Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з дисципліни «Основи філософських знань»Скачати 56.01 Kb.
Дата конвертації15.06.2017
Розмір56.01 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з дисципліни «Основи філософських знань»
Контрольна робота є складовою навчального процесу, однією із форм самостійної роботи студентів, під час виконання якої закріплюються теоретичні знання з курсу «Основи філософських знань». Її метою є підвищення  теоретичного і методологічного рівня підготовки студентів, забезпечення поглибленого вивчення ними навчального матеріалу та більш широкого ознайомлення з філософськими проблемами.Контрольна робота з філософії є необхідним компонентом заочної форми навчання.

Тематика контрольних робіт розроблена на основі навчальної програми курсу і охоплює основні розділи філософської науки.

Завдання роботи полягає в самостійному опрацюванні літератури по одній із запропонованих тем. Обсяг контрольної роботи не має перевищувати 10-12 сторінок структурованого тексту, надрукованого на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 14 pt через 1,5 інтервалу.

Контрольна робота повинна складатися зі змісту, вступу, основної частини (розділи), висновків та списку використаної літератури. Зміст тексту контрольної роботи та окремих її розділів повинен відповідати їх назві. Окремі розділи повинні бути логічно пов’язані.Виконуючи контрольну роботу, студент не повинен механічно переписувати матеріал вибраної теми, а осмислено її опрацьовувати згідно з власним планом.

Контрольна робота зараховується викладачем, якщо вона написана самостійно, формальні вимоги дотримано, проблему повністю розкрито, зроблено висновки, які відображають основні ідеї кожного розділу, граматичних помилок немає. У випадку недотримання цих вимог контрольна робота зарахована не буде і студент не буде допущений до іспиту з філософії.

Варіанти контрольних робіт обираються згідно початкової літери прізвища студента.

Номер варіанта

Початкові літери прізвища

1

А,Б

2

В,Г,Д

3

Е,Є,Ж,З,И,Й,І

4

К,Л

5

М,Н

6

О,П

7

Р,С

8

Т,У

9

Ф,Х,Ц

10

Ч,Ш,Щ,Ю,Я


Зразок титульного листа контрольної роботи

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КЗ ЛОР «ДРОГОБИЦЬКИЙ МУЗИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ІМ.В.БАРВІНСЬКОГО»

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1


з філософії

Виконав:


студент ІІ курсу

відділу «Народні інструменти»

заочної форми навчання

Яворський Микола Іванович

Перевірив:

викладач Костів І.М.ДРОГОБИЧ 2016 р.

Контрольні роботи

з дисципліни «Основи філософських знань»

для студентів ІІ курсу (всі відділи)

заочної форми навчання

Викладач: Костів І. М.
Варіант №1


 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві.

 2. Філософія епохи Середньовіччя та її представники. Середньовічна схоластика.

 3. Специфіка філософського знання. Філософія і наука.

Варіант №2

 1. Німецька класична філософія. Теорія пізнання й етика Е. Канта.

 2. Поняття культури. Духовна і матеріальна культура. Культура як спосіб освоєння світу.

 3. Українська філософія. Філософія в Києво-Могилянській академії.

Варіант №3

 1. Зародження давньогрецької філософії.

 2. Особливості філософії доби Відродження.

 3. Життя та філософська діяльність Г. С. Сковороди.

Варіант №4

 1. Способи філософського осмислення буття світу і людини.

 2. Філософські погляди Ф. Ніцше. Філософія життя.

 3. Середньовічна містика та схоластика.

Варіант №5

 1. Філософські погляди Аврелія Августина Блаженного.

 2. Вчення про буття в історії філософії.

 3. Особливості філософії доби Нового Часу.

Варіант №6

 1. Поняття гносеології. Погляди філософів на пізнання світу.

 2. Філософія Г. В. Ф. Гегеля.

 3. Філософські погляди учасників Кирило-Мефодіївського братства.


Варіант №7

1.Філософія Стародавнього Китаю. Основні школи.

2.Історія виникнення та розвитку української філософії.

3.Філософські погляди І. Франка.Варіант №8

 1. Платон і його філософія.

 2. Філософія Стародавньої Індії.

 3. Основні функції філософії та її роль в житті людини.

Варіант №9

 1. Філософські погляди мислителів Київської Русі.

 2. Філософія Стародавнього Риму.

 3. Ідеї гуманізму та просвітництва в Україні.

Варіант №10

 1. Філософія ХІХ-ХХ ст. (некласична).

 2. Філософія Р. Декарта та Ф. Бекона.

 3. Поняття онтології.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна


 1. Бичко І.В., Бойченко І.В., Бойченко М.І., Бузький М.П., Табачковський В.Г. Філософія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Київ: Либідь, 2001. – 406 с.

 2. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Основи філософії: Навч. посіб. – Х.: Право, 2003. – 352 с.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навч. посіб. 2-е вид., виправл. і доопр. – К.: Каравела, 2002. – 544 с.

 4. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – К.: Академвидав, 2008. – 592 с. (Альма-матер).

 5. Філософія: Навчальний посібник. За ред. І.Ф.Надольного. – Київ: Вікар, 2002. – 584 с.

 6. Філософія: Світ людини. Курс лекцій: Навчальний посібник/ В.Г.Табачковський, М.О.Булатов, Н.В.Хамітов та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

 7. Філософський енциклопедичний словник [укладач В.І. Шинкарук]. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.

 8. Черній А.М. Філософія: навчальний посібник для самостійної роботи студента / А.М.Черній. – К.: Академвидав, 2011. – 392 с. (Серія «САМ!»).


Додаткова

 1. Августин. Сповідь / Святий Августин; [пер. з лат. Ю.Мушака]. – К.: Основи, 2008. – 319 с.

 2. Геґель Ґ. В. Ф. Феноменологія духу / Ґеорґ Вільгельм Фрідріх Геґель; [пер. з нім. П.Таращука]. – К.:Основи, 2004. – 548 с.

 3. Гоббс Т. Левіафан / Томас Гоббс; [пер. з англ. Р.Димерця та ін.] – К.: Дух і літера, 2000. – 606 с.

 4. Кант І. Критика практичного розуму / Імануїл Кант; [пер. з. нім., прим. та післямова І.Бурковського; наук. ред. А.Єрмоленко]. – К.: Юніверс, 2004.– 240 с.

 5. Ніцше Ф. Так казав Заратустра / Фридрих Ніцше. Жадання влади; [пер. з нім. А.Онишка, П.Таращука]. – К.: Основи, 2003. – С. 7 – 342.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал