Методичні рекомендації щодо календарного планування з навчальних предметів 1-4-х класівСторінка1/8
Дата конвертації10.04.2017
Розмір1.3 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8
Додаток 1 до листа КВНЗ «Харківська

академія неперервної освіти»

від 02.09.2016 р. № 742
Методичні рекомендації щодо календарного планування з навчальних предметів 1-4-х класів
У новому 2016-2017 навчальному році учні початкових класів навчатимуться за оновленими навчальними програмами, які відрізняються від попередніх тим, що в них знята погодинна фіксація вивчення навчального матеріалу. Перед учителями постає проблема самостійного компонування тем та складання календарно-тематичного планування відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу.

Відповідно до «Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів», затвердженої наказом МОН України від 23.06.2000 року № 240, календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем на основі навчальних програм. Листом Міністерства освіти і науки України від 17. 08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» наголошується на індивідуальному погляді вчителя на процес планування, при якому педагогу дається право самостійно переносити теми уроків.

При цьому Законом України «Про загальну середню освіту» (ст.37; ст.38) визначається відповідальність навчального закладу за дотримання відповідності рівня загальної середньої освіти Державному стандарту загальної середньої освіти, тому вчитель може самостійно й на власний розсуд складати календарне планування, вносити в нього корективи, але своє бачення він повинен погоджувати з адміністрацією навчального закладу.

Також зазначимо, що наказом МОН України від 19.08.2016 № 1009 внесено ряд вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, які обов’язково повинні бути відображені у календарно-тематичному плануванні.

Найбільші утруднення у формуванні календарного планування можуть викликати програми з «Української мови» та «Літературного читання», «Математики» та «Природознавства». Розглянемо позиції, на які обов’язково треба звертати увагу під час їх планування.

Українська мова

Навчальна програма з «Української мови» будується за такими змістовими лініями як: мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна.Мовленнєва змістова лінія є основною і передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, впливу. Програма передбачає набуття учнями елементарних знань про мовлення: усне і писемне, монологічне і діалогічне. Більшість завдань навчального матеріалу цієї лінії розв’язуються протягом року і повинні бути враховані на кожному уроці.

Це не стосується уроків розвитку зв’язного мовлення, які рекомендується проводити не менше одного разу на два тижні: у 2-4-х класах – на окремих уроках (усього 17 уроків протягом року), а в 1 класі – фрагмент уроку протягом 15-20 хвилин.Мовна змістова лінія спрямована на засвоєння школярами знань про мову, мовні вміння. Навчальний матеріал даної лінії містить завдання на розвиток орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних та стилістичних умінь учнів.

Соціокультурна змістова лінія передбачає формування в учнів уявлення про мову як форму вияву культури українського народу; як засіб створення творів мистецтва; розширення уявлень школярів про свою державу тощо. Робота над даною лінією має органічно поєднуватися з іншими аспектами навчання і реалізовуватися за допомогою дібраних навчальних текстів.

Діяльнісна змістова лінія спрямована на формування в молодших школярів уміння вчитися, яке дає змогу організовувати і контролювати свою навчальну діяльність і забезпечується послідовною мотивацією навчання.

Таким чином, календарне планування здійснюється на основі навчального матеріалу мовної змістової лінії, а навчальний матеріал діяльнісної, соціокультурної й більшість завдань мовленнєвої лінії реалізуються на уроках протягом року .

З метою визначення орієнтовної кількості годин на вивчення української мови у 1–4 -х класах необхідно враховувати такі позиції: загальна кількість годин; уроки розвитку зв’язного мовлення (УРЗМ); уроки тематичного контролю:

Клас

Усього годин

УРЗМ

Тематичні контрольні роботи

Години на вивчення навчального матеріалу

1 клас

238

Включені в години вивчення навчального матеріалу

2

236

2 клас

119

17

4+5

93

3 клас

119

17

5+5*

92

4 клас

119

17

5+6*

91

Аналіз контрольних робіт рекомендуємо проводити на першому уроці вивчення нової теми.

У додатку 2 пропонуємо орієнтовне календарне планування курсу «Української мови» для 1–4-х класів.Літературне читання

Основною метою курсу «Літературне читання» є розвиток дитячої особистості засобами читацької діяльності, формування читацької компетентності молодших школярів, яка є базовим складником комунікативної і пізнавальної компетентностей.

Основою структурування програми є змістові лінії Державного стандарту з читання: Коло читання. Формування й розвиток навички читання. Літературознавча пропедевтика. Досвід читацької діяльності. Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією. Розвиток літературно-творчої діяльності учнів на основі прочитаного.

Коло читання молодших школярів охоплює твори різних родів і жанрів для дітей цього віку з кращих надбань української і зарубіжної літератури.

Перелік авторів, які визначені цією змістовою лінією за класами, має рекомендований характер і може бути змінений учителем із урахуванням читацьких інтересів учнів та авторами чи укладачами підручників, зважаючи на авторську концепцію підручника.Формування й розвиток навички читання. Протягом навчання в початковій школі учні опановують повноцінну навичку читання, яка характеризується злиттям технічної й смислової її сторін. Робота над цим відбувається постійно, на кожному уроці.

Літературознавча пропедевтика. Передбачає ознайомлення школярів з окремими літературознавчими поняттями, необхідними їм під час аналізу та інтерпретації твору. Відпрацювання зазначених понять здійснюється у процесі всіх видів читацької діяльності.

Досвід читацької діяльності (опрацювання текстів різних видів: художніх, науково-художніх) відбувається через: визначення особливостей опрацювання художніх творів; усвідомлення жанрової специфіки творів – упізнавання і називання жанру твору; смисловий і структурний аналіз твору; засоби художньої виразності, емоційно-оцінне ставлення до змісту прочитаного (прослуханого) твору.

Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією. Основними завданнями уроків роботи з дитячою книжкою, роботи з інформацією у 2–4-х класах є розширення кола дитячого читання, формування читацької самостійності учнів, сприяння розвитку інформаційної культури молодших школярів. Під час роботи над цією змістовою лінією реалізуються завдання позакласного читання, які проводяться на спеціально відведених уроках (бібліотечні заняття) 1 раз на два тижні.

Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного. Спілкування з літературою як мистецтвом слова задовольняє природну потребу дитини в емоційних переживаннях, створює передумови для самовираження особистості.

Ураховуючи структурні складові навчальної програми, темами уроків літературного читання можуть бути навчальні матеріали змістових ліній «Літературознавча пропедевтика», «Досвід читацької діяльності» (робота з художніми та науково-художніми творами), «Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією» на основі літературного матеріалу, обраного вчителем.

З метою визначення орієнтовної кількості годин на уроки «Літературного читання» у 2–4-х класах необхідно враховувати: загальну кількість годин ; уроки позакласного читання; уроки тематичного контролю:

Клас

Усього годин

Уроки позакласного читання

Тематичні контрольні роботи

Години на вивчення навчального матеріалу

2 – 4 класи

119

17

8

94

Нагадуємо, що окремі уроки на перевірку уміння читати напам’ять не відводять.

Звертаємо увагу на те, що навчальними програмами з української мови та літературного читання передбачено однакова кількість годин протягом року і два варіанти їх компонування:

1) 64 + 55 (І та ІІ семестр) – для української мови та 55 + 64 (І та ІІ семестр) для уроків з літературного читання;

2) 3,5 години на тиждень, з них (0,5 + 0,5) один раз на два тижні урок розвитку мовлення (для української мови) або позакласного читання (для літературного читання).

У додатку 2 пропонуємо орієнтовне календарне планування курсу «Літературного читання» для 2-4-х класів відповідно до другого варіанту.

Математика

Навчання математики забезпечує формування у молодших школярів ключових компетентностей, які позначаються через уміння вчитися, здатність логічно міркувати, уміння критично мислити, готовність розв’язувати проблеми із застосовуванням досвіду математичної діяльності для вирішення повсякденних задач, уміння працювати в команді тощо. Крім того, навчання математики сприятиме виробленню в учнів передумов самостійного пошуку й аналізу інформації, фінансової грамотності та підприємницьких навичок.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти курс математики будується за змістовими лініями. Навчальний матеріал змістових ліній: величини; математичні вирази, рівності, нерівності; сюжетні задачі; просторові відношення, геометричні фігури – опрацьовуються протягом року на основі змістової лінії «Числа і дії з числами» або як самостійний навчальний матеріал. Послідовність розділів курсу і кількість годин для їх вивчення не вказується, тому при плануванні уроків учитель може на свій розсуд розподіляти навчальний матеріал зазначених змістових ліній.

Водночас, передбачено диференціацію змісту навчання: до програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для можливого розширеного вивчення курсу. Учитель може обирати теми самостійно з огляду на індивідуальні можливості і потреби учнів. До додаткових тем не визначаються державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, а отже, вони не підлягають контролю й оцінюванню.

З метою визначення орієнтовної кількості годин на уроки «Математики» у 1–4-х класах необхідно враховувати: загальну кількість годин та уроки тематичного контролю (відповідно до наказу МОН України від 19.08.2016 № 1009):Клас

Усього годин

Тематичні контрольні роботи

Години на вивчення навчального матеріалу

1 клас

136

1

135

2 – 3 класи

136

8

128

4 класи

136

9

127

У додатку 2 пропонуємо орієнтовне календарне планування курсу «Математика» для 1 – 4-х класів.

Природознавство

Основна мета навчального предмета «Природознавство» в початковій школі – формування природознавчої компетентності школярів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, формування ціннісного ставлення до природи та людини.

Навчально-пізнавальний процес рекомендується базувати на компетентнісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних освітніх технологій. Важливе значення для емоційно-естетичного сприйняття природи молодшими школярами відіграють спостереження та власні дослідження; творчі завдання, екологічні акції, дидактичні ігри; уроки, проведені у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій, святкування дня Землі, води, прильоту птахів тощо.

Метод проектів у сучасні початковій школі втілює ідею індивідуалізації навчального процесу та розвивального навчання. Тематика проектів та їхні назви, запропоновані у програмі, можуть бути змінені на розсуд учителя, але повинні відповідати навчальним завданням відповідного розділу програми. Рекомендована кількість проектів у першому класі – не менше 2-х, у 2–4-х класах – не менше 4-х.

Домінуючу роль учитель відводить власним дослідженням та спостереженням школярів, практичним роботам, демонстраційним і фронтальним експериментам, практичній діяльності з охорони природи.

Кількість годин на вивчення кожної теми учителі визначають, враховуючи підготовленість класу та регіональні особливості. За рахунок розвантаження програми рекомендується збільшити кількість уроків-екскурсій та спостережень у природі; збільшити кількість годин на організацію проектної діяльності школярів або розширити її тематику.

Орієнтовний розподіл годин для уроків курсу «Природознавство»:Клас

Усього годин

Навчальні проекти

Екскурсії

(орієнтовно)

Практичні роботи

Тематичні контрольні роботи

Години на вивчення навчального матеріалу

1 клас

68

Не менше 2-х

7

9

6

44

2 клас

68

Не менше 4-х

6

7

6

45

3 клас

68

Не менше 4-х

5

7

6

46

4 клас

68

Не менше 4-х

4

5

6

49

У додатку 2 пропонуємо орієнтовне календарне планування курсу «Природознавство» для 1 – 4-х класів.

Ректор підписано Л.Д. Покроєва

Вольянська

Назарко

Ротфорт
Додаток 2 до листа КВНЗ «Харківськаакадемія неперервної освіти»

від 02.09.2016 р. № 742


Орієнтовні календарні плани

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016


№ 1/9-437 календарне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим. Однак, вважаємо за потрібним наголосити на відповідальності навчального закладу у дотриманні відповідності рівня загальної середньої освіти Державного стандарту загальної середньої освіти (Закон України «Про загальну середню освіту»), тому вчитель може самостійно й на свій розсуд складати календарне планування, вносити в нього корективи, але обов’язково погоджувати його з адміністрацією навчального закладу. Тому пропонуємо у календарне планування внести розділи «Корекція», у якій учитель зазначає зміни у виконанні програми, і «Погоджено», для погодження змін із адміністрацією закладу.

Орієнтовні календарні плани розроблені для уроків української мови, літературного читання, математики та природознавства на І семестр 2016-2017 навчального року.Українська мова

1 клас. Усього 238 год. 15 тиж. х 7 = 105 год

Навчання грамоти

з/п

Да

та

Тема уроку

Ко

рек

ція

Пого

дже

но

При міт ки

Добукварний період


Знайомство з букварем. Опрацювання правил поведінки на уроці, правила сидіння за партою, користування шкільним приладдям. Державний Гімн України.Ознайомлення із зошитом для письма, письмовим приладдям. Правила сидіння за партою під час письма. Розмальовування малюнківПрактичне ознайомлення зі словом, реченням. Заучування вірша зі слів учителяПравПравила користування письмовим приладдям. Положення олівця (ручки) в руці під час письма. Письмо прямих і обведення ламаних, хвилястих лінійЗакріплення знань про речення. Складання розповіді за серією малюнківПроведення ліній у певному напрямку. Формування вміння орієнтуватися на обмеженій площині (сторінці зошита: вгорі, внизу, ліворуч, праворуч). Розміщення малюнків (на вільну тему) посередині, вгорі, внизу, ліворуч, праворуч від малюнка, зображеного посерединіФормування умінь задавати запитання і відповідати на них. Уявлення про діалог (без терміна). Інтонація і міміка, їх значення у спілкуванні. Слухання і розповідь казки.

Робота з дитячою книжкоюНаведення, домальовування, розфарбовування малюнків. Рядок. Вправи в рядкуРозширення уявлень дітей про слова та речення. Логічні вправи за питаннями хто це, що це? Розподіл предметів за семантичними групами (люди, тварини, овочі, фрукти, одяг, посуд, меблі тощо)Закріплення вміння писати у рядку. Письмо прямих і похилих (ламаних). Розташування предметів ліво-правого спрямування. Розфарбовування малюнків. Складання речень за малюнкамиЗакріплення знань про слова та їх роль у реченні. Ознайомлення зі словами – ознаками предметів та словами, що означають дії. Слова протилежні за значеннямОзнайомлення з міжрядковою (допоміжною) лінією сітки зошита. Виділення та наведення складових частин предметів, розміщених у рядку та поза ним. Розфарбовування малюнків штрихами відповідної форми (прямими, півовальними, овальними). Складання речень за малюнками.

Розвиток зв’язного мовленняОзнайомлення учнів зі складовою будовою слів. Поділ слів на склади. Поняття про наголос, наголошений складПохила лінія сітки зошита. Ознайомлення з похилим положенням зошита під час письма у рядках. Письмо прямих похилих ліній. Наведення контурів предметів. Поділ слів на склади.Практичне уявлення про немовні звуки та звуки мовлення. Ознайомлення з основними мовленнєвими органами. Поділ слів на склади. Закріплення поняття про наголосПисьмо прямих похилих ліній, прямих із заокругленням угорі і внизу. Поділ слів на склади. Наведення предметів, розфарбовування малюнків. Знаходження однакових предметівУявлення про голосні і приголосні звуки. Позначення цих звуків умовними знаками (фішками). Звуковий аналіз найпростіших за будовою слівЗакріплення навичок письма похилих ліній, заокруглених унизу. Поділ слів на склади. Наведення предметів, розфарбовування малюнківУявлення про тверді і м'які приголосні, їх умовне позначенняПисьмо півовалів і овалів у повній сітці зошита. Послідовність письма елементів. Звуковий аналіз слів. Наведення контурів іграшокЗвуковий аналіз простих за звуковою будовою слів. Побудова звукової схеми слів.Вправляння у письмі овалів окремо і в поєднанні у повній сітці зошита. Чергування графічних елементів. Розфарбовування малюнківКультура спілкування. Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів. Розучування лічилок, мирилок, потішок, українських народних ігор

Робота з дитячою книжкою.Письмо петель з похилими лініями. Наведення окремих елементів малюнка. Зіставлення предметів з різними лініями. Складання речень за малюнкомКультура мовлення і культура спілкування. Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів.Письмо вигнутої лінії. Порівняння елементів у рядку і на малюнку. Знаходження спільного. Розфарбовування малюнка. Знаходження однакових предметів

Розвиток зв’язного мовленняУзагальнення знань учнів про голосні та приголосні звуки. Звуковий аналіз слів. Складання розповіді за серією малюнків.Письмо палички з петлею вгорі і внизу. Повторення правил письма у зошиті. Письмо різних елементів у рядку. Розфарбовування малюнків. Знаходження силуетних предметів.


Букварний період


Звук [а]. Позначення його буквою Аа. Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень за малюнкамиМала рукописна буква а. Аналіз складових елементів малої букви а. Письмо малої букви а. Звуковий аналіз слівЗвук [у]. Буква Уу. Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень за малюнкамиМала рукописна буква у. Аналіз складових елементів малої букви у. Письмо малої букви у. Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень за малюнком у зошитіЗвук [о]. Буква Оо. Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень. Складання розповіді за малюнкомПорівняння малих букв о – а. Письмо малої букви Оо. Порівняння групи буквЗвук[и]. Буква и. Один предмет – багато предметів (однина і множина). Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень за серією малюнківАналіз складових елементів малої букви и. Порівняння малих букв и, у. Письмо малої букви и.Звук [м]. Буква Мм («ем»). Читання складів, слів і речень з вивченими буквами. Перехід до читання прямих складів типу злиття пг. Вправи на доповнення незавершених реченьПисьмо малої букви м. Поелементний аналіз малої букви м. Письмо прямих, обернених складів з малою буквою м, слова мама. Встановлення відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквамиАналіз складових елементів великої букви М. Письмо великої букви М. Письмо складів, слів і речень з великою буквою М. Закріплення звукового значення вивчених букв.

Робота з дитячою книжкоюПисьмо великих букв Оо та Уу. Порівняння групи букв

Розвиток зв’язного мовленняЗвук [і]. Буква Іі. Звук [і] в ролі окремого слова. Вправи на доповнення незавершених реченьПисьмо малої букви і. Письмо прямих і обернених складів з малою буквою і. Складання речень за малюнком у зошиті.Закріплення звукового значення вивчених букв, умінь читати з ними склади, слова і реченняПисьмо великої букви І. Звуковий аналіз слів. Складання речень за малюнком у зошиті.Звуки [н], [нʹ]. Буква Нн («ен»). Читання складів, слів і речень. Вправи на доповнення незавершених реченьАналіз складових елементів малої букви н. Письмо малої букви н. Письмо складів і слів з буквою н. Звуковий аналіз.Звуки [л], [л']. Буква Лл («ел»). Читання складів, слів і речень. Вправи на доповнення незавершених реченьПисьмо малої букви л, складів і слів з нею.. Списування друкованих складів. Розгадування ребусаЗакріплення вміння читати букварні тексти з буквою Лл. Наголос у словах. Читання слів з орієнтацією на знак наголосу. Інтонаційне читання реченьАналіз складових елементів великої букви Л. Письмо великої букви Л, складів, речень з великою та малою буквою ЛлЗвуки [в], [в']. Буква Вв («ве»). Читання складів, слів, речень і тексту. Уявлення про особові займенники він, вона, воно, вони (без вживання терміна). Практичне ознайомлення з анаграмамиАналіз складових елементів малої букви в. Письмо малої букви в. Письмо закритої і відкритої букви в, прямих і обернених складів з малою буквою в. Вилучення «зайвої» букви з групи букв .Закріплення вміння читати букву Вв у складах, словах і текстахАналіз складових елементів великої букви В. Письмо великої букви В. Письмо слів, речень з буквою ВЗвуки [с], [сʹ]. Буква Сс («ес»). Читання складів, слів і речень. Слова однакові за звучанням та написанням, але різні за значенням. Робота з анаграмами.

Робота з дитячою книжкоюПисьмо малої букви с. Письмо слів, складів і речень з буквою с. Встановлення відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами.Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Сс. Робота з текстамиАналіз складових елементів малої букви к. Письмо малої букви к. Верхнє, середнє, нижнє поєднання літери к з іншими буквами у словах. Звуковий аналіз слівЗвук [к], [кʹ], буква Кк («ка»). Читання складів, слів і речень з буквою к. Робота з анаграмами . Робота з текстомПисьмо великої букви К. Письмо слів, складів і речень з буквою К.Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Кк. Читання складів, слів. Скоромовки. Робота з текстомПисьмо великої букви С. Письмо слів, складів і речень з буквою С. Встановлення відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами. Розгадування кросворда Розвиток зв’язного мовленняЗакріплення звукового значення вивчених буквАналіз складових елементів малої букви р. Письмо малої букви р. Письмо складів, слів і речень з буквою р. Списування друкованих слів. Установлення відповідності між вивченими великими і малими буквамиЗвуки [р], [рʹ]. Буква Рр («ер»). Читання складів, слів і речень. Слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням. Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів. Робота з анаграмамиПисьмо великої букви Р. Письмо букви у складах, словах і реченнях. Зображення букв у вказаній послідовностіЗакріплення вміння читати букварні тексти з буквою Рр. Опрацювання тексту «Ранок біля ріки». Виконання словниково-логічних вправАналіз складових елементів малої букви п. Письмо малої букви п. Письмо складів і слів з буквою п. Звуковий аналіз слова писанкаЗвуки [п] [п'], буква Пп («пе»). Слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням. Звуковий аналіз слів. Словниково-логічні вправи. Робота з анаграмами.Аналіз складових елементів великої букви П. Письмо великої букви П. Письмо слів і речень з буквою ПЗакріплення знань про звукове значення букви Пп («пе»). Аналітико-синтетичні вправи з вивченими звуками і буквами. Читання речень. Робота з текстомДиктант вивчених букв. Установлення відповідності між вивченими малими і великими буквами. Складання слів із букв, записуванняПідсумковий урок. Аналітико - синтетичні вправи з вивченими звуками і буквами. Робота з текстом.

Робота з дитячою книжкоюАналіз складових елементів малої букви т. Письмо малої букви т. Письмо складів і слів з літерою тЗвуки [т], [т']. Буква Тт («те»). Слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням. Розвиток артикуляційно- вимовних умінь учнів.Аналіз складових елементів великої букви Т. Письмо великої букви Т. Ознайомлення з написанням знака оклику. Письмо слів і речень з буквою ТЗакріплення вміння читати букварні тексти з буквою Тт. Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів. Скоромовка. Робота з текстомПисьмо великої букви А.. Письмо складів і слів з великою буквою А.

Розвиток зв’язного мовленняЗакріплення вміння читати букварні тексти з буквою Тт. Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів. Скоромовка. Робота з текстомПисьмо малої букви е. Письмо слів і речень з буквою е. Упізнавання за частиною друкованої букви цілої, перетворення її на рукописнуЗвук [е]. Буква Ее. Відпрацювання уміння читати слова з буквою е. Ребус. Уявлення про антоніми (без уживання терміна). Робота з текстомАналіз складових елементів великої букви Е. Письмо великої букви Е. Письмо складів, слів і речень з великою буквою ЕЗакріплення вивченої букви Ее. Удосконалення навички читання. Читання речення, поданого рукописним шрифтом. Робота з текстомАналіз складових елементів малої букви д. Письмо малої букви д. Письмо букви у складах і словахЗвуки [д], [д']. Буква Дд («де»). Робота над літературною вимовою слів із дзвінкими приголосними [д], [д'] у зіставленні з [т], [т']Письмо великої букви Д. Порівняння форми великої і малої букви. Письмо буквосполучень з великою буквою Д, слів, речень з нею. Списування друкованого реченняЗакріплення звуків [д], [д'], букви Дд. Розповіді дітей про свої спостереження та участь у саджанні дерев. Робота з текстомПисьмо буквосполучень з буквами Дд, слів, речень з нею. Списування друкованого реченняЗвуки [з], [з']. Буква Зз («зе»). Відпрацювання літературної (дзвінкої) вимови слів з виучуваними звуками. Робота з омографами і фразеологізмами (без уживання терміна). Заучування скоромовки.

Робота з дитячою книжкоюАналіз складових елементів великої букви З. Порівняння форми великої букви З і Е. Письмо великої букви З. Письмо букв у складах і реченніЗакріплення звуків [з], [зʹ], букви Зз. Удосконалення навички читання. Інтонаційне читання речень, різних за метою висловлювання. Робота з текстомАналіз складових елементів малої букви з. Письмо малої букви з. Письмо букви у складах і словах .Закріплення звуків [з], [зʹ], букви Зз. Удосконалення навички читання. Інтонаційне читання речень, різних за метою висловлювання. Робота з текстомЗакріплення навичок письма вивчених букв. Складання слів зі складів. Записування цих слів.

Розвиток зв’язного мовленняБуква ь («знак м'якшення»). Позначення цим знаком м'якості приголосних звуків. Робота з текстомЗакріплення навичок письма вивчених букв. Складання речень за малюнком у зошиті .Закріплення букви ь («знака м'якшення»). Вправляння у порівняльному звуко-буквеному аналізі слів з м'якими приголосними в кінці слова і складу. Робота з текстомПисьмо букви ь (знак м’якшення) окремо та у поєднанні з іншими буквами. Письмо слів з буквою ь. Письмо речення зі словами, в яких є ь.Звуки [б] [б'], буква Бб («бе»). Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б]. Вправи на зіставлення вимови слів зі звуками [б], [п]. Робота з текстомАналіз складових елементів великої букви Н. Письмо великої букви Н. Письмо складів, слів, речень з великою буквою Н. Закріплення знань про вивчені літериЗакріплення букви Бб. Робота над інтонацією питальних речень. Робота з текстомАналіз складових елементів малої букви б. Письмо малої букви б. Письмо слів з буквою б. Добирання слів для закінчення реченняЗакріплення навичок письма малої букви в у складах і словах. Складання речень за малюнками у зошиті.Закріплення навичок письма вивчених літер. Звуковий аналіз слів. Списування друкованих складів, слів. Установлення відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами.Закріплення навичок читання та письма вивчених літер Розвиток зв’язного мовленняПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал