Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломних робіт магістра спеціальності 071 «облік І оподаткування»Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ»
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ
ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»,
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ»
для студентів денної і заочної форм навчання
економічного факультету (2016 року набору)

Ужгород - 2016

2
УДК: 657 (076)
ББК: У052 я 73
М 54

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломних робіт магістра спеціальності 071 «Облік і оподаткування» , спеціалізації
«Облік, аудит і оподаткування» для студентів денної і заочної форм навчання економічного факультету / Укладачі: Й.Я. Даньків, Н.С.
Брохун, Г.С. Кесарчук, В.К.Макарович, В.Є.Слюсаренко, Я.В.Шеверя.
/ – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. -
62 с.

Рецензенти:
Орлов Ігор Віталійович – д.е.н., професор, Закарпатський угорський
інститут ім. Ференца Ракоці ІІ;
Новіченко Людмила Степанівна – к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку , оподаткування та аудиту Національної академії статистики, обліку , оподаткування та аудиту.
Розглянуто та рекомендовано до використання у навчальному процесі на засіданні кафедри обліку , оподаткування та аудиту ДВНЗ «УжНУ»
«05» вересня 2016 року, протокол № 2.
Схвалено науково-методичною радою економічного факультету ДВНЗ
«УжНУ», «06» вересня 2016 року, протокол № 7.
Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів методичними рекомендації щодо виконання та оформлення дипломних робіт магістра, спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит і оподаткування» для студентів денної, заочної форм навчання економічного факультету, що оптимізує та роз’яснює процес написання дипломних робіт.
Відповідальний за випуск: завідувач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ
«УжНУ», к. е. н., професор Даньків Й.Я.
© ДВНЗ «УжНУ», 2016

3
ЗМІСТ
Вступ
1. Загальні положення
2. Рекомендації щодо вибору тематики дипломних робіт
3. Рекомендації щодо структури дипломної роботи
3.1. Титульний аркуш
3.2. Завдання до дипломної роботи
3.3. Реферат
3.4. Анотація
3.5. Відгук та рецензія
3.6. Зміст
3.7. Перелік умовних позначень
3.8. Вступ
3.9. Основна частина
3.10. Висновки
3.11. Список використаних джерел
3.12. Додатки
4. Рекомендації щодо змісту дипломних робіт магістра
4.1. Загальні рекомендації щодо підбору та відображення матеріалу
4.2. Вимоги до основної частини дипломної роботи магістра
4.3. Вимоги до висновків
5. Рекомендації щодо оформлення дипломної роботи
5.1. Мова і стиль
5.2. Вимоги до оформлення дипломної роботи магістра
- Вимоги щодо оформлення тексту дипломної роботи
- Вимоги щодо оформлення таблиць дипломної роботи
- Вимоги щодо оформлення ілюстрацій дипломної роботи
- Вимоги щодо оформлення формул дипломної роботи
- Вимоги щодо оформлення цитування та посилання на
використані джерела
- Вимоги щодо оформлення додатків дипломної роботи
- Вимоги щодо оформлення бібліографічного опису
використаних джерел дипломної роботи
- Вимоги щодо зовнішнього оформлення дипломної роботи

4
Додатки
Додаток А Зразок заяви на затвердження теми дипломної
роботи
Додаток Б Зразок заяви дотримання професійної етики
при
написанні дипломної роботи
Додаток В Зразок реферату на дипломну роботу
Додаток Д Зразок завдання на дипломну роботу
Додаток Ж Зразок титульного аркушу на дипломну роботу
Додаток З Зразок словника наукових термінів
Додаток Е Зразок оформлення списку використаних
джерел
Додаток К Зразок рецензії на дипломну роботу
Додаток Л Зразок відгуку наукового керівника дипломної
роботи
Список використаних літературних джерел

5
ВСТУП
Дипломна робота як індивідуальне завдання науково- практичного, творчого й дослідного характеру, яке студент виконує на завершальному етапі фахової підготовки, є однією з форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при вирішенні конкретних наукових, економічних, соціальних та виробничих завдань.
За результатами захисту дипломної роботи
Державною екзаменаційною комісією приймається рішення щодо присвоєння студенту кваліфікації магістра з обліку і оподаткування.
Підготовка методичних рекомендацій щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт зумовлена потребою у розробці єдиних вимог до тематики, змісту, порядку викладення результатів досліджень та оформлення дипломних робіт.
Найважливішим етапом підготовки до написання дипломної роботи є вибір теми, який здійснюється на основі попереднього дослідження діяльності підприємства, що обране за базу практики. Також необхідною умовою вибору теми є попередній огляд літературних джерел та аналіз нормативно- правової документації.
Виконання дипломної роботи базується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності організацій, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень.
Написанню дипломної роботи передує збір економічної і облікової інформації, що проводиться під час переддипломної практики.
В процесі написання дипломної роботи студенти мобілізують та застосовують набуті під час навчання знання та вміння, цілеспрямовано поповнюють знання, пов'язані з поставленою проблемою, набувають навичок самостійного комплексного аналізу та синтезу інформації.
Методичні рекомендації призначено для студентів,

6 керівників кваліфікаційних робіт, консультантів, рецензентів та членів Державних екзаменаційних комісій.
Дослідження студента в ході написання дипломної роботи здійснюються в декілька етапів: підготовка до написання; переддипломна практика; виконання дипломної роботи; документальне оформлення роботи; проходження норм контролю; захист дипломної роботи.
Виконана дипломна робота дає змогу зробити висновок про рівень його підготовки із бухгалтерського обліку і аудиту та аналізу і в цілому як фахівця.
Розроблені методичні рекомендації не регламентують питання наукового керівництва, організації виконання дипломної роботи, порядку допуску до захисту і процедури захисту кваліфікаційних роботи, а також інші питання організаційного характеру, що належать до компетенції виключно кожного навчального закладу, враховуючи особливості організації навчального процесу.

7
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дипломна робота є самостійною кваліфікаційною науково- дослідною роботою студента, яка синтезує підсумки теоретичної та практичної підготовки у межах нормативної та варіативної складових освітньо-професійних програм підготовки фахівців, а також відображає нові рішення актуальних проблем практики організації та методики бухгалтерського обліку, аналізу та контролю.
Метою виконання дипломної роботи магістра є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань;
їхнє застосування при проведенні теоретичних та практичних досліджень, поглибленому осмисленні професійних проблем, розробці обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо вирішення цих проблем.
Дипломна магістерська робота як метод оцінювання рівня якості підготовки має продемонструвати, що магістр з обліку і аудиту володіє спеціальними знаннями, які здобуті у процесі навчання та практичної підготовки на рівні новітніх досягнень науки щодо обліку, аналізу, контролю, оподаткування та аудиту, що є запорукою його професійного мислення та творчої діяльності, та вміє:
- розв’язувати складні професійні завдання і проблеми, що потребує постійного оновлення знань і практичного досвіду, часто в умовах невизначеності, неповної / недостатньої
інформації та суперечливих вимог;
- працювати з інформаційними джерелами (законодавчою,
інструктивною та нормативною базою, науковою спеціальною літературою у т.ч. іноземними мовами, матеріалами глобальних
інформаційних мереж, даними статистичної, бухгалтерської і фінансової звітності);
- логічно та аргументовано викладати матеріал;
- використовувати наукові методи для аналізу проблем та обґрунтування рішень з предмету професійної діяльності у галузі обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування;
- опанувати сучасні методи наукового дослідження;

8
- використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і рекомендацій з предмета дослідження;
- робити висновки;
Дипломна робота магістра повинна демонструвати результати вивчення організаційних та методичних питань декількох функцій управління: облік і аналіз, або облік і контроль, або облік і аудит, або облік, контроль і аналіз, або облік і оподаткування та також відбивати творчий підхід до вирішення актуальних проблем обліку, аудиту та аналізу.
Дипломна робота магістра – це спеціальна форма наукової роботи, яка передбачає опрацювання наукових, законодавчих, навчальних, архівних джерел, забезпечує їх об’єктивне викладення на основі відповідного аналізу та засвідчує суб’єктивний ступінь самостійності, має свої кваліфікаційні ознаки, яку виконує студент-випускник для отримання диплома про закінчення навчального закладу.
Під час виконання дипломної роботи магістра студент повинен показати вміння правильно застосовувати теоретичні положення економічної науки для успішного виконання соціально-економічних завдань, користуватись науковим апаратом, викладати свою точку зору з питань, що розглядаються; розкрити суть і значення бухгалтерського обліку, контролю, аудиту та економічного аналізу для підвищення ефективності господарювання; вміти робити науково- обґрунтовані висновки і вносити конкретні пропозиції з удосконалення облікової та контрольно-аналітичної роботи, аудиту для суб’єктів господарювання.
Метою підготовки дипломної роботи магістра є демонстрація сформованих упродовж навчання в університеті професійних компетенцій у розв’язанні складних задач і проблем у галузі обліку і аудиту, що передбачає проведення дослідження, здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Дипломна робота магістра є цілісною моделлю пошуку механізмів розв'язання проблеми, поставленої у роботі.

9
Дипломна робота підписується студентом і керівником та подається на кафедру обліку і аудиту у вигляді спеціально підготовленого рукопису або машинопису в твердому переплетенні у терміни, передбачені завданням (Додаток Д).
Разом із закінченою дипломною роботою студентом подається зовнішня рецензія (від підприємства), та відгук від наукового керівника (Додаток К, Л), завдання до дипломної роботи. При наявності позитивної зовнішньої рецензії та всіх відповідних супровідних документів дипломну роботу реєструють на кафедрі та передають на розгляд завідувачу кафедри, який приймає рішення щодо представлення основних досліджень дипломної роботи на засіданні ДЕК.

До захисту допускаються тільки ті магістерські
роботи, результати дослідження яких є апробованими.
Магістрант за результатами дослідження дипломної
роботи магістра повинен опублікувати статтю у науковому
журналі, збірнику.

Студенти, які не подадуть статтю, не будуть
допущені до захисту дипломної роботи.

Дипломна робота магістра, яка не відповідає вимогам
щодо змісту та оформлення написана без дотримання
затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного
дослідження теми у реальному підприємстві, обґрунтованих
пропозицій, а також не має зовнішньої рецензії з об’єкта
дослідження, внутрішньої рецензії від фахівців ДВНЗ УжНУ
до захисту не допускається.


10
2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ТЕМАТИКИ
ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРА
Тема – частина наукової проблеми, яка охоплює одне або декілька питань дослідження. Тема – це не просто назва наукової роботи, а намічений результат дослідження, який спрямований на вирішення конкретного питання. Це відображення наукової проблеми в її характерних рисах, тому формулювання теми уточнює проблему, окреслює межі дослідження, конкретизує основний задум. Разом з цим тема є основною планово- обліковою одиницею при організації наукових досліджень.
Вибір теми дипломної роботи магістра є прерогативою студента.
Під час вибору теми керуються:
1) науковими інтересами та власними уподобаннями
(результатами виконання індивідуальних робіт з елементами наукових досліджень у минулому), можливостями розробки обраної теми на належному рівні;
2) тематикою наукових досліджень, що веде кафедра, та актуальністю розглянутої в дипломній роботі проблеми з точки зору запитів ринку праці та вимог сьогодення;
3) особливостями бази практики або місця постійної роботи, за матеріалами яких виконується робота (можливостями отримати необхідні матеріали для підготовки роботи).
Виокремлюють за напрямками тем: теоретичні, методологічні та організаційні.
Теоретичні теми передбачають дослідження окремих концепцій теорії відповідної науки, які стосуються її наукових законів.
Методологічні теми стосуються елементів методів конкретних наук, що застосовуються у процесі вивчення їх об’єктів.
Організаційні теми включають організацію досліджень за конкретними науковими напрямами і застосування одержаних результатів у практичній діяльності.
При виборі теми наукового дослідження можна

11 скористатися такими прийомами: дослідити стан наукових розробок; ознайомитись з новими результатами досліджень у суміжних областях науки; оцінити стан розроблення методів дослідження; здійснити перегляд відомих наукових рішень за допомогою нових методів, з нових теоретичних позицій, під новим кутом зору, на більш високому рівні з урахуванням нових,
істотних наукових фактів.
При обґрунтуванні (уточненні) і конкретизації теми необхідно враховувати такі критерії: актуальність теми; ефективність розроблення, її новизна і перспективність; наявність теоретичної бази; відповідність теми спрямованості наукової роботи відповідного закладу (установи); здійсненність розроблення в умовах конкретного дослідження.
Під актуальністю теми розуміється її значущість, тобто необхідність та невідкладність її розгляду для потреб розвитку економіки держави, галузі, підприємства.
Не рекомендується виконувати дипломну роботу
магістра на абстрактну тематику без використання
матеріалів конкретного суб'єкта господарювання.
Обрана тема роботи закріплюється за студентом і не
може бути змінена ним на власний розсуд. Тому слід чітко
дотримуватися формулювання теми роботи, оскільки навіть
незначні зміни у її назві вважаються невідповідністю
затвердженій темі.
Для затвердження теми дипломної роботи не пізніше до 1 грудня 2016 року студент подає на ім’я завідувача кафедри заяву про закріплення за ним обраної теми дипломної роботи магістра.
Студент самостійно обирає підприємство і погоджує із керівником дипломного проекту та завідувачем кафедри, подаючи в заяві на тему дипломного проекту юридичну назву обраного підприємства (додаток А). Разом з заявою студент подає згоду про додержання професійної етики при написанні дипломної роботи та згоду щодо строків написання дипломної роботи.
Дипломна робота повинна виконуватись на фактичних

12 матеріалах підприємства (організації, установи) і вона має бути реальним проектом з дослідження систем організації та ведення обліку, аудиту й аналізу. Вимоги до базового підприємства: повинно надати необхідні практичні матеріали за темою дипломної роботи, мати зіставні економічні показники не менше ніж за п’ять років для проведення аналізу господарської діяльності.
Після вибору теми, призначаються керівники дипломних робіт та студент отримує завдання до дипломної роботи (додаток
Д). Метою складання завдання є розробка календарного плану роботи, складання плану, переліку графічного матеріалу та визначення основних напрямів дослідження. Контроль за дотриманням календарного плану написання дипломної роботи покладається на керівника.
У процесі виконання роботи поряд з теоретичними знаннями і практичними навичками за фахом, студент повинен продемонструвати здатності до науково-дослідницької роботи та вміння творчо мислити, навчитися вирішувати науково- прикладні актуальні завдання. Дипломна робота повинна містити, як правило, результати попередніх досліджень студента, здійснені в ході виконання курсових і науково- дослідних робіт.
Основні етапи виконання дипломної роботи магістра:
1. Вибір теми і об’єкта дослідження, затвердження теми дипломної роботи;
2. Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану виконання;
3. Опрацювання літературних джерел і складання плану дипломної роботи;
4. Збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики на об'єкті дослідження;
5. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ;
6. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові;

13 7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення дипломної роботи;
8. Подання роботи на ознайомлення керівництву об'єкта дослідження, отримання його відзиву.
9. Подання дипломної роботи на кафедру.
10. Зовнішнє і внутрішнє рецензування дипломної роботи.
11. Захист дипломної роботи у ДЕК.
До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили переддипломну практику та захистили звіти з них.

3. Рекомендації щодо структури дипломної роботи
магістра
Дипломна робота магістра повинна відповідати наступним основним вимогам щодо наявності практичної значимості; комплексного системного підходу до вирішення завдань дослідження; наявності елементів творчості; використання наукових методів пізнання; теоретичного використання передової сучасної методології і наукових розробок; наявності елементів творчості. Рекомендовано, щоб Дипломна робота магістра містила складові частини відображені у табл.3.1.
Таблиця 3.1.
Складові дипломної роботи магістра
Дипломна робота магістра
Титульний аркуш
Завдання до дипломної роботи
Реферат
Відгук керівника, зовнішня рецензія, внутрішня рецензія (не підшивається в
дипломну роботу)
Зміст
Перелік умовних позначень
Вступ
Основна частина (висновки до кожного розділу)
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
Анотація (українською та однією з іноземних мов)

14
Рекомендований обсяг дипломної роботи магістра – від
100 до 120 сторінок без урахування списку використаних джерел та додатків. Допускається відхилення в межах +/ - 10%.

3.1. Титульний аркуш
Титульний аркушу дипломної роботи магістра повинен містити наступну інформацію:
- назва відомства, якому підпорядковується вищий навчальний заклад;
- назва вищого навчального закладу;
- назва структурного підрозділу навчального закладу;
- назва кафедри, де виконана дипломна робота;
- тема дипломної роботи;
- відомості про студента (група; шифр і найменування напрямку підготовки; прізвище, ім’я, по батькові);
- відомості про наукового керівника і консультантів
(науковий ступінь; вчене звання; прізвище, ім’я, по батькові);
- місто і рік виконання.
На титульному аркуші обов’язково ставляться підписи наукового керівника, консультантів і студента та завідувача кафедри, на якій виконувалась дана Дипломна робота магістра
(Додаток Ж).

3.2. Завдання до дипломної роботи
Завдання до дипломної роботи розробляється студентом та затверджується науковим керівником роботи і має містити цільову настанову дипломної роботи магістра, її план, перелік наочної інформації, календарний графік виконання. Завдання підписується студентом та науковим керівником
і затверджується завідувачем кафедри.
Не виконання встановлених завдань дає підставу науковому керівнику відмовитися від керівництва дипломною роботою або не рекомендувати її до захисту (Додаток Д).

15
3.3. Реферат
Реферат передбачений дипломною роботою магістра. В рефераті зазначається прізвище та ініціали автора, назва теми магістерської роботи, обсяг роботи в сторінках, кількість рисунків, таблиць, формул, кількість використаних літературних джерел при написанні роботи. Нижче окремим абзацом наводяться ключові слова. З нового абзацу зазначаються об’єкт дослідження, мета роботи. В рефераті повинні бути викладені основні теоретичні та практичні результати дослідження
(наукова новизна дипломної роботи магістра) (Додаток В).
Рекомендований обсяг реферату - 1 сторінка.

3.4. Анотація
Анотація до дипломної роботи магістра - це формалізоване подання інформації про виконану роботу.
Анотація може містити інформацію про обсяг роботи, кількість розділів, рисунків, таблиць, додатків. У текстовій частині анотації повинно бути представлено: об’єкт і предмет дослідження, мета роботи, основні завдання і ступінь їх вирішення, методи дослідження і результати роботи, ключові слова. Рекомендований обсяг анотації – 1 сторінка.

3.5. Відгук та рецензія
Письмовий відзив керівника на дипломну роботу магістра має висвітлювати наступні питання: підтвердження актуальності теми дослідження, рівень використання студентом теоретичних знань для розв’язання завдань дослідження; аналіз методики дослідження; оцінку якості вирішення завдань дослідження; аналіз та оцінку запропонованих дослідником заходів; виконання календарного плану роботи; участь у науково- дослідній роботі впродовж навчання у вищому навчальному закладі; можливість використання пропозицій та рекомендацій студента в практиці роботи суб’єкта господарювання, кафедри; наявність професійних навичок з напрямку підготовки; відношення студента до виконання роботи; загальні висновки,

16 оцінку дипломної роботи магістра та рекомендації щодо допущення до захисту дипломної роботи.
Дипломна робота магістра подається на зовнішнє рецензування.
Рецензентом може виступати фахівець підприємства, установи, організації тощо, на матеріалах якого(-ї) виконана Дипломна робота магістра, а також науковці будь- якого ВНЗ другого рівня вищої освіти (крім того ВНЗ де виконується Дипломна робота магістра), який має вчений ступінь або вчене звання. Коло наукових та фахових інтересів рецензентів має відповідати тематиці дипломної роботи магістра
(рецензентом може бути головний бухгалтер, начальник
фінансового сектору, начальник контрольно-ревізійного сектору
тощо).
Рецензія подається у письмовому вигляді, в довільній формі і має містити такі складові:
1) визначення значення теми дипломної роботи магістра для практики та її актуальності;
2) аналіз відповідності змісту дипломної роботи магістра
її завданню;
3) визначення глибини висвітлення студентом реального стану справ у відповідній галузі;
4) висновки щодо використання в кваліфікаційній роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів, елементів наукової новизни;
5) позитивні сторони дипломної роботи магістра та її недоліки, інші питання на розсуд рецензента;
6) оцінку загальних вражень від дипломної роботи магістра (оформлення, стиль і грамотність викладання тощо);
7) висновок і рекомендацію щодо можливості допущення дипломної роботи магістра до захисту - і, за бажанням, може бути висловлено зауваження та думку про оцінку дипломної роботи магістра (Додаток К, Л)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал