Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологія І організація перевезень»Скачати 250.11 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації16.01.2017
Розмір250.11 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДОНЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ДИСЦИПЛІН
ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА
МЕНЕДЖМЕНТУ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до вивчення дисципліни «Технологія і організація перевезень»
для студентів спеціальності 5.03060102 “Організація обслуговування на транспорті”2014


ВСТУП
Дисципліна «Основи технології ремонту автомобілів» вивчається на протязі одного семестру (ІV семестр).
Метою вивчення навчальної дисциплін «Технологія і організація перевезень» є формування професійних знань та умінь з технології, плануванні і організації перевезень пасажирів та вантажів, які використовуються в сучасних умовах.
Предметом вивчення є технології, методи і форми організації перевезень пасажирів та вантажів різними видами транспорту.
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Технологія перевезень;
2. Організація перевезень.
Програма вивчення дисципліни передбачає такі види навчальних занять: лекції, практичні заняття, консультації та самостійна робота.
Розподіл годин за темами на аудиторні (лекції, практичні заняття) та самостійну роботу студентів подано в орієнтованому тематичному плані. При підготовці робочої програми викладач має право за погодженням з цикловою комісією вносити обґрунтовані зміни до послідовності викладання навчального матеріалу, розподілу годин за розділами, темами відповідно до обсягу загального бюджету часу, відведеного на вивчення цієї навчальної дисципліни, а також змінювати назви окремих практичних робіт.
Контрольні заходи складаються з поточного та підсумкового контролю.
Поточний контроль знань студентів здійснюється під час виконання практичних, і опитування на заняттях і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Для цього рекомендується використовувати різноманітні варіанти контролю знань і технічні засоби.
Оцінювання рівня знань визначається за критеріями оцінки встановленими навчальним закладом.
За результатами поточного контролю виставляються оцінки за чотирибальною системою:
- оцінка "2" – початковий рівень навчальних досягнень – студент відповідає неправильно, не за суттю завдання, або дає неповну відповідь, базовану на знанні
менше половини програмного матеріалу, знайомий тільки з окремими поняттями, дає елементарні відповіді на деякі з поставлених питань, допускаючи суттєві помилки під час диференціації, інтеграції та уніфікації знань, визначенні їх практичного значення
(якщо це необхідно), викладає матеріал непослідовно, не має елементарних практичних навичок застосування вивченого матеріалу у стандартних ситуаціях;
- оцінка "3" – середній рівень навчальних досягнень – студент у цілому відповідає правильно, але демонструє знання лише основних теоретичних положень, механічно відтворює навчальний матеріал без логічних висновків, лише частково аргументує відповідь або зазнає труднощів і допускає помилки під час диференціації,
інтеграції та уніфікації знань, визначенні їх практичного значення (якщо це необхідно), допускає порушення логіки викладу матеріалу, має елементарні практичні навички застосування вивченого матеріалу у стандартних ситуаціях;
- оцінка "4" – достатній рівень навчальних досягнень – студент відповідає правильно, самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, викладає її логічно, послідовно, робить висновки та повністю аргументує відповідь, застосовує диференціацію, інтеграцію та уніфікацію знань, визначає їх практичне значення
(якщо це необхідно), але допускає несуттєві помилки з перелічених компонентів або більш суттєві з одного із них, які виправляє і наводить аргументи для їх обґрунтування за допомогою викладача, має стійкі практичні навички застосування вивченого матеріалу у стандартних ситуаціях;
- оцінка "5" – високий рівень навчальних досягнень – студент правильно і в повному обсязі, з відповідною аргументацією, в логічній послідовності викладає матеріал, у необхідних випадках диференціює, інтегрує та уніфікує знання, визначає практичне значення відповідних теоретичних положень, має стійкі практичні навички застосування вивченого матеріалу у стандартних ситуаціях, використовує набуті знання та вміння в нестандартних ситуаціях, вільно висловлює власні судження, переконливо аргументує їх, виявляє початкові творчі здібності.
Підсумковий контроль знань і вмінь студентів здійснюється у формі семестрового екзамену, полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни на підставі виконаних усіх видів робіт, передбачених навчальним планом.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
- знати: зміст нормативної та правової бази організації перевезень різними видами транспорту; технічне оснащення та техніко-економіко-експлуатаційні характеристики різних видів транспорту; технологію і організацію перевезень, порядок планування і управління вантажними та пасажирськими перевезеннями; залежності ефективності перевезень від техніко-економічних параметрів рухомого складу транспорту ;методи та технології організації роботи транспортних вузлів, станцій, вокзалів, терміналів, організації роботи рухомого складу різних видів транспорту; правила складання, оформлення та зміст документів, які необхідні для планування, організації та виконання перевезень; сучасний стан організації роботи транспорту та перспективні напрямки його розвитку.
- вміти: вирішувати задачі з визначенням сфер доцільного використання різних видів транспорту в залежності від конкретних умов перевезень, виду та властивостей вантажів; розробляти технологічні процеси доставки вантажів та пасажирів; проводити розрахунки та аналіз експлуатаційних показників із застосуванням економіко-математичних методів для підвищення ефективності використання рухомого складу та зниження народногосподарських витрат на перевезення; розраховувати тарифні відстані та тарифи на вантажні перевезення, оформлювати перевізні документи; вирішувати конкретні правові ситуації; аналізувати проблеми, розглядати ситуацію, як ціле, приймаючі управлінське рішення.

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Найменування розділів і тем
Кількість годин
Всього аудиторні позааудиторні лекції практичні самостійна робота
1 2
4 5
6
РОЗДІЛ 1 ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Тема 1.1 Основи управління процесом перевезень
68 22 10 36
Тема 1.2 Транспортно-експедиційна діяльність
12 8
4
Тема 1.3 Організація роботи автостанцій
10 4
6
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Тема
2.1
Організація вантажних перевезень
24 14 2
8
Тема 2.2 Організація пасажирських перевезень
48 14 2
32
Всього
162 62 14 86
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Назва теми
Кількість годин
Аналіз техніко-економіко-експлуатаційних характеристик заданого виду транспорту.
2
Побудова епюри вантажопотоків та визначення показників, які характеризують вантажопотоки. Побудова таблиці та епюри вантажопотоків.
2
Побудова епюр пасажиропотоків за годинами, напрямками, ділянками
2
Розрахунок показників роботи вантажних автомобілів на маршруті
2
Вибір навантажувально-розвантажувальних механізмів.
2
Нормування показників роботи автобусів на маршруті
2
Визначення показників ефективності маршрутів з перевезень пасажирів
2Мета практичного завдання - поліпшення якості набутих теоретичних знань та розкриття індивідуальних здібностей кожного студента, розроблені завдання для практичної роботи побудовані на практичних ситуаціях виробничих підприємств.
Практичні завдання складено відповідно до програми дисципліни, визначено питання з кожної теми предмету, складені ситуаційні вправи.
Основні завдання практичних занять формулюванні в такий спосіб: поглиблення та уточнення знань, набутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, формування інтелектуальних умінь та навичок планування, аналізу й узагальнень, опанування діючою технікою, набуття первинного досвіду організації виробництва та технікою управління ним, оволодіння початковими навичками керівництва робітниками на виробництві тощо.
Практичне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної роботи, виконання завдань заняття за інструкцією, оформлення індивідуального звіту та захист результатів правильно виконаної роботи.
При захисті звіту з практичної роботи студенти повинні бути готові до відповідей за змістом роботи і теоретичного курсу, питання при захисті можуть уточнюватись з урахуванням відповіді студентів.
Невиконання студентом заданого об’єму самостійної підготовки, низька якість виконання завдання можуть стати причиною для отримання студентом незадовільної оцінки або повного відсторонення від безпосереднього виконання роботи.
Виконання роботи оцінюється викладачем згідно критеріїв оцінки знань та вмінь. Оцінки, отримані студентом за виконання роботи, враховуються при виставленні семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни та мають перевагу перед іншими оцінками.

Методика виконання практичних робіт.
Студент допускається до виконання практичної роботи тільки після перевірки знань теоретичних положень, мети, завдань, змісту і порядку виконання роботи.
Студенти, що мають незадовільні знання, до її виконання не допускаються, доки не усунуть ці прогалини. Результати роботи оформляють у вигляді звіту на аркушах формату А4.
Студенти виконують кожну практичну роботу у наступній послідовності:
1. Ознайомлюються з метою практичного завдання та кроткими теоретичними відомостями.
2. Ознайомлюються з порядком виконання роботи.
3. Виконують завдання поточної практичної роботи.
4. Оформлюють звіт та надають його викладачу на перевірку. При цьому студент повинен вміти об’яснити, а при необхідності обґрунтувати, виконані розрахунки та прийняті технологічні рішення. Робота вважається виконаною після її перевірки.

ПИТАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ)
з дисципліни «Технологія і організація перевезень»
1.
Надайте визначення поняття «транспорт»
2.
Які існують інші визначення про транспорт?
3.
Яка роль транспорту у суспільному житті?
4.
Які особливості має транспорт як галузь?
5.
Які показники якості транспортного обслуговування потребують розвитку ?
6.
Які заходи що до охорони навколишнього середовища ви знаєте?
7.
Яка відповідальність середовища передбачена законодавством України за порушення норм охорони навколишнього середовища?
8.
Наведіть історію розвитку залізничного транспорту
9.
Наведіть історію розвитку морського та річного транспорту
10.
Наведіть історію розвитку автомобільного транспорту
11.
Наведіть історію розвитку повітряного транспорту
12.
Як здійснюється державне управління в галузі транспорту?
13.
Ким здійснюється державне регулювання в галузі транспорту?
14.
Назвіть структуру Міністерства інфраструктури?
15.
Перерахуйте техніко-економічні показники залізничного транспорту
16.
Перерахуйте техніко-економічні показники автомобільного транспорту
17.
Які існують принципи до вибору транспорту для перевезення вантажів у регіонах
18.
Які існують технології в організації перевезень
19.
Надайте поняття транспортного процесу
20.
Надайте поняття транспортування
21.
З яких елементів складається транспортний процес?
22.
Перерахуйте основні показники транспортного процесу
23.
Що називають продуктивністю транспортного процесу?
24.
Що називають обсягом перевезень?
25.
Що називають маркуванням?

26.
Які види маркування існують?
27.
Що називають транспортним маркуванням?
28.
Що називають навантажувально-розвантажувальними роботами?
29.
З яких елементів складається навантажувально-розвантажувальні роботи?
30.
Перерахуйте основні показники навантажувально-розвантажувальних робіт.
31.
Що називають засобами навантажувально-розвантажувальних робіт?
32.
Що називають пропускною здатністю вантажно-розвантажувального пункту?
33.
Що називають складом?
34.
Які види складів існують?
35.
Які тип самохідних навантажувачів існують?
36.
Що відносять до засобів малої механізації?
37.
Якими основи принципи організації взаємодії видів транспорту?
38.
Які існують умови взаємодії різних видів транспорту?
39.
Надати поняття інтермодальних перевезень.
40.
Надати поняття мультимодальним перевезенням.
41.
Надати поняття комбінованим перевезенням.
42.
Визначити основні напрямки схеми координації доставки вантажів
43.
Що відносять контейнерів?
44.
Які тип контейнерів використовують у транспортуванні в прямому сполученні?
45.
Що відносять до засобів пакетування?
46.
Яким вимогам потрібна відповідати процедура вибору оптимального сегменту транспортних перевезень?
47.
Які існують способи реалізації як вантажних так і пасажирських транспортних послуг?
48.
Надати поняття нераціональним перевезенням
49.
Які показники характеризують якість процесу здійснення товароруху транспортним підприємством, що визначають ступінь задоволеності споживачів або зниження витрат?

50.
Що називають вантажопотоками?
51.
Які основні види вантажопотоків існують?
52.
Що називають епюром вантажопотоків?
53.
Які основні принципи в управлінні перевезеннями?
54.
Які основні методи використають для вибору способу транспортування?
55.
Що е державне управління транспорту?
56.
Яка мета організації держаного управління транспортом?
57.
Які методи управління транспортом використовуються на автомобільному транспорті?
58.
Які форми управління використовують в управління транспортом?
59.
Що називають організаційною структурою управління транспортом
(ОСУ)?
60.
З яких основних частин складається ОСУ?
ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ)
з дисципліни «Технологія і організація перевезень»
1.
Що називається транспортним вузлом?
2.
Які типи транспортних вузлів існують на транспорті ?
3.
Які типи станцій існують на транспорті?
4.
З яких елементів складається технологічний процес роботи транспортного вантажного вузла?
5.
З яких елементів складається технологічний процес роботи транспортного пасажирського вузла?
6.
Яке призначення має промисловий вузол та станція?
7.
Яке призначення має пасажирський вузол ?
8.
Що включає в себе оперативне планування і управління комерційною роботою станцією та вузлом?
9.
Які форми інструктивно-технологічних карт існують для робітників транспортного вузла?

10.
Як визначаються технологічні режими роботи станцій та вантажних вузлів?
11.
Що повинні визначати технологічні режими роботи транспортних вузлів?
12.
Що передбачається при проведенні аналізу керування станціями та вузлами?
13.
Що включає в себе транспортно-експедиційне обслуговування ?
14.
З яких операцій стосовно транспортного процесу складається ТЕО?
15.
Які основні транспортно-експедиційні послуги включає в себе ТЕО?
16.
Перерахуйте суб'єкти транспортно-експедиторської діяльності
17.
Як підрозділяються послуги ТЕО?
18.
Які основні етапи становлення ТЕО В Україні?
19.
Які види ТЕО використовуються за кордоном?
20.
Які види транспортно-експедиційних послуг існують на транспорті ?
21.
Які преваги та недоліки при залізничному варіанті організації ТЭО
22.
Які преваги та недоліки при автомобільному варіанті організації ТЭО?
23.
Перерахуйте основні елементи структури ТЕО
24.
Якими статтями законодавства України користуються при виконанні послуг ТЕО?
25.
Які документи використовують при виконанні робіт з ТЕО?
26.
Які документи прийняти для виконання робіт міжнародному сполученні?
27.
Які методи проведення ТЕО розвити за кордоном?
28.
Наведіть порядок нормування основних чинників руху ?
29.
Які заходи використовують при нормуванні швидкостей рух?
30.
Які методи використовують при проведенні нормування часу руху?
31.
Які умови забезпечують вірне нормування показників транспортного процесу
32.
Що включає в себе нормування часу руху при виконанні міжнародних перевезень?
33.
Що включає в себе нормування швидкості руху при приміських перевезеннях?
34.
Приведіть порядок нормування швидкості руху при нормуванні?

35.
Які основні задачі оптимізації в плануванні перевезень?
36.
Що розуміють під моделюванням транспортних мереж?
37.
Як проводиться формулювання транспортної задачі ?
38.
Які методи використовують при рішенні транспортної задачі?
39.
Що означає планування роботи підприємства?
40.
Що визначають при перспективному планування?
41.
Які показники визначають при оперативно-виробничом плануванні?
42.
З аналізу яких показників починається маршрутизація перевезень?
43.
Що відносять до раціональних маятникових маршрутів?
44.
Що відносять до раціональних маятникових маршрутів з зворотнім порожнім пробігом?
45.
Що відносять до раціональних маятникових маршрутів з зворотнім завантаженим пробігом?
46.
Що відносять до раціональних кільцевих маршрутів?
47.
Що означає масове перевезення вантажів?
48.
Які вимоги до перевізника ,що виконує масове перевезення вантажів?
49.
Що означає турна їзда?
50.
Що називають транспортною рухливістю населення?
51.
Як класифікуються поїздки населення за видами та структури пасажиропотоку?
52.
Якими чинниками характеризується рухливість населення?
53.
З яких елементів складається кожна поїдка пасажиру?
54.
Якими чинниками характеризується нерівномірність пасажиропотоку?
55.
Приведіть класифікацію пасажирських перевезень.
56.
Як класифікуються міські пасажирські перевезення?
57.
Дайте визначення таксомоторним перевезенням.
58.
Що називають приміськими та міжміськими пасажирськими перевезеннями?
59.
Як характеризуються регулярні, нерегулярні та нерегулярні спеціальні перевезення?

60.
Які умови виконання транспортом завдань з якісного перевезення пасажирів?
61.
Які існують тенденції на ринку пасажирських перевезень?
62.
Яке соціально-економічне значення системи пасажирських перевезень?
63.
Надайте поняття пасажиропотоку.
64.
Якими чинниками характеризується пасажиропотік?
65.
Якими чинниками характеризується коливання пасажиропотоку.
66.
Що називають потужністю пасажиропотоку?
67.
Як види пересувань населення характеризують потужність пасажиропотоку?
68.
Як визначається продуктивність рухомого складу?
69.
Якими чинниками характеризується обсяг перевезень пасажирів на маршруті?
70.
Що характеризує коефіцієнт змінюваності?
71.
Якими чинниками характеризується транспортна робота рухомого складу на маршруті?
72.
Які методи обстеження пасажиропотоку використовуються для міжміських маршрутів?
73.
Які методи обстеження пасажиропотоку використовуються для приміських маршрутів?
74.
Як проводиться талонний метод обстеження для приміських маршрутів?
75.
Як проводиться талонний метод обстеження для міжміських маршрутів?
76.
Які види автобусних маршрутів бувають?
77.
Що називають рейсам та обертом?
78.
Перерахуйте техніко-експлуатаційні показники роботи пасажирського рухомого складу?
79.
Що характеризує коефіцієнт наповнення салону?
80.
Що характеризує коефіцієнт використання пробігу?
81.
Які нормативні акти регламентують відкриття маршруту з перевезень пасажирів?
82.
Хто є основним замовником на перевезення пасажирів?

83.
Що становить собою паспорт маршруту?
84.
Які види розпису існують на пасажирських перевезеннях?
85.
Які основні умови повинні бути виконанні при складанні розкладу руху?
86.
Які вимоги до водіїв , що здійснюють перевезення пасажирів?
87.
Яким документом регламентуються вимоги до водіїв, що виконують перевезення пасажирів?
88.
Яким документом регламентуються правила перевезення пасажирів?
89.
Які форми організації використані при виконанні пасажирських перевезень?
90.
Які документи необхідні для виконання перевезень пасажирів?
91.
Що дозволяє ефективна координація руху всіх видів пасажирського міського транспорту?
92.
Які основні документи визначають організацію перевезень пасажирів?Які основні умови режиму роботи водіїв на маршруті?
93.
Що називають автовокзалом?
94.
Яка різниця між автовокзалом та автостанцією?
95.
Які послуги надаються автостанціями та автовокзалами?
96.
Наведіть структуру вокзалів та станцій
97.
Які типи станцій використовуються на залізничному транспорті?
98.
Що містить в себе паспорт вокзалу?
99.
Які завдання розв’язують системи АСУ вокзалів?
100.
Які вимоги до систем АСУ вокзалів?
101.
Які основні частини АСУ вокзалів?
102.
З яких основних елементів складається технологічний процес роботи вокзалу?
103.
Які основні умови здійснення послуг роботи вокзалу?
104.
Які основні режими роботи вокзалів існують?
105.
З яких основних компонентів складається час роботи вокзалу?
106.
Надайте понятті пропускної можливості перону вокзалу?
107.
Надайте поняття провізної можливості посадочного перону вокзалу?
108.
Якими чинниками характеризується рівень комфортності вокзалу?

109.
Яким чинникам характеризується рівень автоматизації роботи вокзалу?
110.
Яким загальноекономічними чинниками характеризується робота вокзалу?
111.
Яким документом регламентуються правила надання послуг вокзалами та станціями?
112.
Які права мають пасажири при обслуговуванні підрозділами вокзалами?
113.
Які обов’язки мають пасажири при обслуговуванні підрозділами вокзалів та станцій?
114.
Перерахуйте основні завдання довідково-інформаційної служби?
115.
Які види довідково-інформаційної служби існують на вокзалах?
116.
Яка інформація доводиться до пасажирів за допомогою надписів?
117.
4. Яка інформація надається особам через систему голосного віщання ?
118.
Які режими роботи інформаційної служби?
119.
Які види реалізації білетів передбачено касами вокзалів?
120.
Приведіть основи розрахунку кількості вокзальних кас?
121.
Наведіть основні завдання камери схову?
122.
Які типи камер схову існують на вокзалах?
123.
Які вимоги до довготермінових кімнат відпочинку?
124.
Які вимоги пред’являються до об’єктів харчування на вокзалах?
125.
Надайте поняття диспетчеризації перевезень.
126.
Які завдання диспетчерської служби вокзалу?
127.
Які основні закони диспетчерського керування?
128.
Назвіть основні елементи диспетчерської служби станції?
129.
Які обов’язки входять до диспетчерського персоналу
130.
Які обов’язки входять до начальника диспетчерської служби?
131.
Які обов’язки входять до оператора диспетчерської служби?
132.
Які складові частини ЦДС?
133.
Які методи існують з відновлення регулярності руху транспортних засобів?
134.
Що називають метрополітеном?

135.
Які основні складові метрополітену забезпечують безпечну доставку пасажирів?
136.
Які існують вимоги до станцій метрополітенів?
137.
Які основні принципи побудови метрополітену?
138.
Які заходи, щодо культурно-побутового обслуговування пасажирів передбачено на станціях метрополітену?
139.
З чого складається рухомий склад метрополітенів?
140.
Які сигнали світлофорів використовують з метою безпеки руху?

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДОНЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
Освітньо-кваліфікаційний рівень __
молодший спеціаліст
________________________
Галузь знань __
0306 «Менеджмент і адміністрування»
_________________________
Спеціальність
5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті»
, семестр_4_
Навчальна дисципліна ___
Технологія і організація перевезень
____________________
Екзаменаційний білет № 1

І. Виберіть правильну відповідь:

1. Згідно закону України «Про Транспорт», єдину транспортну систему України становлять: а) транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний
і авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен),промисловий залізничний транспорт, відомчий транспорт, трубопровідний транспорт; б) транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний
і авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен); в) залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, трубопровідний транспорт; г) всі вище перелічені.
2. Нульовий пробіг l
н
: а) не ставиться до циклу або оберту, але враховується в роботі за зміну; б) ставиться до циклу або оберту, враховується в роботі за зміну; в) не ставиться до циклу або оберту, не враховується в роботі за зміну; г) правильної відповіді немає
3. Найбільш узагальненими функціями пов'язаних з правовим забезпеченням діяльності транспортної системи державного управління є такі: а) затвердження статусів (положень) підприємств, укладання та розірвання контрактів з керівниками підприємств, підготовка та укладення договорів; б) участь у розробці й підготовці міжнародних договорів, представлення інтересів транспорту України в міжнародних організаціях;
в) координація роботи підприємств, установ і організацій автомобільного, авіаційного, залізничного, морського та річкового транспорту, дорожнього господарства та їхніх об'єднань; г) формування й реалізація єдиної тарифної та цінової політики на транспорті, організація проведення розрахунків за перевезення вантажів і пасажирів, здійснення інноваційної та
інвестиційної політики.
ІІ. Надайте поняття транспортного процесу.
ІІІ. Поясніть сутність маркування вантажів? Як діляться маркування вантажів
за призначенням?
Викладач ___________ ___А.Л. Ушаков ___
(підпис) (прізвище та ініціали)
Голова комісії ____________ __ Ю.В. Арефін __
(підпис) (прізвище та ініціали)


ПРИКЛАД ВІДПОВІДІ НА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ
І. Відповідь на тести:
1
2
3
а
а
а
ІІ. Надайте поняття транспортного процесу.

Транспортний процес можна розглядати як операції з предметами перевезень,
тобто вантажем, і операції з транспортними засобами. Сукупності обов'язкових
елементів - навантаженню, переміщенню та розвантаженню вантажів (операції з
вантажем) відповідають простій транспортних засобів, рух з вантажем і простій під
розвантаженням (операції з транспортними засобами). Елементам операцій з вантажем і
транспортними засобами, що виконуються сумісно, передують підготовчі елементи
операцій з вантажем — накопичення і формування партій вантажів, їх підготовка до
перевезення, та з транспортними засобами — подання транспортних засобів до місця їх
навантаження. Якщо розвантаження характеризує закінчення циклу перевезень, то цикл
доставки вантажу ще продовжується і містить операції, пов'язані з розформовуванням
партії вантажу, переміщенням до місця складування тощо.
Процес переміщення вантажу не відокремлюється від транспортного засобу. Рух з
вантажем (операція з транспортними засобами) і переміщення вантажу (операція з
вантажем) — сумісні операції, що збігаються у часі та просторі. Транспортний процес,
крім безпосередньо переміщення вантажів, неминуче супроводжується пробігом
транспортного засобу без вантажу (непродуктивний пробіг), простоями його в ході
виконання вантажно-розвантажувальних робіт, при оформленні приймання-здачі вантажу
й з інших причин.
Елементами транспортного процесу на маршруті є:
1.

Подача рухомого складу до місця навантаження;
2.

завантаження транспортного засобу (навантаження вантажу);
Сукупність елементів транспортного процесу становить цикл, або їздку

l

г
Рух
l
х
Навантаження РС Розвантаження РС
А
В
Рисунок 1- Схема транспортного процесу

ІІІ. Поясніть сутність маркування вантажів? Як діляться маркування вантажів
за призначенням?
Маркуванням називають написи, малюнки, знаки й умовні позначки, які
наносять на вантажні місця – одиницю тари із умістом або кілька таких одиниць,
що становлять єдине ціле при транспортуванні, для впізнання вантажу й
характеристики способів обігу з ним під час перевезення, зберіганні й виконанні
вантажно-розвантажувальних робіт.
Призначення маркування укладається в наступному:
- досягнення вантажем місця призначення запропонованим шляхом;
- вказівка на способи обігу з вантажем при його перевезенні, перевантаженні,
зберіганні й розпакуванню;
- забезпечення комплектності вантажу й схоронності його доставки.
По призначенню маркування ділиться на товарну, відправницьку,
транспортну й спеціальну.
Товарне маркування наносить виготовлювач товару на виріб або споживчу
тару. Товарне маркування містить відомості, що цікавлять споживача й стосовні
до втримування товару, його якості й т.п.; як мінімум у товарне маркування
входить найменування вантажу й організації – виготовлювача.
Відправницька (вантажна) маркування повинна містити реквізити, що
визначають приналежність вантажу до певної партії, що випливає за накладною.
Транспортне маркування наноситься відправником на всі вантажні місця
незалежно від відправницького маркування у вигляді дроби: у чисельнику вказується

порядковий номер, під яким відправлення зареєстроване у відправника, у знаменнику
– число вантажних місць у даному відправленні.
Спеціальне маркування наноситься відправником вантажу на вантажне
місце, якщо вони вимагають особливого обігу при навантажувально--
розвантажувальних роботах, перевезенні й зберіганні і являють собою умовні знаки
або короткі написи.
Установлюють наступні групи написів:
основні:
-
повне або умовне зареєстроване у встановленому порядку найменування
вантажоодержувача;
-
найменування пункту призначення. Якщо пунктом призначення є
залізнична станція (порт), повинне бути зазначене повне найменування станції
(порту) і скорочене найменування дороги (пароплавства) призначення;
-
кількість ГМ у партії й порядковий номер місця усередині партії
вказують дробом - у чисельнику — порядковий номер місця в партії, у знаменнику —
кількість місць у партії. Кількість ГМ і порядковий номер місця слід указувати під
час перевезення;
-
різнорідних або різносортних вантажів в однотипній тарі (наприклад,
різні сорти бавовни в стосах);
-
однорідних вантажів у різнотипній тарі;
-
однорідних вантажів, коли неприпустиме змішання сортів в, партії;
-
комплектів устаткування;
-
вантажів в одному вагоні дрібними відправками;
додаткові:
-
повне або умовне зареєстроване у встановленому порядку найменування
відправника вантажу;
-
найменування пункту відправлення;
-
написи транспортних організацій (утримування написів і порядок
нанесення встановлюються правилами транспортних міністерств);
інформаційні:

-
вказівка маси брутто й нетто ГМ у кілограмах. Допускається замість
маси нетто вказувати кількість виробів у штуках, а також не наносити масу
брутто й нетто або кількість виробів у штуках, якщо вони зазначені в маркуванні,
що характеризує впаковану продукцію;
-
габаритні розміри ГМ у сантиметрах (довжина, ширина й висота або
діаметр і висота). Габаритні розміри не вказують, якщо жоден з габаритних
розмірів не перевищує 1 м при транспортуванні вантажу на відкритому ПС, 1,2 м —
у критому й 0,7 м - при транспортуванні повітряним транспортом.
Під час перевезення вантажів транспортними пакетами на кожному з них
повинні бути нанесені основні, додаткові й інформаційні написи, при цьому замість
порядкового номера місця й кількості ГМ у партії наносять загальна кількість
пакетів у партії (у чисельнику); кількість ГМ у пакеті (у знаменнику), порядковий
номер пакета (у дужках).
Основні, додаткові й інформаційні написи ( крім маси брутто й нетто) не
наносять на окремі ГМ, з яких сформований пакет. На пакетах, сформованих з
вантажів, перевезених без упакування, необхідність нанесення загальної кількості
пакетів у партії, кількості ГМ у пакеті й порядкового номера пакета встановлюють
у нормативному документі на конкретні види продукції.


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДОНЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
Освітньо-кваліфікаційний рівень __
молодший спеціаліст
________________________
Галузь знань __
0306 «Менеджмент і адміністрування»
_________________________
Спеціальність
5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті»
, семестр_4_
Навчальна дисципліна ___
Технологія і організація перевезень
____________________
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ВАРІАНТ № 24

І. Виберіть правильну відповідь:

1. Основними напрямками транспортно-експедиційних послуг є:

а) вибір найбільш раціональних видів транспорту; б) розрахункові операції; в) приймально-здавальні операції й оформлення документації; г) всі відповіді вірні.
2. До основних видів міських автобусних маршрутів відносять: а) діаметральні; б) радіальні; в) тангенціальні(хордові); г) всі вище переліковині.
3. Функції лінійних диспетчерів включають: а) контроль наявності вантажів у вантажоутворюючих пунктах і організації завантаження рухомого состава; б) контроль дотримання норм простою рухомого состава під вантажно- розвантажувальними операціями й правильності оформлення супровідних документів; в) контроль своєчасності прибуття рухомого состава у вантажно-розвантажувальні пункти, перевірку шляхових аркушів водіїв; г) всі вище перелічені відповіді
.

ІІ. Проаналізувати вибір типів контейнерів, що використовують у
транспортуванні в прямому сполученні?

ІІІ. Надайте характеристику транспортним вузлам.Викладач ___________ _Ушаков А.Л._
(підпис) (прізвище та ініціали)

ПРИКЛАД ВІДПОВІДІ НА БІЛЕТ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

І. Відповідь на тести:
1
2
3
г
г
в
ІІ. Проаналізувати вибір типів контейнерів, що використовують у
транспортуванні в прямому сполученні?
Вантажний контейнер по визначенню Комітету ISO є елементом
транспортного встаткування, що володіють:
- постійною технічною характеристикою й міцністю, достатньої для його
багаторазового використання;
- спеціальною конструкцією, що забезпечує перевезення вантажів одним або
декількома видами транспорту без проміжного вивантаження з контейнера;
- пристосуваннями, що забезпечують швидке навантаження, розвантаження
й перевантаження з одного виду транспорту на іншій;
- конструкцією, яка легко дозволяє завантажувати й розвантажувати його;
- внутрішнім обсягом 1м
3
і більш.
Вантажні контейнери класифікують по призначенню, конструкції, масі
брутто, сфері обігу, матеріалу виготовлення.
Універсальний контейнер – уніфікована вантажна одиниця, призначена для
перевезення тарних і штучних вантажів, що представляє собою стандартизовану
по масі брутто, габаритним розмірам, постачену кодовими позначеннями,
стандартизованими за формою, утримуванню, місцю розміщення, написами й
табличками конструкцію з розташованими на ній пристосуваннями для закріплення
на різних видах транспортних засобів і механізації вантажно-розвантажувальних
робіт.
Розрізняють наступні типи універсальних контейнерів, застосовуваних у
СНД :
-
великотоннажні
контейнери
призначають
в
основному
для
бесперевантажувальної доставки вантажів.

- середньотоннажні – призначають для перевезення вантажів дрібними
відправками.
- малотоннажні – для перевезення дрібних відправок вантажів у критих
вагонах.
Спеціалізований контейнер – уніфікована одиниця транспортного
встаткування, призначена для багаторазового перевезення певної номенклатури
вантажів (рідких, насипних, небезпечних, швидкопсувних та ін.), що й представляє
собою конструкцію, стандартну по розмірах, масі брутто, що й має позначення й
написи відповідно до ДСТУ і іншими нормативними технічними документами.
У кожному разі конструкція спеціалізованого контейнера повинна
забезпечувати:

механізоване завантаження й вивантаження вантажів;

механізацію навантажувально-розвантажувальних операцій;

штабелюванні контейнерів в 2-3 ярусу;

найбільш повне використання вантажопідйомності контейнера;

вологостійкість для вантажів, що бояться атмосферний впливу;

можливість розморожування вантажів;

збереження стабільності пакетування вантажу й виключення бою
вогнетривких виробі й скла під час перевезення й перевантаженню.

ІІІ. Надайте характеристику транспортним вузлам.

Транспортний вузол – це комплекс транспортних пристроїв в пункті стику
декількох видів транспорту, які сумісно виконують операції з обслуговування
транзитних, місцевих і міських перевезень вантажів і пасажирів. Отже,
транспортний вузол представляє собою складну систему сукупності транспортних
процесів і засобів, призначених для обслуговування вантажних та пасажирських
перевезень в місцях стикування двох або декількох магістральних видів транспорту.
Тому поняття транспортний вузол включає такі складові: власне перевізний процес
(переміщення пасажирів і вантажів), технічні пристрої (станції, порти, магістралі,
склади, вокзали та інше), засоби контролю і управління.
Транспортні вузли в своєму складі мають:


залізничні станції;

підходи магістральних залізничних ліній;

морські порти і підходи до них;

річні порти і водні вузли;

вузли автомобільних шляхів магістрального і місцевого значення ;

пристрої промислового транспорту;

аеропорти і пристрої повітряного транспорту;

пристрої міського транспорту загального користування (мережа
магістральних вулиць, лінії трамвая, тролейбуса, метрополітену).
В транспортних вузлах виконується передача вантажів з одного виду
транспорту на інший, а також пересадка пасажирів. Для здійснення названих
операцій в транспортних вузлах є стикові пункти між різними видами транспорту.
До пасажирських стикових пунктів належать наступні транспортні будови [19]:
- залізничні пасажирські станції і зупиночні пункти;
- автовокзали;
- аеропорти;
- морські і річні порти;
- вузлові станції метрополітенів.
Найважливішими пристроями транспортних вузлів є споруди залізничного
транспорту. До них належать залізничні станції, з’єднувальні та інші лінії, які
об’єднуються в залізничний вузол.
Транспортні вузли характеризуються наступними відмінними властивостями:
- єдиною ціллю функціонування усіх видів транспорту, яка забезпечує повне
задоволення потреб економіки і населення в перевезеннях з прискоренням доставки
вантажів і переміщення пасажирів;
- складністю функції в процесах взаємодії різних видів транспорту,
обслуговуванні пасажирів;
- можливість ділення вузла на підсистеми, функціонування яких направлено на
досягнення єдиної цілі;
- ієрархічна структура зв’язків основних підсистем вузла;
- велика кількість взаємопов’язаних і взаємодіючих підсистем і елементів;

- наявність системи управління, дії якої спрямовуються на раціональне
використання технічних засобів з найменшими витратами;
- стійкість у функціонуванні в умовах значних коливань транспортних потоків;
- транспортний вузол, як цілісна система, має велику розмірність.
Незважаючи на спільність цілей функціонування всіх транспортних вузлів,
кожний з них в певному регіоні держави виконує конкретні задачі і обсяги роботи з
вантажних і пасажирських перевезень, обслуговує транспортні потоки з
конкретними параметрами, характерними для цього регіону, тому має конкретне
технічне оснащення, технологію перевезень і певну перспективу свого розвитку в
залежності від тенденцій майбутнього розвитку регіону. Але в сучасних умовах
економічного розвитку можна, враховуючи загальні тенденції в їх функціонуванні і
розвитку, всі транспортні вузли розділити на три групи:
- транспортні вузли, які сформувалися; повністю задовольняють перспективні
обсяги вантажних і пасажирських перевезень; не потребують подальшого розвитку
(вкладання значних інвестицій); вимагають лише удосконалення за рахунок
впровадження новітніх досягнень науки і техніки при незначних капітальних
вкладень;
- транспортні вузли, які находяться в стадії формування;
- транспортні вузли, які через значні зміни обсягів перевезень і структури
транспортних потоків вимагають оптимізації своєї структури, зміни спеціалізації
підсистем і елементів, і їх технічного оснащення, і технологічного забезпечення.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна
1.
Закон України «Про транспорт».
2.
Аксенов И.Я. Единая транспортная система: Учеб.для вузов. – М.: Высш. шк., 1991. – 383 с.
3.
Александров Л.А. Организация и планирование грузовых авто перевозок.
– М.: Высшая школа. 1977. – 335 с.
4.
Единая транспортная система и автомобильные перевозки: Учебник для студентов вузов/ Л.Л. Афанасьев, Н.Б. Островский, С.М. Цукерберг. – 2-е узд., перераб. и доп. – М.:Транспорт, 1984. – 333 с.
5.
Организация, планирование и управление автотранспортними предприятиями: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Экономика и организация автотранспорта»/ Н. Ф. Билибина, М.П. Улицкий и др.
Под ред.. Л.А. Бронштейна. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк.., 1986. – 360 с.
6.
Экономика автомобільного транспорта. Бронштейн Л.А., Шульман А.С.
Учебник для вузов. М.: Транспорт, 1976. – 350 с.
7.
Гетман П.Н. Справочное пособие работника автовокзала. – М.:
Транспорт, 1990. – 257 с.
8.
Говорущенко Н.Я. Основы управления автотранспортом. Х.: Вища школа,
1978. – 224 с.
9.
Грузовые автомобильные перевозки: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Горев А.Э., - 2-е изд. – М.: Академия, 2004. – 288 с.
10.
Громов М.К. Управление на транспорте. М.: 1989. – 234 с.

Додаткова

11. Касаткин Ф.П., Коновалов С.И. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса: Учеб. пособие для высшей школы. – М.:
Академический Проект, 2004. – 352 с.
12. Краткий автомобильный справочник. М.: Транспорт, 1982. – 464 с.
13. Лохов К.А. Организация управления на автотранспорте. М.: 1987. - 342 14. Пассажирские автомобильные перевозки: Учебник для вузов/ Л.Б.
Миротин, В.А. Гудков. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 448 с.
15. Транспортно-экспедиционное обслуживание. К.И. Плужников. Учебное пособие, М.: 1996. – 349 с.
16. Положение про работу автостанцій.
17. Правдин В.О. Взаимодействие различных видов транспорта в транспортних узлах, М.: 1983. – 423 с.

18. Савенко В.Я., Гайдукевич В.А. Транспорт і шляхи сполучення: Підручник.
– 2-ге видання. – К.:Арістей, 2005. – 256 с.
19. Скалов Г.О. Транспортные узлы М.: 1985. – 234 с
20. Єдина транспортна система: Навчальний посібник/ Ю.В. Соболєв. – Х.:
Олант, 2003. – 288 с.
21. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими авто перевозками:
Учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Академия, 2003. – 400 с.
22. Транспортная логистика: Учебник для транспортных вузов/Под ред. Л.Б.
Миротина. – М.: Экзамен, 2003. – 512 с.

Інформаційні ресурси

23. ДВНЗ «Донецький Транспортно-економічний коледж»:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dtec.donetsk.ua/home
24. Міністерство транспорту та зв’язку України: [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.mtu.gov.ua
25. Офіційний вісник України Єдине повне офіційне періодичне видання нормативно-правових актів України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ovu.com.ua/articles/484-ministerstvo-transportu-ta-zv-yazku-ukrayini/publisher
26. Науково-виробничий журнал "Автошляховик України»
:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukravtodor.gov.ua
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал