Методичні рекомендації з дисципліниPdf просмотр
Сторінка2/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема лекційного заняття 7. Розгляд звернень i прийом громадян
Сутність i зміст поняття “звернення громадян” до органів виконавчої влади й місцевого самоврядування. Типи звернень: пропозиції, скарги, заяви тощо.
Методика процесу розгляду звернень i прийому громадян. Порядок i граничні терміни розгляду звернень у відповідності до нормативно-правових вимог. Основні елементи організації прийому громадян з особистих питань.
Графік прийому i порядок ведення реєстрації відвідувачів. Попередній розгляд письмових звернень громадян.
Дотримання керівником графіка прийому відвідувачів.Інші форми взаємодії з громадськістю, методика їх реалізації.


4. Структура навчальної дисципліни

Кількість годин
денна форма
Заочна форма
у тому числі у тому числі
Назви змістових модулів і тем усьог о л п лаб інд с.р.
усього л п лаб інд с.р.
1 2 3
4 5
6 7
8 9
10 11 12 13
Змістовий модуль 1. Створення сприятливих умов для ефективної діяльності
державних службовців. Паблік рілейшнз як сфера професійної діяльності
Тема 1. Мета й особливості діяльності державного службовця.
Сутність і зміст організації діяльності
10 1 1 8 11 2 1 8
Тема 2. Імідж та його значення в діяльності державного службовця.
Кодекс етики державно- го службовця: світовий та вітчизняний досвід
12 1 1 10 12 2 2 8
Тема 3. Регламенту- вання посадових обов’язків. Організація робочого місця державного службовця
10 1 1 8 11 2 1 8


11
Тема 4. Обслугову- вання робочого місця.
Правила внутрішнього розпорядку
10 1 1 8 10 1 1 8
Тема 5. Гігієна і культура праці. Режим праці й відпочинку
10 1 1 8 10 1 1 8
Тема 6. Паблік рілейшнз як особлива функція управління, що забезпечує керування комунікаціями і взаєминами з метою формування доброзичливості і взаєморозуміння між якою-небуть організацією і суспільством.
Особливості реалізації комунікаційно- організаційних функцій в системі соціального управління. ПР у забезпеченні зовнішніх зв’язків фірми
(організації)
11 2 1 8 10 1 1 8
Тема 7. Паблік рілейшнз у формуванні
іміджу державної організації.
Використання ПР у лобістських цілях.
Публічний виступ як чинник налагодження громадських зв’язків.
Псевдотехнологічні ПР і протидія їм
11 2 1 8 8 1 1 6
Разом за змістовим модулем 1 74 9 7 58 72 1
0 8 54
Змістовий модуль 2. Формування навичок ефективного виконання державними
службовцями посадових обов’язків. Ділова українська мова
Тема 1. Планування роботи. Контроль якості роботи
10 1 1 8 10 2 2 6
Тема 2. Підготовка та проведення нарад, засідань колегій, постійних комісій тощо.
Підготовка нарад i офіційних зустрічей
10 1 1 8 10 2 2 6


12
Тема 3. Мистецтво проведення переговорів.
Переговори та переговорні моделі.
Переговори, презентація, ділова кореспонденція
10 1 1 8 10 1 1 8
Тема 4. Професійне спілкування. Українська мова та її норми. Усне ділове спілкування.
Письмове ділове спілкування. Ділові телефонні розмови
10 1 1 8 10 1 1 8
Тема 5. Етика ділового спілкування.
Рекомендації щодо виступів та інтев’ю.
Техніка публічного виступу. Нормативно- правова техніка
10 1 1 8 11 2 1 8
Тема 6. Мова ділових документів. Службові документи і діловодство. Розпорядчі документи
10 1 1 8 10 2 2 6
Тема 7. Розгляд звернень i прийом громадян
10 1 1 8 11 2 1 8
Разом за змістовим модулем 2 70 7 7 56 72 1
2 1
0 50
Усього годин
144 1
6 1
4

11 4
144 2
2 1
8

10 4
Курсовий проект
(робота) з __________
(якщо є в робочому навчальному плані)
- - - -

- - - -
Усього годин
144 1
6 1
4

11 4
144 2
2 1
8

10 413
5. Теми практичних занять

№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1.
Мета й особливості діяльності державного службовця. Сутність і зміст організації діяльності
1/1 2.
Імідж та його значення в діяльності державного службовця. Кодекс етики державного службовця: світовий та вітчизняний досвід
1/2 3.
Регламентування посадових обов’язків. Організація робочого місця державного службовця
1/1 4.
Обслуговування робочого місця. Правила внутрішнього розпорядку 1/1 5.
Гігієна і культура праці. Режим праці й відпочинку 1/1 6.
Паблік рілейшнз як особлива функція управління 1/1 7.
Паблік рілейшнз у формуванні іміджу державної організації 1/1 8.
Планування роботи. Контроль якості роботи 1/2 9.
Підготовка та проведення нарад, засідань колегій, постійних комісій тощо.
1/2 10.
Мистецтво проведення переговорів. Переговори та переговорні моделі
1/1 11.
Професійне спілкування. Українська мова та її норми 1/1 12.
Етика ділового спілкування. Рекомендації щодо виступів та інтев’ю 1/1 13.
Мова ділових документів. Службові документи і діловодство 1/2 14.
Розгляд звернень i прийом громадян 1/1
Разом: 14/18
6. Самостійна робота під керівництвом НПП

№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1
Мета й особливості діяльності державного службовця. Сутність і зміст організації діяльності
8/8 2
Імідж та його значення в діяльності державного службовця. Кодекс етики державного службовця: світовий та вітчизняний досвід
10/8 3
Регламентування посадових обов’язків. Організація робочого місця 8/8 4
Обслуговування робочого місця. Правила внутрішнього розпорядку 8/8 5
Гігієна і культура праці. Режим праці й відпочинку 8/8 6
Паблік рілейшнз як особлива функція управління 8/8 7
Паблік рілейшнз у формуванні іміджу державної організації 8/6 8
Планування роботи. Контроль якості роботи 10/6 9
Підготовка та проведення нарад, засідань колегій, постійних комісій тощо.
10/6 10 Мистецтво проведення переговорів. Переговори та переговорні моделі
10/8 11. Професійне спілкування. Українська мова та її норми 10/8 12. Етика ділового спілкування. Рекомендації щодо виступів та інтев’ю 11/8 13. Мова ділових документів. Службові документи і діловодство 10/6 14. Розгляд звернень i прийом громадян 11/8
Разом
114/104
14

7. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання для проміжного контролю знань виконують слухачі магістратури заочної форми навчання спеціальності “Державна служба” відповідно до навчального плану.
Метою виконання індивідуального завдання є закріплення і систематизація отриманих знань у процесі самостійної підготовки у міжсесійний період.
Правильна організація самостійної роботи слухача магістратури заочної форми навчання має вирішальне значення для успішного виконання ним навчального плану.
Слухач магістратури повинен:
- прослухати курс лекцій, вивчити теоретичний матеріал;
- ознайомитись з нормативно-законодавчою базою, науково- монографічною літературою, підручниками, посібниками, вивчити практику організації діяльності державних службовців;
- виконати в міжсесійний період отримане індивідуальне завдання, подати його у встановлений термін для перевірки і захистити у викладача на консультації.
Індивідуальні завдання для проміжного контролю знань містять теоретичні питання, які включають всі теми відповідно до розробленої програми дисципліни, а також практичне завдання (варіант управлінської ситуації).
Варіанти теоретичних і практичних завдань задаються викладачем.
Індивідуальний характер завдання для кожного слухача магістратури забезпечується різними комбінаціями теоретичних і практичних завдань.
Для висвітлення теоретичних завдань слухачі магістратури повинні використовував законодавчі акти, методично-інструктивні матеріали, науково- монографічну літературу, публікації статистики, аналітичну інформацію органів управління.
Виконання слухачами магістратури практичного завдання (управлінської ситуації) передбачає застосування методик розрахунку показників, їх детальні цифрові обчислення з текстовими поясненнями і висновками; підготовку на основі проведених розрахунків аналітичних записок та науково – обґрунтованих проектів управлінських рішень щодо вирішення певних управлінських ситуацій.
Оформлення індивідуальних завдань здійснюється відповідно до вимог вищої школи, а результати здачі індивідуального завдання відображаються записом “зараховано” або “не зараховано”.

Теми контрольних робіт
з дисципліни “Організація діяльності державного службовця”
(для слухачів денної та заочної форм навчання)

Варіант 1
1.
Суспільна функція державної служби і статус державного службовця.
2.
Поняття культури трудової поведінки.


15 3.
Управлінська ситуація.
Варіант 2
1.
Загальна характеристика поняття “діяльність”. Структура діяльності.
2.
Етика службової діяльності як характеристика культури службової поведінки.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 3
1.
Мета і зміст діяльності державного службовця.
2.
Культура поведінки державного службовця.
3. Управлінська ситуація.


Варіант 4
1.
Особливості діяльності державного службовця.
2.
Професійно-кваліфікаційна характеристика посади про вимоги до культури державного службовця.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 5
1.
Загальна характеристика передумов успішності діяльності державного службовця.
2.
Гігієна праці як характеристика культури праці державного службовця і умова його працездатності.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 6
1.
Вимоги до кандидатів на посади державного службовця.
2.
Режим праці та відпочинку державного службовця.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 7
1.
Поняття іміджу та авторитету державного службовця.
2.
Планування роботи як функція управління: сутність, зміст, методи.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 8
1.
Імідж та його роль у діяльності державного службовця.
2.
Місце і роль планування в системі організації діяльності державного службовця.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 9
1.
Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця.
2.
Планування роботи державного службовця: об’єкти, види, вимоги, оцінка ефективності.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 10
1.
Методи відбору кадрів на державну службу.
2.
Основні вимоги до планів державного службовця.
3. Управлінська ситуація.


16
Варіант 11
1.
Морально-професійна соціалізація державних службовців.
2.
Професійне спілкування в системі роботи державного службовця: сутність, функції, принципи.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 12
1.
Поділ праці і регламентування посадових обов’язків у державній організації.
2.
Професійне спілкування в системі державної служби: суб’єкти, види і форми спілкування.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 13
1.
Поділ і кооперування праці в державній організації.
2.
Ділове спілкування керівника й підлеглого. Характеристика основних проблем.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 14
1.
Регламентування посадових обов’язків державних службовців.
2.
Етика ділового спілкування державного службовця.
3. Управлінська ситуація.


Варіант 15
1.
Методи і засоби регламентування посадових обов’язків.
2.
Діловодство в органах державної влади: функції, рух документів, облік, зберігання.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 16
1.
Положення про структурний підрозділ органу державної влади.
2.
Поняття документу і документування в органах державної влади.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 17
1.
Посадова інструкція: призначення, складові елементи, визначення місця посади в організаційній структурі.
2.
Функції служби діловодства.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 18
1.
Професійно-кваліфікаційна характеристика посади державного службовця.
2.
Класифікація та призначення службових документів.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 19
1.
Кваліфікація посад державних службовців.
2.
Правила оформлення службових документів: реквізити, основний текст, датування, адресування службових документів тощо.
3. Управлінська ситуація.


17
Варіант 20
1.
Функціональне призначення робочого місця державного службовця.
2.
Контроль державного службовця за виконанням документів.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 21
1.
Загальна характеристика понять організація і культура робочого місця.
2.
Ділова нарада в системі управлінської діяльності.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 22
1.
Організація робочого місця державного службовця.
2.
Технологія підготовки і проведення наради.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 23
1.
Обслуговування робочого місця державного службовця.
2.
Вартість і ефективність наради.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 24
1.
Культура робочого місця і культура праці державного службовця.
2.
Ділова бесіда, вимоги до підготовки і проведення.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 25
1.
Планування і оснащення робочого місця державного службовця.
2.
Поняття “звернення громадян”, порядок їх розгляду в органі державної влади. Закон України “Про звернення громадян”.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 26
1.
Характеристика сприятливих умов праці державного службовця.
2.
Особистий прийом громадян в органі державної влади.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 27
1.
Поняття
“обслуговування робочого місця”, функції, суб’єкти обслуговування.
2.
Функція контролю в системі управління.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 28
1.
Функції, суб’єкти обслуговування робочого місця.
2.
Контроль виконавської дисципліни і оцінка якості праці державних службовців.
3. Управлінська ситуація.

Варіант 29
1.
Культура праці державного службовця як характеристика рівня його професіоналізму.
2.
Система контролю в органі державної влади.
3. Управлінська ситуація.


18
Варіант 30
1.
Поняття культури робочого місця, характеристика складових елементів.
2.
Мотивація і стимулювання праці державних службовців.
3. Управлінська ситуація.
Вимоги до виконання контрольних робіт
Відповідно до навчального плану слухачів магістерської програми
„Державна служба” денної та заочної форм навчання виконують контрольну роботу з дисципліни “Організація діяльності державного службовця” у вигляді реферату на одну із запропонованих тем у межах відповідного варіанту. Номер варіанту визначається за першою літерою прізвища студента.
При написанні контрольної роботи слід дотримуватися наступних
вимог:
1.
Контрольна робота з дисципліни “Організація діяльності державного службовця” є науковим дослідженням однієї з актуальних проблем місцевого самоврядування в Україні, виконання якого досягається шляхом об’єктивного аналізу наукових джерел та фахової літератури, вдумливим, творчим викладом теоретичного та фактологічного матеріалу, його узагальненням.
2.
Текстовий редактор – Microsoft Word. Формат аркуша А-4, шрифт – 14 пт, Times New Roman, через 1,5 інтервали. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим - 30 мм, правим - 15 мм, верхнім-20 мм, нижнім -
20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15 – 20 мм. Обсяг контрольної роботи включає 15-20 сторінок.
Титульну сторінку включають у загальну нумерацію роботи, однак на титульній сторінці номер не проставляється. Всі інші сторінки нумеруються арабськими цифрами в правій нижній частині сторінки після закінчення тексту.
Нумерація сторінок в роботі повинна бути наскрізна.
3.
Контрольна робота повинна містити:
Титульну сторінку (містить назву роботи, прізвище та ім’я студента, вказується факультет, курс, група);
Зміст (містить перелік всіх пунктів роботи та найменування розділів, яких має бути не менше ніж 2 і не більше ніж 5);
Вступ (розкриває актуальність обраної теми, визначає предмет наукового пошуку та його завдання);
Основну частину (складається з розділів, кожний розділ починають з нової сторінки);
Висновки (у них подають основні результати проведеної реферативної роботи);
Список використаної літератури (має містити не менше ніж 5 джерел).

8. Форми контролю
У процесі вивчення дисципліни “Організація діяльності державного службовця” використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи слухачів магістратури:

поточне тестування та опитування;

оцінювання виконання ІНДЗ;


19

оцінювання виконання контрольної роботи;

підсумковий іспит.
Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни “Організація діяльності державного службовця” визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:
Модуль 1
(поточне опитування та тестування)
Модуль 2
(підсумкова оцінка за ІНДЗ)
Модуль 3
(контрольна робота)
Модуль 4
(письмовий
іспит)

Всього
20 балів 20
балів 30
балів 30
балів 100
балів
Оцінка рівня отриманих теоретичних знань та практичних навиків за шкалою університету здійснюється на основі модульно-рейтингової системи контролю знань і передбачає стимулювання систематичної, ритмічної самостійної роботи слухачів магістратури, підвищення об’єктивності оцінки
їхніх знань, визначення рейтингу магістрів, запровадження здорової конкуренції між ними у навчанні і розвитку творчих здібностей. Модульно- рейтинговий контроль здійснюється на основі попередньо визначених змістовних модулів, які є логічно завершеними частинами теоретичного та практичного навчального матеріалу за окремими етапами вивчення дисципліни.

9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль
Змістов ий модуль
1
Змістов ий модуль
2
Змістов ий модуль
3
Змістов ий модуль
4
Рейтинг з навчаль ної роботи
R
НР
Рейтинг з додатко вої роботи
R
ДР
Рейтинг штрафн ий
R
ШТР

Підсумко ва атестація
(іспит)
Загаль на кількіс ть балів
0-100 0-100 0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100
Примітки. 1. Відповідно до “Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України”, затвердженого ректором університету 03.04.2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи R
НР
стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою:

0,7· (R
(1)
ЗМ
· К
(1)
ЗМ
+ ... + R
(n)
ЗМ
· К
(n)
ЗМ
)
R
НР
= ------------------------------------------------------- + R
ДР
- R
ШТР
,
К
ДИС
де R
(1)
ЗМ
, … R
(n)
ЗМ
− рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною шкалою;
n − кількість змістових модулів;


20
К
(1)
ЗМ
, … К
(n)
ЗМ
− кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;
К
ДИС
= К
(1)
ЗМ
+ … + К
(n)
ЗМ
− кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі;
R
ДР
− рейтинг з додаткової роботи;
R
ШТР
− рейтинг штрафний.
Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К
(1)
ЗМ
= …= К
(n)
ЗМ
.
Тоді вона буде мати вигляд
0,7· (R
(1)
ЗМ
+ ... + R
(n)
ЗМ
)
R
НР
= ------------------------------------ + R
ДР
- R
ШТР
.
n

Рейтинг з додаткової роботи R
ДР
додається до R
НР
і не може перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.
Рейтинг штрафний R
ШТР
не перевищує 5 балів і віднімається від R
НР
Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.
2. Згідно із зазначеним Положенням підготовка і захист контрольної
роботи оцінюється за 100 бальною шкалою і далі переводиться в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за національною шкалою
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка
ECTS для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100
А
відмінно
82-89
В
74-81
С
добре
64-73
D
60-63
Е
задовільно
зараховано
35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

21
10. Методичне забезпечення

Змістовий модуль 1. Створення сприятливих умов для ефективної
діяльності державних службовців. Паблік рілейшнз як сфера професійної
діяльності
Тема 1. Мета i особливості діяльності державного службовця. Сутність
і зміст організації діяльності
1.
Поняття діяльності та її психологічна структура.
2.
Особливості управлінської діяльності. Характеристика основної суперечності сучасного управління.
3.
Суспільна функція державної служби, місія i мета діяльності державного службовця.
4.
Поняття “Організація діяльності державних службовців” i характеристика
її складових елементів.
5.
Особливості діяльності державного службовця.
6.
Особливості організації діяльності як процесу та засобу досягнення мети.
7.
Види і типи діяльності.
8.
Складові організації діяльності державного службовця.
Праця є основним видом діяльності, необхідною умовою існування людей
і розглядається як специфічна видова поведінка людини, що забезпечує її виживання.
Діяльність – це спосіб буття, активна взаємодія людини з навколишнім середовищем з метою задоволення усвідомленої потреби. Особливістю праці як діяльності є те, що зміст її не визначається повністю потребою, яка її викликала. Якщо потреба як мотив спонукає людину до діяльності, стимулює її, то самі форми і зміст діяльності визначаються суспільними умовами, поділом праці. Отже, спонукання, мотиви діяльності не збігаються з безпосередньою метою праці. Потреби як джерело активності спонукають людину до праці, а усвідомлювана нею мета є регулятором активності в процесі праці.
Основними моментами будь-якої діяльності є суб’єкт з його потребами та
інтересами; мета, відповідно до якої перетворюється предмет; безпосередній предмет діяльності; об’єкт, на який спрямовано діяльність; засоби досягнення мети; функції, виконувані суб’єктом; умови діяльності; результат (продукт) діяльності. Узагальнену структуру діяльності державного службовця характеризують такі складові:
Мета діяльності – створення умов для забезпечення потреб, прав, свобод
і законних інтересів людини як найвищої соціальної цінності.
Предмет діяльності – потреби, інтереси, права і свободи людей та їх об’єднань.
Об’єкт діяльності – населення країни, регіону, області, міста, села, окрема людина, об’єднання людей.
Засоби діяльності – досвід, знання, уміння, навички, норми поведінки, морально-етичні цінності, інформація, комп’ютерна техніка.


22
Функції, виконувані державними службовцями – аналітичні, організаційно- управлінські, інформаційні, планово-економічні, нормопроектні, комунікатив- ні, контрольно-наглядові.
Умови діяльності – матеріально-технічні, інформаційно-технологічні, санітарно-гігієнічні, соціально-психологічні.
Результат (продукт) діяльності – підвищення якості життя людей, збереження соціального миру в суспільстві.
Ефективність державної служби значною мірою залежить від якості організації діяльності кожного державного службовця.
Організація діяльності (праці) – це процес поєднання в оптимальних пропорціях робочої сили, знарядь і предметів праці та створення умов для
їхнього ефективного функціонування. З економічного погляду організація діяльності (праці) є засобом досягнення її мети.
Добре організована діяльність є запорукою досягнення високих результатів.
І навпаки, ті чи інші організаційні недоліки, помилки завжди спричиняють погіршення показників роботи, настрою виконавців, іноді обертаються підвищеною плинністю кадрів.
Діяльність державного службовця складна, багатогранна і відповідальна.
Її характеризує ряд особливостей діяльності державного службовця.
Творчий характер праці. Він зумовлений призначенням державного службовця, місцем державної служби у суспільному поділі праці. Зокрема, за
“Довідником-типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців” державні службовці мають “брати участь у підготовці проектів нормативних і організаційно-методичних документів, проведенні експертизи документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу, та підготовці інформації про результати цієї роботи”.
Широкий діапазон складності посадових обов’язків. Це обумовлено комплексом функцій, які виконують державні службовці: аналітичних, організаційно-управлінських, інформаційних, планово-економічних, нормо- проектних, комунікативних та контрольно-наглядових.
Інтенсивні контакти з різними людьми. Соціальна спрямованість діяльності державного службовця, зокрема, проявляється в тому, що він працює для людей і серед людей. Незалежно від займаної посади кожний державний службовець спілкується в органі управління чи органі самоврядування зі своїм керівництвом, з колегами посади такого ж рівня, з підлеглими, з іншими підрозділами. Згідно з посадовими обов’язками державні службовці співпрацюють з численними зовнішніми організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, вони також приймають громадян в особистих справах.
Висока моральна відповідальність. Зумовлена призначенням державного службовця. Він покликаний забезпечувати і захищати права, свободи й
інтереси людей. Будь-яка помилка в рішеннях і діях державного службовця не залишається непоміченою, тому він постійно відчуває моральну відповідальність перед суспільством.


23
Ненормований робочий день. Працю державного службовця неможливо точно пронормувати. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи за розпорядженням керівника державний службовець зобов’язаний з’явитися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, він також може бути відкликаний зі щорічної або додаткової відпустки.
Недостатня рухливість. Більшу частину робочого дня службовці проводять за письмовим столом у вимушено одноманітній позі. Це утруднює кровообіг, обмінні процеси в організмі, негативно впливає на продуктивність праці.
Підвищена емоційна і психологічна напруженість. Є закономірним наслідком складності й різноманітності виконуваних функцій, динамізму в роботі, відповідальності.
Необхідність безперервного підвищення професійного і культурного рівня.
Це об’єктивна умова успішної діяльності кожного державного службовця.
Динамізм суспільного життя вимагає перманентно оновлювати і поповнювати знання, збагачувати світогляд.
Трудова діяльність зумовлюється певними мотивами і спрямована на
досягнення певної мети. Мотив – це те, що спонукає людину до праці, а мета
– те, чого вона намагається досягти в результаті праці. Справжньою основою мотиву є потреба, тобто об’єктивна необхідність людини в чомусь.
Процес задоволення потреб виступає як активний цілеспрямований процес оволодіння тією чи іншою формою діяльності та її реалізації відповідно до рівня суспільного розвитку.
Щоб праця була успішною, людина має оволодіти способами, цілеспрямованими діями з досягнення поставленої мети. Сама діяльність, в свою чергу, повинна стимулювати й підтримувати активність працівника, яка сама собою негайно не задовольняє наявні потреби. Це означає, що праця неможлива без пізнавальних та вольових процесів. Наявність усвідомлюваної мети завжди лишається необхідною ознакою праці. Решта сторін діяльності мотиви, способи виконання, добір і переробка інформації – можуть усвідомлюватися, не повністю усвідомлюватися, усвідомлюватися хибно або не усвідомлюватися зовсім. За відсутності усвідомлюваної мети йдеться не про діяльність людини, а про імпульсивну поведінку, керовану безпосередньо потребами та емоціями.
Праця як процес являє собою єдність трьох складників: самої праці як доцільної діяльності; предмета праці (те, на що спрямована праця); знарядь праці (річ або комплекс речей, за допомогою яких людина діє на предмет праці).
А діяльність виступає в єдності трьох аспектів: предметно-дієвого; фізіологічного; психологічного.
Предметно-дієвий аспект праці пов’язаний з виконанням певної системи рухів і дій, спрямованих на зміну станів або властивостей предмета праці з метою перетворення його на продукт праці. Предметно-дієвий аспект праці виступає як її зовнішня (фізична) сторона.


24
Фізіологічний аспект праці виявляється в тому, що вона як соціальне за своєю суттю явище має природну передумову – використання фізіологічних функцій працівника для створення тих чи інших соціальних цінностей. Під час праці до активної діяльності залучаються всі органи й системи організму, мобілізуються фізіологічні функції, витрачається нервова та м’язова енергія.
Всі ці процеси, пов’язані з життєдіяльністю організму працівника, організуються відповідно до вимог і умов праці.
Психологічний аспект праці пов’язаний з тим, що предметні дії працівника визначаються й регулюються внутрішньою (психічною) діяльністю – пізнавальною, мотиваційною, емоційною. У праці реалізуються й одночасно розвиваються професійні здібності, знання, трудові навички та вміння працівника, розкриваються риси його характеру, моральні якості, мотиви діяльності. У праці людина стверджує себе як особистість, реалізує та розвиває свій творчий потенціал.
Праця як колективна спільна діяльність людей неможлива без спілкування.
Об’єктивні відносини й зв’язки між працівниками реалізуються як суб’єктивні міжособистісні відносини. Спілкування – це багатоплановий процес розвитку контактів між людьми, зумовлений потребами спільної діяльності. Воно включає обмін інформацією, діями й результатами діяльності, а також сприймання людини людиною.
Отже, в єдиному процесі спілкування працівників вирізняються три
аспекти: комунікативний – обмін інформацією; інтерактивний – обмін знаннями,
ідеями, діями;
перцептивний
– сприймання, пізнання, взаєморозуміння.
У єдності цих трьох аспектів спілкування є способом організації спільної діяльності та взаємостосунків між людьми.
Трудовий потенціал людини характеризується її працездатністю, рівнем освіти й професійно-кваліфікаційної підготовки, знаннями, навичками, здібностями, ставленням до праці, ініціативністю, активністю, організованістю.
Важливою ознакою розумової праці є те, що предметами й результатами її
є не матеріальні речі, а проекти, плани, програми, ідеї, образи, формули,
інформація тощо. Її специфіка полягає в тому, що виконавцеві немає потреби
інтенсивно використовувати м’язову енергію, а програма його дій складна й динамічна. Розумова праця вимагає напруження уваги, активізації пізнавальних функцій – мислення, пам’яті, уяви. Особливо це характерно для творчої
інтелектуальної праці, завданням якої є пошук нового, невідомого. Деякі види розумової праці не спонукають виконавця до нових думок, відкриттів, винаходів, хоча неможливі без напруженої уваги, відповідних знань і вмінь.
Організація діяльності державного службовця – процес складний і відповідальний. Частину організаційних питань вирішує кожен службовець самостійно, за організацію діяльності відділу відповідає його керівник, спільні для всієї установи організаційні питання вирішуються централізовано.
У психології розрізняють види і типи діяльності.


25
До видів діяльності відносять такі, що забезпечують існування людини та її формування як особистості. Основними видами діяльності вважаються: гра, навчання, спілкування і праця.
Типи діяльності класифікуються за ознаками суспільних відносин, потреб та предметів. У цій площині виділяють такі типи діяльності: перетворювальну
(поділяється на предметну і соціальну), комунікативну духовно-пізнавальну ціннісно-орієнтаційну, художньо-творчу та споживчу.
При виконанні посадових обов’язків державні службовці більшу частину свого робочого часу витрачають на соціальну та комунікативну діяльність, або
інакше – працюють і спілкуються з людьми.
Організація діяльності державних службовців охоплює такі складові: професійний підбір на вакантні посади; поділ і кооперування праці; регламентування посадових обов’язків; організація робочих місць; обслуговування робочих місць; забезпечення належних умов праці; планування діяльності; раціоналізація трудових процесів і процедур; контроль виконавчої дисципліни; стимулювання ефективної діяльності.
Діяльність державних службовців є колективною, а це означає, що результат функціонування органу державного управління чи місцевого самоврядування залежить як від індивідуальних зусиль кожного працівника, так і від того, наскільки злагоджено діє весь колектив установи.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал