Методичні рекомендації та перелік завдань до практичних занять для студентів фармацевтичного факультетуСторінка9/17
Дата конвертації11.01.2017
Розмір2.66 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


Можливі ризики оптового фармацевтичного підприємства


Протидія конкурентів
Ризик виходу партнерів зі спільної діяльності
Ризик втрати прибутку
Ризик крадіжок
Ризик, пов’язаний з функціонуванням техніко-технологічних систем
Соціальні ризики
Транспортні ризики
Завдання 45. Охарактеризуйте способи мінімізації можливих ризиків оптового фармацевтичного підприємства. При цьому використайте такі дані:

 • Відповідальніша сегментація споживачів

 • Включення стовідсоткового авансового платежу в умови угоди, застосування акредитивної форми розрахунку, передача права вимоги платежів за договором

 • Конкурсний набір працівників, постійне їх навчання, упровадження системи наставництва

 • Лобіювання власних інтересів

 • Поліпшення платіжної дисципліни, наявність портфеля альтернативних постачальників

 • Ретельніша аналітична робота з відбору цільових ринків, відповідальніша сегментація споживачів

 • Ретельніший відбір посередників, використання франчайзингу для підвищення ефективності їх діяльності.
Чинники ризиків

Способи мінімізації ризиків


Законодавство, державні органи


Недостатня кваліфікація працівників


Неефективна робота каналу розподілу продукції


Неплатежі за поставлену продукцію


Низькі об'єми реалізації продукції


Падіння попиту на продукцію


Постачальницькі ризикиЗавдання 46. Підготуйте реферати на тему:

1. Характеристика об'єднань фармацевтичних фірм-виробників та оптових посередників.

2. Ризики у фармацевтичному бізнесі.

Література1. Лекційний матеріал.

2. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Менеджмент і маркетинг у фармації. – К.: Медицина, 2008. – С. 58-91.

3. Менеджмент у фармації: Підручник /О.Є. Кузьмін, Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька, О.Г. Мельник. - За ред. О.Є. Кузьміна і Б.П.Громовика. - Вінниця, НОВА КНИГА, 2005.-С.56-88.

4. Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации, ч.І. Менеджмент в фармации /Под ред.З.Н.Мнушко.- Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2007.- С.160-180, 213-247.РОЗДІЛ 2.

ЕТАПИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ТЕМА 4: ФУНКЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Актуальність теми: Функції менеджменту – це види управлінської діяльності (трудові процеси у сфері управління), які забезпечують формування способів управлінського впливу. Вони відображають сутність і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях управління. Функції менеджменту виникли внаслідок поділу і спеціалізації праці. Будь-які управлінські процесі на підприємстві здійснюються із застосуванням функціонального підходу (технології менеджменту). Тому вивчення функцій фармацевтичного менеджменту є актуальною темою для становлення провізора.

Мета заняття: Сформувати знання та набути практичні навички з планування та організування фармацевтичного підприємства, використання в процесі управління функцій мотивування, контролювання та регулювання.


Контрольні питання


 1. У чому сутність та особливості класифікації функцій менеджменту?

 2. Які особливості взаємодії функцій менеджменту?

 3. Які є етапи стратегічного планування?
 4. У чому полягає роль місії і візії організації?


 5. Які характеристики можливих цілей та завдань організації?

 6. У чому особливості тактичного планування?

 7. У чому сутність функції організування?
 8. Як класифікуються організаційні структури управління?

 9. У чому сутність мотивування?


 10. Якими є характерні риси основних змістових теорій мотивування?

 11. Якими є характерні риси основних процесійних теорій мотивування?

 12. У чому сутність і які принципи класифікації контролювання?

 13. У чому сутність процесу регулювання?


Завдання 47. Розкрийте процес реалізації конкретної функції менеджменту (управління технологічною лінією з виробництва ін’єкційних розчинів) шляхом застосування загальних функцій. Результати оформіть в таблиці.
Реалізація функцій менеджменту при виробництві ін’єкційних розчинів

Конкретна функція менеджменту

Реалізація конкретної функції менеджменту шляхом застосування загальнихЗавдання 48. Одним із етапів стратегічного планування є формулювання місії та візії фармацевтичного підприємства. Опишіть місію та візію окремих фармацевтичних фірм, що діють на вітчизняному фармацевтичному ринку. Результати представте у вигляді таблиці.


Назва фармацевтичної фірми

Місія фірми

Візія фірми

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.


Завдання 49. Здійсніть класифікацію завдань національного фармацевтичного підприємства виробника.За важливістю

За тривалістю

За охопленням
короткотермінові

середньотривалі

довготривалі
головні


Всього підприємства

субпідрядні


Окремих підрозділів

При цьому використайте перелік таких елементів: • Організація договірної вертикальної маркетингової фармацевтичної системи в наступному році.

 • Зниження дебіторської заборгованості аптечного складу в наступному кварталі.

 • Пошук відділом маркетингу аптек для створення ліцензійної аптечної мережі в наступному році.

 • Впровадження належних фармацевтичних практик з тим, щоб через п’ять років частку експорту в загальному обсязі реалізації довести до 15%.

 • Здійснення технічного переоснащення автоматизованої системи управління підприємством (АСУ) до кінця ІІІ кварталу поточного року.

 • Опрацювання стратегії розвитку відділу маркетингу підприємства.


Завдання 50. Фармацевтична фірма планує впровадити інформаційну систему. Вона укладає угоду з IT – компанією щодо створення та впровадження такої системи. Допоможіть менеджеру IT – компанії організувати управління проектом створення інформаційної системи та розподілити обов’язки виконавців (хто за що відповідає). Для цього використайте RACI - метод і побудуйте матрицю відповідальності (responsibility matrix)*.

(* - матриця відповідальності – це таблиця, де у рядках перераховують роботи проекту, а в стовпчиках – проектні ролі:

1. Виконавець (Responsible) – виконує завдання, несе відповідальність за безпосереднє виконання завдання, але не відповідає за вибір способу її вирішення.

2. Відповідальний (Accountable) - повністю відповідає за виконання етапу/завдання чи кінцевий результат перед вищим керівництвом.

3. Консультант (Consulted) – узгоджує рішення, які приймаються; дивиться за ходом виконання завдання, надає консультації щодо способу та якості реалізації завдань. Взаємодія з ним носить двосторонній характер. Несе відповідальність.

4. Спостерігач (Informed) – подібний до консультанта, але не несе відповідальності. Його інформують про прийняте рішення, а взаємодія з ним носить односторонній характер.


Функціональні обов’язки

Команда управління проектом

Куратор проекту (спонсор)

Керівник проекту

Архітектор системи

Адміністратор проекту

Планування

Розробка та періодична актуалізація плану

Затвердження плану

Управління командою проекту

Призначення співробітника на роль керівника проекту

Формування команди проекту

Визначення кваліфікаційних вимог та складу робочих груп спеціалістів

Забезпечення виділення необхідних ресурсів для виконання проекту

Безпосереднє керівництво командою проекту

Формування пропозицій щодо стимулювання команди проекту

Забезпечення стимулювання команди проекту

Організація виконання робіт

Організація взаємодії із замовником та забезпечення всіх необхідних комунікаційних зв’язків з іншими учасниками проекту

Організація підготовки, узгодження та затвердження всієї технічної документації, необхідної для виконання проекту

Організація, проведення та документування процедур передачі замовнику розробленої ІС

Розгляд та затвердження документів, необхідних для організації та виконання проекту

Ведення організаційно-розпорядчої та звітної документації

Підтримання в актуальному стані списку команди проекту

Забезпечення команди проекту необхідними інформаційними матеріалами

Матеріально-технічне та господарське забезпечення команди проекту

Контроль ходу виконання проекту

Організація та проведення нарад по узгодженню ходу робіт проекту

Підготовка та подання куратору звітів про хід виконання робіт проекту

Отримання та аналіз звітності про хід реалізації проекту

Контроль відповідності результатів проекту технічному завданню на розробку ІС

Узгодження фактичних затрат праці спеціалістів при виконанні проекту

Завдання 51. Вкажіть види організаційних структур управління та коротко охарактеризуйте їх. Результати представте у вигляді таблиці.


Організаційна структура управління

Її характеристика

Лінійна
Функціональна
Комбінована:
- лінійно-штабна
- лінійно-функціональна

Завдання 52. Вкажіть сутність таких комбінованих структур управління: дивізіональної та адаптивної. Результати представте у вигляді таблиці.


Організаційна структура

Її зміст

Дивізіональна
Адаптивна

Завдання 53. Опишіть доцільність застосування нижче вказаних дивізіональних організаційних структур управління. Результати представте у вигляді таблиці.


Організаційна структура

Доцільність застосування

Продуктова
Споживча
ТериторіальнаЗавдання 54. Зобразіть схематично дивізіональну* продуктову організаційну структуру управління фармацевтичного підприємства. Врахуйте, що підприємством керує президент. У його підпорядкуванні знаходиться керівники: відділу стратегічного планування, відділу управління персоналом, відділу наукових досліджень, фінансово-економічного відділу, а також трьох заводів з виробництва продуктів А, В та С. У підпорядкуванні директорів заводів свої власні відділи: постачання та виробництва, технологічний, відділ маркетингу та бухгалтерія.(*Дивізіональні (відділові) структури управління (від англ. division - відділення, підрозділ компанії) засновані на виділенні великих автономних виробничо-господарських підрозділів (відділень, дивізіонів) і відповідних їм рівнів управління із наданням цим підрозділам оперативно-виробничої самостійності з перенесенням на цей рівень відповідальності за отримання прибутку).

Завдання 55. Проведіть класифікацію організаційних структур управління з погляду їх адаптації до змін у зовнішньому середовищі (джерело: 5). При цьому врахуйте, що лінійна, функціональна, лінійно-штабна та лінійно-функціональна організаційні структури характеризуються наявністю жорсткого ієрархічного розподілу влади, формалізацією правил та процедур, централізованим прийняттям рішень. Дивізіональні (орієнтовані на продукт, на споживачів чи на територію) та матричні організаційні структури характеризуються слабим використанням формальних правил, децентралізацією повноважень, участю працівників у прийнятті рішень, гнучкістю структури управління.

Результати представте у вигляді схеми.


Організаційні структури управління

Завдання 56. Вкажіть, на яких категоріях базується мотивування як функція менеджменту, та розкрийте їх зміст.


Категорія менеджменту

Її зміст

Потреби:
- первинні
- вторинні
Винагороди:
- внутрішні
- зовнішні

Завдання 57. Відтворіть піраміду ієрархії потреб А. Маслоу. З її погляду проаналізуйте, які потреби споживачів намагаються вдовольнити виробники продукції (послуг), зазначеної в таблиці.

з.п.

Підприємства

Продукція

Потреби

1.

Компанія Bayer

Аспірин «Байєр»
2.

Фірма “Chester”

Чоловіче/жіноче взуття
3.

Газета «Високий замок»

Інформація про останні події в країні, світі
4.

Фірма «Оріфлейм»

Зволожувальний крем
5.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Заочна форма навчання за програмою спеціальності «Фармація»
6.

Миргородський завод мінеральних вод

Мінеральна вода “Миргородська”
7.

Львівська кавова фабрика “Галка”

Кава смажена мелена Еспрессо
8.

Львівський молочний комбінат

Сир “Король Артур” торгової марки “Добряна”
9.

Мережа фітнес-клубів “Форевер”

Річний абонемент
10.

Львівський академічний театр імені Леся Курбаса

Вистава «Лісова пісня»

При цьому використайте перелік таких елементів:

Потреба самозбереження (безпека, захищеність).

Потреба в повазі (визнання з боку суспільства, оточення).

Потреба в самоствердженні, самореалізації.

Суспільні потреби (причетність до подій, почуття близькості, кохання).

Фізіологічні потреби (голод, спрага, секс тощо.).


САМОСТІЙНА РОБОТА
Завдання 58. Дайте характеристики основних змістових та процесійних теорій мотивування.


Теорії

Їх характеристика


Змістові:

- Туган-Барановського


- Маслоу
- Мак-Клелланда
- Герцберга
Процесійні:

-теорія очікувань Врума- теорія справедливості
-комплексна процесійна
- теорія Портера-Лоулера
Завдання 59. Здійсніть класифікацію видів контролю за різними ознаками та розкрийте зміст попереднього, поточного і завершального видів контролю, а також централізованого і децентралізованого. Результати оформіть у вигляді таблиці.


Ознака класифікації

Вид контролю

Сутність та характеристика


Завдання 60. Обгрунтуйте регулюючі заходи, за умови, що на фармацевтичному підприємстві відповідно до розробленого в керуючій системі технологічного процесу здійснюється впровадження нової технологічної лінії з виробництва супозиторіїв. У процесі здійснення контролю у керованій системі виявлено високий процент браку, понаднормове використання сировини (лікарські субстанції, супозиторні основи). Результати оформіть у вигляді таблиці.


Управлінське рішення (приймається в керуючій системі)

Виконання управлінського рішення в керованій системі

Контролювання (виявлення недоліків, відхилень, неточностей тощо)

Регулювання

(усунення відхилень, недоліків, неточностей)

Завдання 61. Підготуйте реферати на тему:


 1. Змістові теорії мотивування у працях українських вчених.

 2. Моральне та матеріальне стимулювання як основа процесійних теорій мотивування.

Література1. Лекційний матеріал.

2. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Менеджмент і маркетинг у фармації. – К.: Медицина, 2008. – С. 96-124.

3. Менеджмент у фармації: Підручник /О.Є. Кузьмін, Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька, О.Г.Мельник.- За ред. О.Є.Кузьміна і Б.П.Громовика. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.- С.89-142.

4. Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации, ч.І. Менеджмент в фармации /Под ред.З.Н.Мнушко.- Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2007.- С.79-101.

5.Бондар Н.М. Організаційні структури управління підприємством [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://business-consultant.com.ua/publicaciiub104.html

ТЕМА 5: МЕТОДИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ
Актуальність теми. Методи фармацевтичного менеджменту – це способи і прийоми впливу керуючої системи на керовану на різних рівнях і ланках управління (фармацевтичне підприємство, підрозділ, служба тощо), а в прикладному аспекті – це сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою досягнення місії організації та її цілей. Методи фармацевтичного менеджменту спрямовані та орієнтовані на об’єкт управління (фармацевтичне підприємство, відділ, підрозділ тощо), тобто на працівників, які здійснюють різні види діяльності. Змістом методів менеджменту є специфіка прийомів і способів впливу.

Основним завданням керуючої системи є створення методів фармацевтичного менеджменту, за допомогою яких вона впливатиме на працівників, забезпечуючи їхню активність, керуючи їх діяльністю та координуючи її, адже головною ціллю методів фармацевтичного менеджменту є забезпечення гармонії, органічного поєднання індивідуальних, колективних та суспільних інтересів.Мета заняття: Вивчити сутність і класифікацію методів менеджменту, які забезпечать здійснення виробничо-господарської діяльності і досягнення цілей та місії організації; сутність стандартів фармацевтичного управління.
Контрольні питання

 1. У чому сутність і які принципи класифікації методів фармацевтичного менеджменту ?

 2. Які характерні риси економічних методів фармацевтичного менеджменту?

 3. Які характерні риси технологічних, соціально-психологічних та адміністративних методів фармацевтичного менеджменту?

 4. У чому полягає взаємозв’язок функцій та методів фармацевтичного менеджменту?

 5. У чому сутність стандартів фармацевтичного управління?

 6. Яка роль комплексу належних фармацевтичних практик?

 7. Які основні принципи тотального управління якості?

 8. У чому особливість моделі досконалості Європейського фонду управління якістю?

 9. Які характерні риси стандартів міжнародної організації по стандартизації ISO?
 10. У чому особливості концепцій моделювання ділових процесів?

 11. Яке значення мають корпоративні (інтегровані) системи?

 12. У чому сутність методології IDEF0?

Завдання 62. Здійсніть класифікацію деяких методів фармацевтичного менеджменту і наведіть їх приклади, використовуючи перелік таких елементів:

 • Адміністративні

 • Дисциплінарні способи впливу

 • Конструкторські документи


 • Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал