Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»Сторінка6/12
Дата конвертації07.01.2017
Розмір2.26 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Середня вартість капіталу підприємства

Оскільки фінансовий менеджмент забезпечує платоспроможність підприємства, то він постійно повинен вирішувати складне питання: з яких джерел поповнювати ресурси підприємства, щоб співвідношення між ризиком і ціною коштів було прийнятним. Саме тому основним завданням фінансового менеджменту є управління середньою вартістю капіталу.

Середня вартість капіталу (СВК – WACC) визначається на кінець року як середньозважена вартість окремих складових капіталу:


,
де Ві - вартість і-ої складової капіталу;

ПBі - питома вага і-ої складової капіталу у загальному його обсязі на кінець року;

N – кількість складових капіталу.

Доцільно рахувати середню вартість: • Необоротних активів;

 • Оборотних фондів (запасів);

 • Матеріальних активів (необоротних та оборотних фондів).

Значення кожного з цих показників полягає у наступному:

 • Середня вартість фінансування необоротних активів:

(а) може бути використана в якості ставки для дисконтування при оцінці ефективності інвестиційних проектів;

(б) виступає граничною межею при прийнятті рішення стосовно ефективності проекту (як капітальних, так і фінансових інвестицій):його рентабельність повинна бути не нижчою за середню вартість;

(в) опосередковано характеризує рівень ризиків, пов’язаних з фінансуванням інвестиційних проектів: чим вища середня вартість, тим нижчі ризики.

- Середня вартість фінансування оборотних фондів:

(а) опосередковано характеризує рівень ризиків, пов’язаних з фінансуванням оборотних фондів.

- Середня вартість фінансування матеріальних активів:

(а) виступає граничною межею при оцінці ефективності роботи підприємства: чиста рентабельність матеріальних активів повинна бути не нижчою за їх середню вартість.

Приклад 5.9. Баланс підприємства на кінець звітного року характеризують такі дані:


Активи

Тис. грн.

Пасиви

Тис. грн.

Необоротні активи

340

Статутний капітал

150

Виробничі запаси

110

Інший додатковий капітал

58

Дебіторська заборгованість

80

Резервний капітал

22

Грошові кошти

20

Нерозподілений прибуток

90Усього власний капітал

320Довгострокові кредити

70Короткострокові кредити

40Поточні зобов’язання за розрахунками

120

Баланс

550

Баланс

550

За звітний рік нарахували:

-дивіденди за привілейованими акціями 42 тис. грн.,

за простими акціями 58 тис. грн.

Процентні ставки за кредитами:


 • довгостроковим 25 %;

 • короткостроковим 18 %.

Витрати на обслуговування короткострокового кредиту 3 тис. грн.

Довгостроковий кредит погашається за шкалою з рівними виплатами основного боргу. Визначити середню вартість фінансування необоротних активів, виробничих запасів та матеріальних активів.

Вихідні дані для розрахунку середньої вартості фінансування необоротних активів:

На кінець року

Вартість складової капіталу

Ттис. грн.

%

Необорготні активи

340

Х

Х

Власний капітал

320

0,941Довгострокові кредити

20

0,059Усього капітал

340

1

Х

СВК= або 30,3 %.

Середня вартість фінансування виробничих запасів:

На кінець року

Вартість складової капіталу

тис. грн.

%

Оборотні фонди

110

Х

Х

Довгострокові кредити

70-20=50

0,455

0,15

Короткострокові кредити

40

0,364Поточні зобов’язання за розрахунками

110-50-40=20

0,181

0

Усього капітал

110

1

Х

СВК= або 12,1 %.

Середня вартість фінансування матеріальних активів:

На кінець року

Вартість складової капіталу

тис. грн.

%

Необоротні фонди

340

Х

Х

Оборотні фонди

110

Х
Матеріальні активи

450

х
Власний капітал

320

0,711

0,313

Довгострокові кредити

70

0,156

0,15

Короткострокові кредити

40

0,089

0,146

Поточні зобов’язання за розрахунками

110-50-40=20

0,044

0

Усього капітал

110

1

х

СВК= або 25,9 %.Управління середньою вартістю капіталу здійснюється через управління його структурою та дивідендну політику. Ці питання будуть розглянуті в темі 7.

Література: 6,9,15,17,21,28.
Контрольні питання

 1. Що представляє собою капітал підприємства?

 2. Назвіть і розкрийте складові власного та запозиченого капіталу.

 3. Назвіть джерела збільшення статутного капіталу в умовах акціонерного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю.

 4. Які чинники призводять до зменшення власного капіталу підприємства?

 5. Які показники визначають вартість власного капіталу в умовах акціонерного товариства?

 6. Як впливають на вартість капіталу витрати, пов’язані із його залученням?

 7. Як визначається вартість капіталу від акцій, якщо вони котируються на фондовому ринку?

 8. Як впливає ставка податку на прибуток на вартість запозиченого капіталу і чому вона не впливає на вартість капіталу від акцій?

 9. Які положення лежать в основні оцінки вартості запозиченого капіталу?

 10. Які чинники впливають на вартість капіталу від боргових цінних паперів?

 11. Як визначається вартість капіталу від довго і короткострокових кредитів?

 12. Як визначається середньозважена вартість капіталу підприємства?

 13. В чому полягає значення показників середньої вартості фінансування необоротних активів, оборотних фондів, матеріальних активів?

 14. Через які важелі підприємство може впливати на середню вартість капіталу?

Вправи для самостійної роботи

Вправа 5.1. Визначити вартість капіталу від раніше випущених простих акцій, якщо їх ринкова ціна становить 5 грн., річний дивіденд 0,6 грн., очікуване його зростання – 1,015.

Відповідь – 12,2 %

Вправа 5.2. Якою є вартість капіталу від купонної облігації зі строком погашення п’ять років і річною простою ставкою процента – 25 %. Облігації розміщені по 195 грн./шт. при номінальній ії вартості – 200 грн./шт. Витрати на розміщення однієї акції становили 8 грн.

Відповідь – 20 %

Вправа 5.3. Визначити вартість капіталу від процентної облігації, розміщеної на три роки під 21 % за ціною 307 грн. при її номінальній вартості300 грн. Питомі витрати на обслуговування боргу становлять 0,06.

Відповідь – 20 %.

Вправа 5.4.АТП отримало в банку довгостроковий кредит у сумі 20 тис. грн. під 19 % річних. Витрати на обслуговування боргу становлять 700 грн. Якою є вартість капіталу від позичку для АТП, якщо вона погашається за школою з рівними виплатами основного боргу?

Відповідь – 14%.

Вправа 5.5. Визначити середню вартість капіталу ПуАТ за такими даними:

Акції

Нерозподі

лений прибутокОблігації

Усьо

го


привілейовані

прості

купонні

процентні
Загальна вартість капіталу, тис. грн.

80

120

50

70

100

420

Річний дивіденд, грн.

0,8

0,6

Очікуване зростання дивіденду
1,01

Номінальна вартість, грн.


90

160
Ринкова вартість, грн.


100

150
Строк кредитування, роки


3

2
Річна процентна ставка, %


20

18

Відповідь – 30 %.
ЗМ 6. Функції фінансового менеджменту
6.1. Функції фінансового менеджменту в умовах прибуткової діяльності підприємства

Для з’ясування функцій фінансового менеджменту розглянемо дві моделі господарської діяльності АТП: з позитивним і від’ємним значенням ЧГП.Перша модель

Стан майна АТП, яке є приватним акціонерним товариством, на початок звітного періоду характеризують такі дані:

Таблиця 6.1


Ресурси

Тис. грн.

Джерела фінансування ресурсів

Тис. грн.

Основні засоби:
Статутний капітал

248

залишкова вартість

200првісна вартість

200Знос

-Грошові кошти

48Разом

248

Разом

248

Залишок грошових коштів у сумі 48 тис. грн. є власними обіговими коштами підприємства. Вони призначені для формування виробничих запасів, які необхідні для здійснення основної діяльності.

Протягом звітного періоду в АТП відбулися такі господарські операції:

Таблиця 6.2Господарська операція


тис. грн.Динаміка залишків

на початок періоду

на кінець періоду

Операційна діяльність


Оприбуткували матеріали

40Нарахували податковий кредит

40*0,2=8Використали матеріали

40Виробничі запаси
-

40-40=0

Оплатили матеріали

48Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
-

40+8-48=0

Виставили рахунки за надані послуги

144Нарахували податкове зобов’язання з ПДВ

144/6=24Оплатили надані послуги

144Дебіторська заборгованість
-

144-144=0

Виплатили зарплату

12Нарахували зарплату

25Поточні зобовязання з оплати праці
-

25-12=13

Нарахували інші податки і обов’язкові платежі (в т.ч. податок на прибуток)

14

-
Нарахували ПДВ

24-8=16Поточні зобовязання за розрахунками з бюджетом і соціальному страхуванню
-

14+16=30

Нарахували амортизаційні відрахування

15Розрахуємо фінансовий результат діяльності АТП за звітний період.

Таблиця 6.3тис. грн.

Операційна діяльність
Дохід

144

Чистий дохід

144-24=120

Витрати діяльності

40+25+14+15=94

Чистий прибуток

120-94=26

Тепер складемо звіт про рух грошових коштів.

Таблиця 6.4

тис. грн.

Надходження від перевезень

+144

Оплата виробничих запасів

-48

Погашення поточних зобов’язань з оплати праці

-12

Чистий рух коштів від операційної діяльності

144-48-12=+84

Залишок грошових коштів на початок періоду

48

Залишок грошових коштів на кінець періоду

132Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал