Методичні рекомендації з дисципліниPdf просмотр
Сторінка1/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Навчально-науковий інституту післядипломної освіти


Кафедра регіонального управління та місцевого самоврядванняЖОВНІРЧИК Ярослав Федорович
Методичні рекомендації
з дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ”

для вивчення та самостійної роботи слухачів ОКР “Магістр”, спеціальністі 8.15010002 - “Державна служба”
(
денної та заочної форм навчання)


Київ – 2015

УКД 35.075
ББК 88.5 Я73
Ж 74


Рекомендованого до друку Вченою радою навчально-наукового інституту післядипломної
освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України
(протокол № від 19 травня 2015 року).


Укладач:
Жовнірчик Я. Ф., доктор наук з державного управління, доцент, в.о. завідувача кафедри регіонального управління та місцевого самоврядвання
Рецензенти:
Пабат В. О., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри, заступник директора ННІ післядипломної освіти, державний службовець 1-го рангу,
Грищенко І. М., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри.Ж 74
Методичні рекомендації з дисципліни “Організація діяльності державного службовця” для слухачів спеціальності “Державна служба”
/ уклад. Я.Ф. Жовнірчик. – К.: НУБіП, 2015.- 83 с.


Методичні рекомендації для вивчення та самостійної роботи слухачів усіх форм навчання з дисципліни “Організація діяльності державного службовця” з метою комплексного вироблення вмінь і практичних навичок високої культури поведінки та розвиток ділових контактів державного службовців, які навчаються за спеціальністю
“Державна служба”, а також для аспірантів, викладачів, науковців, державних службовців, які цікавляться означеною проблкматикою.
У рекомендаціях розміщено програму, стуктуру, тематику лекцій та їх анотований зміст з начальної дисципліни “Організація діяльності державного службовця”, теми практичних занять і самостійної роботи, методичні поради до написання тестових та контрольних завдань, критерії оцінювання знань слухачів, список літератури.


ББК88.5 Я73

УДК 35.075/.078 (072)

ISBN
*Жовнірчик Я.Ф. 2015
*Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2015


3
ЗМІСТ
1. Передмова ......................................................................................................................................... 4 2. Мета та завдання навчальної дисципліни ....................................................................................... 4 3. Програма навчальної дисципліни .................................................................................................... 5 4. Структура навчальної дисципліни ................................................................................................ 10 5. Теми практичних занять................................................................................................................... 13 6. Самостійна робота під керівництвом НПП.................................................................................... 13 7. Індивідуальні завдання ..................................................................................................................... 14
Теми контрольних робіт (вимоги до їх виконання) ..................................................................... 14 8. Форми контролю .............................................................................................................................. 18 9. Розподіл балів, які отримали студенти.......................................................................................... 19 10. Методичне забезпечення................................................................................................................ 21

Змістовий модуль 1. Створення сприятливих умов для ефективної
діяльності державних службовців. Паблік рілейшнз як сфера
професійної діяльності .................................................................................................................. 21
Тема 1. Мета й особливості діяльності державного службовця.
Сутність і зміст організації діяльності.......................................................................................... 21
Тема 2. Імідж та його значення в діяльності державного службовця.
Кодекс етики державного службовця: світовий та вітчизняний досвід ..................................... 25
Тема 3. Регламентування посадових обов’язків.
Організація робочого місця ....................................................................................................... 28
Тема 4. Обслуговування робочого місця державного службовця.
Правила внутрішнього розпорядку ................................................................................................ 32
Тема 5. Гігієна і культура праці. Режим праці й відпочинку ................................................. 33
Тема 6. Паблік рілейшнз як особлива функція управління .................................................... 40
Тема 7. Паблік рілейшнз у формуванні іміджу державної організації.................................. 46

Змістовний модуль 2. Формування навичок ефективного виконання державними
службовцями посадових обов’язків.
Ділова українська мова ................................................................................................................ 53
Тема 1. Планування роботи. Контроль якості роботи............................................................. 53
Тема 2. Підготовка та проведення нарад, засідань колегій, постійних комісій тощо. Підготовка нарад і офіційних зустрічей............................................................... 58
Тема 3. Мистецтво проведення переговорів. Переговори та переговорні моделі. Переговори, презентація, ділова кореспонденція .......................................................... 60
Тема 4. Професійне спілкування. Українська мова та її норми. Усне ділове спілкування.
Письмове ділове спілкування. Ділові телефонні розмови ........................................................... 67
Тема 5. Етика ділового спілкування. Рекомендації щодо виступів та інтев’ю. Техніка публічного виступу. Нормативно-правова техніка..................................... 73
Тема 6. Мова ділових документів. Службові документи і діловодство.
Розпорядчі документи (підготовка, прийняття, погодження тощо) ........................................... 77
Тема 7. Розгляд звернень i прийом громадян .......................................................................... 82

Практикум з дисципліни “Організація діяльності державного службовця”..................... 103

Перелік питань на іспит з дисципліни “Організація діяльності державного службовця” .................................................................................................................. 79 11. Рекомендована література....................................................................................................... 104


4
1.

Передмова
Навчальна дисципліна ”Організація діяльності державного службовця” є нормативною складовою професійної підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня “Магістр”, спеціальністі 8.15010002 - “Державна служба”.
Методичні рекомендації до дисципліни розроблено з урахуванням
Положення про організацію навчального процесу в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
2.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета формування у слухачів системи знань і умінь, необхідних для ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків.
Основними завданнями дисципліни є створення сприятливих умов для ефективної діяльності державних службовців; формування навичок високої культури поведінки та етики підтримання і розвитку ділових стосунків з окремими людьми, підприємствами, установами тощо як в Україні, так і за її межами; формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків.
Завданням є усвідомлення слухачами державної служби як управлінської професії, що ґрунтується на міждисциплінарних знаннях, знання передумов і ефективності та формування вмінь ефективного виконання службових обов’язків i їх документування.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: мету й особливості діяльності державного службовця; сутність і складові організації професійної діяльності; вимоги до кандидатів на посади державних службовців; методи професійного відбору на вакантні посади; сутність і значення іміджу державного службовця та органів державної влади і органів місцевого самоврядування; сутність, зміст і завдання поділу та кооперування праці в органах державної влади і місцевого самоврядування; методи і способи регламентування посадових обов’язків; вимоги щодо планування роботи; організацію діловодства; вимоги до якості службових документів; порядок розгляду звернень громадян; організацію контролю якості роботи; форми і методи стимулювання діяльності державних службовців;
вміти: організувати процес професійного добору кадрів на вакантні посади; оцінювати ефективність поділу та кооперування праці в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; розробляти посадову
інструкцію та забезпечити ресурсне обслуговування відповідного робочого місця; планувати, контролювати i оцінювати якість виконання службових обов’язків; володіти ефективними формами й засобами управлінського спілкування; організувати підготовку колективних форм управлінської діяльності (нарад, переговорів тощо); організувати приймання громадян з особистих питань; складати службові документи різного призначення;
оцінювати ефективність стимулювання діяльності працівників та обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення мотивації праці.


5
3.

Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Створення сприятливих умов для ефективної
діяльності державних службовців. Паблік рілейшнз як сфера професійної
діяльності

Питання для самостійного опрацювання:
1.
Суспільна функція державної служби і статус державного службовця.
2.
Яка головна роль діяльності державного службовця?
3.
Етика службової діяльності як характеристика культури поведінки.
4.
Сутність посадової інструкції державного службовця.
5.
Які головні принципи і вимоги до організації та обслуговування робочого місця державного службовця?
6.
Який режим праці державного службовця?
7.
Гігієна праці як характеристика культури діяльності державного службовця і умова його працездатності.
8. Паблік рілейшнз як особлива функція управління, що забезпечує керування комунікаціями і взаєминами між якою-небуть організацією і суспільством.
9. Як впливає паблік рілейшнз на формуванні іміджу державної організації?
10. Використання паблік рілейшнз в лобістських цілях.

Тема лекційного заняття 1. Мета й особливості діяльності державного
службовця. Сутність і зміст організації діяльності
Поняття діяльності та її психологічна структура. Особливості управлінської діяльності. Характеристика основної суперечності сучасного управління. Суспільна функція державної служби i статус державного службовця. Місія i мета діяльності державного службовця.
Поняття “організація діяльності державних службовців”, характеристика складових елементів. Особливості діяльності державного службовця:
інтелектуальний характер; висока соціальна й моральна відповідальність; широкий діапазон складності посадових обов’язків; інтенсивні контакти з різними людьми; ненормований робочий день; недостатня рухливість; підвищена емоційна i психологічна напруженість; необхідність безперервного підвищення професійного i культурного рівня.
Визначення організації діяльності як процесу та засобу досягнення мети діяльності. Економічне й соціальне значення досконалої організації діяльності державних службовців. Складові організації діяльності державних службовців: професійний підбір на вакантні посади; поділ і кооперування праці; регламентування посадових обов’язків; організація робочих місць; забезпечення сприятливих умов праці; планування діяльності; раціоналізація трудових процесів і процедур; контроль виконавчої та трудової дисципліни; стимулювання ефективної діяльності.


6
Тема лекційного заняття 2. Імідж та його значення в діяльності
державного службовця. Кодекс етики державного службовця: світовий та
вітчизняний досвід


Визначення іміджу працівника. Значення іміджу для ефективної діяльності державного службовця, для авторитету органів державної влади та органів місцевого самоврядування і довіри до них населення. Складові іміджу державного службовця: зовнішній вигляд; культура мови; службовий етикет; моральні якості; професіоналізм; світогляд і ерудиція; норми поведінки.
Складність і відповідальність діяльності, особливий статус державних службовців як важливі чинники підвищених вимог до претендентів на вакантні робочі місця в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
Характеристика основних чинників, що зумовлюють потребу в лідерстві для державного службовця. Аналіз лідерських якостей державного службовця.
Структура вимог до державного службовця: вік, освіта, кваліфікація, стаж роботи, професійні якості й морально-етичні якості, специфічні вимоги та обмеження. Вимоги до стану здоров’я. Етичні вимоги.
Тема лекційного заняття 3. Регламентування посадових обов’язків
державних службовців. Організація робочого місця державного службовця
Поняття “регламентування посадових обов’язків”. Місце i роль регламентування посадових обов’язків у системі організації діяльності державних службовців.
Засоби регламентування діяльності державного органу, структурного підрозділу: регламент місцевої державної адміністрації, положення про структурний підрозділ організації. Структура типової форми регламенту, положення про структурний підрозділ. Регламентування службових обов’язків посадових ociб: основні та додаткові засоби.
Посадова інструкція як організаційно-правовий документ, що регламентує діяльність державного службовця (визначає його повноваження, права, обов’язки, відповідальність, комунікативні зв’язки тощо) Структура типової форми посадової інструкції. Порядок розроблення посадової інструкції.
Робоче місце як первинна ланка організаційної структури державного органу. Значення робочого місця для діяльності державного службовця.
Класифікація робочих місць.
Поняття і зміст організації робочого місця. Функціональне призначення i зміст праці на робочому місця (спеціалізація робочого місця): рівень посади,
іял відповідальності, складність виконуваних обов’язків, організаційні та
інформаційно-комунікаційні зв’язки робочого місця.

Тема лекційного заняття 4. Обслуговування робочого місця. Правила
внутрішнього розпорядку
Планування робочого місця i службового приміщення. Плантаційна модель службового приміщення. Внутрішнє планування i оснащення робочого місця; автоматизація робочих місць.


7
Процес функціонування робочого місця і необхідність забезпечення його поточних потреб. Обслуговування робочого місця як комплексна організаційна проблема.
Характеристика основних функцій обслуговування робочого місця: планово-розподільча,
інформаційно-комунікаційне, матеріально-технічне забезпечення, забезпечення сприятливих умов праці. Характеристика сприятливих умов праці: санітарно-гігієнічні умови, естетика, позитивний соціально-психологічний клімат у колективі.
Тема лекційного заняття 5. Гігієна і культура праці. Режим праці й
відпочинку
Гігієна праці як наука і сфера практичної діяльності, її значення в організації діяльності державних службовців.
Основні гігієнічні рекомендації: нормалізація повітряного середовища і освітлення в службових приміщеннях, обмеження шуму, дотримання чистоти, естетичне оформлення інтер’єрів.
Поняття культури праці. Культура праці як основна ознака професіоналізму державного службовця. Характеристика основних елементів культури праці. Культура робочого місця. Культура службової поведінки.
Особистісна культура державного службовця (відповідальність, дисципліна, ставлення до праці та її якість, етика, культура спілкування).
Суть і значення раціонального режиму праці й відпочинку. Різновиди режимів праці й відпочинку: денний, добовий, тижневий, річний. Фізіологічне, соціально-психологічне i соціально-економічне обґрунтування режиму праці.
Підходи до методів удосконалення режиму праці та відпочинку.
Тема лекційного заняття 6. Паблік рілейшнз як особлива функція
управління
Паблік рілейшнз як особлива функція управління, що забезпечує керування комунікаціями і взаєминами з метою формування доброзичливості і взаєморозуміння між якою – небуть організацією і суспільством. Особливості реалізації комунікаційно – організаційних функцій в системі соціального управління. Паблік рілейшнз у забезпеченні зовнішніх зв’язків фірми
(організації).

Тема лекційного заняття 7. Паблік рілейшнз у формуванні іміджу
державної організації
Паблік рілейшнз у формуванні іміджу державної організації.
Використання Паблік рілейшнз у лобістських цілях. Публічний виступ як чинник налагодження громадських зв’язків. Псевдотехнологічні паблік рілейшнз і протидія їм.

Змістовий модуль 2. Формування навичок ефективного виконання
державними службовцями посадових обов’язків. Ділова українська мова.
8
Питання для самостійного опрацювання:
1.
У чому полягає планування роботи державного службовця?
2.
Як здійснюється контроль виконання планових завдань?
3.
Які вимоги до підготовки і проведення нарад та офіційних зустрічей?
4.
Форми професійного спілкування державного службовця.
5.
В чому виражається етика ділового спілкування?
6.
Класифікація та призначення документів.
7.
Правила оформлення службових документів.
8.
Службові документи і діловодство.
9.
Яким чином здійснюється оцінювання державних службовців?
10.
Правила проведення особистого прийому, розгляд звернення громадян.
Тема лекційного заняття 1. Планування роботи. Контроль якості
роботи
Планування роботи як стрижневий елемент організації
іяльності державного службовця, що характеризує раціональність використання робочого часу.
Основні вимоги до планів роботи державного службовця: конкретність, цілеспрямованість, гнучкість, реальність, узгодженість. Основні об’єкти планування в діяльності державного службовця. Тривалість i структура робочого часу державного службовця (згідно нормативно-правових актів).
Орієнтовна схема витрат робочого часу за видами робіт та його продуктивне використання. Основи принципи планування роботи державного службовця.
Методика процесу планування. Види планів роботи державного службовця.
Правила планування робочого дня державного службовця. Контроль виконання планів.
Сутність і значення контролю в організації діяльності державних службовців. Види контролю у практиці діяльності органів влади: запобіжний, поточний, підсумковий; активний контроль, пасивний, систематичний, періодичний i разовий контроль, функціональний, відомчий, територіальний контроль, внутрішній i зовнішній тощо. Суб’єкти контролю, значення звітності структурного підрозділу та виконавця як форми зовнішнього зв’язку в управлінні. Критерії, стандарти, норми діяльності державних службовців та засоби їх контролю.
Тема лекційного заняття 2. Підготовка та проведення нарад, засідань
колегій, постійних комісій тощо. Підготовка нарад i офіційних зустрічей
Ділова нарада як колективна форма управлінського спілкування: форма участі персоналу організації у колективному розгляді, обговоренні, вирішенні управлінських завдань. Характеристика основних типів нарад: проблемні,
інформаційні, інструктивні, оперативні (диспетчерські).
Підготовка та проведення нарад, засідань колегій, постійних комісій тощо.
Підготовка нарад i офіційних зустрічей. Складові процедури (технології) підготовки i проведення ділових нарад. Стандартні та інноваційні методи підготовки i проведення нарад i офіційних зустрічей.


9
Тема лекційного заняття 3. Мистецтво проведення переговорів.
Переговори та переговорні моделі. Переговори, презентація, ділова
кореспонденція
Комунікативно-інформаційна культура державного службовця. Мистецтво проведення переговорів. Переговори та переговорні моделі. Переговори, презентація, ділова кореспонденція.
Тема лекційного заняття 4. Професійне спілкування. Українська мова
та її норми. Усне ділове спілкування. Письмове ділове спілкування. Ділові
телефонні розмови
Спілкування як процес обміну інформацією між заінтересованими взаємопов’язаними суб’єктами. Функції спілкування: перцептивна (сприймання i розуміння), комунікативна (обміну інформацією), інтерактивна (взаємодії).
Демонстраційна модель ділового спілкування на державній службі.
Види спілкування, колективні форми управлінського спілкування.
Професійне спілкування. Українська мова та її норми. Усне ділове спілкування.
Письмове ділове спілкування. Ділові телефонні розмови.
Тема лекційного заняття 5. Етика ділового спілкування. Рекомендації
щодо виступів та інтев’ю. Техніка публічного виступу. Нормативно-
правова техніка
Принципи ділового спілкування. Діалогічна концепція ділового спілкування керівника й підлеглого. Правила спілкування основних суб’єктів управлінської діяльності: керівник – секретар; керівник – підлеглі; керівник –
відвідувачі; службовці одного посадового рівня; службовці – працівники інших організацій; службовці – відвідувачі.
Етика ділового спілкування. Рекомендації щодо виступів та інтев’ю.
Техніка публічного виступу. Методика визначення рівня складності праці державного службовця. Методи морального стимулювання. Нормативно- правова техніка.
Тема лекційного заняття 6. Мова ділових документів. Службові
документи і діловодство. Розпорядчі документи (підготовка, прийняття,
погодження тощо)
Документ і документування в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Класифікація службових документів в органі державного управління та місцевого самоврядування: нормативно-правові, розпорядчі, організаційні, документи колегіальних органів, документація з господарської діяльності, обліково-фінансова, кадрова документація. Вимоги до оформлення документів.
Погодження та засвідчення документа. Мова службових документів.
Сутність і значення діловодства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. I організація діловодства в організації.


10
Нормативно-правові документи про діловодство в державній організації.
Примірна інструкція з діловодства.
Складові елементи системи діловодства в організації: документування, організація i функціонування служби діловодства, приймання, розгляд i реєстрація документів, обробка та відправлення вихідної інформації, контроль за виконанням документів.
Основні функції служби діловодства. Приймання, розгляд i реєстрація документів. Реквізити реєстрації. Обробка та відправлення вихідної кореспонденції.
Контроль за виконанням документів.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал