Методичні рекомендації Впровадження інноваційних технологійСкачати 94.23 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір94.23 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

Впровадження інноваційних технологій

Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті і одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. Тому впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес є провідною ідеєю.

Про інновації говорять багато, але саме поняття є багатозначним, і тому дебати про чітке значення продовжуються. Серед учених, які вели дослідження у даному напрямку, слід відзначити праці І. Д. Беха, Л. І. Даниленка, І. М. Дичківської, М. В. Кларіна, О. М. Пєхоти, О. В. Попової, Л. С. Подимової, А. І. Прігожина, В. А. Сластьоніна, А. В. Хуторського. Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) намагаються співвіднести поняття нового у педагогіці з такими характеристиками, як корисне,

прогресивне, позитивне, сучасне, передове. Зокрема, В. Загвязинський вважає,

що нове у педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких

поєднаннях ще не висувались або ще не використовувались, а й той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які мають у собі прогресивне начало, що надає змогу під час зміни умов і ситуацій ефективно вирішувати завдання виховання та освіти.

Освітня інновація характеризується новизною в галузі психолого-педагогічних, соціально-економічних та науково-виробничих досліджень, спрямованих на якісне покращення освітнього процесу і виражених у вдосконалених чи нових освітніх системах (дидактична, виховна, управлінська); складових освітнього процесу (мета, зміст, структура, форми, методи, засоби, результати); освітніх технологіях (дидактичних, виховних, управлінських); наукових та науково-методичних розробках, технічних пристроях і установках для закладів і установ освіти; нормативно-правових документах, що регламентують діяльність закладів і установ освіти.

До основних напрямків інноваційних процесів в системі освіти на сучасному етапі її розвитку слід віднести:

1. Модернізацію типів та структури освітніх навчальних закладів

2. Оновлення змісту навчання і виховання:

- розробка державних стандартів освіти;

- впровадження концепції виховання дітей та молоді на підставі національної системи освіти;

- здійснення профілізації та індивідуалізація освітнього процесу;

- створення авторських навчальних програм, підручників, посібників тощо.

3. Розробку та апробування нових педагогічних технологій: розвивального, модульно-розвивального, диференційованого навчання; алгоритмізація навчально-виховного процесу; використання методів проектування і моделювання; комп’ютерні технології навчання і управління тощо.

4. Зміна форм і методів навчання та виховання:

- впровадження діалогових форм спілкування суб’єктів навчально-виховної діяльності;

- проведення лекційних, семінарських занять;

- трансформування методів контролю знань та вмінь учнів;

- запровадження індикаторів, рейтингових систем оцінювання знань.

5. Виділення оновлених технології моделювання та проектування, які реалізуються через навчальні модулі.

6. Модернізація форм і методів управління:

- підвищення значимості менеджерської функції управління;

- утворення багатоваріативності моделей управління;

- оновлення форм управління.Основні завдання підготовки педагогів до впровадження інноваційних технологій в системі освіти полягають в тому, щоб:

 • допомогти кожному ввикладачу в розвитку його ціннісних орієнтацій

 • надати педагогу можливість усвідомити методологію вирішення професійно-педагогічних проблем, яка ґрунтується на гуманістичній парадигмі;

 • розкрити перед викладачем способи побудови конкретних концепцій роботи навчального закладу і самого педагога, враховуючи своєрідність умов їх діяльності;

 • віднайти разом із викладачем способи реалізації концептуальних схем у досвіді діяльності, особливо в організації дослідно-експериментальної роботи;

 • орієнтувати педагогана осмислення ним результатів педагогічних нововведень, сприяти виробленню критеріїв їх оцінки і самооцінки.

Алгоритм упровадження інноваційних технологій (загальні підходи)

 • 1. Організація попередньої підготовки (моральної, теоретичної, функціональної) педагогічного персоналу:

 • 1) уточнення нововведення;

 • 2) повідомлення нововведення педагогічним працівникам;

 • 3) здійснення порівняльного аналізу педагогічної практики;

 • 4) оволодіння прийомами та методами роботи;

 • 5) планування та розробка методичних рекомендацій.

 • 2. Визначення і постановка цілей та завдань на основі аналізу існуючої практики та стратегічних завдань, впровадження педагогічних технологій:

 • 1) аналіз педагогічної практики;

 • 2) виявлення існуючих суперечностей;

 • 3) визначення мети впровадження педагогічного нововведення;

 • 4) конкретизація завдань реалізації мети.

 • 3. Планування процесу впровадження педагогічних технологій:

 • 1) розроблення проекту, схеми, алгоритму;

 • 2) конкретизація змісту окремих станів;

 • 3) визначення термінологічного апарату;

 • 4) розподіл обов'язків;

 • 5) визначення змісту конкретних заходів із упровадження педагогічного нововведення.

Впровадження інноваційних технологій вимагає від педагога:

- вивчення спеціальної літератури;

- аналіз педагогічного досвіду вчителів-новаторів;

- розробка плану запровадження нової техніки;

- оптимальне поєднання всіх знань;

- психологія людських взаємин;- міжпредметні зв’язки (через наскрізні програми).

Впровадження трактується як перетворення практики на основі результатів досліджень при обов’язковому їх застосуванні з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Елементи механізму реалізації інноваційних технологій на рівні ліцею можуть включати в себе:

 • організаційно-правове забезпечення діяльності педагогічних інновацій;

 • роботу щодо забезпечення єдиного підходу до визначення інновацій, відстежування експериментів та оцінки їх ефективності;

 • дослідження проблеми готовності педагогів і учнів до пошукової діяльності;

Розробка моделі підготовки педагогів до впровадження інноваційних технологій передбачає поетапне вирішення наступних кроків:

 1. Визначення та обґрунтування передумов інноваційних процесів.

 2. Ознайомлення з існуючими моделями змісту і структури інноваційної діяльності педагога.

 3. Вивчення стану готовності конкретних категорій/груп педагогів до інноваційної діяльності.

 4. Розробка та обґрунтування моделі підготовки педагога до інноваційної діяльності в системі педагогічної освіти.

 5. Відпрацювання дидактичного забезпечення викладача до інноваційної діяльності.

 6. Уточнення навчальних програм, планів, коригування технології організації та проведення підготовки педагогів до освоєння інновацій.

 7. Діагностика досягнутого рівня, сформованість готовності педагогів до інноваційної діяльності за результатами навчання.

 8. Стимулювання та організаційно-методичне забезпечення інноваційної діяльності окремих педагогів -новаторів та педагогічних колективів.

На рівні навчального закладу:

 1. Адміністрація розробляє стратегію та програму розвитку закладу освіти на основі впровадження в управлінський та навчально-виховний процеси педагогічних інновацій.

 2. Діагностує „стартовий” рівень готовності педагогів до освоєння педагогічних інновацій.

 3. Планує діяльність методичних підрозділів щодо формування готовності педагогів до впровадження в практику освітньо-виховної діяльності інноваційних педагогічних технологій.

 4. Організовує роботу окремих педагогів, методичних комісій із засвоєння нових знань з педагогічної інноватики та побудови педагогічного процесу на цій основі.

 5. При вивченні стану викладання навчальних предметів зосереджує увагу на використанні педагогами інноваційних педагогічних технологій.

 6. Заслуховує звіти педагогів (на засіданнях методичних комісій) про виконання плану навчання та самоосвіти з проблем освоєння технологій інноваційного навчання.

 7. Вивчає та узагальнює інноваційних досвід роботи педагогів, розробляє та здійснює заходи щодо стимулювання педагогів-новаторів, які активно впроваджують у практику своєї роботи інноваційні технології навчально-виховного процесу.

Робота ліцею щодо управління процесом впровадження педагогічних інноваційних технологій концентрується навколо вирішення таких питань:

 1. Мотивування вибору педагогічних інновацій, призначених для впровадження.

2. Аналіз стану попереднього впровадження педагогічних нововведень в практику діяльності навчального закладу.

3. Конкретизація змісту педагогічного нововведення.

4. Морально-психологічна підготовка колективу до реалізації нововведення.

5. Підбір літератури, розробка необхідного методичного та ресурсного забезпечення.

6. Планування заходів та визначення завдань метод комісій педагогів щодо впровадження інноваційних технологій.

7. Конкретизація видів і форм роботи з впровадження інноваційних технологій.

8. Контроль та облік досвіду впровадження, підведення підсумків та узагальнення результатів.

9. Звіт педагогічного колективу про роботу з впровадження педагогічної інновації.Перелік прийомів роботи з педагогічним персоналом:

   • надання працівникам вичерпної і своєчасної інформації про нововведення;

   • надання підтримки тим, хто її потребує; 1. Інтернет – ресурси.

 2. Химинець В.В. Інновації в сучасній школі. – Ужгород, 2004. – 168 с.

 3. Грабовська Т.І., Талапканич М.І., Химинець В.В. Інноваційний розвиток освіти: особливості, тенденції, перспективи. – Ужгород, 2006. – 232 с.

 4. Химинець В.В., Сивохоп Я.М., Петрус В.В. Психолого-педагогічні аспекти інноваційних технологій. – Ужгород, 2006. – 148 с.

 5. Химинець В.В. Інноваційно-освітня діяльність. – Ужгород, 2007. – 364 с.

 6. Химинець В.В., Кірик М.Ю. Інновації в початковій школі. – Ужгород, 2008. – 344 с.

 7. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. — К.: Академвидав. 2004. - С. 38-41.

 8. Єрмаков І. Г. Нова школа нової України на зламі століть //Психологія і педагогіка життєтворчості. - К.: ІЗМН, 1996. - С.21.

 9. Зязюн І. А.. Сагач Г. М. Краса педагогічної дії: Навч. посібник для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів. — К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. — С.231.

 10. Концепція державної інноваційної політики України(проект) // "Світ—11.08.1997.

 11. Наукове та методичне забезпечення впровадження педагогічних інновацій. Збірник наукових праць/Ред. кол.: Л. Даниленко(відп. ред.) т. ін. —Херсон: ЦНТВ, 1999.- С.5 -7.

 12. Оцінювання та відбір педагогічних інновацій: теоретико - прикладний аспект: Наук. метод, посібник/За ред. Л.Даниленко. — К.: Логос, 2001. — 185 с.

 13. Педагогічний словник/За ред. дійсного члена АПН України Ярмаченка М.Д. — К.: Педагогічна думка, 2001. —516с.

 14. Профессиональная педагогика: Ученик для студентов, обучающихся по педагогическим спеціальностям и направленням.— М.: Ассоциация. Профессиональное образование", 1997. — С.497.

 15. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів К.: Абрис, 1997. -416с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал