Методичні рекомендації до вивчення дисципліни І організації самостійної роботи студентів спеціальності 05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічих виробництв»Скачати 173.39 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації07.06.2017
Розмір173.39 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ______________ С.В. Іванов
«____» ______________ 2013 р.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до вивчення дисципліни і організації самостійної роботи студентів
спеціальності 7.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічих виробництв» денної форми навчання
Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ
36.17 – 24.05.2013
СХВАЛЕНО
на засіданні кафедри
«Машини і апарати харчових та фармацевтичних виробництв»
Протокол № 10
від 23.04.2013 р.
Київ НУХТ 2013

2
Сучасні методи проектування обладнання галузі. Методичні
рекомендації до вивчення дисципліни і організації самостійної роботи
студентів спеціальності 7.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічих виробництв» денної форми навчання / Уклад.: І. М.
Литовченко, С. Д. Беседа, Ю. Ю. Доломакін. - К.: НУХТ, 2013 - 19 с.
Рецензент І. В. Житнецький, канд. техн. наук
Укладачі: І. М. Литовченко, кандидат технічних наук
С. Д. Беседа,
Ю. Ю. Доломакін
Відповідальний за випуск В.М. Таран, д-р техн. наук

3
1.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Програма вивчення навчальної дисципліни «Сучасні методи проектування обладнання галузі» складена відповідно до освітньо- професійної програми підготовки спеціалістів спеціальності 7.05050314
«Обладнання фармацевтичних та біотехнологічих виробництв» денної форми навчання.
Предметом дисципліни є поняття, принципи та методи сучасних комп’ютерних засобів проектування фармацевтичних виробництв. В тому числі правила створення моделей вузлів та деталей, cучасні методи моделювання, розрахунку вузлів, деталей та конструкцій, технології їх ефективного використання при проектуванні нових та експлуатації існуючих типів машин та елементів технологічного обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна викладається після вивчення дисциплін «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Основи САПР»,
«Деталі машин», «Нові комп’ютерні технології».
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою дисципліни є вивчення студентами методів і комп’ютерних засобів розрахунку і проектування обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості; підготовка студентів до практичної,
проектно-конструкторської та дослідницької діяльності по експлуатації
існуючих і створенню нових машин і апаратів підприємств галузі; набуття навичок користування сучасною комп’ютерною базою та програмним забезпеченням.
Основними завданнями вивчення дисципліни є практичне засвоєння методів комп’ютерного розрахунку та проектування деталей та вузлів машин
і апаратів фармацевтичних виробництв.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: основні сучасні методи та технології автоматизованого проектування технологічного обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості, напрямки її розвитку; базові елементи конструкцій машин та обладнання; методи розрахунку, вхідні дані і
результати розрахунків механічних передач обертання, види навантажень,
що діють на механічні об’єкти; методики проектувати статичних об’єктів;
вміти: користуватись сучасними засобами САПР для розрахунків
і проектування технологічного обладнання; виконувати основні розрахунки і
складати технічну документацію; розраховувати і проектувати елементи механічних передач обертання; розраховувати і проектувати болтові
з'єднання; заклепочні з'єднанння; зварні з'єднання; розраховувати і
проектувати стержневі та балочні конструкції; вводити числові та графічні
дані, будувати розрахункові моделі, робити обробку та аналіз результатів,
користуватись даними, отриманими по результатах розрахунків;
мати навички: з вибору системи автоматизованого проектування, що відповідає вимогам конкретних умов її застосування при вирішенні

4
конструкторських задач; з розрахунку і проектування валів і осей; з розрахунку механічних передач обертання; з розрахунку болтових з'єднань;
заклепочних з'єднань; зварних з'єднань; з розрахунку стержневих та балочних конструкцій.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 4
кредити ECTS.
Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів – 4,0
Галузь знань
0505
«Машинобудування та матеріалообробка»
За вибором
Модулів – 1
Спеціальність:
7.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2
1-й
-
Індивідуальне завдання
немає
Семестр
Загальна кількість годин
144
2-й
-
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 6
самостійної роботи студента – 10
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
спеціаліст
18 год.
Практичні, семінарські
-

Лабораторні
36 год.
-
Самостійна робота
90 год.
-
Індивідуальні завдання:
-
-
Вид контролю:
диференційований залік

5
2. Програма навчальної дисципліни
2.1 Лекційні заняття
Змістовий модуль 1.
Тема: Системи автоматизованих інженерних розрахунків та їх використаня для автоматизції проектних робіт при створенні обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості.
Зміст. Призначення, склад, можливості систем автоматизованих
інженерних розрахунків. [2, с. 189-236]
Сучасне програмне забезпечення і матеріальна база для проведення проектування обладнання переробних і харчових виробництв. [4, с. 4-5]
Конструктивні елементи машин. [1, с. 401-455]
Проектні розрахунки тіл обертання – валів, осей. [2, с. 189-198]
Проектні розрахунки передач обертання. [2, с. 133-188]
Проектні розрахунки з’єднань.
Створення друкованих звітів по результатах розрахунків. [2, с. 71-132]
Змістовий модуль 2.
Тема: Практичне використання систем автоматизованих інженерних розрахунків.
Зміст. Розрахунки конструктивних елементів за допомогою численних методів. [6, с. 33-56]
Модуль розрахунку різних типів з'єднань конструктивних елементів.
Вхідні дані і результати. Редактор з'єднань. Проектування з’єднання.
Довідник по командам. [4, с. 63-86]
Підсистема розрахунку з'єднань циліндричних деталей. [2, с. 97-118]
Модуль проектування брусів і балок. Навантаження, що діють на балку. Редактор поперечних перерізів. Алгоритм вирішення проектних задач. Отримання та оформлення результатів розрахунку. [4, с. 5-26]
2.2 Лабораторні заняття
№ з/п
Назва тем курсу лабораторних занять та їх зміст
Час,
відведений на опрацювання теми, год.
Література
1 2
3 4
1
Лабораторне заняття 1.
Виконання проектного та перевірочного розрахунку вала за допомогою модуля АПМ Win Shaft
6
[4, с. 46-
62;
2, с.189-
198]

6 1
2 3
4 2
Лабораторне заняття 2.
Виконання проектного та перевірочного розрахунку передач обертання за допомогою модуля АПМ Win Trans
6
[2, с. 133-
188;
4, с. 27-45]
3
Лабораторне заняття 3.
Виконання проектного та перевірочного розрахунку болтових з'єднань за допомогою модуля АПМ Win Joint
6
[2, с. 71-
98;
4, с. 63-86]
4
Лабораторне заняття 4.
Виконання проектного та перевірочного розрахунку заклепочних з'єднань за допомогою модуля АПМ Win Joint
6
[1, с. 256-
259;
4, с. 73-80]
5
Лабораторне заняття 5.
Виконання проектного та перевірочного розрахунку зварних з'єднань за допомогою модуля АПМ Win Joint
6
[2, с. 121-
132]
6
Лабораторне заняття 6.
Розрахунок стержневих та балочних конструкцій за допомогою модуля АПМ
Win Beam
6
[1, с. 36-
119;
4, с. 5-26]
Всього
36
3. САМОСТІЙНА РОБОТА ТА ЇЇ ПЛАНУВАННЯ
Позааудиторна самостійна робота студентів (СРС) при вивченні
дисципліни «Сучасні методи проектування обладнання галузі» охоплює такі
окремі види: підготовка до лекцій; самостійне опрацювання окремих тем чи питань лекційного курсу; підготовка до лабораторних занять; підготовка до поточного контролю знань і до диференційованого заліку (табл. 1).
Таблиця 1
Розподіл часу на вивчення дисципліни

п/п
Види самостійної роботи
Аудиторне навантаження,
год
Самостійна робота, год
1
Підготовка до лекцій
18 9
2
Підготовка до лабораторних робіт
36 18 3
Самостійне опрацювання окремих питань курсу
24 4
Підготовка до поточного контролю знань
24 5
Підготовка до диференційованого заліку
15
Всього год
54 90
Разом год
144

7
Підготовка до лекцій
Готуючись до слухання нової лекції, студентам варто дотримуватись таких правил [9]: повторити навчальний матеріал попередньої лекції,
переглянувши конспект; ознайомитись із планом наступної лекції, для чого переглянути її зміст у програмі навчальної дисципліни та відповідний розділ
(підрозділ) у підручнику, навчальному посібнику або курсі лекцій;
підготувати необхідне канцелярське приладдя, потрібне для конспектування.
Самостійне вивчення окремих питань лекційного курсу
Індивідуальне опрацювання питань лекційного курсу, винесених на самостійне вивчення (табл.2), дає змогу глибоко осмислити теоретичний матеріал, виявити самостійність у навчанні. Цей вид самостійної діяльності
вимагає від студента уміння вчитися, тобто знаходити потрібну інформацію,
читати навчальну і наукову літературу, фіксувати інформацію. На практиці
традиційними методами опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення, є читання відповідних розділів рекомендованої основної та додаткової літератури, підготовка тез чи конспекту за опрацьованим матеріалом. Рекомендації щодо самостійного опрацювання навчальної та наукової літератури викладені у [9], розділ "Формування загальнопізнавальних умінь і навичок навчальної роботи студентів".
Таблиця 2
Питання, винесені на самостійне опрацювання

п/п
Питання, винесене на самостійне опрацювання
Рекомендована література
На що слід звернути увагу
1 2
3 4
1
Модулі для розрахунку окремих елементів обладнання
[1, с. 15–25]
1. Які модулі входять до пакету
WinMachine?
2. Які вхідні дані необхідні для розрахунку у вивчаємих модулях?
3. Як створити власну базу даних?
2
Типи розрахунків
[4, с.28–29]
1. Що таке проектний розрахунок?
2. Що таке перевірочний розрахунок?
3. Які критерії використовуються при певних розрахунках?
3
Послідовність роботи з модулями
[2, с. 137– 177]
1. Послідовність роботи в модулі
WinTrans?
2. Послідовність роботи в модулі
WinShaft?
3. Послідовність роботи в модулі
WinBeam?
4. Послідовність роботи в модулі
WinJoint?

8 1
2 3
4 4
Робота з редакторами модулів
[1, с. 274 –
283]
1. Які редактори існують у вивчаємих модулях?
2. Робота в графічному редакторі
WinBeam?
3. Редактор поперечних перетинів.
4. Створення робочих креслень.
Підготовка до лабораторних занять
Вона має охоплювати: вивчення основних теоретичних положень за темою заняття; ознайомлення з метою і завданнями роботи, яка буде виконуватися, методиками проведення розрахунків та аналізів; виконання розрахунків; ознайомлення з принципами роботи та елементами програми;
підготовку, за потреби, необхідних таблиць, графіків тощо.
Підготовка до поточного контролю знань
Формами поточного контролю знань студентів при вивченні
дисципліни «Сучасні методи проектування обладнання галузі» є: письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, виконання вправ тощо); усне опитування; виконання і захист лабораторних робіт.
Студенти готуються до поточного контролю знань з урахуванням навчальних елементів, що виносяться на контроль. Ця підготовка зводиться до опрацювання і повторення окремих навчальних матеріалів лекційного курсу, методик розрахунків тощо.
ЗАПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
ЗНАНЬ
1 модульний контроль
1. Програма автоматизованого розрахунку та проектування механічних
передач обертання. Вихідні дані та результати розрахунку
циліндричних зубчастих передач.
2. Порядок дій отримання креслень шестерні зубчастої передачі в APM
WinTrans.
3. Критерії, що використовуються при розрахунку валів.
4. Розрахунок статичної міцності валів.
5. Розрахунок вала на опір втомленості.
6. Редактор валів APM WinShaf, компоненти редактора валів.
7. Розрахунок жорсткості валів, критерії жорсткості, умови
жорсткості.
8. Програма автоматизованого розрахунку та проектування механічних
передач обертання. Порядок роботи з програмою та результати
розрахунку конічних зубчастих передач.
9. Програма автоматизованого розрахунку та проектування з’єднань.
Вихідні дані та результати перевіркового розрахунку заклепочного
з’єднання.

9 10. Редактор з’єднань в APM WinJoint. Команди меню “Редактирование”,
“Вид”, “Инструменты”.
11. Редактор валів APM WinShaf. Команди меню “Вид”, “Установки”.
12. Програмні модулі, що входять в APM WinMachine, та їх
функціональне призначення.
13. Графічний редактор, побудова з використанням елементів вала
(перерахувати).
14. Програма автоматизованого розрахунку та проектування з’єднань.
Вихідні дані та результати перевіркового розрахунку стикового
зварного з’єднання.
15. Вихідні дані та результати перевіркового розрахунку болтового
з’єднання з зазором.
16. Редактор з’єднань в APM WinJoint. Команди меню “Построение”,
“Данные”.
17. Редагування та вилучення циліндричних та конічних секцій вала.
18. Програма автоматизованого розрахунку та конструювання осей.
Вихідні дані та результати перевіркового розрахунку.
19. Вихідні дані та результати перевіркового розрахунку. Створення вала
на екрані за допомогою команди “Циліндр”.
20. Використання команд “Галтель”, “Фаска”, “Канавка” при створенні
вала на екрані.
21. Призначення та використання команд “Участки с резьбой”,
“Отверстия”.
22. Задання навантажень на вал, радіальні та осьові сили, розподілені
сили.
23. Призначення та використання команд “Шпонка”, “Шлицевые
соединения”.
24. Задання навантажень на вал, моменти згину, моменти кручення.
25. Програма автоматизованого розрахунку та конструювання валів.
Вихідні дані та результати розрахунку.
26. Редактор валів APM WinShaf. Команди меню “Задать”.
27. Редактор з’єднань в APM WinJoint. Команди меню “Установки”,
“Инструменты”, “Данные”.
28. Типи з’єднань та порядок розрахунків в APM WinJoint.
2 модульний контроль
1. Розрахунок статичної міцності балок.
2. Розрахунок жорсткості балок.
3. Розрахунок динамічних характеристик балок.
4. Редактор балок APM WinBeam, компоненти редактора.
5. Загальні принципи роботи з редактором APM WinBeam, вибір режиму.
6. Загальні принципи роботи з редактором APM WinBeam, редагування.
7. Задання навантажень, діючих на балку (розподілені сили, моменти
згину).
8. Задання навантажень, діючих на балку (моменту кручення).

10 9. Вибір матеріалів в APM WinBeam.
10. Редактор поперечних перерізів сегмента балки, компоненти
редактора графічних даних.
11. Редактор поперечних перерізів сегмента балки, зв’язки між
елементами, вибір режиму.
12. Редактор поперечних перерізів сегмента балки, малювання,
редагування.
13. Команди редактора перерізу APM WinBeam, меню “Инструменты”.
14. Загальні принципи роботи з редактором редагування.
15. Команди редактора перерізу APM WinBeam, меню “Построение”.
16. Команди редактора перерізу APM WinBeam, команди меню “Данные”,
“Контур”.
17. Редактор балок APM WinBeam. Команди меню “Вид”, “Установки”.
18. Програма автоматизованого розрахунку та конструювання балок.
Вихідні дані та результати проектного розрахунку.
19. Способи задання та типи навантажень балки.
20. Редактор балок APM WinBeam. Команди меню “Вид”, “Установки”.
21. Редактор поперечного перерізу балки APM WinBeam та його
компоненти. Загальні принципи роботи з редактором.
Підготовка до диференційованого заліку
Успішне складання диференційованого заліку багато в чому зумовлене тим, наскільки систематично й сумлінно студент працює впродовж семестру.
Тому підготовка до заліку – це насамперед систематичне вивчення навчальних матеріалів впродовж семестру. Водночас потрібна спеціальна підготовка до заліків: попереднє та остаточне повторення засвоєних раніше матеріалів [9].
Попереднє повторення варто починати за півтора-два місяці до заліку.
В його основу слід покласти метод відтворення, тобто застосовувати активне повторення шляхом відповідей на конкретні питання програми навчальної
дисципліни. За потреби, коли відповідь на питання пригадується погано,
потрібно прочитати матеріал кілька разів так, нібито він зовсім новий, і лише потім його повторити. Остаточне повторення здійснюють у дні, призначені
для підготовки до заліку. Як правило, в цьому разі студент пригадує основні
положення кожного з питань. Таке повторення допомагає заздалегідь ознайомитися з формулюванням питань і зорієнтуватись, наскільки детально
їх потрібно розкрити.
Питання винесені на залік мають служити постійними орієнтирами для самостійної підготовки студентів; слід ідентифікувати кожне питання з відповідною частиною конспекту лекцій, розділом підручника чи навчального посібника. Якщо з деяких питань зробити це не вдаєтеся, слід звернутися до викладача по консультацію (можливо, назви частини питань не відповідають назвам у конспекті чи темам у навчальній літературі або певні
нові питання ще не знайшли відображення у підручнику чи навчальному посібнику). Особливу увагу потрібно приділити підготовці тих питань, які

11
викладач виокремлював як головні, найважливіші для вивчення навчальної
дисципліни. Треба також відзначити ті питання, на які відсутня повна відповідь у навчальній літературі. Саме ці запитання можуть стати предметом обговорення на консультації перед заліком [9].
Кількість годин, що їх реально витрачає студент на підготовку до заліку,
залежить від складності сприйняття студентом дисципліни і від часу,
витраченого ним на вивчення цієї дисципліни протягом семестру.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО
ЗАЛІКУ
1. Програма автоматизованого розрахунку та проектування з’єднань.
Вихідні дані та результати перевіркового розрахунку болтового
з’єднання без зазору.
2. Розрахунок статичної міцності балок.
3. Розрахунок жорсткості балок.
4. Редактор з’єднань в APM WinJoint. Команди меню “Редактирование”,
“Вид”, “Инструменты”.
5. Програма автоматизованого розрахунку та проектування з’єднань.
Вихідні дані та результати перевіркового розрахунку стикового
зварного з’єднання.
6. Розрахунок динамічних характеристик балок.
7. Редактор балок APM WinBeam, компоненти редактора.
8. Програма автоматизованого розрахунку та проектування з’єднань.
Вихідні дані та результати перевіркового розрахунку болтового
з’єднання з зазором.
9. Програма автоматизованого розрахунку та проектування з’єднань.
Вихідні дані та результати проектного розрахунку заклепочного
з’єднання.
10. Загальні принципи роботи з редактором APM WinBeam, вибір режиму.
11. Загальні принципи роботи з редактором APM WinBeam, малювання.
12. Програма автоматизованого розрахунку та проектування з’єднань.
Вихідні дані та результати перевіркового розрахунку заклепочного
з’єднання.
13. Редактор з’єднань в APM WinJoint. Команди меню “Построение”,
“Данные”.
14. Загальні принципи роботи з редактором APM WinBeam, редагування.
15. Загальні принципи роботи з редактором APM WinBeam, малювання
сегмента балки, вилучення сегмента балки.
16. Типи з’єднань та порядок розрахунків в APM WinTrans.
17. Програма автоматизованого розрахунку та проектування механічних
передач обертання. Вихідні дані та результати розрахунку
циліндричних зубчастих передач.
18. Задання навантажень, діючих на балку (радіальні та осьові сили).
19. Задання навантажень, діючих на балку (розподілені сили, моменти
згину).

12 20. Програма автоматизованого розрахунку та проектування механічних
передач обертання. Порядок роботи з програмою та результати
розрахунку циліндричних зубчастих передач.
21. Програмні модулі, що входять в APM WinMachine, та їх
функціональне призначення.
22. Задання навантажень, діючих на балку (моменту кручення).
23. Вибір матеріалів в APM WinBeam.
24. Порядок дій отримання креслень шестерні зубчастої передачі в APM
WinTrans.
25. Критерії, що використовуються при розрахунку валів.
26. Редактор поперечних перерізів сегмента балки, компоненти
редактора графічних даних.
27. Редактор поперечних перерізів сегмента балки, зв’язки між
елементами, вибір режиму.
28. Розрахунок статичної міцності валів.
29. Розрахунок вала на опір втомленості.
30. Редактор поперечних перерізів сегмента балки, малювання,
редагування.
31. Команди APM WinBeam, меню “Результати”.
32. Розрахунок жорсткості валів, критерії жорсткості, умови
жорсткості.
33. Редактор валів APM WinShaf, компоненти редактора валів.
34. Команди редактора перерізу APM WinBeam. Команди, що входять до
меню “Редактирование”.
35. Команди редактора перерізу APM WinBeam, меню “Инструменты”.
36. Загальні принципи роботи з редактором, вибір режиму малювання.
37. Загальні принципи роботи з редактором редагування.
38. Команди редактора перерізу APM WinBeam, меню “Построение”.
39. Команди редактора перерізу APM WinBeam, команди меню “Данные”,
“Контур”.
40. Графічний редактор, побудова з використанням елементів вала
(перерахувати).
41. Редагування та вилучення циліндричних та конічних секцій вала.
42. Програма автоматизованого розрахунку та конструювання осей.
Вихідні дані та результати перевіркового розрахунку.
43. Програма автоматизованого розрахунку та конструювання балок.
Вихідні дані та результати перевіркового розрахунку. Створення вала
на екрані за допомогою команди “Циліндр”.
44. Програма автоматизованого розрахунку та конструювання балок.
Вихідні дані та результати перевіркового розрахунку.
45. Редактор балок APM WinBeam. Способи завдання, редагування та
усунення секцій балки. Використання команд “Галтель”, “Фаска”,
“Канавка” при створенні вала на екрані.
46. Використання команд “Галтель”, “Фаска”, “Канавка” при створенні
вала на екрані.

13 47. Призначення та використання команд “Шпонка”, “Шлицевые
соединения”.
48. Редактор балок APM WinBeam. Команди меню “Вид”, “Установки”.
49. Програма автоматизованого розрахунку та конструювання балок.
Вихідні дані та результати проектного розрахунку.
50. Призначення та використання команд “Участки с резьбой”,
“Отверстия”.
51. Задання навантажень на вал, радіальні та осьові сили, розподілені
сили.
52. Способи завдання та типи навантажень балки.
53. Редактор балок APM WinBeam. Команди меню “Вид”, “Установки”.
54. Задання навантажень на вал, моменти згину, моменти кручення.
55. Програма автоматизованого розрахунку та конструювання валів.
Вихідні дані та результати розрахунку.
56. Редактор балок APM WinBeam. Команди меню “Задать”,
“Материал”.
57. Редактор поперечного перерізу балки APM WinBeam та його
компоненти. Загальні принципи роботи з редактором.
58. Редактор валів APM WinShaf. Команди меню “Вид”, “Установки”.
59. Редактор валів APM WinShaf. Команди меню “Задать”.
60. Редактор з’єднань в APM WinJoint. Команди меню “Установки”,
“Инструменты”, “Данные”.
Планування самостійної роботи
В умовах значного навчального навантаження та дефіциту часу велике значення має раціональне планування СРС. Чіткий і ясний план допомагає
виділити основні елементи самостійної роботи, звернути увагу на найсуттєвіше, встановити зв'язки і співвідношення між частинами цілого.
Цілеспрямоване планування дисциплінує розумову діяльність студентів,
виробляє в них звичку заощаджувати свій час, розвиває почуття самоконтролю.
Студентам рекомендується складати індивідуальні плани самостійної
роботи на кожний місяць семестру і на їх основі – більш детальні – на тиждень та кожен день. Спочатку на основі розкладу занять і семестрового графіка СРС складають план самостійної роботи на місяць, де фіксують основні питання навчальної праці, в тому числі: дати виконання
індивідуальних завдань або їх окремих розділів, проведення поточного і
підсумкового контролю знань з окремих навчальних дисциплін, складання заліків. Далі шляхом конкретизації та уточнення завдань, громадських,
культурно-масових та інших заходів складають план роботи на кожен тиждень
і кожен день.
Приклад графіків СРС з дисципліни «Сучасні методи проектування обладнання галузі» наведено в табл. 3…5.

14
Таблиця 3
План самостійної роботи студента з дисципліни «Сучасні методи
проектування обладнання галузі» на місяць

поз.
Вид роботи, яка виконується
Термін виконання, дні
1 2
3 1 Підготовка до лекційних занять
3.02.2013, 10.02.2013,
17.02.2013, 25.02.2013 2 Підготовка до лабораторних робіт
4.02.2013, 18.02.2013 3 Самостійне опрацювання окремих питань курсу
7.02.2013 4 Підготовка до поточного контролю знань
24.02.2013
Таблиця 4
План самостійної роботи студента з дисципліни «Сучасні методи
проектування обладнання галузі» на тиждень

поз.
Вид роботи, яка виконується
Термін виконання,
дні
Фактичні
витрати часу,
год
1 2
3 4
1
Підготовка до лекційних занять
3.02.2013 0,5 2
Підготовка до лабораторної роботи
3.02.2013 2
3.
Ознайомлення з послідовністю проектного розрахунку передачі обертання за допомогою модуля WinTrans
6.02.2013 8
Таблиця 5
План самостійної роботи студента з дисципліни «Сучасні методи
проектування обладнання галузі» на день

поз.
Вид роботи, яка виконується
Термін виконання,
год
Фактичні
витрати часу,
год
1 2
3 4
1
Підготовка до лабораторної роботи
2 2
2
Робота над розділом розрахункової роботи
«Розрахунок конструктивного елемента машини чи апарата»
3 4
У формі плану СРС на тиждень і кожен день передбачається внесення фактичних витрат часу на той чи інший вид виконуваної роботи. Це дає
змогу студентам згодом аналізувати «вузькі місця» в своїй роботі,
враховувати власний досвід у витрачанні часу під час підготовки планів на наступний місяць, тиждень або день.
Тривалість навчального семестру, в якому вивчається дисципліна
«Сучасні методи проектування обладнання галузі», визначається навчальним планом і дорівнює 9 навчальним тижням.
Для правильного планування своєї праці студентам рекомендується дотримуватися таких загальних правил:
1. Необхідно навчитися правильно розуміти співвідношення головного
і другорядного в самостійній роботі. Насамперед потрібно виділити головний

15
матеріал, спланувати і розподілити свій час і таким чином найбільш складні
та важливі завдання виконувати своєчасно, а не відкладати на майбутнє.
2. Самостійна діяльність потребує уваги, фізичних і моральних сил та бажання.
3. Слід привчити себе цілеспрямовано і раціонально виконувати розпорядок дня та завдання на самостійну роботу, дотримуватися гігієни розумової діяльності.
4. Короткі теоретичні відомості з дисципліни «Сучасні методи
проектування обладнання галузі»
APM WinMachine
- CAD/CAE система автоматизованого розрахунку й проектування механічного устаткування й конструкцій розроблена в НТЦ
"Автоматизированное Проектирование Машин" (Російська Федерація).
Наявні в системі APM WinMachine можливості інструментального забезпечення дозволяють вирішувати велике коло прикладних завдань:
§
Проектувати механічне устаткування і його елементи з використанням
інженерних методик;
§
Проводити аналіз пружно-деформованого стану (з використанням методу кінцевих елементів) тривимірних об’єктів будь-якої складності при довільному закріпленні, статичному або динамічному навантаженні;
§
Створювати конструкторську документацію відповідно до ЄСКД;
§
Використовувати при проектуванні бази даних стандартних виробів і
матеріалів, а також створювати власні.
Система
APM WinMachine являє собою енциклопедію по машинобудуванню, що включає
інструменти й програми для автоматизованого розрахунку й проектування деталей машин, механізмів,
елементів конструкцій і вузлів. Крім цього, вона має сучасні графічні засоби,
вбудовані бази даних, необхідну інформаційну базу знань та розгалужену систему підказок.
APM WinMachine містить сучасні, ефективні й надійні програми для розрахунку:
§
енергетичних і кінематичних параметрів,
§
міцності, твердості й стійкості,
§
витривалості при змінних режимах навантаження,
§
імовірності, надійності й зносостійкості,
§
динамічних характеристик.
Крім того, APM WinMachine є набором інструментальних засобів розрахунку й аналізу. Ці засоби, а також проектовані деталі, залежно від призначення поділені на підсистеми (модулі), які можуть функціонувати як у складі системи, так і самостійно.
Кожний модуль надає користувачеві інтегроване середовище, що у загальному випадку містить у собі:
§
спеціалізований графічний редактор,
§
вбудовані бази даних,

16
§
повний цикл обчислень,
§
різноманітні засоби подання результатів розрахунку
APM WinTrans
- модуль проектування передач обертання, дозволяє
виконати весь комплекс проектувальних і перевірочних розрахунків передач,
зробити вибір найбільш раціональних параметрів цих передач, а також одержати робочі креслення ведучого й веденого коліс, шківів, зірочок і т.д.
APM WinShaft
- модуль розрахунку, аналізу й проектування валів і осей,
дозволяє виконати весь цикл проектування валів і осей, починаючи від розробки конструкції й закінчуючи статичним і динамічним розрахунком.)
APM WinBeam
- модуль розрахунку й проектування балкових елементів конструкцій, призначений для виконання комплексного перевірочного розрахунку балки в умовах довільного навантаження й закріплення. При цьому балка може складатися з декількох ділянок різної довжини й різного поперечного переріза.
APM WinJoint
- модуль розрахунку й проектування з’єднань деталей машин і елементів конструкцій, призначений для виконання проектувального й перевірочного розрахунків з’єднань (різьбовими, звареними,
заклепувальними й т.п.) з метою вибору найкращих конструктивних варіантів.
Послідовність операцій в ході виконання розрахунків для кожного модуля типова. Розглянемо її на прикладі модуля APM WinTrans.
Система АРМ Trans призначена для розрахунку механічних передач обертання, тобто елементарних механізмів, що служать для передачі
крутного моменту від одного вала (ведучого) іншому (веденого). За допомогою АРМ Trans Ви можете:
·
задати конструкцію передачі;
·
виконати всі необхідні розрахунки;
·
одержати робочі креслення передачі.
На рис. 4.1 Ви можете побачити головну панель АРМ Trans разом із усіма випадаючими меню.
Рис. 4.1 Структура меню АРМ Trans
Типи передач
Система дозволяє розрахувати і спроектувати наступні типи передач:

17
Рис. 4.2 Структура типів передач що розраховується системою АРМ Trans
Типи розрахунків
За допомогою АРМ Trans можна виконати такі види розрахунків:
Проектьний розрахунок.
При проектувальному розрахунку користувач задає значення параметрів, таких як зовнішнє навантаження, матеріали, тип термообробки,
кінематичні характеристики, довговічність. Використовуючи ці дані, АРМ
Trans розраховує основні геометричні розміри передачі, ґрунтуючись на критеріях втомлюваної міцності на згин та опір викришуванню поверхні
контакту.
Перевірочний розрахунок
За допомогою перевірочного розрахунку визначається навантажувальна здатність передачі при заданих значеннях параметрів (геометричних розмірів, характеристик конструкційних матеріалів і т. п.). Реалізовано два види перевірочних розрахунків: визначення максимального моменту при заданій довговічності; визначення довговічності при заданому навантаженні.
Проектування з обмеженнями
АРМ Trans здатна проектувати передачі з обмеженнями міжосьових відстаней, подовжніх і поперечних розмірів, зсувів вихідного контуру коліс,
кутів нахилу зуба й ін.
Вихідні дані
Для розрахунку передач системі АРМ Trans потрібні такі основні вихідні
дані:
Циліндричні передачі:
1. Момент на вихідному валу передачі; 2. Частота обертання вихідного вала; 3. Передаточне відношення; 4. Необхідний ресурс передачі; 5. Число зачеплень кожного колеса передачі за один оборот ведучого колеса; 6. Тип розташування колеса на валу (симетричне, несиметричне, консольне); 7. Вид термообробки кожного з коліс (поліпшення, загартування, цементація і
нітроцементація, азотування); 8. Режим роботи передачі (постійний, важкий,

18
середньо-нормальний, середньо-ймовірний, легкий, дуже легкий).
Конічні передачі:
1. Момент на вихідному валові передачі; 2. Частота обертання вихідного вала; 3. Передаточне відношення; 4. Необхідний ресурс передачі; 5. Вид термообробки кожного з коліс (див. циліндричну передачу); 6. Режим роботи передачі (див. циліндричну передачу).
Черв’ячні передачі:
1. Момент на вихідному валу передачі; 2. Частота обертання вихідного вала; 3. Передаточне відношення; 4. Необхідний ресурс передачі; 5. Матеріал вінця черв’ячного колеса (олов’яна бронза, безолов’яна бронза, чавун); 6.
Режим роботи передачі (див. циліндричну передачу).
Ланцюгові передачі:
1. Момент на вхідному валу передачі; 2. Частота обертання вхідного вала; 3. Передаточне відношення; 4. Необхідний ресурс передачі; 5. Вид профілю зірочки (опукло-ввігнутий і прямолінійний); 6. Вид навантаження передачі (плавна, спокійна, з легкими ударами, із середніми ударами, з важкими ударами, вібраційна); 7. Тип ланцюга використовуваної в передачі
(втулково-роликова легкої серії, втулково-роликова нормальної серії,
втулково-роликова багатоланкова, втулково-роликова з вигнутими пластинами); 8. Вид режиму змащення використовуваної в передачі (без змащення, періодична, неперіодична, внутрішарнірна, масляна ванна,
розпиленням, циркуляційна, краплинна).
Пасові передачі:
1. Потужність, передана передачею; 2. Частота обертання вхідного вала;
3. Передаточне відношення; 4. Коефіцієнт динамічності; 5. Тип механізму регулювання натягу ременя (тільки для плоско-пасових передач).
Створення робочих креслень
Особливістю системи є можливість генерації робочих креслень елементів передачі, що розраховується (зубчастих коліс, шківів і зірочок), з наступним викликом графічного редактора для подальшої роботи з кресленням.
Для генерації креслення системі потрібні наступні параметри:
конструктивні особливості проектованого елемента передачі; параметри технічних вимог; параметри таблиці зачеплення; параметри головного напису креслення.
Порядок роботи із системою АРМ WinTrans
Типова послідовність дій при роботі із системою АРМ Trans містить у собі наступні операції:
1. Запуск програми;
2. Вибір типу передачі для розрахунку;
3. Вибір типу необхідного розрахунку;
4. Введення необхідних параметрів;
5. Виконання розрахунків;
6. Вибір результатів для перегляду;

19 7. Безпосередній перегляд результатів;
8. Завдання конструктивних параметрів необхідних для створення креслень;
9. Вихід у систему AutoCAD для остаточної роботи над кресленням;
10.Повернення в систему АРМ WinTrans.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
1. Шелофаст В.В. Основы проектирования машин, М.: Изд-во АПМ, 2005.
– 472 с.
2. Шелофаст В.В., Чугунова Т.Б. Основы проектирования машин.
Примеры решения задач, М.: Изд-во АПМ, 2004. – 240 с.
3. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин,
Львів: Афіша, 2003. – 560 с.
4. С.І. Блаженко, С.Д. Беседа, І.В. Житнецький, Ю.Ю. Доломакін, А.І.
Маринін. Сучасні методи проектування харчових виробництв: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.090221 “Обладнання переробних і
харчових виробництв” денної та заочної форм навчання та 7.090226
“Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості” денної
форми навчання. – К.: НУХТ, 2007. – 90 с.
Допоміжна
5. Кодра Ю.В., Стоцько З.А. Технологічні машини. Розрахунок і
конструювання. – Бескид, Львів, 2004. – 466 с.
6. Замрий А.А. Проектирование и расчет методом конечных элементов трехмерных конструкций в среде АРМ Structure3D, M.: Изд-во АПМ, 2006. -
288 с.
7. Детали машин: Учебник для машиностроительных специальностей вузов / М.Н. Иванов, В.А. Финогенов. 12-е изд. испр. – М.: Высш. шк., 2008. –
408 с.
8. Богомолов О.В., Гурський П.В., Богомолова В.П. Курсове та дипломне проектування обладнання переробних і харчових підприємств. – Еспада,
Харків, 2005, - 432 с.
9. Яровий В.Л. Університетська освіта: Курс лекцій для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання / В.Л.
Яровий, В.А. Лагода, Н.М. Левицька. – К.: НУХТ, 2009. – 99 с.

Document Outline

  • Мета та завдання навчальної дисципліни
    • Мета та завдання навчальної дисципліни
      • Мета та завдання навчальної дисципліни
      • Рис. 4.1 Структура меню АРМ Trans
      • Типи передач
        • Проектьний розрахунок.
        • Перевірочний розрахунок
        • Проектування з обмеженнями
      • Вихідні дані
        • Циліндричні передачі:
        • Конічні передачі:
        • Черв’ячні передачі:
        • Ланцюгові передачі:
        • Пасові передачі:
      • Створення робочих креслень
    • Порядок роботи із системою АРМ WinTrans


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал