіз виконання особистого плану роботи;
– громадська робота;
– відрядження;
– самоосвіта;
– розв’язання побутових питань працівників;
– особиста гігієна, відпочинок.


101

Управлінська ситуація № 25
З метою раціонального використання робочого часу здійсніть аналіз пріоритетних завдань у діяльності керівника.
Керівнику часто доводиться працювати з надмірним напруженням. Багато з них перевантажені тому, що надто великий обсяг роботи, яку необхідно виконати. Проте, не тільки перевантаженість роботою втримує їx на робочому місці по 60 i більше годин на тиждень. Часто причина криється у невірному розподілі часу, що вказує на невміння керувати собою.
Дослідження показують, що основною причиною у більшості випадків є необхідність вирішувати одночасно piзні питання i здійснювати piзні дії.
Поглиблюють наявне перевантаження й ряд інших причин, зокрема: низький рівень делегування відповідальності; невірно визначені пріоритети; надто глибоке занурення у повсякденні справи тощо.
Справи, які не є важливими, a нi терміновими не повинні відволікати увагу керівника. Taкi справи необхідно відразу відправляти в корзину для сміття.
Інколи це вимагає певного ризику. Що, на вашу думку, повинен зробити керівник, щоб більш раціонально використати робочий час?

Управлінська ситуація № 26
З метою вдосконалення організації часу керівника здійсніть аналіз способів організації державним службовцем свого робочого часу.
Існують piзні способи кращої організації державним службовцем свого робочого часу, зокрема:

проаналізувати, як він витрачає час;

провести аналіз завдань, які необхідно виконати за принципом їх значимості, визначити, які завдання є пріоритетними;

сформулювати довготривалі цілі;

ввести в практику поточне планування робочого часу;

прагнути зменшити втрати часу.
Які додаткові способи вдосконалення організації часу керівника ви можете запропонувати? Як ви вважаєте, доцільним є поліпшувати витрати робочого часу чи всього часу, включаючи особистий? Запропонуйте дії, які б ви здійснили для ефективного використання свого часу.

Управлінська ситуація № 27
Управління кадрами в регіональному відділенні Фонду Державного Майна
України здійснюється неефективно, про що свідчить наявність апатії персоналу до роботи, безініціативності і безвідповідальності у колективі.
З метою ліквідації тенденцій депресії у діяльності регіонального відділення
Фонду Державного Майна України виділіть основні стадії управлінської діяльності щодо вирішення наявної проблеми.
Визначте заходи щодо вдосконалення мотивації праці персоналу регіональному відділенні Фонду Державного Майна України.


102

Управлінська ситуація № 28
Ви – заступник керівника підрозділу боротьби з організованою злочинністю.
Керівництво Вашої організації поставило перед Вами завдання розробити проект організаційної структури управління оперативної інформації, який забез- печував би реалізацію наступних принципів: єдиноначальність управління; чіткість розпорядництва; швидкість реагування у відповідь на прямі вказівки; оперативність у прийнятті рішень; швидкість проходження управлінської інформації; ясно виражена особиста відповідальність керівника за прийняті рішення.
Який тип організаційної структури управління Ви б запропонували?
Обґрунтуйте свої пропозиції щодо відповідності організаційної структури функціям підрозділу.

Управлінська ситуація № 29
Ви – спеціаліст відділу кадрової роботи райдержадміністрації.
У районній державній адміністрації роль зв’язків з громадськістю здійснює відділ внутрішньої політики. Проаналізувавши організацію і роботу відділу внутрішньої політики керівництво райдержадміністрації вважає, що вона є неефективною. Насамперед тому, що весь обсяг роботи у відділі і творчої, і технічної, і організаційної, виконують дві особи, які не можуть ефективно, якісно, своєчасно виконувати покладені на них завдання.
Керівництво райдержадміністрації вирішило створити спеціальну прес- службу в структурі районної державної адміністрації, яка б виконувала
інформаційно-аналітичні функції і забезпечувала б зв’язки із засобами масової
інформації та громадськістю.
Складіть органіграму організаційної структури прес-служби, запропонова- ної керівництвом райдержадміністрації та виділіть функціональні обов’язки, які будуть покладені на працівників даної структури. Підготуйте аналітичну записку з пропозиціями щодо ефективної реалізації функцій відділу та обґрунтуйте відповідність організаційної структури функціям підрозділу.

Управлінська ситуація № 30
Ви – керівник відділу кадрів обласної державної адміністрації. Вам необхідно підібрати працівника на посаду начальника Головного управління економіки.
Визначте джерела інформації, про претендентів на посаду, якими ви скористаєтеся (обґрунтуйте свій вибір) та методи для відбору претендентів.
Складіть анкету для структурованого інтерв’ю з претендентом.
Визначте критерії відбору на дану посаду та складіть профіль особистості
«ідеального» начальника Головного управління економіки.
103
Перелік питань на іспит
з дисципліни “Організація діяльності державного службовця”
(для слухачів денної та заочної форм навчання)
1.
Суспільна функція державної служби і статус державного службовця.
2.
Загальна характеристика поняття “діяльність”. Структура діяльності.
3.
Мета і зміст діяльності державного службовця.
4.
Особливості діяльності державного службовця.
5.
Загальна характеристика передумов успішності діяльності державного службовця.
6.
Поняття іміджу та авторитету державного службовця.
7.
Імідж та його роль у діяльності державного службовця.
8.
Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця.
9.
Регламентування посадових обов’язків державних службовців.
10.
Методи і засоби регламентування посадових обов’язків.
11.
Положення про структурний підрозділ органу державної влади.
12.
Посадова інструкція: призначення, складові елементи, визначення місця посади в організаційній структурі.
13.
Професійно-кваліфікаційна характеристика посади державного службовця.
14.
Загальна характеристика понять організація і культура робочого місця.
15.
Організація робочого місця державного службовця.
16.
Обслуговування робочого місця державного службовця.
17.
Культура робочого місця і культура праці державного службовця.
18.
Планування і оснащення робочого місця державного службовця.
19.
Характеристика сприятливих умов праці державного службовця.
20.
Поняття
”обслуговування робочого місця”, функції, суб’єкти обслуговування.
21.
Функції, суб’єкти обслуговування робочого місця.
22.
Культура праці державного службовця як характеристика рівня його професіоналізму.
23.
Поняття культури робочого місця, характеристика складових елементів.
24.
Поняття культури трудової поведінки.
25.
Етика службової діяльності як характеристика культури службової поведінки.
26.
Культура поведінки державного службовця.
27.
Професійно-кваліфікаційна характеристика посади про вимоги до культури державного службовця.
28.
Гігієна праці як характеристика культури праці державного службовця і умова його працездатності.
29.
Режим праці та відпочинку державного службовця.
30.
Планування роботи як функція управління: сутність, зміст, методи.
31.
Місце і роль планування в системі організації діяльності державного службовця.
32.
Основні вимоги до планів державного службовця.
33.
Професійне спілкування в системі роботи державного службовця.


104 34.
Ділове спілкування керівника й підлеглого. Характеристика основних проблем.
35.
Етика ділового спілкування державного службовця.
36.
Діловодство в органах державної влади: функції, рух документів, облік, зберігання.
37.
Поняття документу і документування в органах державної влади.
38.
Функції служби діловодства.
39.
Класифікація та призначення службових документів.
40.
Правила оформлення службових документів: реквізити, основний текст, датування, адресування службових документів тощо.
41.
Контроль державного службовця за виконанням документів.
42.
Ділова нарада в системі управлінської діяльності.
43.
Технологія підготовки і проведення наради.
44.
Ділова бесіда, вимоги до підготовки і проведення.
45.
Поняття “звернення громадян”, порядок їх розгляду в органі державної влади. Закон України “Про звернення громадян”.
46.
Особистий прийом громадян в органі державної влади.
47.
Функція контролю в системі управління.
48.
Контроль виконавської дисципліни і оцінка якості праці державних службовців.
49.
Система контролю в органі державної влади.
50.
Мотивація і стимулювання праці державних службовців.
11. Рекомендована література

Базова
1.
Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Преса України, 1997.
2.
Положення про ранги державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів
України від 19 червня 1996 р. № 658.
3.
Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // ВВР. - 1993. -
Ст. 490 (з наступними змінами та доповненнями).
4.
Про державну службу: Закон України // Указ Президента України//, від 17 листопада 2011 р., № 4050-VІ.
5.
Про загальні правила поведінки державного службовця:
Наказ
Головдержслужби України від 4 серпня 2010 року № 214.
6.
Про правила етичної поведінки // Указ Президента України//, від 17 травня
2012 р, № 4050-VІ.
7.
Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення
Указ Президента України від 19 березня 1997р. // Офіційний вісник України. -
1997. - № 12. - Ст. 111.
8.
Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. //
ВВР. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190 (з наступними змінами та доповненнями).
9.
Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // ВВР. -
1992. - № 34. - Ст. 504 (з наступними змінами та доповненнями).


105 10.
Балабанова Л.В. Організація праці менеджера: навч. посіб. / Л. В.
Балабанова. – Київ: ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.
11.
Баришніков В.М. Інститут державної служби. Проходження державної служби : навч.-метод. посіб. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 140 с.
12.
Василевська Т.Е. Особистісні виміри етики державного службовця : монографія / Т.Є.Василевська // .-К.:НАДУ, 2008. -334 с.
13.
Гук О. Етика та культура ділового спілкування /О.Гудз, В.Бундз//. -Л.:
ЛРІДУ НАДУ, 2008. -122 с.
14. Жовнірчик Я.Ф. Напрями удосконалення проходження служби в органах місцевого самоврядування / Я.Ф. Жовнірчик // Державне управління та місцеве самоврядування:актуальні проблеми та шляхи їх вирішення:–І
Міжнар. наук.–практ. конф., 11-12 квітня 2013 р.: – К. Видавничо–
поліграфічний центр Нац.унів ВГП (м. РІвне), 2013 .– С. 142–145.
15. Жовнірчик Я.Ф. Умови розвитку професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування / Я.Ф. Жовнірчик // Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління: міжнар. наук.–практ. конф., 12 квітня 2013 р.: [у 2частинах]. / За заг.ред.В.К. Присяжнюка,
В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. – К. Видавничо–поліграфічний центр
Академії муніципального управління, 2013. – Ч. 2 . – С. 36 –38 .
16. Жовнірчик Я.Ф. Сутність формування кар’єри державного службовця в організації його діяльності / Я.Ф. Жовнірчик // Наук. вісник Академії муніципал. управління: Серія “Управління”. Вип. 3 (2013 ). – Держ. упр. та місц. самовр. – Заг. ред. В.П.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка. К.:–ВПЦ АМУ,
2013. – С. 50 – 59.
17. Нижник Н. Р., Пашко Л. А., Олуйко В. М., Кіндзерський С. А. Ділове спілкування у сфері державного управління. - Хмельницький, 2005. – 196с.
18. Організація діяльності державного службовця: Навч.-метод. посібник. /
Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: Н.М.Пригара. – Чернігів : ЦППК, 2009. – 38 с.
19. Організація діяльності державного службовця: Навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни (для слухачів магістратури спеціальності
8.15010005 “Державна служба” спеціалізаціїАдміністративний менедж- мент”, “Світова та європейська інтеграція”, “Територіальне управління та місцеве самоврядування”, “Економіка”, “Бюджет і фінанси”, “Кадровий менеджмент”). / Укладач: Л.Б. Круп’як. – Тернопіль: ТНЕУ. – 2010 р. – 170 с.
20. Пономарьов О.С. Філософія спілкування в контексті культури соціального управління - Теорія і практика управління соціальними системами / Наук. практич. журнал Випуск №1/2011 – с.23-30.
21. Практичний посібник для учасників конкурсу “Кращий державний службовець” /Ченігів.центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ.влади. місцевого самоврядування, держ. п, установ та орг.: Уклад.: І А.Галейко. – Чернігів: ЦППК, 2011. – 65 с.
22. Шома А.М. Управлінське спілкування як соціально-психологічний чинник формування стилю державно-управлінської діяльності Державне управлін-


106
ня теорія та практика Випуск №2(8)/2008 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2008-2/doc_pdf/shoma.pdf.
23. Яроміч С, Гречкосій І. Організаційна культура державної служби й імідж державних службовців. //Вісник НАДУ при президентові України. - 2006. -
№ І.с.111.

Допоміжна
1.
Впровадження стандартів публічної етики на місцевому і регіональному рівнях: українська практика та європейський досвід / В.В.Толкованов,
Н.В.Щербак, Т.Е.Василевська, В.П.Удовиченко.-К.:АМУ, 2008. -212 с.
2.
Гончарук Н.Т. Керівний персонал у сфері державної служби України: формування та розвиток / Н.Т. Гончарук. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2007. – 239 с.
3.
Горбунова И.Г. От оценки рабочих мест – к аттестации персонала / И.Г.
Горбунова, Н.Т. Леонова // Управление персоналом. – 2005. – № 23 (129). –
С. 41– 43.
4.
Гримблат С. Организационная культура и командная деятельность /
С.Гримблат, М. оронов // Персонал. – 2010.- №11. – с. 67-73.
5.
Державне управління: основи теорії, історія і практика: Навчальний посібник
/В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній, М.М. Іжа, Г.І. Арабаджи / За заг. ред.
Надолішнього П.І., Бакуменка В.Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.
6.
Енциклопедія державного управління: у 8 т. За редакцією Ю.В.Ковбасюка.
Київ, НАДУ при Президентові України, київ, 2011. Том 6 “Державна служба» за редакцією С.М.Серьогіна, В.М.Сороко, 2011. – 524 с.
7.
Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: Підручник.- Київ, 2005. – 165 с.
8.
Желюк Т.Л. Державна служба: Навчальний посібник/ Т.Л.Желюк. – К.: ВД
“Професіонал”, 2005. – 576с.
9.
Кузнєцов В. Національний класифікатор України ДК 003:2005
“Класифікатор професій” /В.Кузнєцов. – Харків: Фактор, 2008. – С.464.
10.
Латыпов Р.Ф. Классификация моделей государственной кадровой политики: опыт системного анализа / Р.Ф. Латыпов // Вестник Башкирского университета. - 2010. - Т. 15. - 2. - С. 487-490.
11.
Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К.: Атіка, 2009. – 608 с.
12.
Олуйко В. М., Кіндзерський С. А. Ділове спілкування у сфері державного управління. - Хмельницький: Поліграфіст, 2005. - 296 с.
13.
Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. Підручник
/Ю.І.Палеха.. – К., 2003. – 124 с.
14.
Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки: Указ
Президента України від 1 лют. 2012 р. № 45. – Режим доступу: http: // zakonz. rada. gov. ua.
15.
Про стратегію реформування державної служби в Україні: Указ Президента
України від 14 квітня 2000 р. № 599 // Вісн. держ. служби України. – 2000. – №1.
16.
Холопова Т.И., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей. - К.,
2004. – 112 с.


Підписано до друку 15.09.15
Формат 60х84/16
Ум. друк. арк 1,4
Обл.-вид.арк.1,3
Наклад 250 прим.
Зам. № 7724

Віддруковано у редакційно-видавничому відділі НУБіП України вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041 тел.: 527-81-55


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал