Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Психодіагностика»Скачати 372.82 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір372.82 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут післядипломної освіти

ПРОГРАМА
і методичні рекомендації до вивчення дисципліни«Психодіагностика»

для студентів спеціальності

7.040101 «Психологія»

Укладач: Бушуєва Т.В.

канд. психолог. наук, доцент
Київ – 2013

Програма і методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Психодіагностика» для студентів спеціальності 7.040101 «Психологія».


Укладач: Бушуєва Т.В. кандидат психологічних наук, доцент

Рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії

Інституту післядипломної освіти

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протокол № 2 від 8 жовтня 2013 р.

І. Пояснювальна записка
Навчальна дисципліна «Психодіагностика» є необхідною складовою професійної підготовки майбутніх психологів. Психодіагностична діяльність становить ключовий - часто і початковий і кінцевий елемент в роботі практичного психолога. Проведення психодіагностичного обстеження необхідне при психологічному консультуванні, психотерапії та інших видах діяльності в усіх напрямах практичної психології. Отже наявність глибоких знань та практичних вмінь здійснення психодіагностичної діяльності є невід’ємною складовою професіоналізму психолога.

Виходячи з аналізу вимог професійної діяльності сучасного психолога в сфері практичної психології до суб’єкта цієї діяльності визначаються програмно-цільові настанови у вивченні дисципліни «Психодіагностика».


Мета навчального курсу «Психодіагностика» - забезпечення системи психологічних знань та формування практичних вмінь проведення психодіагностичного обстеження як складової професійної діяльності психолога; сприяння особистісному розвитку майбутнього психолога.
Завдання навчальної дисципліни «Психодіагностика»:

1/ формування системи знань щодо психодіагностики як науки, забезпечення теоретичної підготовки майбутніх спеціалістів;

2/ формування практичних вмінь проведення психодіагностичного обстеження, забезпечення практичної підготовки майбутніх спеціалістів;

3/ сприяння самопізнанню та особистісному розвитку студентів-психологів, формуванню психодіагностичного мислення, активізація творчого потенціалу майбутніх психологів.


Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Психодіагностика» тісно пов’язана із «Загальною психологією» та дисциплінами галузей психології, з дисципліною «Математичні методи в психології», із дисциплінами циклу практичної психології: «Психологічне консультування» та «Психотерапія», ін.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • поняття психодіагностики, предмет та структуру психодіагностики як науки;

 • історію психодіагностики, її зв’язок із суміжними напрямами досліджень;

 • завдання різних видів психодіагностичної діяльності;

 • технологію психодіагностичного обстеження; специфіку задач побудови стосунків з обстежуваним, замовником при отриманні психологічної інформації та користувачем при передачі психодіагностичної інформації;

 • загальні етичні принципи психодіагностичного обстеження;

 • основні стратегії та етапи конструювання психодіагностичної методики; адаптацію методик;

 • професійні та етичні вимоги до користувачів та розробників психодіагностичних методик;

 • психометричні основи психодіагностики: вимірювальні шкали, тестові норми, основні види шкальних оцінок; репрезентативність тесту; надійність, валідність, дискримінативність;

 • конкретні методики психодіагностики здібностей, рис та типів особистості, мотивів, індивідуальної свідомості та самосвідомості, міжособистісних стосунків;вміти :

проводити психодіагностичне обстеження: • формулювати психологічну проблему на основі вивчення практичного запиту;

 • висувати гіпотези, складати програму обстеження, здійснювати підбір методик, проводити оцінку обґрунтованості конкретної методики з точки зору психометрики;

 • використовувати конкретні методики діагностики різних психологічних характеристик; здійснювати діагностику загальних здібностей, креативності, рис особистості, індивідуальної свідомості, самосвідомості, мотивації, рівня домагань, психічних станів, міжособистісних стосунків;

 • інтерпретувати отримані результати, формулювати діагноз, конкретні рекомендації відповідно до запиту;

 • усвідомлювати свої індивідуальні психологічні особливості, вбачати перспективи самовдосконалення і професійного зростання,


що забезпечують формування компетенцій:

Компетенції соціально-особистісні - розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей; здатність учитися; креативність, здатність до системного мислення; адаптивність і комунікабельність; наполегливість у досягненні мети; турбота про якість виконуваної роботи; толерантність; екологічна грамотність.

Загальнонаукові компетенції - уявлення про основи психології, що сприяють розвитку загальної культури й успішній соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії; базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.

Інструментальні компетенції - здатність до письмової й усної комунікації рідно мовою; знання іншої мови (мов); навички управління інформацією; дослідницькі навички.

Професійні компетенції - знання різноманітних психологічних процесів, станів, властивостей з погляду розуміння значення комплексного підходу щодо зазначених понять; сучасні уявлення про принципи психологічного дослідження, напрями психологічної допомоги, про шляхи вирішення проблем психологічного забезпечення; здатність застосовувати основні теоретичні та практичні методи аналізу та оцінки стану об’єктів соціально-психологічної взаємодії; ґрунтовні знання про теоретичну, практичну та прикладну психологію; сучасні уявлення про особливості розвитку психологічної науки в Україні та інших державах; здатність організовувати роботу відповідно до вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності; здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання механізмів психологічного захисту, навичок уникнення професійної дезадаптації.

Спеціалізовано-професійні компетенції - володіння навичками роботи з комп'ютером на рівні користувача, здатність використовувати інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Модуль 1. Предмет та методи психодіагностики як науки.

Модуль 2. Психодіагностичний процес.

Модуль 3. Психодіагностична практика.

Програма курсу «Психодіагностика» є модульною, містить три змістових модулі, які включають 13 тем.


Обсяг курсу «Психодіагностика» становить 180 годин. З них аудиторних – 20 годин: лекційних – 12 години, практичні заняття – 4 годин, індивідуальна робота – 160 годин. Форма кінцевого контролю – екзамен.ІІ. Тематичний план з дисципліни «Психодіагностика»


№ п/п теми

Назва модулів і тем

Кількість годин


Самостійна робота

Всього

Аудиторна робота

Всього аудиторних

Лекції

Практичні1.

2.3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.


11.
12.

13.Модуль 1. Предмет та методи психодіагностики як науки

Предмет психодіагностики.

Психодіагностичний метод.

Психометричні основи психодіагностики.

Тести та опитувальники в психодіагностиці.

Проективна психодіагностика.


Модуль 2. Психодіагностичний процес

Проведення психодіагностичного обстеження.

Психологічний діагноз.

Професійна етика психодіагноста.Модуль 3. Психодіагностична практика.

Психодіагностика здібностей.

Діагностика рис та типів особистості

Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості

Психодіагностика мотивації

Діагностика психічних станів


Усього

70

40


70

180


6

6


8

20


6

4


2

12

2

6

8


64

34


62

160ІІІ. Програмний зміст дисципліни «Психодіагностика»
Модуль 1. Предмет та методи психодіагностики як науки
Тема 1. Предмет психодіагностики.

Психодіагностика як наука і практична діяльність. Історія розвитку психодіагностики, характерні риси сучасної психодіагностики. Історія розвитку вітчизняної психодіагностики, її сучасний стан. Предмет та структура психодіагностики як науки. Завдання психодіагностики. Психодіагностика та суміжні напрями досліджень (експериментальна психологія, диференційна психологія, психометрія та ін.). Психодіагностика в системі практичної та прикладної психології.


Тема 2 Психодіагностичний метод.

Поняття психодіагностичного методу, його особливість в порівнянні з іншими дослідницькими методами. Конкретизація психодіагностичного методу в основних діагностичних підходах: об’єктивному, суб’єктивному, проективному.

Класифікації методик психодіагностики за різними основами.

Вимоги до користувачів психодіагностичних методик.Тема 3. Психометричні основи психодіагностики.

Поняття диференційної психометрики. Надійність тесту. Основні види надійності та методи оцінки надійності методики. Валідність методики. Основні види валідності та методи їх визначення. Взаємозв’язок валідності та надійності методики.

Стандартизація тесту. Стандартизація процедури проведення та обробки даних. Вимірювальні шкали. Переведення первинних оцінок в шкальні оцінки. Статистичні норми. Репрезентативність тестових норм. Основні види шкальних оцінок: процентілі, лінійно перетворені стандартні показники, нормалізовані стандартні показники.

Основні парадигми конструювання психодіагностичних методик: традиційна психометрична, психосемантична, створення комп’ютерних методик як інтелектуальних систем. Раціональна і емпірична стратегії конструювання психодіагностичних методик в психометричній парадигмі; основні етапи конструювання. Об’єктна та суб’єктна парадигми аналізу даних в психодіагностиці.

Конструювання тестів здібностей і досягнень. Зміст завдань, основні типи завдань за формою. Конструювання особистісних опитувальників. Розробка завдань та формулювання пунктів опитувальника.

Адаптація закордонних методик.Тема 4. Тести та опитувальники в психодіагностиці.

Поняття тесту; види тестів; тестові задачі, їх типи. Комп’ютерні та комп’ютеризовані тести. Тестові батареї.

Види опитувальників, форми запитань, пунктів і представлення результатів. Контроль достовірності даних опитувальників.

Тема 5. Проективна психодіагностика.

Історія розвитку проективної психодіагностики. Теоретичне обґрунтування проективного підходу до діагностики особистості. Поняття проекції, види проекції. Характерні ознаки проективних методик. Класифікації проективних методик. Характеристика конкретних проективних методик.


Модуль 2. Психодіагностичний процес
Тема 6. Проведення психодіагностичного обстеження.

Науково-дослідницька та науково-практична діагностична діяльність, їх основні завдання. Розрізнення діагностичного дослідження та діагностичного обстеження.

Основні етапи психодіагностичного обстеження. Робота із запитом, формулювання гіпотез. Вибір методик для проведення психодіагностичного обстеження. Проведення тестового та клінічного діагностичного обстеження. Організація комп’ютеризованого психодіагностичного обстеження. Характеристика змінних, які впливають на результати обстеження: змінні мети обстеження і завдання; ситуаційні змінні; змінні особистості обстежуваного та особистості психолога в обстеженні.
Тема 7. Психологічний діагноз.

Клінічний та статистичний підходи до узагальнення даних психодіагностичного обстеження. Підходи в оцінці та інтерпретації виміряних тестом показників: нормативне, іпсативне та критеріальне оцінювання. Характеристика етапу інтерпретації отриманих результатів. Комплексний та системний характер психологічного діагнозу. Змістові елементи діагнозу. Симптоматичний, етіологічний та типологічний діагноз. Прогноз як компонент діагнозу. Модератори. Поняття ширини поля прогнозу. Написання висновку. Повідомлення результатів обстеження користувачу психодіагностичної інформації. Специфіка задач взаємодії психодіагноста з обстежуваним та замовником при передачі психодіагностичної інформації.


Тема 8. Професійна етика психодіагноста.

Поняття етичних норм психодіагностики як комплексу норм і принципів, які регламентують діяльність психолога-діагноста з метою забезпечення інтересів обстежуваних осіб. Основні професійно-етичні принципи в психодіагностиці: не нанесення шкоди обстежуваному; професійної компетентності; професійної таємниці; об’єктивності; конфіденційності. Регламентація етичними принципами відносин між психодіагностом, замовником, обстежуваним.Модуль 3. Психодіагностична практика.
Тема 9. Психодіагностика здібностей.

Діагностика загальних здібностей. Інтелект як критерій загальних здібностей. Поняття інтелекту як об’єкту психодіагностики. Підходи до визначення структури інтелекту: монофакторні теорії (Ч. Спірмен), мультифакторні теорії (Л. Терстоун, Д. Гілфорд), ієрархічні теорії (П. Вернон, Д.Векслер, Р.Кеттелл), моделі структури інтелекту Г.Айзенка; Р.Кеттелла.

Загальна характеристика тестів інтелекту (фактори, які впливають на результати дослідження інтелекту, природне і надбане в інтелекті, особистість і інтелект, кількісний та якісний аналіз результатів обстеження).

Конкретні методики діагностики інтелекту: тест структури інтелекту Р. Амтхауера, шкали дослідження інтелекту Д.Векслера, прогресивні матриці Дж. Равена, шкільний тест розумового розвитку, тест інтелектуального потенціалу, методика Ф.Гудінаф “Намалюй людину”, тест Г.Айзенка, тест Р.Кеттелла, тест соціального інтелекту Дж.Гілфорда та Г.Саллівана, ін.

Проблема визначення креативності особистості, підходи до її розв’язання. Основні напрямки дослідження і виміру креативності: особистісний та пізнавальний. Креативність як універсальні творчі здібності. Взаємозв’язок креативності та інтелекту. Методики діагностики креативності: тести Дж.Гілфорда; Е.Торренса; методика Д.Б.Богоявленської; тест Вільямса; опитувальник креативності Джонсона; С.Медніка, діагностика особистісної креативності та соціальної креативності особистості.

Діагностика спеціальних здібностей. Спеціальні здібності як об’єкт психодіагностики. Діагностика сенсорних, моторних, технічних, професійних здібностей.Тема 10. Діагностика рис та типів особистості.

Номотетична та ідіографічна психодіагностика. Факторні теорії особистості Р.Кеттелла, Дж.Гілфорда, Велика п’ятірка, ін. Поняття психічної риси, основні класи рис. Діагностика конституційних рис, характеристика основних груп методик. Діагностика характерологічних рис, опитувальники (багатовимірні та одновимірні). Діагностика ситуаційно-рефлексивних рис особистості. 16-PF Кеттелла як приклад багатовимірної методики діагностики рис особистості.

Операційний критерій поділу теорій рис та теорій типів, умовність кордонів. Теорії психосоматичних типів(Е.Кречмер, У.Шелдон), психологічних (К.Юнг, Л.М.Собчик), типів акцентуацій (К.Леонгард, А.Є.Лічко). Реалізація типологічного підходу до діагностики особистості в MMPI, методиках діагностики акцентуації особистості (К.Леонгард – Г.Шмішек) та характеру (А.Є.Лічко), опитувальнику Юнга, тесті Д.Кейрсі, опитувальнику Майєрс-Бріггс, ін.

Тема 11. Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості.

Індивідуальна свідомість як об’єкт психодіагностики. Загальна характеристика психосемантичних методик діагностики свідомості. Техніка семантичного диференціалу Ч.Осгуда. Q-класифікація. Техніка репертуарних решіток Д.Келлі. МПС (Леонтьєв Д.О.). Методики Непомнящої Н.І.

Діагностика цінностей та смисложиттєвих орієнтацій особистості. Методики діагностики ціннісних орієнтацій особистості (методика М.Рокіча, запитальник І.Сеніна, методика Г.Лєєвік, методика Шварца). Методика СЖО (Д.О.Леонтьєв), МПС (Д.О.Леонтьєв).

Самосвідомість як об’єкт психодіагностики. Основні методологічні питання психодіагностики самосвідомості. Характеристика методик діагностики самосвідомості (стандартизовані самозвіти, вільні самоописи, ідеографічні методики, проективні методики).

Діагностика самоставлення. Самооцінка як об’єкт психодіагностики, основні параметри її дослідження. Методики діагностики самооцінки. Локус контролю як об’єкт психодіагностики. Методики виміру локусу контролю. Рівень домагань як об’єкт психодіагностики. Техніка діагностики рівня домагань, основні оцінювані параметри. Методики діагностики рівня домагань.

Тема 12. Психодіагностика мотивації.

Мотиваційні явища як об’єкт психодіагностики. Індикатори мотивації. Класифікація методів діагностики мотивів особистості, їх характеристика. Характеристика конкретних методик психодіагностики мотиваційної сфери особистості.


Тема 13. Діагностика психічних станів.

Специфіка дослідження проявів психіки як психічних станів, процесів та властивостей. Психічний стан як об’єкт психодіагностики. Емоційний, фізіологічний, поведінковий аспекти дослідження станів. Основні методи дослідження психічних станів, їх характеристика. Опитувальники станів (САН, НПН, ШАС, самооцінки емоційного стану, Ч.Спілбергера, ін.).ІУ. Завдання для самостійної роботи
Тематика контрольних робіт та методичні рекомендації

до їх виконання
Контрольна робота є формою самостійної роботи студентів, виконання якої забезпечує поглиблення теоретичних знань та формування вмінь проведення психодіагностичного обстеження. З огляду на зазначене, контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної.

Контрольна робота має містити титульний аркуш, зміст, теоретичну частину, практичну частину.

На титульному аркуші вказуються: найменування навчального закладу, назва інституту, навчальна дисципліна, назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові, спеціальність, номер групи студента; вчене звання, прізвище, ініціали викладача; місто, рік.

Зміст – це друга сторінка контрольної роботи. У змісті вказуються найменування та номери початкових сторінок розділів (теоретична та практична частини) та їх підрозділів.

Теоретична частина містить розв’язання пропонованих теоретичних завдань.

Практична частина містить розв’язання пропонованого практичного завдання.

На останній сторінці контрольної роботи ставиться власний підпис студента та дата виконання.

Текст роботи має бути чітким, розбірливим, сторінки скріплені.

Контрольна робота здається в установлений термін.

Виконання контрольної роботи оцінюється відповідно якості психологічних знань та рівню сформованості умінь розв’язання завдань теоретичного та практичного спрямування. Критеріями оцінювання виступають: • правильність виконання;

 • якість виконання;

 • повнота виконання;

 • самостійність виконання;

 • творче ставлення до виконання завдань;

 • дотримання вимог щодо оформлення роботи та термінів її виконання.


Теоретична частина контрольної роботи містить два завдання.

Перше завдання - дати визначення та схематично зобразити співвіднесення понять:

А) психодіагностика, теоретична психодіагностика, практична психодіагностика, психометрія, диференційна психометрія, диференційна психологія, психологічна оцінка;

В) психодіагностичне обстеження, диференційно-діагностичне дослідження, психологічний діагноз, психодіагностична діяльність, тест, методика, симптоматичний діагноз, етіологічна діагностика, типологічна діагностика, надійність методики, валідність методики.

При виконанні завдання студенти мають занотувати визначення кожного поняття, яке дається в науці, з обов’язковим посиланням на літературне джерело (якщо існують різні підходи до визначення одного і того ж поняття, то зазначити їх) і потім схематично зобразити, у якому відношенні знаходяться визначені поняття.Друге завдання теоретичної частини контрольної роботи передбачає розкриття теоретичного питання (на основі аналізу літератури) щодо особливостей та ролі психодіагностики в практичній та прикладній психології. Тематика та рекомендована (орієнтовна) література подані нижче. Кожен студент обирає одну з пропонованих тем.
Тематика теоретичних завдань контрольних робіт
1. Психодіагностика в психологічному консультуванні

Література

- Абрамова Г.С. Практическая психология. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999.

- Барлас Т.В. Психодиагностика в психологическом консультировании: задачи и подходы // Журнал практической психологии и психоанализа. – 2003. - № 1.

- Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое консультирование. Проблемы психического развития детей.- М.: Изд-во МГУ, 1990.

- Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руководство. Часть 1. – М.: Генезис, 2001.

- Вопросы практической психодиагностики и консультирования в вузе/ Под ред. Н.Н.Обозова. – Л.: Изд. ЛГУ, 1984.

- Романова Е.С. Графические методы в практической психологии. – СПб., 2001.

- Шеховцова Л.Ф. Теоретические и практические аспекты психологического консультирования. – СПб., 1996.
2. Психодіагностика та психологічна корекція

Література

- Абрамова Г.С. Практическая психология. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999.

- Караблина Е.П., Посохова С.Т. Взаимодействие психодиагностики и психокоррекции в процессе социально-психологической помощи детям// Психология человека: интегративный подход/ Под ред. В.Н.Панферова. – СПб., 2000.

- Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л., 1983.

- Психодиагностика и психокоррекция/ Под ред. Александрова А.А. – СПб.: Питер, 2008.

- Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: Владос, 2001.


3. Психодіагностика в психотерапії

Література

- Абрамова Г.С. Практическая психология. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999.

- Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе. – М.:Независимая фирма Класс, 1998.

- Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 2009.


4. Психодіагностика в системі психопрофілактичних та реабілітаційних заходів

Література

- Колесников Г.И. Психологические виды помощи. – М., Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.

- Рабочая книга школьного психолога/ Под ред. Дубровиной И.В.- М.: Просвещение, 1991.

- Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. / Под редакцией И. В. Дубровиной — СПб.: Питер, 2004.

- Пахальян В.Э. Психопрофилактика в образовании // Вопросы психологии. 2002. № 1.С. 38-44.5. Психодіагностика в клініці

Література

- Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – К., 1986.

- Беломестнова Н.В. Клиническая диагностика интеллекта. – СПб., 2003.

- Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии на основе метода Роршаха. – К., 1979.

- Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений: Практикум.- СПб, 1999.

- Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л., 1983.

- Лубовский Д.В. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей. – М., 1989.

- Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики в патопсихологии. – М., 1972.

- Яньшин П.В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности. – СПб.: Питер, 2004.


6. Психодіагностика в соматичній клініці

Література

-Вассерман Л.И., Трифонова Е.А., Щелкова О.Ю. Психологическая диагностика и коррекция в соматической клинике: научно-практическое руководство. – СПб.: Речь, 2011.

--Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика. Теория, практика и обучение. – М., СПб.: Академия, 2004.

-Психодиагностика и психокоррекция/ Под ред. Александрова А.А. – СПб.: Питер, 2008.

- Психодиагностические методы в педиатрии и детской психоневрологии/ Под ред. Исаева Д.Н., Кагана В.Е.- СПб., 1991.


7. Діагностика психічного розвитку в ранньому дитинстві

Література

- Карандышев Ю.Н. Основы возрастной диагностики психического развития в раннем детстве. – Минск, 1993.

- Мамайчук И.И. Развитие ребенка от рождения до семи лет. Методика наблюдения ребенка. Документы психолога и педиатра. – СПб., 1998.

- Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Проблемы маленького ребенка. – СПб.: Речь, 2007.

- Смирнова Е.О. и др. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2005.


8. Психодіагностика в дошкільній освіті

Література

- Галанов А.С. Психодиагностика детей. – М.: ТЦ «Сфера», 2002.

- Гамезо М.В., Герасимова B.C., Орлова Л.М. Старший дошкольник и младший школьник: психодиагностика и коррекция развития. - М., 1998.

- Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Соболева А.Е. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте. – СПб.: Питер, 2009.

- Диагностика и коррекция психического развития дошкольника. Учебное пособие/Под ред. Я.Л.Коломинского, Е.А.Панько. - Минск,1997.

- Калинина Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду. – СПб.: Речь, 2003.

-Марков А.К., Лидерс А.Г., Яковлева Е.Л. Диагностика и коррекция умственного развития в школьном и дошкольном возрасте. – Петрозаводск, 1992.

-Основы психодиагностики/ Под ред. Шмелева А.Г. – М., Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

- Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы психолога. – М., 2000.

- Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2005.
9.Психодіагностика в шкільній освіті: діагностика психологічної готовності до школи

Література

- Бугрименко Е.А., Венгер А.Л. Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов. – М., 1989.

- Безруких М.М. Готов ли ребенок к школе? – М.: Вентана-Граф, 2000.

- Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе. – М., 1997.

- Готовность к школе. Руководство практического психолога// под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Наука, ACADEMIA, 1995.

- Готовність дитини до навчання// Упоряд. С.Максименко, К.Максименко, О.Главник. – К., 2003.

- Гуткина Н.И. Диагностическая программа по определению психологической готовности детей 6-7 лет к школьному обучения. – М.: МГППУ. – 2002.

- Иванова Т.В. Диагностика готовности ребенка к школе. – М.: Корифей, 2009.

- Йерасик Я. Диагностика школьной зрелости //Шванцара Й. и кол. Диагностика психического развития. – Прага, 1978.

- Костикова М.Н. Анализ условий преодоления детьми затруднений при выполнении заданий как один из методов определения готовности к школьному обучению // Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога. – М., 1987.

- Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – М.: Педагогика, 1991.

- Князева Т.Н. Психологическая готовность ребенка к обучению в основной школе. Структура, диагностика, формирование. – СПб: Речь, 2007.
10. Психодіагностика в шкільній освіті: психодіагностика в організації процесу навчання

Література

-- Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе. – М., 1989.

- Бондаревская Р.С. Организация диагностико-коррекционной и развивающей работы с учащимися 3-5-х классов. – СПб., 1994.

- Виноградова А.Д., Коновалова Н.Л., Михаленкова И.А. Психолого-педагогическая диагностика отклонений развития детей младшего школьного возраста/ Под ред. Л.М.Шипицыной. –СПб., 2004.

- Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших школьников. – М.: Владос – Пресс, 2003.

- Елфимова Н.В. Диагностика и коррекция мотивации учения у дошкольников и младших школьников. – М.: изд-во МГУ, 1991.

- Кондратенко Л. Розумові здібності дитини. – К., 2004.

- Методики психодиагностики в учебно-воспитательном процессе/Сост. Гришин В.В., Лушин П.В. – М., 1990.

- Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования. – М., 2001.

- Практическая психология образования/ под ред. И.В.Дубровиной. – М.: ТЦ «Сфера», 1997.

- Психологическая диагностика в системе образования и права ребенка// Человек. – 2000. - № 6.

- Психологическая диагностика в системе образования и права ребенка// Человек. – 2001. - № 1.

- Учебная деяльность младшего школьника: диагностика и коррекция неблагополучностей./ Под ред. Ю.З.Гильбуха. – К.: ВИПОЛ, 1993.


11.Психодіагностика в шкільній освіті: психодіагностика в організації виховного процесу

Література

- Вьюнкова Ю.Н., Битянова М.Р. Психологическая служба в системе образования.-М.,1998.
- Гребеньков Н.Н., Корнев А.В., Сарычев С.В., Чернышев А.С. Компьютерная экспресс-психодиагностика личности и коллектива школьников. – М.. 2003.

- Методичні матеріали для шкільного психолога. Діагностика особистості молодшого школяра/ за ред. В.Г.Панка. – К.: Інститут психології АПН України, 1992.

- Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования. – М., 2001.

- Практическая психология образования/ под ред. И.В.Дубровиной. – М.: ТЦ «Сфера», 1997.

-Основы психодиагностики/ Под ред. Шмелева А.Г. – М., Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

- Психологическая диагностика в системе образования и права ребенка// Человек. – 2000. - № 6.

- Психологическая диагностика в системе образования и права ребенка// Человек. – 2001. - № 1.

- Психологическая диагностика и коррекция личности школьников/ Сост. Баль Т.О. и др. – Воронеж. – 1991.

- Самооцінка учня/ Упоряд. С.Максименко, ін. – К.: Главник, 2004.

- Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М., 1988.


12. Психодіагностика в системі вищої освіті

Література

- Вопросы практической психодиагностики и консультирования в вузе/ Под ред. Н.Н.Обозова. – Л.: Изд. ЛГУ, 1984.

- Методики изучения психологических особенностей личности студентов/ Сост. Скрипюк И.И. – СПб., 1993.


13. Психодіагностика в професійній орієнтації

Література

- Батаршев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика профессионально важных качеств. – СПб.: Питер, 2007.

- Воробьев А.Н., Сенин И.Г., Чирков В.И. Опросник профессиональных предпочтений. Руководство. – М.: Когито – Центр, 2001.

- Готовність учня до профільного навчання /Упоряд. В.Рибалка. За заг. ред. С.Максименка, О.Главник. – К., 2003.

-Основы психодиагностики/ Под ред. Шмелева А.Г. – М., Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

- Профконсультационная работа в школе// под ред. В.А.Федоришина. – К., 1980.

- Психологическое сопровождение выбора профессии/ Под ред. Л.М.Митиной. – М.: Флинта, 1998.

- Прянников Н.С. Активизирующие опросники профессионального и личностного самоопределения. – М., Воронеж, 1997.
14. Психодіагностика в трудовій діяльності: атестація персоналу

Література

- Батаршев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика профессионально важных качеств. – СПб.: Питер, 2007.

- Двинин А.П., Романченко И.А. Современная психодиагностика. – СПб.: Речь, 2012.

- Демин Ю.М. Аттестация персонала. СПб.: Питер, 2008.

- Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984.

- Купер Д., Робертсон А. Психология в отборе персонала. - СПб.: Питер, 2003.

- Леевик Г.Е. Аттестация персонала по международным стандартам. М.: Изд-во БПА, 2007.

- Маклаков А.К. Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и практика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

- Психодіагностика в службі зайнятості/ За ред.. В.В.Синявського, О.О.Ящишин. – К., 1998.

- Собчик Л.Н. Психодиагностика в профориентации и кадровом отборе. – СПб., 2002.

- Соломин И.Л. Экспресс-диагностика персонала. – СПб. Речь, 2008.

- Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. – СПб., 2003.
15. Психодіагностика в трудовій діяльності: оцінка персоналу

Література

- Двинин А.П., Романченко И.А. Современная психодиагностика. – СПб.: Речь, 2012.

- Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984.

- Психодіагностика в службі зайнятості/ За ред. В.В.Синявського, О.О.Ящишин. – К., 1998.

- Соломин И.Л. Экспресс-диагностика персонала. – СПб. Речь, 2008.

- Хруцкий В.Е., Толмачев Р.А. Оценка персонала: современные системы и технологии. – М., 2004.

- Шмидт В.Р. Проблемы и технологии оценки персонала: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь, 2008.


16.Психодіагностика в управлінні персоналом

Література

- Базаров В.Я.Управление персоналом. – М.: Академия, 2010.

- Батаршев А.В. Психодиагностика в управлении: практическое руководство. – М.: Дело, 2005.

- Борисова Е.М., Логинова Г.П., Мдивани М.О. Диагностика управленческих способностей // Вопросы психологии. – 1997. - № 2.

- Лозниця В.С. Психологія менеджменту. – К., 2000.

- Собчик Л.Н. Управление персоналом и психодиагностика. М.: Боргес, 2008.

- Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. – К.: Україна, 1994.
17. Психодіагностика професійної деформації

Література

- Бушов Ю.В. Психофизиологическая устойчивость человека в особых условиях деятельности: оценка и прогноз. – М.: Здоровье, 1992.

- Вассерман Л.И., Ерышев О.Ф., Клубова Е.Б. Психологическая диагностика защитно-приспособительных механизмов личности. Метод. пособие. – СПб., 1995.

- Водопьянова Н., Старченкова Е. Синдром выгорания. – СПб.: Питер, 2008.

- Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х.-мл. Организации: поведение, структура, процессы. – М.: ИНФРА – М., 2000.

- Гринберг Дж. Управление стрессом. – СПб.: Питер, 2002.

- Двинин А.П., Романченко И.А. Современная психодиагностика. – СПб.: Речь, 2012.

- Лозниця В.С. Психологія менеджменту. – К., 2000.

- Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. - М.: Изд. Моск. университета, 1988.

- Психодиагностика толерантности личности. Под ред. Г.У.Солдатовой, Л.А.Шайгеровой. – М.: Смысл, 2008.

-Рукавишников А.А., Соколов М.В. Опросник приспособленности. – М.: Когито-Центр, 2001.


18. Психодіагностика професійної адаптації працівників

Література

- Абабков В.А., Перре М. Адаптация к стрессу: основы теории, диагностики, терапии. – СПб.: Речь, 2007.

- Вассерман Л.И., Ерышев О.Ф., Клубова Е.Б. Психологическая диагностика защитно-приспособительных механизмов личности. Метод. пособие. – СПб., 1995.

- Вассерман Л.И., Абабков В.А., Трифонова Е.А. Совладание со стрессом: Теория и психодиагностика. –СПб.: Речь, 2010.

- Володина Н. Адаптация персонала. Российский опыт построения комплексной системы.- М.: Экмо, 2009.

- Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М., 1994.

- Завьялова Е.К., Посохова С.Т. Психология предпринимательства. – СПб. 2004.

- Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности/ Под ред. Г.С.Никифорова, М.А.Дмитриева, В.М.Снеткова. – СПб.: Речь. 2001.

- Реан А.А., Кудашев А.Р., Баранов А.А. Психология адаптации личности. – СПб., 2002.


19. Психодіагностика міжособистісних відносин у виробничому колективі

Література

- Александрова Ю.В. Методы диагностики отношений. – М.: МПСИ, 2001.

- Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с персоналом./ Под ред. А.А.Бодалева, А.А.Деркача, Л.Г.Лаптева. – М., 2001.

- Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных отношений. Практическое руководство. – СПб.: Речь, 2001.

- Собчик Л.Н. Методы психологической диагностики. Диагностика межличностных отношений. М., 1990.

- Сыромятников И.В. Психодиагностика. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005.
20. Психодіагностика в спорті

Література

- Ермаков С.С. Психологические тесты в сети Интернет и перспективы их применения в спортивной практике // Физ. воспитание студ. творч. спец. – 2004.

- № 3.


- Кадырбаева Д.Р., Палий В.И., Ямпольский Л.Т. Методика исследования личностных особенностей спортсменов младшего школьного возраста. – М., 1985.

- Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методики психодиагностики в спорте. – М., 1984.


21. Психодіагностика сімї

Література

- Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи. – М.: Академия, 2007.

- Настольная книга практического психолога/ Составители С.Т.Посохова, С.Л.Соловьева. – М., СПб., 2008.

- Румянцева Т.В. Психологическое консультирование: диагностика отношений в паре. Учеб. пособие. – СПб.: Речь, 2006.

- Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений. – М.: Владос, 2003.

- Слепкова В.И., Заеко Т.А. Психологическая диагностика семейных отношений. – Мозырь: Содействие, 2006.

- Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная психотерапия. – СПб.: Речь, 2008.

- Энциклопедия психодиагностики. Том 2. Психодиагностика семьи. – М.: Бахрах – М, 2009.
Практична частина контрольної роботи передбачає проведення психодіагностичного обстеження однієї особи та формулювання психодіагностичних висновків.
УІ. Перелік питань до кінцевого контролю знань
1. Поняття психодіагностики. Психодіагностика як наука і практична діяльність. Завдання психодіагностики.

2. Предмет і структура психодіагностики.

3. Психодіагностика та суміжні напрями досліджень.

4.Історія розвитку психодіагностики. Характеристика сучасної психодіагностики.

5. Історія розвитку та сучасний стан вітчизняної психодіагностики.

6. Поняття психодіагностичного методу. Порівняльна характеристика діагностичних підходів: об’єктивного, суб’єктивного та проективного.

7. Загальна характеристика стандартизованих та клінічних методів психодіагностики.

8. Характеристика тесту як психодіагностичного інструменту.

9. Види опитувальників, форми запитань і представлення результатів.

10. Підходи до оцінки та інтерпретації виміряних тестом показників.

11.Основні психометричні характеристики психодіагностичної методики.

12. Надійність методики, її види, методи оцінки.

13. Основні види валідності методики, методи визначення.

14. Очевидна валідність методики.

15.Забезпечення достовірності даних методик стандартизованого самозвіту.

16. Поняття стандартизації в психодіагностиці.

17. Переведення первинних оцінок в шкальні оцінки.

18. Основні види шкальних оцінок.

19.Види психодіагностичної діяльності. Характеристика психодіагностичного процесу.

20. Індивідуальне психодіагностичне обстеження та групове тестування.

21. Вимоги до підбору методик при проведенні психодіагностичного обстеження.

22. Проведення тестового психодіагностичного обстеження.

23. Проведення нетестового (клінічного) психодіагностичного обстеження.

24. Ситуаційні змінні в психодіагностичному обстеженні. Характеристика видів психодіагностичних ситуацій.

25. Змінна особистості обстежуваного в психодіагностичному обстеженні. Тестова тривожність та досвідченість в тестуванні.

26. Особливості психодіагностичної роботи з обстежуваними різних вікових категорій.

27. Змінна особистості психолога в психодіагностичному обстеженні.

28. Змінні мети обстеження та завдання в психодіагностичному обстеженні.

29. Клінічний та статистичний підходи до інтеграції даних психодіагностичного обстеження.

30. Аналіз та інтерпретація результатів як етап психодіагностичного обстеження, підготовка психологічного висновку.

31. Психологічний діагноз. Прогноз.

32. Повідомлення результатів обстеження користувачу психодіагностичної інформації.

33. Етика психодіагностичного обстеження.

34. Діагностика інтелекту.

35.Психодіагностика креативності.

36. Теоретичне обґрунтування проективного підходу до дослідження особистості.

37. Загальна характеристика проективних методик.

38. Психодіагностика особистісних рис.

39. Діагностика темпераменту.

40. Діагностика характеру.

41. Типологічний підхід до діагностики особистості.

42. Мотиваційні явища як об’єкт психодіагностики. Індикатори мотивації.

Загальна характеристика методів діагностики мотивів особистості.

43. Психодіагностика рівня домагань особистості.

44. Психодіагностика індивідуальної свідомості.

45. Психодіагностика ціннісних орієнтацій особистості.

46. Самосвідомість як об’єкт психодіагностики. Характеристика основних груп методик діагностики самосвідомості.

47. Психодіагностика самооцінки особистості.

48. Психодіагностика локусу контролю особистості.

49. Діагностика міжособистісних стосунків.50. Діагностика психічних станів.


УШ. Рекомендована літератураОсновна

 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование.- СПб.: Питер, 2009.

 2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика.- СПб.: Питер, 2008.

 3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер, 2005.

 4. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – К.: Здоров’я, 1986.

 5. Забродин Ю.М., Пахальян В.Э. Психодиагностика. – М.: Эксмо, 2010.

 6. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. – К.: ПАН Лтд, 1994.

 7. Носс И.Н. Руководство по психодиагностике.- М.: Институт Психотерапии, 2005.

 8. Общая психодиагностика/ Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – СПб, Речь, 2007.

 9. Основы психодиагностики/ Под ред. А.Г.Шмелева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

 10. Психологическая диагностика / Под ред. М.К.Акимовой, К.М.Гуревича. – СПб.: Питер, 2008.

 11. Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика/ Под ред. В.В.Столина, А.Г. Шмелева. – М.: изд. Моск. ун-та, 1984.

 12. Шванцара Й. и др. Диагностика психического развития. – Прага: Авиценум, 1978.

 13. Шевандрин Н.И. Основы психологической диагностики: В 3 т.- М.: Владос, 2003.

 14. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: Владос, 2001.


Додаткова

 1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999.

 2. Аве-ЛаЛемант У. Графический тест «звезды и волны». – Спб.: Речь, 2003.

 3. Ануфриев А.Ф. Психологический диагноз. – М.: «Ось-89», 2006.

 4. Айзенк Г. Структура личности. – М.: КСП+, СПб.: Ювента, 1999.

 5. Акимова М.К., Борисова Е.М., Гуревич К.М., Козлова В.Т., Логинова Г.П. Руководство по применению теста структуры интеллекта Рудольфа Амтхауэра. – Обнинск, 1993.

 6. Алексеев А.А., Громова Л.А. Психогеометрия для менеджеров. – Л., 1991.

 7. Александрова Ю.В. Методы диагностики отношений. – М.: МПСИ, 2001.

 8. Батаршев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика профессионально важных качеств. – СПб.: Питер, 2007.

 9. Беллак Л., Беллак С. Руководство по тесту детской апперцепции. – К., 1995.

 10. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Соколова Е.Д. Методика многостороннего исследования личности. – М.: Фолиум, 1994.

 11. Бернс Р.С., Кауфман С.Х. Кинетический рисунок семьи: Введение в понимание детей через кинетические рисунки. – М.: Смысл, 2000.

 12. Берулава Г.А. Методологические основы практической психологии. – М.: изд-во РАО, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004.

 13. Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы ребенка. – К.: КоФр, 1997.

 14. Бороздина Л.В. Исследование уровня притязаний. – М.: изд. Моск. ун-та, 2000.

 15. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Проективные методы. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2001.

 16. Булгаков А.В. Проективная методика изучения социальной идентификации в малой группе: Модернизированный тест социальной идентификации. Методическое пособие. – М., 2001.

 17. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. К.: Ника Центр, 1997.

 18. Бурлачук Л.Ф., Савченко Е.П. Психодиагностика (психодиагностический инструментарий и его применение в условиях социальных служб). – К.: А.Л.Д., 1995.

 19. Вассерман Л.И., Ерышев О.Ф., Клубова Е.Б. Психологическая диагностика защитно-приспособительных механизмов личности. Метод. пособие. – СПб., 1995.

 20. Вассерман Л.И., Трифонова Е.А., Червинская К.Р. Семантический дифференциал времени: Экспертная психологическая система в медицинской психологии: Пособие для врачей и медицинских психологов. - СПб.: СПб НИПНИ им.В.М.Бехтерева, 2009.

 21. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. – М.: Владос, 2004.

 22. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства/ Собр. Соч., т.5. – М.: Педагогика, 1983.

 23. Гильяшева И.Н. Методика исследования межличностных отношений ребенка: Метод пособие. – М., 1994.

 24. Гребеньков Н.Н., Корнев А.В., Сарычев С.В., Чернышев А.С. Компьютерная экспресс-психодиагностика личности и коллектива школьников. – М.. 2003.

 25. Гозман Л.Я., Кроз М.В., Латинская М.В. Самоактуализационный тест. – М., 1995.

 26. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения: теории, факты, методики. – М.: Смысл, 2006.

 27. Дерманова И.Б. Тест Розенцвейга (детский и взрослый варианты). – СПб.: Речь, 2002.

 28. Дерманова И.Б. Диагностика эмоционально-нравственного развития. – СПб.: Речь, 2003.

 29. Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. – М., 2001.

 30. Дворщенко В.П. Тест личностных акцентуаций. – СПб.: Речь, 2003.

 31. Двинин А.П., Романченко И.А. Современная психодиагностика: учебно-практическое руководство. – СПб.: Речь, 2012.

 32. Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей. – М.: Академия, 1996.

 33. Елисеев О.П. Конструктивная типология и психодиагностика личности/ под ред. В.Н.Панферова. – Псков: изд. ПОИУУ, 1994.

 34. Иващенко А.В., Агапов В.С., Барышникова И.В. Методики изучения Я-концепции личности. – М.: МГСА, 2000.

 35. Измерение интеллекта детей: пособие для психолога-практика/ Под ред. Ю.З. Гильбуха, т.1,2. – К., 1992.

 36. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л.: Медицина, 1983.

 37. Карандашев В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство. – СПб.: Речь, 2004.

 38. Козюля В.Г. Применение теста СМОЛ для исследования подростков. Краткое руководство. – М.: Фолиум, 1994.

 39. Копытин А.И. Тест «Нарисуй историю». – СПб.: Речь, 2003.

 40. Костина Л.М. Методы диагностики тревожности. – СПб.: Речь, 2003.

 41. Кортнева Ю.В. Диагностика актуальной проблемы. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2004.

 42. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л.: Медицина, 1984.

 43. Курбатова Т.Н., Муляр О.И. Проективная методика исследования личности «HAND – TECT»: Руководство по использованию. – СПб.: ИМАТОН, 1995.

 44. Лаак Я. Тер Психодиагностика: проблемы содержания и методов. – М.: изд-во ИПП, Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996.

 45. Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций. – М.: Смысл, 1992.

 46. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций. – М.: Смысл, 1992.

 47. Леонтьев Д.А. Методика предельных смыслов. – М.: Смысл, 1998.

 48. Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. – М.: Смысл, 2000.

 49. Леонтьев Д. А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. – М.: Смысл, 2006.

 50. Либин А.В., Либин В.В. Особенности предпочтения геометрических форм в конструктивных рисунках (психографический тест предпочтений ТиГР): Метод. руководство. – М., 1994.

 51. Личко А.Е., Иванов Н.Я. Патохарактерологический диагностический опросник для подростков. – СПб.: ФАРМ-индекс, 2001.

 52. Лубовский Д.В. Применение диагностического комплекта проективного интервью в работе детского психолога-практика. – М., 1992.

 53. Лукин С.Е., Суворов А.В. Тест рисуночной фрустрации С.Розенцвейга. – СПб., 1993.

 54. Люшер М. Сигналы личности: ролевые игры и их мотивы. – Воронеж, 1993.

 55. Люшер М. Закон гармонии в нас. Практическое руководство. – М.: ИКСР, 2008.

 56. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе. – М.: Независимая фирма «Класс», 1998.

 57. Манеров В.Х. Психодиагностика личности по голосу и речи. – СПб., 1999.

 58. Маховер К. Проективный рисунок человека. – М.: Смысл, 2000.

 59. Марищук В.Л., Сенопальников Е.В., Плахтиенко В.А. Психодиагностическая беседа с элементами физиогномики. – СПб., 1996.

 60. Меграбян А. Психодиагностика невербального поведения. – СПб.: Речь, 2001.

 61. Михайлова Е.С. Методика исследования социального интеллекта. Адаптация теста Дж.Гилфорда и М.Салливена: Руководство по использованию. – СПб., 1996.

 62. Морозов С.М. Психометричний контроль та конструювання психодіагностичних тестів. – К.: РРЦ Київський ун-т, 1997.

 63. Мургулец Л.В. Методы социально-психологической диагностики личности: Учеб. пособ. – Л., 1990.

 64. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: теория и практика. – М.: Владос, 2003.

 65. Носс И.Н. Введение в технологию психодиагностики. – М.: изд. Института Психотерапии, 2003

 66. Овчинников Б.В., Владимирова И.М., Павлов К.В. Типы темперамента в практической психологии. – СПб.: Речь, 2003.

 67. Опросник личностной ориентации. Практическое руководство (Методика Э.Шострома)/Рукавишников А.А. – М.: Генезис, 2002.

 68. Орехова О.А. Цветовая диагностика эмоций ребенка. – СПб.: Речь, 2003.

 69. Пантелеев С.Р. Методика исследования самоотношения. – М., 1993.

 70. Пишо П. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2004.

 71. Попов С.В. Визуальное наблюдение. – СПб.: Речь, 2004.

 72. Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В. Психологический анализ рисунка и текста. – СПб.: Речь, 2006.

 73. Потенциал интеллектуального развития: тестовая методика/ Под ред. Л.И.Вассермана. – СПб.: Речь, 2008.

 74. Практикум по психодиагностике. Психодиагностические материалы. – М.: изд. Моск. ун-та, 1988.

 75. Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. – М.: изд. Моск. ун-та, 1990.

 76. Практикум по психодиагностике. Прикладная психодиагностика. – М.: изд. Моск. ун-та, 1992.

 77. Проективная психология /пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, ЕНСМО Пресс, 2000.

 78. Прохоров А.О. Методики диагностики и измерения психических состояний личности. – М.: Пер СЭ, 2004.

 79. Равен Дж.К., Курт Дж.Х., Равен Дж. Руководство к Прогрессивным матрицам Равенна и Словарным шкалам. – М.: Когито - Центр, 1996.

 80. Реан А.А. Психология изучения личности: Учебн. пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999.

 81. Реан А.А. Практическая психодиагностика личности. – СПб.: Речь, 2001.

 82. Регуш Л.А. Наблюдение в практической психологии. – СПб., 1996.

 83. Романова Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической диагностике. – М.: Дидакт, 1992.

 84. Романова Е.С. Психодиагностика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2009.

 85. Руайе Ж. Проективные методики исследования детской психики: рисунок и текст сказок. – Ижевск, 1995.

 86. Рукавишников А.А., Соколов М.В. Опросник приспособленности. – М.: Когито-Центр, 2001.

 87. Русалов В.М. Модифицированный личностный опросник Айзенка. – М.: Смысл, 1993.

 88. Русалов В.М. Опросник формально-динамических свойств индивидуальности. – М., 1997.

 89. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности: Теория и практика психодиагностики. – М.: Ин-т прикладной психологии, 1997.

 90. Собчик Л.Н. Методы психологической диагностики. Вып. 1-3, - М., 1990.

 91. Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов. Модифицированный цветовой тест Люшера. Методическое руководство. – М., 1990.

 92. Собчик Л.Н. Рисованный апперцептивный тест. – СПб.: Речь, 2003.

 93. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ (MMPI). Методическое руководство. – СПб.: Речь, 2009.

 94. Собчик Л.Н. Культурно-свободный тест интеллекта по Кеттеллу. – СПб.: Речь, 2002.

 95. Собчик Л.Н. Мотивационный тест Хекхаузена. Практическое руководство. – СПб.: Речь, 2002.

 96. Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных отношений. Практическое руководство. – СПб.: Речь, 2001.

 97. Собчик Л.Н. Методы психологической диагностики. Диагностика межличностных отношений. М., 1990.

 98. Собчик Л.Н. Психодиагностика в профориентации и кадровом отборе. – СПб., 2002.

 99. Соломин И.Л. Психосемантическая диагностика скрытой мотивации. – СПб., 2001.

 100. Соколова Е.Т.Проективные методы исследования личности. – М.: изд. Моск. ун-та, 1980.

 101. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. – М.: NB Магистр, 1994.

 102. Сыромятников И.В. Психодиагностика. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005.

 103. Тест дерева и его применение в психодиагностике/Сост. С.Л.Соловьева. – СПб., 1993.

 104. Туник Е.Е. Опросник креативности Джонсона. – СПб.: СПб УПМ, 1997.

 105. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. – СПб.: СПб УПМ, 1997.

 106. Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса. – СПб.: Речь. 2003.

 107. Туник Е.Е. Тест Торренса. Диагностика креативности.- СПб.: Иматон, 1998.

 108. Туник Е.Е., Жихарева Ю.И. Тест интеллекта Слоссона. – СПб., 1999.

 109. Ушатиков А.И., Ковалев О.Г., Борисов В.Н. Аудиовизуальная психодиагностика. – М.: Академия, 2000.

 110. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности: Руководство по репертуарным личностным методикам. – М.: Прогресс, 1987.

 111. Червинская К.Р. Основы компьютерной психодиагностики.- СПб.: Речь, 2002.

 112. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. – СПб.: Речь, 2002.

 113. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика. - К., 2002.

 114. Херсонский Б.Г. Метод пиктограмм в психодиагностике. – СПб.: Речь, 2003.

 115. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. – СПб., 2003.

 116. Яньшин П.В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности. – СПб.: Питер, 2004.

 117. Яценко Т.С., Кмит Я.Н., Мошевская Л.В. Психоаналитическая интерпретация комплекса тематических психорисунков /глубиннопсихологический аспект/. – М.: СИПРИА, 2000.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал