Методичні рекомендації щодо виконання завдань професійно-психологічної практики в середніх загальноосвітніх закладахСторінка1/15
Дата конвертації08.01.2017
Розмір1.82 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ЗМІСТ

Вступ

4

Розділ 1. Положення та програма професійно-психологічної практики (стажування) зі спеціальності «Психологія» (7.040.101) /Розробник С.В.Тадіян/


5

1.1. Положення про професійно-психологічну практику
5

1.2. Варіативні програми професійно-психологічної практики (стажування)

10


Розділ 2. Методичні рекомендації щодо виконання завдань професійно-психологічної практики в середніх загальноосвітніх закладах22

2.1. Організаційна діяльність /Розробник С.В.Тадіян/22

2.2. Навчально-професійна діяльність /Розробник С.В.Тадіян/

24

2.3. Психодіагностична діяльність /Розробник А.Г.Разумна/

25

2.4. Корекційно-розвиваюча діяльність /Розробник А.Г.Разумна/

33

2.5. Консультативно-просвітницька діяльність /Розробники О.Б.Колесник, М.В.Хижняк, А.Г.Разумна/


36

2.6. Аналітична діяльність /Розробники О.Б.Колесник, О.Б.Хижняк, А.Г.Разумна, С.В.Тадіян/


44

2.7. Дослідницька діяльність /Розробник С.В.Тадіян/

60

2.8. Презентація результатів стажерської діяльності /Розробник С.В.Тадіян/

60

Додатки

61

Додаток А /Укладачі А.Г. Разумна, С.В.Тадіян/

61

Додаток Б /Розробник О.Є. Фальова/

116Вступ

В загальній професійній підготовці психолога в системі післядипломної освіти істотне значення має професійно-психологічна практика (стажування) в якості практичного психолога, яка виступає безпосередньою ланкою між теоретичною і практичною підготовкою слухачів в процесі навчання та їхньою самостійною роботою, що максимально наближує фахівців до професійної діяльності і надає можливість на практиці вдосконалити засвоєні знання та сформувати відповідні професійно-психологічні вміння, навички та компетенції. Професійно-психологічна практика студентів та слухачів зі спеціальності «Психологія» передбачена навчальними планами.

Важливість практики, як одного з складників навчального курсу, визначається з огляду на можливість пересвідчитись у правильності професійного вибору та якості знань, вмінь та навичок, що набуті в ході теоретичних занять та самопідготовки. Сучасна практична та прикладна психологія вирізняється ресурсним та особистісно-супроводжуючим новітніми підходами, які реалізуються в діяльності сучасної психологічної служби. Професійно-психологічна практика є прагматичною частиною системи підготовки сучасного фахівця, що спирається на теоретико-методологічні, теоретичні, методичні знання, що набуті в ході опанування відповідних навчальних курсів та спеціальних прикладних курсів «Основи організації психологічної служби», «Вступ до спеціальності «психологія»», «Основи особистісної та професійної самореалізації».

Багатогранність професійної діяльності психолога визначає різні сфери психологічної практики. Найважливішими з них є: педагогічна та вікова психологія, організаційна психологія та психологія праці, медична та клінічна психологія (та інші). Виходячи з цього, слухачам та студентам ІПО надається можливість спеціалізації професійно-психологічної практики – проходження в установах та організаціях, де передбачена штатна професійно-психологічна діяльність: дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, вузи, медичні установи, державні установи та підприємства тощо.РОЗДІЛ 1.

Положення та програма професійно-психологічної практики (стажування) зі спеціальності «Психологія» (7.040.101)*

(Розробник С.В.Тадіян)

1.1. Положення про професійно-психологічну практику (стажування)

1.1.1. Стажування проводиться у відповідності з навчальним планом, що передбачає навчальну та виробничу професійну практику, і є обов'язковим видом навчальних занять для слухачів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" за фахом «практична психологія» на базі попередньої вищої освіти. Зміст практики визначає "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", Міністерства освіти і науки України.

1.1.2. Практика слухачів відділення психології зі спеціальності «Психологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" згідно плану складається з: навчальної та виробничої, що об’єднані у єдиному циклі протягом 4-х тижнів.

Протягом першого тижня стажування слухач виконує завдання навчальної практики: виконує завдання ознайомчого характеру – вивчення умов діяльності психологічної служби, опановує провідну інструктивну та звітну документацію, вивчає проблемне поле діяльності психолога в умовах конкретного закладу, розробляє план діяльності в якості практичного психолога з врахуванням завдань стажування. По завершенню етапу навчальної практики слухач має представити завершальний варіант плану на затвердження директорові ІПО.Виробнича практика, що передбачає охоплення основних видів професійно-практичної діяльності, має сформувати основні практично зорієнтовані професійно-психологічні вміння та компетенції; вона триватиме три тижні.

* Зараз змінено номер спеціальності на наступний: 7.03010201

1.1.3. Цілі професійно-психологічної практики (стажування):

Професійно-особистісні цілі: • закріплення внутрішньої мотивації щодо практично-професійної діяльності в якості психолога;

 • набуття практичного досвіду особистісної ідентифікації із професійною роллю практичного психолога;

 • формування потреби в особистісному та професійному самовдосконаленні;

Навчально-професійні цілі:

 • закріплення, поглиблення та удосконалення професійно-психологічних знань шляхом їх адекватного застосування при розв'язанні конкретних завдань психологічної практики;

 • вдосконалення практичних умінь, навичок та компетенцій, що визначають готовність до професійної діяльності в умовах сучасної психологічної служби;

 • вдосконалення вмінь та навичок здійснення науково-дослідної роботи.

 • ознайомлення з сучасним станом психологічних проблем в організаціях та установах (навчально-виховному процесі освітнього закладу, психологічного супроводу в медичних установах, ресурсно-психологічного забезпечення на виробництві та бізнес-групах тощо), що визначають особливості в спрямуванні професійної допомоги сучасного психолога;

 • ознайомлення з конкретною практикою діяльності психологічної служби;

Соціально-професійні цілі:

 • надання психологічної допомоги закладам, установам та організаціям шляхом виконання окремих завдань в межах діяльності відповідної психологічної служби.

1.1.4. Очікувані результати стажування

Під час стажування у слухачі мають набути наступні вміння та навички в межах відповідних професійних компетенцій:

В межах організаційної компетенції:


 • вміння складати план роботи практичного психолога закладу (організації, установи);

 • вміння вести поточну документацію щодо основних напрямків діяльності практичного психолога;

 • вміння добирати групи щодо психологічної роботи;

 • вміння самоорганізації власної діяльності в якості практичного психолога (саморегуляція робочого стану, оптимістично-професійний настрій тощо).

В межах психодіагностичної компетенції:

  • вміння добирати відповідні до завдань діагностування психологічні засоби (діагностичні методики);

  • вміння проводити діагностування когнітивної, особистісно-мотиваційної та соціально-психологічної сфер людей (учнів, дітей в дошкільних закладах, студентів, працівників, хворих тощо);

  • вміння кваліфіковано обробляти результати психодіагностичних досліджень і формулювати психологічних діагноз;

В межах корекційно-розвиваючої, реабілітаційно-профілактичної та консультативної компетенції:

  • вміння складати корекційно-розвиваючу (або реабілітаційну, або психопрофілактичну) програму щодо надання конкретної психологічної допомоги відповідним групам (учнів, дітей в дошкільних закладах, студентів, працівників, хворих тощо);

  • вміння проводити корекційно-розвиваючі (або реабілітаційні, або психопрофілактичні) заходи в межах відповідної програми;

  • вміння проводити консультування з проблем когнітивного й особистісно-мотиваційного розвитку, вдосконалення діяльності (ігрової діяльності дітей, навчальної діяльності учнів, навчально-професійної діяльності студентів, організаційно-професійної діяльності дорослих тощо) й міжособистісних стосунків;

В межах професійно-просвітницької компетенції:   • вміння добирати матеріал, планувати навчальне заняття щодо проведення просвітницької роботи;

   • вміння проводити навчальне заняття (лекцію, семінар, доповідь тощо) щодо підвищення психологічної культури людей (вчителів, вихователів, керівників, батьків, учнів, дітей, хворих тощо);

В межах професійно-аналітичної компетенції:

  • вміння проводити аналіз роботи практичного психолога за факторно-критеріальною моделлю;

  • вміння аналізувати та узагальнювати результати діагностичної, корекційно-розвиваючої та консультативної діяльності.

В межах професійно-дослідницької компетенції:

  • вміння здійснювати дослідницьке спостереження,

  • проводити емпіричне дослідження у відповідності з дослідницькими інтересами (в межах написання дипломної роботи в разі необхідності).

1.1.5. Відповідно до цілей та завдань стажування зміст професійно-практичної діяльності визначається в наступних напрямках:

Напрямок діяльності

Особливості діяльності

1

Організаційний

Планування та узгодження професійно-практичної діяльності

2

Навчально-професійний

Вивчення нормативної документації, що обумовлюють діяльність психолога

3

Психодіагностичний

Діагностування психологічних явищ

4

Корекційно-розвиваючий

Організація цілеспрямованих психологічних впливів

5

Консультативно-просвітницький

Надання інформаційної допомоги

6

Дослідницький

Проведення дослідження в межах підготовки дипломної роботи

7

Аналітичний

Обробка та інтерпретація психологічних матеріалів

8

Презентація результатів стажерської діяльності

Оформлення звіту та його захист на заключній конференції із стажування

1.1.6. Орієнтовні етапи виконання завдань стажування

Стажування відбувається у три нерівнозначні етапи: навчально-професійний, виробничо-професійний та підсумковий.Етап навчально-професійної практики

 1. Участь у організаційно-настановній конференції (проводиться в межах ІПО).

 2. Організаційна робота щодо з’ясування місця та умов проходження стажування.

 3. Написання попереднього орієнтовного плану роботи.

 4. Організаційна робота щодо ознайомлення із адміністрацією, узгодження плану роботи та тимчасових посадових обов’язків.

 5. Організаційна робота: ознайомлення із матеріалами діяльності практичного психолога та актуальними психолого-педагогічними проблемами, що вирішує психологічна служба закладу (вивчення інструментарію, планів роботи, звітних документів, особових справ, журналів виконання окремих видів роботи тощо).

Етап виробничо-професійної практики

 1. Професійно-практична діяльність: проведення діагностичної діяльності.

 2. Проведення аналітичної діяльності щодо результатів діагностування.

 3. Проведення корекційно-розвивальної діяльності.

 4. Проведення аналітичної діяльності щодо результатів корекційно-розвивальної діяльності.

 5. Проведення заходів щодо просвітницької діяльності.

 6. Проведення консультаційної роботи (за встановленим графіком консультативної роботи).

 7. Проведення емпірично-дослідницької роботи в межах завдань написання диплому.

 8. Проведення загальної аналітичної роботи щодо діяльності психолога закладу.


Підсумковий етап (по завершенню практики в межах ІПО)

 1. Рефлексія власної діяльності й підготовка до заліку.

 2. Доповідь на звітній конференції за результатами стажування.

1.1.7. Перелік основних документів, що необхідно подати по завершенню стажування до проведення заліку за його результатами:
 1. Індивідуальний план роботи стажера щодо проходження стажування, підписаний слухачем, науковим керівником, затверджений директором ІПО.

 2. Характеристика слухача, підписана науковим керівником або керівником навчального закладу (або іншої установи, де проходило стажування) і завірена печаткою.

 3. Звіт про виконану під час стажування роботу (за відповідними напрямками) за підписом стажера, завірений керівником навчального закладу (або іншої установи, де проходило стажування) та науковим керівником.

 4. Додатки (що містять робочі матеріали, зібрані під час виконання завдань стажування).


1.2. Варіативні програми професійно-психологічної практики (стажування)

Зміст окремих завдань стажування залежить від типу закладу (установи), в якому воно відбувається. Основний зміст стажування в освітніх, медичних та виробничих закладах є специфічним з врахуванням особливостей завдань психологічної служби в їх межах (див. табл.1.1.)Таблиця 1.1

Особливості змісту програми діяльності стажера в залежності від місця (сфери) проходження стажування

Напрямки діяльності

Сфера діяльності

Зміст програми діяльності: форми роботи та види звітності

Форма роботи

Форма звітності

1

2

3

4

1. Організаційна діяльність

Всі сфери

 • Складання плану діяльності стажера, його узгодження з психологом закладу, керівником практики, керівниками колективів, в межах яких будуть проводитись дослідження та учасниками досліджень (у разі необхідності) та затвердження директором ІПО

План професійно-психологічної практики (стажування)

 • Добір груп досліджуваних щодо забезпечення навчально-виробничих завдань

Список досліджуваних, що братимуть участь у психологічній роботі (діагностика, корекція тощо)

 • Добір груп досліджуваних щодо дослідницької роботи з виконання завдань дипломної роботи (в разі необхідності)

Список досліджуваних, що братимуть участь у емпіричному дослідженні, пов’язаному з написанням дипломної роботи (за планом дипломного дослідження)

2. Навчально-професійна діяльність

Всі сфери

 1. Вивчення планів, напрямків та способів роботи, нормативної бази, звітної документації конкретної психологічної служби

Список (перелік) основних нормативних документів, що регламентують діяльність психолога даної психологічної служби;

Список (перелік) звітних документів, що подає психолог за результатами діяльності замовнику та керівництву психологічної служби вищої ланки

Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

3. Психодіагностична діяльність

Всі сфери

 1. Діагностика ефективності діяльності практичного психолога закладу (за факторно-критеріальною моделлю);

Факторно-критеріальна модель оцінки діяльності практичного психолога закладу (установи)

Дошкільні заклади

 • Діагностика когнітивної сфери (розумового розвитку) вихованця дошкільного закладу за методиками Біне-Сімона (варіант Термена), Гільбуха, Цукерман, Марцинковської, Венгера та ін.)

 • Діагностика мотиваційно-особистісної сфери вихованця дошкільного закладу (кольоровий тест відносин; діагностика тривожності, агресивності, самооцінки тощо)

 • діагностика соціально-психологічної сфери вихованців дошкільного закладу (за методиками Коломінського, Рене Жиля, «Малюнок сім’ї», Лонга-Зіллера та ін.),

Список методик, що проведені при діагностуванні (за сферами – когнітивна, мотиваційно-особистісна, соціально-психологічна)
Протоколи діагностування за всіма методиками з обробкою результатів за ключами

Середня ЗОШ

 • Діагностика когнітивної сфери учня (за методиками дослідження окремих пізнавальних функцій, інтелекту за Векслером, діагностика видів мислення за А.З.Заком; системи навчальних досягнень за ШТРР тощо)

 • Діагностика мотиваційно-особистісної сфери учня (за методиками Айзенка, Шмішека-Леонгарда, дитячого варіанту методики 16-PF Кеттелла, методики дослідження самооцінки Будассі, РСК Роттера, мотивації досягнень Меграбіана тощо);

 • Діагностика соціально-психологічної сфер учнів (класу) за методиками Лірі, соціометрією Морено, референтометрією, дослідженням ЦОЄ за Л. Фрідманом

Список методик, що проведені при діагностуванні (за сферами – когнітивна, мотиваційно-особистісна, соціально-психологічна)
Протоколи діагностування за всіма методиками з обробкою результатів за ключами

Продовження таблиці 1.11

2

3

4

3. Психодіагностична діяльність

Вища школа

 • Діагностика когнітивної сфери студента (за методикою Векслера, Амтхауера, Равена, Айзенка)

 • діагностика мотиваційно-особистісної сфери студента (мотивації навчально-професійної діяльності, соціальної та навчальної адаптації за Фурманом;

 • діагностика соціально-психологічної сфер студентів (студентської групи) за методиками Лірі, соціометрією Морено, референтометрією, дослідженням ЦОЄ за Л. Фрідманом
Список методик, що проведені при діагностуванні (за сферами – когнітивна, мотиваційно-особистісна, соціально-психологічна)

Протоколи діагностування за всіма методиками з обробкою результатів за ключами

Медичний заклад

 • Діагностика інтелекту (розумового розвитку) хворого (за методиками Векслера; клінічні методи дослідження мислення, пам’яті, уваги тощо);

 • Діагностика емоційно-психологічного стану хворого (діагностика САН, діагностика типів реагування на фрустрацію, рівня ситуативної тривожності);

 • Діагностика мотиваційно-особистісної сфери хворого (асоціативні експерименти, методика незавершених речень, тест гумористичних фраз, діагностика копінг-стратегій, діагностика типу особистості за Плутчиком, діагностика особистості за ММРІ, діагностика рівня особистісної тривожності; діагностика самосвідомості особистості за методикою Століна; діагностика ставлення до хвороби)
Список методик, що проведені при діагностуванні (за сферами – когнітивна, мотиваційно-особистісна, соціально-психологічна)

Протоколи діагностування за всіма методиками з обробкою результатів за ключами


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал