Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради кз «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»Сторінка2/6
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.36 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

- Використання творів живопису у формуванні мовленнєвої компетентності дошкільників.


 1. Запровадження здоров'язбережувальних  технологій в ДНЗ.

- Використання методів арт-терапії у роботі з дошкільниками.

- Метеомайданчик як елемент екологічної стежини в ДНЗ.

- Психолого-педагогічні умови здорового способу життя дошкільників. 1. Формування основ національної самосвідомості шляхом народознавчої роботи.

-Художнє слово як засіб формування патріотичного світогляду дошкільника.

-Ознайомлення дошкільників з народними святами й традиціями засобами колекціонування. Використання інноваційних напрямків музейної педагогіки.

-Організація виховних заходів в дошкільному закладів з метою ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу.


 1. Забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.

-Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності.

-Формування духовного потенціалу дошкільника шляхом впровадження ідей В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі, Я. Корчака.

-Шляхи профілактики шкільної дезадаптації дітей.

-Психолого-педагогічне проектування  діяльності дошкільників як засіб комплексної реалізації патріотичних завдань.

Засідання радимо провести у формі семінарів, круглих столів, дискусій та ін. Наприклад:

Семінар «Психолого-педагогічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі»

План:


  1. Підготовка дітей старшого дошкільного віку до школи: сучасний стан та проблеми.

  2. Основні причини непідготовленості дітей до шкільного навчання.

  3. Організація життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку.

  4. Робота дошкільного навчального закладу із сім'єю.

  5. Консультативний центр у ДНЗ.

  6. Формування цілісної картини світу у дітей старшого дошкільного віку.

  7. Портфоліо – основа демонстрації індивідуальних досягнень старшого дошкільника.

Cемінар «Шляхи організації життєвого простору для задоволення фізичної активності дитини»

План:


   1. Сутність та зміст ефективних методів і прийомів зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей.

   2. Шляхи реалізації освітньої лінії БКДО «Особистість дитини».

   3. Упровадження інноваційних технологій на заняттях з фізичної культури в ДНЗ.Круглий стіл «Гармонізація виховних впливів на особистість дитини з боку сім'ї й дошкільного закладу»

Питання для обговорення:    1. Формування відповідальності як одне з ключових завдань морального виховання.

    2. Шляхи формування комунікативної культури сім'ї.

    3. Правова освіта дітей і батьків: системний підхід.

    4. Особливості роботи з дітьми, охопленими різними формами здобуття дошкільної освіти.

    5. Взаємодія сімейного і суспільного виховання в розвитку ціннісних орієнтирів дошкільників.

h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg

Рекомендована література:
1. Калуська Л.В. Комплексна програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку «Соняшник» / Л.В.Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 144 с.

2. Вашуленко О.В. Моя перша абетка: [навч.посібник для дітей старшого дошкільного віку] : у двох частинах. Ч.2/ В. Вашуленко,О. Прищепа. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с.3. Інновації в дошкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід: [посібник на допомогу дошкільним працівникам] / авт.-упор.: Л.В. Калуська, М.В. Отрощенко. – Мандрівець, 2010. – 376 с.

 1. Піроженко Т. Особистість дошкільника. Перспектива розвитку: [науково-методичний посібник] / Т. Піроженко. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 140 с.

 2. Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання: [монографія] / Г. В. Бєлєнька. – К. : Світоч, 2006. – 304 с.

 3. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 104 с.

 4. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. – К., 2012. – 26 с.

 5. Діти з особливими потребами: типологія / за матеріалами Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» // Початкова освіта. - № 42 (570). – 2012. – С.11-14.

 6. Інклюзивна освіта в ДНЗ / Г.Ю. Кравченко, Г.О. Сіліна. –Х.: вид-во «Ранок», 2014. – 175 с. (Серія «Сучасна дошкільна освіта»).

 7. Кочерга О. Психофізіологія шестирічних першокласників і адаптація до школи / Олександр Кочерга. – К. : «Шкільний світ», 2010. – 126 с.

 8. Соціальний розвиток дитини: старший дошкільний вік / Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська, О.А. Козлюк, Л.І. Кузьмук. – К.: Генеза, 2013. – 88 с.

 9. Богініч О.Л. Фізичне виховання, основи здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку: [навч.-метод.посібник] / О.Л. Богініч, Н.В. Лівінець, Л.В. Лохвицька, Л.А. Сварковська. – 2-ге вид. – Київ: Генеза, 2014. – 128 с.

 10. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей середнього дошкільного віку: [розробки занять] / упоряд.: О.М. Березіна, О.Л. Цимбалюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 360 с.

 11. Малашевська І.А. Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія» / І.А. Малашевська, С.К. Демидова. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. – 44 с.

 12. Кузьменко В. Як підготовлений наш випускник? / В. Кузьменко // Дошкільне виховання : наук.-метод. журнал. – К. : «Світич», 2015. – №5. – С. 2–8.

 13. Гавриш Н. Якість освіти: розробляймо критерії разом / Н. Гавриш, К. Крутій // Дошкільне виховання : наук.-метод. журнал. – К. : «Світич», 2015. – №3. – С. 2–7.

Для вчителів початкових класів рекомендуємо продовжити роботу над реалізацією завдань, означених навчальними программами, укладеними відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462. Як відомо, вказані програми ґрунтуються на компетентнісній моделі навчання. Тому потрібно врахувати, що у початкових класах навчальна діяльність уперше стає об’єктом спеціального формування, тому ключова компетентність уміння вчитися набуває пріоритетного значення. Ядром цієї компетентності у початкових класах є оволодіння молодшими школярами загальнонавчальними вміннями і навичками. Доцільно зосередити увагу саме на видах, формах і методах організації цієї діяльності вчителем таким чином, щоб учні наприкінці навчального року були здатні діяти у відповідності до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти.

Звертаємо вашу увагу, що успішність навчальної діяльності учнів значною мірою визначається рівнем оволодіння загальнонавчальними вміннями і навичками. До їх складу входять:- навчально-організаційні (опанування школярами раціональних способів організації свого навчання);

- загальномовленнєві (формування умінь висловлюватися, працювати з текстовою інформацією);

- загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати, застосовувати й перетворювати навчальний матеріал);

- контрольно-оцінні (засвоєння учнями способів перевірки та самоперевірки, оцінювання здобутих результатів).

Пропонований зміст загальнонавчальних умінь і навичок та його розподіл за класами може уточнюватися вчителем залежно від умов і особливостей роботи з певним контингентом учнів.

Протягом навчання у початковій школі учні повинні оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.

У зв’язку з цим на секціях учителів початкових класів радимо провести: • Круглий стіл з проблеми «Компетентнісний підхід до викладання предметів у початковій школі у світлі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти».

Порядок проведення круглого столу:

І. Обговорення питань: 1. Компетентнісний потенціал початкової школи.

 2. Шляхи формування предметних та міжпредметних компетентностей учнів початкових класів.

 3. Формування ключових компетентностей учнів на уроках в початковій школі.

 4. Формування предметних та ключових компетентностей учнів початкових класів шляхом використання інноваційних педагогічних технологій.

5. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

6. Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу початкової школи.

7. Опрацювання Інструкції щодо ведення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН України від 08.04.2015 року № 412).

8. Науково-методичне реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти.

9. Шляхи реалізації нового змісту Державних стандартів освіти.

10. Особливості формування особистісних, соціальних, функціональних компетентностей у процесі загальної початкової освіти.

11. Навчально-дослідницька діяльність молодших школярів на уроках та в позаурочний час.

12. Творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, поурочного розподілу навчального матеріалу.

13. Раціональне застосування інноваційних освітніх технологій під час викладання навчальних предметів початкової школи.
ІІ. Підбиття підсумків.

Майстер-класи:

Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі початкової школи. 1. Ознайомлення з майстер-класом учителя початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Світловодської міської ради, спеціаліста вищої категорії, лауреата другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» Шумейко Ю.М. (http://teacherkr.blogspot.com/p/blog-page_15.html);

 2.  Перегляд блогу учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» Резніченко В.В., учителя образотворчого мистецтва комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання – «Загальноосвітня школа I-III ступенів №31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір'я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», з метою ознайомлення зі змістом та особливістю його побудови (http://reznichenko31.blogspot.com/).

Організація та проведення виставки науково-методичних та навчально-методичних матеріалів.

Опрацювання таких літературних джерел:

1. Абетка образотворчого мистецтва. 1 клас: [альбом з образотворчого мистецтва] / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Ю.О. Назаренко, Т.М. Шлєєнкова. – Х. : ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. – 120 с.

2. Агєєва О.В. Малюємо аквареллю: Докладні інструкції / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х. : ФОП Співак В.Л., 2014. – 32 с.

3. Агєєва О.В. Малюємо гуашшю: Докладні інструкції / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х. : ФОП Співак В.Л., 2014. – 32 с.

4. Агєєва О.В. Пластилін: Прикраси, сувеніри, іграшки / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова. – Х. : ФОП Співак В.Л., 2014. – 32 с.

5. Анісімова Г.О., Нікулочкіна О.В.Сучасний урок у початковій школі: тенденції та інновації / Г.О. Анісімова, О.В. Нікулочкіна. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 104 с.

6. Варзацька Л. Особистісно-зорієнтоване навчання української мови / Лариса Варзацька // Початкова освіта. Методичний порадник.  2011.  № 20.  С. 6  11.

7. Дараган Т. Комунікативна компетентність / Тамара Дараган // Початкова освіта. Методичний порадник.  2011.  № 24.  С. 1926.  1. Державний стандарт початкової загальної освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 ).- К.: Видавничий дім «Освіта», 2011.

  2. Кітаєва М. Використання мультимедійних технологій / М. Кітаєва / Початкова освіта. – №38. –2011. – С.7.

10. Кондратова В. В. Подорож у країну Мистецтв / В. В. Кондратова, О. В. Калашнікова // Мистецтво та освіта. – 2011.– №3. – С. 48-50.

 1. Кондратова В. В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва / В. В. Кондратова, Т. М. Шлєєнкова // Мистецтво та освіта. – 2012. – №2-3.

 2. Кондратова В.В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва: [навчально-методичний посібник] / В.В. Кондратова, Л.М. Попова. – Кіровоград: Видавництво комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2012. – 32 с.

 3. Митник О. Я. Навчально-творча діяльність молодших школярів на уроках математики. Методика навчання математики в системі післядипломної освіти / О. Я. Митник.  К. : Початкова школа, 2005.  96 с.

 4. Мова образотворчого мистецтва. 2 клас: [альбом з образотворчого мистецтва] / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. – 112 с.

 5. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Освіта, 2012. – 392 с.

 6. Петлюшенко Н. Упровадження комп’ютерних технологій у початковій школі / Н. Петлюшенко // Початкове навчання і виховання. – №1. – 2012. – С.12.

 7. Пономаренко Л. Мультимедійна підтримка навчального процесу / Л. Пономаренко // Початкова освіта. – 2012. – № 1-2.– С.16.

 8. Просіна О. Художньо-педагогічна інтерпретація творів мистецтва / О. Просіна // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 3.

 9. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти: [підручник] / О.Я. Савченко. – К. : Грамота, 2012. – 504 с.

 10. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти: [посіб. для вчит. і методистів початк. навч.] / О. Я. Савченко. – 2-ге вид., переробл. – К. : Богданова А. М., 2009. – 226 с.

 11. У майстернях художників. 8-9 років: [альбом для позакласних занять] / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х. : ФОП Співак В.Л., 2013. – 128 с.

 12. Химинець В. Інновації в початковій школі. [навч.-метод.видання] / В. Химинець, М.Кірик.  – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 312 с.

 13. Художні образи. 9-10 років: [альбом для позакласних занять] / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х. : ФОП Співак В.Л., 2013. – 112 с.

 14. Чернецька Т. І. Сучасний урок: теорія і практика моделювання / Т.І. Чернецька. – К. : «Праймдрук», 2011. – 352 с.

 15.  Формування екологічної компетентності молодших школярів : [методичний посібник] / упорядник Н.Г. Тіхонова. – Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2015. – 140 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://druk koippo.edukit.kr.ua/Files/downloads/211_15_%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F07.04.15.pdf.

 16.  Про затвердження Інструкції щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 року № 412) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.yrok.net.ua/load/dovidnik_vchitelja/informacijnij_centr/instrukcija_shhodo_zapovnennja_klasnogo_zhurnalu_dlja_1_4_kh_klasiv_zagalnoosvitnikh_navchalnikh_zakladiv/188-1-0-4414.

 17.  Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 року № 1/9-253) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46996/.

Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних технологій навчання (завідувач М.С. Чала, методисти О.В. Литвиненко, В.Г. Синюкова, А.В. Частаков, О.С. Шовенко на секціях учителів початкових класів радить обговорити такі питання:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\1313255844.jpg 1. Роль і місце предмета «Інформатика» в реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти.

 2. Нова редакція програми з інформатики для 4 класу.

 3. Авторські концепції підручників з інформатики для 4 класу.

 4. Особливості дистанційної форми підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, учителів інформатики в початкових класах.

Доцільно передбачити проведення міні-тренінгів та (або) майстер-класів:

- Створення вчителями початкових класів електронного контенту з предметів початкової школи.

- Використання безкоштовного програмного забезпечення у процесі викладання курсу інформатики в початковій школі.

На секції учителів мистецьких дисциплін (В.В. Кондратова, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, С.В. Черненко, методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін) радять спрямувати зусилля на реалізацію завдань, що окреслені новими програмами галузі «Мистецтво», змістове наповнення якої складають предмети «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» та інтегрований курс «Мистецтво». Як відомо, ці програми ґрунтуються на компетентнісній моделі навчання. Ураховуючи той факт, що ключовим компонентом у зазначеній освітній моделі є продуктивна діяльність учнів, доцільно зосередити увагу саме на видах, формах і методах організації цієї діяльності вчителем таким чином, щоб учні наприкінці навчального року були здатні діяти у відповідності до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Слід підкреслити, що формування ключових компетентностей вимагає від учителя застосування методів, які передбачають активну діяльність молодших школярів: 1. продуктивні (вивчений матеріал застосовується на практиці);

 2. евристичні або частково пошукові (окремі елементи нових знань учень знаходить завдяки розв'язанню пізнавальних, творчих завдань);

 3. проблемні (учень усвідомлює проблему і знаходить шляхи її розв'язання);

 4. інтерактивні (активна взаємодія всіх учнів, у ході якої кожний школяр осмислює свою діяльність, відчуває свою успішність).

У зв’язку з цим на секційних засіданнях учителів музичного, образотворчого мистецтва та художньої культури радимо провести:

 • круглий стіл з проблеми «Особливості організації навчально-виховного процесу з предметів «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Мистецтво» «Художня культура» у світлі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти».

Порядок проведення круглого столу.

І. Обговорення питань: • Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу учнів 4, 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Науково-методичне забезпечення реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти.

 • Шляхи реалізації нового змісту Державних стандартів освіти.

 • Особливості формування особистісних, соціальних, функціональних компетентностей у процесі загальної мистецької освіти.

 • Створення цілісної системи художньо-естетичної освіти і виховання засобами мистецтва.

 • Творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, поурочного розподілу навчального художнього матеріалу.

 • Раціональне застосування інноваційних освітніх технологій під час викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво».

 • Особливості організації одного з провідних видів діяльності учнів на уроках мистецтва, зокрема сприймання (слухання, споглядання) мистецьких творів, їх інтерпретації без нав’язування вчителем свого розуміння твору, його аналізу.

 • Залучення учнів до культурної спадщини попередніх поколінь шляхом проведення музейних уроків.

 • Художні техніки як засіб розвитку творчих компетентностей учнів.

 • Методика викладання основних навчальних проблем: колір, композиція, форма, простір, об’єм на уроках образотворчого мистецтва.

 • Практична музично-творча та виконавська діяльність учнів на уроках музичного мистецтва, яка є засобом втілення загальнолюдських та естетичних цінностей в особистісні.

ІІ. Підбиття підсумків.


 • Майстер-класи:

 1. Розробка навчальних проектів із застосуванням комп’ютерних технологій (у рамках проведення майстер-класу розглянути приклад моделі навчального проекту Резніченко В.В., переможця обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015» https://drive.google.com/file/d/0BxSDFF0TkfrmUWlKWGs1SGQyN00/view);

 2. Методика викладання художньої культури в 9, 10, 11 класах загальноосвітніх навчальних закладах.

Крім того:

 1. Ознайомити з презентованими майстер-класами учителів образотворчого мистецтва, учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»:

- Резніченко Вікторії Сергіївни, учителя образотворчого мистецтва комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання – «Загальноосвітня школа I-III ступенів №31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір'я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» https://drive.google.com/file/d/0BxSDFF0TkfrmQU9UYlA0NzNzV0k/view.

- Григорян Ірини Іванівни, учителя образотворчого мистецтва Верхньоінгульської загальноосвітньої школи I-III ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області https://drive.google.com/file/d/0BxSDFF0TkfrmT0VMM01KLTA2b3c/view. 1. Переглянути блог Резніченко В.В. з метою ознайомлення зі змістом та особливістю його побудови (http://reznichenko31.blogspot.com/).

 2. Провести виставку науково-методичних та навчально-методичних матеріалів «Палітра методичних знахідок».

Під час висвітлення зазначених питань радимо опрацювати таку літературу:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п.

 • Навчальні програми для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти). Мистецтво. Програма для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/.

 • Ростовський О. Теорія і методика музичної освіти : [навч.-метод. посіб.] / О. Ростовський. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2011.

 • Рудницька О. Педагогіка: загальна та мистецька : [навч. посіб.] / О. Рудницька. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2005.

 • Масол Л. Методика навчання мистецтва у початковій школі : [посіб. для вчителів] / Л. Масол. – Х. : Ранок, 2006.

 • Масол Л. Художня культура. 9 клас: Тематичні розробки уроків / Л. Масол, О. Гайдамака. – Х. : Ранок, 2009.

 • Мінасян Н. Творчі завдання, тести, кросворди / Н. Мінасян. – К. : Шкільний світ, 2011.

 • Просіна О. Художньо-педагогічна інтерпретація творів мистецтва // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 3.

 • Кондратова В. В. Застосування методу проектів у процесі вивчення художньої культури // Мистецтво та освіта. – 2010. – № 4.

 • Кондратова В. В. Подорож у країну Мистецтв / В. В. Кондратова, О. В. Калашнікова // Мистецтво та освіта. –2011.– № 3. – С. 48-50.

 • Кондратова В. В. Послідовність у викладанні теми «Схід у мистецтві» (за інтегрованим курсом «Мистецтво» в початковій і середній школі та курсом «Художня культура в 9 класі) / В. В. Кондратова, О. В. Калашнікова // Мистецтво та освіта. –2012.– № 4.

 • Кондратова В. В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва / В. В. Кондратова, Т. М. Шлєєнкова // Мистецтво та освіта. – 2012. – № 2-3.

 • Кондратова В.В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва: [навчально-методичний посібник] / В.В. Кондратова, Л.М. Попова. – Кіровоград: Видавництво комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2012. – 32 с.

 • Агєєва О. Арабеска. Урок у 6 класі / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, О.В. Калашнікова, Т.М. Шлєєнкова // Шкільний світ. – №3 (659), лютий 2013. – С. 12-13.

 • Агєєва О. Арабеска. Урок у 6 класі / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, О.В. Калашнікова, Т.М. Шлєєнкова // Шкільний світ. – №4 (660), лютий 2013. – С. 14-15.

 • Пич Л.П. Розвиток творчих здібностей учнів засобами образотворчого мистецтва у поглядах В.О. Сухомлинського / Л.П. Пич // Педагогічний вісник. – Кіровоград: Видавництво комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2013. – № 2-3. – С. 213-217.

 • Кондратова В.В. Реалізація принципу наступності у викладанні предметів художньо-естетичного циклу: навчально-методичний посібник / В.В. Кондратова, С.Д. Хильченко. – Кіровоград: Видавництво комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2013. – 36 с.

 • Агєєва О.В. Пластилін: Прикраси, сувеніри, іграшки / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова. – Х. : ФОП Співак В.Л., 2014. – 32 с.

 • Агєєва О.В. Малюємо аквареллю: Докладні інструкції / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х. : ФОП Співак В.Л., 2014. – 32 с.

 • Агєєва О.В. Малюємо гуашшю: Докладні інструкції інструкції / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х. : ФОП Співак В.Л., 2014. – 32 с.

 • Абетка образотворчого мистецтва. 1 клас: [альбом з образотворчого мистецтва] / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Ю.О. Назаренко, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. – 120 с.

 • Мова образотворчого мистецтва. 2 клас: [альбом з образотворчого мистецтва] / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х. : ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. – 112 с.

 • У майстернях художників. 8-9 років: [альбом для позакласних занять] / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х. : ФОП Співак В.Л., 2013. – 128 с.

 • Художні образи. 9-10 років: [альбом для позакласних занять] / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х. : ФОП Співак В.Л., 2013. – 112 с.

 • Масол Л.М. Мистецтво розвиває і виховує. Інтерактивні художньо-педагогічні технології / Л.М. Масол // Учитель початкової школи. – 2014. – № 5-6. – С. 15-20.

 • Панасюк І.Л. Використання технології мультимедіа на уроках музичного мистецтва / І.Л. Панасюк // Мистецтво в школі.2015. № 5. С. 2-5.

 • Демченко В.Г. Архітектура як вид мистецтва. Малюнок архітектурної споруди (Образотворче мистецтво 7 клас) / В.Г. Демченко//  Мистецтво в школі. – 2015. – № 5. – С.13-15.


Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін (методисти Г.В. Мінич, І.А. Маранська) на засіданнях методичних об’єднань учителів української мови та літератури у 2015/2016 н.р. рекомендує розглянути такі питання:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\1313255844.jpg
1. Аналіз роботи методичних формувань учителів української мови і літератури за минулий навчальний рік та завдання щодо піднесення результативності їх роботи у 2015/2016 навчальному році.

2. Аналіз проведення учнівських олімпіад з української мови і літератури та мовно-літературних конкурсів у 2014/2015 н.р.

3. Планування самоосвітньої діяльності вчителя-філолога.

4. Презентація роботи (сайтів), блогів.

5. Використання матеріалів сайту науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін як один із шляхів самоосвіти словесника. Режим доступу: http: //led-koippo.edukit.kr.ua/.

6. Майстер-класи учасників районного (міського) етапів конкурсу «Учитель року -2015» у номінації «Українська мова та література».

7. Використання ресурсів мережі Інтернет у професійній діяльності вчителя української мови та літератури.

8. ІТ-контент сучасного уроку української мови та літератури.

9. Хмарні технології у діяльності вчителя української мови і літератури.

10. Упровадження елементів дистанційного навчання.

11. Вивчення, узагальнення, поширення досвіду вчителя.

12. Формування освітнього середовища начально-дослідницької діяльності учнів. Робота з філологічно обдарованими учнями.

13. Застосування елементів сучасних педагогічних технологій навчання як умова досягнення нової якості мовно-літературної освіти.

14.Технологія підготовки до сучасного уроку.

15. Загальнодидактичні й лінгвометодичні вимоги до сучасного уроку української мови.

16. Формування мовної компетентності учнів основної школи: фонетичний і лексичний компоненти.

17. Лінгводидактичні перспективи навчання української мови в системі профільної освіти.

18.Текстоцентричний підхід у вивченні української мови.

19. Реалізація компаративної змістової лінії Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

20. Вплив роботи творчих методичних формувань на підвищення фахового рівня вчителя-філолога (з досвіду роботи).

21. Основні засади підготовки та проведення уроків літератури рідного краю.
Під час висвітлення окреслених питань радимо опрацювати таку літературу:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg
1. Башланівська Л. Практикум з методики викладання української літератури: [навчально-методичний посібник] / Л. Башманівська, Н. Білоус. – К.: ВД «Слово», 2013. – 144 с.

2. Голуб Н. Сучасний урок української мови в умовах компетентнісного навчання / Н. Голуб //Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 7-8.– С. 69-71.

3. Глазова О. Робота над портретним нарисом у 7 класі / О. Глазова //Методичні діалоги. – 2015. – №3. – С. 20-23.

4. Корицька Г. Блог-технології у процесі навчання української мови / Г. Корицька // Дивослово. – 2015. – № 1. – С. 2-9.

5. Завдання для підготовки учнів та студентів до участі в мовно-літературних конкурсах, олімпіадах / уклад.: В.М. Нудний, Г.В. Мінич, І.А. Маранська. – Кіровоград, 2013. – 92 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://drukkoippo.edukit.kr.ua/vidannya_za_2013_rik/.

6. Кавун Л.І. Олімпіада з української мови та літератури: нормативний, навчально-методичний і теоретичний аспекти: [навчально-методичний посібник] / Л.І. Кавун, К. В. Тараннік-Ткачук, Л. В. Шитик, О.І. Месевря, С.І. Січкар / (за заг. ред. Л.В. Шитик). – Тернопіль: Мандрівець, 2013.-304 с.

7. Кузьмінський А.І. Технологія і техніка шкільного уроку: [навчальний посібник] / А.І. Кузьмінський, С.В. Омеляненко. – К.: Знання, 2010. – 335 с.

8. Літературознавча компаративістика: [навчальний посібник] /ред. Р.Т. Гром’як.; упоряд.: Р.Т. Гром’як, І.В. Папуша. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТДПУ, 2002. – 331 с.

9. Маранська І.А. Теоретичні аспекти компаративного вивчення шкільного курсу літератури / І.А. Маранська // Педагогічний вісник. – 2014.№ 3-4 (31-32). – С. 38-42.

10. Марко В.П. Аналіз художнього твору: [навч.посіб.] / В.П. Марко. – К.: Академвидав, 2013. – 280 с. (Серія «Альма-матер»).

11. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах /колектив авторів за ред. М. Пентилюк. К: Левінт, 2014.400 с.12. Романич Н. Районне методичне об’єднання вчителів у віртуальному форматі / Н.Романич // Методичні діалоги. – 2015. – № 1-2. – С. 22-23.

13. Професійний довідник учителя літератури. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 381с.

14. Ситченко А. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах [навч. посіб. для студентів-філологів] / А. Ситченко. – К.: Ленвіт, 2011. – 291 с.

15. Панченков А. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури 2015 року/ А. Панченков // Дивослово. 2015. № 4. – С. 8-13.16. Телішевська Л. Хмарні технології на уроках української мови та літератури / Л. Телішевська // Дивослово. – 2015. – №2. – С. 2-5.

17. Фамілярська Л.Л. Сучасні комп’ютерні технології в професійній діяльності педагога [Електронний ресурс] / Л.Л. Фамільярська. – Режим доступу:  http://www.confcontact. com/20110531/pe5_famil.htm.

18. Шуляр В. Управління розвитком методичної компетентності вчителів-словесників (конструювання компетнітнісно-діяльнісного уроку літератури) / В. Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №2. – С. 13-17.

19. Блог конкурсу «Учитель року -2015» у Кіровоградській області [Електронний ресурс].Режим доступу: http://konkurs2015.blogspot.com/.

20. Стаття «Навички 21 століття» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uspih.iteach.com.ua/for-trainers/treasury/21century.

21. Сайт науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін [Електронний ресурс].  Режим доступу: //led-koippo.edukit.kr.ua/.

22. Перелік документів щодо патріотичного виховання в школі. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://led-koippo.edukit.kr.ua/novini/.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал