Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціалістів та магістрівСкачати 466.7 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації11.01.2017
Розмір466.7 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад
“НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
Методичні рекомендації та контрольні завдання

для студентів заочної форми навчання спеціалістів та магістрів специфічних категорій соціальних наук і бізнеса та праваДніпропетровськ
2015

Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад
“НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра аерології та охорони праці

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
Методичні рекомендації та контрольні завдання

для студентів заочної форми навчання спеціалістів та магістрів специфічних категорій соціальних наук і бізнеса та праваДніпропетровськ
НГУ
2015
Охорона праці в галузі. Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціалістів та магістрів специфічних категорій соціальних наук і бізнеса та права / СІ. Чеберячко, Ю.І. Чеберячко,
О.О. Яворська, О.В. Столбченко; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. унт. – Д НГУ, 2015. – 50 с.
Автори: СІ. Чеберячко, канд. техн. наук, доц. (розділ 1, 2, 9);
Ю.І. Чеберячко, канд. техн. наук, доц. (розділ 3, 4, 9);
О.О. Яворська, канд. техн. наук, доц. (розділ 5, 6, 9);
О.В. Столбченко, канд. техн. наук, доц. (розділ 7, 8, 9). Затверджено до видання редакційною радою Державного ВНЗ «НГУ» протокол № 2 від 09.02.15), за поданням кафедри АОП (протокол № 5 від
31.01.15). Подано методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни Охорона праці в галузі. Наведено програму дисципліни, перелік контрольних питань, завдання та перелік літератури. Призначено для студентів заочної форми навчання спеціалістів та магістрів специфічних категорій соціальних наук і бізнеса та права. Відповідальний за випуск завідувач кафедри аерології та охорони праці, д-р техн. наук, проф. В.І. Голінько.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У відповідності з спільним наказом Міністра освіти і науки України,
Міністра надзвичайних ситуацій та Голови Держгірпромнагляду України
№ 969/922/216 від 21.10.2010 р. встановити, що нормативно-навчальна
дисципліна « Охорона праці в галузі вивчається всіма студентами вищих
навчальних закладах України.
Ці методичні рекомендації призначені для студентів заочної форми навчання економічних та гуманітарних спеціальностей. Вони складаються з робочої программа дисципліни, списока літератури, переліку питань, що виносяться на екзамен, завданнь до контрольної роботи з рекомендаціями по її виконанню. Робоча программа складена на підставі типової программ з охороні праці в галузі для вищих навчальних закладів. З дисципліни Охорона праці в галузі студентам читаються настановні та оглядові лекції. Студенти одержують индивідуальні та групові консультації. Основна форма навчальної роботи студентів – самостійне вивчання матеріалу дисципліни за підручниками і нормативними документами у послідовності, наведеній робочою програмою. Практичних навичок з охорони праці студент набуває в процесі роботи за спеціальністю. При вивченні матеріалу рекомендується вести конспект для систематизації і закріплення знань. Згідно з навчальним планом з дисципліни передбачається виконання контрольної роботи та іспит. Студент допускається до іспиту після захисту контрольної роботи.
2 РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
2.1 Мета та завдання
Відповідно до закону України Про охорону праці охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно- гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.
Охорона праці в галузі” (ОПГ) – нормативна дисципліна, яка вивчається у вищих закладах з метою формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі. Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.
3

Основні професійні компетенції
Засвоївши дисципліну Охорона праці в галузі спеціалісти (магістри) за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними компетенціями з охорони праці
у науково-дослідній діяльності:
- готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загрозі небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;
- здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях.
у технологічній діяльності
- обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності
- участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань
- розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварійна виробництві.
в організаційно-управлінській діяльності
- впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці
- здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій
- здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці
- управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварійна виробництві
- впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі.
у проектній діяльності
- розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умові режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.
у педагогічній діяльності
- розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
у консультаційній діяльності
- надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки праці
- готовність контролювати виконання вимог охорони праці на підприємстві.4

Розділ 1. СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. ТРАВМАТИЗМ ТА
ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ. РОЗСЛІДУВАННЯ
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
Стан охорони праці в Україні. Аналіз рівня травматизму на підприємствах. Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом. Розслідування та облік нещасних випадків і аварій, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.
Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Основні
технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та
професійної захворюваності в галузі.
Розділ 2. МІЖНАРОДНІ НОРМИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці. Соціальний діалог в Європейському Союзі. Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Визначення та основні принципи соціальної відповідальності. Міжнародні норми соціальної відповідальності. Стандарт SA 8000 Соціальна відповідальність. Міжнародний стандарт ISO 26000 Настанова по соціальній відповідальності. Вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності. Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці - частина соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова директива ЄС Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників. Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та Рекомендації
МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва. Організація об’єднаних націй. Всесвітня організація охорони здоров’я. Міжнародна агенція з атомної енергії. Міжнародна організація праці. Європейський Союз. Співдружність незалежних держав, та ін.

Розділ 3. ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ
АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі.

5

Розділ 4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
В ОРГАНІЗАЦІЇ
Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів. Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007. Розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Пріоритет функцій забезпечення безпеки. Ефективність функціональної структури СУОП. Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій. Мета та основні параметри планів. Аналітична та оперативна частини Плану. Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні особливості. Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОПГ. Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та основні функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Розділ 5. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯДІ ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Держгірпромнагляд. Структура, права і відповідальність посадових осіб
Держгірпромнагляду. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення наглядових заходів. Громадський контроль з охорони праці та роль профсоюзних організацій.

Розділ 6. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ
ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ
Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.
Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик і страховий випадок. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду. Страхові експертиз охорони праці, їх функції і повноваження. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника.
6

Розділ 7. СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Загальні вимоги безпеки в галузі. Вимоги безпеки під час експлуатації основного технологічного обладнання, при підготовці сировини та при виробництві продукції. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць. Забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних приладів, автоматизованих систем управління, сигналізації та зв'язку. Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робочої зони. Вимоги до засобів індивідуального захисту. Особливості заходів електробезпеки на підприємствах галузі. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень. Утримання території підприємств галузі. Особливості охорони праці при ремонтних роботах, під час вантажно-розвантажувальних робіт. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря. Вимоги до працівників певних категорій і порядок допуску їх до роботи.
Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони. Важкість праці Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

Розділ 8. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НА
ГАЛУЗЕВИХ ОБ’ЄКТАХ ТА РЯТУВАЛЬНА СПРАВА
Класи виробничих та складських приміщень по вибуховій та пожежній небезпеці. Вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів. Протипожежні перешкоди. Забезпечення безпечної евакуації персоналу. Пожежна безпека технологічного устаткування, електрообладнання, систем опалення, вентиляції. Державний пожежний нагляд. Пожежна профілактика при проектуванні і експлуатації промислових об’єктів, будинків, споруд, технологічного обладнання. Пожежна сигналізація і зв'язок. Засоби гасіння пожеж. Протипожежне водопостачання. Первинні засоби пожежогасіння. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі. Структура Міністерства з надзвичайних ситуацій, завдання. Военезовані рятувальні формування.
Розділ 9. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці. Наукова база охорони праці. Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні
7
інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці галузевих науково-дослідних інститутів. Кафедри охорони праці та інші підрозділи вищих навчальних закладів. Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Загальнодержавна (національна, галузеві, регіональні програми. Аналіз професійного та виробничого ризиків. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності. Мета і методи аналізу. Використання статистичної звітності і актів розслідування нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Показники частоти та тяжкості травматизму. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму.


3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТІВ
І КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Розділ 1. Законодавче та нормативно-правове регулювання, управління
та нагляд (контроль) з питань охорони праці.

Тема 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці.
1. Що таке Соціальне партнерство, основні його завдання.
2. Вкажіть види документів які є основними міжнародними нормами в галузі охорони праці. Сформулюйте ціль вдосконалення правової бази з ОП в Україні.
3. Глобальний договір ООН та основні його принципи (права людини.
4. Наведіть основні принципи корпоративної соціальної відповідальності, якими повинні керуватися компанії.
5. Вкажіть мету стандарту SA 8000 Соціальна відповідальність, де він може застосовуватись, та які аспекти в ньому розглядаються
6. Вкажіть основні переваги від впровадження стандарту SA 8000 Соціальна відповідальність на підприємстві
7. Яка основна мета стандарту ISO 26000 та його напрямки діяльності
8. Основні принципи впровадження стандарту ISO 26000.
9. Яким чином в законодавстві Євросоюзу розглядаються питання з охорони праці
10. Які основні завдання міжнародної організації праці (МОП)?
11. Вкажіть відомі міжнародні організації в сфері охорони праці. Їх внесок в охорону праці.
12. Вкажіть основні категорії робочого часу
13. Вкажіть випадки у яких власник має право залучати працівників до понаднормових робіт.
14. Розкрийте поняття терміну Відпочинок, та вкажіть основні його види.
15. Вкажіть основні види відпусток згідно Закону України "Про відпустки"

8

Тема 2. Система управління охороною праці (СУОП) в організації.
16. Розкрийте поняття терміну Система управління охороною праці (СУОП) та
вкажіть основні вимого функціонування СУОП в організації ?
17. Сформулюйте основні функції та завдання СУОП.
18. Вкажіть мету стандарту OHSAS 18001, а також сферу його застосування.
19. Які існують види планування роботи з охорони праці в СУОП?
20. Яким чином реалізовується політика підприємства щодо охорони праці. Вкажіть основні завдання при плануванні СУОП.
22. Приведіть алгоритм впровадження СУОП
23. Які існують форми контролю за охороною праці на підприємстві
24. Вкажіть види планування та контролю стану охорони праці на підприємстві.
25. Якими позниками характеризується стан охорони праці в СУОП.
26. Які основні обов’язки керівників структурного підрозділу (начальників відділів, тервідділів) з охорони праці в СУОП.
27. Які основні обов’язки працівник та службовців підприємства з охорони праці в СУОП.

Тема 3. Державний нагляді громадський контроль за станом охорони праці
28. Хто уповноважений здійснювати Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці ?
29. За якими принципами здійснюється Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності
30. Вкажіть права та відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляду.
31. Які мають зобов’язання органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійснення заходів державного нагляду (контролю
32. Дайте перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.
33. Які умови та порядок здійснення планових заходів державного нагляду контролю
34. Які умови та порядок здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю

9

Тема 4. Соціальне страхування від нещасних випадків та професійних
захворювань на виробництві
35. Вкажіть основні завдання та принципи страхування від нещасного випадку.
36. Суб’єкти та об’єкти страхування. Страховий ризик і страховий випадок.
37. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Виконавча дирекція Фонду.
38. Як здійснюється правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
39. Які функції та повноваження покладаються на страхових експертів з охорони праці
40. За рахунок чого здійснюється фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків
41. Що повинна забезпечувати сума страхових внесків страхувальників до Фонду соціального страхування від нещасних випадків
42. Що зобов'язаний зробити Фонд соціального страхування від нещасних випадків у разі настання страхового випадку
43. Які права має застрахована особа
44. Які повноваження роботодавця як страхувальника

Тема 5. Профілактика виробничого травматизму та професійної
захворюваності в галузі.
45. Сформулюйте цілі і завдання розслідування нещасних випадків (НВ). Розкрийте поняття травматизм, професійне захворювання (ПЗ.
46. Вкажіть обставини за яких НВ визнається таким, що пов'язаний з виробництвом.
47. Порядок розслідування та облік НВ на виробництві.
48. Порядок розслідування хронічних ПЗ і отруєнь на виробництві.
49. Як проводиться спеціальне розслідування НВ на виробництві
50. Які НВ підлягають спеціальному розслідуванню Терміни розслідування
51. Як організовується розслідування НВ, склад комісії з розслідування, основні документи
52. Розслідування та облік аварій.
53. Методи аналізу виробничого травматизму. Коротка характеристика цих методів.
54. У чому полягає статистичний метод аналізу травматизму Якими показниками оцінюється виробничий травматизм
10

Розділ 2. Санітарно-гігіенічні вимоги до умов праці в галузі.
Тема 6. Виробнича санітарія та гігієна праці в адміністративних
приміщеннях (офісах)
55. Розкрийте терміни Напруженість праці, « важкість праці виробниче середовище».
56. За якими принципами поділяються гігієнічна класифікація умов праці
57. Вкажіть основні джерела шкідливого впливу на здоров'я та безпеку службовців, що працюють в офісі.
58. Вкажіть міжнародний нормативний документ що стосується надомної праці та джерела шкідливого впливу на здоров'я та безпеку в домашніх умовах.
59. Вкажіть основні шкідливі речовини на робочих місцях офісів.
60. Сформулюйте цілі атестації робочих місць. Яким чином керівник робіт організовує атестацію робочих місць

Тема 7. Психофізіологічні питання охорони праці
61. Охарактеризуйте основні психофізіологічні засоби підвищення безпечної поведінки працівників у трудовому процесі
62. Яким чином впливає на працездатність людини емоційний стан
63. Укажіть психофізіологічні особливості організації робочого місця
64. Яким чином можуть впливати індивідуальні якості працівника на безпеку праці
65. Яким чином необхідно організовувати безпечну поведінку працівників в процесі праці
66. Які існують мотивації людини до праці ідо її безпеки
67. Яку роль у створенні безпечних умов праці відіграє трудовий колективі його керівник.
68. Які завдання передбачає правильна організація робочого місця
69. Яким чином необхідно вибирати оптимальний режим праці та відпочинку
70. Як здійснюється ергономічна оцінка робочих місць
71. Яку роль виконує кольорове оформлення оснащення приміщень в організації виробничого процесу

11

Тема 8. Організація робочих місць користувачів комп’ютерів
72. Перелічіть міжнародні норми з охорони праці при роботі з персональними комп’ютерами.
73. Перелічіть національні нормативні акти з охорони праці при роботі з персональними комп’ютерами.
74. Ергономічні вимоги до організації робочих місць користувачів комп’ютерів.
75. Як комп'ютер впливає на здоров’я користувача
76. Вкажіть у відповідності з нормами режим роботи і відпочинку користувачів
ЄОМ.

Розділ 3. Пожежна безпека на підприємствах галузі
Тема 9. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах
77. Наведіть класифікацію виробничих та складських приміщень по вибуховій та пожежній небезпеці.
78. Як визначається вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів Назвіть способи її підвищення.
79. Які існують протипожежні перешкоди Забезпечення безпечної евакуації персоналу.
80. Назвіть основні вимоги пожежної безпеки до технологічного устаткування, електрообладнанню, систем опалення та вентиляції.
81. Назвіть основні функції і завдання державного пожежного нагляду.
82. У чому полягає пожежна профілактика при проектуванні і експлуатації промислових об’єктів, будинків, споруд, технологічного обладнання.
83. Які Вам відомі автоматичні системи пожежної сигналізації.
84. Назвіть засоби гасіння пожеж. Протипожежне водопостачання.
85. Первинні засоби пожежогасіння.
86. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі.
87. Розкрийте поняття терміну пожежонебезпечна зона, та приведіть на які класи вони поділяються.
88. Розкрийте поняття терміну горіння та наведіть основні форми горіння.
89. Вкажіть основні види пожежовибухонебезпечних матеріалів та речовин. Наведіть основні способи гасіння пожеж
12Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал